Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu lý phi đao - tập 18

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

99
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 18: Dù chết chẳng sờn.... Nằm dựa nghiêng vào thành xe, Lý Tầm Hoan nheo nheo mắt nhìn Tâm Mi đại sư và Điền Thất. Rồi hình như khám phá được gì ở họ một điều gì thích thú, chàng vụt cười to lên. Điền Thất cau mặt: ....Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu lý phi đao - tập 18

 1. TiÓu Lý phi ®ao 245 Nguyªn t¸c : Cæ Long Håi thø m−êi t¸m Dï chÕt ch¼ng sên N»m dùa nghiªng vµo thµnh xe, Lý TÇm Hoan nheo nheo m¾t nh×n T©m Mi ®¹i s− vµ §iÒn ThÊt. Råi h×nh nh− kh¸m ph¸ ®−îc g× ë hä mét ®iÒu g× thÝch thó, chµng vôt c−êi to lªn. §iÒn ThÊt cau mÆt: - Chóng ta cã ®iÒu g× ®¸ng buån c−êi l¾m µ? Lý TÇm Hoan döng d−ng: - Kh«ng. Ta chØ c¶m thÊy thÝch thó l¾m mµ th«i. Vµ chµng nh¾m m¾t ng¸p dµi nh− ®ang buån ngñ. §iÒn ThÊt n¾m vai chµng l¾c m¹nh: - Ta cã ®iÓm nµo mµ ng−¬i gäi lµ thÝch thó? Lý TÇm Hoan m¾t nöa nh¾m nöa më: - RÊt tiÕc, kh«ng ph¶i ta nãi c¸c h¹, dï r»ng trªn ®êi kh¸ cã nhiÒu kÎ lµm cho ta thÝch thó, nh−ng nhÊt ®Þnh ph¶i ngo¹i trõ c¸c h¹ ra v× c¸c h¹ qu¶ lµ v« duyªn. MÆt cña §iÒn ThÊt x¹m l¹i, trõng trõng nh×n Lý TÇm Hoan mét lóc l©u, nh−ng cuèi cïng l·o l¹i nghiÕn r¨ng chÆt vµ bu«ng nhÑ chµng ra. T©m Mi ®¹i s− tõ n·y ®Õn giê im l×m nh− kh«ng ®Ó ý ®Õn c©u chuyÖn cña hai ng−êi nh−ng ®ét nhiªn «ng hái: - Cßn thÝ chñ thÊy bÇn t¨ng nh− thÕ nµo? Lµ mét bËc cao t¨ng nhiÒu thÞnh väng, lu«n lu«n ph¶i gi÷ mét d¸ng s¾c trÇm mÆc uy nghi ®Ó mäi ng−êi kÝnh träng, T©m Mi ®¹i s− kh«ng tr¸nh khái kh¸t khao mét lêi khen ngîi, dï biÕt ®ã lµ mét lêi khen ngîi kÐm ch©n thµnh. Lý TÇm Hoan vÆn m×nh ng¸p dµi: - Riªng ®¹i s− th× kh¸ nhiÒu ®iÓm thÝch thó, chØ v× t¹i h¹ ch−a thÊy mét nhµ s− mµ ngåi xe bao giê. Theo ý t¹i h¹ th× kÎ tu hµnh ch¼ng nªn ngåi xe, còng ch¼ng nªn c−ìi ngùa. T©m Mi ®¹i s− m«i nhÕch tho¸ng nô c−êi: - Dï cã lµ nhµ s− th× còng vÉn lµ con ng−êi, ch¼ng nh÷ng cÇn ngåi xe mµ cßn cÇn ¨n c¬m n÷a chø. Lý TÇm Hoan nheo nheo m¾t gËt gï: - Th× ®· ngåi xe ®−îc, t¹i sao l¹i ch¼ng ngåi cho th− th¶ mét chót, thÊy c¸ch d¸ng Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 2. TiÓu Lý phi ®ao 246 Nguyªn t¸c : Cæ Long cña ®¹i s− ngåi nh− thÕ, t«i ®©m nhóc mái dïm cho. Da mÆt cña T©m Mi ®¹i s− vôt r¾n l¹i: - Cã lÏ thÝ chñ thÝch cho ng−êi ta bÞt miÖng l¹i ch¾c? Lý TÇm Hoan c−êi: - NÕu cÇn bÞt miÖng th× t¹i h¹ ®Ò ngÞ nªn bÞt miÖng b»ng mét b×nh r−îu vµ tèt h¬n lµ mét b×nh cã ®Çy r−îu. T©m Mi ®¹i s− kh«ng nãi mµ liÕc m¾t sang §iÒn ThÊt. Thõa hiÓu vÞ cao t¨ng ThiÕu L©m ch¼ng tiÖn ra tay, §iÒn ThÊt mØm c−êi chÇm chËm nhÊc hai tay ®Ó ngay vÞ trÝ ¸ huyÖt cña hä Lý vµ nãi: - Ng−¬i cã biÕt lµ mét khi bµn tay ta Ên xuèng th× ng−¬i sÏ nh− thÕ nµo ch¨ng? Lý TÇm Hoan nh×n th¼ng vµo mÆt h¾n; - BiÕt chø! Mét khi bµn tay ng−¬i Ên xuèng, ng−¬i sÏ kh«ng cßn nghe ®−îc nh÷ng c©u thÝch thó n÷a! §iÒn ThÊt rÝt lªn: - VËy th× kÓ nh− lµ ta kh«ng ®−îc... Bµn tay l·o võa ®Þnh theo c©u nãi Ên m¹nh xuèng, chît nghe bªn ngoµi xe tiÕng ngùa hÝ lªn cÊp b¸ch tiÕp theo lµ tiÕng qu¸t n¹t cña g· ®¸nh xe vµ chiÕc xe vôt ®øng l¹i. Xe ®ang ®µ ch¹y nhanh, søc h·m l¹i qu¸ cÊp b¸ch lµm cho bao nhiªu ng−êi ngåi trong xe ®Òu bÞ hÊt tung lªn suýt n÷a lµ ®ông ®Çu vµo mui. §iÒn ThÊt giËn d÷ g¾t lªn: - ChuyÖn g× thÕ? Kh«ng lÏ... Võa nãi l·o võa thß ®Çu qua cöa sæ nh×n ra ngoµi vµ l·o y nh− lµ bÞ cøng häng, da mÆt còng træ xuèng mµu tro. *** Bªn vÖ ®−êng, líp tuyÕt ®øng sõng s÷ng mét con ng−êi, tay ph¶i g· ghÞt chÆt lÊy hµm thiÕc cña con ngùa, mÆc cho con vËt hÝ gµo lång lén, c¸nh tay g· vÉn tr¬ tr¬ nh− thÐp nguéi vÉn kh«ng hÒ nhóc nhÝch. G· mÆc nhiªn mét chiÕc tr−êng bµo b»ng v¶i xanh, c¸nh tay ¸o réng phÊt ph¬ trong giã rÐt. BÒ dµi chiÕc ¸o dµi xanh cña g·, bÊt cø phñ lªn vãc d¸ng cña mét ng−êi nµo, Ýt nhÊt còng phñ dµi phÕt ®Êt nh−ng g· mÆc trªn ng−êi chØ lªu hªu ë kho¶ng ®Çu gèi. Vãc ng−êi vèn ®· qu¸ cao, trªn ®Çu g· l¹i chäp thªm chiÕc mò h×nh chãp chãt vãt cao, Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 3. TiÓu Lý phi ®ao 247 Nguyªn t¸c : Cæ Long tr«ng g· ch¼ng kh¸c g× mét th©n c©y méc. Víi mét c¸nh tay cã thÓ ghÞt cøng ®−îc thít ngùa ®ang phi nhanh, søc m¹nh Êy qu¶ thËt kinh ng−êi, nh−ng chÝnh ®«i m¾t cña g· míi lµm cho con ng−êi ®¸ng sî h¬n hÕt v× ®«i m¾t cña g· kh«ng cßn lµ ®«i m¾t cña gièng ng−êi. Vµnh m¾t bªn ngoµi mét mµu xanh thÉm, lu«n c¶ trßng m¾t còng leo lÎo xanh rên cho ®Õn trßng m¾t còng mét mµu xanh nèt, mçi lóc tia nh×n ph¸t ra mµu xanh gên gîn ¸nh ®Ìn tr«ng nh− löa quû. §iÒn ThÊt ®Çu võa lã ra ®· véi thu nhanh vµo, vµnh m«i tai t¸i gËt lia. T©m Mi ®¹i s− liÒn hái: - Cã ng−êi ®ãn ®−êng µ? §iÒn ThÊt miÔn c−ìng gËt ®Çu: - V©ng! T©m Mi ®¹i s− cau mµy: - Ai thÕ? §iÒn ThÊt ®¸p thËt gän: - Y Khèc! Lý TÇm Hoan c−êi bËt lªn: - Cã lÏ t×m t«i ®Êy! T©m Mi ®¹i s− nh×n quay chµng: - Thanh Ma Thñ Y Khèc còng lµ b¹n cña thÝ chñ chø? Lý TÇm Hoan c−êi nöa miÖng: - RÊt tiÕc lµ ng−êi b¹n Êy cïng mét lo¹i víi nh÷ng ng−êi b¹n cña ®¹i s−, chØ muèn chiÕc ®Çu cña t¹i h¹ th«i. T©m Mi ®¹i s− trÇm nÐt mÆt x« nhÑ cöa xe b−íc xuèng ch¾p tay: - KÝnh chµo Y ®µn viÖt. Tia m¾t xanh rên liÕc thËt nhanh lªn khu«n mÆt cña T©m Mi ®¹i s−, g· ®−îc mÖnh danh Thanh Ma Thñ nhÕch m«i hái trèng: - Lµ T©m Hå hay T©m Mi ®Êy? T©m Mi ®¹i s− hÕt søc «n tån: - BÇn t¨ng lµ T©m Mi. Y Khèc ¹i hái: - Trªn xe cã nh÷ng ai? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 4. TiÓu Lý phi ®ao 248 Nguyªn t¸c : Cæ Long T©m Mi ®¹i s− tho¸ng ngÇn ngõ: - KÎ xuÊt gia ch¼ng d¸m väng ng÷, trªn xe trõ §iÒn ThÊt gia ra cßn cã Lý ®µn viÖt. Y Khèc gËt gï tõng tiÕng mét: - Tèt l¾m, giao Lý TÇm Hoan ra ®©y, ta sÏ ®Ó c¸c ng−¬i ®i. T©m Mi ®¹i s− h¬i cau mµy: - BÇn t¨ng ®−a hä Lý vÒ ThiÕu L©m còng kh«ng ngoµi môc ®Ých trõng ph¹t y, ®µn viÖt cïng chóng t«i mét ý thï, hµ tÊt lµm khã dÔ víi nhau lµm chi? Y Khèc ®¸p thËt ®iÒm nhiªn: - Cø giao Lý TÇm Hoan ra ®©y, ta sÏ ®Ó cho c¸c ng−¬i ®i. Tr−íc sau y vÉn lËp l¹i mét c©u nãi nh− chøng tá lµ dï ai cã nãi g× y còng bÊt cÇn nghe, khu«n mÆt xanh cña y vÉn lÇm lú kh«ng hÒ biÓu lé mét xóc c¶m y nh− lµ khu«n mÆt cña x¸c chÕt. T©m Mi ®¹i s− nh−íng mµy: - NÕu nh− bÇn t¨ng kh«ng thÓ v©ng lêi th× sao? - Th× giÕt ng−¬i tr−íc, råi giÕt Lý TÇm Hoan sau! Lång theo ©m thanh rên rîn, bµn tay tr¸i ®−îc dÊy kÝn d−íi c¸nh tay ¸o réng phÊt ph¬ cña g· vôt thß ra nh− mét tia chíp xanh lÌ h−íng th¼ng vµo vÞ cao t¨ng ThiÕu L©m. NhËn ra tuyÖt kü Thanh Ma Thñ mµ giang hå nghe danh ®Òu khiÕp ®¶m kinh hån, T©m Mi ®¹i s− véi trµn qua mét bªn. Tõ phÝa phÝa sau l−ng «ng lËp tøc phãng lªn bèn chiÕc bãng x¸m xo¾n lÊy Y Khèc vµo gi÷a. §¶o ®«i m¾t xanh ngêi ngêi nh×n quanh, Y Khèc bËt c−êi lanh lnh¶: - Kh¸ l¾m, ta h»ng mong −íc ®−îc th−ëng thøc mïi vÞ lîi h¹i La H¸n trËn cña ThiÕu l©m Tù nh− thÕ nµo? Mét bùng khÝ xanh tõ n¬i chiÕc Thanh Ma Thñ tña ra vµ sau mét tiÕng bèc khe khÏ, bùng khãi xanh ®ã bçng tan lo·ng ra nh− nh÷ng ¸ng sa mï. T©m Mi ®¹i s− biÕn s¾c kªu lªn: - NÝn h¬i l¹i mau! V× lo c¶nh c¸o ®Ö tö, T©m Mi ®¹i s− l¹i quªn ph¾t ®i chÝnh m×nh cho nªn tiÕng " mau " võa tho¸t ra khái miÖng, «ng chît nghe mét mïi lanh tanh nång ®· chui vµo cuèng häng, s¾c mÆt ®ang hång hµo bçng sËm xuèng mµu xanh. Nh− mét chiÕc ph¸o th¨ng thiªn, vÞ cao t¨ng ThiÕu L©m véi lén ng−êi ra phÝa sau h¬n ba tr−îng vµ ngåi khoanh trßn ngay d−íi ®Êt, vËn chuyÓn mÊy m−¬i n¨m ch©n nguyªn tinh tó ra ®Ó bøc h¬i ®éc ra ngoµi. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 5. TiÓu Lý phi ®ao 249 Nguyªn t¸c : Cæ Long §¸m ®Ö tö ThiÕu L©m nh×n nhau thÊt s¾c, nh÷ng chiÕc t¨ng bµo mµu tro nhèn nh¸o chíp lªn. ChØ mét tho¸ng gi©y chóng ®· thµnh mét bøc t−êng gi¨ng ngang tr−íc mÆt T©m Mi ®¹i s−, trong hoµn c¶nh cÊp b¸ch hiÖn thêi, chØ cßn cã c¸ch tËp trung lùc l−îng vµo viÖc chu toµn cho ng−êi ®Çu n·o cña m×nh, cßn ®©u nghÜ ®Õn viÖc Lý TÇm Hoan cßn hay mÊt. Y Khèc ch¼ng buån nh×n ®Õn mét ai, nhón ch©n b¾n ng−êi bªn cöa xe. Lý TÇm Hoan vÉn víi t− thÕ n»m nghiªng nghiªng. §iÒn ThÊt sím biÕn ®i d©u mÊt d¹ng. Trõng m¾t nh×n Lý TÇm Hoan, Y Khèc hái tõng tiÕng mét: - ChÝnh ng−¬i ®· h¹ s¸t Kh−u §éc? Lý TÇm Hoan khÏ nh−íng m¾t: - õ. Y Khèc c−êi l¹nh mét tiÕng: - Tèt l¾m! Mét m¹ng Kh−a §éc ®«Ø lÊy mét m¹ng Lý TÇm Hoan òng ch¼ng cã g× thiÖt thßi l¾m. ChiÕc bao tay b»ng s¾t ®−îc mÖnh danh Thanh Ma Thñtheo ®ã ®−îc tõ tõ nhÊc lªn. *** TiÓu Phi cø nh×n s÷ng lªn nãc nhµ c¶ buæi ch¼ng thèt mét c©u. L©m Tiªn Nhi nhÑ nhµng cÊt tiÕng hái: - Anh ®ang nghÜ g× thÕ? TiÓu Phi hái l¹i: - C« cho lµ däc ®−êng kh«ng cã g× nguy hiÓm x¶y ra cho h¾n µ? L©m Tiªn Nhi gËt ®Çu: - NhÊt ®Þnh nh− thÕ! Vµ b»ng mét giäng qu¶ quyÕt h¬n, nµng nãi tiÕp: - Cã T©m Mi ®¹i s− cïng §iÒn ThÊt theo hé tèng cßn ai d¸m lµm g× næi h¾n chø ? TiÓu Phi c¾n m«i nÐn nhÑ mét tiÕng thë dµi: - T«i còng mong ®−îc nh− thÕ. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 6. TiÓu Lý phi ®ao 250 Nguyªn t¸c : Cæ Long Bµn tay thon thon cña L©m Tiªn Nhi vuèt nhÑ lªn m¸u tãc rèi bï cña chµng, cö chØ y nh− lµ mét ng−êi vî hiÒn ch¨m nom ng−êi chång bÞnh ho¹n. - NÕu anh ®¸ng tin t«i, h·y an lßng mµ ngñ ®i mét giÊc, t«i høa sÏ ë lu«n n¬i ®©y, kh«ng ®i ®©u c¶. ¸nh m¾t cña TiÓu Phi nh×n s÷ng L©m Tiªn Nhi nh− ®äc lÊy tÊt c¶ nh÷ng g× tha thiÕt vµ ch©n thµnh nhÊt trong tia nh×n dÞu Êm cña nµng. Vµ rÌm mi cña chµng tõ tõ khÐp l¹i. *** ChiÕc bao tay Thanh Ma thñ chØ nhÊc lªn ®Õn gi÷a chõng råi ng−ng l¹i. Y Khèc ngã ngay Lý TÇm Hoan c−êi ghª rîn: - Ng−¬i cßn ®iÒu g× ®¸ng trèi kh«ng? Lý TÇm Hoan còng nh×n th¼ng vµo hai ¸nh m¾t xanh ngêi cña g·: - Cã mét ®iÒu rÊt ®ang nãi! Y Khèc hÊt hµm: - §iÒu g×? Nãi ®i! Lý TÇm Hoan thë nhÑ: - §iÒu ®ã lµ: t¹i sao ng−¬i ®Õn ®©y chÞu chÕt! Bµn tay chµng liÒn sau c©u nãi vung lªn, mét ¸nh ®ao chíp ngêi nh− nèi liÒn víi kho¶ng c¸ch gi÷a hai ng−êi. Y Khèc nh− mét chiÕc cÇu vång nhµo ng−îc trë l¹i, mét vÖt m¸u rØ dµi trªn tuyÕt tr¾ng. Vµ c¸ch xa ®Êy kho¶ng hai m−¬i tr−îng, tiÕng cña Y Khèc lanh l¶nh väng l¹i: - Lý TÇm Hoan, ng−¬i nhí lÊy, ta... Nh−ng giäng nãi ng−ng bËt ë nöa chõng, nh−êng l¹i cho tiÕng giã vi vu trong gi¶i tuyÕt l¹nh nhÊt mªnh m«ng. Chît tõ d−íi l−ên xe cã tiÕng vç tay ®«m ®èp, §iÒn ThÊt lãp ngãp bß lªn: - Hay, hay! Phi ®ao hä Lý qu¶ danh bÊt h− truyÒn, mçi khi ph¸t ra kh«ng hÒ sai ®Ých. Lý TÇm Hoan ®¨m chiªu lµm thinh. Mét håi l©u chµng míi cÊt lêi: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 7. TiÓu Lý phi ®ao 251 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Gi¸ mµ ng−¬i chÞu gi¶i huyÖt hÕt ®¹o cho ®ao cho ta th× h¾n kh«ng lµm sao ch¹y tho¸t ®−îc. §iÒn ThÊt c−êi nheo ®u«i m¾t: - Gi¸ mµ ta gi¶i hÕt huyÖt ®¹o cho ng−ìi th× ng−¬i còng ®· ch¹y mÊt råi. Vµ vç vç vµo vai chµng, hä §iÒn nèi tiÕp: - ChØ b»ng víi mét c¸nh tay cã thÓ cö ®éng víi mét thanh ®ao nhá ®· lµm cho Y Khèc ph¶i mang th−¬ng bá ch¹y, ®èi víi h¹ng ng−êi nh− ng−¬i, ta cÇn ph¶i ®Æc biÖt l−u t©m h¬n mét ai. Lóc Êy ®¸m t¨ng ®å ThiÕu L©m ®· ®ì xèc T©m Mi ®¹i s− trë l¹i. Da mÆt cña T©m Mi ®¹i s− vµng Îo nh− mµu s¸p, leo lªn xe «ng ®· véi thóc giôc: - Ch¹y mau, ch¹y mau th«i. Chê cho cç xe ch¹y ®i mét dçi kh¸ xa, T©m Mi ®¹i s− míi thë phµo nhÑ nhâm: - Thanh Ma Thñ ®éc thËt! §iÒn ThÊt mØm c−êi: - Cµng ®éc h¬n n÷a lµ phi ®ao hä Lý! T©m Mi ®¹i s− day sang Lý TÇm Hoan: - C¸c h¹ l¹i chÞu ra tay gióp søc, qu¶ lµ mét viÖc ngoµi ý liÖu cña bÇn t¨ng. Lý TÇm Hoan c−êi h¬i nhÕch mÐp: - T¹i h¹ kh«ng ph¶i v× ®¹i s− mµ chÝnh v× cho m×nh, kh«ng cã chi mµ ®¹i s− ph¶i ng¹c nhiªn, còng kh«ng cÇn ph¶i c¶m t¹. §iÒn ThÊt nãi tiÕp theo: - T¹i h¹ chØ hái y mét c©u lµ muèn ®Õn ThiÕu L©m Tù hay muèn r¬i vµo tay cña Y Khèc vµ sau ®ã t¹i h¹ gi¶i khai huyÖt c¸nh tay y, l¹i nhÐt thªm vµo tay y mét ngän phi ®ao. C−êi lªn mét tiÕng ®¾c ý, hä §iÒn l¹i nãi: - T¹i h¹ thÊy chõng Êy còng qu¸ ®ñ råi. T©m Mi ®¹i s− trÇm ng©m mét lóc råi thë dµi lÈm bÈm: - Phi ®ao hä Lý µ, nhanh , qu¶ lµ nhanh. *** Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 8. TiÓu Lý phi ®ao 252 Nguyªn t¸c : Cæ Long Dï cã ph¶n øng võa råi cña T©m Mi ®¹i s− cã phÇn h¬i chËm nh−ng nhê vµo néi lùc th©m hËu nªn chØ ®Õn kho¶ng gi÷a chiÒu tèi, toµn thÓ chÊt ®éc Thanh Ma Thñ ®· ®−îc «ng dån hÕt ra khái c¬ thÓ, da mÆt hång hµo kh«i phôc l¹i s¾c phôc nh− cò. Hä t×m mét qu¸n x¸ ®ç l¹i nghØ ng¬i v× giê ¨n c¬m tèi ®· ®Õn, v× hßa th−îng kh«ng nh÷ng cÇn ¨n mµ cÇn ngñ n÷a. §iÒn ThÊt ®ì Lý TÇm Hoan ngåi lªn chiÕc ghÕ c−êi nham hiÓm: - Ta gi¶i huyÖt mét c¸nh tay cho ng−¬i lµ ®Ó ng−¬i cÇm ®òa chø kh«ng ph¶i ®Ó ng−¬i lo¹n ®éng. Ta kh«ng nhÐt miÖng ng−¬i lµ ®Ó cho ng−¬i ¨n c¬m chø kh«ng ph¶i ®Ó ng−¬i nãi n¨ng bËy b¹,ng−¬i hiÓu chø? Lý TÇm Hoan thë dµi s−ên s−ît: - ¡n c¬m mµ kh«ng cã r−îu ch¼ng kh¸c mãn ¨n mµ thiÕu mÊt gia vÞ, võa nh¹t miÖng mµ dÔ ngÊy l¾m. §iÒn ThÊt trÇm ngay nÐt mÆt: - Cã ¨n c¬m cho ng−¬i ¨n lµ quý l¾m råi, nªn biÕt th©n mét chót ph¶i h¬n. Cã lÏ v× m«n quy nghiªm kh¾c cña ThiÕu L©m Tù cho nªn ®¸m thÇy trß t¨ng nh©n ThiÕu L©m im l×m, dïng c¬m ch¼ng hÒ nãi mét tiÕng. Trªn bµn tay tuy chØ cã vµi mãn c¶i d−a nh−ng vèn ®· quen ®¹m b¹c víi trµ th« c¬m hÈm, thªm vµo ®ã suèt ngµy trêi lÆn léi ®−êng xa vµ bông ®ãi, tªn nµo ¨n còng cã vÎ rÊt ngon. ChØ cã T©m Mi ®¹i s− v× th−¬ng thÕ míi b×nh phôc nªn chØ dïng mét chÐn ch¸o láng khuÊy ®−êng råi bu«ng ®òa trÇm t−. §iÒn ThÊt chiÔm chÖ ngåi mét bµn riªng, kªu lªn toµn lµ nh÷ng mãn ¨n h¶o h¹ng, chê nhÊp nh¸p xong ly r−îu khai vÞ cho thªm ngon ®¹m b÷a c¬m sau mét ngµy vÊt v¶. Lý TÇm Hoan g¾p lªn mét miÕng ®Ëu hò ch−ng t−¬ng, võa ®Þnh bá vµo miÖng nh−ng chµng vôt bu«ng ®òa xuèng kªu lªn: - Nh÷ng mãn ¨n nµy kh«ng ¨n ®−îc! §iÒn ThÊt döng d−ng ®¸p: - NÕu Lý th¸m hoa kh«ng quen ¨n nh÷ng mãn ¨n ®¬n s¬ ®ã th× chØ cßn c¸ch nhÞn ®ãi mµ th«i. Lý TÇm Hoan bu«ng gän: - Trong ®å ¨n cã ®éc! §iÒn ThÊt c−êi l¹nh: - Hõ! V× kh«ng cã r−îu cho ng−¬i uèng, ng−¬i ®Þnh sinh chøng ra råi, ta biÕt l¾m mµ... Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 9. TiÓu Lý phi ®ao 253 Nguyªn t¸c : Cæ Long Nh−ng y nh− lµ bÞ ai nhÐt vËt chi vµo trong häng, ®ang bËt c−êi th× §iÒn ThÊt vôt ng−ng ngang, v× l·o võa chît ph¸t gi¸c s¾c diÖn cña bèn t¨ng nh©n hÕt søc l¹ lïng, da mÆt hä cïng mét mµu tÝm sÉm nh−ng h×nh nh− hä vÉn ch−a hay biÕt, vÉn c¾m ®Çu m¶i miÕt. T©m Mi ®¹i s− mÆt vïng biÕn ®æi s¾c kªu lªn: - Mau, mau dïng khÝ ®¬n ®iÒn hé lÊy t©m m¹ch. Bèn t¨ng nh©n ThiÕu L©m qu¶ kh«ng mét chót hay biÕt, véi ng−ng ngang ®òa t−¬i c−êi: - S− thóc cã ®iÒu chi d¹y b¶o? T©m Mi ®¹i s− ®· mÊt h¼n vÎ trÇm nghÞ b×nh th−êng, hÊt tÊp hÐt: - D¹y, d¹y c¸i g× n÷a? Kh«ng lÏ c¸c ng−¬i ®· tróng ®éc mµ kh«ng biÕt µ? Tróng ®éc? Mµ tróng ®éc cña ai? Bèn g· kh«ng hÑn cïng ®−a m¾t nh×n nhau ng¬ ngÈn vµ cïng buéc miÖng kªu lªn: - å, da mÆt cña s−... Vµ bèn ng−êi ch−a kÞp trßn c©u ®· cïng ng· ngöa ra vµ n»m xâng soµi d−íi nÒn ®Êt. T©m Mi ®¹i s− véi nh¶y phãc ®Õn chç hä, nh÷ng khu«n mÆt cña bèn vÞ nµy ®· thay ®æi , ngò quan còng co róm l¹i. Qu¶ lµ mét chÊt ®éc l¹ lïng kh«ng mïi kh«ng s¾c, lµm ng−êi tróng ®éc kh«ng lµm sao ph¸t gi¸c vµ ®Õn khi biÕt ®−îc lµ ng· chÕt tøc kh¾c, kh«ng mét chót ®au ®ín, kh«ng mét chót rªn lµ. §iÒn ThÊt kh«ng l¹nh mµ chît thÊy rïng m×nh, giäng run run: - ChÊt ®éc g× mµ lîi h¹i qu¸ thÕ? T©m Mi ®¹i s− dï ®¹o h¹nh kh¸ cao th©m nh−ng tr−íc c¸i chÕt cña bèn ng−êi s− diÖt còng kh«ng lµm sao d»n ®−îc löa giËn bïng lªn ®Ønh ãc. ChØ mét c¸i r−ín ch©n, «ng ®· nh¶y phãc ra ngoµi, tóm lÊy g¸y mét tªn töu b¶o s¸ch th¼ng vµo qu¸t lín: - Bän mi ®· nhÐt ®éc g× trong mãn ¨n? Nh×n bèn c¸i th©y ng−êi n»m co qu¾p d−íi nÒn ®Êt, g· töu b¶o sî ®Õn ph¸t run nh− th»n l»n ®øt ®u«i, hai hµm r¨ng c«m cèp nhÞp lia cßn lÊy ®©u mµ ®èi ®¸p. Lý TÇm Hoan thë dµi lÈm bÈm nh− nãi víi chÝnh m×nh: - ThËt lµ ngèc! NÕu kÎ bá thuèc ®éc lµ ta, th× ta ®· bá ®i tõ l©u råi, ai d¹i g× mµ nÊn n¸ l¹i ®©y lµm chi n÷a chø? Ngän ch−ëng cña T©m Mi ®¹i s− võa s¾p söa gi¸ng xuèng ®Çu tªn töu b¶o vïng Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 10. TiÓu Lý phi ®ao 254 Nguyªn t¸c : Cæ Long khùng l¹i. Qua c©u nãi cña Lý TÇm Hoan , vÞ cao thñ ThiÕu L©m còng võa chît nghÜ ra tªn töu b¶o kh«ng thÓ lµ kÎ ®· h¹ ®éc, «ng vÐn gän tµ ¸o vµ lao nhanh ra bªn ngoµi. §iÒn ThÊt còng véi b¾n theo ng−êi sau bÐn gãt. Nh−ng võa tíi bªn ng¹ch cöa, h¾n hÊp tÊp quay trë vµo kÑp lÊy Lý TÇm Hoan lªn n¸ch, c−êi thËt l¹nh: - Cho dï chóng ta cã bÞ ®éc mµ chÕt, ng−¬i còng ®õng mong ch¹y tho¸t. BÊt luËn thÕ nµo, ta còng s¸t c¸nh bªn ng−¬i, ta cßn th× ng−¬i cßn, ta chÕt th× ng−¬i còng khã mµ sèng. Lý TÇm Hoan c−êi mãc häng: -Kh«ng ngê ng−¬i ®èi víi ta l¹i t×nh s©u nghÜa träng ®Õn thÕ, chØ tiÕc r»ng ng−¬i kh«ng ph¶i lµ mét tuyÖt s¾c giai nh©n, ta l¹i kh«ng ph¶i kÎ mang bÞnh ®ång tÝnh luyÕn ¸i ( gay ), nªn kh«ng lµm sao " yªu " ®µn «ng cho næi. *** Sau giê ¨n c¬m, ®¸m t¨ng nh©n trï phßng kh«ng cßn ph¶i lµm n÷a. G· ®¹i s− b¸c lîi dông mäi ng−êi dang ¨n c¬m bªn trªn, tù tay sµo riªng cho m×nh hai ®Üa ®å ¨n ®Æc biÖt. G· nhÞ s− b¸c còng l«i tõ trong gãc bÕp hai hò r−îu ®Çy. Hai ng−êi rªo ch©n nh©m nhi tõng ngôm mét, cè tËn h−ëng c¸i phót gi©y thó vÞ nhÊt cña suèt mét ngµy mµ hä chê ®îi dµi dÆc, còng chÝnh lµ c¸i phót gi©y duy nhÊt ®em l¹i cho hä c¸i cam ®¶m kÐo dµi trong cuéc sèng th©m nghiªm cña nhµ chïa. T©m Mi ®¹i s− dï ®Çu ãc ®ang rèi bung bao nhiªu mãi lo giËn nh−ng khi xuèng bÕp b¾t gÆp hä còng ®©m ra s÷ng sê. V× s¾c mÆt cña hai ng−êi còng ®· træ s¹m xuèng mÇu ®en: mÇu ®en tö khÝ. G· ®¹i s− b¸c h×nh nh− ®· phõng phõng h¬i r−îu, c−êi tÝt to¸t vÉy tay: - §¹i s− còng ®Þnh xuèng lµm lÐn vµi chÐn ®Êy µ? Tèt l¾m, hoan nghinh, hoan nghinh. Nh−ng liÒn theo ®ã, g· vïng bËt ngöa ra sau, tÐ lªn khung bÕp, lµm cho chiÕc ch¶o s¾t hÊt nghiªng sang chai dÇu, dÇu rít th¼ng vµo ch¶o lªnh l¸ng vµ trong mµn dÇu lÊp l¸nh bËp bÒnh mét con rÝt to ®át èi. T©m Mi ®¹i s− mÝm m«i gËt gï, hai lßng bµn tay r−ím l¹nh må h«i. C¨n nguyªn cña chÊt ®éc ®· t×m thÊy. §éc tõ chai dÇu mµ ph¸t sinh. VÞ ®¹i s− b¸c ®· dïng nã xµo mãn ¨n cho ®¸m t¨ng nh©n ThiÕu L©m vµ xµo cho Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 11. TiÓu Lý phi ®ao 255 Nguyªn t¸c : Cæ Long m×nh ¨n. Do ®ã, g· h¹i ng−êi s− b¸c ®ång bän ph¶i chÕt theo, chÕt mµ kh«ng biÕt v× sao m×nh ph¶i chÕt. Nh−ng thñ ph¹m lµ ai? Lý TÇm Hoan ®−a m¾t nh×n con rÝt lÒnh bÒnh gi÷a ch¶o dÇu, giäng ch¼ng vui mµ còng ch¼ng buån; - Ta biÕt tr−íc thÕ nµo råi h¾n còng ®Õn! §iÒn ThÊt véi hái; - Ai? Ng−¬i ®· biÕt kÎ h¹ ®éc lµ ai µ? Lý TÇm Hoan l¹nh lïng: - ChÊt ®éc trªn thÕ gian hiÖn thêi cã thÓ ph©n lµm hai lo¹i: mét lo¹i tõ th¶o méc chÕ biÕn vµ mét lo¹i do trïng r¾n mµ ra. Dïng th¶o méc ®Ó chÕ thµnh ®éc d−îc, nhãm ng−êi chuyªn m«n cã rÊt nhiÒu. Cã thÓ tõ trïng r¾n chiÕt ra ®éc, sè ng−êi tinh luyÖn ®ã h×nh nh− Ýt h¬n l¹i cã cã thÓ biÕn chÊt ®éc cña trïng r¾n thµnh kh«ng s¾c kh«ng mïi ®Ó giÕt ng−êi th× kh¾p thiªn h¹ nhÊt ®Þnh lµ chØ cã mét vµi ng−êi. §iÒn ThÊt biÕn s¾c: - Ng−¬i... ng−¬i ®Þnh nãi lµ ®¸m Ngò §éc ®ång tö cña Cùc L¹c ®«ng miÒn Miªu C−¬ng ®Êy µ? Lý TÇm Hoan nhÌ nhÑ thë dµi: - Ta còng mong kÎ ®Õn ®©y kh«ng ph¶i lµ hä! §iÒn ThÊt l¹i hái: - Nh−ng hä ®Õn Trung Nguyªn ®Ó lµm g×? Lý TÇm Hoan ®¸p: - §Ó t×m ta! §iÒn ThÊt trè m¾t; - T×m ng−¬i? Hä víi ng−¬i lµ... Nh−ng l·o chît nhí ra Lý TÇm Hoan quyÕt ch¼ng cã h¹ng b¹n bÌ nh− thÕ nªn l·o bËt c−êi ngay: - Xem ra ng−¬i ch¼ng cã bao nhiªu b¹n bÌ, nh−ng kÎ thï th× v« sè! Lý TÇm Hoan nhÕch mÐp c−êi; - Cã sao ®©u, kÎ thï cµng nhiÒu cµng hay, b¹n bÌ mét ®«i ng−êi còng ®ñ l¾m råi. V× cã nh÷ng lóc mµ b¹n bÌ cßn ®¸ng sî h¬n kÎ thï! T©m Mi ®¹i s− vôt cÊt tiÕng hái: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 12. TiÓu Lý phi ®ao 256 Nguyªn t¸c : Cæ Long - T¹i lµm sao Lý ®µn viÖt nhËn ®−îc trong ®å ¨n cã chÊt ®éc! Lý TÇm Hoan döng d−ng: - T«i còng biÕt t¹i v× sao, b×nh nh− lµ thãi quen th× ph¶i! Ng−ng l¹i mét gi©y , chµng mØm c−êi nãi tiÕp; - Còng nh− khi ®¸nh bµi, t«i n¾n ®−îc c©y " chÝn " trªn tay, nÕu t«i c¶m thÊy cÇn cho cöa ®ã th¾ng th× cöa ®ã sÏ th¾ng chø kh«ng lµm sao thua ®−îc, vµ nÕu cã ai hái t«i t¹i sao, t«i còng khã mµ tr¶ lêi thÕ nµo! T©m Mi ®¹i s− ®¨m ®¨m nh×n chµng mét håi vµ nãi thËt chËm: - B¾t ®Çu tõ b©y giê, trªn lé tr×nh nÕu h¾n ¨n c¸i g× chóng ta ¨n c¸i nÊy! *** ChØ cßn kho¶ng hai ngµy lét lé tr×nh n÷a lµ ®Õn Tung S¬n, nh−ng trong thêi gian hai ngµy ®èi víi ®oµn ng−êi cña T©m Mi ®¹i s− qu¶ lµ hai ngµy dµi nhÊt trong cuéc ®êi hä. V× lµ ng−êi trong chèn giang hå, hä ®· tõng nghe thµnh tÝch cña nhãm Ngò §éc ®ång tö, mét khi còng quyÕt t©m ®Þnh giÕt ai th× nhÊt ®Þnh kÎ ®ã ph¶i chÕt kh«ng lµm sao tho¸t ®−îc vµ còng ch−a bao giê chóng chÞu nöa chõng bu«ng tha mét ai. T©m Mi ®¹i s− sau khi göi gÊm thi hµi cña ®¸m s− diÖt cho mét tu viÖn gÇn ®Êy lµ véi v· lªn ®−êng ngay. Trªn lé tr×nh gÇn nh− lµ hä tr¸nh h¼n nh¾c ®Õn vÊn ®Ò ¨n vµ uèng. Kh«ng ¨n kh«ng uèng lµ viÖc riªng cña ®¸m thÇy trß chïa ThiÕu L©m, nh−ng kÎ ®¸nh xe còng ®©u cã thÓ nhÞn ®ãi theo nh− hä cho nªn ®Õn gi÷a tr−a, g· mét m×nh riªng rÏ vµo thÞ trÊn t×m c¸i ¨n c¸i uèng cho m×nh. T©m Mi ®¹i s− vµ §iÒn ThÊt ®µnh chÞu ®ãi ngåi l¹i trªn xe, mÆc dï bông hä ®ang cån cµo hÕt søc khã chÞu. Nh−ng lµ thÕ cßn h¬n v× mét vµi miÕng thÞt bß, ®«i ba c¸i b¸nh bao mµ tù chuèc cho m×nh c¸i " ®éc ", c¸i chÕt nh− vËy qu¶ lµ oan uæng v« cïng. Kho¶ng nöa giê sau g· ®¸nh xe khÊt kh−ëng quay vÒ, l¹i bäc n¬i v¹c ¸o mÊy chiÕc b¸nh bao, g· võa ®i võa ngåm ngoµm xem chõng ngon miÖng l¾m. ¸nh m¾t cña§iÒn ThÊt nh− ®èng chÆt trªn khu«n mÆt g· ®¸nh xe chó ý tõng nÐt biÕn ®æi trªn s¾c diÖn cña g· vµ vôt hái: - B¸nh ®ã bao nhiªu tiÒn mçi c¸i? G· ®¸nh xe c−êi toe toÐt: - RÎ rÒ hµ, ®¹i gia muèn ¨n kh«ng? ¡n ®−îc l¾m! Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 13. TiÓu Lý phi ®ao 257 Nguyªn t¸c : Cæ Long §iÒn ThÊt nãi: - Tèt l¾m! Ng−¬i chia chóng ta l¹i vµi b¸nh, tèi nay ta sÏ mêi l¹i ng−¬i ®i uèng r−îu. G· ®¸nh xe lËp tøc trao ngay bäc b¸nh vµo trong xe. §iÒn ThÊt ®îi thªm mét lóc g· ®¸nh xe vÉn an lµnh ®iÒu khiÓn cç xe , kh«ng hiÖn ra mét triÖu chøng chi kh¸c l¹. Hä §iÒn míi mØm c−êi vµ cÊt tiÕng mêi: - B¸nh nµy nh©t ®Þnh lµ kh«ng cã ®éc råi, mêi ®¹i s− dïng t¹m vµi chiÕc. T©m Mi ®¹i s− trÇm ng©m mét lóc, chËm r·i quay sang Lý TÇm Hoan: - Xin mêi Lý ®µn viÖt dïng chung cho vui. Lý TÇm Hoan c−êi nöa miÖng: - Kh«ng ngê h¹i hai vÞ bçng ®©m ra nh· nhÆn nh− thÕ? B»ng bµn tay tr¸i duy nhÊt cã thÓ ®éng ®Ëy, Lý TÇm Hoan kÑp lÊy chiÕc b¸nh. Nh−ng võa ®−a lªn chµng véi bá xuèng ngay; - B¸nh nµy còng kh«ng ¨n ®−îc! §iÒn ThÊt nhÝu mµy: - Nh−ng g· ®¸nh xe ®· ¨n råi, ch¼ng cã sao c¶! Lý TÇm Hoan ®¸p: - G· ¨n ®−îc nh−ng chóng ta l¹i ¨n kh«ng ®−îc? §iÒn ThÊt gÆn l¹i: - T¹i sao? Lý TÇm Hoan l¹nh lïng; - V× kÎ mµ Cùc L¹c ®ång tö ®Þnh giÕt kh«ng ph¶i lµ g·! §iÒn ThÊt c−êi g»n: - Ng−¬i ®Þnh h¹i cho chóng ta nhÞn ®ãi ch¬i ph¶i kh«ng? Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t: - §· kh«ng tin t¹i sao ng−¬i ch¼ng thö xem? §iÒn ThÊt hÇm hÇm nh×n chµng vµ ®ét nhiªn ra lÞnh ngõng xe l¹i. Y gäi tªn ®¸nh xe b−íc tíi, xÐ ph¨ng nöa chiÕc b¸nh cho h¾n ¨n. Tªn ®¸nh xe ngèn ngÊu mÊy c¸i lµ hÕt s¹ch,§iÒn ThÊt ch¨m chó nh×n vµ qu¶ nhiªn, ch¼ng cã mét hiÖn t−îng g× gäi lµ tróng ®éc c¶. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 14. TiÓu Lý phi ®ao 258 Nguyªn t¸c : Cæ Long §iÒn ThÊt nheo m¾t nh×n Lý TÇm Hoan c−êi nh¹t: - Ng−¬i cßn nãi lµ b¸nh ¨n kh«ng ®−îc n÷a kh«ng? Lý TÇm Hoan ng¸p dµi nh− buån ngñ: - VÉn ¨n kh«ng ®−îc! §iÒn ThÊt hÇm hõ: -Ta sÏ cho ng−¬i xem! Nh−ng chØ nãi cøng ngoµi miÖng, h¬n n÷a, l·o ch−a ph¶i lµ con ng−êi cã c¸i gan d¸m ®em sinh m¹ng m×nh ra lµm trß thÝ nghiÖm d¹i dét nh− thÕ. Mét con chã hoang kh«ng biÕt tõ ®©u ch¹y ngang qua cç xe ®ang ®Ëu, g©u g©u sña lo¹n lªn chõng nh− v× qu¸ ®ãi. ¸nh m¾t §iÒn ThÊt vôt ngêi lªn, qu¨ng nöa chiÕc b¸nh cßn l¹i trªn tay cho con vËt. H×nh nh− kh«ng thÝch l¾m lo¹i b¸nh qu¸ nh¹t Êy, con chã chØ ngo¹m lÊy mét miÕng råi bá ch¹y ®i, kh«ng ngê con vËt chØ ch¹y xa vµi b−íc vôt tru lªn mét tiÕng kú l¹ råi nh¶y dùng lªn qu»n qu¹i thªm mÊy l−ît trªn mÆt ®Êt, con chã ®· xu«i c¼ng n»m im. T©m Mi ®¹i s− vµ §iÒn ThÊt còng nh×n nhau rïng m×nh ¬n ín. Lý TÇm Hoan thë dµi lÇm bÈm: - Ta nãi cã sai ®©u, chØ tiÕc r»ng kÎ bÞ ®¸nh ®éc lµ con chã chø kh«ng ph¶i lµ ng−êi! Vèn lµ con ng−êi " mõng giËn kh«ng hÒ lé trªn s¾c mÆt " nh−ng b©y giê da mÆt §iÒn ThÊt kh«ng khái t¸i xanh, trîn m¾t nh×n tªn ®¸nh xe, hai hµm r¨ng nghiÕn chÆt l¹i: - T¹i sao l¹i nh− thÕ? Tªn ®¸nh xe run lªn cÇm cËp: - TiÓu nh©n qu¶ thËt kh«ng biÕt, b¸nh ®ã qu¶ thËt tiÓu nh©n võa råi ®i mua chÝnh tõ trong tiÖm b¸nh ra... Kh«ng ®îi g· døt c©u, §iÒn ThÊt tóm lÊy ngùc g·, c−êi ®anh ¸c: - Chã bÞ ®éc mµ chÕt, nh−ng t¹i sao ng−¬i kh«ng chÕt? Trõ phi chÝnh tay ng−¬i bá ®éc! Tªn ®¸nh xe sî ®Õn lÝu c¶ l−ìi, kh«ng lµm sao ®¸p ®−îc. Lý TÇm Hoan uÓ o¶i lªn tiÕng: - Ng−¬i cã tra kh¶o còng v« Ých, v× g· kh«ng lµm sao biÕt ®−îc. §iÒn ThÊt quay ph¾t l¹i; - NÕu g· kh«ng biÕt th× ai biÕt? Lý TÇm Hoan ®¸p gän: - Trong b¸nh cã ®éc nh−ng trong r−îu cã chÊt gi¶i ®éc. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 15. TiÓu Lý phi ®ao 259 Nguyªn t¸c : Cæ Long §iÒn ThÊt l¹i s÷ng sê mét lóc vµ cµu nhµu mét m×nh: - Sím biÕt nh− vËy, taäi sao chóng ta l¹i kh«ng ®i uèng r−îu tr−íc? Lý TÇm Hoan c−êi miÖng; - NÕu ng−¬i ®i uèng r−îu th× chÊt ®éc sÏ cã ngay trong r−îu. *** Thñ ®o¹n h¹ ®éc cña Cùc L¹c ®ång tö thËt lµ khã nçi ®Ò phßng. Vµ gÆp ph¶i h¹ng ®èi thñ nh− tÕ, ngoµi c¸ch ngËm miÖng nh×n ®ãi ra kh«ng cßn ph−¬ng ph¸p n·o h÷u hiÖu h¬n . T©m Mi ®¹i s− s¾c mÆt nÆng trÇm: - Còng may lµ chØ cßn ®«i mét ngµy n÷a lµ ®Õn n¬i råi, chóng tra cè nhÞn ¨n uèng thªm mét ngµy còng ch¼ng ®Õn nçi nµo! §iÒn ThÊt thë ra ch¸n n¶n; - Dï cã nhÞn kh¸t ®−îc còng v« Ých mµ th«i! T©m Mi ®¹i s− nh−íng mµy: - V× sao? §iÒn ThÊt ®¸p: - RÊt cã thÓ h¾n ®îi lóc chóng ta ®ãi l¶ kiÖt lùc råi sÏ ra tay. T©m Mi ®¹i s− trÇm ng©m kh«ng nãi. §iÒn ThÊt ¸nh m¾t ngêi lªn: - T¹i gh h¹ cã mét ý kiÕn! T©m Mi ®¹i s− liÒn hái: - Xin cho biÕt. §iÒn ThÊt thËt thÊp giäng: - KÎ mµ y muèn h¹ thñ kh«ng ph¶i lµ ®¹i s− còng kh«ng ph¶i lµ t¹i h¹... G· nÐm nhanh tia m¾t vÒ phÝa Lý TÇm Hoan bu«ng löng c©u nãi nöa chõng! T©m Mi ®¹i s− cau mÆt: - BÇn t¨ng ®· høa ®−a h¾n vÒ ®Õn ThiÕu L©m th× bÊt luËn thÕ nµo còng kh«ng thÓ ®Ó cho h¾n chÕt ë gi÷a ®−êng! §iÒn ThÊt ch¼ng nãi g×, nh−ng ¸nh m¾t lu«n lu«n nh×n Lý TÇm Hoan víi tia nh×n Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 16. TiÓu Lý phi ®ao 260 Nguyªn t¸c : Cæ Long rùc ngêi s¸t khÝ. H×nh nh− trong ®Çu l·o ®· s½n dù trï mét kÕ ho¹ch hµnh ®éng. Hoµ th−îng kh«ng nh÷ng cÇn ¨n ngñ mµ còng cÇn ®i... lµm c¸i viÖc vÖ sinh th«ng th−êng nh− bÊt cø mäi ng−êi. Vµ ®ã lµ nh÷ng c¬ héi ®Ó l·o thùc hiÖn kÕ ho¹ch. © HQD Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2