Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu lý phi đao - tập 20

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

118
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 20: Tình này xin đợi thành ký ức.... Nắng đã lên cao, những hạt tuyết bám trên cành trúc tan dần, tan dần, từng giọt nước long lanh rơi xuống. Cuối rừng trúc, dựng lên một gian thiền xá thanh nhã. Qua phên sống chồng lâu nửa kín nửa hở, có thể nhìn thấy dạng hai người đang chơi cờ bên trong....Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu lý phi đao - tập 20

 1. TiÓu Lý phi ®ao 274 Nguyªn t¸c : Cæ Long Håi thø hai m−¬i T×nh nµy xin ®îi thµnh ký øc N¾ng ®· lªn cao, nh÷ng h¹t tuyÕt b¸m trªn cµnh tróc tan dÇn, tan dÇn, tõng giät n−íc long lanh r¬i xuèng. Cuèi rõng tróc, dùng lªn mét gian thiÒn x¸ thanh nh·. Qua phªn sèng chång l©u nöa kÝn nöa hë, cã thÓ nh×n thÊy d¹ng hai ng−êi ®ang ch¬i cê bªn trong. PhÝa bªn ph¶i lµ mét vÞ hßa th−îng t−íng m¹o trang nghiªm, thÇn th¸i xem chõng rÊt trÇm tÜnh, trÇm tÜnh ®Õn ®é nh− hßa víi trong c¶nh tÜnh mÞch víi trêi bªn ngoµi. Bªn tr¸i lµ mét l·o giµ èm thÊp, nh−ng ¸nh m¾t ngêi ngêi, mòi kho¾m má chim −ng, khiÕn ng−êi ta nh− quªn ®i c¸i vãc d¸ng nhá bÐ mµ chØ nhí ®Õn c¸i uy quyÒn vµ ¸p lùc tõ s¾c diÖn l·o bèc ra. Kh¾p thiªn h¹ cã thÓ ngåi ngang hµng ®Êu cê cïng T©m Hå ®¹i s− ch−ëng m«n ThiÕu L©m Tù th× ngoµi B¸ HiÓu Sinh ra, ch¾c kh«ng cßn ai cã ®−îc h©n h¹nh Êy. Vµ khi hai ng−êi ngåi vµo bµn cê råi th× kh«ng cã viÖc chi trªn ®êi lµm hä ng−ng ®i cuéc ch¬i. Nh−ng võa nghe tªn cña Lý TÇm Hoan, c¶ hai vôt bu«ng cê ®øng th¼ng ng−êi dËy. T©m Hå ®¹i s− véi hái: - Ng−êi ®ã hiÖn giê ë ®©u? G· t¨ng nh©n rôt rÌ b−íc vµo th«ng b¸o võa råi cói r¹p m×nh cung kÝnh: - BÈm ph−¬ng tr−îng, hiÖn ®ang ë ngoµi thiÒn phßng cña nhÞ s− thóc. T©m Hå ®¹i s− hái: - Cßn nhÞ s− thóc cña ng−¬i? G· ThiÕu L©m t¨ng nh©n ®¸p: - Th−¬ng thÕ cña nhÞ s− thóc h×nh nh− kh¸ nÆng, tø s− thóc vµ thÊt s− thóc hiÖn ®ang kh¸m thö bÖnh cña ng−êi. *** Lý TÇm Hoan ®øng chÊp tay d−íi m¸i hiªn, ngã mÆt vµo tßa ®¹i ®iÖn hïng vÜ, tiÕng ®äc kinh tõ bªn trong v¨ng v¼ng vang ra cµng khiÕn c¶nh tiªu s¬ cña ®Êt trêi ®−îm thªm mïi thÇn bÝ. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 2. TiÓu Lý phi ®ao 275 Nguyªn t¸c : Cæ Long Tuy nghe cã tiÕng ch©n b−íc gÇn ®Õn sau l−ng Lý TÇm Hoan vÉn kh«ng quay ®Çu l¹i, gi÷a c¸i khung c¶nh trang nghiªm vµ thÇn bÝ, chµng cã c¶m gi¸c nh− hån m×nh còng ch¬i v¬i thanh tho¸t theo c¶nh. T©m Hå ®¹i s− vµ B¸ HiÓu Sinh khi cßn c¸ch chµng ®é m−êi b−íc liÒn dõng l¹i. Tuy nghe danh tõ l©u " ThÇn §ao " TiÓu Lý th¸m hoa nh−ng cho ®Õn b©y giê T©m Hå ®¹i s− míi thÊy tËn mÆt. ¤ng qu¶ kh«ng ngê mét nh©n vËt mang danh lµ du hiÖp l·ng tö tiÕng t¨m rÒn câi vâ l©m l¹i chØ lµ mét trang th− sinh yÕu ®uèi tiªu sµi, d¸ng dÊp trÇm mÆc uÓ o¶i nh− khÝ chÊt cña mét thi nh©n, tuyÖt ch¼ng cã vÎ chi lµ mét con ng−êi cña vâ häc. ¤ng quan s¸t cÆn kÏ ®Õn tõng ®iÓm mét, c« hå kh«ng cßn sãt mét phÇn nµo trªn con ng−êi chµng, thø nhÊt lµ ®«i bµn tay dµi th−ên th−ît kh¼ng khiu ®ang xu«i thâng kia, ®«i tay cã ma lùc biÕn mét thanh thÐp máng v« tri trë thµnh mét thÇn vËt bÊt kh¶ x©m ph¹m mµ bÊt kú mét ai nghe ®Õn còng ®Òu sî sÖt. M−êi n¨m tr−íc, B¸ HiÓu Sinh ®· gÆp qua chµng mét lÇn, b©y giê th× chµng vÉn thÕ, kh«ng cã g× thay ®æi nh−ng l·o l¹i m−êng t−îng nh− chµng biÕn ®æi rÊt nhiÒu. Mét biÕn ®æi ë néi t©m kh«ng lé ra ngoµi d¸ng s¾c, tr«ng chµng cã vÎ uÓ o¶i h¬n, th©m trÇm h¬n vµ tÞch mÞch h¬n. Dï bao nhiªu ng−êi ë bªn c¹nh, con ng−êi chµng vÉn hoµn toµn c« ®éc vµ lÆng lÏ kh¸c v−ît mäi ng−êi. L·o më ®Çu b»ng mét nô c−êi niÒm në: - Lý TÇm Hoan l©u nay vÉn m¹nh? Lý TÇm Hoan còng ®¸p l¹i nô c−êi: - Kh«ng ngê tiªn sinh vÉn cßn nhí t¹i h¹. T©m hå ®¹i s− chÊp tay thi lÔ: - Lý TÇm Hoan nhËn ra bÇn t¨ng chø? Lý TÇm Hoan vßng tay lÔ ®é: - §¹i s− ®øc cao väng träng, thiªn h¹ t«n kÝnh nh− Th¸i S¬n B¾c §Èu, kÎ giang hå kÐm häc bµy h»ng −íc ao ®−îc thÊy t«n nhan, h«m nay h©n h¹nh b¸i kiÕn ph¸p gi¸, thËt lµ tam sanh h÷u h¹nh. T©m Hå ®¹i s− ®iÒm ®¹m xua tay: - Lý th¸m hoa chí qu¸ nhón m×nh, tÖ s− ®Ö ®−îc ®µn viÖt hÕt lßng hé tèng vÒ ®©y, bÇn t¨ng hÕt søc cã lêi c¶m t¹. Lý TÇm Hoan véi ®¸p: - Kh«ng d¸m. T©m Hå ®¹i s− l¹i lÇn n÷a chÊp tay: - §îi bÇn t¨ng th¨m qua bÞnh t×nh cña tªh s− ®Ö sÏ trë l¹i ®©y hÇu chuyÖn ®µn viÖt. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 3. TiÓu Lý phi ®ao 276 Nguyªn t¸c : Cæ Long Lý TÇm Hoan nghiªng m×nh tr¶ lÔ: - Xin ®¹i s− cø tù nhiªn. Chê cho T©m Hå ®¹i s− khuÊt h¼n vµo nhµ, B¸ HiÓu Sinh chît nhÕch m«i c−êi khã chÞu: - C«ng phu hµm d−ìng cña bËc xuÊt gia ta qu¶ kh«ng sao s¸nh kÞp.NÕu ®èi lµ t¹i h¹, th× ®èi víi c¸c h¹ ta kh«ng thÓ nµo nhiÒu lÔ ®é ®−îc nh− thÕ. Lý TÇm Hoan h¬i nh−íng m¾t: - ThÕ µ? B¸ HiÓu Sinh ngÈng mÆt lªn: - §æi vµo c¸c h¹, nÕu bÞ ng−êi ta ®¶ th−¬ng s− ®Ö vµ ¸i ®å cña m×nh, c¸c h¹ ®èi víi ng−êi ®ã cã lÔ ®é nh− thÕ kh«ng? Lý TÇm Hoan quay mÆt nh×n th¼ng vµo kÎ ®èi tho¹i: - C¸c h¹ ®Þnh nãi lµ th−¬ng thÕ cña T©m Mi ®¹i s− do t¹i h¹ g©y nªn? B¸ HiÓu Sinh ®¸p b»ng mét giäng nh¸t gõng: - Trõ Lý th¸m hoa ra cßn cã ai ®¶ th−¬ng næi T©m Mi ®¹i s− chø? Lý TÇm Hoan vÉn tõng tiÕng mét: - NÕu chÝnh t¹i h¹ ®¶ th−¬ng y th× t¹i lµm sao t¹i h¹ cßn hé tèng y vÒ tËn ®©y? B¸ HiÓu Sinh th− th¶ tr¶ lêi: - §ã míi chÝnh lµ chç th«ng minh h¬n ng−êi cña c¸c h¹. Lý TÇm Hoan bËt c−êi l¹t: -ThÕ µ? B¸ HiÓu Sinh nh− kh«ng hÒ nghe vÉn nãi tiÕp: - BÊt luËn kÎ nµo ®¶ th−¬ng vÞ Hé Ph¸p cña ThiÕu L©m th× b¾t ®Çu tõ h«m nay sÏ kh«ng cã méth ngaú yªn æn, ba ngµn ®Ö tö cña hai chi ThiÕu L©m Nam vµ B¾c nhÊt ®Þnh kh«ng bá qua cho y, c¸i lùc l−îng ®ã ®õng ai mong xem th−êng ®−îc. Lý TÇm Hoan gËt ®Çu: - Tiªn sinh nãi rÊt ph¶i. B¸ HiÓu Sinh th¶n nhiªn nh− kh«ng: - Nh−ng c¸c h¹ kh«n ngoan ®−a T©m Mi ®¹i s− vÒ ®©y, cßn ai d¸m hå nghi chÝnh lµ tay c¸c h¹ ®¶ th−¬ng y chø vµ cßn ai d¸m nghi ngê c¸c h¹ lµ Mai Hoa §¹o n÷a chø. Dõng l¹i mét chót, B¸ HiÓu Sinh ®iÓm nô c−êi nh¹t, nô c−êi nhÊn m¹nh cho c©u kÕt: - C¸i thñ ®o¹n Êy qu¶ thËt cao minh, cho ®Õn B¸ HiÓu Sinh nµy còng ph¶i phôc s¸t Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 4. TiÓu Lý phi ®ao 277 Nguyªn t¸c : Cæ Long ®Êt. Lý TÇm Hoan vÉn b×nh tÜnh nghe ®Õn døt c©u vµ ngÈng mÆt lªn c−êi: - B¸ HiÓu Sinh tªn qu¶ nh− ng−êi, kh«ng mét viÖc chi mµ ch¼ng hiÓu. Th¶o nµo c¸c bang ph¸i lín trªn giang hå ®Òu tranh nhau mµ kÕt giao víi c¸c h¹, bëi lÏ ®−îc giao kÕt víi c¸c h¹ cã lîi rÊt nhiÒu. B¸ HiÓu Sinh vÉn kh«ng mét chót ®æi s¾c: - Nh−ng lêi t¹i h¹ ®· nãi ch¼ng qua v× c«ng ®¹o mµ th«i. Lý TÇm Hoan nghiªm mÆt: http://come.to/kimdung - Nh−ng c¸c h¹ quªn khuÊy mét ®iÒu: T©m Mi ®¹i s− vÉn ch−a chÕt vµ «ng ta ph¶i tù biÕt ai lµ kÎ h¹i m×nh. §Õn lóc ®ã e r»ng c¸c h¹ kh«ng lµm sao mµ nuèt trë l¹i lêi nãi cña m×nh. B¸ HiÓu Sinh rïn vai thë nhÑ: - NÕu øc ®o¸n cña t¹i h¹ kh«ng sai l¾m th× T©m Mi ®¹i s− hã mµ cßn c¬ héi ®Ó nãi chuyÖn n÷a råi. - TÖ s− ®Ö nÕu ch¼ng do tay ®µn viÖt h¹i th× cßn ai vµo ®©y chø? T©m Hå ®¹i s− ch¼ng biÕt ®· trë ra tõ lóc nµo víi d¸ng s¾c hÇm hÇm, tia m¾t nh− b¾n tinh quang nh×n th¼ng vµo Lý TÇm Hoan ®îi chê c©u ®¸p. Lý TÇm Hoan ®iÒm ®¹m ngÈng ®Çu: - Kh«ng lÏ ®¹i s− ch¼ng nhËn ra lÞnh s− ®Ö bÞ th−¬ng v× ai µ? Kh«ng ®¸p th¼ng vµo c©u nãi, T©m Hå ®¹i s− quay ra sau gäi lªn: - ThÊt s− ®Ö. Tõng ®−îc giang hå x−ng tông lµ vâ häc chÝnh t«ng v× ThiÕu L©m ph¸i chØ chuyªn luyÖn ë quyÒn ph¸p ng¹nh c«ng, tuyÖt kh«ng hÒ chÞu dïng ®Õn ¸m khÝ hay ®éc d−îc. ChØ riªng cã T©m Gi¸m ®¹i s− lµ mét ®Ö tö xuÊt gia nöa chõng, häc vâ tr−íc khi vµo chïa, khi cßn ngoµi thÕ næi danh lµ " ThÊt X¶o Thø Sinh " v× tµi chuyªn dïng ®éc. Da mÆt vµng bÖch mµu s¸p nh− con ng−êi bÞnh ho¹n l©u n¨m nh−ng ®«i m¾t thËt lµ tinh anh, T©m Gi¸m ®¹i s− uy nghi nh×n Lý TÇm Hoan trÇm giäng thèt: - NhÞ s− ca tróng ph¶i chÊt " Ngò §éc Thuû Tinh ", mét chÊt ®éc tinh luyÖn v« song cña Miªu C−¬ng Cùc L¹c §ång Tö, kh«ng mïi kh«ng s¾c, trong suèt nh− pha lª, nÕu kÎ tróng ®éc kh«ng ®−îc thuèc gi¶i, da thÞt toµn th©n sÏ tõ tõ trong suèt tî nh− thuû tinh, cã thÓ nh×n thÊy c¶ lôc phñ ngò t¹ng ®Õn lóc ®ã th× v« ph−¬ng cøu ch÷a. Lý TÇm Hoan gËt ®Çu: - §¹i s− qu¶ cao minh... T©m Gi¸m ®¹i s− l¹nh lïng ng¾t lêi: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 5. TiÓu Lý phi ®ao 278 Nguyªn t¸c : Cæ Long - BÇn t¨ng chØ cã thÓ biÕt nhÞ s− huynh bÞ h¹i v× Ngò §éc Thuû Tinh nh−ng thñ ph¹m h¹ ®éc lµ ai, bÇn t¨ng ®ang cßn nghiªn cøu. B¸ HiÓu Sinh c−êi nô chen vµo: - §¹i s− nãi rÊt ®óng, ®éc lµ vËt chÕt, cßn kÎ h¹ ®éc míi lµ sèng. T©m Gi¸m ®¹i s− g»n tõng tiÕng mét: - Cùc L¹c §«ng Chóa tuy r»ng hµnh sù ¸c ®éc, nh−ng x−a nay tuyÖt ®èi ch¼ng g©y sù víi kÎ v« can, huèng hå bµn ph¸i cïng y ch−a hÒ cã mét xÝch mÝch nhá nµo th× t¹i lµm sao y ch¼ng ng¹i ngµn dÆm xa x«i t×m ®Õn ¸m h¹i nhÞ s− huynh cho kú ®−îc? Lý TÇm Hoan thë dµi: - ChØ v× ®èi t−îng cña y kh«ng ph¶i lµ T©m Mi ®¹i s− mµ chÝnh lµ hä Lý nµy. B¸ HiÓu Sinh bËt c−êi l¹t: - C©u nãi nghe hay ch−a? KÎ mµ y muèn h¹i c¸c h¹, c¸c h¹ l¹i yªn lµnh sê sê ra ®ã cßn T©m Mi ®¹i s− y kh«ng cã ý gia h¹i, thÕ mµ tr¸i l¹i T©m Mi ®¹i s− truÝng ®éc thoi thãp chê chÕt. Vµ qu¾c m¾t nh×n Lý TÇm Hoan, giäng l·o nh− th¸ch thøc: - NÕu c¸c h¹ lµm sao c¾t nghÜa cho tr«i c¸i lý Êy, B¸ HiÓu Sinh nµy xin b¸i phôc thËt t×nh. Lý TÇm Hoan trÇm ng©m mét lóc, chÇm chËm l¾c ®Çu: - Ta kh«ng thÓ nãi tr«i ®−îc, chØ v× ta cã nãi thÕ nµo c¸c h¹ vÞ tÊt ®· chÞu tin. B¸ HiÓu Sinh nhÕch mÐp: - Lêi nãi cña c¸c h¹ cµng khã cho ai tin næi. Lý TÇm Hoan ®¸p: - Tuy kh«ng thÓ nãi ra nh−ng cßn cã mét ng−êi cã thÓ nãi ra ®−îc. T©m Hå ®¹i s− véi hái: - Ai thÕ? Lý TÇm Hoan r¶ lêi: - T©m Mi ®¹i s−! T¹i sao ch− vÞ kh«ng ®îi ng−êi tØnh l¹i råi h·y hái cã chi ph¶i véi vµng xÐt ®o¸n ®©u? ChiÕu tia m¾t ngêi ngêi s¾c l¹nh nh− hai ¸nh dao, T©m Hå ®¹i s− nh×n chÇm chËp vµo Lý TÇm Hoan kh«ng nãi. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 6. TiÓu Lý phi ®ao 279 Nguyªn t¸c : Cæ Long *** Giã vÉn l¹nh nh− tõng ngän roi da quÐt lªn da thÞt, bÇy qu¹ tuyÕt ®ang ®Ëu trªn nãc nhµ nôt nhèn nh¸o vç c¸nh bay lªn. Råi tõng håi chu«ng th¸nh thãt trçi vang, håi chu«ng thª l−¬ng b¸o tin Hé Ph¸p ®¹i s− cña nhµ chïa võa viªn tÞch. Lý TÇm Hoan nghe nh− cã mét c¬n b·o tuyÕt thæi vµo néi t©m chµng, lóc Êy chµng còng ch¼ng râ lµ ph¶i hËn lµ hèi tiÕc hay lµ bi th−¬ng? §îi khi c¬n ho døt, chµng ph¸t hiÖn ra tõ níi chiÕc cöa h×nh vßng nguyÖt ¨n th«ng víi tiÓu viÖn, h¬n mÊy m−¬i g· t¨ng nh©n ¸o x¸m, tõng liªn tiÕp nèi chui vµo, s¾c mÆt ng−êi n·o còng trÇm trÇm nh− phñ lªn mét líp b¨ng l¹nh. §«i m«i g· nµo còng mÝm chÆt c¨m hên, ¸nh m¾t nh− tãe löa cïng xãi th¼ng vµo chç chµng ®ang ®øng. TiÕng chu«ng tan døt tõ lóc nµo, bao nhiªu ©m thanh c¬ hå ®äng kÕt theo mµn trêi gi¸ l¹nh chØ cßn tiÕng ch©n xµo x¹c cµy trªn ®Êt tuyÕt. Cho ®Ðn khi tiÕng ch©n im bÆt, Lý TÇm Hoan c¶m thÊy ch©n th©n m×nh m−êng t−îng bÞ ng©m cøng gi÷a tõng líp b¨ng l¹nh nÆng h¬n ch×. Gi÷a khung c¶nh thiªn viÖn trang nghiªm, s¸t khÝ bçng nh− phñ trïm rên rîn. T©m Hå ®¹i s− trÇm cÊt giäng: - B©y giê ®µn viÖt cßn viÖc g× ®Ó mµ nãi n÷a ch¨ng? Lý TÇm Hoan lÆng lÏ l¾c ®Çu: - HÕt råi. Chµng hiÓu r»ng, nh÷ng lêi gi¶i thÝch cña chµng hiÖn thêi còng chØ b»ng thõa mµ th«i. Vµ cã nh÷ng lóc con ng−êi b¾t buéc ph¶i im lÆng ®Ó mµ chÞu ®ùng. B¸ HiÓu Sinh nham hiÓm nhÕch m«i: - Lý ra c¸c h¹ ch¼ng nªn ®Õn ®©y th× h¬n. Lý TÇm Hoan c−êi nöa mÐo: - H×nh nh− lµ nh− vËy, nh−ng nÕu thêi gian vµ cuéc diÖn cã thÓ ®¶o ng−îc l¹i, sî r»ng t¹i h¹ còng sÏ hµnh ®éng y hÖt nh− vËy. Ngõng mét chót chµng döng d−ng nãi tiÕp: - V× tuy r»ng t¹i h¹ b×nh sinh giÕt ng−êi v« sè nh−ng ch−a bao giê thÊy kÎ gÇn chÕt mµ ch¼ng cøu. T©m Hå ®¹i s− qu¸t lªn: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 7. TiÓu Lý phi ®ao 280 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Cho ®Õn b©y giê mµ ng−¬i cßn gi¶o biÖn n÷a µ? Lý TÇm Hoan c−êi nhÑ: - KÎ xuÊt gia lµ ®Ó ®i s©u vµo c¸i triÕt lý " Tø §¹i Giai Kh«ng ", ch¼ng ®−îc väng ®«ng s©u niÖm t− thï. Nghe danh ®¹i s− lµ bËc ®¹o h¹nh cao th©m, t¹i sao l¹i gièng y nh− t¹i h¹ kh«ng d»n ®−îc khÝ t¸nh nh− thÕ? B¸ HiÓu Sinh liÒn ®ì lêi: - L©u nay nghe danh Lý th¸m hoa häc thøc uyªn b¸c, lÏ nµo l¹i quªn ®i c©u nhµ phËt " Dï ®Õn PhËt Nh− Lai còng kgh«ng tr¸nh khái lµm s− tö rèng " hay sao? Lý TÇm Hoan h−íng mµy: - §· nh− thÕ th× mêi ch− vÞ tha hå mµ rèng nh−ng xin ®õng rèng tÐt c¶ cuèng häng ®ã nhÐ. T©m Hå ®¹i s− nghiÕn r¨ng ken kÐt: - Cho ®Õn b©y giê ng−¬i vÉn cßn h¬n thua tõng c©u nãi ®−îc µ? §ñ thÊy r»ng ng−¬i kh«ng cã mét chót g× hèi hËn, bÇn t¨ng nhËn thÊy khã mµ tr¸nh khái ph¸ s¸t giíi h«m nay. Lý TÇm Hoan c−êi kh«ng nhÕch mÐp: - Th× cø tha hå mµ ph¸, v¶ l¹i h¹ng hßa th−îng mµ biÕt giÕt ng−êi ®©u ph¶i chØ cã mét m×nh ®¹i s−? T©m Hå ®¹i s− gÇm lªn: - Ta giÕt ng−êi lµ ®Ó b¸o thï vµ diÖt ¸c ma. Nh−ng khi th©n h×nh «ng võa chên vên xèc lªn, «ng chît thÊy ¸nh ®ao lÊp lo¸ng tr−íc m¾t. Ngän " TiÓu Lý Phi §ao " kh«ng biÕt tõ lóc nµo ®· n»m gän trong tay Lý TÇm Hoan. Vµ tiÕng c−êi lµnh l¹nh cña chµng cÊt lªn: - Ta khuyªn ®¹i s− ®õng diÖt ¸c ma tèt h¬n v× ®¹i s− ch−a ph¶i lµ ®èi thñ cña ta. Hai ch©n cña T©m Hå ®¹i s− chît nh− bÞ ®ãng ®inh d−íi ®Êt, khùng l¹i mét n¬i v× «ng thõa hiÓu, chØ cÇn mét chót nhóc nhÝch n÷a th«i, mòi thÇn ®ao cña hä Lý sÏ ghim th¼ng vµo yÕt hÇu m×nh. T©m Hå ®¹i s− m¾t ngêi ¸nh löa: - Kh«ng lÏ ®µn viÖt ®Þnh lµm con thó vïng vÉy ®Õn ®−êng cïng µ? Lý TÇm Hoan c−êi nô: - Dï r»ng sèng ch¼ng thÝch thó chi nh−ng tiÕc lµ t¹i h¹ ch−a muèn chÕt gÊp. B¸ HiÓu Sinh chît nãi: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 8. TiÓu Lý phi ®ao 281 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Tuy " ThÇn ®ao hä Lý " x−a nay ph¸t ra kh«ng hÒ trît ®Ých nh−ng c¸c h¹ cã ®−îc mÊy mòi ®ao nh¾m giÕt ®−îc bao ng−êi? Lý TÇm Hoan mØm c−êi lµm thinh, tay kh«ng ngít v©n vª mòi ®ao nhá. Trong nh÷ng gi©y phót nµy chµng im lÆn lµ mét viÖc hay nhÊt, v× sù im lÆng ®óng lóc ®¸ng sî h¬n bÊt cø lêi lÏ nµo. ¸nh m¾t cña T©m Hå ®¹i s− kh«ng rêi khái bµn tay cña Lý TÇm Hoan vµ ®ét nhiªn «ng nhÝch lªn mét b−íc: - Tèt l¾m, bÇn t¨ng xin l·nh gi¸o thÇn ®ao Lý th¸m hoa nh− thÕ nµo cho biÕt. Nh−ng B¸ HiÓu Sinh véi vµng kÐo «ng trë l¹i: - Xin s− huynh ®õng nªn ®éng thñ. T©m Hå ®¹i s− cau mÆt: - T¹i sao? B¸ HiÓu Sinh khÏ thë dµi: - V× kh¾p thiªn h¹ kh«ng mét ai tr¸nh ®−îc mòi ®ao ®ã khi ®−îc phãng ra. T©m Hå ®¹i s− cã vÎ kh«ng tin: - Ch−a mét ai tr¸nh khái? B¸ HiÓu Sinh gËt ®Çu: - Ch−a, ch−a cã mét ng−êi nµo c¶. T©m Hå ®¹i s− c¾n m«i: - NÕu bÇn ®¹o ch¼ng vµo ®Þa ngôc th× ai vµo ®Þa ngôc cho... T©m Gi¸m ®¹i s− véi v· b−íc tíi: - S− huynh, mét tay s− huynh n¾m c¶ mèi an nguy cña b¶n ph¸i, ®©u thÓ... ®©u thÓ xem th−êng b¶n th©n mµ m¹o hiÓm ®Õn thÕ? Lý TÇm Hoan gËt gï: - Ph¶i l¾m, c¸c vÞ bÊt tÊt m¹o hiÓm nh− thÕ, huèng chi ®Ö tö ThiÕu L©m trªn d−íi h¬n ba ngµn ng−êi, chØ cÇn c¸c vÞ ra lÞnh lµ thiÕu chi kÎ ®©m ®Çu chÕt thay. C©u nãi khÝch cña Lý TÇm Hoan khiÕn s¾c mÆt cña T©m Hå ®¹i s− biÕn ®æi kh«ng ngõng, lín tiÕng ra lÖnh: - Ch−a cã lÖnh cña bæn tßa, bæn m«n ®Ö tö kh«ng mét ai ®−îc väng ®éng, b»ng tr¸i l¹i sÏ chiÕu theo m«n quy xö trÞ, tuyÖt ch¼ng dung tha. TÊt c¶ t¨ng nh©n ThiÕu l©m ®Òu cói ®Çu v©ng lÖnh. Lý TÇm Hoan phít nhÑ nô c−êi: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 9. TiÓu Lý phi ®ao 282 Nguyªn t¸c : Cæ Long - T¹i h¹ thõa biÕt lµ ®¹i s− kh«ng nì nh×n ®¸m ®Ö tö m×nh lµm vËt hy sinh. ThiÕu L©m qu¶ nhiªn kh¸c biÖt víi lò héi bang t¹p nh¹p giang hå, b»ng ch¼ng vËy kÕ khÝch t−íng cña t¹i h¹ dÔ chi mµ øng nghiÖm. B¸ HiÓu Sinh l¹nh lïng lªn tiÕng: - Dï r»ng c¸c vÞ s− huynh ThiÕu L©m ®©y kh«ng thÓ liÒu m¹ng nh− con ng−êi cña c¸c h¹ nh−ng ®õng t−ëng r»ng nh− vËy mµ cã thÓ ch¹y tho¸t ®©u. Lý TÇm Hoan dêi tia m¾t khinh miÖt nh×n sang: - Ai b¶o r»ng t¹i h¹ sÏ bá ch¹y? B¸ HiÓu Sinh h¬i söng sèt: - Cã nghÜa lµ c¸c h¹ kh«ng thÌm ch¹y? Lý TÇm Hoan ®¸p: - Sù t×nh tr¾ng ®en ch−a râ, ph¶i tr¸i ch−a xong th× t¹i sao t¹i h¹ l¹i bá nã ®i chø? B¸ HiÓu Sinh hái gÆng: - Kh«ng lÏ c¸c h¹ cã thÓ khiÕn Cùc L¹c §éng Chñ ®Õn ®©y ®Ó tù thó nhËn y lµ hung thñ giÕt chÕt T©m Mi ®¹i s−? Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu: - Kh«ng thÓ ®−îc v× y ®· chÕt råi. B¸ HiÓu Sinh trè m¾t: - ChÝnh c¸c h¹ ®· giÕt y? Lý TÇm Hoan ®¸p b©ng qu¬: - Y còng lµ con ng−êi, cho nªn y kh«ng lµm sao tho¸t ®−îc khi ngän ®ao trªn tay t¹i h¹ bung ra. T©m Hå ®¹i s− vôt nãi: - NÕu nh− t«n gi¸ t×m ®−îc thi hµi cña y th× Ýt ra t«n gi¸ còng chøng minh lµ lêi m×nh kh«ng dèi tr¸. Tr©m ng©m mét lóc ®Ó ®¾n ®o sù t×nh, Lý TÇm Hoan mØm c−êi chua ch¸t: - Cho dï t×m ®−îc thi hµi cña y, còng ch−a ch¾c ai chÞu x¸c nhËn ®ã chÝnh lµ y. B¸ HiÓu Sinh chªm vµo thËt ®éc: - §· nh− thÕ th× trong thiªn h¹ cßn ai chøng minh næi c¸c h¹ lµ v« téi? Lý TÇm Hoan kh«ng mét chót nao nóng: - Cho ®Õn hiÖn thêi t¹i h¹ còng ch−a thÓ nghÜ ra mét ng−êi nµo. B¸ HiÓu Sinh vôt hái: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 10. TiÓu Lý phi ®ao 283 Nguyªn t¸c : Cæ Long - VËy b©y giê c¸c h¹ tÝnh sao? Lý TÇm Hoan lÆng thinh gi©y l¸t vµ bËt c−êi: - B©y giê th× t¹i h¹ chØ thÝch uèng r−îu th«i. *** C¸i thÕ ngåi bã gèi cña TiÓu Phi tr«ng thËt lµ dÞ hîm v× chµng ®©u cã thÓ nh− Lý TÇm Hoan biÕt c¸ch nghåi cho tho¶i m¸i trong mét chiÕc ghÕ. C¶ ®êi chµng c¬ hå cã thÓ nãi ch−a cã c¬ héi ngåi ®−îc trong chiÕc ghÕ ªm ¸i nh− thÕ Êy. Trong nhµ cã lß s−ëi rÊt Êm cóng, nh−ng TiÓu Phi l¹i c¶m thÊy kh«ng quen nªn ngét ng¹t lµm sao. L©m Tiªn Nhi n»m co rót c¹nh bªn lê s−ëi. Da mÆt nµng tr«ng cµng mÞn hång h¬n d−íi mµu hång cña ¸nh löa. Hai h«m nay. L©m Tiªn Nhi gÇn nh− kh«ng thÓ chîp m¾t cho ®Õn b©y giê th−¬ng thÕ cña TiÓu Phi l»nh lÆn mét c¸ch nhanh chãng nh− cã mét søc nhiÖm mµu, nµng míi yªm t©m mµ n»m ngñ. Lóc nµng n»m ngñ tr«ng nµng cµng ®Ñp h¬n c¶ lóc thøc, rÌm mi dµi cong vót khÐp lÊy hai vµnh m¾t, suèi tãc huyÒn m−¬n m−ít l¬i l¶ v−íng trªn vai, gß ngùc c¨ng mÒm m¹i nhÊp nh« theo h¬i thë nhÑ nhµng, da mÆt hång hång nh− mµu c¸nh hoa ®µo, vµnh m«i he hÐ nh− mêi mäc, nh− khªu gîi, TiÓu Phi lÆng nh×n nµng ng©y d¹i. Trong gian phßng chØ cã tiÕng thë khe khÏ cña nµng cïng tiÕng næ lÐp bÐp cña than hång trong lß s−oöi. Bªn ngoµi tuyÕt ®· tan dÇn theo tia n¾ng lªn, c¶ ®Êt trêi nh− c« ®äng trong c¸i kh«ng khÝ dÞu Êm vµ ªm m¬, nh÷ng ¸nh m¾t cña TiÓu Phi vôt gîn lªn mét nçi buån day døt. Chµng ngåi ph¾t dËy, nhÌ nhÑ xá ch©n vµo ®«i giµy ®· sên gãt phong trÇn cña m×nh, trÇm ng©m nghÜ ngîi. TÊt c¶ c¸i ®Ñp trªn câi ®êi lu«n lu«n máng manh nh− ¸ng m©y, thÊy ®ã råi mÊt ®ã, nÕu kÎ nµo tham lam ®Þnh «m gi÷, ®ßi l¹i bao giê còng lµ bÊt h¹nh vµ ®au th−¬ng. TiÓu Phi nhÑ bu«ng tiÕng thë dµi, thu l¹i thanh kiÕm cña m×nh trªn chiÕc bµn n¬i gãc nhµ, trªn t−êng cã treo mét bøc thi tø, chÝnh lµ thñ bót cña Lý TÇm Hoan, trong ®ã cã mét c©u " T×nh nµy xin ®îi thµnh ký øc " Hai h«m tr−íc ®©y, TiÓu Phi kh«ng lµm sao hiÓu næi ý tø cña c©u th¬ trªn nh−ng b©y giê... b©y giê chµng ®· râ l¾m råi. ChØ cã ký øc míi hoµn toµn lµ vÜnh cöu. Vµ chØ cã Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 11. TiÓu Lý phi ®ao 284 Nguyªn t¸c : Cæ Long nh÷ng ngät ngµo cña ký øc míi m·i m·i gi÷ g×n ®−îc. Chµng nhÑ nhµng tra kiÕm vµo th¾t l−ng. TiÕng cña L©m Tiªn Nhi chît vang lªn: - TiÓu Phi... anh ®ang lµm g× thÕ? L©m Tiªn Nhi ®ét nhiªn tØnh l¹i, ®«i m¾t ®Ñp tuyÖt vêi cña nµng ®ang ho¶ng hèt nh×n. Chµng mÝm chÆt lÊy vµnh m«i: - T«i muèn ®i. - §i? Giäng cña L©m Tiªn Nhi nh− lÆc h¼n, nµng run rÈy nhµo ®Õn tr−íc mÆt TiÓu Phi: - Anh cãi thÓ bá ®i mµ kh«ng nãi lªn mét tiÕng nµo hay sao? TiÓu Phi cµng mÝm chÆt vµnh m«i: - §· muèn ®i cßn ph¶i nãi lµm g×? L©m Tiªn Nhi y nh− rêi r· c¶ ng−êi, nµng lïi l¹i mÊy b−íc vµ gieo phÞch ng−êi xuèng ghÕ, hai giät n−íc m¾t long lanh nh− hai giät s−¬ng l¨n dµi xuèng ®«i m¸. TiÓu Phi chît nghe tim m×nh nh− n¸t thµnh tõng m¶nh vôn. T©m t− chµng ch−a bao giê tr¶i qua tr¹ng th¸i kú l¹ Êy, mét tr¹ng th¸i kh«ng ph¶i buån, kh«ng ph¶i khæ, còng kh«ng ph¶i lµ ngät mµ còng kh«ng ph¶i lµ chua. Ph¶i ch¨ng ®©y lµ h−¬ng vÞ cña ti×nh yªu? Giäng chµng kh«ng dÊu ®−îc phÇn ¶m ®¹m: - C« n−¬ng... c« n−¬ng ®· cøu t«i, sím muén g× t«i còng b¸o ®¸p l¹i. L©m Tiªn Nhi vôt c−êi lªn thª thiÕt: - Tèt l¾m, anh mau b¸o ®¸p t«i, t«i cøu anh lµ muèn ®−îc anh b¸o ®¸p ®Êy. N−íc m¾t theo tiÕng c−êi cña nµng cuån cuén l¨n r¬i. TiÓu Phi nghe tim m×nh nh− s¾t l¹i, chµng chÇm chËp ®¸p lêi: - T«i rÊt hiÓu tÊm lßng cña c« n−¬ng nh−ng t«i kh«ng thÓ kh«ng ®i t×m Lý TÇm Hoan... L©m Tiªn Nhi ng¾t ngang: - §· hiÓu râ lßng t«i, t¹i sao anh kh«ng cho t«i ®i theo? TiÓu Phi ®¸p: - V×... v× t«i kh«ng muèn c« n−¬ng ph¶i liªn lôy. L©m Tiªn Nhi khãc nÊc lªn: - Sî t«i ph¶i liªn lôy? Anh t−ëng r»ng sau khi anh ®i råi t«i vui l¾m sao? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 12. TiÓu Lý phi ®ao 285 Nguyªn t¸c : Cæ Long TiÓu Phi muèn nãi nh−ng hai vµnh m«i cø mÊp m¸y rung rung. Chµng qu¶ kh«ng t−ëng t−îng næi ®«i m«i m×nh l¹i cã thÓ rung lªn nh− thÕ. L©m Tiªn Nhi ®ét nhiªn sµ vµo lßng chµng vµ «m chÆt lÊy chµng, chõng nh− tÊt c¶ t©m trÝ, tÊt c¶ sinh m¹ng ®Òu gãi gän qua c¸i «m Êy. Giäng nµng run lªn trong xóc c¶m: - Mang t«i theo, anh ph¶i mang t«i theo! NÕu anh bá t«i ë l¹i t«i sÏ chÕt tr−íc mÆt anh b©y giê. *** Tr−íc mÆt ng−êi con g¸i ®Ñp, d¸m bu«ng lªn c¸i tiÕng " kh«ng " gän gµng, h¹ng ®µn «ng ®ã thÕ gian rÊt hiÕm. Vµ khi ng−êi con g¸i nãi lªn tiÕng chÕt th× e r»ng kh«ng mét ng−êi ®µn «ng nµo cã thÓ kh−íc tõ. §ªm thËt v¾ng lÆng. TiÓu Phi võa b−íc ra khái nhµ, tr−íc m¾t chµng lµ mét v−ên mai ®äng tuyÕt tr¾ng. Giã l¹nh bªn ngoµi lµm TiÓu Phi tØnh h¼n. Chµng bì ngì khi nhËn ra n¬i ®©y lµ L·nh H−¬ng TiÓu Tróc. Vµ ®iÒu chµng hÕt søc l¹ lïng lµ H−ng V©n Trang suèt hai h«m nay rén n¸o phi th−êng nh−ng tuyÖt nhiªn kh«ng mét ng−êi nµo lÐo h¸nh ®Õn ®©y? NÕu hä quyÕt t×m b¾t TiÓu Phi, t¹i sao ch¼ng v« ®©y mµ lôc so¸t? Hä cã thÓ tin t−ëng L©m Tiªn Nhi ®Õn thÕ −? TiÓu Phi kh«ng khái nhÝu mµy t− lù. L©m Tiªn Nhi vÉn bÝu cøng lÊy chµng: - T«i cßn ph¶i nãi cho tû tû t«i biÕt c¸i ®· råi chóng ta h·y ®i. TiÓu Phi gËt nhÑ ®Çu: - Tiªn Nhi ®i ®i. L©m Tiªn Nhi c¾n lÊy vµnh m«i cè giÊu mét nô c−êi: - T«i kh«ng thÓ yªn lßng ®Ó anh ë ®©y mét m×nh, t«i muèn anh cïng ®i víi t«i. TiÓu Phi h¬i nhÝu mµy: - Nh−ng tû tû cña tiªn Nhi... L©m Tiªn Nhi liÒn g¾t lêi: - Anh yªn t©m, chÞ Êy còng lµ b¹n th©n cña Lý TÇm Hoan. Vµ kh«ng cÇn ®îi TiÓu Phi tr¶ lêi, nµng ®· kÐo tay chµng xuyªn khái rõng mai, v−ît qua cÇu nhá. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 13. TiÓu Lý phi ®ao 286 Nguyªn t¸c : Cæ Long Trong v−ên l¹nh tanh, kh«ng mét bãng ng−êi, nh÷ng ngän ®Ìn lång còng hÕt søc tõ mê kh«ng ®ñ soi s¸ng ®−êng ®i. Bµn tay nµng tuy nhá nh¾n, thËt mÒm m¹i nh−ng TiÓu Phi cµm thÊy b¾t ®Çu tõ b©y giê vµ cã lÏ lµ m·i m·i, chµng kh«ng lµm sao tho¸t khái c¸i bµn tay mÒm m¹i ®ã. Trªn tiÓu lÇu vÉn cßn ¸nh ®Òn vµ còng chÝnh ¸nh ®Ìn ®¬n ®éc ®ã cµng lµm cho ng«i lÇu thªm tr¬ träi trong ®ªm v¾ng. Qua rÌm song bu«ng rò, mét ng−êi ö rò c¹nh ngän ®Ìn. L©m Tiªn Nhi kÐo TiÓu Phi rãn rÐn b−íc lªn. L©m Thi ¢m vÉn nh×n s÷ng vµo kho¶ng kh«ng nh− kh«ng hÒ hay biÕt. L©m Tiªn Nhi khÏ gäi; - §¹i tû... sao ®¹i tû vÉn ch−a ngñ? Nh−ng L©m Thi ¢m vÉn lÆng thinh, ®Çu còng ch¼ng quay l¹i. L©m Tiªn Nhi l¹i nãi: - §¹i tû... tiÓu muéi ®Õn ®©y ®Ó b¸i biÖt ®¹i tû, tiÓu muéi s¾p ®i ®©y, nh−ng dï thÕ nµo tiÓu muéi còng ch¼ng quªn ®−îc ©n t×nh cña ®¹i tû ®èi víi tiÓu muéi. Y nh− lµ kh«ng nghe thÊy nµng nãi g×, L©m Thi ¢m lµm thinh mét lóc l©u míi gËt nhÑ ®Çu: - Ph¶i l¾m, Tiªn Nhi ®i ®i, ®i lµ hay nhÊt, níi ®ay ch¼ng cßn g× ph¶i l−u luyÕn c¶. L©m Tiªn Nhi vôt hái: - Cßn tû phu ®©u? HÇu nh− kh¸ l©u míi nghe hiÓu c©u nãi cña nµng, L©m Thi ¢m lÈm bÈm hái l¹i: - Tû phu?...mµ tû phu cña ai? L©m Tiªn Nhi ®¸p: - TÊt nhiªn lµ cña tiÓu muéi. L©m Thi ¢m l¾c ®Çu lia lÞa nh− ng−êi trong c¬n mª s¶ng: - §i ®i... ta kh«ng biÕt. L©m Tiªn Nhi thõ ng−êi ®i mét lóc vµ g−îng c−êi: - Chóng t«i nhÊt ®Þnh theo ®−êng t¾t ®Õn ThiÕu L©m. L©m Thi ¢m vôt ®øng lªn giËn d÷: - §i, ®i ngay! §õng nãi g× víi ta c¶, ®i, ®i ra khái ®©y mau. Hai tay nµng xua lia,xua cho ®Õn lóc L©m Tiªn Nhi vµ TiÓu Phi thôt lïi ra khái cöa, nµng míi gieo phÞch ng−êi trë xuèng c¹nh ngän ®Ìn mÆc cho dßng lÖ tu«n r¬i. Tõ bªn ngoµi tÊm rÌm bu«ng rñ, Long Tiªu V©n chËm r·i b−íc vµo. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 14. TiÓu Lý phi ®ao 287 Nguyªn t¸c : Cæ Long Nh×n s÷ng L©m Thi ¢m, khãe m«i cña Long Tiªu V©n nhÕch lªn mét nô c−êi ®anh ¸c: - Hai ng−êi ®ã cã ®Õn ThiÕu L©m còng b»ng v« dông, kh¾p thiªn h¹ kh«ng cßn mét ai cøu næi Lý TÇm Hoan. L©m Thi ¢m vÉn lµm thinh, gôc ®Çu lªn c¹nh bµn nøc në. *** TiÓu Phi ¨n thËt nhiÒu vµ còng thËt chËm. H×nh nh− mçi miÕng ®å ¨n lät miÖng ®Òu ®−îc chµng nhai thËt kü tr−íc khi tèng xuèng d¹ dµy. Nh−ng kh«ng ph¶i nh− Lý TÇm Hoan ¨n chÇm chËm th− th¶ tõng miÕng ®Ó mµ th−ëng thøc mïi vÞ cña mãn ¨n trong miÖng m×nh, c¸i ¨n cña TiÓu Phi y nh− lµ cè rót tØa tÊt c¶ phÇn bæ d−ìng cña vËt ¨n, ®Ó mçi miÕng ¨n ®Òu cã thÓ ph¸t huy mét søc m¹nh tèi ®a cho c¬ thÓ m×nh. C¸i nÕp sèng kham khæ tr−êng kú ®· un ®óc cho chµng thµnh thãi quen, mét thãi quen biÕt trong miÕng ¨n. V× ë vïng xa m¹c hoang vu, mçi buæi c¬m nµo còng cã thÓ lµ buæi c¬m cuèi cïng cña ngµy h«m Êy vµ còng cã thÓ lµ cña ngµy mai vµ ngµy kia n÷a. ¡n xong mét buæi c¬m, kh«ng bao giê chµng d¸m −íc l−îng thêi gian nµo lµ b÷a c¬m thø hai, cho nªn mçi miÕng ¨n chµng ®Òu tuyÖt ®èi kh«ng ®Ó l½ng phÝ. Ngßi kh¸ch ®iÕm kh«ng to l¾m, hai ng−êi ®i suèt mét ngµy kh«ng dõng b−íc míi t¹m ghÐ n¬i ®©y trä ®ªm. Trêi ®· trèi xÈm, trong ngoµi kh¸ch ®iÕm ®Òu lªn ®Ìn. L©m Tiªn Nhi tay bî lÊy c»m, im lÆng vµ thÝch thó nh×n c¸ch chµng ¨n uèng. Nµng ch−a bao giê gÆp ng−êi biÕt quý träng mãn ¨n d−êng Êy, chØ cã nh÷ng con ng−êi ®· tõng sî h·i c¸i ®ãi míi biÕt quÝ träng miÕng ¨n mµ th«i. Sau khi vÐt s¹ch môn thÞt cuèi cïng trong m©n vµ hét c¬m chãt trong vµnh chÐn, TiÓu Phi míi bu«ng ®òa v−¬n vai vµ thë phµo mét tiÕng tho¶i m¸i. L©m Tiªn Nhi tñm tØm c−êi: - No råi chø? TiÓu Phi khÏ gËt ®Çu: - No. Nh×n vµo m©m c¬m , råi l¹i nh×n chµng, L©m Tiªn Nhi c−êi thËt dÞu: - Nh×n anh ¨n c¬m thËt lµ thó, mét b÷a c¬m cña anh t«i anh ba ngµy còng ch−a hÕt. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 15. TiÓu Lý phi ®ao 288 Nguyªn t¸c : Cæ Long TiÓu Phi c−êi ®¸p l¹i: - Nh−ng t«i cã thÓ lu«n ba ngµy kh«ng ¨n c¬m, Tiªn Nhi cã thÕ kh«ng? B©y giê nô c−êi cña chµng còng hiÖn lªn ë ®«i m¾t tr−íc vµ y nh− b¨ng tuyÕt tõ tõ tan r·, nô c−êi chµng cø chÇm chËm lan dÇn, lan dÇn cuèi cïng cho ®Õn vµnh m«i. Nh×n nô c−êi cña TiÓu Phi, L©m Tiªn Nhi nghe nh− c¶ thÇn kinh hÖ cña m×nh ®Òu tª d¹i. Mét lóc sau nµng chît nãi: - Anh ®· quªn khuÊy mét chuyÖn. TiÓu Phi h−íng mµy: - VËy µ? - Bé Kim Ty Gi¸p cña anh t«i cßn gi÷ ë ®©y. Võa nãi nµng võa l«i ra khái bäc hµnh trang bé Kim Ty Gi¸p, vËt mµ vâ l©m thiªn h¹ râ d·i thÌm thuång. Mµu vµng ãng ¸nh cña nh÷ng sîi t¬ b»ng vµng rßng cña chiÕc ¸o nh− cµng thªm ãng ¸nh d−íi ngän ®Ìn. L©m Tiªn Nhiµn tay kh«ng ngít m©m mª lªn lµn gi¸p m¸t l¹nh, nµng nãi tiÕp: - V× ph¶i kh¸m xem vÕt th−¬ng cña anh nªn t«i ®· gióp anh th¸o nã ra vµ quªn lu«n cho ®Õn b©y giê. TiÓu Phi döng d−ng ch¼ng nh×n ®Õn: - VËy Tiªn Nhi cÊt lu«n nã ®i. ¸nh m¾t L©m Tiªn Nhi ngêi s¸ng lªn, nh−ng nµng l¹i l¾c ®Çu: - §©y lµ vËt mµ anh khæ nhäc míi lÊy ®−îc, v¶ l¹i sau nµy anh cßn cÇn ®Õn nã nhiÒu, ®©u cã thÓ tuú tiÖn cho ng−êi nh− thÕ? TiÓu Phi ®¨m ®¨m nh×n nµng vµ giäng nãi bçng biÕn thµnh thËt dÞu: - T«i kh«ng cho ai c¶ mµ còng kh«ng hÒ biÕt cho ai, t«i chØ cho Tiªn Nhi mµ th«i. L©m Tiªn Nhi nh×n s÷ng lÊy TiÓu Phi, ¸nh m¾t béc lé lªn tÊt c¶ nh÷ng g× h©n hoan vµ c¶m kÝch. Hai ng−êi cø thÕ lÆng lÏ nh×n nhau kh«ng, mét tiÕng nãi, qua tia nh×n, hä ®· trao nhau tÊt c¶ nh÷ng g× th¾m thiÕt nhÊt cña t©m sù. Qua ch¼ng biÕt bao l©u thêi gian, h×nh nh− lµ l©u l¾m, L©m Tiªn Nhi c−êi lªn e Êp vµ sµ vµo lßng chµng. Mét c¬n giã vi vu l−ít nhÑ bªn song, ¸nh nÕn chao chao chËp chên, khu«n mÆt ngäc cña nµng cµng nh− huyÒn ¶o vµ ®am mª. Da thÞt cña nµng mÒm ªm mét c¸ch kú l¹, vµ c¸i khèi mÒm Êy ®ang kh«ng ngít run rÈy, run rÈy cña nh÷ng nhÞp ®éng khªu gîi tËn cïng. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 16. TiÓu Lý phi ®ao 289 Nguyªn t¸c : Cæ Long © HQD Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2