Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiếu ngạo giang hồ - tập 28

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:227

150
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 28: Người Bị Thương Ðó Là Ai ? ...Khúc Phi Yên quay lại vẫy tay. Nghi Lâm liền theo cô tiến vào. Cô đi tới bên người kia thì thấy mặc áo bào bằng nhiễu, đầu tóc chải nhẵn bóng. Y vừa thấy Nghi Lâm đã lộ vẻ cực kỳ kinh dị. Người kia đi trước dẫn đường qua một cái sân rộng. Y vào căn nhà phía tây mở rèm lên nói:Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếu ngạo giang hồ - tập 28

 1. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 1 MUÅC LUÅC Höìi 71 Luåc Thoå Nhi thoå tûã bêët ngúâ ..........................................................2 Höìi 72 Boån che mùåt lùng nhuåc phaái Hoa Sún........................................13 Höìi 73 Giûä thanh danh Höì Xung liïìu maång..........................................28 Höìi 74 Nhúâ cûãu kiïëm Höì Xung thùæng àõch ............................................38 Höìi 75 Nhaåc Bêët Quêìn hoaâi nghi àïå tûã..................................................46 Höìi 76 Kim Àao vö àõch Vûúng Nguyïn Baá ...........................................58 Höìi 77 Lïånh Höì Xung thoáa maå Vûúng Gia ............................................69 Höìi 78 Gùåp cú duyïn, Nhaåc Phöí tùång Kyâ Nhên ....................................81 Höìi 79 Àau loâng thay keã ngûúâi ài ..........................................................91 Höìi 80 Saát nhên danh y Bònh Nhêët Chó ..............................................100 Höìi 81 Baåch phaát àöìng tûã Nhêåm Vö Cûúng ........................................112 Höìi 82 Bònh Nhêët Chó cuäng àaânh thuác thuã .........................................127 Höìi 83 Caâng say ta phaãi biïët cho àuã àiïìu ............................................139 Höìi 84 Töí thiïn thu tröåm thuöëc cûáu ngûúâi ..........................................149 Höìi 85 Àöi trai gaái bõ cûúáp giûäa àïm khuya ........................................159 Höìi 86 Hoaâng Haâ quaái khaách bùæt Lïånh Höì Xung................................168 Höìi 87 Cùæt maáu chûäa ngûúâi, Lïånh Höì Xung kiïåt lûåc ..........................179 Höìi 88 Haán Tûã cêìm cúâ trùæng laâ ai? ......................................................192 Höìi 89 Nguä Tiïn Giaáo xuêët hiïån trïn söng.........................................205 Höìi 90 Pheáp chûäa bïånh ly kyâ cuãa cö gaái Miïu .....................................217 HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 2. KIM DUNG 2 Höìi 71 Luåc Thoå Nhi thoå tûã bêët ngúâ Lïånh Höì Xung rêët lêëy laâm khoá nghô. Trûúác nay khöng bao giúâ hùæn daám traái lïånh sû phuå. Nhûng Àiïìn Baá Quang àaä hûáa lúâi sûãa töåi löîi maâ bêy giúâ giïët gaä thò khaöng khoãi mang tiïëng laâ bêët nghôa.Hùæn vûâa xoay chuyïín yá nghô vûâa àoán lêëy thanh trûúâng kiïëm úã trong tay Nhaåc Linh San, àoaån trúã goát laão àaão ài vïì phña Àiïìn Baá Quang. Lïånh Höì Xung ài vûâa àûúåc vaâi chuåc bûúác giaã vúâ chûa hïët troång thûúng àöåt nhiïn hai chên nhuän ra, khuyåu àêìu göëi bïn taã xuöëng, ngûúâi xö vïì phña trûúác. Söåt möåt tiïëng! Thanh trûúâng kiïëm xiïn vaâo bùæp thõt chên bïn traái. Muäi kiïëm cùæm chùåt xuöëng àêët nhû àoáng àinh. Àöång taác cuãa hùæn khöng ai hiïíu àûúåc, moåi ngûúâi thêëy thïë bêåt tiïëng la hoaãng. Nghi Lêm cuâng Nhaåc Linh San àöìng thúâi chaåy túái. Nhûng Nghi Lêm vûâa ài àûúåc mêëy bûúác àöåt nhiïn dûâng laåi. Naâng chúåt nghô túái mònh laâ àïå tûã nhaâ Phêåt maâ laåi gêìn nêng àúä möåt chaâng trai thanh niïn têët khiïën cho moåi ngûúâi chuá yá. Nhaåc Linh San la goåi: - Àaåi sû ca! Àaåi sû ca laâm sao thïë? Lïånh Höì Xung nhùæm mùæt khöng traã lúâi. Nhaåc Linh San nùæm chuöi kiïëm ruát maånh lïn. Miïång vïët thûúng voåt maáu tûúi ra. Naâng thoâ tay vaâo boåc lêëy thuöëc dêëu rõt vïët thûúng cho Lïånh Höì Xung. Naâng ngûãng àêìu lïn böîng ngoá thêëy Nghi Lêm mùåt khöng coân chuát huyïët sùæc àang chùm chuá nhòn mònh. Nhaåc Linh San chêën àöång têm thêìn tûå hoãi: - Võ tiïíu cö nûúng nêìy sao laåi toã veã tha thiïët vúái àaåi sû ca ta àïën thïë? Naâng cêìm kiïëm àûáng dêåy noái: - Gia gia! Àïí haâi nhi laåi giïët tïn aác tùåc kia cho! Nhaåc Bêët Quêìn gaåt ài: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 3. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 3 - Khöng àûúåc! Ngûúi maâ giïët tïn aác tùåc àoá laâ tûå huãy hoaåi thanh danh cuãa mònh. Àûa kiïëm àêy cho ta! Nïn biïët Àiïìn Baá Quang nöíi tiïëng dêm tùåc khùæp thiïn haå. Coân Nhaåc Linh San laâ möåt naâng khuï nûä bùng thanh ngoåc khiïët! Nhaåc Bêët Quêìn e röìi àêy giang höì seä àöìn àaåi Àiïìn Baá Quang bõ chïët vò tay Nhaåc Linh San tiïíu thû khiïën keã tiïíu nhên xêëu buång bõa àùåt ra tiïëng naâng bõ cûúäng gian khöng thaânh, thò aãnh hûúãng àïën thanh danh cuãa con gaái.Nhaåc Linh San thêëy phuå thên noái vêåy liïìn cêìm trûúâng kiïëm àûa laåi cho cha. Nhaåc Bêët Quêìn khöng àoán lêëy thanh kiïëm. Laäo phêët tay aáo bïn phaãi möåt caái quêën thanh trûúâng kiïëm laåi. Bêët giúái hoâa thûúång vöåi la lïn: - Khöng àûúåc! Röìi laäo tuåt giaây ra, hai tay cêìm hai chiïëc. Böîng thêëy Nhaåc Bêët Quêìn vung tay aáo ra. Thanh trûúâng kiïëm liïìn àêm voåt vïì phña Àiïìn Baá Quang caách àoá hún mûúâi trûúång. Bêët giúái àaä tiïn liïåu nhû vêåy. Laäo hïët sûác liïång hai chiïëc giaây trong hai tay ra. Kiïëm nùång maâ giaây nheå. Trûúâng kiïëm laåi hêët ra trûúác, thïë maâ hai chiïëc giaây cuãa Bêët Giúái liïång ra sau maâ àïën trûúác röìi quay trúã laåi àoán àêìu chia ra hai bïn keåp lêëy chuöi kiïëm röìi àêíy ngûúåc laåi mêëy trûúång múái rúát. Muäi cùæm xuöëng bïn àûúâng. Hai chiïëc tùng haâi vêîn coân mùæc vaâo chuöi kiïëm lung lay khöng ngúát. Bêët giúái hoâa thûúång la lïn: - Hoãng beát! Hoãng beát! Lêm nhi! Bûäa nay gia gia chûäa thûúng cho nûä tïë hao töín rêët nhiïìu nöåi lûåc.Thanh trûúâng kiïëm múái bay ài nûãa chûâng àaä haå xuöëng. Àaáng leä noá coân phaãi bay thïm hai thûúác gêìn túái trûúác mùåt nûä tïë röìi rúát xuöëng thò múái laâm àûúåc laäo giêåt mònh. Húäi öi! Hoâa thûúång gia gia! Phen naây thêåt laâ mêët mùåt! Nghi Lêm thêëy Nhaåc Bêët Quêìn veã mùåt rêët khoá coi liïìn noái kheä: - Gia gia àûâng noái nûäa! Röìi naâng chaåy nhanh laåi lêëy hai chiïëc giaây àöìng thúâi ruát trûúâng kiïëm lïn. Naâng ngêìn ngûâ vò biïët rùçng Lïånh Höì Xung coá yá khöng muöën giïët Àiïìn Baá Quang, nïëu giao traã kiïëm cho Nhaåc Linh San thò têët cö haå thuã giïët gaä, haá chùèng khiïën cho Lïånh Höì Xung phaãi àau loâng? HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 4. KIM DUNG 4 Nhaåc Bêët Quêìn phaát huy tuå cöng phoáng trûúâng kiïëm ra àõnh àêm kiïëm suöët qua ngûåc Àiïìn Baá Quang röìi cùæm xuöëng àêët. Laäo khöng ngúâ Bêët giúái hoâa thûúång liïång hai chiïëc tùng haâi maâ luöìng lûåc àao ghï gúám àïën thïë, nhêët laâ nhaâ sû xûã duång kònh lûåc möåt caách xaão diïåu phi thûúâng. Hai chiïëc giaây lú lûãng trïn khöng quay trúã laåi àïí keáo thanh trûúâng kiïëm cuãa laäo ngûúåc trúã laåi. Àêëy laâ möåt tuyïåt kyä hiïëm coá úã àúâi. Nhaâ sû vûâa la löëi vò trõ thûúng cho Lïånh Höì Xung maâ hao töín nöåi lûåc. Tuy nhiïn nöåi lûåc cuãa laäo vêîn coân cao thêm hún Nhaåc Bêët Quêìn nhiïìu. Nhaåc Bêët Quêìn phêët tay aáo chûa duâng àïën "Tûã haâ thêìn cöng". Giaã tyã laäo xûã duång tuyïåt cöng naây thò chûa chùæc àaä thua Bêët giúái hoâa thûúång. Nhûng nhûäng tay cao thuã nöíi tiïëng àaä àaánh möåt àoân khöng truáng thò thöi khi naâo coân thûã àïën lêìn thûá hai. Veã mùåt xaám xanh, Nhaåc Bêët Quêìn chùæp tay noái: - Taåi haå rêët khêm phuåc! Àaåi sû àaä quyïët che chúã cho tïn aác tùåc kia thò bûäa nay taåi haå khöng haå thuã nûäa laâ xong. Àaåi sû muöën thïë naâo? Nghi Lêm nghe Nhaåc Bêët Quêìn noái bûäa nay khöng haå saát Àiïìn Baá Quang múái yïn têm liïìn hai tay cêìm thanh trûúâng kiïëm ài túái trûúác mùåt Nhaåc Linh San khom lûng noái: - Tyã tyã! Tyã tyã!... Nhaåc Linh San chó hùæng dùång möåt tiïëng, cêìm thanh kiïëm, khöng theâm ngoá laåi. Tiïån tay cö tra kiïëm vaâo voã àaánh "caåch" möåt tiïëng. Thuã phaáp rêët linh diïåu. Bêët giúái hoâa thûúång cûúâi ha haã noái: - Haão cö nûúng! Thuã phaáp àoá cuãa cö nûúng hay tuyïåt. Laäo quay sang baão Lïånh Höì Xung: - Tiïíu tïë nûä úi! Chuáng ta ài thöi! Sû muöåi cuãa ngûúi xinh àeåp quaá, ngûúi maâ úã liïìn vúái cö thò ta chùèng yïn têm chuát naâo. Lïånh Höì Xung àaáp: - Àaåi sû thiïåt ûa noái giúän. Nhûäng cêu àoá laâm thûúng töín àïën danh dûå phaái Hùçng sún vaâ phaái Hoa Sún. Xin àaåi sû im miïång cho! Bêët giúái hoâa thûúång ngaåc nhiïn hoãi: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 5. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 5 - Sao? Tòm kiïëm ngûúi khöng phaãi chuyïån d laåi cûáu maång cho ngûúi nûäa maâ khöng chõu lêëy con gaái ta û? Lïånh Höì Xung tûác giêån mùåt xaám xanh àaáp: - Caái ún cûáu maång cuãa àaåi sû, Lïånh Höì Xung nêìy suöët àúâi chùèng daám quïn laäng. Nghi Lêm sû muöåi úã phaái Hùçng sún, mön qui rêët nghiïm khùæc. Àaåi sû maâ coân noái giúän nûäa thò hai võ Àõnh Nhaân, Àõnh Dêåt sû thaái seä khoá chõu lùæm àêëy. Bêët giúái hoâa thûúång lùæp bùæp hoãi con: - Lêm nhi! Ngûúi... ngûúi... coá biïët gaä nûä tïë nêìy noái rùæc röëi chuyïån gò khöng?... ta chùèng hiïíu ra sao caã. Nghi Lêm hai tay bûng mùåt la lïn: - Gia gia! Àûâng noái nûäa! Y ài àûúâng y, con ài àûúâng con. Coá... coá liïn can gò àïën nhau àêu? Naâng nêëc möåt tiïëng röìi khoác oâa lïn chaåy xuöëng nuái. Bêët giúái hoâa thûúång voâ àêìu bûát tai chùèng hiïíu ra sao. Laäo ngêín ngûúâi ra möåt luác röìi noái: - Quaái laå! Quaái laå! Luác y chûa thêëy gaä thò cöë chñ ài tòm cho bùçng àûúåc. Luác gùåp gaä röìi laåi boã chaåy. Con nhoã naây giöëng tñnh maá maá nhû àuác. Têm sûå tiïíu ni cö thiïåt khoá maâ àoaán truáng. Laäo thêëy con gaái chaåy möîi luác möåt xa, liïìn bùng mònh rûúåt theo. Àiïìn Baá Quang gùæng gûúång àûáng lïn. Sau khi gaä uöëng thuöëc giaãi cuãa Bêët Giúái röìi, chêët àöåc trong ngûúâi tiïu tan hïët. Gaä nhòn Lïånh Höì Xung noái: - Non xanh vêîn àoá, nûúác biïëc coân àêy! Röìi gaä trúã goát loaång choaång xuöëng nuái. Nhaåc Bêët Quêìn chúâ cho Àiïìn Baá Quang ài xa röìi múái noái: - Xung nhi! Ngûúi àöëi vúái tïn aác tùåc kia coá nghôa khñ lùæm nhó? Thaâ tûå àêm mònh möåt kiïëm chûá khöng chõu giïët gaä. Lïånh Höì Xung ra chiïìu e theån. Hùæn biïët muåc quang cuãa sû phuå rêët sùæc beán. Àöång taác giaã döëi cuãa hùæn vûâa röìi khöng che àûúåc mùæt laäo. Hùæn àaânh cuái àêìu xuöëng àaáp: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 6. KIM DUNG 6 - Sû phuå! Haânh àöång cuãa Àiïìn Baá Quang tuy khöng àoan chñnh, nhûng hùæn àaä hûáa caãi aác toâng thiïån, vaâ àaä mêëy lêìn kiïìm chïë àïå tûã röìi, thuãy chung vêîn lûu tònh khöng giïët... Nhaåc Bêët Quêìn cûúâi laåt noái: - Àöëi vúái tïn giùåc loâng lang daå thuá maâ coân noái àaåo nghôa û? Thïë thò trong àúâi ngûúi coân lùæm chuyïån phiïìn naäo. Trûúác nay Nhaåc Bêët Quêìn rêët thûúng yïu àaåi àïå tûã. Vûâa röìi gaä giaã vúâ àêm kiïëm vaâo àuâi, laäo biïët roä laâ haânh àöång man traá, nhûng hùæn vöën giaão hoaåt tûâ thuúã nhoã, Nhaåc Bêët Quêìn biïët röìi nhûng khöng theâm cûáu. Vaã laåi vûâa röìi hùæn traã lúâi Bêët giúái hoâa thûúång mêëy cêu rêët húåp yá laäo. Vuå cöng aán Àiïìn Baá Quang laäo cuäng taåm thúâi gaác laåi, chòa tay ra hoãi: - Saách àêu? Lïånh Höì Xung thêëy sû phuå cuâng sû nûúng ra ài laåi quay vïì thò biïët ngay viïåc sû muöåi ùn cùæp saách àaä bõ phaát giaác. Sû phuå quay vïì truy vêën laâ möåt àiïìu hùæn rêët mong moãi. Hùæn àaáp: - Saách úã núi Luåc sû àïå. Tiïíu sû muöåi vò haâo yá noáng loâng cêëp cûáu àïå tûã nïn lêëy tröåm saách vïì. Xin sû phuå lûúång thûá cho y. Coân àïå tûã chûa àûúåc mïånh cuãa sû phuå thò dêîu lúán mêåt àïën àêu cuäng khöng daám tay súâ vaâo bñ luåc, àöìng thúâi thêìn cöng ghi cheáp trong saách mùæt khöng daám ngoá túái möåt chûä. Nhaåc Bêët Quêìn neát mùåt hoâa hoaän laåi móm cûúâi noái: - Nhû thïë múái phaãi! Khöng phaãi ta chùèng chõu truyïìn thuå cho ngûúi. Chó vò baãn mön lêm vaâo tònh traång cêëp baách, ta khöng ung dung chó àiïím àûúåc. Nïëu àïí ngûúi tûå luyïån thò e rùçng ài vaâo àûúâng reä seä gêy nïn tai hoåa bêët traác. Laäo ngûâng laåi möåt chuát röìi noái tiïëp: - Bêët giúái hoâa thûúång laâ möåt nhaâ sû àiïn àiïn, khuâng khuâng, song nöåi cöng y rêët cao minh. Coá phaãi y àaä hoáa giaãi saáu luöìng chên khñ taâ mön trong mònh ngûúi khöng? Hiïån giúâ ngûúi thêëy thïë naâo? Lïånh Höì Xung àaáp: - Nhûäng nöîi khoá chõu trong ngûúâi àïå tûã àaä tiïu tan hïët. Caã nhûäng noáng laånh laâm cho àau khöí cuäng khöng coân nûäa. Coá àiïìu toaân thên khöng coân möåt chuát khñ lûåc. Nhaåc Bêët Quêìn noái: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 7. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 7 - Con ngûúâi bõ troång thûúng múái khoãi dô nhiïn laâ kiïåt sûác. Bêët giúái hoâa thûúång àaä coá ún cûáu maång cho ngûúi. Vêåy chuáng ta nïn baáo àaáp múái phaãi. Lïånh Höì Xung àaáp: - Vêng! Khi Nhaåc Bêët Quêìn lïn nuái Hoa Sún laäo chó lo gùåp Àaâo cöëc luåc tiïn. Àïën bêy giúâ vêîn chûa thêëy töng tñch hoå àêu, laäo múái húi yïn loâng. Nhûng laäo khöng muöën lûu laåi úã àêy lêu, liïìn noái: - Chuáng ta ài kiïëm Luåc Àaåi Hûäu röìi cuâng nhau lïn nuái Tung Sún. Xung nhi! Ngûúi coá thïí lùån löåi àûúâng xa àûúåc khöng? Lïånh Höì Xung caã mûâng àaáp ngay: - Àûúåc àûúåc! Ba thêìy troâ liïìn ài túái nhaâ tiïíu xaá, caånh töí quang àûúâng. Nhaåc Linh San mau chên chaåy trûúác àêíy cûãa tiïën vaâo. Böîng naâng öì lïn möåt tiïëng, röìi theát lïn lanh laãnh. Thanh êm ra chiïìu rêët khuãng khiïëp. Nhaåc Bêët Quêìn vaâ Lïånh Höì Xung àöìng thúâi tiïën lïn hai bûúác nhòn vaâo phña trong thêëy Luåc Àaåi Hûäu nùçm thùèng cùèng dûúái àêët khöng nhuác nhñch. Lïånh Höì Xung cûúâi noái: - Tiïíu sû muöåi bêët têët phaãi kinh haäi. Tiïíu huynh vûâa àiïím huyïåt y àoá. Nhaåc Linh San la lïn: - Trúâi úi! Àaåi sû ca laâm tiïíu muöåi súå muöën chïët. Taåi sao àaåi sû ca laåi àiïím huyïåt Luåc hêìu nhi? Lïånh Höì Xung àaáp: - Thiïåt ra y coá loâng töët, thêëy tiïíu huynh khöng chõu coi "bñ luåc" liïìn àoåc kinh vùn cho tiïíu huynh nghe. Tiïíu huynh ngùn caãn khöng àûúåc nïn múái àiïím huyïåt y. Sau y... Hùæn chûa dûát lúâi thò Nhaåc Bêët Quêìn la lïn möåt tiïëng: - Ö hay! Laäo cuái xuöëng súâ húi thúã Luåc Àaåi Hûäu röìi coi maåch y. Böîng laäo la hoaãng: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 8. KIM DUNG 8 - Sao y... laåi chïët röìi? Xung nhi! Ngûúi àiïím huyïåt gaä chöî naâo? Lïånh Höì Xung nghe noái Luåc Àaåi Hûäu chïët röìi. Khaác naâo nghe seát àaánh ngang tai. Hùæn chùèng coân höìn vña naâo nûäa, laão àaão ngûúâi luön mêëy caái suyát ngaä lùn ra. Hùæn húát hú húát haãi noái khöng ra húi: - Hùæn àûa tay súâ vaâo maåch Luåc Àaåi Hûäu thò giaá laånh nhû bùng, khöng hiïíu chïët tûå bao giúâ. Lïånh Höì Xung khöng nhõn àûúåc nûäa vûâa khoác oâa lïn vûâa goåi: - Luåc... luåc sû àïå úi! Sû àïå chïët röìi û? Nhaåc Bêët Quêìn hoãi: - Cuöën saách àêu röìi? Lïånh Höì Xung thoâ tay súâ lêìn thi thïí laåi nùæn caã boåc Luåc Àaåi Hûäu àïí tòm kiïëm, nhûng chùèng thêëy bñ luåc àêu hïët. Hùæn hoang mang àaáp: - Luác àiïím huyïåt Luåc sû àïå nhúá roä laâ bñ luåc haäy coân àïí chònh ònh trïn baân, sao bêy giúâ laåi khöng thêëy àêu? Nhaåc Linh San xuåc tòm trïn buåc, chên baân, khe cûãa, gêìm ghïë khùæp núi, nhûng "Tûã haâ bñ luåc" chùèng coân thêëy tùm húi àêu nûäa. Àêy laâ möåt pho bñ luåc vö thûúång cuãa phaái Hoa Sún, nay àöåt nhiïn mêët biïën thò Nhaåc Bêët Quêìn khöng böìn chöìn thïë naâo àûúåc. Laäo àiïìu tra kyä caâng thi thïí Luåc Àaåi Hûäu, khöng thêëy chöî naâo coá thûúng tñch trñ maång. Laäo laåi khaám xeát caã phña trûúác phña sau nhaâ tiïíu xaá möåt lûúåt cuäng tuyïåt khöng coá dêëu vïët gò khaã nghi, liïìn nghô buång: - Àaä khöng coá ngûúâi ngoaâi vaâo àêy thò quyïët khöng phaãi boån Àaâo cöëc luåc tiïn hoùåc Bêët giúái hoâa thûúång àaä lêëy mêët. Laäo lúán tiïëng hoãi: - Xung nhi! Ngûúi àiïím huyïåt gaä chöî naâo? Lïånh Höì Xung quò moåp xuöëng trûúác mùåt sû phuå àaáp: - Àïå tûã súå mònh àang bõ troång thûúng, trong tay khöng àuã nöåi lûåc, nïn àiïím vaâo huyïåt troång yïëu. Chùèng ngúâ... chùèng ngúâ lúä tay... tay laâm uöíng maång Luåc sû àïå. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 9. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 9 Hùæn xoay tay ruát trûúâng kiïëm úã sau lûng toan àêm cöí tûå vêîn. Nhaåc Bêët Quêìn giú ngoán tay lïn buáng, àaánh keng möåt caái, thanh trûúâng kiïëm phaá gaäy cûãa söí bay ài rêët xa. Laäo noái: - Duâ ngûúi coá muöën chïët thò cuäng phaãi kiïëm cho àûúåc "Tûã haâ bñ luåc" àaä. Ngûúi àem bñ luåc dêëu àêu? Lïånh Höì Xung khaác naâo bõ gaáo nûúác laånh döåi vaâo ngûúâi. Chaâng nghô buång: - Sû phuå ngúâ cho ta cêët dêëu "Tûã haâ bñ luåc" röìi. Hùæn thöån mùåt ra àaáp: - Sû phuå úi! Pho bñ luåc naây nhêët àõnh bõ keã tröåm lêëy mêët. Àïå tûã xin ài truy tòm àem vïì àêy àêìy àuã khöng thiïëu möåt trang àïí traã laåi sû phuå. Nhaåc Bêët Quêìn ruöåt röëi nhû múá boâng bong. Laäo noái: - Nïëu ngûúâi ta àaä cheáp lêëy hoùåc àaä thuöåc loâng thò duâ coá lêëy saách vïì àêìy àuã khöng thiïëu möåt trang thò mön voä cöng thûúång thùång cuãa baãn phaái tûâ nay khöng coân laâ möåt mön bñ truyïìn àöåc àùæc nûäa. Laäo ngûâng laåi möåt chuát röìi cêët gioång hoâa hoaän noái tiïëp: - Xung nhi! Nïëu ngûúi coá dêëu ài thò cûá àûa ra, sû phuå khöng traách phaåt àêu maâ lo. Lïånh Höì Xung àûáng bêìn thêìn nhòn thi thïí Luåc Àaåi Hûäu. Àöåt nhiïn hùæn ngûãa mùåt lïn trúâi nöíi möåt traâng cûúâi röå, lúán tiïëng àaáp: - Thûa sû phuå! Bûäa nay àïå tûã xin lêåp lúâi troång thïå laâ trïn coäi àúâi naây nïën coá ngûúâi naâo àaä coi tröåm "Tûã haâ bñ luåc" cuãa sû phuå maâ hoå coá mûúâi tïn àöì àïå thò àïå tûã seä giïët caã mûúâi, hay hoå coá trùm tïn àïå tûã cuäng giïët hïët caã möåt trùm. Nïëu sû phuå khöng tin, coân ngúâ cho àïå tûã lêëy cùæp thò xin sû phuå phoáng chûúãng àaánh chïët àïå tûã ài. Nhaåc Bêët Quêìn lùæc àêìu noái: - Ngûúi haäy àûáng lïn! Ngûúi àaä baão khöng lêëy thò tûå nhiïn laâ khöng lêëy röìi. Ngûúi cuâng Luåc Àaåi Hûäu trûúác nay chúi thên vúái nhau, dô nhiïn khöng cöë yá giïët gaä. Thïë thò pho bñ luåc àoá bõ ai lêëy cùæp? Laäo noái àoaån ngoá ra ngoaâi cûãa söí, ngú ngêín xuêët thêìn. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 10. KIM DUNG 10 Nhaåc Linh San sa lïå noái: - Gia gia úi! Trùm àiïìu ngang ngûãa vò haâi nhi. Haâi nhi... tûå cho mònh laâ thöng minh lêëy cùæp bñ luåc cuãa gia gia. Ngúâ àêu àaåi sû ca quyïët têm khöng hoåc, laåi laâm haåi àïën tñnh maång cuãa Luåc sû ca. Haâi nhi... haâi nhi quyïët ài tòm cho ra bñ luåc àem vïì. Nhaåc Bêët Quêìn noái: - Chuáng ta haäy tòm kyä khùæp núi laåi möåt lêìn nûäa coi. Lêìn naây caã ba ngûúâi tòm kiïëm rêët kyä trong ngoaâi tiïíu xaá maâ vêîn khöng thêëy bñ luåc, cuäng khöng phaát giaác ra àûúåc möåt chöî naâo khaã nghi. Nhaåc Bêët Quêìn noái: - Vuå naây chúá àïí löå ra ngoaâi. Ta chó noái cho mêîu thên ngûúi hay. Ngûúi àûâng noái húã vúái bêët cûá möåt ai. Chuáng ta mai taáng Luåc Àaåi Hûäu röìi xuöëng nuái. Lïånh Höì Xung nhòn vaâo mùåt thi thïí Luåc Àaåi Hûäu trong loâng nöíi lïn nöîi bi ai khön taã. Hùæn nghô thêìm: - Trong boån sû àïå àöìng mön thò Luåc sû àïå coá tònh nghôa sêu xa hún hïët. Ngúâ àêu mònh lúä tay àiïím huyïåt laâm cho gaä phaãi thiïåt maång. Vuå naây thiïåt laâ khöng ngúâ. Duâ mònh khöng bõ thûúng thò chó phaáp àoá cuäng khöng thïí laâm chïët ngûúâi àûúåc múái phaãi. Hay laâ vò trong mònh ta coá saáu luöìng chên khñ taâ mön cuãa Àaâo cöëc luåc tiïn thaânh ra àiïím huyïåt coá chöî khaác thûúâng chùng? Duâ coá thïë chùng nûäu thò pho "Tûã haâ bñ luåc" taåi sao khöng caánh maâ bay? Nhûäng chöî ngoùæt ngheáo trong vuå naây thiïåt khoá maâ àoaán ra àûúåc. Sû phuå àaä sinh loâng nghi ngúâ, ta coá biïån baåch cuäng bùçng vö duång. Vêåy cêìn nhêët laâ ta phaãi àiïìu tra cho ra bñ luåc, röìi seä tûå vêîn àïí taå töåi vúái Luåc sû àïå laâ xong. Hùæn lau nûúác mùæt, tòm kiïëm thuöíng àaâo huyïåt àïí mai taáng thi thïí Luåc Àaåi Hûäu. Giaã tyã gùåp luác bònh thúâi thò hùæn laâm viïåc naây chùèng töën mêëy húi sûác laâ xong, nhûng hiïån giúâ hùæn mïåt nhoåc toaân thên ûúát àêîm möì höi, húi thúã höìng höåc, hùæn coân phaãi nhúâ Nhaåc Linh San giuáp sûác múái àaâo huyïåt vaâ an taáng xong. Ba ngûúâi ra túái traåm Baåch Maä höåi hoåp cuâng Nhaåc phu nhên. Nhaåc phu nhên thêëy Lïånh Höì Xung àöåt nhiïn khoãi bïånh maâ coân coá thïí ài theo moåi ngûúâi thò mûâng rúä khön xiïët. Nhûng khi baâ nghe Nhaåc Bêët Quêìn noái nhoã cho hay tin Luåc Àaåi Hûäu chïët röìi baâ HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 11. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 11 liïìn sa lïå thûúng têm. Mêët "Tûã haâ bñ luåc" tuy laâ möåt viïåc troång àaåi, nhûng baâ nghô rùçng àûác trûúång phu àaä luyïån têåp thaânh thuöåc, coân chuyïån coá giûä àûúåc bñ truyïìn hay khöng cuäng chùèng quan hïå mêëy. Chó coá Luåc Àaåi Hûäu vöën laâ möåt àïå tûã ngoan ngoaän ai cuäng thñch gaä, nhêët àaán gaä bõ haäm tûã thò baâ thûúng xoát cêìm loâng khöng àêåu. Boån àïå tûã chùèng hiïíu vò duyïn cúá gò chó thêëy sû phuå, sû nûúng, àaåi sû ca vaâ tiïíu sû muöåi böën ngûúâi àïìu löå veã lo buöìn nïn chùèng ai daám lúán tiïëng chuyïån troâ, cûúâi noái. Nhaåc Bêët Quêìn sai Lao Àûác Nùåc mûúán hai cöî xe lúán, möåt cöî àïí Nhaåc phu nhên cuâng Nhaåc Linh San ngöìi coân möåt cöî nûäa àïí Lïånh Höì Xung nùçm dûúäng thûúng. Àoaân ngûúâi nhùçm hûúáng àöng nam tiïën vïì phña nuái Tung Sún. Doåc àûúâng khöng coá chuyïån gò. Möåt höm ài túái trêën Vi Lêm thò trúâi àaä gêìn töëi. Moåi ngûúâi liïìn vaâo thõ trêën kiïëm chöî troå, nhûng trong chêën naây choã coá möåt kh1ch àiïëm laåi àöng ngûúâi quaá. Àoaân ngûúâi phaái Hoa Sún coá nûä quyïën khöng tiïån vaâo troå. Nhaåc Bêët Quêìn noái: - Chuáng ta haäy ài möåt luác nûäa tòm àûúåc thõ trêën khaác seä tñnh. Ngúâ àêu ài chûa àûúåc ba dêåm àûúâng thò cöî xe lúán coá Nhaåc phu nhên ngöìi bõ suát truåc, khöng thïí naâo ài àûúåc nûäa. Nhaåc phu nhên vaâ Nhaåc Linh San phaãi xuöëng xe ài böå. Lïånh Höì Xung noái: - Sû nûúng! Thûúng thïë cuãa àïå tûã àaä khaá lùæm, xin sû nûúng cuâng sû muöåi lïn ngöìi xe nêìy. Hùæn vûâa noái vûâa xuöëng xe. Böîng Thi Àúái Tûã troã vïì goác Àöng Bùæc noái: - Sû phuå! Trong khu rûâng kia coá möåt toâa miïëu cuä, chuáng ta túái àoá taá tuác àûúåc chùng? Nhaåc phu nhên àaáp: - Boån mònh coá àaân baâ khöng tiïån. Nhaåc Bêët Quêìn noái: - Àúái Tûã! Ngûúi laåi hoãi xem nïëu hoâa thûúång trong àoá khöng chõu thò thöi chúá nïn min cûúäng. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 12. KIM DUNG 12 Thi Àúái Tûã vêng lúâi chaåy ài. Chó trong khoaãng khùæc gaä trúã ra coân úã àùçng xa àaä la goåi: - Sû phuå! Àoá laâ möåt toâa phaá miïëu, chùèng coá sû saäi chi hïët. Moåi ngûúâi mûâng rúä àöìng thanh: - Nïëu vêåy thò hay quaá! Boån àïå tûã nhoã tuöíi laâ Àaâo Àiïëu, Anh Baåch La, Thû Kyâ chaåy trûúác. Nhaåc Bêët Quêìn vaâ Nhaåc phu nhên túái cöíng miïëu thò thêëy goác trúâi phña àöng mêy keáo àen nghõt. Chó trong giêy laát trúâi töëi sêìm laåi. Nhaåc phu nhên noái: - May maâ àêy coá toâa phaá miïëu, khöng thò chuáng ta gùåp trêån mûa lúán naây. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 13. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 13 Höìi 72 Boån che mùåt lùng nhuåc phaái Hoa Sún Moåi ngûúâi tiïën vaâo àaåi àiïån thò thêëy möåt pho tûúång thêìn xanh mònh mùåc khoaác aáo laá cêy, tay cêìm nùæm coã khö. Nguyïn àêy laâ àûác Dûúåc Vûúng Böì Taát hoå Thêìn Nöng àang nïëm baách thaão. Nhaåc Bêët Quêìn dêîn boån àïå tûã túái trûúác tûúång thêìn haânh lïî. Moåi ngûúâi chûa kõp boã noán ra thò aánh chúáp loáe lïn röìi trïn khöng coá möåt tiïëng nöí ruâng rúån. Tiïëp theo mûa raâo àöí xuöëng, nhûäng haåt mûa lúán bùçng haåt àêåu truát xuöëng maái ngoái bêåt lïn tiïëng choang choaãng. Toâa phaá miïëu nêìy lêu ngaây khöng ngûúâi tu sûãa, döåt naát khùæp núi. Moåi ngûúâi khöng boã noán ra nûäa, tòm chöî khö raáo maâ ngöìi. Cao Cùn Minh, Lûúng Phaát vaâ ba cö nûä àïå tûã baão nhau ài thöíi cúm. Nhaåc phu nhên noái: - Àêìu nùm nay sêëm àöång súám hún moåi nùm, e rùçng khoá an ninh àûúåc. Lïånh Höì Xung ngöìi tûåa vaâo caái giaá chuöng úã goác àiïån. Hùæn tröng ngoaâi thïìm nûúác mûa àöí xuöëng nhû möåt têëm reâm bùçng nûúác liïìn lêím bêím: - Giaã tyã luác naây coân Luåc sû àïå noái chuyïån thò mònh cuäng àúä buöìn àûúåc nhiïìu. Ngaây trûúác Lïånh Höì Xung thûúâng cuâng boån Nhaåc Linh San, Luåc Àaåi Hûäu, Cao Cùn Minh noái chuyïån cûúâi àuâa vúái nhau, tûâ luác Luåc Àaåi Hûäu qua àúâi, trong loâng hùæn tûå oaán hêån mònh vaâ nghô rùçng mònh chùèng coân söëng úã thïë gian àûúåc bao lêu thò chùèng nïn quêën quñt, chuyïån troâ vúái Nhaåc Linh San laâm gò nûäa. Coá luác hùæn thêëy naâng ngöìi vúâi Lêm Bònh Chi liïìn traánh ra xa buång baão daå: - Tiïíu sû muöåi liïìu thên cam chõu sû phuå traách mùæng, lêëy cùæp "Tûã haâ bñ luåc" àem àïën cho ta, àuã toã naâng coá tònh nghôa ên cêìn vúái ta lùæm. Ta àaä yïu naâng thò phaãi mong cho àúâi naâng àûúåc vui sûúáng. Ta quyïët tòm cho ra "Tûã haâ bñ luåc" röìi seä tûå vêîn àïí taå töåi vúái Luåc sû àïå, thò coân dêy dûa vúái naâng laâm chi nûäa? naâng vaâ Lêm sû HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 14. KIM DUNG 14 àïå àuáng laâ möåt àöi ngûúâi ngoåc. Ta chó mong naâng quïn hùèn ta ài vaâ sau khi ta chïët röìi naâng cuäng àûâng vò ta maâ sa lïå.Tuy hùæn tûå chuã nhû vêåy, nhûng möîi khi thêëy Nhaåc Linh San cuâng Lêm Bònh Chi soáng vai maâ ài hoùåc troâ chuyïån dñ doãm vúái nhau thò laåi thêëy àau loâng.Luác naây ngoaâi miïëu Dûúåc Vûúng trúâi vêîn mûa nhû truát nûúác. Lïånh Höì Xung thêëy Nhaåc Linh San chaåy lui chaåy túái trong àiïån giuáp moåi ngûúâi nêëu nûúác thöíi cúm. Möîi khi muåc quang naâng gùåp aánh mùæt Lêm Bònh Chi thò hai ngûúâi laåi tuãm tóm cûúâi. Caã hai àïìu tûúãng rùçng chùèng möåt ai chuá yá àïën mònh, nhûng möîi lêìn móm cûúâi àïìu khöng qua àûúåc mùæt Lïånh Höì Xung. Möîi lêìn hai ngûúâi núã möåt nuå cûúâi laâ têm can Lïånh Höì Xung laåi möåt phen tï taái. Hùæn muöën ngoaãng mùåt ài khöng nhòn nûäa, nhûng möîi khi Nhaåc Linh San ài qua, hùæn chùèng thïí naâo khöng nhòn naâng möåt caái. Ùn cúm xong, möîi ngûúâi tòm lêëy möåt chöî maâ nguã. Lïånh Höì Xung lùæng tai nghe trúâi mûa luác lúán luác nhoã thuãy chung vêîn khöng taånh. Trong loâng rêët buöìn baä, hùæn khöng sao nhùæm mùæt àûúåc. Sau chûâng möåt giúâ, trong àaåi àiïån tiïëng ngaáy nhõp nhaâng, moåi ngûúâi àaä ài vaâo giêëc möång. Àöåt nhiïn tûâ goác têy nam coá tiïëng voá ngûåa döìn dêåp. Àoaân kyå maä naây àïën mûúâi mêëy ngûúâi àang ài trïn àûúâng lúán. Lïånh Höì Xung run lïn tûå hoãi: - Àang àïm khuya sao laåi coá ngûúâi àöåi mûa rong ruöíi? Hay laâ hoå àïën kiïëm boån mònh? Hùæn ngöìi nhoãm dêåy. Böîng nghe Nhaåc Bêët Quêìn kheä noái: - Àûâng ai lïn tiïëng hïët! Chùèng bao lêu mûúâi mêëy ngûúâi kyå maä chaåy qua phña ngoaâi miïëu. Luác naây hïët thaãy moåi ngûúâi phaái Hoa Sún àïìu tónh dêåy. Ai nêëy lùm lùm cêìm kiïëm trong tay àïí chuêín bõ àöëi àõch. Nhûng tiïëng voá ngûåa lûúát qua phña ngoaâi röìi ài möîi luác möåt xa. Moåi ngûúâi thúã phaâo möåt caái nheå nhoäm. Hoå toan nùçm xuöëng nguã nûäa, böîng nghe tiïëng voá ngûåa quay trúã laåi. Mûúâi mêëy ngûúâi kyå maä àïën cöíng miïëu thò dûâng laåi. Röìi coá ngûúâi cêët tiïëng oang oang goåi: - Nhaåc tiïn sinh phaái Hoa Sún coá úã trong miïëu khöng? Chuáng töi coá viïåc muöën thónh giaáo. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 15. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 15 Lïånh Höì Xung laâ àaåi àïå tûã baãn mön. Trûúác nay moåi viïåc mön phaái àïìu do hùæn giao tiïëp vúái ngûúâi ngoaâi. Hùæn liïìn múã cûãa àaáp: - Àang luác àïm höm maâ öng baån úã àêu túái? Hoãi chuyïån gò? Hùæn àûa mùæt nhòn qua cûãa söí thêëy mûúâi lùm ngûúâi cûúäi ngûåa àûáng thaânh haâng chûä nhêët. Trong boån naây 6,7 ngûúâi cêìm àeân loá chiïëu vaâo mùåt Lïånh Höì Xung. Trong boáng töëi maâ coá 6,7 ngoån àeân àöìng thúâi chiïëu vaâo mùåt, Lïånh Höì Xung khöng khoãi bõ loáa mùæt. Thêåt laâ möåt cûã àöång vö l, àöìng thúâi toã ra àêìy veã thuâ nghõch. Lïånh Höì Xung giûúng mùæt lïn nhòn thò thêëy nhûäng ngûúâi naây àïìu bõt khùn àen chó àïí húã cùåp mùæt. Nhûäng têëm khùn àen nêìy thûåc ra laâ àïí che mûa cho khoãi ûúát àêìu, nhûng àêy hoå cöë yá bõt cho khoãi löå chên tûúáng. Lïånh Höì Xung àöång têm nghô thêìm: - Boån naây nïëu khöng phaãi laâ ngûúâi àaä quen biïët tûâ trûúác thò chuáng súå mònh nhúá mùåt. Böîng nghe ngûúâi meá taã laåi lïn tiïëng: - Múâi Nhaåc Bêët Quêìn tiïn sinh ra àêy noái chuyïån! Lïånh Höì Xung hoãi laåi: - Caác haå laâ ai? Xin cho biïët tön tñnh àaåi danh àïí tiïån bêím lïn sû trûúãng tïå phaái. Ngûúâi kia àaáp: - Chuáng ta laâ ai bêët têët phaãi hoãi laâm chi? Ngûúi cûá noái vúái sû phuå chuáng ta nghe tin phaái Hoa Sún àaä lêëy àûúåc "Tõch Taâ kiïëm phöí" cuãa nhaâ hoå Lêm, vêåy cho chuáng ta mûúån coi möåt chuát. Lïånh Höì Xung nöíi giêån bûâng bûâng àaáp: - Phaái Hoa Sún coá voä cöng cuãa baãn mön thò coân lêëy "Tõch Taâ kiïëm phöí" cuãa ai laâm chi? Àûâng noái tïå phaái khöng lêëy àûúåc, duâ coá lêëy chùng nûäa maâ caác haå laåi vö lïî nhû vêåy thò àûâng hoâng tïå phaái cho mûúån saách. Ngûúâi kia liïìn cûúâi ha haã. Caã 14 tïn kia cuäng cûúâi theo. Tiïëng cûúâi úã núi hoang daä nghe vang ài rêët xa vaâ choái tai phi thûúâng. Hiïín nhiïn nöåi cöng cuãa boån naây àïìu ghï gúám. Lïånh Höì Xung ngêëm ngêìm kinh haäi tûå hoãi: - Àïm nay laåi gùåp phaãi tay kònh àõch. Boån naây àïìu laâ haão thuã, nhûng khöng hiïíu lai lõch chuáng ra sao? HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 16. KIM DUNG 16 Àoaân ngûúâi laå mùåt àang cûúâi thò möåt ngûúâi lïn tiïëng: - Nghe noái thùçng loãi hoå Lêm úã Phûúác Oai tiïu cuåc àaä qui àêìu laâm mön haå phaái Hoa Sún. Chuáng ta vöën biïët Quên tûã kiïëm Nhaåc tiïn sinh úã phaái Hoa Sún kiïëm thuêåt thöng thêìn, àöåc àaáo trong voä lêm, khöng theâm àïí yá àïën "Tõch Taâ kiïëm phöí". Nhûng chuáng ta laâ boån vö danh tiïíu töët trïn chöën giang höì caã gan àïën xin Nhaåc tiïn sinh cho mûúån coi möåt chuát. Mûúâi böën tïn kia vêîn cûúâi ha haã khöng ngúát, thïë maâ thanh êm gaä àoá lêën aát àûúåc caã tiïëng cûúâi nghe rêët roä, thò àuã biïët nöåi cöng gaä coân cao thêm hún Lïånh Höì Xung nhiïìu. Lïånh Höì Xung hoãi: - Caác haå laâ ai? Caác haå... Hùæn noái àûúåc mêët tiïëng röìi chñnh mònh cuäng khöng nghe roä thanh êm cuãa chñnh mònh nûäa thò trong loâng cûåc kyâ kinh haäi, tûå hoãi: - Chùèng leä mûúâi mêëy nùm mònh luyïån nöåi cöng khöng coân laåi chuát naâo û? Sau khi xuöëng nuái Hoa Sún, Lïånh Höì Xung àaä mêëy lêìn theo têm phaáp baãn mön reân luyïån nöåi cöng, nhûng chó húi vêån khñ möåt chuát thò bao nhiïu luöìng nöåi tûác phûác taåp laåi nhöån nhaåo lïn khöng thïí naâo kiïìm chïë àûúåc. Hùæn caâng kiïìm chïë thò caâng thêëy têëm tûác khoá chõu. Nïëu khöng àònh chó laâ lêåp tûác ngêët ài. Hùæn luyïån mêëy lêìn àïìu thêëy nhû vêåy coá àûa ra thónh giaáo sû phuå, nhûng Nhaåc Bêët Quêìn chó nhòn hùæn bùçng con mùæt laånh luâng chûá khöng traã lúâi. Lïånh Höì Xung tûå nghô: - Mònh chùèng coân söëng mêëy nöîi thò luyïån nöåi cöng laâm chi? Röìi tûâ àoá, hùæn khöng luyïån nûäa. Gêìn àêy ngûúâi hùæn àaä phuåc höìi nhû cuä, haânh àöång nhû thûúâng. Khöng ngúâ luác naây, hùæn àïì khñ phaát thanh laåi bõ tiïëng cûúâi cuãa àöëi phûúng kiïìm chïë, thanh êm khöng truyïìn ra àûúåc. Böîng nghe Nhaåc Bêët Quêìn úã trong miïëu lïn tiïëng àaáp voång ra: - Caác võ àïìu laâ nhûäng nhên vêåt thaânh danh voä lêm, sao laåi quaá khiïm tûå nhêån mònh laâ haång vö danh tiïíu töët? Nhaåc Bêët Quêìn HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 17. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 17 naây khöng noái döëi ai bao giúâ "Tõch Taâ kiïëm phöí" cuãa nhaâ hoå Lêm khöng coá úã àêy. Laäo noái mêëy cêu naây àaä vêån duång "Tûã haâ thêìn cöng", nghe têìm thûúâng khöng coá chi laå, song noá àaân aáp àûúåc tiïëng cûúâi röå cuãa mêëy ngûúâi. Thanh êm laäo tûâ trong àaåi àiïån voång ra ngoaâi miïëu chùèng möåt ai laâ khöng nghe roä. Mêëy cêu noái húâi húåt chùèng khaác chi luác noái chuyïån bònh thûúâng maâ lúåi haåi nhû vêåy thò thûá cöng lûåc nheå nhaâng maâ trêìm troång àoá coân cao hún gaä kia nhiïìu. Böîng nghe möåt tïn khaác öìm öìm noái: - Tiïn sinh baão "Tõch Taâ kiïëm phöí" khöng úã àêy vêåy thò úã àêu? Nhaåc Bêët Quêìn àaáp: - Caác haå lêëy tû caách gò maâ hoãi baãn nhên cêu naây? Ngûúâi kia àaáp: - Viïåc thiïn haå thò ngûúâi thiïn haå àïìu coá thïí can thiïåp àûúåc. Nhaåc Bêët Quêìn chó cûúâi laåt möåt tiïëng chûá khöng traã lúâi. Thanh êm öìm öìm úã bïn ngoaâi laåi cêët lïn: - Hoå Nhaåc kia! Ngûúi coá chõu giao kiïëm phöí hay khöng thò baão? Ngûúi khöng muöën uöëng rûiúåu múâi thò phaãi uöëng rûúåu phaåt. Nïëu ngûúi khöng chõu àûa ra, chuáng ta phaãi àöång voä tiïën vaâo luåc soaát. Nhaåc Bêët Quêìn kheä noái: - Boån nûä àïå tûã àûáng liïìn möåt chöî, giaáp lûng vaâo nhau. Coân nam àïå tûã thò ruát kiïëm ra ài! Nhûäng tiïëng laách caách nöíi lïn. Moåi ngûúâi àaä ruát trûúâng kiïëm ra. Lïånh Höì Xung àûáng ngay trûúác cûãa tay nùæm chuöi kiïëm chûa ruát ra thò àaä coá hai tïn nhaãy xuöëng ngûåa xöng laåi. Lïånh Höì Xung ne traánh toan ruát kiïëm, böîng möåt tïn quaát: - Traánh ra! Gaä vung chên phaãi àaá Lïånh Höì Xung möåt caái lùn löån ài mêëy voâng bùng ra àùçng xa. Lïånh Höì Xung bõ àaá bay ài mêëy trûúång rúát xuöëng buåi cêy. Àêìu oác höîn loaån, hùæn nghô thêìm: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 18. KIM DUNG 18 - Vûâa röìi roä raâng ta àaä thi triïín cêìm naä thuã phaáp àïí moác lêëy chên gaä. Chiïu "Höëi phong bêët liu" àoá chùèng nhûäng coá thïí traánh àûúåc caái àaá cuãa àöëi phûúng maâ coân hêët àûúåc mònh gaä ài múái phaãi. Chiïu cêìm naä cuäng nhû chiïu moác ta nhùçm huyïåt àaåo rêët chuêín àñch maâ sao khöng hiïåu nghiïåm? Caái àaá cuãa gaä chùèng lêëy gò laâm ghï gúám maâ sao haå baân ta bõ hêët tung ài khöng möåt chuát khñ lûåc? Hùæn gùæng gûúång ngöìi dêåy thò àöåt nhiïn nhiïåt huyïët trong ngûåc nhöån nhaåo caã lïn. Baãy taám luöìng chên khñ chuöìn qua chuöìn laåi xung àöåt nhau trong ngûúâi. Khiïën hùæn muöën cûã àöång möåt ngoán tay cuäng khöng thïí àûúåc. Lïånh Höì Xung caã kinh, hùæn muöën múã miïång la lïn maâ khöng ra tiïëng. Tònh traång luác naây chùèng khaác chi ngûúâi mï möång. Àêìu oác vêîn tónh taáo maâ toaân thên khöng nhuác nhñch àûúåc. Bïn tai tiïëng binh khñ chaåm nhau chaát chuáa khöng ngúát. Hùæn nghe roä sû phuå, sû nûúng vaâ nhõ àïå àaä xöng ra ngoaâi miïëu àaánh nhau vúái baãy taám tïn che mùåt. Coân mêëy tïn che mùåt khaác thò sêën vaâo trong miïëu àang quaát thaáo om soâm. Tûâ trong àaåi àiïån tiïëng theát cuãa boån nûä àïå tûã voång ra. Luác naây mûa caâng to hún. Mêëy chiïëc àeân loá liïång xuöëng àêët coân chiïëu ra nhûäng tia saáng vaâng lúåt, khiïën cho kiïëm quang lêëp loaáng boáng ngûúâi lay àöång. Chó trong khoaãng khùæc, böîng nghe trong miïëu coá tiïëng àaân baâ ruá lïn rêët thï thaãm. Lïånh Höì Xung trong loâng noáng naãy, hùæn tñnh thêìm: - Boån àõch àïën giaáp cöng àïìu laâ boån trai traáng maâ tiïëng kïu ruá laåi laâ phuå nûä thò têët trong boån sû muöåi ta coá ngûúâi bõ thûúng röìi. Hùæn àûa mùæt ngoá sû phuå àang muát tñt thanh trûúâng kiïëm, möåt mònh laäo chöëng troåi böën tïn. Coân sû nûúng thò baå hai gaä giaáp cöng. Hùæn biïët sû phuå cuâng sû nûúng kiïëm thuêåt rêët tinh thêm, tuy bïn àõch àöng ngûúâi hún nhûng cuäng khoá maâ thùæng àûúåc. Hùæn ngoá nhõ sû àïå Lao Àûác Nùåc thò y cuäng möåt ngûúâi choåi hai, miïång y àang la heát om soâm. Hai àõch nhên àïìu sûã àún àao. Cûá nghe tiïëng binh khñ chaåm nhau cuäng àuã biïët tyá lûåc cuãa bïn àõch rêët trêìm troång. Cuöåc chiïën àêëu tiïëp tuåc möåt luác nûäa thò Lao Àûác Nùåc têët phaãi thêët baåi. Lïånh Höì Xung thêëy bïn mònh ba ngûúâi phaãi chöëng laåi vúái taám gaä bïn àõch, tònh thïë dô nhiïn rêët nguy hiïím. Thïë maâ caãnh tûúång trong miïëu e rùçng coân nguy hiïím hún. Bïn àõch baãy gaä tiïën vaâo trong miïëu. Boån sû àïå sû muöåi tuy àöng ngûúâi nhûng khöng coá HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 19. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 19 möåt tay cao thuã naâo. Bïn tai tiïëng ruá vêîn rñt lïn khöng ngúát, chùæc coá àïën mêëy ngûúâi bõ haå röìi. Hùæn nghô rùçng nïëu baãy tïn bïn àõch taân saát hïët boån sû àïå, sû muöåi trong miïëu röìi ra ngoaâi vêy àaánh sû phuå, sû nûúng vaâ Lao sû àïå thò khi àoá sû phuå, sû nûúng phaãi cöë gùæng lùæm múái giûä cho thên mònh khoãi bõ haå laâ may, coân húi sûác àêu àïí giïët àõch baáo thuâ? Lïånh Höì Xung caâng nghô caâng böìn chöìn trong daå, hùæn coá vêån àöång chên khñ maâ khöng phaát huy àûúåc chuát nöåi lûåc naâo. Tuáng quaá hùæn lêím bêím cêìu khêën: - Xin hoaâng thiïn baão höå cho Lïånh Höì Xung naây trong voâng möåt phuát khöi phuåc laåi sûác lûåc, àùång vaâo miïëu baão vïå cho tiïíu sû muöåi àûúåc an toaân. Coân Lïånh Höì Xung naây duâ coá phaãi tan xûúng naát thõt chõu hònh phaåt thaãm khöëc cuäng cam loâng. Hùæn gùæng gûúång cûã àöång, vêån nöåi tûác thò àöåt nhiïn saáu luöìng chên khñ laåi xöng lïn ngûåc. Tiïëp theo hai luöìng chên khñ laåi tûâ bïn trïn chaåy xuöëng àeâ saáu luöìng kia ài. Lêåp tûác hùæn thêëy toaân thên nheå böîng, tûåa höì luåc phuã nguä taång ài àêu mêët hïët, caã da thõt huyïët maåch cuäng dûúâng nhû tiïu tan khöng coân tùm tñch gò nûäa. Hùæn la thêìm: - Hoãng röìi, hoãng röìi! Teá ra laâ thïë! Bêy giúâ hùæn múái biïët saáu luöìng chên khñ cuãa Àaâo cöëc luåc tiïn àaä theo nhûäng kinh maåch khaác nhau truát vaâo trong ngûúâi hùæn. Nöåi thûúng hùæn khöng khoãi maâ saáu luöìng chên khñ vêîn àònh lûu úã trong thên thïí, uêët kïët laåi khöng àûúâng phaát tiïët. Giaã tyã hùæn tu luyïån "Tûã haâ bñ luåc" cuãa phaái Hoa Sún àïí nöåi cöng túái mûác thûúång thùång thò coá thïí truåc àûúåc saáu luöìng chên khñ taâ mön ra ngoaâi. Sau hùæn laåi gùåp Bêët Giúái hoâa thûúång tuy nöåi cöng rêët cao thêm maâ tñnh tònh laåi löî maäng noáng naãy. Laäo àaä thuác àêíy hai luöìng chên khñ àïí àaân aáp saáu luöìng chên khñ cuãa luåc tiïn. Trong luác nhêët thúâi, hùæn tûúãng chûâng àaä khoãi nöåi thûúng maâ thûåc ra laâ trong ngûúâi thïm ra hai luöìng chên khñ khaác. Bêëy nhiïu luöìng chên khñ xung àöåt nhau khiïën cho nöåi cöng cuãa hùæn àaä luyïån àûúåc tûâ trûúác chùèng coân laåi maãy may naâo vaâ hùæn àaä trúã thaânh möåt phïë nhên. Lïånh Höì Xung vúä leä ra nhû vêåy thò trong loâng àau àúán. Hai haâng nûúác mùæt traâo ra, miïång lêím bêím: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 20. KIM DUNG 20 - Ta gùåp phaãi hoåa hoaån bêët trùæc naây thò chùèng khaác gò àaä bõ phïë boã toaân thïí voä cöng. Bûäa nay sû mön coá naån maâ ta chùèng coân maãy may sûác lûåc thò laâm thïë naâo? Lïånh Höì Xung nêìy laâm àaåi àïå tûã phaái Hoa Sún nùçm thùèng cùèng dûúái àêët giûúng mùæt lïn maâ nhòn sû phuå cuâng sû nûúng bõ keã khaác khinh khi, boån sû àïå sû muöåi bõ àõch haå saát, thêåt laâ àöì vö duång. Thöi àûúåc! Ta àaânh vaâo miïëu chïët cuâng tiïíu sû muöåi möåt chöî. Hùæn biïët mònh chó vêån khñ möåt chuát laâ àuång àïën taám luöìng chên khñ, thò toaân thên khöng thïí nhuác nhñch àûúåc. Hùæn liïìn haå khñ xuöëng huyïåt àan àiïìn, quaã nhiïn coá thïí co chên duöîi tay röìi cûã àöång àûúåc. Lïånh Höì Xung gùæng gûúång àûáng dêåy, chêåm chaåp ruát trûúâng kiïëm, ài tûâng bûúác tiïën vaâo trong miïëu. Hùæn vûâa lêìn túái cûãa àiïån thò muâi maáu tanh sùåc suåa, xöng lïn muäi. Trïn baân thúâ coá àùåt hai chiïëc àeân loá cuãa àõch nhên chiïëu saáng. Hùæn nhòn roä boån sû àïå Lûúng Phaát, Thi Àúái Tûã, Cao Cùn Minh àêìy mònh nhûäng maáu àang liïìu mònh chöëng choåi vúái àõch. Ngoaâi ra coân mêëy tïn sû àïå, sû muöåi nùçm quay dûúái àêët, chûa hiïíu söëng chïët thïë naâo. Nhaåc Linh San vaâ Lêm Bònh Chi àang soáng vai chiïën àêëu vúái möåt tïn che mùåt. Nhaåc Linh San àêìu toác xoäa xûúåi. Coân Lêm Bònh Chi phaãi cêìm kiïëm bùçng tay traái. Hiïín nhiïn tay phaãi chaâng àaä bõ thûúng röìi. Àõch nhên che mùåt tay cêìm möåt cêy àoaãn thûúng, gaä sûã rêët linh hoaåt vaâ biïën hoáa vö cuâng. Lêm Bònh Chi àaä truáng möåt thûúng úã vai bïn hûäu. Nhaåc Linh San vöåi àêm hai kiïëm bûác baách àõch nhên phaãi luâi laåi möåt bûúác. Naâng la lïn: - Tiïíu Lêm tûã! Mau vaâo trong kia dûúäng thûúng ài! Lêm Bònh Chi àaáp: - Khöng cêìn àêu. Chaâng phoáng ra möåt kiïëm nhûng chên bûúác àaä loaång choaång. Ngûúâi che mùåt nöíi lïn traâng cûúâi xoay ngang ngoån thûúng àêåp maånh möåt caái xuöëng lûng Nhaåc Nhaåc Linh San tay phaãi rúát kiïëm, naâng àau quaá suån ngûúâi xuöëng. Lïånh Höì Xung caã kinh. Luác naây hùæn chó tñnh baão höå cho naâng àûúåc an toaân, ngoaâi ra khöng nghô gò nûäa. Hùæn liïìn cêìm HTTP://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2