Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiếu ngạo giang hồ - tập 32

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:232

178
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 32: Cô Gái Bán Rượu Lại Xuất Hiện ...Mộc Cao Phong vô cùng kinh ngạc, lão lại đưa tay ra rất mau lẹ ấn đỉnh đầu Lâm Bình Chi xuống. Lần này lão sử tuyệt kỹ "Từ phong thiên cân lực". .... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ tiểu thuyết mà chủ yếu là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếu ngạo giang hồ - tập 32

 1. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 1 MUÅC LUÅC Höìi 143 Hoaâng Khaão Bònh Quêìn Haâo tuå höåi ...........................................2 Höìi 144 Àoán Thaánh cö cúâ múã tröëng rong ...............................................15 Höìi 145 Anh huâng múái biïët taâi haâo kiïåt ................................................28 Höìi 146 Vò maåo hiïím, Höì Xung thuã thùæng ............................................40 Höìi 147 Xoát Sû Thaái, haâo kiïåt khoác roâng ...............................................52 Höìi 148 Nuái Thiïëu Thêët quêìn huâng bõ haäm ..........................................65 Höìi 149 Toan thoaát hiïím, quêìn huâng thêët baåi ......................................77 Höìi 150 Thêëy àûúâng hêìm quêìn huâng thoaát hiïím .................................89 Höìi 152 Ai àaáng phuåc? Ai khöng àaáng phuåc ........................................113 Höìi 153 Nhêåm Ngaä Haânh àaã baåi Phûúng Chûáng ................................126 Höìi 154 Lïånh Höì Xung baåi löå haânh tung .............................................142 Höìi 155 Quyïët thùæng Àöì nhi, tiïn sinh theån mùåt ................................159 Höìi 156 Nhêåm tiïíu thû kïí lïí khuác nöi.................................................170 Höìi 157 Biïën diïîn kinh höìn trïn àêët tuyïët..........................................182 Höìi 158 Boån aác nhên bùæn tïn giïët ngûåa...............................................194 Höìi 159 Hai phen cûå tuyïåt vaâo ma giaáo ...............................................207 Höìi 160 Lïånh Höì Xung tiïëp nhiïåm chûúãng mön .................................220 HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 2. KIM DUNG 2 Höìi 143 Hoaâng Khaão Bònh Quêìn Haâo tuå höåi Lïånh Höì Xung nhúá laåi ngaây úã Nguä Baá Cûúng, quêìn haâo àaä tranh nhau têng cöng vúái Doanh Doanh, tònh caãnh rêën naáo nhiïåt. Chaâng laåi nhúá túái naâng löå veã giêån dûä röìi ba tïn haán tûã bõ moác mùæt. Nay quêìn haâo biïët naâng bõ giam haäm úã chuâa Thiïëu Lêm thò dô nhiïn hoå seä hïët sûác khöng kïí gò àïën tñnh maång àïí cûáu naâng ra. Lïånh Höì Xung nghô vêåy liïìn hoãi: - Maåc sû baá! Sû baá vûâa noái moåi ngûúâi tranh nhau dêîn àêìu röìi giûäa boån hoå àaä nöîi cuöåc tranh chêëp trúâi sêìu àêët thaãm. Vuå àoá thïë naâo? Maåc Àaåi tiïn sinh thúã daâi àaáp: - Nguyïn boån baâng mön taã àaåo naây, ngaây thûúâng chó biïët vêng lïånh Nhêåm tiïíu thû maâ thöi, ngoaâi ra tïn naâo cuäng tûå tön tûå àaåi, tñnh khñ ngöng cuöìng maâ laåi hiïëu chiïën, chùèng ai chõu nhûúâng ai. Chuyïën naây boån chuáng lïn chuâa Thiïëu Lêm cûáu ngûúâi. Hoå àïìu biïët phaái Thiïëu Lêm laâ sû töí nghïì voä trong thiïn haå. Tònh thïë vuå naây rêët laâ khöëc liïåt. Huöëng chi tïn naâo cuäng möåt mònh ài vaâo chuâa röìi khöng trúã ra nûäa. Vò thïë cêìn phaãi coá ngûúâi àûáng ra triïåu têåp söë àöng haãn haán liïn minh cuâng ài. Hoå àaä kïët minh têët nhiïn phaãi coá möåt võ minh chuã. Ta coân nghe noái mêëy bûäa nay hoå tranh ngöi minh chuã, àaä gêy cuöåc àöång thuã. Ngûúâi bõ chïët keã bõ thûúng, xem chûâng cuäng töín thêët mêët nhiïìu. Lïånh Höì laäo àïå! Theo ta nhêån xeát thò ngûúi phaãi ài ngay, chó coá ngûúi laâ kiïìm chïë àûúåc boån hoå. Ngûúi noái cêu gò hoå cuäng phaãi theo rùm rùæp khöng tïn naâo daám cûúäng laåi. Laäo noái röìi nöíi lïn möåt traâng cûúâi ha haã. Maåc Àaåi tiïn sinh cûúâi röå khiïën Lïånh Höì Xung mùåt àoã bûâng lïn vò e theån. Nhûng chaâng cuäng biïët laäo noái vêåy laâ àuáng sûå thûåc. Coá àiïìu quêìn huâng súã dô chõu phuåc chaâng quaá laâ vò hoå nïí mùåt Doanh Doanh. Nïëu Doanh Doanh ngaây sau biïët roä vuå naây, nhêët àõnh naâng laåi nöíi cún noáng giêån. Àöåt nhiïn chaâng àöång têm nghô thêìm: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 3. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 3 - Doanh Doanh àöëi vúái ta tònh thêm nghôa troång. Nhûng naâng laåi caã theån, chó súå ngûúâi ta chï cûúâi naâng. Naâng nhû caánh hoa rúi cöë yá maâ ta laåi laâ doâng nûúác vö tònh sao àûúåc? Phen naây ta phaãi baáo àaáp hêåu yá cuãa naâng. Coá àiïìu nhûäng haão haán trïn chöën giang höì laåi baão laâ Lïånh Höì Xung naây àöëi vúái Nhêåm tiïíu thû trûúác nay coá möåt möëi thêm tònh. Ta vò maång cuãa naâng maâ nïn ài möåt mònh àïën chuâa Thiïëu Lêm cûáu àûúåc naâng ra laâ hay hún hïët. Bùçng khöng cûáu àûúåc cuäng phaãi laâm naáo àöång cho moåi ngûúâi àïìu biïët. Chaâng nghô vêåy liïìn noái: - Hai võ sû thaái Àõnh Nhaân, Àõnh Dêåt phaái Hùçng Sún àaä lïn chuâa Thiïëu Lêm laâ àïí nùn nó vúái Phûúng trûúång chuâa naây xin tha cho Nhêåm tiïíu thû kia àïí traánh khoãi gêy nïn möåt trûúâng chiïën àêëu lûu huyïët. Maåc Àaåi tiïn sinh noái: - Thaão naâo, thaão naâo... Ta rêët lêëy laâm kyâ Àõnh Nhaân sû thaái laâ möåt nhên vêåt thêån troång sao laåi phoáng têm àïí ngûúi ài thuyïìn vúái boån ni cö, coân chñnh baâ ta laåi ài thuyïìn khaác, thò ra baâ ta ài laâm thuyïët khaách. Lïånh Höì Xung noái: - Maåc sû baá! Tiïíu àiïåt biïët viïåc naây cêìn cêëp lùæm, hêån mònh chùèng thïí chùæp caánh bay ngay àïën Thiïëu Lêm tûå àïí coi hai võ sû thaái àïën thónh cêìu coá thaânh kïët quaã gò khöng? Nhûng caác võ sû tyã, sû muöåi phaái Hùçng Sún laâ haång nûä lûu, nïëu doåc àûúâng chuyïån gùåp chuyïån bêët trùæc thò thêåt laâ khoá xûã. Maåc Àaåi tiïn sinh noái: - Ngûúi cûá viïåc ài ài! Lïånh Höì Xung rêët mûâng hoãi laåi: - Tiïíu àiïåt ài trûúác coá àûúåc khöng? Maåc Àaåi tiïn sinh khöng traã lúâi. Laäo cêìm lêëy cêy höì cêìm tûåa úã bïn ghïë lïn tay vaâ daåo mêëy tiïëng. Lïånh Höì Xung biïët laäo baão mònh ài trûúác tûác laâ laäo chõu chiïëu cöë cho quêìn àïå tûã phaái Hùçng Sún röìi. Chaâng coân biïët laäo laâ nhên vêåt khöng phaãi têìm thûúâng, coân cao xa hún chaâng nhiïìu. Bêët luêån laäo thùèng thùæn baão vïå hay ngêëm ngêìm theo doäi thò phaái Hùçng Sún cuäng khöng coá gò àaáng lo nûäa. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 4. KIM DUNG 4 Chaâng liïìn khom lûng thi lïî noái: - Àïå tûã xin caãm taå àaåi àûác cuãa sû baá. Maåc Àaåi tiïn sinh cûúâi noái: - Nguä nhaåc kiïëm phaái àaä nhû cêy liïìn caânh thò ta cûáu viïån cho phaái Hùçng Sún trong luác hoang mang laâ böín phêån cuãa ai sao ngûúi coân taå ún? Vuå Nhêåm tiïíu thû kia maâ biïët thò ta e rùçng naâng ùn phaãi giêëm chua. Lïånh Höì Xung noái: - Tiïíu àiïåt xin ài àêy! Caác võ sû tyã sû muöåi phaái Hùçng Sún phiïìn Maåc sû baá tröng nom giuâm.Chaâng noái xong voåt ra khoãi àiïëm, thêëy aánh àeân lûãa tûâ trong khoang thuyïìn loá ra chiïëu aánh xuöëng mùåt nûúác söng Haán Tûâ. aánh vaâng rung àöång lùn tùn trïn mùåt nûúác. Tiïëng àaân tònh tang cuãa Maåc Àaåi tiïn sinh haå trêìm xuöëng dêìn dêìn khiïën ngûúâi nghe luác àïm khuya caâng thïm nöîi thï lûúng. Lïånh Höì Xung nhùæm mùæt chaåy vïì phña Bùæc, chên khöng dûâng bûúác. Chaâng chaåy möåt maåch liïìn böën mûúi dùåm. Chaâng caãm thêëy nöåi tûác rêët bïìn bó chùèng mïåt nhoåc chuát naâo. Luác trúâi saáng, Lïånh Höì Xung ài àïën möåt toâa thõ trêën liïìn tòm vaâo möåt quaán ùn cúm. - Höì Bùæc coá moán àiïím têm nöíi tiïëng nhêët laâ canh àêåu, chaâng ùn rêët ngon miïång. Lïånh Höì Xung ùn hïët ba baát lúán canh àêåu nêëu thõt boâ. Tñnh tiïìn traã nhaâ haâng röìi ra khoãi cûãa thò gùåp möåt boån haán tûã àang chaåy túái. Trong boån naây coá möåt ngûúâi àaä thêëp luãn thuãn laåi beáo chuân beáo chuåt. Laäo chñnh laâ Laäo Àêìu Tûã, möåt trong hai võ Hoaâng Haâ Laäo Töí. Lïånh Höì Xung vûâa thêëy laäo thò trong loâng mûâng rúä vö cuâng. Chaâng lúán tiïëng goåi: - Laäo Àêìu Tûã! Laäo maånh gioãi àêëy chûá? Laäo Àêìu Tûã vûâa thêëy Lïånh Höì Xung thò sùæc mùåt biïën àöíi luác xanh leâ luác trùæng bïåt. Thêìn sùæc rêët cöí quaái. Laäo ngêìn ngûâ möåt chuát röìi ruát àaåi àao àaánh soaåt möåt tiïëng ra cêìm tay. Lïånh Höì Xung laåi tiïën lïn möåt bûúác hoãi: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 5. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 5 - Töí Thiïn Thu... Chaâng múái noái àûúåc ba tiïëng. Laäo Àêìu Tûã àaä vung àao lïn cheám chaâng möåt nhaát. Chiïu àao naây tuy sûác maånh thïë mau, nhûng laåi sai àñch rêët nhiïìu, caách xa vai Lïånh Höì Xung àïën bêíy taám têëc múái böí xuöëng. Lïånh Höì Xung giêåt mònh kinh haäi la lïn möåt tiïëng vûâa nhaãy luâi laåi phña sau vûâa noái: - Laäo tiïn sinh! Taåi haå... taåi haå laâ Lïånh Höì Xung àêy maâ! Laäo Àêìu Tûã àaáp: - Dô nhiïn ta biïët ngûúi laâ Lïånh Höì Xung. Bûäa trûúác Thaánh cö cö àaä ban lïånh trûúác mùåt moåi ngûúâi ai cuäng nghe roä: Bêët luêån laâ ai h gùåp Lïånh Höì Xung laâ phaãi giïët cho bùçng àûúåc, Thaánh cö seä troång thûúãng cho. Lïånh duå naây caác võ àaä biïët chûa? Moåi ngûúâi àïìu la lïn nhû sêëm dêåy: - Boån taåi haå àïìu nghe roä hïët röìi. Tuy moåi ngûúâi noái vêåy, nhûng chó ngú ngaác nhòn nhau chûá chùèng möåt ai àöång thuã, neát mùåt coi rêët cöí quaái, coá keã khöng nhõn àûúåc, bêåt lïn tiïëng cûúâi "hò hò" chùèng möåt ai löå veã hoang mang. Lïånh Höì Xung àoã mùåt lïn ra veã theån thoâ. Chaâng nhúá laåi bûäa trûúác Doanh Doanh haå lïånh cho boån Laäo Àêìu Tûã phaãi truyïìn tin ra khùæp giang höì phaãi giïët chaâng cho bùçng àûúåc. Muåc àñch cuãa naâng möåt laâ muöën cho chaâng luön luön phaãi kïì cêån bïn mònh, khöng àûúåc rúâi ra nûãa bûúác. Hai laâ àïí quêìn haâo nhêån thêëy rùçng Nhêåm àaåi tiïíu thû khöng phaãi laâ ngûúâi yïu trai àïën mï mêín têm thêìn. Chùèng nhûäng naâng khöng say mï Lïånh Höì Xung maâ coân gheát chaâng thuâ chaâng thêëu xûúng nûäa. Nguyïn ngaây êëy Laäo Àêìu Tûã phao tin àoá ra ngoaâi, moåi ngûúâi àaä chùèng ai tin. Sau hoå laåi nghe àöìn Doanh Doanh vò muöën cûáu maång Lïånh Höì Xung maâ can têm àïën chuâa Thiïëu Lêm chõu chïët àïí xin chuâa naây cûáu maång cho chaâng. Nhûäng tuåc gia àïå tûã phaái Thiïëu Lêm àaä vö tònh tiïët löå vuå naây ra ngoaâi röìi lêåp tûác tin àoá laâm chêën àöång giang höì. Ai ai cuäng khen naâng tònh thêm nghôa troång, nhûng trong buång khöng khoãi cûúâi thêìm vò hoå biïët võ Nhêåm àaåi tiïíu thû naây tñnh tònh cûåc kyâ hiïëu thùæng, trong loâng àaä say mï ngûúâi àïën àiïn àaão thêìn höìn maâ bïì ngoaâi vêîn khöng chõu nhòn nhêån, quyïët tònh che lêëp, thêåt khöng khaác gò keã lêëy baân tay che mùåt trúâi. Vuå naây chùèng nhûäng boån haão haán vïì phe baâng mön taã HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 6. KIM DUNG 6 àaåo, thuöåc haå cuãa Doanh Doanh àïìu biïët rêët roä maâ caã àïën nhûäng ngûúâi trong chñnh phaái cuäng àaä hay tin. Haâng ngaây hoå thûúâng àem cêu chuyïån àoá ra àïí àaâm tiïëu. Bêy giúâ quêìn haâo àöåt nhiïn thêëy Lïånh Höì Xung xuêët hiïån àïìu rêët lêëy laâm ngaåc nhiïn. Laäo Àêìu Tûã hoãi: - Lïånh Höì cöng tûã! Thaánh cö tuy àaä haå lïånh cho boån taåi haå phaãi giïët cöng tûã. Nhûng cöng tûã voä cöng cao cûúâng. Caác võ bùçng hûäu úi! Caác võ àïìu nhòn roä àêëy nheá! Chùèng phaãi boån taåi haå khöng cöë gùæng haå saát Lïånh Höì cöng tûã, maâ thûåc ra giïët y khöng nöíi. Laäo Àêìu Tûã coân laâm khöng nïn viïåc thò dô nhiïn caác võ cuäng laâm khöng nöíi. Coá àuáng thïë khöng? Moåi ngûúâi cûúâi khanh khaách àaáp: - Laäo Àêìu Tûã noái phaãi lùæm! Boån taåi haå xin àa taå Lïånh Höì cöng tûã àaä tha maång cho khöng ra tay haå saát. Lïånh Höì Xung cûúâi ha haã noái: - Vuå naây kïu bùçng àaánh nhau röìi múái nhêån hoå. Vûâa röìi caác võ gêy cuöåc aác àêëu kinh têm àöång phaách, àêët núã trúâi long, àïën nöîi caã hai bïn àïìu binh cuâng lûåc têån. Ruát cuöåc chùèng ai giïët àûúåc ai. Chi bùçng àònh chiïën laâ xong. Tyã àêëu bùçng voä cöng khöng thaânh thò chuáng ta àêëu rûúåu. Nïëu caác võ àöí rûúåu cho Lïånh Höì Xung naây say khûúát röìi chïët ngay àûá àûâ, thò ngaây sau gùåp Thaánh cö múái coá caái àïí maâ phuác trònh. Quêìn haâo nghe chaâng noái khöng sao nñn àûúåc phaãi öm buång maâ cûúâi. Àoaån chuáng àöìng thanh àaáp: - Phûúng phaáp àoá thêåt laâ tuyïåt diïåu. Coá ngûúâi vûâa cûúâi vûâa noái: - Thaánh cö chó haå lïånh cho chuáng ta haå saát Lïånh Höì cöng tûã maâ trïn lïånh duå laåi khöng qui àõnh chó duâng àao kiïëm, voä cöng. Luêåt lïå àaä loãng leão nhû vêåy thò chuáng ta coá duâng rûúåu ngon àïí khiïën cho cöng tûã uöëng say àïën chïët cuäng khöng phaãi laâ traái lïånh duå. Caái àoá kïu bùçng duâng sûác khöng àuã thò phaãi duâng trñ. Quêìn haâo lúán tiïëng hoan hö vang dêåy caã goác trúâi. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 7. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 7 Hoå uâa laåi keáo Lïånh Höì Xung àïën möåt tûãu lêu lúán nhêët gêìn àoá. Dû böën chuåc ngûúâi ngöìi àêìy caã saáu thöi. Mêëy ngûúâi chûa kõp ngöìi xuöëng àaä vöî baân àêåp ghïë lúán tiïëng la: - Rûúåu àêu! Lêëy rûúåu mau! Lïånh Höì Xung tûâ ngaây úã Haâng Chêu cuâng Àan Thanh tiïn sinh úã Mai trang uöëng möåt bûäa rûúåu böì àaâo myä tûãu böën lêìn cêët böën lêìn nêëu cuãa nûúác Thöí phöìn rêët thoãa thñch. Tûâ bêëy àïën nay chaâng chûa coá cú höåi naâo àûúåc uöëng möåt bûäa naâo thêåt haâo hûáng. Tuy thónh thoaãng mònh chaâng àöåc êím àïën say meâm nhûng vêîn khöng thêëy thuá võ. Bêy giúâ chaâng gùåp bao nhiïu haán tûã tñnh tònh saãng khoaái, chaâng rêët lêëy laâm cao hûáng. Ngöìi xuöëng röìi chaâng hoãi: - Naâo Thaánh cö laâm sao? Vuå naây laâm taåi haå böìn chöìn trong daå àïën chïët mêët. Quêìn haâo nghe Lïånh Höì Xung rêët quan têm àïën Doanh Doanh thò mûâng rúä vö cuâng. Laäo Àêìu Tûã noái: - Boån taåi haå àõnh àïën ngaây rùçm thaáng mûúâi hai cuâng nhau keáo àïën chuâa Thiïëu Lêm àïí àoán tiïëp Thaánh cö. Ngaây höm êëy chûa biïët tön ai laâm minh chuã. Vuå naây àang khiïën moåi ngûúâi tranh chêëp rêët laâ naáo nhiïåt, laåi laâm thûúng töín àïën hoâa khñ àöìng àaåo. Hiïån giúâ coá Lïånh Höì cöng tûã àaåi giaá túái àêy thò thêåt may biïët chûâng naâo. Ngöi minh chuã naây nïëu khöng àûa àïën tay Lïånh Höì cöng tûã thò coân ai xûáng àaáng nûäa? Nïëu laâ ngûúâi khaác àûúng troång nhiïåm naây thò duâ coá àoán àûúåc Thaánh cö ra, têët ngûúâi cuäng khöng àûúåc vui loâng. Möåt laäo giaâ rêu baåc cûúâi noái: - Phaãi lùæm! Phaãi lùæm! Xin Lïånh Höì cöng tûã chuã trûúng àaåi cuöåc, thò duâ coá gùåp àiïìu chi trúã ngaåi, trong luác nhêët thúâi khöng àoán àûúåc Thaánh cö thò ngaâi àûúåc tin tûác naây trong loâng cuäng vui mûâng. Nhû vêåy laâ ngöi minh chuã thêåt do trúâi xïëp àùåt chúâ cho Lïånh Höì cöng tûã túái laänh lêëy laâm troång traách. Lïånh Höì Xung noái: - Taåi haå thiïët tûúãng viïåc lûåa choån võ naâo lïn laâm minh chuã laâ viïåc nhoã khöng àaáng kïí, chó cêìn sao cûáu àûúåc Thaánh cö ra múái laâ HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 8. KIM DUNG 8 viïåc hïå troång. Taåi haå duâ coá phaãi tan xûúng naát thõt vïì viïåc naây cuäng can têm. Mêëy cêu naây khöng phaãi laâ nhûäng cêu àêìu lûúäi maâ chaâng tuây tiïån noái ra. Loâng chaâng caãm kñch Doanh Doanh àaä àïën trònh àöå duâ phaãi xaã thên cuäng khöng chuát loâng höëi hêån. Con ngûúâi àaä àïën chïët laâ hïët chuyïån khöng coân tûúãng àïën lêìn thûá hai nûäa... Giaã tyã cêu noái naây vaâo luác bònh thûúâng, thò noá chó laâ möåt yá niïåm úã trong thêm têm maâ thöi, khöng cêìn tuyïn böë ra ngoaâi miïång vúái ai maâ duâ coá noái cuäng khöng quan hïå mêëy. Nhûng luác naây sùæp xêíy cuöåc tyã àêëu möåt mêët möåt coân maâ chaâng noái ra thò thêåt laâ cêu chñ tònh, chñ nghôa, noá coân coá hiïåu lûåc khiïën cho moåi ngûúâi khöng daám cûúâi Doanh Doanh laâ cö gaái nheå daå nûäa. Quêìn haâo nghe Lïånh Höì Xung noái vêåy trong loâng cuäng àûúåc an uãi rêët nhiïìu. Bêy giúâ hoå múái biïët Thaánh cö cuãa hoå vûâa yá Lïånh Höì Xung laâ naâng coá con mùæt tinh àúâi. Laäo giaâ toác baåc hoå Thñch tïn Cao liïìn cûúâi noái: - Teá ra Lïånh Höì cöng tûã quaã nhiïn laâ möåt àêëng anh huâng tònh nghôa rêët sêu xa. Nïëu chó nghe boån ngûúâi giang höì àöìn àaåi ngoa truyïìn thò thêåt laâ àaáng buöìn. Lïånh Höì Xung noái: - Mêëy thaáng nay vò taåi haå bõ gian nhên aám toaán, haäm mònh vaâo chöën lao lung, nïn chùèng biïët möåt chuát gò vïì nhûäng viïåc àaä xaãy ra trïn chöën giang höì. Suöët ngaây àïm chùèng möåt giêy laát naâo taåi haå khöng tûúãng nhúá Thaánh cö, tûúãng chûâng lo nghô àïën phaãi baåc àêìu! Naâo! Múâi caác võ laåi àêy, taåi haå xin kñnh múâi caác võ möåt chung àïí toã loâng caãm taå caác võ àaä vò Thaánh cö maâ ra sûác. Dûát lúâi, chaâng àûáng dêåy nêng chung rûúåu lïn uöëng möåt húi caån saåch. Quêìn haâo cuäng cuâng chaâng caån chung. Lïånh Höì Xung noái vúái Laäo Àêìu Tûã: - Laäo tiïn sinh! Tiïn sinh baão nhiïìu baån vò tranh daânh ngöi minh chuã, chùæc àaä xaãy ra töín thûúng khaá nhiïìu. Vêåy chuáng ta nïn ài mau khuyïn caác võ àònh chó ngay vuå tranh chêëp vö võ àoá. Laäo Àêìu Tûã noái: - Àuáng thïë! Töí Thiïn Thu vaâ Daå Miïu Tûã àaä ài röìi. Hai laäo naây cuâng cha con hoå Mêîn úã Xuyïn Têy vöën coá chuyïån xñch mñch, e rùçng bêy giúâ hoå àang àaánh nhau röìi. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 9. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 9 Lïånh Höì Xung hoãi: - Khöng hiïíu hiïån giúâ quêìn haâo tuå höåi úã àêu? Laäo Àêìu Tûã àaáp: - Boån hoå hïët thaãy àïìu höåi úã Hoaâng Baão Bònh. Lïånh Höì Xung hoãi: - Hoaâng Baão Bònh úã àêu? Thñch Cao àaáp: - Hoaâng Baão Bònh úã trong nuái Kònh Sún phña têy thaânh Tûúng Dûúng. Lïånh Höì Xung noái: - Chuáng ta àaânh chõu möåt phen vêët vaã, phaãi ùn uöëng cho leå röìi coân thûúång löå ài Hoaâng Haão Bònh ngay tûác khùæc. Doåc àûúâng, quêìn haâo gùåp hai boån haão haán cuäng ài Hoaâng Haão Bònh. Caã ba boån cöång laåi coá àïën dû trùm ngûúâi. Lïånh Höì Xung cuâng Laäo Àêìu Tûã soáng vai maâ ài. Chaâng hoãi laäo: - Bïånh thïë cuãa lïånh aái Tiïíu Di cö nûúng àaä búát nhiïìu chûa? Laäo Àêìu Tûã àaáp: - Àa taå cöng tûã coá daå quan hoaâi. Tuy bïånh y khöng chuyïín nhûng vêîn giûä nguyïn tònh traång cuä, khöng nheå ài maâ cuäng khöng nùång lïn. Trong loâng Lïånh Höì Xung bêëy nay vêîn öm möëi nghi ngúâ, chaâng thêëy moåi ngûúâi tuåt laåi phña sau khaá xa, liïìn kheä hoãi Laäo Àêìu Tûã: - Caác baån hûäu giang höì àïëu noái laâ Thaánh cö thi ún àûác cho rêët nhiïìu ngûúâi. Taåi haå thêët Thaánh cö haäy coân nhoã tuöíi nhû vêåy, thò laâm gò àaä thi ún àûác àûúåc cho ai lùæm thïë? Trong vuå naây têët coá nguyïn nhên maâ taåi haå chûa hiïíu roä. Liïåu tiïìn böëi coá thïí cho taåi haå hay àûúåc khöng? Laäo Àêìu Tûã quay sang Lïånh Höì Xung hoãi laåi: - Cöng tûã khöng biïët nguyïn do vuå naây thêåt û? Lïånh Höì Xung lùæc àêìu àaáp: - Taåi haå khöng biïët thûåc. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 10. KIM DUNG 10 Laäo Àêìu Tûã noái: - Cöng tûã cuäng nhû ngûúâi trong nhaâ, àaáng lyá khöng cêìn phaãi giêëu diïëm, nhûng ai nêëy àïìu tuyïn thïå trûúác Thaánh cö khöng àûúåc tiïët löå bñ mêåt ra ngoaâi. Vêåy xin cöng tûã thûá töåi cho, laäo phu khöng tiïån noái. Lïånh Höì Xung noái: - Àaä coá àiïìu bêët tiïån thò tiïìn böëi bêët têët phaãi noái ra. Laäo Àêìu Tûã noái: - Àïí sau naây chñnh miïång Thaánh cö noái cho cöng tûã roä chùèng hay hún û? Quêìn haâo ài túái Hoaâng Haão Bònh vûâa luác vaâo àïm khuya. Chöî quêìn haâo tuå höåi úã vïì meá Têy Hoaâng Haão Bònh laâ möåt àaám coã rêåm hoang vu. Àoaân ngûúâi naây coân caách xa chûâng hún dùåm àaä nghe tiïëng ngûúâi rêët laâ huyïn naáo. Tiïëng quaát thaáo cuâng tiïëng la heát vang döåi caã möåt vuâng. Lïånh Höì Xung tùng gia cûúác böå chaåy mau túái núi. Dûúái aánh trùng toã, chaâng tröng roä nuái non bao boåc chung quanh möåt vuâng coã rêåm. Àêìu ngûúâi àen sò löë nhöë, múái tröng qua cuäng biïët coá àïën haâng ngaân. Böîng nghe coá ngûúâi lúán tiïëng quaát: - Minh chuã, minh chuã! Àaä coá chûä chuã thò dô nhiïn phaãi möåt ngûúâi laâm. Boån caác võ saáu ngûúâi cuäng àoâi laâm thò coân goåi laâ minh chuã thïë naâo àûúåc? Möåt ngûúâi khaác noái: - Chuáng ta saáu ngûúâi cuäng nhû möåt, möåt ngûúâi maâ thaânh saáu ngûúâi. Caác ngûúi cûá viïåc nghe hiïåu lïånh cuãa saáu anh em ta laâ àûúåc. Vêåy saáu chuáng ta àïìu laâ minh chuã, caác võ coân rùæc röëi gò nûäa? Nïëu caác võ khöng nghe thò boån ta haäy xeá möîi ngûúâi ra laâm böën maãnh röìi seä noái chuyïån. Lïånh Höì Xung khöng cêìn tröng roä mùåt cuäng biïët ngay àêy laâ möåt ngûúâi trong boån Àaâo cöëc luåc tiïn. Coá àiïìu thanh êm cuãa saáu ngûúâi naây tûúng tûå nhû nhau, nïn chaâng khöng phên biïåt àûúåc roä raâng laâ tiïëng ai noái àoá. Ngûúâi kia bõ laäo naây hùm doåa xeá laâm böën maãnh, khöng daám noái nûäa. Nhûng quêìn haâo xem chûâng àöëi vúái boån Àaâo cöëc luåc tiïn coá àiïìu bêët phuåc. Coá ngûúâi àûáng têån àûúâng xa lïn tiïëng thoáa maå, HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 11. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 11 coân nhûäng keã úã gêìn thò chuái vaâo trong boáng töëi maâ bêåt lïn tiïëng cûúâi hö höë. Laåi coá ngûúâi böëc àêët buân maâ liïång túái. Thêåt laâ möåt cuöåc naáo loaån. Àaâo Diïåp Tiïn lúán tiïëng la: - Keã naâo daám liïång khöëi àaá vaâo laäo gia? Trong boáng töëi coá tiïëng ngûúâi àaáp laåi: - Cha ngûúi àêy chûá ai? Àaâo Hoa Tiïn tûác giêån hoãi: - Sao? Laäo àaä laâ cha cuãa ca ca ta, vêåy cuäng laâ cha cuãa ta nûäa hay sao? Laåi coá tiïëng ngûúâi àaáp: - Caái àoá chûa chùæc. Lêåp tûác mêëy trùm ngûúâi nöíi lïn tiïëng cûúâi vang nhû sêëm. Àaâo Hoa Tiïn hoãi: - Sao laåi coân chûa chùæc? Ngûúâi kia àaáp: - Caái àoá ta cuäng khöng biïët. Ta chó sinh àûúåc möåt àûáa con. Àaâo Cùn Tiïn hoãi: - Ngûúi sinh möåt àûáa con thò mùåc kïå ngûúi chûá coá liïn quan gò àïën ta? Laåi möåt àaåi haán khaác cêët tiïëng öìm öìm cûúâi noái: - Noá khöng liïn quan àïën ngûúi thò noá cuäng liïn quan àïën anh em ngûúi. Àaâo Cùn Tiïn hoãi: - Chùèng leä noá liïn can àïën ta chùng? Ngûúâi noái trûúác cûúâi àaáp: - Caái àoá phaãi coi diïån maåo xem coá giöëng khöng àaä. Àaâo Thûåc Tiïn noái: - Caác ngûúi chó noái trùng noái cuöåi chùèng ra laâm sao caã. Ngûúâi kia noái: - Xem chûâng ngûúi cuäng tûúng tûå nhû ta. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 12. KIM DUNG 12 Moåi ngûúâi laåi cûúâi öì. Trong àaám quêìn huâng coá nhiïìu ngûúâi àöång thuã vúái Àaâo cöëc luåc tiïn vaâ bõ boån naây xeá xaác ba ngûúâi röìi. Coân ngoaâi ra ai cuäng vûâa kinh haäi vûâa tûác giêån khöng daám tiïën ra khiïu chiïën. Boån hoå vûâa thêëy Àaâo cöëc luåc tiïn àêìu oác ngu àöån liïìn duâng miïång lûúäi tranh húi vúái boån chuáng. Àaâo Thûåc Tiïn noái: - Ngûúi baão tûúáng maåo ta tûúng tûå nhû ngûúi, vêåy thûã ra coi naâo! Ngûúâi kia cûúâi noái: - Coá àeåp töët gò maâ coi. Ngûúi cûá soi gûúng laâ biïët. Àöåt nhiïn böën boáng ngûúâi nhaãy voåt lïn mau leå dõ thûúâng. Hoå xöí vïì phña trûúác keáo ngûúâi àoá ra khoãi boáng töëi. Ngûúâi naây vûâa cao vûâa lúán nùång àïën dû ba trùm cên. Hùæn bõ Àaâo cöëc tûá tiïn nùæm lêëy böën chên tay khöng sao nhuác nhñch àûúåc. Böën ngûúâi àem haán tûã ra dûúái boáng trùng. Àaâo Thûåc Tiïn hoãi: - Hùæn khöng giöëng ta. Ta coá chi laâ khoá coi. Laäo tam ta e rùçng hùæn giöëng laäo. Àaâo Chi Tiïn noái: - Chaâ! Ta khoá coi hún ngûúi chùng? úã àêy biïët bao nhiïu anh huâng trong thiïn haå. Chi bùçng múâi caác võ bònh phêím xem sao? Quêìn huâng thêëy caã hai ngûúâi àïìu nguä quan lïåch laåc, tûúáng maåo cûåc kyâ xêëu xa. Viïåc bònh phêím thêåt khoá maâ quyïët àõnh àûúåc ai hún ai. Àaåi haán àaä bõ tûá tiïn nùæm chùåt trïn tay. Chó trong khoaãnh khùæc khöng chûâng laåi bõ xeá thaânh böën maãnh. Ai nêëy àïìu súå run, muöën cûúâi cuäng khöng cûúâi ra tiïëng àûúåc.Lïånh Höì Xung chùèng coân laåi gò tñnh khñ Àaâo cöëc luåc tiïn, chó chuát khöng haâi loâng laâ hoå xeá ngûúâi lêåp tûác. Chaâng liïìn lúán tiïëng: - Àaâo cöëc luåc tiïn! Àïí Lïånh Höì Xung naây phêím bònh àûúåc chùng? Chaâng noái röìi tûâ tûâ cêët bûúác tiïën ra. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 13. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 13 Quêìn huâng cûâa nghe àïën ba chûä "Lïånh Höì Xung" liïìn chêën àöång têm thêìn. Haâng ngaân con mùæt àïìu chuá yá nhòn chaâng chùçm chùåp. Lïånh Höì Xung khöng nhòn ngang nhòn ngûãa, cùåp mùæt chùm chuá ngûng thêìn ngoá boån Àaâo cöëc luåc tiïn. Chaâng chó súå chuáng cao hûáng lïn laâ xeá xaác àaåi haán kia. Chaâng ung dung noái tiïëp: - Caác võ haäy buöng tha àaåi haán kia xuöëng thò taåi haå múái nhòn ngùæm roä raâng àûúåc. Àaâo cöëc tûá tiïn vöën coá haão caãm vúái Lïånh Höì Xung, nghe chaâng noái vêåy liïìn buöng àaåi haán xuöëng. Àaåi haán naây thên thïí cûåc kyâ huâng vô, àûáng trú ra tröng chùèng khaác möåt pho tûúång sùæt. Coá àiïìu hùæn vûâa thoaát khoãi tay tûã thêìn dô nhiïn höìn vña lïn mêy, mùåt xaám nhû tro taân, ngûúâi run bêìn bêåt. Hùæn cuäng tûå biïët àûáng trûúác mùåt quêìn huâng maâ ngûúâi run nhû thùçn lùçn àûát àuöi thò khöng phaãi baãn sùæc cuãa ngûúâi haâo kiïåt, nhûng chùèng thïí cöë gûúång maâ àûáng vûäng laåi àûúåc. Hùæn cuäng muöën noái mêëy cêu gúä thïí diïån, nhûng miïång lùæp bùæp maäi múái thöët ra àûúåc vaâi tiïëng: - Taåi haå... taåi haå... Lïånh Höì Xung thêëy hùæn tuy súå hïët höìn, nhûng tûúáng maåo rêët àoan chñnh, liïìn nhòn Àaâo cöëc luåc tiïn noái: - Luåc võ Àaâo huynh! Tûúáng maåo cuãa luåc võ hoaân toaân khöng giöëng öng baån kia chuát naâo. Luåc võ so vúái y coân tuêën myä hún nhiïìu. Àaâo Cùn huynh cöët caách thanh kyâ, Àaâo Caán huynh thên thïí khöi vô, Àaâo Chi huynh tûá chi daâi röång, Àaâo Diïåp huynh mi thanh muåc tuá, Àaâo Hoa huynh... chaâ chaâ...mùæt saáng nhû sao, trïn àúâi hiïëm coá. Coân Àaâo Thûåc huynh tinh thêìn quùæc thûúác. Bêët luêån laâ ai múái ngoá thêëy saáu võ möåt lêìn cuäng biïët ngay caác võ laâ nhûäng àêëng anh huâng mùåt ngoåc, chuyïn laâm àiïìu nghôa hiïåp. Toaân laâ nhûäng bêåc thiïëu... trung niïn anh tuêën. Chaâng àõnh noái "thiïëu niïn anh tuêën", nhûng nghô laåi Àaâo cöëc luåc tiïn àïìu tuöíi ngoaâi nùm mûúi maâ baão laâ thiïëu niïn thò khöng húåp lyá nïn khöng daám noái, maâ àöíi laåi laâ "trung niïn anh tuêën". HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 14. KIM DUNG 14 Moåi ngûúâi nghe Lïånh Höì Xung noái khöng ai nhõn àûúåc àïìu cûúâi röì. Lïånh Höì Xung laåi hoãi: - Luåc võ Àaâo huynh! Caác võ nghe taåi haå noái coá sai chuát naâo khöng? Taåi haå chùæc laâ àuáng lùæm, nïëu khöng thò quêìn huâng àaä liïång àaá vaâo röìi. Laäo Àêìu Tûã cuäng àaä nïëm muâi àau khöí vò Àaâo cöëc luåc tiïn khöng daám gêy chuyïån vúái boån hoå, nïn cuäng noái theo huâa: - Theo yá kiïën cuãa taåi haå thò trong thiïn haå coân coá bao nhiïu laâ anh huâng haâo kiïåt, baãn laänh cao cûúâng khöng biïët àïën àêu maâ lûúâng, nhûng baân vïì tûúáng maåo thò khöng coân möåt ngûúâi naâo saánh kõp Àaâo cöëc luåc tiïn nûäa. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 15. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 15 Höìi 144 Àoán Thaánh cö cúâ múã tröëng rong Àaâo cöëc luåc tiïn nghe Lïånh Höì Xung vaâ Laäo Àêìu Tûã trêìm tröì khen ngúåi boån hoå dong nhan tuêën myä thò trong loâng khoan khoaái khöng buát naâo taã xiïët. Quêìn haâo cuäng reo lïn nhû sêëm dêåy. Ngûúâi thò baão: - Haá phaãi chó tuêën myä maâ thöi, laåi coân coá veã phong lûu àûúâng bïå nûäa. Keã thò noái: - Thêåt laâ nhûäng mûu vêåt cöí kim khöng bao giúâ coá. Ngûúâi thò taán tuång: - Phan An thêëy Àaâo cöëc luåc tiïn cuäng phaãi chaåy xa, coân Töëng Ngoåc àaânh phuåc saát àêët. Keã thò têng böëc: - Trong voä lêm coá saáu chaâng trai àeåp tûâ thûá nhêët àïën thûá saáu laâ saáu võ naây àêy. Lïånh Höì cöng tûã chó coá thïë taåm vaâo haâng thûá baãy. Boån Àaâo cöëc luåc tiïn khöng biïët moåi ngûúâi chïë diïîu hoå, chuáng tûúãng ngûúâi ta chên têm taán dûúng mònh cûá haá höëc miïång ra maâ cûúâi khöng sao ngêåm laåi àûúåc nûäa. Àaâo Chi Tiïn noái: - Ngaây trûúác boån taåi haå thûúâng nghe tiïn mêîu baão saáu anh em taåi haå laâ haång "Xuá baát quaái". Teá ra ngûúâi noái khöng àuáng. Coá ngûúâi cûúâi noái: - Dô nhiïn laâ khöng àuáng. Caác võ chó coá saáu ngûúâi thò laâm sai laåi laâ "Xuá baát quaái" àûúåc? Möåt ngûúâi kheä noái: - Coân thïm gia gia y... HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 16. KIM DUNG 16 Gaä chûa dûát lúâi thò bõ ngûúâi khaác bõt miïång laåi. Laäo Àêìu Tûã lúán tiïëng noái: - Chuáng ta coân gùåp vêån hïn. Lïånh Höì Xung cöng tûã àõnh àún thûúng àöåc maä sêën vaâo chuâa Thiïëu Lêm àïí cûáu Thaánh cö ra. Cöng tûã àang ài àûúâng thò gùåp boån laäo phu vaâ nghe noái quêìn huâng úã caã àêy nïn àïën cuâng caác võ thûúng nghõ. Laäo phu xin noái roä: vïì tûúáng maåo tuêën myä dô nhiïn Àaâo cöëc luåc tiïn laâ àïå nhêët... Quêìn huâng nghe laäo noái túái àêy laåi phaá lïn cûúâi. Laäo Àêìu Tûã vöåi xua tay lia lõa ra hiïåu cho moåi ngûúâi àûâng cûúâi nûäa, nhûng tiïëng cûúâi vêîn öìn aâo. Laäo lúán tiïëng noái tiïëp: - Nhûng viïåc àïën chuâa Thiïëu Lêm àoán tiïëp Thaánh cö múái laâ viïåc troång àaåi. Coân tûúáng maåo xêëu hay àeåp khöng liïn quan gò mêëy àïën cöng cuöåc lúán lao naây. Theo yá laäo phu thò chuáng ta nïn tön Lïånh Höì cöng tûã lïn laâm minh chuã àïí chaâng chuã trûúng àaåi cuöåc, ban haânh hiïåu lïånh. Chuáng ta chó viïåc tuên theo maâ thi haânh. Khöng hiïíu caác võ nghô sao? Quêìn huâng ai cuäng biïët Thaánh cö chó vò muöën cûáu Lïånh Höì Xung maâ thên mònh bõ giam haäm trong chuâa Thiïëu Lêm. Àûâng noái Lïånh Höì Xung voä cöng traác tuyïåt, nguyïn möåt viïåc ngaây úã tónh Haâ Nam chaâng àaä liïn thuã cuâng Hûúáng Vêën Thiïn àaåi chiïën vúái caác löå anh huâng cuäng àuã laâm chêën àöång giang höì, maâ duâ sûác chaâng coá yïëu úát, khöng troái nöíi con gaâ, nhûng àaä loåt vaâo mùæt xanh Thaánh cö thò viïåc tön chaâng lïn laâm minh chuã cuäng laâ àaáng lùæm. Vò thïë nïn hoå vûâa nghe lúâi àïì nghõ cuãa Laäo Àêìu Tûã, tiïëng hoan hö àaä nöíi lïn vang àöång caã goác trúâi. Nhiïìu ngûúâi vûâa vöî tay vûâa reo hoâ. Àaâo Hoa Tiïn àöåt nhiïn cêët gioång quaái gúã hoãi: - Chuáng ta ài tiïëp àoán Nhêåm àaåi tiïíu thû ra röìi àïí cho Lïånh Höì Xung lêëy laâm vúå phaãi khöng? Quêìn huâng vöën möåt niïìm rêët tön kñnh Nhêåm tiïíu thû, nghe Àaâo Hoa Tiïn noái vêåy tuy biïët àoá laâ sûå thûåc, nhûng chùèng ai daám cöng nhiïn khen phaãi. Lïånh Höì Xung beän leän vö cuâng! Chaâng nghô thêìm trong buång: - Doanh Doanh àöëi àaäi vúái ta xiïët bao tònh thêm nghôa troång ai cuäng biïët röìi. Nïëu mònh phuã nhêån têët laâm cho naâng mêët mùåt. Song nïëu thùèng thùæn cöng nhêån lêëy naâng laâm vúå thò chùèng nhûäng HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 17. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 17 trong vuå naây coân gùåp lùæm àiïìu trúã ngaåi, maâ cuäng khöng tiïån thùèng thùæn noái ra. Chaâng àaânh im lùång khöng lïn tiïëng. Àaâo Diïåp Tiïn noái: - Y vûâa àûúåc vúå laåi vûâa àûúåc laâm minh chuã thò ra giûä hïët phêìn. Chuáng ta ài giuáp àúä y àïí cûáu lêëy vúå y ra, coân ngöi minh chuã phaãi daânh cho saáu ngûúâi anh em ta múái àûúåc. Àaâo Cùn Tiïn noái: - Phaãi àêëy! Trûâ phi baãn laänh y cao cûúâng hún chuáng ta thò khöng kïí. Àöåt nhiïn Àaâo Caán, Àaâo Chi, Àaâo Cùn, Àaâo Thûåc böën ngûúâi àöìng thúâi àöång thuã nùæm lêëy chên tay Lïånh Höì Xung giú lïn khöng. Boån chuáng ra tay rêët thêìn töëc maâ khöng coá chuát triïåu chûáng gò baáo trûúác. Chuáng noái röìi laâ laâm ngay. Lïånh Höì Xung muöën traánh neá thò àaä bõ böën ngûúâi nùæm lêëy àûúåc chên tay röìi. Quêìn huâng àöìng thanh la oá: - Khöng laâm thïë àûúåc! Buöng y ra mau! Àaâo Diïåp Tiïn cûúâi noái: - Caác võ cûá yïn têm, boån ta khöng laâm töín thûúng àïën tñnh maång cuãa y àêu. Chó cêìn y ûng thuêån nhûúâng ngöi minh chuã laåi cho anh em ta. Àaâo Diïåp Tiïn chûa dûát lúâi thò Àaâo Cùn Tiïn, Àaâo Caán Tiïn, Àaâo Chi Tiïn, Àaâo Thûåc Tiïn àöìng thúâi la lïn nhûäng tiïëng quaái gúã. Vöåi liïång Lïånh Höì Xung xuöëng. Chuáng lúán tiïëng kïu lïn: - Trúâi úi! Ngûúi... Ngûúi sûã duång yïu phaáp gò vêåy? Nguyïn Lïånh Höì Xung bõ böën ngûúâi chia nhau ra nùæm lêëy chên tay chaâng röìi, chaâng chó súå àêìu oác boån chuáng ngu muöåi, bêët cûá cöng viïåc quaái aác naâo chuáng cuäng daám laâm. Coá khi chuáng xeá mònh laâm böën maãnh thûåc cuäng chûa biïët chûâng. Chaâng lêåp tûác thi triïín "Hêëp tinh àaåi phaáp" maâ chaâng àaä hoåc àûúåc úã têëm thiïët baãn ngaây bõ giam dûúái àaáy Têy Höì. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 18. KIM DUNG 18 Àaâo cöëc tûá tiïn àöåt nhiïn caãm thêëy nöåi lûåc cuãa chuáng aâo aåt tiïët ra loâng baân tay röìi thoaát ra ngoaâi. Chuáng caâng vêån cöng àïí chöëng laåi thò nöåi lûåc caâng toaát ra mau leå. Trong luác kinh haäi, chuáng lêåp tûác buöng tay boã Lïånh Höì Xung xuöëng. Lïånh Höì Xung thu Hêëp tinh àaåi phaáp vïì. Ngûúâi chaâng vûâa àûáng vûäng thò Àaâo Diïåp Tiïn hoãi: - Chuyïån gò vêåy? Boån Àaâo Cùn Tiïn, Àaâo Chi Tiïn àöìng thanh àaáp: - Cöng phu thùçng cha naây laå quaá. Boån ta khöng nùæm giûä àûúåc. Quêìn haâo laåi lúán tiïëng reo hoâ, nhao nhao lïn tiïëng: - Àaâo cöëc luåc tiïn! Phen naây caác ngûúi àaä chõu phuåc Lïånh Höì cöng tûã chûa? Boån Àaâo Cùn Tiïn böën ngûúâi àöìng thanh àaáp: - Boån ta khöng nùæm àûúåc y dô nhiïn laâ phaãi phuåc y vaâ nhûúâng chûác minh chuã cho y. Quêìn huâng thêëy Àaâo cöëc luåc tiïn àïìu têm phuåc Lïånh Höì Xung möåt caách thaânh thûåc, tuy hoå khöng hiïíu duyïn cúá vò àêu nhûng àïìu lêëy laâm sung sûúáng, lúán tiïëng hoan hö vaâ nöíi lïn nhûäng traâng cûúâi röå. Lïånh Höì Xung noái: - Thûa caác võ bùçng hûäu! Chuyïën naây chuáng ta ra ài laâ ài nghïnh tiïëp Thaánh cö, hai laâ giaãi cûáu cho söë àöng baån hûäu haäy coân bõ giûä úã chuâa Thiïëu Lêm. Taåi haå thiïët tûúãng Thiïëu Lêm laâ möåt phaái àûáng àêìu thiïn haå, khaác naâo choâm sao Bùæc Àêíu hay toâa nuái Thaái Sún trong voä lêm. Ngoaâi ra mön phaái naây coân coá 72 mön tuyïåt kyä lûâng danh trïn chöën giang höì àaä mêëy trùm nùm nay. Bêët luêån mön phaái naâo cuäng khöng nïn aác caãm vúái phaái naây. Nay chuáng ta nhiïìu thïë lúán, trûâ hún ngaân anh huâng coá mùåt taåi àêy, laåi coân biïët bao haão haán àaä àïën àoá tûâ trûúác cuâng mûu àöì nghôa cûã naây. Kïí vïì voä cöng, chuáng ta tuy khöng thïí bò kõp quêìn àïå tûã caã tùng lêîn tuåc phaái Thiïëu Lêm, nhûng ta nhiïìu maâ hoå ñt, mûúâi choåi möåt, chùæc chùæn coá thïí nùæm vûäng phêìn thùæng. Quêìn huâng àïìu hö lúán: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 19. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 19 - Àuáng lùæm! Minh chuã noái rêët àuáng! Duâ boån hoâa thûúång chuâa Thiïëu Lêm àïìu coá ba àêìu saáu tay cuäng khöng chöëng cûå nöíi boån ta. Lïånh Höì Xung laåi noái: - Nhûng caác võ àaåi sû chuâa Thiïëu Lêm tuy lûu Thaánh cö laåi àoá, maâ khöng daám laâm khoá dïî gò vúái ngûúâi caã. Caác võ àaåi sû àïìu laâ nhûäng bêåc cao tùng àùæc àaåo, lêëy tûâ bi laâm göëc, khiïën ngûúâi àúâi ai cuäng tñn ngûúäng. Nïëu nay chuáng ta keáo àïën phaá huãy chuâa Thiïëu Lêm thò e rùçng anh huâng haão haán trïn giang höì cûúâi mònh yã àöng ngûúâi àïí thuã thùæng, haânh àöång taân baåo chûá khöng phaãi nghôa cûã cuãa nhûäng bêåc àaåi trûúång phu. Vò vêåy theo thiïín kiïën cuãa taåi haå, chuáng ta nïn giûä àiïìu "tiïn lïî hêåu binh". Giaã tyã ta thuyïët phuåc àûúåc phaái Thiïëu Lêm cho hoå nhûúång böå, khöng laâm àiïìu khoá dïî àöëi vúái Thaánh cö, caác võ bùçng hûäu thò traánh khoãi möåt cuöåc tranh àêëu lûu huyïët laâ hay hún hïët. Töí Thiïn Thu noái: - Lïånh Höì cöng tûã noái chñnh húåp yá laäo phu. Nïëu xaãy cuöåc àöång thuã, têët hai bïn bõ tûã thûúng rêët nhiïìu. Àaâo Chi Tiïn cêët tiïëng phaãn àöëi: - Lúâi noái cuãa Lïånh Höì cöng tûã khöng húåp yá ta chuát naâo. Hai bïn maâ khöng àöång thuã thò coân ai chïët choác nûäa, nhû thïë thò coân chi laâ thuá võ? Töí Thiïn Thu caäi: - Chuáng ta àaä tön Lïånh Höì cöng tûã lïn ngöi minh chuã thò cöng tûã coá toaân quyïìn ban haânh hiïåu lïånh cho toaân thïí phaãi nghe theo. Àaâo Cùn Tiïn khöng chõu noái: - Chuáng ta chó tön y lïn laâm minh chuã chûá khöng giao ûúác phaãi tuên theo mïånh lïånh cuãa y. Àaâo Caán Tiïn cuäng noái: - Àuáng thïë! Viïåc ban phaáp hiïåu lïånh phaãi do núi Àaâo cöëc luåc tiïn chuáng ta tuyïn böë múái àûúåc. Quêìn huâng nghe boån Àaâo cöëc luåc tiïn naáo àöång möåt caách vö lyá àïí laâm trúã ngaåi viïåc lúán thò trong loâng ai nêëy àïìu tûác giêån vö cuâng. Nhiïìu ngûúâi àaä tay nùæm àöëc àao chó chúâ Lïånh Höì Xung ra chó thõ laâ lêåp tûác àöång thuã phên thêy boån chuáng. Boån Àaâo cöëc luåc HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 20. KIM DUNG 20 tiïn duâ voä cöng coá cao cûúâng àïën àêu cuäng khöng thïí chöëng nöíi mêëy chuåc tay àao kiïëm àöìng thúâi phoáng ra. Töí Thiïn Thu hoãi: - Caác võ noái vêåy thò minh chuã laâm viïåc gò? Dô nhiïn cöng viïåc cuãa minh chuã laâ ban phaát hiïåu lïånh. Nïëu y khöng ban phaát hiïåu lïånh thò coân goåi laâ minh chuã sao àûúåc? Chûä chuã tûác laâ yá nghôa coá quyïìn phaáp lïånh röìi àoá. Àaâo Hoa Tiïn noái: - Àaä thïë thò chó kïu y laâ "minh" thöi, tûúác boã chûä chuã ài laâ xong. Àaâo Diïåp Tiïn lùæc àêìu noái: - Nïëu chó möåt chûä "minh" thò coân ra nghôa lyá gò? Àaâo Caán Tiïn noái: - Theo cao kiïën cuãa ta thò chûä "minh" trong danh tûâ "minh chuã" maâ phên tñch ra laâm hai thò noá göìm coá chûä "minh" laâ saáng vaâ chûä "huyïët" laâ maáu. Vêåy kïu y bùçng "minh huyïët" laâ öín. Àaâo Thûåc Tiïn la lïn: - Sai beát! Thûåc laâ sai beát! Chûä "minh" bûãa laâm àöi thò trïn coá chûä "minh" laâ saáng thêåt nhûng chûä dûúái coá phaãi chûä "huyïët" laâ maáu àêu, vò chûä "huyïët" coân phaãi thïm möåt neát phêíy. Nhû vêåy kïu bùçng "minh huyïët" sao àûúåc? Àaâo cöëc luåc tiïn àïìu khöng biïët chûä "minh chuã" nûãa dûúái laâ chûä "minh". Quêìn huâng muöën àïí boån Àaâo cöëc luåc tiïn loâi caái döët ra nïn khöng ai lïn tiïëng chó àiïím cho hoå. Àaâo Caán Tiïn laåi noái: - Thiïëu möåt chuát neát phêíy cuäng cûá goåi laâ "huyïët" ài. Tyã nhû ta lûúát möåt neát àao vaâo sêu thò chaãy maáu nhiïìu vêåy dô nhiïn laâ chûä "huyïët". Nhûng chuáng ra nghô tònh anh em, lûúát àao rêët nheå khöng ra maáu nhiïìu. Vêåy tuy thiïëu möåt chuát vêîn laâ chûä "huyïët". Àaâo Thûåc Tiïn tûác giêån hêìm hêìm noái: - Ngûúi thûáa ta möåt àao duâ laâ nheå ài nûäa thò cuäng chùèng coân gò laâ tònh nghôa anh em. Sao ngûúi daám noái laâ húát ta möåt àao? Àaâo Cùn Tiïn noái: - Ta coá húát ngûúi àêu, trong tay ta laâm gò coá àao? HTTP://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2