Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiếu ngạo giang hồ - tập 33

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:244

225
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 33: Nghe Chuyện Linh San Tiểu Ni Ðau Lòng ....Nàng xuất gia từ nhỏ, hết thảy mọi việc đều do Ðịnh Dật sư thái lo liệu cho nên chẳng có chút kinh nghiệm nào về ứng biến. Lúc này nàng chỉ bồn chồn trong dạ mà không nghĩ ra được cách nào..... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếu ngạo giang hồ - tập 33

 1. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 1 MUÅC LUÅC Höìi 161 Lïî mûâng troång hêåu cuãa Àöng phûúng bêët baåi ...........................2 Höìi 162 Phaái Hùçng Sún thu naåp Nam Àöì..............................................14 Höìi 163 Chuâa Huyïìn Khöng höåi nghõ tay ba.........................................27 Höìi 164 Nhûäng mûu sêu cuãa Nhaåc Bêët Quêìn .......................................39 Höìi 165 Trïn cêìu treo haâo kiïåt lêm nguy ..............................................51 Höìi 166 Nhêåm, Hûúáng hai ngûúâi laåi xuêët hiïån .....................................64 Höìi 167 Àoaân ngûúâi giaã daång lïn Hùæc Möåc Nhai ..................................77 Höìi 168 Àöng Phûúng bêët baåi ài àêu mêët?............................................90 Höìi 169 Àöng Phûúng bêët baåi phaãi chùng laâ àaân baâ? .........................103 Höìi 170 Àöng Phûúng bêët baåi möåt ngûúâi choåi böën ..............................112 Höìi 171 Haâo kiïåt than thêìm.................................................................125 Höìi 172 Quêìn haâo ra ài möåt caách àöåt ngöåt ..........................................138 Höìi 173 Bêët Giúái hoâa thûúång laåi xuêët hiïån ..........................................152 Höìi 174 Búãi tûúng tû mùåt voä mònh gêìy ................................................165 Höìi 175 Phong Thiïìn Àaâi tuå höåi quêìn huâng........................................178 Höìi 176 Chöëng thiïn mön Ngoåc Cú phaãn nghõch.................................193 Höìi 177 Àaâo Cöëc Luåc Tiïn nhuåc maå Taã Laänh Thiïìn ...........................206 Höìi 178 Àaâo Cöëc luåc tiïn àïì nghõ tuâm lum..........................................219 Höìi 179 Bõ àuöëi lyá, Ngoåc Cú nöíi noáng...................................................232 HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 2. KIM DUNG 2 Höìi 161 Lïî mûâng troång hêåu cuãa Àöng phûúng bêët baåi Lïånh Höì Xung vöën chùèng tin gò hoaâng àaåo caát nhêåt hay hùæc àaåo hung nhêåt liïìn nghô ngay àïën ngaây cûã haânh diïîn lïî caâng súám caâng hay. Ngûúâi lïn nuái tham dûå caâng ñt caâng töët cho mònh phaãi theån thuâng luöëng cuöëng. Chaâng liïìn hoãi laåi: - Trong thaáng giïng coá ngaây naâo töët khöng? Nghi Thanh àaáp: - Trong thaáng giïng ngaây töët tuy chùèng thiïëu gò nhûng chó lúåi cho nhûäng viïåc xuêët haânh, àöång thöí, hön nhên, múã cûãa haâng... Phaãi sang thaáng hai múái coá ngaây töët vïì viïåc tiïëp êën, toåa nha. Lïånh Höì Xung cûúâi noái: - Ta coá laâm quan nha àêu maâ cêìn tiïëp êën, toåa nha? Nghi Hoâa cûúâi hoãi: - Chûúãng mön sû huynh chùèng laâm àaåi tûúáng quên laâ gò? Laâm chûúãng mön cuäng phaãi tiïëp êën chûá. Lïånh Höì Xung khöng muöën traái yá moåi ngûúâi liïìn àaáp: - Àaä thïë thò êën àõnh vaâo ngaây 16 thaáng 2. Ngaây höm sau Lïånh Höì Xung phaái àïå tûã àïën chuâa Thiïëu Lêm cung nghinh tro xaá lúåi cuãa hai sû thaái cuâng àem viïåc naây thöng tri ài caác núi. Chaâng laåi ên cêìn dùån doâ caác àïå tûã xuöëng nuái chúá khoa trûúng cho viïåc thaânh lúán lao. Chaâng noái: - Caác ngûúi àïën bêím roä vúái chûúãng mön caác phaái laâ Àõnh Nhaân sû thaái viïn tõch, möëi àaåi thuâ chûa baáo àûúåc maâ quêìn àïå tûã phaái Hùçng Sún àang úã thúâi cûä tang, nïn khöng baây veä trong viïåc cûã haânh àaåi àiïín tiïëp nhiïåm chûúãng mön. Nghôa laâ àûâng àïí ngûúâi lïn nuái xem lïî vaâ chuác haå quaá nhiïìu. Phaát laåc àïå tûã xuöëng nuái röìi. Lïånh Höì Xung nghô buång: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 3. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 3 - Ta àaä laâm chûúãng mön phaái Hùçng Sún thò cuäng phaãi reân luyïån Hùçng Sún kiïëm phaáp múái àûúåc.Chaâng liïìn triïåu têåp quêìn àïå tûã àïën voä trûúâng phö diïîn kiïëm phaáp cuâng voä cöng, tûâ cöng phu cú baãn nhêåp mön cho àïën hïët. Sau cuâng hai àaåi àïå tûã Nghi Thanh, Nghi Hoâa chiïët chiïu vúái nhau, thi triïín nhûäng chiïu thûác vïì kiïëm phaáp thûúång thùång.Lïånh Höì Xung thêëy kiïëm phaáp phaái Hùçng Sún rêët kñn àaáo nghiïm cêín, súã trûúâng vïì thïë thuã vaâ thûúâng thûúâng nhên luác àöëi phûúng sú húã ra chiïu saát thuã möåt caách àöåt ngöåt. Chaâng coân nhêån thêëy kiïëm phaáp naây vïì phêìn linh àöång thò coá thûâa, nhûng phêìn lúåi haåi chûa àuã. Àoá laâ thûá voä cöng thñch húåp vúái phaái nûä. Àúâi àúâi phaái Hùçng Sún àïå tûã toaân laâ nûä lûu thò voä cöng uy maänh, hung haän nhû phaái nam thïë naâo àûúåc? Lïånh Höì Xung sau khi hoåc àûúåc mön Àöåc Cö cûãu kiïëm thò bêët cûá chiïu söë àõch thuã naâo chaâng cuäng nhêån ra chöî sú húã. Vaâ chaâng cho laâ Hùçng Sún kiïëm phaáp ñt sú húã hún nhiïìu phaái khaác so vúái Thaái cûåc kiïëm phaáp cuãa phaái Voä Àûúng thò thïë thuã kiïëm phaáp phaái Hùçng Sún coân keám möåt chuát, nhûng ra chiïu phaãn cöng àöåt ngöåt thò Hùçng Sún kiïëm phaáp coân coá phêìn hún Thaái cûåc kiïëm phaáp. Phaái Hùçng Sún laâ möåt phaái àöåt khúãi trong voä lêm coá nhiïìu chöî àöåc àaáo. Ngaây Lïånh Höì Xung úã trïn nuái saám höëi phaái Hoa Sún, chaâng àaä thêëy trïn vaách àaá hêåu àöång coá khùæc Hùçng Sún kiïëm phaáp vúái nhûäng biïën chiïu rêët tinh kyâ, cao thêm hún kiïëm phaáp Nghi Hoâa, Nghi Thanh rêët nhiïìu. Nhûng kiïëm phaáp khùæc trong hêåu àöång cuãa phaái Hùçng Sún cuäng coân bõ ngûúâi phaá àûúåc. Nïëu muöën phaát dûúng uy thïë cuãa phaái Hùçng Sún ra ngoaâi voä lêm thò kiïëm thuêåt cú baãn hiïín nhiïn cuäng coân phaãi caãi tiïën. Lïånh Höì Xung laåi nghô túái ba võ sû thaái Àõnh Tônh, Àõnh Nhaân, Àõnh Dêåt luác cuâng ngûúâi àöång thuã thò nöåi cöng thêm hêåu, kiïëm chiïu giaâ dùån, cao xa, boån Nghi Hoâa cuâng quêìn àïå tûã bò kõp thïë naâo àûúåc? Xem chûâng cöng phu cuãa ba võ sû thaái coân àïën quaá nûãa quêìn àïå tûã chûa luyïån têåp àûúåc. Ba võ sû thaái liïn tiïëp taå thïë trong mêëy thaáng trúâi thò e rùçng nhûäng cöng phu tinh diïåu cuãa caác võ tûâ àêy seä bõ thêët truyïìn. Nghi Hoâa thêëy Lïånh Höì Xung ngú ngêín xuêët thêìn, khöng phï bònh kiïëm phaáp cuãa quêìn àïå tûã möåt cêu naâo liïìn noái: - Thûa chûúãng mön sû huynh! Boån àïå tûã kiïëm phaáp haäy coân keám coãi, chûa loåt vaâo mùæt cuãa chûúãng mön sû huynh. Mong rùçng chûúãng mön sû huynh chó àiïím cho. Lïånh Höì Xung noái: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 4. KIM DUNG 4 - Coân möåt thûá kiïëm phaáp cuãa phaái Hùçng Sún, khöng hiïíu ba võ sû thaái àaä truyïìn cho caác ngûúi chûa? Àoaån chaâng cêìm lêëy thanh kiïëm úã trong tay Nghi Hoâa àem Hùçng Sún kiïëm phaáp khùæc úã hêåu àöång trïn nuái saám höëi ra sûã tûâng chiïu möåt. Chaâng ra chiïu rêët chêåm chaåp àïí cho quêìn àïå tûã coi àûúåc roä raâng. Chaâng múái ra àûúåc vaâi chiïu thò quêìn àïå tûã àïìu lúán tiïëng hoan hö. Nhûäng chiïu söë cuãa chaâng àïìu bao haâm nhûäng phêìn tinh yïëu cuãa kiïëm phaáp baãn mön. Coá àiïìu caách biïën hoáa rêët ly kyâ maâ chiïu söë thêåt aão diïåu, so vúái nhûäng àiïìu súã hoåc cuãa hoå thò kiïëm phaáp naây cao minh hún nhiïìu khöng biïët àïën thïë naâo. Cûá möîi chiïu phaát ra laâ laåi khiïën cho huyïët maåch moåi ngûúâi rung àöång, têm thêìn khoaáng àaäng. Nhûäng kiïëm chiïu naây khùæc trïn vaách àaá laâ vêåt chïët, nhûng Lïånh Höì Xung sûã ra thaânh söëng àöång. Chaâng àem nhûäng chiïu sûã liïìn vaâo nhau, àöìng thúâi chaâng gia thïm nhûäng chöî saáng taác múái cuãa mònh vaâo. Lïånh Höì Xung sûã hïët kiïëm phaáp, quêìn àïå tûã laåi hoan hö vang döåi caã goác trúâi. Hïët thaãy àïìu cuái mònh baái phuåc. Nghi Hoâa hoãi: - Chûúãng mön sû huynh! Àêy roä laâ kiïëm phaáp cuãa phaái Hùçng Sún, nhûng boån àïå tûã chûa tûâng thêëy qua, khöng hiïíu sû huynh hoåc àûúåc úã àêu? Lïånh Höì Xung àaáp: - Ta àûúåc coi kiïëm phaáp naây khùæc úã trïn vaách àaá trong möåt toâa sún àöång. Nïëu caác võ sû tyã, sû muöåi maâ muöën hoåc thò ta seä truyïìn thuå cho, caác võ tñnh thïë naâo? Quêìn àïå tûã mûâng rúä khön xiïët, liïn thanh caãm taå. Höm êëy Lïånh Höì Xung truyïìn thuå cho hoå ba chiïu, àöìng thúâi chaâng phên tñch kyä caâng nhûäng chöî aão diïåu trong ba chiïu naây àïí caác àïå tûã tûå mònh reân luyïån. Tuy chó coá ba chiïu kiïëm phaáp nhûng laâ nhûäng chiïu röång lúán vaâ tinh thêm. Boån àaåi àïå tûã Nghi Hoâa, Nghi Thanh cuäng mêët baãy taám ngaây múái hiïíu sú qua àûúåc nhûäng chöî tinh yïëu. Coân boån Trõnh Ngaåc, Nghi Lêm, Têìn Quyïn thò khöng dïî gò laänh höåi àûúåc. Àïën ngaây thûá chñn trúã ài, Lïånh Höì Xung laåi truyïìn thuå hai chiïu kiïëm phaáp khaác. Àêy laâ nhûäng chiïu khùæc trïn vaách àaá hêåu àöång nuái saám höëi. Chiïu söë ty ñt oãi nhûng biïën hoáa vö cuâng. Laåi HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 5. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 5 phaãi hún möåt thaáng trúâi múái truyïìn thuå xong möåt caách àaåi khaái. Coân hoå coá lônh höåi àûúåc hay khöng laâ tuây theo tû chêët cuâng sûå luyïån têåp cuãa moåi ngûúâi. Trong voâng hún möåt thaáng naây, boån àïå tûã xuöëng nuái ài baáo tin ngaây cûã haânh lïî àaåi àiïín khùæp núi àaä luåc tuåc trúã vïì. Phêìn àöng veã mùåt buöìn thiu. Luác hoå phuác bêím vúái Lïånh Höì Xung thò noái êëp a êëp uáng. Lïånh Höì Xung cuäng khöng hoãi kyä. Chaâng biïët boån hoå têët bõ ngûúâi ta chï cûúâi, xó nhuåc baão hoå laâ möåt àaám ni cö maâ ài rûúác gaä trai vïì laâm chûúãng mön. Chaâng àaânh an uãi hoå mêëy cêu vaâ baão hoå chia nhau ài hoãi caác sû tyã àïí luyïån kiïëm phaáp maâ chaâng àaä truyïìn thuå. Chó khi naâo hoå coá chöî khöng hiïíu chaâng múái thên haânh chó àiïím thïm cho. Hai ngûúâi àem thû truyïìn tin lïn phaái Hoa Sún laâ Vu Têíu vaâ Nghi Vùn, hai tïn àïå tûã laäo thaânh, tñnh nïët trò troång. Phaái Hoa Sún caách phaái Hùçng Sún tûúng àöëi gêìn hún caác phaái khaác àaáng leä hoå phaãi vïì trûúác múái àuáng. Thïë maâ nhûäng àïå tûã xuöëng phña nam àûa tin àïìu àaä trúã vïì hïët röìi. Vu Têíu, Nghi Vùn vêîn chûa thêëy àêu. Ngaây mûúâi saáu thaáng hai sùæp túái núi, thuãy chung vêîn khöng thêëy boáng Vu Têíu vaâ Nghi Vùn trúã vïì. Lïånh Höì Xung laåi phaái Nghi Quang vaâ Nghi Minh ài tiïëp ûáng. Quêìn àïå tûã chùæc rùçng caác mön phaái khöng ai lïn nuái xem lïî vaâ chuác mûâng nïn cuäng khöng chuêîn bõ núi ùn chöî úã cho tên khaách. Moåi ngûúâi chó nhöí coá vaâ queát tûúác. Mêëy chuåc gian phoâng öëc thu doån cûåc kyâ saåch seä. Ai cuäng may quêìn aáo múái, àoáng giaây múái. Boån Trõnh Ngaåc may cho Lïånh Höì Xung möåt têëm trûúâng baâo bùçng vaãi xanh àïí mùåc ngaây lïn nhêåm chûác. Saáng súám ngaây 16 thaáng hai, Lïånh Höì Xung vûâa thûác dêåy àaä thêëy trïn ngoån nuái Kiïën Tñnh trûúác moåi toâa nhaâ àïìu treo àeân kïët hoa, hyã khñ tûng bûâng. Quêìn àïå tûã phaái Hùçng Sún àïìu laâ nhûäng ngûúâi cêín thêån, nhûäng chuyïån beá nhoã nhû möåt têëm giêëy, möåt súåi giêy hoå cuäng sùæp àùåt cûåc kyâ chónh tïì. Lïånh Höì Xung vûâa theån thuâng vûâa caãm kñch. Chaâng laåi nghô buång: - Vò ta laâm liïn luåy àïën hai võ sû thaái phaãi thaãm tûã. Quêìn àïå tûã àaä khöng phiïìn traách ta maâ coân àöëi vúái ta möåt caách trõnh troång HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 6. KIM DUNG 6 àïën thïë. Nïëu Lïånh Höì Xung naây maâ khöng traã thuâ cho àûúåc ba võ sû thaái thò thêåt laâ uöíng möåt àúâi. Chaâng àûáng nhòn ra chöën sún àêìu àêìy tuyïët phuã úã phña xa xa àang buêng khuêng ngêîm nghô, chaâng chúåt thêëy möåt toaán ngûúâi rêët àöng àaão àang dûát laác öìn aâo tûâ dûúái chên nuái ài lïn. Ngoån Kiïën Tñnh naây trûúác nay vêîn tõch mõch, chùèng bao giúâ coá tiïëng ngûúâi huyïn naáo nhû vêåy. Tuy boån Àaâo cöëc luåc tiïn suöët ngaây caäi vaä nhau nhûng cuäng khöng to tiïëng. Lïånh Höì Xung àang lêëy laâm quaái dõ thò nghe tiïëng bûúác chên nhöån nhõp möîi luác möåt gêìn. Mêëy trùm ngûúâi aâo aâo tiïën lïn nuái. Ngûúâi ài àêìu reo lïn: - Kñnh mûâng Lïånh Höì cöng tûã! Bûäa nay laâ ngaây àaåi hó cuãa cöng tûã, seä gùåp nhiïìu sûå hên hoan!Ngûúâi naây luân tõt, beáo yå chñnh laâ Laäo Àêìu Tûã. Theo sau laâ boån Kïë Vö Thi, Töí Thiïn Thu caã Huyânh Baá Lûu, Du Têën, Maåc Bùæc song huâng... àïìu lïn hïët. Lïånh Höì Xung vûâa kinh ngaåc vûâa mûâng rúä, vöåi tiïën ra nghinh àoán, chaâng noái: - Taåi haå chõu di mïånh cuãa Àõnh Nhaân sû thaái bêët àùæc dô maâ phaãi àûáng ra cêët àùåt cöng viïåc trong mön höå phaái Hùçng Sún, nïn khöng daám khinh àöång àïën caác võ bùçng hûäu. Ai ngúâ laåi àûúåc caác võ àïìu àïën tûúng höåi. Thêåt laâ hên haånh cho taåi haå. Nhûäng ngûúâi naây àïìu àaä ài theo Lïånh Höì Xung lïn àaánh Thiïëu Lêm. Traãi qua möåt phen chiïën àêëu sinh tûã, dô nhiïn hoå àaä thaânh baån hûäu trong cún hoaån naån vúái Lïånh Höì Xung. Àoaân ngûúâi öì aåt keáo lïn bu quanh Lïånh Höì Xung rêët laâ thên thiïët. Laäo Àêìu Tûã noái: - Anh em nghe tin Lïånh Höì cöng tûã àaä àoán tiïëp àûúåc thaánh cö ra ngoaâi ai nêëy àïìu hoan hó vö cuâng. Nay cöng tûã laåi lïn troång nhiïåm chûác chûúãng mön phaái Hùçng Sún. Viïåc naây nhû sêëm nöí trïn chöën giang höì. Coá lyá naâo anh em chuáng ta laåi khöng biïët? Bûäa nay nïëu chuáng ta khöng lïn nuái noái lúâi chuác haå thò thêåt laâ töåi àaáng chïët. Nhûäng ngûúâi naây tñnh khñ haâo hiïåp haânh àöång mau leå rêët húåp vúái Lïånh Höì Xung. Moåi ngûúâi noái dùm ba cêu röìi cuâng nhau cûúâi öì. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 7. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 7 Lïånh Höì Xung tûâ ngaây lïn nuái Hùçng Sún, chaâng àöëi vúái boån ni cö vaâ cö nûúng ùn noái cuäng nhû haânh àöång àïìu phaãi giûä yá tûâng ly tûâng tyá, thónh thoaãng gùåp dõp múái cûúâi noái vúái Àaâo cöëc luåc tiïn möåt luác. Nhûng chó àûúåc vaâi ba cêu laâ hoå àêm ngang caânh bûáa, caâng noái nhiïìu caâng loaån xaâ ngêìu. Bêy giúâ àöåt nhiïn chaâng àûúåc gùåp nhiïìu baån hûäu thò nöîi vui mûâng kïí sao cho xiïët? Huyânh Baá Lûu noái: - Chuáng ta laâ boån khaách àöåt ngöåt, phaái Hùçng Sún võ têët àaä chuêín bõ àûúåc rûúåu thõt àöì ùn thûác uöëng cho boån thö haâo naây nïn chuáng ta àaä gaánh caã lïn nuái. Lïånh Höì Xung noái: - Nïëu vêåy caâng hay. Chaâng nghô buång: - Tònh traång naây cuäng giöëng nhû cuöåc quêìn huâng àaåi höåi trïn Nguä Baá Cûúng. Àang luác noái chuyïån laåi thïm mêëy trùm ngûúâi chaåy lïn nuái. Kïë Vö Thi noái: - Cöng tûã! Chuáng ta àaä laâ ngûúâi trong nhaâ thò bêët têët phaãi duâng löëi khaách saáo? Núi àêy caác võ nûä àïå tûã cuãa cöng tûã àïìu laâ nhûäng ngûúâi vùn nhaä kheáp neáp. Nïëu kïu hoå àïën àïí giuáp viïåc cho boån thö haâo chuáng ta thò thêåt laâ bêët tiïån. Theo yá kiïën cuãa tiïíu àïå thò ai nêëy laâm lêëy maâ duâng, àûâng ai kïu ai nûäa, àïí khoãi laâm bêån röån cho ngûúâi khaác. Luác êëy úã trïn ngoån Kiïën Tñnh cûåc kyâ huyïn naáo. Quêìn àïå tûã phaái Hùçng Sún khöng ngúâ laåi coá nhiïìu tên khaách àïën mûâng nhû vêåy, ai cuäng lêëy laâm hûáng khúãi trong loâng. Chó coá boån àïå tûã laäo thaânh biïët nhiïìu hiïíu röång múái roä boån tên khaách túái àêy àïìu laâ nhûäng haång tûá chiïëng giang höì. Tuy trong söë naây chùèng thiïëu gò nhên vêåt nöíi danh nhûng àïìu laâ nhûäng tay cao thuã taâ phaái hoùåc nhûäng anh huâng luåc lêm, hay haâo khaách vïì phe hùæc àaåo. Quy cuã phaái Hùçng Sún trûúác nay cûåc kyâ nghiïm cêín. Quêìn àïå tûã ai nêëy àïìu giûä mònh trong saåch tûå troång. Ngay àïën nhûäng haâo sô chñnh giaáo cuäng ñt ngûúâi qua laåi. Coân àöëi vúái nhûäng nhên vêåt taã àaåo baâng mön thò tuyïåt khöng nhòn doäi gò àïën. Khöng ngúâ bûäa nay boån ngûúâi ö húåp keáo àïën nuái Kiïën Tñnh nhû ong vúä töí. Coá HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 8. KIM DUNG 8 àiïìu hoå thêëy chûúãng mön baãn phaái cuâng boån naây tay bùæt mùåt mûâng, thaái àöå cûåc kyâ thên thiïët, nïn hoå chó ngêëm ngêìm tùæc lûúäi maâ thöi. Vaâo khoaãng giúâ ngoå mêëy trùm haán tûã gaánh lïn nuái gaâ võt trêu dï cúm rûúåu baánh traái chùèng thiïëu thûá gò. Lïånh Höì Xung nghô túái hiïån nay mònh àaä laâm chûúãng mön phaái Hùçng Sún thò phaãi cung phuång àûác quan êm aám trùæng maâ laåi saát sinh rêët nhiïìu thò khöng khoãi coá àiïìu ngaåo maån caác bêåc töí tiïn àúâi trûúác phaái naây. Chaâng liïìn sai boån haán tûã phaãi rúâi xuöëng sûúân nuái vaâi chuåc trûúång àïí laâm bïëp nêëu nûúáng. Tuy nhiïn muâi rûúåu thõt thúm lûâng vêîn bay lïn túái núi. Quêìn ni chó ngêëm ngêìm chau maây. Quêìn haâo ùn cúm trûa röìi liïìn àïën ngöìi úã khu àêët tröëng röång raäi trûúác am chñnh trïn ngoån Kiïën Tñnh. Lïånh Höì Xung ngöìi úã meá têy. Mêëy trùm tïn nûä àïå tûã theo thûá tûå lúán nhoã àûáng úã phña sau chaâng. Böîng nghe tiïëng àúân tiïëng saáo nöíi lïn. Möåt àoaân nhaåc thuã thöíi tiïu, thöíi saáo àang tiïën lïn àónh nuái. Trung gian hai laäo giaâ aáo àen raão bûúác tiïën lïn trûúác. Laäo giaâ meá taã doäng daåc lïn tiïëng: - Àöng Phûúng giaáo chuã úã Triïu Dûúng thêìn giaáo uãy nhiïåm taã hûäu quang minh sûá giaã àïën chuác haå Lïånh Höì àaåi hiïåp vinh nhiïåm chûác chûúãng mön phaái Hùçng Sún. Baãn giaáo xin kñnh cêín chuác haå phaái Hùçng Sún ngaây möåt múã mang röång raäi, oai danh Lïånh Höì chûúãng mön lûâng lêîy voä lêm. Lúâi noái vûâa dûát quêìn haâo àïìu öì lïn möåt tiïëng. Nhûäng haâo sô taã àaåo söë àöng coá möëi liïn quan vúái Ma giaáo maâ laåi nhiïìu ngûúâi àaä uöëng phaãi Tam thi naäo thêìn àan vûâa nghe àïën böën chûä "Àöng Phûúng giaáo chuã" àïìu taáng àúãm kinh höìn. Nhiïìu haâo sô quen biïët hai laäo naây. Laäo meá taã laâ Huyânh diïån tön giaã Giaã Böë. Ngûúâi meá hûäu hoå Thûúång Quan tïn Vên, ngoaåi hiïåu laâ Àiïíu hiïåp. Giaã Böë cuâng Thûúång Quan Vên laâ hai nhên vêåt trúå thuã rêët àùæc lûåc cho Àöng Phûúng Bêët Baåi. Baãn laänh hai ngûúâi naây cao thêm hún caác võ chûúãng mön cuâng bang chuáa caác mön phaái. Hoå àaä hoaânh haânh mêëy chuåc nùm trúâi taåi vuâng Bùæc söng Hoaâng Haâ vaâ àaä saát haåi khöng biïët bao nhiïu anh huâng haão haán. Sau hai laäo naây bõ Àöng Phûúng Bêët Baåi thu phuåc röìi gia nhêåp Triïu Dûúng thêìn giaáo laâm àaåi tûúáng dûúái trûúáng Àöng Phûúng Bêët Baåi. Chuyïën naây HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 9. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 9 Àöng Phûúng Bêët Baåi phaái hai laäo thên haânh túái àêy laâ coá yá troång voång Lïånh Höì Xung. Trong boån quêìn haâo thêëy hai ngûúâi àïën, quaã nûãa àïìu àûáng dêåy. Lïånh Höì Xung tiïën ra nghïnh tiïëp noái: - Taåi haå cuâng Àöng Phûúng giaáo chuã vöën chûa quen biïët. Nay nhoåc loâng àaåi giaá hai võ túái àêy khiïën cho taåi haå súå haäi khön xiïët. Chaâng thêëy Huyâng diïån tön giaã Giaã Böë mùåt gêìy khö àeát, nûúác da vaâng ûãng nhûng huyïåt thaái dûúng nhö cao lïn bùçng haåt àaâo. Coân àiïu hiïåp Thûúång Quan Vên thò tay chên daâi ngoùçng ngheâo, song cùåp mùæt saáng quùæc luác doâm ngoá nhanh nhû àiïån chúáp thò àuã biïët cöng lûåc hai ngûúâi naây vaâo haång rêët cao thêm. Giaã Böë noái: - Bûäa nay laâ ngaây àaåi hyã cuãa Lïånh Höì àaåi hiïåp, Àöng Phûúng giaáo chuã noái laâ àaáng lyá laäo nhên gia thên haânh túái àêy ngoã lúâi chuác haå múái phaãi, nhûng vò bõ cöng viïåc giaáo höåi bêån chên chùèng thïí chia mònh ra àûúåc. Mong Lïånh Höì chûúãng mön miïîn traách cho. Lïånh Höì Xung àaáp: - Taåi haå khöng daám. Chaâng nghô thêìm trong buång: - Cûá coi Àöng Phûúng Bêët Baåi coân baây àùåt cuöåc naây thò dô nhiïn Nhêåm giaáo chuã chûa àoaåt laåi àûúåc ngöi giaáo chuã. Khöng hiïíu laäo cuâng Hûúáng àaåi ca vaâ Doanh Doanh hiïån giúâ úã àêu? An nguy thïë naâo? Giaã Böë quay laåi ngoá boån taã hûäu möåt caái röìi noái: - Chuát baåc lïî naây laâ àïí toã têëc daå ên cêìn cuãa Àöng Phûúng giaáo chuã! Xin Lïånh Höì chûúãng mön vui loâng thu naåp. Àúân saáo laåi nöíi lïn. Hún möåt trùm tïn haán tûã khiïng böën chuåc rûúng lúán sún àoã ài lïn. Möîi chiïëc rûúng phaãi do böën haán tûã khiïng múái nöíi maâ xem ra cûúác böå boån chuáng rêët trêìm troång. Xem chûâng àöì vêåt xïëp trong rûúng khöng phaãi laâ thûá haâng nheå nhoäm. Lïånh Höì Xung vöåi noái: - Àaåi gia hai võ quang lêm àaä laâ möåt sûå vinh dûå khön taã cho Lïånh Höì Xung naây röìi. Thïë maâ hai võ coân àûa troång lïî thò chùèng khi naâo taåi haå daám baái laänh, nhúâ hai võ vïì phuác bêím Àöng Phûúng HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 10. KIM DUNG 10 giaáo chuã taåi haå xin coá lúâi àa taå. Quêìn àïå tûã phaái àïìu thanh tu cêìn khöí khöng duâng àïën nhûäng vêåt sa hoa trên quyá. Giaã Böë àaáp: - Lïånh Höì chûúãng mön maâ khöng vui loâng thu nhêån baåc lïî thò taåi haå cuâng Thûúång Quan huynh àêy thêåt lêm vaâo tònh traång khoá bïì giaãi quyïët biïët laâm thïë naâo àûúåc? Giaã Böë nghiïng àêìu ài möåt chuát nhòn Thûúång Quan Vên hoãi: - Thûúång Quan laäo àïå! Tiïíu huynh noái vêåy coá àuáng khöng? Thûúång Quan Vên àaáp goån möåt cêu: - Àuáng. Thanh êm gaä naây cûåc kyâ vang döåi. Gaä chó noái möåt tiïëng "àuáng" cuäng àuã laâm chêën àöång laá nhô moåi ngûúâi, cú höì thuãng caã maâng tai. Chùæc gaä cuäng tûå biïët tiïëng mònh lúán quaá, nïn ñt khi múã miïång. Tûâ luác gaä lïn nuái túái giúâ múái noái coá möåt tiïëng naây maâ thöi. Lïånh Höì Xung lêëy laâm khoá nghô. Chaâng tûå hoãi: - Hùçng Sún laâ möåt mön phaái trong chñnh giaáo àöëi vúái phe ma giaáo khaác naâo nûúác vúái lûãa. Duâ hai bïn chûa àïën nöîi àaánh nhau, nhûng cuäng chùèng thïí naâo kïët giao vúái nhau àûúåc. Hún nûäa Nhên giaáo chuã vaâ Doanh Doanh laåi sùæp keáo àïën tòm Àöng Phûúng Bêët Baåi àïí thanh toaán. Vêåy ta thu nhêån lïî vêåt cuãa boån naây thïë naâo àûúåc? Chaâng nghô vêåy liïìn àaáp: - Xin hai võ huynh àaâi vïì phuác bêím cuâng Àöng Phûúng tiïn sinh nhûäng lïî vêåt maâ tiïn sinh coá loâng hêåu tûá, taåi haå khöng daám thu nhêån. Nïëu hai võ khöng chõu àûa vïì thò taåi haå bùæt buöåc phaãi phaái ngûúâi àûa hoaân laåi bïn töíng àaân quyá giaáo. Giaã Böë tuãm tóm cûúâi hoãi: - Lïånh Höì chûúãng mön coá biïët trong böën chuåc rûúng naây àûång nhûäng thûá gò khöng? Lïånh Höì Xung àaáp: - Dô nhiïn taåi haå khöng biïët. Giaã Böë cûúâi noái: - Lïånh Höì chûúãng mön cûá coi xem seä roä vaâ nhêët àõnh khöng khûúác tûâ nûäa. Trong böën chuåc rûúng naây khöng phaãi chûáa hoaân HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 11. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 11 toaân lïî vêåt cuãa Àöng Phûúng giaáo chuã. Ngoaâi ra coân coá möåt phêìn thuöåc quyïìn súã hûäu cuãa Lïånh Höì chûúãng mön. Boån taåi haå khiïng caã túái àêy thò chó laâ traã vêåt vïì cho chuã cuä maâ thöi. Lïånh Höì Xung rêët lêëy laâm kyâ hoãi: - Sao laåi cuãa taåi haå? Noá laâ nhûäng thûá gò vêåy? Giaã Böë tiïën lïn möåt bûúác kheä noái: - Bïn trong àaåi àa söë laâ àöì cuãa Nhêåm àaåi tiïíu thû coân lûu laåi trïn Hùæc Möåc Nhai, tyã nhû quêìn aáo àöì trang sûác cuâng nhûäng vêåt thûúâng duâng. Àöng Phûúng giaáo chuã sai boån taåi haå àûa túái àêy àïí cung cêëp àöì ûáng duång cho Nhêåm àaåi tiïíu thû. Chó coá möåt phêìn laâ ñt baåc lïî cuãa giaáo chuã kñnh tùång Lïånh Höì àaåi hiïåp vaâ Nhêåm àaåi tiïíu thû. Nhûäng vêåt kiïån höîn taåp dñnh lñu vúái nhau muöën chia ra cuäng khöng àûúåc. Lïånh Höì chûúãng mön chùèng nïn khaách khñ laâm chi. Ha ha! Ha ha! Lïånh Höì Xung laâ ngûúâi mau leå khoaát àaåt. Trûúác nay chaâng khöng cêu nïå tiïíu tiïët. Chaâng thêëy Àöng Phûúng Bêët Baåi sai àûa lïî mûâng vúái têëc daå chñ thaânh, maâ bïn trong laåi coân nhiïìu àöì vêåt cuâng xiïm aáo cuãa Doanh Doanh, chaâng khöng tiïån kiïn quyïët cûå tuyïåt liïìn cûúâi ha haã noái: - Nïëu vêåy taåi haå xin àa taå! Böîng thêëy möåt tïn nûä àïå tûã leå bûúác ài vaâo bêím: - Xung Hû àaåo trûúãng, chûúãng mön phaái Voä Àûúng thên haânh àïën chuác haå. Lïånh Höì Xung giêåt mònh kinh haäi, vöåi ra trûúác cûãa nuái nghinh tiïëp. Chaâng thêëy Xung Hû dêîn taám tïn àïå tûã lïn nuái, liïìn khom lûng thi lïî noái: - Àaåo gia àaåo trûúãng túái àêy khiïën cho Lïånh Höì Xung naây caãm kñch muön vaân. Xung Hû àaåo trûúãng cûúâi noái: - Nay laäo àïå vinh nhiïåm chûác chûúãng mön phaái Hùçng Sún, bêìn àaåo àûúåc tin vui mûâng khön xiïët. Bêìn àaåo coân nghe noái hai võ àaåi sû Phûúng Chûáng, Phûúng Sinh chuâa Thiïëu Lêm cuäng àïën chuác mûâng laäo àïå. Khöng hiïíu hai võ àaä túái chûa? Lïånh Höì Xung laåi caâng kinh haäi ngêåp ngûâng àaáp: - Caái àoá... caái àoá... HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 12. KIM DUNG 12 Giûäa luác êëy trïn àûúâng lïn nuái coá möåt àoaân tùng nhên ài túái. Hai ngûúâi ài àêìu tay aáo röång thuâng thònh tung bay trûúác gioá. Chñnh laâ Phûúng Chûáng vaâ Phûúng Sinh nhõ võ àaåi sû. Phûúng Chûáng àaåi sû noái lúán: - Xung Hû àaåo huynh! Cûúác trònh cuãa àaåo huynh leå thêåt. Ai ngúâ àaåo huynh laåi àïën trûúác boån bêìn tùng? Lïånh Höì Xung xuöëng nuái àoán lïn. Chaâng hö lúán: - Hai võ àaåi sû thên haânh giaá lêm khiïën cho Lïånh Höì Xung thêåt aáy naáy. Phûúng Sinh àaåi sû cûúâi àaáp: - Thiïëu hiïåp! Thiïëu hiïåp àaä ba lêìn lïn chuâa Thiïëu Lêm maâ boån bêìn tùng múái àïën baái sû möåt lêìn bêët quaá laâ theo leä "coá ài coá laåi múái toaåi loâng nhau". Lïånh Höì Xung àang múâi caác nhaâ sû chuâa Thiïëu Lêm vaâ caác àaåo nhên phaái Voä Àûúng lïn nuái. Quêìn huâng thêëy chûúãng mön hai phaái lúán thên haânh giaá lêm thò trong loâng khöng khoãi kinh haäi. Giaã Böë cuâng Thûúång Quan Vên àûa mùæt nhòn nhau röìi àûáng yïn möåt bïn. Àöëi vúái viïåc Phûúng Chûáng, Phûúng Sinh, Xung Hû lïn nuái chuáng giaã vúâ nhû khöng thêëy gò. Phûúng Chûáng àaåi sû vaâ Xung Hû àaåo trûúãng vaâo ngöìi ghïë trïn. Chaâng nghô thêìm trong buång: - Ta coân nhúá ngaây trûúác sû phuå lïn nhêåm chûác chûúãng mön phaái Hoa Sún phaái Thiïëu Lêm vaâ phaái Voä Àûúng khöng coá chûúãng mön thên haânh àïën chuác haå maâ chó sai ngûúâi àaåi diïån àûa lïî mûâng. Khi àoá ta tuy coân nhoã tuöíi khöng biïët roä caác võ tên khaách. Nhûng sau cuâng sû phuå, sû nûúng thuêåt laåi cho quêìn àïå tûã biïët chuyïån veã vang ngaây lïn giûä chûác chûúãng mön maâ khöng noái túái coá chûúãng mön phaái Thiïëu Lêm vaâ Voä Àûúng àaåi giaá thên lêm. Bûäa nay hai võ àöìng thúâi àïën àêy chùèng leä thûåc tònh àïën àïí mûâng ta hay coân coá duång yá gò ? Luác naây trïn nuái nhûäng tên khaách luåc tuåc keáo àïën khöng ngúát. Àaåi àa söë laâ boån quêìn haâo bûäa trûúác àaä tham gia viïåc têën cöng chuâa Thiïëu Lêm. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 13. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 13 Liïëp theo nhûäng phaái Cön Luên, Àiïín Thûúng, Nga Mi, Khöng Àöång, Caái Bang àïìu phaái ngûúâi àaåi diïån chûúãng mön nhên vaâ bang chuáa àûa lïî vêåt àïën mûâng. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 14. KIM DUNG 14 Höìi 162 Phaái Hùçng Sún thu naåp Nam Àöì Lïånh Höì Xung thêëy tên khaách àïën àöng thò trong loâng vui veã nghô thêìm: - Boån hoå àïìu vò nïí phaái Hùçng Sún cuâng Àõnh Nhaân sû thaái múái àïën mûâng lïî chûá nhûäng nhû mònh thò laâm gò àûúåc thïë. Chó coân thiïëu nhûäng phaái Tung Sún, Hoa Sún, Haânh Sún vaâ Thaái Sún laâ khöng phaái ngûúâi túái mûâng. Böîng nghe mêëy tiïëng àuâng àuâng nöíi lïn, àoá laâ phaáo hiïåu giúâ töët àaä àïën. Lïånh Höì Xung chùæp tay xaá voâng quanh möåt lûúåt röìi doäng daåc tuyïn böë: - Àõnh Nhaân sû thaái, chûúãng mön àúâi trûúác phaái Hùçng Sún, khöng may bõ ngûúâi aám toaán, àöìng thúâi Àõnh Dêåt sû thaái cuäng viïn tõch. Lïånh Höì Xung naây kñnh cêín tuên di mïånh cuãa Àõnh Nhaân sû thaái lïn tiïëp nhiïåm chûúãng mön höå phaái Hùçng Sún. Nay àûúåc caác võ tiïìn böëi, caác võ bùçng hûäu khöng reã boã, àaåi giaá quang lêm. Phaái Hùçng Sún tûâ trïn xuöëng dûúái thûåc lêëy laâm vinh haånh vö cuâng. Chuöng tröëng nöíi lïn möåt höìi. Quêìn àïå tûã phaái Hùçng Sún xïëp thaânh hai haâng thûá tûå tiïën vaâo. Böën tïn àaåi àïå tûã laâ Nghi Thanh, Nghi Hoâa, Nghi Chên, Nghi Chêët ài giûäa tiïën àïën trûúác mùåt Lïånh Höì Xung cuái mònh thi haânh lïî. Lïånh Höì Xung xaá daâi àaáp laåi: Nghi Hoâa lïn tiïëng: - Böën vêåt phaáp khñ cuãa phaái Hùçng Sún do töí sû laâ Hiïíu Phong sû thaái truyïìn laåi. Trûúác nay chûúãng mön baãn phaái vêîn tiïëp giûä. Nay Lïånh Höì sû huynh lïn nhêåm chûác Tên chûúãng mön xin thu laänh lêëy. Lïånh Höì Xung àaáp laåi: - Xin vêng. Böën tïn àïå tûã naây tay cêìm phaáp khñ theo thûá tûå àûa lïn. Böën vêåt phaáp khñ àoá laâ: möåt cuöën kinh, möåt caái moä, möåt traâng haåt vaâ möåt thanh àoaãn kiïëm. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 15. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 15 Lïånh Höì Xung tröng thêëy moä vaâ traâng haåt khöng khoãi luöëng cuöëng. Nhûng chaâng cuäng àûa tay ra àoán lêëy. Chaâng nhòn xuöëng khöng daám tiïëp xuác muåc quang vúái quêìn haâo. Nghi Hoâa laåi noái: - Phaái Hùçng Sún coá böën àiïìu àaåi giúái luêåt: Nhêët giúái laâ giïët caân ngûúâi vö töåi. Nhõ giúái laâ baåo loaån haânh hung. Tam giúái laâ phaåm thûúång ngöî nghõch. Tûá giúái laâ kïët giao vúái boån gian taâ. Chûúãng mön sû huynh nïn thûåc haânh vaâ àöëc xuêët àïå tûã cho ai nêëy phaãi tuên theo. Lïånh Höì Xung àaáp: - Xin vêng. Chaâng nghô thêìm: - Ba giúái trïn thò khöng coá gò àaáng noái, nhûng coân khoaãn khöng kïët giao vúái boån gian taâ thò khoá maâ tuên haânh àûúåc. Hiïån nay trong boån tên khaách lïn nuái quaá nûãa laâ haâo sô phe taã àaåo baâng mön. Nghi Chên noái: - Xin múâi chûúãng mön nhên sû huynh vaâo am àïí khêëu baái tûúång töí sû cuâng caác võ chûúãng mön àúâi trûúác. Lïånh Höì Xung àaáp: - Vêng. Chaâng toan trúã goát, böîng thêëy trïn àûúâng lïn nuái coá tiïëng hö: - Minh chuã Nguä nhaåc kiïëm phaái kiïëm phaái coá lïånh: Lïånh Höì Xung khöng àûúåc thiïån tiïån cûúáp ngöi chûúãng mön phaái Hùçng Sún. Tiïëng hö vûâa dûát nùm ngûúâi chaåy nhû bay túái núi. Phña sau coân mêëy chuåc ngûúâi ài theo. Nùm ngûúâi ài trûúác àïìu cêìm möåt laá cúâ gêëm. Àoá laâ minh kyâ cuãa Nguä nhaåc kiïëm phaái. Nùm ngûúâi naây ài àïën trûúác mùåt Lïånh Höì Xung coân caách baãy taám trûúång thò dûâng laåi. Ngûúâi ài giûäa thêëp luãn thuãn maâ beáo chuân beáo chuåt, nûúác da vaâng ûãng vaâo cúä ngoaâi nùm chuåc tuöíi. Lïånh Höì Xung nhêån ra ngûúâi àoá hoå Lêm tïn Hêåu, ngoaåi hiïåu laâ àaåi êm dûúng thuã. Hùæn laâ möåt tïn haão thuã úã phaái Tung Sún. Ngaây trûúác úã coäi Hoaâng Giao tónh Haâ Nam, Lïånh Höì Xung àaä cuâng hùæn àöång thuã. Thanh trûúâng kiïëm xuyïn qua hai baân tay hùæn, vò thïë maâ kïët möëi thêm thuâ. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 16. KIM DUNG 16 Lïånh Höì Xung noái: - Teá ra laâ Lêm huynh! Lêm hêåu phêët laâ cúâ gêëm trong tay möåt caái röìi noái:- Hùçng Sún laâ möåt trong Nguä nhaåc kiïëm phaái nïn tuên theo mïånh lïånh cuãa Taã minh chuã. Lïånh Höì Xung móm cûúâi àaáp: - Lïånh Höì Xung naây tiïëp thuå chûác chûúãng mön phaái Hùçng Sún röìi coá gia nhêåp Nguä nhaåc kiïëm phaái hay khöng laâ coân tuây theo cuöåc thûúng nghõ nöåi böå. Luác naây àaä coá mêëy chuåc ngûúâi chaåy àïën gêìn. Àoá laâ boån àïå tûã caác phaái Hoa Sún, Haânh Sún, Thaái Sún vaâ Tung Sún. Taám ngûúâi phaái Hoa Sún àïìu laâ sû àïå cuãa Lïånh Höì Xung ngaây trûúác coân boån àïå tûã caác phaái Haânh Sún, Thaái Sún, Tung Sún thò Lïånh Höì Xung cuäng quen biïët möåt phêìn. Mêëy chuåc ngûúâi chia thaânh böën haâng tay nùæm chuöi kiïëm lùång leä khöng noái gò. Lêm Hêåu noái: - Phaái Hùçng Sún trûúác nay àïìu do nhûäng võ nûä ni àaä xuêët gia chêëp chûúãng quyïìn haânh trong mön phaái. Lïånh Höì Xung laâ àaân öng sao laåi phaá hoaåi quy cuã mêëy trùm nùm cuãa phaái naây? Lïånh Höì Xung àaáp: - Quy cuã laâ do ngûúâi àùåt ra thò cuäng coá thïí do ngûúâi thay àöíi. Àoá laâ viïåc riïng cuãa baãn phaái, khöng liïn quan gò àïën ngûúâi ngoaâi. Trong àaám quêìn haâo àaä coá nhiïìu ngûúâi nhòn vaâo mùåt Lêm Hêåu maâ la oá thoáa maå. - Viïåc riïng cuãa phaái Hùçng Sún ngûúâi ta sao laåi coá phaái Tung Sún àïën can thiïåp? - Meå kiïëp! Khöng cuát ài cho khuêët mùæt ta! - Nguä nhaåc minh chuã laâ caái coác gò? Minh chuã caái con khó! Thêåt quên mùåt daây khöng biïët theån. Lêm Hêåu nhòn Lïånh Höì Xung hoãi: - Nhûäng keã thöët ra nhûäng lúâi thö tuåc cuäng àïën àêy laâm chi? Lïånh Höì Xung àaáp: - Àoá laâ caác võ huynh àaâi, baån hûäu vúái taåi haå àïën xem lïî. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 17. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 17 Lêm Hêåu noái: - Thïë thò phaãi röìi! Àiïìu thûá tû trong tûá àaåi giúái àiïìu cuãa phaái Hùçng Sún naây laâ gò? Lïånh Höì Xung nghô buång: Hùæn coân muöën rùæc röëi. Vêåy ta sûãa cho hùæn möåt trêån múái àûúåc. Chaâng liïìn àaáp: - Àiïìu thûá tû laâ cêëm kïët giao vúái keã gian taâ. Tyã duå nhûäng ngûúâi nhû Lêm huynh, Lïånh Höì Xung naây nhêët àõnh khöng kïët baån. Quêìn haâo nghe noái àïìu phaá lïn cûúâi röìi hö: - Húäi quên gian taâ! Cuát ài cho leå! Lêm Hêåu xoay mònh möåt chuát ngoá Phûúng Chûáng phûúng trûúång vaâ Xung Hû àaåo nhên noái: - Hai võ chûúãng mön hiïån nay laâ sao bùæc àêíu, nuái Thaái Sún trong voä lêm. Loâng ngûúâi ai cuäng ngûúäng möå. Vêåy xin hai võ tuyïn böë cho möåt lúâi cöng àaåo. Lïånh Höì Xung àaä dùæt dñu biïët bao nhiïu loaâi yïu ma quyã quaái àïën phaái Hùçng Sún. Nhû vêåy coá phaãi laâ gaä àaä phaåm vaâo àiïìu luêåt khöng àûúåc kïët giao vúái boån gian taâ cuãa phaái naây khöng? Hiïån phaái Hùçng Sún nöíi tiïëng laâ danh mön chñnh phaái àaä traãi bao àúâi. Coá lyá àêu hai võ laåi toåa thõ àiïìm nhiïn? Phûúng Chûáng àaåi sû ho hùæng mêëy tiïëng röìi ngêåp ngûâng àaáp: - Caái àoá... caái àoá... Trong loâng nhaâ sû nghô rùçng: gaä kia noái cuäng coá lyá. Trong quaãng trûúâng naây quaã nhiïn àa söë laâ nhûäng haâo sô baâng mön taã àaåo. Chùèng leä mònh laåi yïu cêìu Lïånh Höì Xung àuöíi boån hoå xuöëng nuái àûúåc û? Böîng nghe trïn àûúâng nuái coá thanh êm àaân baâ trong treão la lïn: - Nhêåm àaåi tiïíu thû úã Triïu Dûúng thêìn giaáo àaä túái. Lïånh Höì Xung vûâa kinh haäi vûâa mûâng thêìm, bêët giaác chaâng miïång kïu: - Doanh Doanh cuäng túái röìi. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 18. KIM DUNG 18 Chaâng vöåi chaåy ra sûúân nuái coi thò thêëy hai àaåi haán tûã khiïng möåt cöî kiïåu nhoã àang chaåy nhû bay lïn sûúân nuái. Sau kiïåu coá böën aã nûä tyâ aáo xanh chaåy theo. Lêm Hêåu lúán tiïëng: - Caã nhên vêåt ma giaáo cuäng àïën röìi! Nhû vêåy coân chûa phaãi laâ kïët giao vúái boån gian taâ û? Quêìn haâo nghe Doanh Doanh túái núi, mûúâi phêìn coá àïën taám chaåy ra trûúác àûúâng sún àaåo àïí nghïnh tiïëp. Tiïëng hoan hö vang àöång caã goác trúâi. Quêìn àïå tûã phaái Tung Sún thêëy thanh thïë bïn àõch huâng hêåu nhû vêåy thò nghô rùçng: - Àõch nhiïìu maâ ta ñt. Àõch maånh maâ ta yïëu. Nïëu àöëi phûúng trúã mùåt maâ gêy thaânh àöång thuã thò cuåc diïån naây khoá maâ daân xïëp àûúåc. Böîng thêëy quêìn haâo tiïìn hö hêåu uãng rûúác cöî kiïåu nhoã ài vaâo quaãng trûúâng röìi àùåt xuöëng. Maâ kiïåu veán lïn, moåi ngûúâi tröng roä möåt võ nûä lang tuyïåt àeåp mònh mùåc aáo xanh lúåt. Naâng chñnh laâ Doanh Doanh. Quêìn haâo lúán tiïëng hö: - Thaánh cö! Thaánh cö! Röìi nhêët tïì khom lûng thi lïî. Coi cûã chó vaâ veã mùåt cuãa boån hoå àöëi vúái Doanh Doanh phêìn toã ra kñnh súå, phêìn toã ra böåi phuåc. Nöîi vui mûâng phaát ra tûå àaáy loâng. Lïånh Höì Xung tiïën laåi gêìn mêëy bûúác, móm cûúâi noái: - Doanh Doanh! Doanh Doanh cuäng àïën àêëy û? Doanh Doanh móm cûúâi àaáp: - Bûäa nay laâ ngaây àaåi hó cuãa Lïånh Höì huynh, tiïíu muöåi khöng àïën thïë naâo àûúåc? Naâng àaão mùæt nhòn quanh möåt lûúåt thò thêëy trong trûúâng coá caã Phûúng Chûáng àaåi sû cuâng Xung Hû àaåo nhên. Naâng liïìn tiïën laåi khom lûng cêët tiïëng: - Phûúng trûúång àaåi sû! Chûúãng mön àaåo trûúãng! Tiïíu nûä xin thi lïî. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 19. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 19 Phûúng Chûáng vaâ Xung Hû àöìng thúâi àaáp lïî. Hai laäo nghô thêìm trong buång: - Kïí ra thò duâ coá tha thiïët vúái Lïånh Höì Xung àïën àêu thò bûäa nay cuäng khöng nïn túái. Haânh àöång chó laâm khoá cho Lïånh Höì Xung. Lêm Hêåu lúán tiïëng la: - Cö nûúng naây laâ möåt nhên vêåt troång yïëu trong ma giaáo úã Hùæc Möåc Nhai. Lïånh Höì Xung! Coá àuáng thïë khöng? Lïånh Höì Xung hûäng húâ àaáp: - Àuáng thò àaä sao? Lêm Hêåu noái: - Trong böën àiïìu àaåi giúái luêåt cuãa phaái Hùçng Sún àaä coá möåt àiïìu quy àõnh khöng àûúåc kïët giao vúái boån gian taâ. Nïëu ngûúi khöng chõu chùåt àûát möëi liïn kïët vúá nhûäng nhên vêåt gian taâ thò khöng àûúåc laâm chûúãng mön phaái Hùçng Sún. Lïånh Höì Xung noái: - Khöng àûúåc laâm thò khöng àûúåc laâm chûá coá gò quan troång? Doanh Doanh àûa mùæt nhòn chaâng toã ra tònh thêm vö haån. Naâng nghô thêìm: - Lïånh Höì huynh chó nghô túái ta, coân ngoaâi ra chùèng coi caái gò vaâo àêu caã. Naâng liïìn hoãi: - Öng baån êëy laâ ngûúâi thïë naâo? Vò leä gò y laåi àïën can thiïåp vaâo viïåc cuãa phaái Hùçng Sún? Lïånh Höì Xung àaáp: - Gaä tûå xûng laâ àûúåc Taã chûúãng mön phaái túái àêy. Tay gaä cêìm àoá laâ cêy cúâ lïånh cuãa Taã chûúãng mön. Àûâng noái cêy cúâ nhoã xñu cuãa Taã chûúãng mön maâ ngay àñch thên Taã chûúãng mön àïën àêy cuäng chùèng thïí can thiïåp vaâo viïåc cuãa phaái Hùçng Sún chuáng ta. Doanh Doanh gêåt àêìu àaáp: - Àuáng thïë! Naâng nghô túái cuöåc tyã voä taåi chuâa Thiïëu Lêm bûäa trûúác, Taã Laänh Thiïìn àaä tòm thiïn phûúng baách kïë àïí laâm khoá dïî cho bïn HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 20. KIM DUNG 20 mònh. Haân ngoåc chên khñ cuãa laäo laåi laâm gia gia naâng bõ troång thûúng, suyát nûäa mêët maång. Bêët giaác loâng naâng tûác giêån vö cuâng xùéng gioång hoãi: - Ai baão caái àoá laâ minh kyâ cuãa Nguä nhaåc kiïëm phaái? Hùæn chó laâ ngûúâi àïën gaåt... Naâng chûa dûát lúâi, boáng hònh thêëp thoaáng. Tay traái naâng cêìm thanh àoaãn kiïëm haân quang lêëp loaáng àêm nheå túái ngûåc Lêm Hêåu. Lêm Hêåu khöng ngúâ möåt võ nûä lang khuynh quöëc, thên hònh tha thûúát laåi noái àaánh laâ àaánh liïìn. Trûúác biïën diïîn tuyïåt khöng coá möåt cûã àöång naâo löå ra laâ sùæp haânh àöång. Naâng ra tay nhanh nhû àiïån chúáp. Doanh Doanh phoáng kiïëm àêm túái, Lêm Hêåu muöën ruát kiïëm ra àúä gaåt thò khöng kõp nûäa. Gaä àaânh nghiïng ngûúâi ài neá traánh. Gaä khöng ngúâ Doanh Doanh ra chiïu naây múái laâ hû chiïu. Ngûúâi gaä vûâa di chuyïín thò tay phaãi núái ra, laá cúâ gêëm bõ àöëi phûúng àoaåt mêët. Doanh Doanh vêîn chûa ngûâng laåi. Naâng àêm liïìn nùm muäi kiïëm vaâ àoaåt luön caã nùm cúâ gêëm. Naâng sûã kiïëm chiïu vaâ thên phaáp hïåt nhû nhau. Nùm chiïu cuâng möåt kiïíu. Nhûng naâng ra tay leå quaá chûâng, khöng àïí cho àöëi phûúng kõp àïí yá. Kiïëm vûâa phoáng ra cúâ àaä vaâo tay. Naâng chuyïín àïën phña sau Lïånh Höì Xung cûúâi noái: - Xung ca! Quaã nhiïn toaân laâ cúâ giaã. Àêy khöng phaãi laâ Nguä lïånh kyâ cuãa Nguä nhaåc kiïëm phaái maâ laâ nguä àöåc kyâ cuãa Nguä tiïn giaáo. Naâng cêìm trong tay nùm laá cúâ gêëm giûúng ra cho moåi ngûúâi coi thò nùm laá cúâ naây ai cuäng nhòn roä: laá thò thïu con rùæn xanh, laá thïu con rïët hoùåc con nhïån, con boå caåp, con boå neåt laâ nùm thûá àöåc vêåt. Hònh thïu tûúi saáng maâ linh àöång nhû vêåt coân söëng, chûá àêu phaãi laâ cúâ lïånh cuãa Nguä nhaåc kiïëm phaái. Boån Lêm Hêåu khiïëp súå àïën trúån mùæt, haá miïång noái khöng lïn lúâi. Boån Laäo Àêìu Tûã, Töí Thiïn Thu vaâ bao nhiïu ngûúâi àïìu lúán tiïëng reo hoâ àïí hoan hö Doanh Doanh. Quêìn haâo ai cuäng biïët rùçng sau khi Doanh Doanh àoaåt àûúåc cúâ lïånh lêåp tûác naâng àaánh traáo àem nguä àöåc kyâ thay vaâo Nguä nhaåc lïånh kyâ. Coá àiïìu thuã cûúác naâng mau leå quaá chûâng, chùèng möåt ai tröng thêëy naâng coá cûã àöång thay àöíi cúâ lïånh. Doanh Doanh la goåi: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2