TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - HỆ ĐIỀU HÀNH

Chia sẻ: Phạm Vũ Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

2
617
lượt xem
308
download

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - HỆ ĐIỀU HÀNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu học tập tham khảo về tin học đại cương. Tài liệu trình bày khái quát tổng quan về hệ điều hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - HỆ ĐIỀU HÀNH

 1. ! " # $% &' ! ( % ) * +, - . ! /01* ! ( % /0 2% 3 / 4 ) 5 / !% % 6 % 6 7 % 888 9: ;< = % > ?@= > % A@?B% C % ?@= > 8 G0#H I /' J +K $ 4 L M N O ) 8 9: /0#H I ; D@ ? D @ 4 + + ? % D 9?? D + + 94 P ? P + 4 4 4 ? % 888 Q R * +, L/ 3 /0#H I D 9??8 G0#H I D 9?? S T #H I V U % #H I :#! 2 / ) : 0 J 1 W 8 X!+,; YH ID : J U8 T YH I/ : J Z8 [ YH I\ : J T8 YH I] : J ^8 U ^ #H I _ : J `a888 ^ $ # $ 3 /W 8 X!+,; YH I : J b # $ M 8 YH I : J ^c # $ +d 8 9 #! I : J 2 b# M : - / !% ; e f gh i jklm n o E- +K $ W + _ &' H8 E- 0 +J #H I EK 8 4 V : 5 3# 4) p -8 < = & 2 - # M :#H I / ) #H I ; q r C stu vwx % y; z { > ?@= > | # M 4 } #H I - 4 } +K #H I 8
 2. E~ R +N :& )2 R N - /0 2 4 - +6 0 )W • ~ 8@ 3% &' ! M - +6 4 )W 8 ?@= > # M 5 3 0+ . - 8 < = ) > ?@= > # M ( / N 4 N O # p - 89 … 5% - =A‡?cA8=DE ) + 8+ 8 ! "# ! Q$& ' ! - - 6 R +ˆ+ % : 0+ - & )2 R p) 4 4 K 0 , 8E4 0 , 4 % d : $ 7 , # • . : @ )~ % 0 8 , : $ 7 ) , 48
 3. $ %&' ( • 6 O :- ; D% G8 • 6 7 O :- ; 9% =% 888 Y * +, < = 4 > ?@= > % p - L 6 ' #‘ 4 +• q 8 ;‚ 9 … 5 % D;% ;8 ) * + , - Q O ’ +K $ „ )W ! . 4p , 4 0 ( , 8 Q O +’ 0 +J - . , % /€ +• q 8 \‚ X!+,; 9;rED?‡?cArE?@ 9 rE< rE< D 88rE D@r=D? Q O +’ # M /Š _ /" - L 6 R _ W L 6 8 Q O +’ /Š _ /" - , 4 R ! ` , 8 E- 4p , % 3 : „ O +’ | p +• q % 3 # M r‚ „ O +’ R _ W , 8 X!+,; 9;r= rŒ •
 4. 5 6 & , /" 9: $# € 0 ! ;# € 0 ` 6 %# € 0 ` 6 7 %# € 0 ` 6 9=% 888 = 2 +( # € 0 ` 6 ) 6 7 8 ‰9 4 6 7 6# € 0 ) 4L 6 D8 ‰ G~ M Š S . 9ƒ ) A 8 ‰9 O 4+- # +• Š1 • : $ ) 4 M O < = 8 ‰ Q$# € 0 ` 6 7 % „ _ /~ M Š S . 9ƒ ) A 8 ‰9 O 4+- # +• Š1 • : $ ) 4 M O < = Q$# € 0 5 “ : $ I - 0 4 ; • @ • S O / ! L R;9 wD w= • • ) 4 “ •c cE . 9ƒA Y 9ƒ A R • % •
 5. Q$ 0 I 4 %# :+K #H I 5 + 4- 8 9: #! I p / 5+ 4- q ‚) q ‚ { z8 q‚ 5 + { 4 #! I/• # 8 q‚ 5+ z 4+J #!I/• # 8 X!+,; DG9{ 9 ; : $ 5 + 8= 4 DG98= 9% DG9=8= 9% DG9 8= 9% # M 5+ 4DG9=cŒ 98 @ 6 8= 5+ 4• ' /Š _ /" +J #H I DG9% #H I 7 /• # ) : _ € 0 8= 98 DG9z 9 ; : $ 5 + - 4 • ' 8= /Š _ /" +J #H I DG9% #3 3 0 +J #H I/• #—) : _ € 0 8= 98 z8z ; - /• #—8 9 0 “ : 4 9
 6. Volume in drive C is SYSTEM Volume Serial Number is 0C92-70CD Directory of C:\ 07/21/2005 08:52 AM 0 a.txt 01/20/2005 08:22 AM 0 AUTOEXEC.BAT 01/20/2005 08:51 AM Cadence 01/20/2005 08:22 AM 0 CONFIG.SYS 01/20/2005 08:30 AM Documents and Settings 03/19/2005 10:25 PM HGASRAPI 03/21/2005 10:47 PM PadsPWR 03/21/2005 10:36 PM pcbenv 06/18/2005 04:43 PM Program Files 01/21/2005 03:41 PM PSD_Data 05/04/2005 07:34 AM TC 07/11/2005 06:27 AM WINDOWS 3 File(s) 0 bytes 9 Dir(s) 3,993,792,512 bytes free X!+,; =?• 9;r C> ↵ 9 4#3 & '; Volume in drive C is SYSTEM Volume Serial Number is 0C92-70CD Directory of C:\ a.txt AUTOEXEC.BAT [Cadence] CONFIG.SYS [Documents and Settings] [HGASRAPI] [PadsPWR] [pcbenv] [Program Files] [PSD_Data] [TC] [WINDOWS] 3 File(s) 0 bytes Z= ^ Z %b %a / %Z ^ b ^ P X!+,; =?• 9;rGD?EDƒ↵ =?• Cƒ↵ =?• z ↵ 89 =?• DG9{ 9 ↵ 8= =?• Cƒ ↵ C> ) *; L , + 4 9“ ; 9= s t↵ b b
 7. ; , _ $ 8 X!+,; 9= DG9r=cŒ↵ 9= rED?‡?cArE?@ 9r ↵ 9= 88 ↵ ) * 5 ; 4 , 4 # + 4 9“ ;
 8. 9“ ; E•ƒ u v ↵ c P P ; )† /' _ 1 X!+,; E•ƒ DG98EBE ↵ c E•ƒ 9;rXc9E 89ƒ ↵ c ƒ ! +; 4 } ` 0 )W ! )W !# 8 9“ ; 9 ƒ u4 • v s + t↵ 4 ; _ 4 } 8 @3 , - _ W z 8 8z + ; - ! % 3 , - R N - 8 @3 /–& _ W , 8 X!+,; 9 ƒ Œ • ?‡c 8EBE Œ?‡c 8= 9 ↵ 9 ƒ z • 8E
 9. ; O +’ 3 )W ! . # ' % _ W , 8 P ; # ' 8 ; 8 ‡ 4 “ - 5 # ' % :# M :› 4 /0 2•D< € - 6% +4 : V _ I _ ' 5 ) 4/0 2 8 ,(--; 1 ( , E•cc89 < 9“ ; E•ccs ts t↵ CŒ ; , _ 1 (% _ W , 8 CŒ 1 ; ' % 3 # M : „ $ W , 48 X!+,; E•cc↵ E•cc9;r CŒ↵ /!( .,; 5 # 4 M 0 6 9“ ; Œ •
 10. 0 1 !1 ;< =( ? > !@ > +4š M +, - 3 2 +4 J < 44 P $ 8 > +4š 4 3 )2 O * +, /" S • M & _ 4 3 #$ S • FA? F A ? P ; * L š +4 % “ /• / 4 % š 4/ % 0 4 5 + 4 /4 % / $ R 1 4 888 9 7 +, - > +4š 5 - : / % 4 - ) • ) *+, > +4 • +ˆ+ 8 š > +4š : ! † ) ; ‰ > +4š 5 7 +, S O ‰ ” ' H - ! 4 •& ‰ Q R L 7 4# $ M 4% V _ W 0 M ) , $8 ‰ 9 ) 3 - > +4š :# ' † - #3 +N )2 8 ‰ V R) - #3 5 % 7 +, < + )† /' % ( % ' % 888 % p 3 /W 4# $ Š ) 5 ƒ + ƒ % 888 > +4 š J I I R O +K ! ) R $ • & - /' ) 4 ` > +4 ^ š 8 † Z % 3 Z 4 > +4 Z % > +4 Z % > +4 Z c% š T š [ š [ > +4š a a > +4 Bƒ )2 a% š X 4 a % a % a\@ 4 a a a8 < 44 | P 4 O - /' > +4 + š 4 . ) > +4 @E\ > +4 @ET > +4 š % š % š aaa ) % > +4š a^ ) 8 a E4 4 ‹ / . 3 * +, > +4 Bƒ š % - /' R * +, 8 ./ 0 1 234 A ? !@ Y # € 0 4 3 . > +4 ‹ R š $ W 2 +5 + ;
 11. < 94 < @ š4 # ƒ • G ? 4 49 Q( /$ R p - . > +4 % š M & /$ R ‹1 R 4 /0 M 4 ! $ ` : ( ) 41 ) +N : 4 8
 12. ‡ /$ R . 0 , 7 R J R ‹& 5 ; ! 4 5 % ) , ) - ‹# 8 E` / $ R : $# $ 0 ! 3 ~ 5 . ! 8 ‡ /$ R K % 7 , % +N J /W O * +, 14 8 Y 1: /• 7 0 , 4 ` 6% > +4 š p “ ) 4 K 8‡ H ; N , /W1: ` 6 4p 6 ‹ - 5 /W )6 ) ˆ 1: # M R * 2 $ N 4 K 8@ N R J /W1: R N€ K : $ , S 5) V | R8 9 “ , S R /" ) 4 K / % Š 0 ' ) 4 +N :) • 7 † , S 4 % +N ‹ R , S8 > +4š * +, 0 _ . V L 6 $+K K p W a 89 “ œ : $ L #! 2 K 4 ` L 68 ‡“ K _ - % > +4 š ‹I 0 1: R J R * 3 K ( •8 @3 • /0 2# M d % “ ` &- V K $ ' : 68 ‡ /$ R . O +’ Š 3 0 % 0 , % 0 š /Ž : 4 +4 O +K 4 +4 p I 0 5 8Y 4 #! M 0) 4 0/$ R 0 , % 0 š/ 7 )2 / $ R ‹ R € 8 E 7 +, 7 “ 2* ) + &2 7 +, J R #! 4 8 E• ' 5 * L# I $ 4) 7 +, 8 Y Š ) 4- 7 +, - 7 +, ‹ €5 * L 7 8 E 7 +, : $ R p € 0 4 / )W ! +• 4 5 . 8 Q$+ $ 7 +, 4 – 0 ) 4)K - 7 +, # : • ) N 0 S O #} - 4 7 +, 3 )W ! 7 8 Y! 2 7 +, : $ L /" #} -/ - 4 . 7 +, 8 4 @ Š 0 ) 4)K - 7 +, ‹1 • I • N ' ; ; Š 13 4 * L7 +, 8 ; Š 5 * L7 +, 4 8 ; Š 5 * L7 +, 4 7 8 ^ ^
 13. ; I $ : * L € ) 7 +, 8 ;# / 4 $ . 7 +, 8 0 4 . 5 3 B! C ; E #/ M 1 • - €• ' 7 +, ; E #/ /W +• 4 3 # 4 – 0+ $ 3 )W ! :8 ; L #! 2 /$ R - 8 ; C• S S - 7 +, 8 ‡ “ " € : + 2 . %# #! 0) 4 “ ‹1 • I • • 4 } 4 0 /' )2 ! 8 9 I • ! 4 “8 C • ;E I • 7 + J R p 4 8 • ;E I • : “ 4 } 3 ~ ) 4 0 . 5 ! 8 • ;E I • 4 } # 3 +N 4 ) ! : 4 5 ‡D@% ? 8 • ;9 4 } 5 0 /" +d 8 • ;E I • # $ ) Š +4š 4 # € 0 5 p 8 \ \
 14. +4š R L 7 4 0 4+ N ~ • * L 8 E - E G @“ – $ Ÿ @“ : 4 1 Ÿ @“ : * L 94 E R • = $ ; +K 4 #} ) 4 '+ ++4 - - ) #}4 4 _ + $8 • E L #! 2; 0 3 /- 4 : . * L# p 0 : | - Š 0) - 8 . = ( / 0 !/ (< = 9 0 4 0 3 /W 4 ) 5 R Š ) 4 ! " V R ! † 4 . O *+, R ž 8 Y *+, 0 ‹: 4 ; • @ Š 9 #; 0 Š ) 4 0 “ _ " I 0 4 :8 T T
 15. • @ Š M +4 / # ; 0 Š _ - , . 0 ) 4 “ 8 Y Š # M : +, O ‹ Š M8 E 4 | )2 4 8 • Y} ) 4 '+ ++ 4 ; 0 Š 0 ) 4/ $ R % N ) #}4 3 _ ' 7 : +, + $ 4p 4 }8 • @ Š 0 ' # ; 0 Š ) 4 “ /- ' . 0 " L 0 I • Š . /$ R : $ 4 } I ( /' 0 8 D0 ( ( ? < !@ G• “ ƒ š € K 4 $# € 0 ) “ > +4š ‹# € 5 8 ” # € 0 . > +4 # M _ ' M š & 4+ +d . < ‰= 8 @ # # € 0 % > +4 ‹ Š & š ) $ 4+ S 4% 5 6 > +4š R #! 4 I 0 5 Y! “ 2* - &2 7 +, % • , * 3 4 3 5 2* S 4 6% • ; • ; 4 # – > +4 ) Š š 8 • ;# € 0 5 ! ) 5 5 8 @ Š M ) 4/ $ R _ € 4p Š 0 ' ) 4/ $ R _ €% • 4p 8 E I 4 #} ) 4 ' )2 /$ R _ Š 13 8 @ Š 0 ' - )K . 4 3% • % : • 0 4 † #$ (; U U
 16. ; Š 13 4- . /$ R 4 7I N 8 ; Š 13 4#! 2 . % 3 /$ R 0 #! 2 € ( #! 2 . R 5 /$ R 8 4 ; Š 13 /$ R 4 : # $ +N 8 X!+,; > 4+ R 13 K % , R 13 _ % 888 ; Š 13 4 „ *8 ; I 0 Š 13 /$ R 8 ; Š 13 /$ R ) 4 4 M 2 M 2 • % # /5 • # $ Š 13 % /$ R # M " • 4 M 2 > +4š „ * /$ R :) 4M 28 X 3 # % • #$ /$ R ‹ " … … 0 )2 ;• 4p $ W /$ R - 8 8 E5 /" > Ÿ + 4 @ Š 0 ' - )K . 4 3% • ‹1 • 0 4 5 ; E4 0 4 -% 5 Š “ 0 45 ‹1 • ; b b
 17. 9 • - _ 5 /$ 4 R Š) Š 0 : % ‹1 • 0 0 4 ; 5 F - 4/ $ R Š 4 $- p p W ) Š 0 $#3 “ & 5 0 / $ R Š8 4 /8 E5 /" 4 E4 * L 4p . % Š 0 ') 4- . +N _ 5 /$ 4 R Š% • C 8 @ Š 0 ' ) 4/ $ R % • % - 2 4/ $ R Š ) #3 “ /" ! 8 9: ; • 9 • /$ R ) /• ! 8 • @ Š 0 ' ) 4/ $ R ) • 7 † 8 [ [
 18. $ E F / = G ? ! ( .! ! B @ < @ Š “ % ‹ € * L % : Š M) 4 /$ R % : Š “ ‹1 • 0 45 4 } “ L W +5 % L % O% # $ % , $ ; 9 • /' $ L W +5 %/ 4 S , ; • ; +• † ‹ ~ ( % /5 • +• % 4# $ X @ % ƒ % 4 +• 8 p 4# $ D %
 19. 9 • /' $ L W +5 ) O %/ 4 S , ; • ; $ W) O 5% 3 # M S H% “ ‹ L W +5 € ! + 2; o ;#$ $ W O % O • 4 W +5 ) O 8 o ; +• † N O% “% (8 o ; #H O/ L 8 o ; #H O/ L 8 ^ ^a a
 20. 9 • /' $ L W +5 ) % % † % S : , ; ; 3 ~ † /" N ! _ $ † : " 4 # 4' Z a) ^ aZ8 0 )! ) +, $ W † 4# $ Š • 8 #$ $ W † 4# $ Š • %# • #$ $ W 14 % • “ #3 & '€ ‹ L 4# $ )` • 8 +• † N % % † 8 0 )! ) +, $ W † 4# $ _ .8 #$ $ W † 4# $ _ . # % • #$ $ W14 % • “ #3 & '€ ‹ L 4# $ )` • 8 ^ ^
Đồng bộ tài khoản