intTypePromotion=1

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - HỆ ĐIỀU HÀNH

Chia sẻ: Phạm Vũ Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

2
682
lượt xem
309
download

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - HỆ ĐIỀU HÀNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu học tập tham khảo về tin học đại cương. Tài liệu trình bày khái quát tổng quan về hệ điều hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - HỆ ĐIỀU HÀNH

 1. ! " # $% &' ! ( % ) * +, - . ! /01* ! ( % /0 2% 3 / 4 ) 5 / !% % 6 % 6 7 % 888 9: ;< = % > ?@= > % A@?B% C % ?@= > 8 G0#H I /' J +K $ 4 L M N O ) 8 9: /0#H I ; D@ ? D @ 4 + + ? % D 9?? D + + 94 P ? P + 4 4 4 ? % 888 Q R * +, L/ 3 /0#H I D 9??8 G0#H I D 9?? S T #H I V U % #H I :#! 2 / ) : 0 J 1 W 8 X!+,; YH ID : J U8 T YH I/ : J Z8 [ YH I\ : J T8 YH I] : J ^8 U ^ #H I _ : J `a888 ^ $ # $ 3 /W 8 X!+,; YH I : J b # $ M 8 YH I : J ^c # $ +d 8 9 #! I : J 2 b# M : - / !% ; e f gh i jklm n o E- +K $ W + _ &' H8 E- 0 +J #H I EK 8 4 V : 5 3# 4) p -8 < = & 2 - # M :#H I / ) #H I ; q r C stu vwx % y; z { > ?@= > | # M 4 } #H I - 4 } +K #H I 8
 2. E~ R +N :& )2 R N - /0 2 4 - +6 0 )W • ~ 8@ 3% &' ! M - +6 4 )W 8 ?@= > # M 5 3 0+ . - 8 < = ) > ?@= > # M ( / N 4 N O # p - 89 … 5% - =A‡?cA8=DE ) + 8+ 8 ! "# ! Q$& ' ! - - 6 R +ˆ+ % : 0+ - & )2 R p) 4 4 K 0 , 8E4 0 , 4 % d : $ 7 , # • . : @ )~ % 0 8 , : $ 7 ) , 48
 3. $ %&' ( • 6 O :- ; D% G8 • 6 7 O :- ; 9% =% 888 Y * +, < = 4 > ?@= > % p - L 6 ' #‘ 4 +• q 8 ;‚ 9 … 5 % D;% ;8 ) * + , - Q O ’ +K $ „ )W ! . 4p , 4 0 ( , 8 Q O +’ 0 +J - . , % /€ +• q 8 \‚ X!+,; 9;rED?‡?cArE?@ 9 rE< rE< D 88rE D@r=D? Q O +’ # M /Š _ /" - L 6 R _ W L 6 8 Q O +’ /Š _ /" - , 4 R ! ` , 8 E- 4p , % 3 : „ O +’ | p +• q % 3 # M r‚ „ O +’ R _ W , 8 X!+,; 9;r= rŒ •
 4. 5 6 & , /" 9: $# € 0 ! ;# € 0 ` 6 %# € 0 ` 6 7 %# € 0 ` 6 9=% 888 = 2 +( # € 0 ` 6 ) 6 7 8 ‰9 4 6 7 6# € 0 ) 4L 6 D8 ‰ G~ M Š S . 9ƒ ) A 8 ‰9 O 4+- # +• Š1 • : $ ) 4 M O < = 8 ‰ Q$# € 0 ` 6 7 % „ _ /~ M Š S . 9ƒ ) A 8 ‰9 O 4+- # +• Š1 • : $ ) 4 M O < = Q$# € 0 5 “ : $ I - 0 4 ; • @ • S O / ! L R;9 wD w= • • ) 4 “ •c cE . 9ƒA Y 9ƒ A R • % •
 5. Q$ 0 I 4 %# :+K #H I 5 + 4- 8 9: #! I p / 5+ 4- q ‚) q ‚ { z8 q‚ 5 + { 4 #! I/• # 8 q‚ 5+ z 4+J #!I/• # 8 X!+,; DG9{ 9 ; : $ 5 + 8= 4 DG98= 9% DG9=8= 9% DG9 8= 9% # M 5+ 4DG9=cŒ 98 @ 6 8= 5+ 4• ' /Š _ /" +J #H I DG9% #H I 7 /• # ) : _ € 0 8= 98 DG9z 9 ; : $ 5 + - 4 • ' 8= /Š _ /" +J #H I DG9% #3 3 0 +J #H I/• #—) : _ € 0 8= 98 z8z ; - /• #—8 9 0 “ : 4 9
 6. Volume in drive C is SYSTEM Volume Serial Number is 0C92-70CD Directory of C:\ 07/21/2005 08:52 AM 0 a.txt 01/20/2005 08:22 AM 0 AUTOEXEC.BAT 01/20/2005 08:51 AM Cadence 01/20/2005 08:22 AM 0 CONFIG.SYS 01/20/2005 08:30 AM Documents and Settings 03/19/2005 10:25 PM HGASRAPI 03/21/2005 10:47 PM PadsPWR 03/21/2005 10:36 PM pcbenv 06/18/2005 04:43 PM Program Files 01/21/2005 03:41 PM PSD_Data 05/04/2005 07:34 AM TC 07/11/2005 06:27 AM WINDOWS 3 File(s) 0 bytes 9 Dir(s) 3,993,792,512 bytes free X!+,; =?• 9;r C> ↵ 9 4#3 & '; Volume in drive C is SYSTEM Volume Serial Number is 0C92-70CD Directory of C:\ a.txt AUTOEXEC.BAT [Cadence] CONFIG.SYS [Documents and Settings] [HGASRAPI] [PadsPWR] [pcbenv] [Program Files] [PSD_Data] [TC] [WINDOWS] 3 File(s) 0 bytes Z= ^ Z %b %a / %Z ^ b ^ P X!+,; =?• 9;rGD?EDƒ↵ =?• Cƒ↵ =?• z ↵ 89 =?• DG9{ 9 ↵ 8= =?• Cƒ ↵ C> ) *; L , + 4 9“ ; 9= s t↵ b b
 7. ; , _ $ 8 X!+,; 9= DG9r=cŒ↵ 9= rED?‡?cArE?@ 9r ↵ 9= 88 ↵ ) * 5 ; 4 , 4 # + 4 9“ ;
 8. 9“ ; E•ƒ u v ↵ c P P ; )† /' _ 1 X!+,; E•ƒ DG98EBE ↵ c E•ƒ 9;rXc9E 89ƒ ↵ c ƒ ! +; 4 } ` 0 )W ! )W !# 8 9“ ; 9 ƒ u4 • v s + t↵ 4 ; _ 4 } 8 @3 , - _ W z 8 8z + ; - ! % 3 , - R N - 8 @3 /–& _ W , 8 X!+,; 9 ƒ Œ • ?‡c 8EBE Œ?‡c 8= 9 ↵ 9 ƒ z • 8E
 9. ; O +’ 3 )W ! . # ' % _ W , 8 P ; # ' 8 ; 8 ‡ 4 “ - 5 # ' % :# M :› 4 /0 2•D< € - 6% +4 : V _ I _ ' 5 ) 4/0 2 8 ,(--; 1 ( , E•cc89 < 9“ ; E•ccs ts t↵ CŒ ; , _ 1 (% _ W , 8 CŒ 1 ; ' % 3 # M : „ $ W , 48 X!+,; E•cc↵ E•cc9;r CŒ↵ /!( .,; 5 # 4 M 0 6 9“ ; Œ •
 10. 0 1 !1 ;< =( ? > !@ > +4š M +, - 3 2 +4 J < 44 P $ 8 > +4š 4 3 )2 O * +, /" S • M & _ 4 3 #$ S • FA? F A ? P ; * L š +4 % “ /• / 4 % š 4/ % 0 4 5 + 4 /4 % / $ R 1 4 888 9 7 +, - > +4š 5 - : / % 4 - ) • ) *+, > +4 • +ˆ+ 8 š > +4š : ! † ) ; ‰ > +4š 5 7 +, S O ‰ ” ' H - ! 4 •& ‰ Q R L 7 4# $ M 4% V _ W 0 M ) , $8 ‰ 9 ) 3 - > +4š :# ' † - #3 +N )2 8 ‰ V R) - #3 5 % 7 +, < + )† /' % ( % ' % 888 % p 3 /W 4# $ Š ) 5 ƒ + ƒ % 888 > +4 š J I I R O +K ! ) R $ • & - /' ) 4 ` > +4 ^ š 8 † Z % 3 Z 4 > +4 Z % > +4 Z % > +4 Z c% š T š [ š [ > +4š a a > +4 Bƒ )2 a% š X 4 a % a % a\@ 4 a a a8 < 44 | P 4 O - /' > +4 + š 4 . ) > +4 @E\ > +4 @ET > +4 š % š % š aaa ) % > +4š a^ ) 8 a E4 4 ‹ / . 3 * +, > +4 Bƒ š % - /' R * +, 8 ./ 0 1 234 A ? !@ Y # € 0 4 3 . > +4 ‹ R š $ W 2 +5 + ;
 11. < 94 < @ š4 # ƒ • G ? 4 49 Q( /$ R p - . > +4 % š M & /$ R ‹1 R 4 /0 M 4 ! $ ` : ( ) 41 ) +N : 4 8
 12. ‡ /$ R . 0 , 7 R J R ‹& 5 ; ! 4 5 % ) , ) - ‹# 8 E` / $ R : $# $ 0 ! 3 ~ 5 . ! 8 ‡ /$ R K % 7 , % +N J /W O * +, 14 8 Y 1: /• 7 0 , 4 ` 6% > +4 š p “ ) 4 K 8‡ H ; N , /W1: ` 6 4p 6 ‹ - 5 /W )6 ) ˆ 1: # M R * 2 $ N 4 K 8@ N R J /W1: R N€ K : $ , S 5) V | R8 9 “ , S R /" ) 4 K / % Š 0 ' ) 4 +N :) • 7 † , S 4 % +N ‹ R , S8 > +4š * +, 0 _ . V L 6 $+K K p W a 89 “ œ : $ L #! 2 K 4 ` L 68 ‡“ K _ - % > +4 š ‹I 0 1: R J R * 3 K ( •8 @3 • /0 2# M d % “ ` &- V K $ ' : 68 ‡ /$ R . O +’ Š 3 0 % 0 , % 0 š /Ž : 4 +4 O +K 4 +4 p I 0 5 8Y 4 #! M 0) 4 0/$ R 0 , % 0 š/ 7 )2 / $ R ‹ R € 8 E 7 +, 7 “ 2* ) + &2 7 +, J R #! 4 8 E• ' 5 * L# I $ 4) 7 +, 8 Y Š ) 4- 7 +, - 7 +, ‹ €5 * L 7 8 E 7 +, : $ R p € 0 4 / )W ! +• 4 5 . 8 Q$+ $ 7 +, 4 – 0 ) 4)K - 7 +, # : • ) N 0 S O #} - 4 7 +, 3 )W ! 7 8 Y! 2 7 +, : $ L /" #} -/ - 4 . 7 +, 8 4 @ Š 0 ) 4)K - 7 +, ‹1 • I • N ' ; ; Š 13 4 * L7 +, 8 ; Š 5 * L7 +, 4 8 ; Š 5 * L7 +, 4 7 8 ^ ^
 13. ; I $ : * L € ) 7 +, 8 ;# / 4 $ . 7 +, 8 0 4 . 5 3 B! C ; E #/ M 1 • - €• ' 7 +, ; E #/ /W +• 4 3 # 4 – 0+ $ 3 )W ! :8 ; L #! 2 /$ R - 8 ; C• S S - 7 +, 8 ‡ “ " € : + 2 . %# #! 0) 4 “ ‹1 • I • • 4 } 4 0 /' )2 ! 8 9 I • ! 4 “8 C • ;E I • 7 + J R p 4 8 • ;E I • : “ 4 } 3 ~ ) 4 0 . 5 ! 8 • ;E I • 4 } # 3 +N 4 ) ! : 4 5 ‡D@% ? 8 • ;9 4 } 5 0 /" +d 8 • ;E I • # $ ) Š +4š 4 # € 0 5 p 8 \ \
 14. +4š R L 7 4 0 4+ N ~ • * L 8 E - E G @“ – $ Ÿ @“ : 4 1 Ÿ @“ : * L 94 E R • = $ ; +K 4 #} ) 4 '+ ++4 - - ) #}4 4 _ + $8 • E L #! 2; 0 3 /- 4 : . * L# p 0 : | - Š 0) - 8 . = ( / 0 !/ (< = 9 0 4 0 3 /W 4 ) 5 R Š ) 4 ! " V R ! † 4 . O *+, R ž 8 Y *+, 0 ‹: 4 ; • @ Š 9 #; 0 Š ) 4 0 “ _ " I 0 4 :8 T T
 15. • @ Š M +4 / # ; 0 Š _ - , . 0 ) 4 “ 8 Y Š # M : +, O ‹ Š M8 E 4 | )2 4 8 • Y} ) 4 '+ ++ 4 ; 0 Š 0 ) 4/ $ R % N ) #}4 3 _ ' 7 : +, + $ 4p 4 }8 • @ Š 0 ' # ; 0 Š ) 4 “ /- ' . 0 " L 0 I • Š . /$ R : $ 4 } I ( /' 0 8 D0 ( ( ? < !@ G• “ ƒ š € K 4 $# € 0 ) “ > +4š ‹# € 5 8 ” # € 0 . > +4 # M _ ' M š & 4+ +d . < ‰= 8 @ # # € 0 % > +4 ‹ Š & š ) $ 4+ S 4% 5 6 > +4š R #! 4 I 0 5 Y! “ 2* - &2 7 +, % • , * 3 4 3 5 2* S 4 6% • ; • ; 4 # – > +4 ) Š š 8 • ;# € 0 5 ! ) 5 5 8 @ Š M ) 4/ $ R _ € 4p Š 0 ' ) 4/ $ R _ €% • 4p 8 E I 4 #} ) 4 ' )2 /$ R _ Š 13 8 @ Š 0 ' - )K . 4 3% • % : • 0 4 † #$ (; U U
 16. ; Š 13 4- . /$ R 4 7I N 8 ; Š 13 4#! 2 . % 3 /$ R 0 #! 2 € ( #! 2 . R 5 /$ R 8 4 ; Š 13 /$ R 4 : # $ +N 8 X!+,; > 4+ R 13 K % , R 13 _ % 888 ; Š 13 4 „ *8 ; I 0 Š 13 /$ R 8 ; Š 13 /$ R ) 4 4 M 2 M 2 • % # /5 • # $ Š 13 % /$ R # M " • 4 M 2 > +4š „ * /$ R :) 4M 28 X 3 # % • #$ /$ R ‹ " … … 0 )2 ;• 4p $ W /$ R - 8 8 E5 /" > Ÿ + 4 @ Š 0 ' - )K . 4 3% • ‹1 • 0 4 5 ; E4 0 4 -% 5 Š “ 0 45 ‹1 • ; b b
 17. 9 • - _ 5 /$ 4 R Š) Š 0 : % ‹1 • 0 0 4 ; 5 F - 4/ $ R Š 4 $- p p W ) Š 0 $#3 “ & 5 0 / $ R Š8 4 /8 E5 /" 4 E4 * L 4p . % Š 0 ') 4- . +N _ 5 /$ 4 R Š% • C 8 @ Š 0 ' ) 4/ $ R % • % - 2 4/ $ R Š ) #3 “ /" ! 8 9: ; • 9 • /$ R ) /• ! 8 • @ Š 0 ' ) 4/ $ R ) • 7 † 8 [ [
 18. $ E F / = G ? ! ( .! ! B @ < @ Š “ % ‹ € * L % : Š M) 4 /$ R % : Š “ ‹1 • 0 45 4 } “ L W +5 % L % O% # $ % , $ ; 9 • /' $ L W +5 %/ 4 S , ; • ; +• † ‹ ~ ( % /5 • +• % 4# $ X @ % ƒ % 4 +• 8 p 4# $ D %
 19. 9 • /' $ L W +5 ) O %/ 4 S , ; • ; $ W) O 5% 3 # M S H% “ ‹ L W +5 € ! + 2; o ;#$ $ W O % O • 4 W +5 ) O 8 o ; +• † N O% “% (8 o ; #H O/ L 8 o ; #H O/ L 8 ^ ^a a
 20. 9 • /' $ L W +5 ) % % † % S : , ; ; 3 ~ † /" N ! _ $ † : " 4 # 4' Z a) ^ aZ8 0 )! ) +, $ W † 4# $ Š • 8 #$ $ W † 4# $ Š • %# • #$ $ W 14 % • “ #3 & '€ ‹ L 4# $ )` • 8 +• † N % % † 8 0 )! ) +, $ W † 4# $ _ .8 #$ $ W † 4# $ _ . # % • #$ $ W14 % • “ #3 & '€ ‹ L 4# $ )` • 8 ^ ^
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2