intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Công nghệ thông tin: Nghiên cứu xây dựng các mô hình toán phục vụ dự báo một số vấn đề môi trường nước

Chia sẻ: Vivi Vivi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

84
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án thực hiện với mục đích nghiên cứu và cải tiến một số mô hình toán trên thế giới cả về độ chính xác lẫn tốc độ tính toán như tính dòng chảy, sự lan truyền chất trên biển và sự bồi, xói đáy tại cửa sông; từ các nghiên cứu về các mô hình này, sẽ xây dựng công cụ tính toán và dự báo diễn biến môi trường nước phục vụ công tác quản lý môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Công nghệ thông tin: Nghiên cứu xây dựng các mô hình toán phục vụ dự báo một số vấn đề môi trường nước

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> <br /> DƯƠNG THỊ THÚY NGA<br /> <br /> NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH TOÁN PHỤC VỤ<br /> DỰ BÁO MỘT SỐ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG NƯỚC<br /> <br /> Chuyên ngành: Khoa học máy tính<br /> Mã số chuyên ngành: 62.48.01.01<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2012<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> 1. PGS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng<br /> 2. TS. Hồ Bảo Quốc<br /> <br /> Phản biện 1: PGS.TS. Lê Quang Toại<br /> Phản biện 2: PGS.TS. Trần Vĩnh Phước<br /> Phản biện 3: TS. Nguyễn Quốc Lân<br /> Phản biện độc lập 1: PGS.TS. Trần Vĩnh Phước<br /> Phản biện độc lập 2: TS. Lê Thị Quỳnh Hà<br /> <br /> Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án họp tại<br /> Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM .......................................................<br /> ...............................................................................................................................<br /> vào lúc<br /> <br /> giờ<br /> <br /> ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện:<br /> -<br /> <br /> Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM<br /> <br /> -<br /> <br /> Thư viện Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên<br /> <br /> năm<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU .................................................................................................................................3<br /> TỔNG QUAN .........................................................................................................................4<br /> CHƯƠNG 1. MÔ HÌNH THỦY LỰC ..................................................................................6<br /> 1.1. HỆ PHƯƠNG TRÌNH THỦY LỰC ..............................................................................6<br /> 1.2. ĐIỂM CẢI TIẾN CỦA LUẬN ÁN ................................................................................6<br /> 1.2.1. Điều kiện biên .........................................................................................................7<br /> 1.2.2. Biên cứng di động (Biên động đường bờ)...............................................................7<br /> 1.2.3. Phương pháp tính lưới lồng ....................................................................................7<br /> CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH LAN TRUYỀN CHẤT ................................................................7<br /> 2.1. MÔ HÌNH TOÁN HỌC .................................................................................................7<br /> 2.2. ĐIỂM CẢI TIẾN CỦA LUẬN ÁN ................................................................................8<br /> CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH BỒI, XÓI ......................................................................................8<br /> 3.1. PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TẢI PHÙ SA ..................................................................8<br /> 3.2. PHƯƠNG TRÌNH LIÊN TỤC BÙN CÁT ĐÁY ...........................................................9<br /> 3.4. ĐIỂM CẢI TIẾN CỦA LUẬN ÁN ................................................................................9<br /> CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN VÀ DỰ BÁO DIỄN BIẾN MÔI<br /> TRƯỜNG NƯỚC ...................................................................................................................9<br /> 4.1. QUY TRÌNH XÂY DỰNG ỨNG DỤNG......................................................................9<br /> 4.1.1. Quy trình tính toán ................................................................................................10<br /> 4.1.2. Độ phức tạp của thuật toán ..................................................................................12<br /> 4.1.3. Cấu trúc dữ liệu ....................................................................................................12<br /> 4.1.4. Các màn hình chính của chương trình tính toán và dự báo diễn biến môi trường<br /> .........................................................................................................................................12<br /> 4.2. BỘ DỮ LIỆU CỦA MÔ HÌNH ....................................................................................12<br /> 4.2.1. Mô tả bộ dữ liệu tính toán và kiểm định ...............................................................12<br /> 4.2.2. Hiệu chỉnh dữ liệu.................................................................................................12<br /> 4.2.3. Tham số điều khiển ...............................................................................................12<br /> 4.3. KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH ..............................................................................................13<br /> 4.3.1. Kiểm định mô hình thủy lực ..................................................................................13<br /> 4.3.1.1. Kiểm tra mô hình bằng lời giải giải tích ........................................................13<br /> 4.3.1.2. Kiểm tra trên kênh chữ U ...............................................................................14<br /> 1<br /> <br /> 4.3.1.3. Kiểm tra với dữ liệu thực đo ..........................................................................14<br /> 4.3.2. Kiểm tra mô hình lan truyền chất .........................................................................15<br /> 4.3.3. Kiểm tra mô hình chuyển tải phù sa .....................................................................15<br /> 4.4. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN TRÊN BIỂN CÀ MAU ........................................................16<br /> 4.4.1. Kết quả tính toán dòng chảy trên biển..................................................................16<br /> 4.4.1.2. Kết quả khi tính biên cứng di động ................................................................17<br /> 4.4.1.3. Kết quả khi sử dụng lưới lồng ........................................................................19<br /> 4.4.2. Kết quả tính toán sự lan truyền chất.....................................................................20<br /> 4.4.2.1. Thông số tính toán..........................................................................................20<br /> 4.4.2.2. Kết quả tính toán ...........................................................................................20<br /> 4.4.3. Kết quả tính toán sự chuyển tải phù sa và sự bồi-xói đáy ....................................21<br /> 4.4.3.1. Thông số tính toán..........................................................................................21<br /> 4.4.3.2. Kết quả tính toán ............................................................................................21<br /> CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN..........................................................................22<br /> 5.1. KẾT QUẢ ....................................................................................................................22<br /> 5.1.1. Các công việc nghiên cứu khoa học đã tiến hành ................................................22<br /> 5.1.2. Số liệu nghiên cứu và thực nghiệm .......................................................................22<br /> 5.2. BÀN LUẬN .................................................................................................................22<br /> CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ......................................................................23<br /> 6.1. KẾT LUẬN .................................................................................................................23<br /> 6.2. KIẾN NGHỊ ................................................................................................................24<br />  <br /> <br /> 2<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> Lý do chọn đề tài<br /> Trong các nghiên cứu ứng dụng của công nghệ thông tin, việc giải quyết các bài toán<br /> về mô hình toán thủy văn (MHTTV) luôn là một yêu cầu rất cần thiết. MHTTV là sự mô<br /> phỏng các quá trình, hiện tượng thủy văn – sự vận động rất phức tạp của nước trong tự<br /> nhiên dưới dạng các phương trình toán học, lôgíc và giải chúng trên các máy tính điện tử.<br /> Đối với các bài toán mô hình hóa trong Môi trường, tốc độ tính toán luôn là một vấn<br /> đề nan giải. Với một vùng sông, biển rộng hàng trăm ngàn km2, việc tính toán các giá trị<br /> trên toàn vùng nghiên cứu như vận tốc dòng chảy, độ dâng mực nước, nồng độ các chất ô<br /> nhiễm theo thời gian,… phải tốn rất nhiều thời gian, hàng nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày.<br /> Bên cạnh đó, để đạt độ chính xác cao, cần phải có những mô hình toán đáng tin cậy để đảm<br /> bảo kết quả tính toán tương ứng với kết quả đo đạc trong thực tế.<br /> Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu xây dựng các mô hình toán phục vụ dự báo<br /> một số vấn đề môi trường nước” để nghiên cứu một số mô hình toán nhằm cải tiến tốc độ<br /> tính toán cũng như độ chính xác khi giải quyết các bài toán trong Môi trường.<br /> Mục đích của luận án<br /> Tác giả thực hiện luận án với mục đích nghiên cứu và cải tiến một số mô hình toán<br /> trên thế giới cả về độ chính xác lẫn tốc độ tính toán như tính dòng chảy, sự lan truyền chất<br /> trên biển và sự bồi, xói đáy tại cửa sông. Từ các nghiên cứu về các mô hình này, tác giả sẽ<br /> xây dựng công cụ tính toán và dự báo diễn biến môi trường nước phục vụ công tác quản lý<br /> môi trường.<br /> Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> Để đảm bảo chất lượng của các mô hình, luận án giới hạn về đối tượng và phạm vi<br /> nghiên cứu như sau:<br /> Đối tượng: mô hình thủy lực, mô hình lan truyền chất hai chiều và mô hình tính sự bồi,<br /> xói đáy trên biển.<br /> Phạm vi nghiên cứu: vùng biển Cà Mau<br /> Ý nghĩa khoa học và thực tiễn<br /> Ý nghĩa khoa học<br /> Kết quả nghiên cứu của luận án cho thấy khả năng cải tiến các MHTTV cả về tốc độ<br /> tính toán lẫn độ chính xác bằng việc nghiên cứu phương pháp: đưa các yếu tố tự nhiên tác<br /> động đến bài toán vào mô hình, tăng tốc độ tính toán bằng phương pháp tính lưới lồng.<br /> 3<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2