intTypePromotion=1

Trắc nghiệm hiệu ứng quang điện

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
160
lượt xem
34
download

Trắc nghiệm hiệu ứng quang điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1. Chiếu một bức xạ có bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện vào một tấm kim loại mang điện tích dương. Hỏi hiện tượng quang điện có xảy ra hay không? A. Có B. Không D. xảy ra yếu C. còn tùy vào điện tích dương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hiệu ứng quang điện

  1. Trắc nghiệm hiệu ứng quang điện Câu 1. Chiếu một bức xạ có bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện vào một tấm kim loại mang điện tích dương. Hỏi hiện tượng quang điện có xảy ra hay không? A. Có B. Không C. còn tùy vào điện tích dương D. xảy ra yếu Câu 2. Chiếu ánh sáng thích hợp vào một K của tấm kim loại, nối A và K bằng một sợi dây dẫn, hỏi hiện tượng quang điện xảy ra thế nào A. Luôn xảy ra B. xảy ra yếu C. không thể xảy ra. D. các e theo dây dẫn tạo thành dòng điện. Câu 3. Cường độ bức xạ chiếu tới phụ thuộc vào A. Số photon đập vào B. Năng lượng của một photon C. cả A và B D. dòng quang điện Câu 4. Ta có thể áp dụng định luật Ôm cho dòng quang điện trong trường hợp nào? A. luôn áp dụng được B. Khi dòng quang điện đạt giá trị cực đại C. khi dòng quang điện có giá trị nhỏ. D. không thể áp dụng được
  2. Câu 5. Chiếu đồng thời hai bức xạ vào một tế bào quang điện, ta cần dùng các hiệu điện thế hãm để triệt tiêu dòng quang điện. Cho biết Uh1 = 2Uh2. Hỏi có thể kết luận gì? A. ở1 = 2 ở2 B. ở1 < ở2 C. ở1 > ở2 D. ở 1 = 2 ở 2 Câu 6. Dọi đồng thời hai ngọn đ èn, đèn 1 là bóng Ne on có công suất cực lớn, đèn 2 là đèn phát sáng màu tím với cường độ sáng cực yếu. Khi đó cường độ dòng quang điện ( nếu có ) là i1 ( đèn Ne on) và i2. Nhận xét gì về các giá trị đó? A. i1 > i2 B. i1 = i2 C. i1 < i2 D. i1 = 0, i2  0 Câu 7. Cho các chất sau: Na, K, CdS, Al, chiếu ánh sáng mặt trời vào thì thấy có hiện tượng quang điện xảy ra, hỏi đã chiếu vào chất nào? A. Na B. K C. CdS D. Al Câu 8. Chiếu một bức xạ vào một K của tế bào quang điện để triệt tiêu dòng quang điện thì chấp nhận cho các e chuyển động…. A. chậm dần rồi về A B. chuyển động chậm trước khi đến A và chuyển động nhanh trước khi về K C. dừng hẳn ngay khi đến A. D. không cho e nào thoát khỏi K Câu 9. Dòng quang điện phụ thuộc vào yếu tố nào? A. Công suất bức xạ B. Năng lượng photon
  3. C. Cả A và B. D. không phụ thuộc vào các yếu tố kể trên. Câu 10. Động năng ban đầu cực đại của các e phụ thuộc vào? A. Năng lượng của photon chiếu tới B. cường độ bức xạ chiếu tới D. Cả A và C C. Công thoát Câu 11: Nhận định nào dưới đây chứa đựng quan điểm hiện đại về bản chất của ánh sáng: A. ánh sáng là sóng điện từ có bước sóng nằm trong giới hạn từ 0,4 m đến 0,75 m B. ánh sáng là trùm hạt được phát ra từ nguồn sáng và truyền đi theo đường thẳng với tốc độ lớn C. Sự chiếu sáng chính là quá trình truyền năng lượng bằng những khẩu phần nhỏ xác định, được gọi là phôtôn D. ánh sáng có bản chất phức tạp, trong một số trường hợp nó biểu hiện các tính chất của sóng và trong một số trường hợp khác nó biểu hiện như hạt(phôtôn) Câu 12: Hiện tượng quang điện được hertz phát hiện bằng cách nào? A. Chiếu một trùm ánh sáng trắng đi qua lăng kính B. Cho một dòng tia catốt đập vào một tấm kim loại có nguyên tử lượng lớn C. Chiếu một nguồn sáng giàu tia tử ngoại vào một tấm kẽm tích điện âm
  4. D. Dùng chất phôtôn 210 phát ra hạt  để bắn phá lên các phần tử nitơ Câu 13: Nhận xét hoặc kết luận nào dưới đây về thuyết lượng tử và các định luật quang điện là sai? A. Các định luật quang điện hoàn toàn không mâu thuẫn với tính chất sóng của ánh sáng B. Tia tím có bước sóng  = 0,4. Năng lượng lượng tử (phôtôn) của tia tím bằng 4,965.10-19J C. Theo anhxtanh thì một chùm tia sáng được xem như một chùm hạt và mỗi hạt được gọi là một phôtôn D. Công thức anhxtanh về hiện tượng quang điện có dạng: hc/3 = A + mv2/2 max Câu 14: Hiện tượng quang điện là quá trình dựa trên: A. Sự giải phóng các e từ mặt kim loại do tương tác của chúng với các phôtôn B. Sự tác dụng của các e lên kính ảnh C. Sự giải phóng các phôtôn khi kim loại bị đốt nóng D. Sự phát sáng do các e trong các nguy ên tử này từ những mức năng lượng cao xuống mức thấp hơn Câu 15: Yếu tố nào dưới đây không gây ra hiện tượng phát xạ e từ các tinh thể iôn và tinh thể hóa trị? B. Các hạt mang điện tích A. Các phôtôn
  5. C. Từ trường D. Nhiệt độ cao Câu 16: Khái niệm nào nêu ra dười đây là cần thiết cho việc giải thích hiện t ượng quang điện và hiện tượng phát xạ nhiệt e A. Điện trở riêng B. công thoát C. Mật độ dòng điện D. Lượng tử bức xạ Câu 17: Nhận xét nào dưới đây đúng ? khi người ta chiếu một chùm sáng lên tấm kim loại được đánh bóng có công thoát A. hiện tượng quang điện xảy ra nếu: A. Các lượng tử năng lượng(phôtôn) đập lên mặt kim loại với năng lượng thỏa mãn điều kiện hf ≥ A, ở đây f là tần số ánh sáng và h là tần số plăng B. Chùm tia sáng đập lên tấm kim loại có năng lượng thỏa mãn hệ thức: En ≥ A C. Tấm kim loại có chứa một số rất lớn e tự do đ ược chiếu sáng bằng chùm tia sáng có cường độ rats lớn D. Tấm kim loại được chiếu sáng có hiệu điện thế rất lớn Câu 18: Chọn đáp án đúng về giới hạn quang điện cuẩ mỗi kim loại A. Bước sóng của ánh sáng chiếu vào kim loại B. Công thức của e đối với kim loại đó C. Một đại lượng đặc trưng của kim loại tỉ lệ nghịch với công thoát A của e đối với kim loại đó D. Bước sóng riêng của kim loại đó
  6. Câu 19: Dưới ảnh hưởng của ánh sáng đơn sắc chiếu lên mặt kim loại, vận tốc cực đại của e quang điện sau khi bị bứt ra khỏi mặt kim loại phụ thuộc vào: A. Vân tốc truyền ánh sáng trong môi trường bên ngời kim loại B. Số phôtôn đập lên mặt kim loại và vào trong kim loại C. Năng lượng của phôtôn và vào loại kim loại D. Tổng năng lượng của ánh sáng đập lên mặt kim loại và vào loại kim loại Câu 20: Nếu trong một môi trường, ta biết được bước sóng của lượng tử năng lượng ánh sáng (phôtôn ) và hf và bằng  , thì chiết suất tuyệt đối của môi trường đó bằng bao nhiêu?( h là hằng số planck, c là vatn tốc ánh sáng trong chân không và f là tần số) A. n = c / f B. n = hf/c D. n = cf/ C. n = c/ v Câu 21: Catốt của một tế bào quang điện làm bằng vônfram. Biết công thoát của e đối với vônfram là 7,2.10-19J. giới hạn quang điện của vônfram là bao nhiêu? A. 0 = 0,276 m B. . 0 = 0,375 m C. . 0 = 0,425 m D. . 0 = 0,475 m Câu 22: Catốt của một tế bào quang điện làm bằng vônfram. Biết công thoát của e đối với vônfram là 7,2.10-19J và bước sóng ánh sáng kích thích là 0,180m. Để triệt tiêu hoàn toàn dòng điện, phải dặt vào hai đầu anot và catôt một hiệu điện thế hãm bằng bao nhiêu? A. Uh = 6,62V B. Uh = 4,5V
  7. C. Uh = 2,5V D. Uh = 2,37V Câu 23: Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến tính chất lưưọng tử của ánh sáng A. Sự tạo thành quang phổ vạch B. Sự phản ứng quang hóa C. Sự phát quang của các chất D. Sự hình thành dòng điện dịch Câu 24: Nguyên tắc hoạt động của quang trở dựa vào hiện tượng nào A. Hiện tượng quang điện B. Hiện tượng quang điện trong C. Hiện tượng quang dẫn D. Hiện tượng phát quang của các chất rắn Câu 25: tìm câu sai trong các câu dưới đây A. Công thoát e ra khỏi một kim loại được xác định bởi năng l ượng của phôtôn đập vào kim loại đó B. Công thoát e ra khỏi một kim loại bằng năng l ượng tối thiểu để iôn hóa một nguyên tử của kim loại đó C. Công thoát e ra khỏi một kim loại được tình bằng công cần thiết để đưa một e từ quỹ đạo xa nhất của nguyên tử ra xa vô cùng
  8. D. Công thoát e ra khỏi một kim loại tính bằng công tối thiểu cần thiết để tách một e ra khỏi kim loại đó Câu 26: Tìm câu đúng A. Đối với mọi kim loại dùng làm catốt có một bước sóng giới hạn 0 gọi là giới hạn quang điện. Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi b ước sóng  của ánh sáng kích thích lớn hơn 0 B. Động năng của các e quang điện không phụ thuộc vào cường độ của chúm sáng kích thích mà chỉ phụ thuộc vào tần số của ánh sáng kích thích. C. Với ánh sáng kích thích có bước sóng lớn hơn giới hạn quang điện của kim loại làm catôt thì cường độ dòng quang điện tỉ lệ thuân với cường độ của ánh sáng kích thích. D. Cả 3 câu đều sai Câu 27: Hiện tượng nào dưới đây không thể hiện tính chất hạt của ánh sáng A. Hiện tượng phát quang B. Hiện tượng quang điện C. Hiện tượng tán sắc, tạo thành quang phổ liên tục của ánh sáng trắng. D. Hiện tượng tạo thành quang phổ vạch của nguyên tử hydrô Câu 28: Tính vận tốc ban đầu cực đại của e quang điện biết hiệu điện thế h ãm là 12V A. Vomax = 1,03.105m/s B. Vomax = 2,89.106m/s
  9. C. Vomax = 1,45.106m D. Vomax = 2,05.106m/s Câu 29: Tìm số e quang điện đến được anot trong 1s khi biết cường độ dòng điện qua tế bào là 8A. A. n = 4,5.1013 B. n = 5.1013 C. n = 5,5.1020 D. n = 6.1014 Câu 30: chiếu ánh sáng đỏ có  = 0,666m vào catôt của một tế bào quang điện thì phải đặt hiệu điện thế hãm Uh = 0,69V để vừa đủ triệt tiêu dòng quang điện. Tìm kim loại của công thoát làm catôt A. A = 1,907.10-19J B. A = 1,850.10-19J C. A = 2,5.10-20J D. A = 1,206.10-18J Câu 31: Công thoát của kim loại làm catôt của một tế bào quang điện A = 1,88eV, tìm giới hạn quang điện của kim loại đó A. 0 = 0,55m B. 0 = 660nm C. 0 = 565nm D. 0 = 0,54om
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2