Trình tự tính toán dây quấn

Chia sẻ: Van Kent Kent | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
174
lượt xem
88
download

Trình tự tính toán dây quấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự tính toán dây quấn - pp ckement kiểm tra tính đối xứng theo pitoye - phương pháp pybo và kiểm tra theo crilssi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trình tự tính toán dây quấn

 1. PHÒNG TR 309/2 Ph n 1 : Trình t tính toán dây qu n Bư c 1 xác nh kích thư c lõi thép - Dt : ư ng kính trong ( mm ) - bg : b d y gông (mm ) - br : b d y răng ( mm ) - i n áp làm vi c - cách u dây - t n s làm vi c Bư c 2 Dt tính 2 p = (0.4 ÷ 0.5) bg Bư c 3 π .Dt τ= nên i ra cm 2p α δ = 0.62 ÷ 0.72 φ = α δ .τ .L.Bδ ơn v tính trong công th c này τ (m) và L (m) Bư c 4 Ch n KC : h s ép ch t = 0.9 ÷ 0.93 φ α δ .τ . Bg = = Bδ 2.(bg .L ) 2.K C .bg Bư c 5 π .Dt Br = Bδ Ζ.br Bư c 6 Tra b ng 1 , 2 ra ư c Bg max và Br max t ó suy ra Bδ max và ta ch n giá tr nh sau ó tr i 0.02 Bư c 7 Tính kdq i v i dây qu n 1 l p i v i dây qu n 2 l p  q.α   q.α  sin   sin    2   y.90   2  K dq = K dq = sin  α   τ  q. sin α  q. sin     2   2  Bư c 8 τ .L − (τ .L )min K E = K E min + (K − K ) (τ .L )max − (τ .L )min E max E min τ .L ( cm2) tínhBư c 3 Tra b ng 3 trang 25 ra ư c KEmin , KEmax, (τ .L )min , (τ .L )max Bư c 9 Npha = t ng s vòng dây c a 1 pha K EU mpha N pha = 4.44. f .φ .k dq Nb : s vòng c a 1 b i trong 1 pha N pha Nb = tôngsôboi / pha Page 1
 2. PHÒNG TR 309/2 soranh tôngsôboi / pha = ( 1 pha ) 2*3 S b i trong 1 pha c a dây qu n 2 l p soranh soboi = *2 2*3 Rãnh hình thang  d + d2  2 Sr =  1 .h ( mm )  2  Rãnh hình qu lê 2  d + d2   d  πd 2 Sr =  1 . h − 2  + 2 ( mm )  2  2 8 n.s N .u kl = c b r sr - n : s s i ch p, khi tính toán sơ b cho n = 1 - ur = 1 ( dây qu n 1 l p ) - ur = 2 ( dây qu n 2 l p ) Tra b ng 4 trang 25 ra Kl kl .sr sc = n.u r .N b 4.sc dc = = 1.128 sc (mm ) π d = d c − 0.05(mm ) -> ch n dc theo th c t dc chu n < dc
 3. PHÒNG TR 309/2 S b i trong 1 pha c a dây qu n 2 l p soranh soboi = *2 2*3 Ph n 2 : pp clement – ki m tra tính i x ng theo pítoye ( áp d ng z ch n và dây qu n 1 l p – 2 l p ) Bư c 1 : Ζ τ c 180 τ= q= =b+ α = 2p m d τ L p b ng : 3 c t , 2p = 6 hàng c 1 N u ≤ nên ghi giá tr b vào b ng => hi u ch nh Các ô * thì i thành b + 1 d 2 c 1 N u ≥ nên ghi giá tr b + 1 vào b ng => hi u ch nh Các ô * thì i thành b d 2 L p b ng phân b theo pha Bư c 2 Ki m tra tính i x ng : Ζ m α T τ= = ,trong ó m = c t , Tính γ = 2p n n sau ó l p b ng m c t và 2p hàng, ánh d u * vào c t nào cũng ư c sau ó cách n thì ánh ti p, c ti p t c cho n h t 2p hàng - tìm tr c i x ng : ó là ư ng th ng chia các c nh tác d ng thành 2 nhóm và s c nh ph i b ng nhau Bư c 3 L p s c p c nh i x ng cách tr c i x ng bao nhiêu γ ( ϕ ) Tính kdq = ∑ 2 * socapcanhdoixungcachtrucdoixung * cos ϕ Bư c 4 V sơ dây qu n 2 5 N u dây qu n 2 l p thì tính Tính bư c dây τ ≤ y ≤ τ r i v 3 6 Ph n 3 : Phương pháp pybô và ki m tra theo crissi ( áp d ng z l và dây qu n 1 l p – 2 l p ) Bư c 1 : Ζ τ c 180 τ= q= =b+ α = 2p m d τ Vi t s có giá tr b+1 : c l n Vi t ti p s có giá tr b : d-c l n Vi t ti p khi nào t ng dãy s = z Ch n y = (0.8 → 0.86)τ => v : z = 15, 2p = 4 Vì z = 15 l nên dùng pp pybô Bư c 1 : Ζ 15 τ= = = 3.75 2p 4 Page 3
 4. PHÒNG TR 309/2 τ 3.75 c 1 q= = = 1.25 = b + 1 + m 3 d 4 180 180 α = = = 480 τ 3.75 Vi t s có giá tr 2 : 1 l n Vi t ti p s có giá tr 1 : 3 l n 2111 Vì z = 15 nên ta l p l i dãy s trên 3 l n . ta có như sau : 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 A C B A C B A C B A C B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A A C B A C C B A C B B A C B Bư c 3 V sơ dây qu n ng khuôn t p trung 2 l p y = (0.8 → 0.86)τ => ch n y = 3 M i pha cách nhau 240o 240/48 = 5 rãnh a c Ki m tra theo crissi Bư c 1 Thông thư ng dây qu n 2 l p thì m i pha ch a 2 d ng b i dây + m t d ng có b b i dây trong nhóm và có n1 nhóm b i + m t d ng có b+1 b i dây trong nhóm và có n2 nhóm b i t ng s b i dây trong pha = n1*b + n2 * ( b+1) Page 4
 5. PHÒNG TR 309/2 Bư c 2 Tính h s bư c ng n kn y  K n = sin  * 90 0  τ  Tính h s qu n r i kr  α   α  sin  b *  sin (b + 1) *  2 2 K r1 =   Kr2 =   α  b * sin  (b + 1)* sin α     2   2  => h s qu n r i cho toàn b pha dây qu n n1 * b * k r1 + n2 * (b + 1)* k r 2 kdq = kn*kr => Kr = => n1 * b + n2 * (b + 1) Ph n 4 Dây qu n sin theo siskind * phân bi t dây qu n sin v i dây qu n ng tâm 1 l p thông thư ng - Không có gi i s b i trong 1 nhóm cho dây qu n sin - S vòng c a m i b i dây trong m t nhóm b i c a dây qu n sin không b ng nhau mà phân b theo m t t l nh trư c . * Qui t c xác nh t ng s b i ch a trong 1 nhóm b i - v ư c d ng nhóm b i dây - mu n v ư c d ng nhóm b i dây ta c n xác nh s b i t i a cho phép ch a trong m i nhóm - s b i t i a ch a trong 1 nhóm ph thu c vào giá tr c a bư c c c t τ là ch n hay l , ph thu c ki u hình nhóm b i dây là lo i co hay không có mư n rãnh * τ ch n - n u dây không mư n rãnh, thì t ng s b i dây t i a ch a trong 1 nhóm b i là (τ /2 ) b i - n u dây có mư n rãnh, thì t ng s b i dây t i a ch a trong 1 nhóm b i là (τ /2 ) b i và gi a nhóm b i dây có 1 rãnh b tr ng. - pha chính không mư n rãnh ⇔ thì pha ph cũng không mư n rãnh *τ l - n u dây không mư n rãnh, thì t ng s b i dây t i a ch a trong 1 nhóm b i là (τ -1 )/ 2 b i và gi a nhóm b i dây có 1 rãnh b tr ng - n u dây có mư n rãnh, thì t ng s b i dây t i a ch a trong 1 nhóm b i là (τ +1) / 2 b i - pha chính không mư n rãnh ⇔ thì pha ph mư n rãnh t các nhóm b i dây có t i a s b i, ta có th suy ra các bi n d ng cho dây qu n sin b ng cách b d n b i trong cùng ( có bư c dây nh nh t ) trong nhóm. * v theo trình t sau: - v 1 d ng dây qu n sin cho pha chính - nh tr c cho pha chính - suy ra tr c cho pha ph theo v trí tr c pha chính ( cách nhau 90o i n ) - t tr c pha ph ta v d ng dây qu n sin cho pha ph bư c 1 Ζ 180 τ= .α = 2Ρ τ Xác nh góc m r ng cho m i b i trong nhóm b i pha chính Page 5
 6. PHÒNG TR 309/2 θ θ  θ i = yi *α => i => Β = ∑ sin i  2 2 Bư c 2 G i N là t ng s vòng cho 1 nhóm b i c a pha chính θ  sin i  2 =   Νi Ν Β Νi Làm tròn sao cho ∑Ν =1 Bư c 3 Νi θ  Κ dqchinh = ∑ sin  i  Ν 2 Bư c 4 tính cho pha ph θ 'i  θ 'i  ' θ i = y i *α => ' => Β = ∑ sin    2  ' 2   G i N’ là t ng s vòng c a 1 nhóm b i c a pha ph N’= ∑ Ν i '  θ 'i  sin   2  Ν 'i = '  Ν' Β Ν 'i Làm tròn sao cho ∑ ' = 1 Ν Bư c 3 Ν 'i  θ 'i  Κ dq _ phu = ∑ sin   2  Ν'   Ph n 5 Trình t tính toán cho dây qu n sin theo siskind Bư c 1 xác nh kích thư c lõi thép - Dt : ư ng kính trong ( mm ) - bg : b d y gông (mm ) - br : b d y răng ( mm ) - i n áp làm vi c - cách u dây - t n s làm vi c Bư c 2 Dt tính 2 p = (0.4 ÷ 0.5) bg Bư c 3 π .Dt τ= nên i ra cm 2p α δ = 0.62 ÷ 0.72 φ = α δ .τ .L.Bδ ơn v tính trong công th c này τ (m) và L (m) Page 6
 7. PHÒNG TR 309/2 Chú ý : trong ng cơ 1 pha ph m vi công su t bé và thu ng b trí theo dây qu n sin nên φ ư c Dt * L  tính như sau : φ =    * Bδ  P  Bư c 4 Ch n KC : h s ép ch t = 0.9 ÷ 0.93 φ α δ .τ . Dt * Bδ Bg = = Bδ => Bg = 2.(bg .L ).K C 2.K C .bg 2 P * bg Bư c 5 π .Dt Br = Bδ Ζ.br Bư c 6 - Tra b ng 1 , 2 ra ư c Bg max và Br max t ó suy ra Bδ max và ta ch n giá tr nh sau ó tr i 0.02 - Ho c xem trang 65 ch n Bg max và Br max t bư c 4 và 5 suy ra Bδ max tương ng sau ó ch n giá tr nh nh t - T Bư c 3 suy ra φ Bư c 7 Tính kdq * d a vào τ - ch n ki u dây qu n cho pha chính và pha ph - v sơ , xác nh tr c pha Ζ 180 τ= .α = 2Ρ τ Xác nh góc m r ng cho m i b i trong nhóm b i pha chính => Β = ∑ sin i  θi θ θ i = yi *α =>   2 2 G i N là t ng s vòng trong 1 nhóm b i c a pha chính θ  sin i  2 =   Νi Ν Β Νi Làm tròn sao cho ∑Ν =1 Νi θ  Κ dqchinh = ∑ sin  i  Ν 2 * tính cho pha ph θ 'i  θ 'i  θ i ' = y 'i *α => => Β' = ∑ sin     2  2  G i N’ là t ng s vòng c a 1 nhóm pha ph N’= ∑ Ν i '  θ 'i  sin   2  Ν 'i = '  Ν' Β Ν 'i Làm tròn sao cho ∑ Ν' = 1 Page 7
 8. PHÒNG TR 309/2 Νi' θ i  ' Κ dq _ phu = ∑ ' sin   2  Ν   Bư c 8 τ .L − (τ .L )min K E = K E min + (K − K ) (τ .L )max − (τ .L )min E max E min τ .L ( cm2) tính Bư c 3 Tra b ng 3 trang 25 ra ư c KEmin , KEmax, (τ .L )min , (τ .L )max Bư c 9 Npha_chính = t ng s vòng dây c a pha chính K EU mpha N pha _ chinh = 4.44. f .φ .k dq _ chinh N : t ng s vòng c a 1 nhóm b i trong pha chính N pha _ chinh N = tông _ n hom_ boi _ cua _ pha _ chinh Trong ó tông _ n hom_ boi _ cua _ pha _ chinh : v hình s bi t ư c Rãnh hình thang  d + d2  2 Sr =  1 .h ( mm )  2  Rãnh hình qu lê 2  d + d2   d  πd 2 Sr =  1 . h − 2  + 2 ( mm )  2  2 8 n.s N .u kl = c i r sr - n : s s i ch p, khi tính toán sơ b cho n = 1 - ur = 1 ( dây qu n 1 l p ) - ur = 2 ( dây qu n 2 l p ) Tra b ng 4 trang 25 ra Kl kl .sr sc _ chinh = trong ó Ni là s vòng l n nh t trong 1 nhóm b i n.u r .N i 4.sc _ chinh dc _ chinh = = 1.128 sc _ chinh (mm ) π d chinh = d c _ chinh − 0.05(mm ) -> ch n dc theo th c t dc chu n < dc
 9. PHÒNG TR 309/2 cos ϕ và η tra b ng 8 trang 26 Bư c 12 2 +5 a d phu = d ch * (0.9) a tra b ng 5 trang 66 ra ư c (p m)max và (p m)min và amax amin p − ( p m )min a = amin + m (a − a ) ( p m )max − ( p m )min max min Suy ra dph sau ó làm tròn cho phù h p v i th c t ti p theo ki m tra xem a có vư t hay không d phu b ng cách tính (0.9)2+5a = d ch Κ dq _ chinh N pha _ phu Κ dq _ chinh Npha_ph = a*Npha_chính* => N' = * Κ dq _ phu tong _ so _ n hom_ boi _ cua _ pha _ phu Κ dq _ phu Trong ó tong _ so _ n hom_ boi _ cua _ pha _ phu ta d a vào hình v có ư c tư b7 Suy ra Ν i' Bư c 13 Ki m tra h s kl có th a hay không thì ki m tra các rãnh trong n a bư c c c Ν i * Sc _ chinh + Ν i' * S c _ phu Kl o _ ranh _ can _ tinh = Sr Bư c 14 ( xem sách trang 69 ) Ph n 6 V dây qu n stator ng cơ 2 c p t c t s bi n tôc 2/1 Bư c 1 : xác nh tham s c n thi t : - Z - 2P1 ( ng v i t c nhanh ) , 2P2 ( ng v i t c ch m ) - Bư c dây chung Ζ y= 2 p2 - S rãnh phân b cho m i pha Ζ q= m * 2 p1 - Mu n xây d ng b dây d dàng ta c n có y và q nguyên Bư c 2 - nên v sơ dây qu n 2 l p kh sóng b c cao - khi liên k t b i dây chú ý yêu c u bài là P = const hay M = const hay P,M = var ph n 7 Trình t tính toán dây qu n stator 2 c p t c M = const Bư c 1 xác nh kích thư c lõi thép - Dt : ư ng kính trong ( mm ) - bg : b d y gông (mm ) - br : b d y răng ( mm ) - i n áp làm vi c - cách u dây - t n s làm vi c Bư c 2 Dt tính 2 p = (0.4 ÷ 0.5) bg Page 9
 10. PHÒNG TR 309/2 Bư c 3 π .Dt π .Dt τC = nên i ra cm τ th = nên i ra cm 2 p1 2 p2 α δ = 0.62 ÷ 0.72 α δ = 0.62 ÷ 0.72 φC = α δ .τ C .L.Bδ C ơn v τ (m) và L (m) φth = α δ .τ th .L.Bδ ơn v τ (m) và L (m) th Bư c 4 Ch n KC : h s ép ch t = 0.9 ÷ 0.93 Ch n KC : h s ép ch t = 0.9 ÷ 0.93 φC α δ .τ C . φth αδ .τ th . Bg C = = Bδ C Bg th = = Bδ th 2.(bg .L ) 2.K C .bg 2.(bg .L ) 2.K C .bg Bư c 5 π .Dt π .Dt BrC = Bδ C Brth = Bδ th Ζ.br Ζ.br Bư c 6 Tính kdq Ζ Ζ y= và q= 2 p2 m * 2 p1  q.α C   q.α th  sin   sin    y.90   2     y.90   2    K dq C = sin   τ   K dq th = sin   τ    C  α C   th   α th  q. sin   2   q. sin   2       Ζ 180 0 * (2 p1 ) Ζ 180 * (2 p 2 ) 0 Trong ó τ C = và α C = τ th = và α th = 2 p1 Ζ 2 p2 Ζ K dqC L pt s K dqth Bư c 7 B g th Bδ th 3 K dqC Br th Bδ th K = 0 .5 * = = = 3 dqC BgC Bδ C 2 K dqth BrC Bδ C K dqth Khi M = const thì Bg > Bg B r < Br C Bδ < Bδ th C th C th Ki m tra - Tra b ng 1 trang 25 l y Bg t bư c 7 Bg bư c 4 Bδ bư c 7 C max Bδ bư c 5 Br th C th th ( tra b ng xem có th a không ). N u không th a thì - Tra b ng 2 trang 25 l y Br max bư c 7 Br ( d a vào b ng xem có th a không ?) th c - Tra b ng l y Br max bư c 5 Bδ ( d a vào b ng xem có th a không ?) bư c 7 th th Bδ ( d a vào b ng xem có th a không ?) bư c 4 C Bg và Bg t bư c 3 φC và φth C th Bư c 8 τ C .L − (τ C .L )min Tính K E = K E C C min + (K (τ C .L )max − (τ C .L )min E C max − K EC min ) τ C .L ( cm2) tính Bư c 3 Page 10
 11. PHÒNG TR 309/2 Tra b ng 3 trang 25 ra ư c KEcmin , KEcmax, (τ C .L )min , (τ C .L )max τ th .L − (τ th .L )min Tính K E = K E th th min + (K (τ th .L )max − (τ th .L )min E th max − K Eth min ) τ th .L ( cm2) tínhBư c 3 Tra b ng 3 trang 25 ra ư c KEth min , KEth max, (τ th .L )min , (τ th .L )max Bư c 9 ng cơ khi Làm vi c t c th p u ∆ U mpha = Ud Npha_th p = t ng s vòng dây c a 1 pha K E thU mpha N pha _ thâp = 4.44. f .φth .kdqth T ng S b i trong 1 pha c a dây qu n 2 l p soranh tongsoboi / pha = *2 2*3 Nb : s vòng c a 1 b i trong 1 pha N pha _ thâp Nb = tôngsôboi / pha ng cơ khi Làm vi c t c cao u Y//Y U mpha = Ud / 3 M t pha ch a 2 nhánh song song Nnhánh_cao = t ng s vòng dây c a 1nhánh c a 1 pha K E CU mpha N nhanh _ cao = 4.44. f .φC .kdqC S b i c a 1 nhánh trong 1 pha c a dây qu n 2 l p soranh 2 soboicua1nhanhtrong1 pha = * 2 * 3 sonhanh Nb : s vòng c a 1 b i trong 1 nhánh trong 1 pha N pha _ cao Nb = soboicua1nhanhtrong1 pha T ây ch n Nb chung cho c 2 c p t c chú ý n Bg và Br không vư t Bư c 10 Rãnh hình thang  d + d2  2 Sr =  1 .h ( mm )  2  Rãnh hình qu lê 2  d + d2   d  πd 2 Sr =  1 . h − 2  + 2 ( mm )  2  2 8 n.s N .u kl = c b r sr - n : s s i ch p, khi tính toán sơ b cho n = 1 - ur = 2 ( dây qu n 2 l p ) Tra b ng 4 trang 25 ra Kl Page 11
 12. PHÒNG TR 309/2 kl .sr sc = n.u r .N b 4.sc dc = = 1.128 sc (mm ) π d = d c − 0.05(mm ) -> ch n dc theo th c t dc chu n < dc
 13. PHÒNG TR 309/2 π .Dt π .Dt BrC = Bδ C Brth = Bδ th Ζ.br Ζ.br Bư c 6 Tính kdq Ζ Ζ y= và q= 2 p2 m * 2 p1  q.α C   q.α th  sin   sin    y.90   2     y.90   2    K dq C = sin   τ   K dq th = sin   τ    C  α   th  α  q. sin  C   2  q. sin  th   2      Ζ 180 0 * (2 p1 ) Ζ 180 * (2 p 2 ) 0 Trong ó τ C = và α C = τ th = và α th = 2 p1 Ζ 2 p2 Ζ K dqC L pt s K dqth Bư c 7 Bg th Bδ th K Br th K = 0.5 * = 1.155 * dqC = 2.31* dqC Bg C Bδ C K dqth BrC K dqth Khi P = const thì Bg ≈ Bg B r < Br Bδ < Bδ C th C th C th Ki m tra - Tra b ng 1 l y Bg bư c 7 Bg bư c 4 Bδ bư c 7 C max Bδ bư c 5 Br ( tra b ng th C th th xem có th a không ). N u không th a thì - Tra b ng l y Br max bư c 7 Br ( d a vào b ng xem có th a không ?) th c - Tra b ng l y Br max bư c 5 Bδ ( d a vào b ng xem có th a không ?) bư c 7 th th Bδ ( C d a vào b ng xem có th a không ?) bư c 4 Bg và Bg t bư c 3 φC và φth C th Bư c 8 τ C .L − (τ C .L )min - Tính K E = K E C C min + (K (τ C .L )max − (τ C .L )min E C max − K EC min ) τ C .L ( cm2) tínhBư c 3 Tra b ng 3 trang 25 ra ư c KEcmin , KEcmax, (τ C .L )min , (τ C .L )max τ th .L − (τ th .L )min - Tính K E = K E th th min + (K (τ th .L )max − (τ th .L )min E th max − K Eth min ) τ th .L ( cm2) tính Bư c 3 Tra b ng 3 trang 25 ra ư c KEth min , KEth max, (τ th .L )min , (τ th .L )max Bư c 9 * ng cơ khi Làm vi c t c cao u ∆ U mpha = Ud K E CU mpha N pha _ cao = 4.44. f .φC .k dqC T ng S b i trong 1 pha c a dây qu n 2 l p soranh tongsoboi / pha = *2 2*3 Nb : s vòng c a 1 b i trong 1 pha Page 13
 14. PHÒNG TR 309/2 N pha _ cao N b cao = tôngsôboi / pha * ng cơ khi Làm vi c t c th p u Y//Y U mpha = Ud / 3 M t pha ch a 2 nhánh song song Nnhánh_th p = t ng s vòng dây c a 1nhánh c a 1 pha K E thU mpha N nhanh _ thâp = 4.44. f .φth .kdqth S b i c a 1 nhánh trong 1 pha c a dây qu n 2 l p soranh 2 soboicua1nhanhtrong1 pha = * 2 * 3 sonhanh Nb : s vòng c a 1 b i trong 1 nhánh trong 1 pha N pha _ cao Nb = soboicua1nhanhtrong1 pha T ây ch n Nb chung cho c 2 c p t c chú ý n Bg và Br không vư t Bư c 10 Rãnh hình thang  d + d2  2 Sr =  1 .h ( mm )  2  Rãnh hình qu lê 2  d + d2   d  πd 2 Sr =  1 . h − 2  + 2 ( mm )  2  2 8 n.s N .u kl = c b r sr - n : s s i ch p, khi tính toán sơ b cho n = 1 - ur = 2 ( dây qu n 2 l p ) Tra b ng 4 trang 25 ra Kl kl .sr sc = n.u r .N b 4.sc dc = = 1.128 sc (mm ) π d = d c − 0.05(mm ) -> ch n dc theo th c t dc chu n < dc
 15. PHÒNG TR 309/2 U mpha = Ud / 3 I m_pha th p = Idm*s nhánh Ρth = 3 * U d * sônhanh * I m * cos ϕ c *η c * 0.7( w) Ph n 9 Trình t tính toán dây qu n stator 2 c p t c ( P = var và M = var ) Bư c 1 xác nh kích thư c lõi thép - Dt : ư ng kính trong ( mm ) - bg : b d y gông (mm ) - br : b d y răng ( mm ) - i n áp làm vi c - cách u dây - t n s làm vi c Bư c 2 Dt tính 2 p = (0.4 ÷ 0.5) bg Bư c 3 π .Dt π .Dt τC = nên i ra cm τ th = nên i ra cm 2 p1 2 p2 α δ = 0.62 ÷ 0.72 α δ = 0.62 ÷ 0.72 φC = α δ .τ C .L.Bδ C ơn v τ (m) và L (m) φth = α δ .τ th .L.Bδ ơn v τ (m) và L (m) th Bư c 4 Ch n KC : h s ép ch t = 0.9 ÷ 0.93 Ch n KC : h s ép ch t = 0.9 ÷ 0.93 φC α δ .τ C . φth αδ .τ th . Bg C = = Bδ C Bg th = = Bδ th 2.(bg .L ) 2.K C .bg 2.(bg .L ) 2.K C .bg Bư c 5 π .Dt π .Dt BrC = Bδ C Brth = Bδ th Ζ.br Ζ.br Bư c 6 Tính kdq Ζ Ζ y= và q= 2 p2 m * 2 p1  q.α C   q.α th  sin   sin    y.90   2     y.90   2    K dq C = sin   τ   K dq th = sin   τ    C   α C  th   α th  q. sin   2   q. sin   2       Ζ 180 0 * (2 p1 ) Ζ 180 * (2 p 2 ) 0 Trong ó τ C = và α C = τ th = và α th = 2 p1 Ζ 2 p2 Ζ K dqC L pt s K dqth Bư c 7 Page 15
 16. PHÒNG TR 309/2 Bg th Bδ th K Bδ th Br th K dqC = 0.5 * = 0.5 * dqC = = Bg C Bδ C K dqth Bδ C BrC K dqth Khi P = var, M = var thì Bg > Bg Br > Br Bδ > Bδ C th C th C th Ki m tra - Tra b ng 1 l y Bg bư c 7 Bg bư c 4 C max Bδ bư c 7 Bδ bư c 5th Br ( tra b ng C th th xem có th a không ). ( trong trư ng h p này nên tính theo Bg N u không th a thì C max - Tra b ng l y Br max bư c 7 Br ( d a vào b ng xem có th a không ?) th c - Tra b ng l y Br max bư c 5 Bδ ( d a vào b ng xem có th a không ?) bư c 7 th th Bδ ( C d a vào b ng xem có th a không ?) bư c 4 Bg và Bg t bư c 3 φC và φth C th Bư c 8 τ C .L − (τ C .L )min - Tính K E = K E C C min + (K (τ C .L )max − (τ C .L )min E C max − K EC min ) τ C .L ( cm2) tínhBư c 3 Tra b ng 3 trang 25 ra ư c KEcmin , KEcmax, (τ C .L )min , (τ C .L )max τ th .L − (τ th .L )min - Tính K E = K E th th min + (K (τ th .L )max − (τ th .L )min E th max − K Eth min ) τ th .L ( cm2) tính Bư c 3 Tra b ng 3 trang 25 ra ư c KEth min , KEth max, (τ th .L )min , (τ th .L )max Bư c 9 * ng cơ khi Làm vi c t c cao u Y//Y M t pha ch a 2 nhánh song song U mpha = Ud / 3 Nnhánh_cao = t ng s vòng dây c a 1nhánh c a 1 pha K E CU mpha N nhanh _ cao = 4.44. f .φC .k dqC S b i c a 1 nhánh trong 1 pha c a dây qu n 2 l p soranh 2 soboicua1nhanhtrong1 pha = * 2 * 3 sonhanh Nb : s vòng c a 1 b i trong 1 nhánh trong 1 pha N nhanh _ cao Nb = soboicua1nhanhtrong1 pha • ng cơ khi Làm vi c t c th p uY - 1 pha ch có 1 nhánh U mpha = Ud / 3 Npha_th p = t ng s vòng dây c a 1nhánh c a 1 pha K E thU mpha N pha _ thâp = 4.44. f .φth .k dqth Page 16
 17. PHÒNG TR 309/2 S b i c a 1 nhánh trong 1 pha c a dây qu n 2 l p soranh soboicua1nhanhtrong1 pha = *2 2*3 Nb : s vòng c a 1 b i trong 1 nhánh trong 1 pha N pha _ thap Nb = soboicua1nhanhtrong1 pha T ây ch n Nb chung cho c 2 c p t c chú ý n Bg và Br không vư t Bư c 10 Rãnh hình thang  d + d2  2 Sr =  1 .h ( mm )  2  Rãnh hình qu lê 2  d + d2   d  πd 2 Sr =  1 . h − 2  + 2 ( mm )  2  2 8 n.s N .u kl = c b r sr - n : s s i ch p, khi tính toán sơ b cho n = 1 - ur = 2 ( dây qu n 2 l p ) Tra b ng 4 trang 25 ra Kl kl .sr sc = n.u r .N b 4.sc dc = = 1.128 sc (mm ) π d = d c − 0.05(mm ) -> ch n dc theo th c t dc chu n < dc < dc l n n u ch n dc l n thì ki m tra l i kl d a vào b ng xem có th a không ? Bư c 11 xác nh dòng nh m c ( ư c lư ng ) - công su t v n hành t c cao u Y//Y U mpha = Ud / 3 I m_pha cao = Idm*s nhánh Ρc = 3 * U * sônhanh * I m * cos ϕ C *η C (w) công su t v n hành t c th p u Y Ρthâp = 3 * U d * I m * (cos ϕ C *η C ) * 0.7( w) I m_pha th p = Idm U mpha = Ud / 3 B sung m t s chú ý : 1.Cách u dây c a ng cơ 2 c p t c : Page 17
 18. PHÒNG TR 309/2 .- khi M = const - nhanh u Y//Y – ngu n vào T4 , T5 , T6 - n i t t T1 – T2 – T3 - ch m u ∆ - ngu n vào T1 , T2 , T3 – b tr ng T4 , T5 , T6 .- khi P = const - nhanh u ∆ – ngu n vào T4 , T5 , T6 - b tr ng T1 – T2 – T3 - ch m u Y//Y - ngu n vào T1 , T2 , T3 – n i t t T4 , T5 , T6 - Page 18
 19. PHÒNG TR 309/2 .- khi P, M = VAR - nhanh u Y//Y – ngu n vào T4 , T5 , T6 - n i t t T1 – T2 – T3 - ch m u Y - ngu n vào T1 , T2 , T3 – b tr ng T4 , T5 , T6 - Ph n 10 Tính toán MBA 1 pha công su t nh . Trang 120 sgk Bư c 1 tính công su t u ra S2 = ∑ U 2i * I 2i (VA) Bư c 2 Page 19
 20. PHÒNG TR 309/2 S2 At = 1.423 * K hd * B ( ) cm2 Ch n B theo hàm lư ng silic c a lá thép kt xem sách trang 120 Khd ph thu c vào hình d ng c a lõi thép n u hình : U-I => Khd = 1 ÷ 1.2 E-I => Khd = 1.4 ÷ 1.6 T Khd => (Atmin ÷ Atmax ) => ch n 1 giá tr At Mà At = a*b N u b = a thì => amax = At 2 N u b =1.5 a thì => amin = At 3 At T (amin ÷ amax ) => ch n a theo th c t (3.8 cm, 4 cm , 4.2 cm, 4.5 cm ) => b = a b Kinh nghi m ta có b d y 1 lá thép là 0.5mm => s lá thép là = 0 .5 Tính l i chính xác At => At = a*b chú ý ph i thu c (Atmin ÷ Atmax ) Bư c 3 S2 Tính I1i = tra b ng trang 122 co giá tr η theo S2 U1i *η I1i I Ch n J theo b ng 10.3 trang 122 => d1i = 1.128 * và d 2i = 1.128 * 2i J J Bư c 4 1 S vòng dây t o 1 volt i n áp nv = 4.44 * f * B * At T i sơ c p : UO = E t l v i s vòng dây => N1i = U1i * nv T i th c p E2i = U2i0 = Ch2i * U 2i Ch2i ch n theo S2i theo b ng 10.1 trang 122 => N 2i = U 2i 0 * nv Ph n 11 Tính toán MBA 1 pha công su t nh theo phương pháp chính xác Bư c 1 tính công su t u ra S2 = ∑ U 2i * I 2i (VA) S2 Tính I1i = tra b ng trang 122 có giá tr η theo S2 U1i *η I1i I Ch n J theo b ng 10.3 trang 122 => d1i = 1.128 * => d1ic => Sc 1ivà d 2i = 1.128 * 2i => J J d1ic => Sc 2i Bư c 2 a 33 Tính Acs = c * h = * a = a 2 2 24 Tính ti t di n dây qu n : Adq = ∑ U1i * nv * Sc 1i + ∑ U 2i 0 * nv * Sc 2i Mà E2i = U2i0 = Ch2i * U 2i trong ó Ch2i ch n theo S2i theo b ng 10.1 trang 122 Page 20
Đồng bộ tài khoản