Tự nhiên xã hội 1 - Bài 15, 16

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
68
lượt xem
16
download

Tự nhiên xã hội 1 - Bài 15, 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức:Lớp học là nơi các em đến học hàng ngày. 2. Kỹ năng: Nói được các thành viên của lớp, tên cô giáo, lớp, 1 số bạn ở lớp. 3. Thái độ: Kính trọng thấy cô giáo, đoàn kết bạn bè và yêu quý bạn bè.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự nhiên xã hội 1 - Bài 15, 16

  1. Bài 15 L pH c I. M C TIÊU: 1. Ki n th c:L p h c là nơi các em n h c hàng ngày. 2. K năng: Nói ư c các thành viên c a l p, tên cô giáo, l p, 1 s b n l p. 3. Thái : Kính tr ng th y cô giáo, oàn k t b n bè và yêu quý b n bè. II. DÙNG D Y H C: - GV: M t s bìa, m i b g m nhi u t m bìa nh , 1 t m ghi tên dùng trong l p. - HS: III. HO T NG D Y – H C: 1. On nh t ch c: 2. Ki m tra bài cũ: Hôm trư c các con h c bài gì? (An toàn khi nhà) - K tên nh ng dùng d gây t tay? - K tên nh ng dùng d gây cháy? - Nh n xét bài cũ.
  2. 3. Bài m i: Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS H 1: Chung c l p Gi i thi u bài m i: L p H c M c tiêu: H c sinh bi t các em h c trư ng nào? L p nào? Cách ti n hành - GV h i : Vĩnh Trư ng, Em h c trư ng nào? L p 15 Em h c l p M t m y ? Theo dõi HS tr l i. - Trang 32, 33 - Hư ng d n HS quan sát hình SGk. - Hình SGK l p h c có nh ng ai? Và nh ng th gì? - HS th o lu n nhóm 2 - L p h c mình có g n gi ng v i hình nào? - Các b n thích h c l p h c nào? - L p theo dõi b sung. - Sau ó GV g i 1 s em trình bày n i dung. H 2: Liên h th c t M c tiêu: Liên h th c t xem l p mình có bao nhiêu b n? - 35 b n GV nêu câu h i ? - 16 trai, L p em có t t c bao nhiêu b n ? _ 19 gái
  3. L p em có m y b n trai? - Lê Th Vinh L p em có m y b n gái? - Cô giáo ch nhi m tên gì? - Trong l p các con chơi v i ai? - GV theo dõi HS tr l i. - Ho t ng t ng c p K t lu n: L p h c nào cũng có th y giáo, cô giáo và HS. Có b ng, t , tranh. H 3:Liên h th c t l p h c c a mình - Bàn, gh , t , b ng M c tiêu: Gi i thi u l p h c c a mình. Cách ti n hành: - Xem trong l p có dùng gì? - 1 vài em lên k trư c l p - Mu n l p h c s ch p em ph i làm gì? GV quan sát, hư ng d n nh ng em chưa bi t h i hay tr l i. - Trò chơi: Ai nhanh, ai úng - GV cùng c l p theo dõi, nh n xét. K t lu n: Các con c n nh tên trư ng, l p. Yêu quý và bi t gi v sinh cho l p h c. H 4: Luy n t p - HS ch n các t m bìa M c tiêu: Nh n d ng và phân lo i dùng trong l p. - Ghi tên các dùng có trong l p Cách ti n hành: lên b ng. - GV phát 1 nhóm 1 b bìa. - Chia b ng thành 4 c t.
  4. - GV theo dõi xem nhóm nào nhanh, úng s th ng cu c. C ng c : V a r i các con h c bài gì? - Mu n l p h c s ch p các con làm gì? - Hãy k l i tên 1 s dùng trong l p - Nh n xét ti t h c. D n dò : Các con ph i bi t gi gìn l p h c s ch p, yêu quý l p h c như ngôi nhà c a mình . .
  5. Bài 16 Ho t ng L p I. M C TIÊU: 1. Ki n th c: HS bi t: Các ho t ng l p, m i quan h gi a GV và HS, HS và các b n trong l p. 2. K năng: Tham gia tích c c vào các ho t ng l p. 3. Thái : Có ý th c giúp , chia s v i các b n trong l p. II. DÙNG D Y H C: - GV: Tranh minh ho cho bài h c. - HS: III. HO T NG D Y – H C: 1. On nh t ch c: 2. Ki m tra bài cũ: Ti t hôm trư c các con h c bài gì? (L p h c) - Cô giáo ch nhi m em tên gì? - Hãy k tên 1s dùng trong l p - Nh n xét bài cũ.
  6. 3. Bài m i: Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài m i: H 1: Ho t ng chung c l p . M c tiêu: HS bi t các ho t ng l p và m i quan h gi a GV và HS, HS và HS trong t ng ho t ng h c t p. Cách ti n hành: - SGK Cho HS l y SGK quan sát - HS ho t ng theo c p Bư c 1: Hư ng d n HS quan sát và nêu v i b n n i dung H1: Các b n quan sát ch u cá ư c th trong t ng hình. H2: Cô giáo hư ng d n các em h c Bư c 2: HS trình bày trư c l p. H3: Các b n hát Bư c 3: GV nêu câu h i chung. H4: T p v - Trong các ho t ng ó, ho t ng nào ư c t ch c H5: Các b n lên trình bày n i dung l p? bài v - Ho t ng nào ư c t ch c ngoài sân trư ng? - H2, 4, 5 - Trong t ng ho t ng trên GV làm gì? HS làm gì? - H1. 3 - GV hư ng d n, HS th c hành GV theo dõi HS tr l i. K t lu n: l p h c nào cũng có th y, có cô và HS. Trong l p h c có nh ng ho t ng ư c t ch c trong l p ho c ngoài l p. H 2: Gi i thi u các ho t ng c a l p h c
  7. M c tiêu: HS bi t ư c các ho t ng trong l p h c c a mình Cách ti n hành: GV hư ng d n: - Th o lu n nhóm - Nh ng ho t ng nào mà các con thích? Mình ph i làm - HS nói v i b n các ho t ng gì giúp các b n h c t t? l p - GV g i 1 s em nêu trư c l p. - GV theo dõi. K t lu n: Các em ph i bi t h p tác, giúp và chia s - L p nh n xét v i các b n trong các ho t ng h c t p l p - Cho l p hát bài: L p chúng mình H 3: Luy n t p c ng c M c tiêu: HS n m ư c n i dung bài h c. Cách ti n hành V a r i các con h c bài gì? - Hãy k các ho t ng thư ng có l p em? - Em ph i làm gì giúp b n h c t t? - Ho t ng l p - Nh n xét ti t h c.
Đồng bộ tài khoản