Tự nhiên xã hội 1 - Bài 3, 4

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
63
lượt xem
8
download

Tự nhiên xã hội 1 - Bài 3, 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp HS biết: -Nhận xét và mô tả một số vật xung quanh. -Hiểu được mắt,mũi,tai,lưỡi,tay(da) là các bộ phận giúp chúng ta nhận biết được các vật xung quanh. - Có ý thức bảo vệ và giữ gìn các bộ phận đó của cơ thể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự nhiên xã hội 1 - Bài 3, 4

  1. BÀI 3 NH N BI T CÁC V T XUNG QUANH A. M c tiêu: Giúp HS bi t: -Nh n xét và mô t m t s v t xung quanh. -Hi u ư c m t,mũi,tai,lư i,tay(da) là các b ph n giúp chúng ta nh n bi t ư c các v t xung quanh. - Có ý th c b o v và gi gìn các b ph n ó c a cơ th . B. dùng d y-h c: -Các hình trong bài 3 SGK - M t s v t như:xà phòng thơm,nư c hoa,qu bóng,qu mít,c c nư c nóng,nư c l nh … C. Ho t ng d y h c Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Kh i ng:HS chơi trò chơi -Chơi trò chơi:nh n bi t các v t xung quanh * Cách ti n hành: -2-3HS lên chơi - Dùng khăn s ch che m t m t b n,l n lư t t vào tay b n óm ts v t, b n ó oán xem là cái gì.Ai oán úng thì th ng cu c.
  2. 2.Bài m i: -GV gi i k t lu n bài gi i thi u: Qua trò chơi chúng ta -HS theo dõi bi t ư c ngoài vi c s d ng m t nh n bi t các v t,còn có th dùng các b ph n khác c a cơ th nh n bi t các s v t và hi n tư ng xung quanh.Bài h c hôm nay chúng ta s tìm hi u i u ó. Ho t ng 1:Quan sát hình trong SGK ho c v t th t *M c tiêu:Mô t ư c m t s v t xung quanh *Cách ti n hành: Bư c 1:Chia nhóm 2 HS -GV hư ng d n:Các c p hãy quan sát và nói v hình dáng,màu s c,s nóng,l nh,s n sùi,trơn nh n …c a các v t xung quanh mà các em nhìn th y trong hình (ho c v t th t -HS làm vi c theo t ng ) c p -GV theo dõi và giúp HS tr l i quan sát và nói cho nhau Bư c 2: nghe -GV g i HS nóiv nh ng gì các em ã quan sát ư c ( ví d :hình dáng,màu s c, c i mnhư nóng,l nh,nh n,s n sùi …) -N u HS mô t y ,GV không c n ph i nh c l i - HS ng lên nói v Ho t ng 2: Th o lu n theo nhóm nh nh ng gì các em ã quan *M c tiêu:Bi t vai trò c a các giác quan trong vi c nh n sát bi t th gi i xung quanh. -Các em khác b sung *Cách ti n hành:
  3. Bư c 1: -Gv hư ng d n Hscách t câu h i th o lu n trong nhóm: +Nh âu b n bi t ư c màu s c c a m t v t? + Nh âu b n bi t ư c hình dáng c a m t v t? + Nh âu b n bi t ư c mùi c a m t v t? + Nh âu b n bi t ư c v c a th c ăn? -HS thay phiên nhau t p + Nh âu b n bi t ư c m t v t là c ng,m m;s n sùi,m n t câu h i và tr l i. màng,trơn,nh n;nóng,l nh …? + Nh âu b n nh n ra ó là ti ng chim hót,hay ti ng chó s a? Bư c 2: -GV cho HS xung phong tr l i -Ti p theo,GV l n lư t nêu các câu h i cho c l p th o lu n: + i u gì s x y ra n u m t c a chúng ta b h ng? + i u gì s x y ra n u tai c a chúng ta b i c? + i u gì s x y ra n u mũi,lư i,da c a chúng ta m t h t c m giác? -HS tr l i * K t lu n: -HS tr l i -Nh có m t ( th giác ),mũi (kh u giác),tai (thính giác),lư i (v giác),da (xúc giác) mà chúng ta nh n bi t ư c m i v t xung quanh,n u m t trong nh ng giác quan ó b h ng chúng ta s không th bi t ư c y v các
  4. v t xung quanh.Vì v y chúng ta c n ph i b o v và gi gìn an toàn các giác quan c a cơ th . 3. Ho t ng cu i:.C ng c ,d n dò: -GV h i l i n i dung bài v a h c -HS theo dõi Nh n xét ti t h c. -HS tr l i Rút kinh nghi m
  5. BÀI 4 B O V M T VÀ TAI A. M c tiêu: Giúp HS bi t: -Các vi c nên làm và không nên làm b o v m t và tai. -T giác th chành thư ng xuyên các ho t ng v sinh giư m t và tai s ch s . C. dùng d y-h c: -Các hình trong bài 4 SGK -V bài t p TN&XH bài 4.M t s tranh, nh v các ho t ng liên quan n m t và tai. C. Ho t ng d y h c Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Kh i ng: - C l p hát bài:R a m t như mèo 2.Bài m i: -GVGi i thi u bài và ghi Ho t ng 1: Làm vi c v i SGK
  6. *M c tiêu: HS nh n ra vi c gì nên làm và không nên làm b ov m t. *Cách ti n hành: Bư c 1: -GV hư ng d n HS quan sát t ng hình trang 10 SGK t p -HS h i và tr l i theo t và t p tr l i câu h i cho t ng hình .ví d : hư ng d n c a GV -HS ch vào hình u tiên bên trái và h i: +Khi có ánh sáng chói chi u vào m t,b n trong hình v ã l y tay che m t,vi c làm ó là úng hay sai?chúng ta có nên h c t p b n ó không? -GV khuy n khích HS t t câu h i và câu tr l i Bư c 2: -GV g i HS ch nh các em có câu h i hay l ntình bày trư c l p -HS theo dõi * K t lu n:Chúng ta không nên ánh sáng chi u vào m t Ho t ng 2: Làm vi c v i SGK *M c tiêu: HS nh n ra vi c gì nên làm và không nên làm b o v tai *Cách ti n hành: Bư c 1: -Gv hư ng d n HS quan sát hình/11SGK và t p t câu h i cho t ng hình.ví d : -HS ch vào hình àu tiên bên trái trang sách và h i:
  7. . Hai b n ang làm gì? -HS thay phiên nhau t p t câu h i và tr l i. , Theo b n vi c làm ó là úng hay sai? Bư c 2: -GV cho HS xung phong tr l i -Ti p theo,GV l n lư t nêu các câu h i cho c l p th o lu n: + i u gì s x y ra n u m t c a chúng ta b h ng? + i u gì s x y ra n u tai c a chúng ta b i c? -HS tr l i + i u gì s x y ra n u mũi,lư i,da c a chúng ta m t h t -HS tr l i c m giác? * K t lu n: -Nh có m t ( th giác ),mũi (kh u giác),tai (thính giác),lư i (v giác),da (xúc giác) mà chúng ta nh n bi t ư c m i v t xung quanh,n u m t trong nh ng giác quan ó b h ng chúng ta s không th bi t ư c y v các v t xung quanh.Vì v y chúng tacanf ph i b o v và gi gìn an toàn các giác quan c a cơ th . -HS theo dõi 3. Ho t ng cu i:.C ng c ,d n dò: -GV h i l i n i dung bài v a h c Nh n xét ti t h c. -HS tr l i
  8. Rút kinh nghi m bài d y:
Đồng bộ tài khoản