Tự nhiên xã hội 1 - Bài 7, 8

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
69
lượt xem
8
download

Tự nhiên xã hội 1 - Bài 7, 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: HS hiểu và rửa mặt đúng cách 2. Kỹ năng: Chăm sóc răng đúng cách 3. Thái độ: Ap dụng vào làm vệ sinh cá nhân hằng ngày. - GV: Mô hình răng - HS: Bàn chải, ca đựng nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự nhiên xã hội 1 - Bài 7, 8

  1. Bài 7 Th c hành ánh răng-r a m t I. M C TIÊU: 1. Ki n th c: HS hi u và r a m t úng cách 2. K năng: Chăm sóc răng úng cách 3. Thái : Ap d ng vào làm v sinh cá nhân h ng ngày. II. DÙNG D Y H C: - GV: Mô hình răng - HS: Bàn ch i, ca ng nư c. III. HO T NG D Y – H C: 1. On nh t ch c: 2. Ki m tra bài cũ: Ti t trư c các con h c bài gì? (Chăm sóc và b o v răng) - H ng ngày các con ánh răng vào lúc nào? M y l n? (Con ánh răng 2 l n: bu i sáng và sau khi ng d y, bu i t i trư c khi i ng ) - ánh răng tr ng và kho các con ph i làm gì? (Con ánh răng và súc mi ng, không ăn bánh k o vào bu i t i, không ăn c ng) - GV nh n xét ghi i m A và A+
  2. 3. Bài m i: Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài m i: “Th c hành ánh răng” H 1: Th c hành ánh răng M c tiêu: Bi t ánh răng úng cách Cách ti n hành: - GV t câu h i: Ai có th ch vào mô hình hàm răng và nói cho cô bi t: - HS quan sát + M t trong c a răng, m t ngoài c a răng + M t nhai c a răng - HS 4 em lên ch . + H ng ngày em quen chai răng như th nào? - GV cho 5 em lên ch i th - GV làm m u cho HS th y: - L p theo dõi nh n xét. + Chu n b c c và nư c s ch + L y kem ánh răng vào bàn ch i + Ch i theo hư ng t trên xu ng, t dư i lên. + Ch i m t ngoài, m t trong và m t nhai. + Súc mi ng kĩ r i nh ra vài l n. + R a s ch và c t bàn ch i vào úng nơi quy nh Bư c 2: GV n và giúp HS - HS l n lư t th c hành. H 2: Th c hành r a m t
  3. M c tiêu: HS bi t r a m t úng cách. Cách ti n hành: Ai có th cho cô bi t, con r a m t như th nào? - HS nêu và th c hành - L p theo dõi và nh n xét GV hư ng d n: - Chu n b khăn s ch, nư c s ch. - R a tay s ch b ng xà phòng dư i vòi nư c. Dùng hai bàn tay s ch h ng vòi nư c s ch r a - Dùng khăn m t s ch lau. - Vò khăn và v t khô, dùng khăn lau vành tai và c . - Cu i cùng gi t khăn m t b ng xà bông và phơi - HS th c hành - GV quan sát H 3:C ng c bài h c: M c tiêu: HS n m ư c n i dung bài h c. Cách ti n hành - V a r i các con h c bài gì? HS tr l i - Con ánh răng như th nào? - Con r a m t như th nào? Nh n xét ti t h c: RÚT KINH NGHI M TI T D Y :
  4. Bài 8 Ăn u ng hàng ngày I. M C TIÊU: 1. Ki n th c: HS hi u: K tên nh ng th c ăn c n trong ngày mau l n và kho 2. K năng: Nói ư c c n ph i ăn u ng như th nào có ư c s c kho t t. 3. Thái : Có ý th c t giác trong vi c ăn u ng. II. DÙNG D Y H C: - GV: Tranh minh ho - HS: III. HO T NG D Y – H C: 1. On nh t ch c: 2. Ki m tra bài cũ: Ti t trư c các con h c bài gì? (Th c hành ánh răng) - M i ngày con ánh răng m y l n? (Ít nh t 2 l n) - Khi ánh răng con ánh như th nào? (M t trong, m t ngoài, m t nhai) - GV nh n xét ghi i m A và A+
  5. 3. Bài m i: Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài m i: H 1: Hư ng d n HS chơi trò “Con th u ng nư c ăn c vào hang” M c tiêu: Gây h ng thú cho HS. Cách ti n hành: - GV v a hư ng d n v a nói: - HS có th cùng làm theo cô + Khi nói: Con th 2 tay lên trán và v y v y tư ng trưng cho tai th + Khi nói: An c , 2 tay xu ng ch m 5 ngón tay c a bàn tay ph i vào lòng bàn tay trái. + Khi nói u ng nư c, ưa 5 ngón tay ph i ang ch m vào nhau lên g n mi ng. + Khi nói vào hang 2 tay ch m các ngón vào 2 l tai - GV cho l p th c hi n - GV hô b t kỳ kí hi u nào nhưng HS ph i làm úng H 2: - Ho t ng chung. - HS th c hi n 3, 4 l n. M c tiêu: Nh n bi t và k tên nh ng th c ăn, u ng các con thư ng ăn u ng hàng ngày. Cách ti n hành: - GV h i h ng ngày các con thư ng ăn nh ng th c ăn
  6. gì? HS nêu. - GV ghi tên các th c ăn mà HS nêu lên b ng - GV cho HS quan sát các hình SGK K t lu n: An nhi u th c ăn b dư ng thì có l i cho s c - HS quan sát các hình SGK kho , mau l n. - ánh d u nh ng th c ăn mà các HS H 3: Hư ng d n HS quan sát tranh SGK ã ăn và thích ăn. M c tiêu: HS gi i thích t i sao ph i ăn u ng hàng ngày Bư c 1: Quan sát và h i các câu h i - Các hình nào cho bi t s l n lên c a cơ th ? - SGK - Các hình nào cho bi t các b n h c t p t t? - HS th o lu n nhóm 2, 1 b n h i 1 b n tr l i. - Hình nào cho bi t các b n có s c kho t t? - T i sao chúng ta c n ăn u ng hàng ngày? GV cho l p th o lu n chung - L p theo dõi. - 1 s em ng lên tr l i. - GV tuyên dương nh ng b n tr l i úng K t lu n: H ng ngày chúng ta c n ăn u ng y ch t và i u mau l n. H 4:C ng c bài h c: M c tiêu: HS n m ư c n i dung bài h c Cách ti n hành. - Hãy nêu tên bài h c hôm nay? HS tr l i
  7. - T i sao ta c n ăn u ng hàng ngày? - M i ngày các con ăn m y b a? - V nhà các con c n th c hi n ăn u ng y ch t và úng i u Nh n xét bài h c. RÚT KINH NGHI M TI T D Y :
Đồng bộ tài khoản