intTypePromotion=1

Tuyển tập danh ngôn hay

Chia sẻ: Nguyen Quang Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:62

0
437
lượt xem
218
download

Tuyển tập danh ngôn hay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu những câu danh ngôn hay của các danh nhân nổi tiếng trên thế giới, mang lại cho các bạn nhiều bài học quý giá và nhiều kinh nghiệm sống bổ ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyển tập danh ngôn hay

 1. Thực hiện bởi: Nguyendinhsac@gmail.com www.daphucco.com *Gi¸ trÞ cao c¶ cña con ng-êi n»m trong tr¸i tim. Ph¶i n©ng nã lªn ®Ó m¬ -íc nh÷ng ®iÒu vÜ ®¹i - De Lambert *C¸i tèt nhÊt vµ ®Ñp nhÊt trªn thÕ gian nµy ta kh«ng thÓ nµo nh×n thÊy sê tíi bao giê. ChØ cã tr¸i tim míi c¶m nhËn ®-îc - Helen Keller *Tuæi trÎ lµ sù thiÕu kinh nghiÖm th-êng ®Ó l¹c con tim - Theognis *Mét tr¸i tim th¬ ng©y lµ 1 vËt máng manh, chØ cÇn 1 lêi nguyÒn gi¶ dèi cã thÓ lµm nã tan n¸t - B. Lytton *Con tim nhËn ®-îc ®iÒu mµ m¾t kh«ng thÓ thÊy - Al- Gazal *Tr¸i tim cã nh÷ng nhµ tï cña nã mµ lý trÝ kh«ng hÒ më ra - M. Jouhandeau *Ngän löa TY ®èt ch¸y xong 1 tr¸i tim råi mãi lµ m×nh ®èt - De Navarre *Phô n÷ d¸m sèng, d¸m chÕt theo tiÕng gäi cña con tim. Hä chØ hµnh ®éng theo c¶m xóc do con tim mang ®Õn - Dale Carnegle *Nh÷ng tr¸i tim ®au khæ vµ dòng c¶m, ®ã lµ nh÷ng t©m hån cao th-îng - R. Bazin *Lßng tù ¸i lµ æ kho¸ cña con tim, lêi khen nÞnh lµ ch×a - X.Fomeret *Khi con tim trµn ®Çy th× ®«i m«i ph¶i më ra - Hoffmann *TY kh«ng cã thêi h¹n chõng nµo tr¸i tim cßn ®Ëp ng-êii ta cßn yªu - Karamzin *Con tim nhót nh¸t kh«ng bao giê chiÕm ®-îc phô n÷ xinh ®Ñp - Cervantes *Lý trÝ cho ta biÕt ®iÒu cÇn ph¶i tr¸nh, chØ cã con tim míi cho ta biÕt ®iÒu nªn lµm - J.Joubert *§µn «ng gièng nh- nh÷ng c¸nh diÒu, ng-êi ta cµng bu«ng thªm d©y th× cµng n¾m ®-îc hä - Alexandre Dumas (son) *Khen tÆng mét ng-êi ®µn bµ mµ ®ång thêi còng khen tÆng mét ng-êi ®µn bµ kh¸c th× sù khen tÆng cña m×nh thµnh v« gi¸ trÞ - De Girardin *Ng-êi ta thÝch con g¸i v× ®iÒu hä ®ang cã, thÝch con trai v× hä høa hÑn - Goethe *T-íng tèt lµ c¸i ®Ñp duy nhÊt cña ng-êi ®µn «ng - Montaigne *Ng-êi ®µn bµ quyÕn rò b»ng sù duyªn d¸ng cña m×nh vµ cÇm ch©n hä b»ng nh÷ng tËt riªng cña ho. - S. Maugham *§µn bµ kh«ng thÓ yªu ®µn «ng th¾m thiÕt nh- ®µn «ng yªu ®µn bµ bëi lÏ t×nh yªu cña ®µn bµ n»m trong m¾t, cßn t×nh yªu cña ®µn «ng c¾m trong tim, n¬i nã kh«ng thÓ tho¸t ra ®-îc. *§µn bµ th-êng chuéng c¸i ®Ñp h¬n c¸i tèt - Tôc ng÷ Anh *Ng-êi ®µn «ng khëi ®Çu b»ng t×nh yªu, kÕt thóc b»ng sù tham väng, vµ th-êng chØ thÊy thËt b×nh th¶n khi hä chÕt - La Bruyere *Ng-êi ®µn «ng ®Ñp th× dÔ coi mµ ng-êi th«ng minh th× dÔ sèng. *ãc t-ëng t-îng cña phô n÷ rÊt nhanh, nã nh¶y tõ c¶m phôc sang yªu th-¬ng råi tõ yªu th-¬ng ®Õn h«n nh©n chØ trong kho¶nh kh¾c - Jane Austen *QuyÓn s¸ch lý luËn cña ®µn bµ tõ ®Çu ®Õn cuèi hoen ®Çy n-íc m¾t, vµ c«ng lý toµ ¸n cña hä th× mu«n thuë bÞ t×nh c¶m chi phèi - W.Thackeray *Mét ng-êi ®µn «ng cã thÓ bÞ lõa vµo trßng ®am mª, nh-ng f¶i ®ñ lý lÏ mãi dÉn hä ®Ó cöa thËt sù. - J. Dryden *§Ñp mµ ®-îc yªu, ®ã míi chØ lµ ®µn bµ. XÊu mµ biÕt lµm cho ®-îc yªu, ®ã míi lµ N÷ hoµng. - J.B.D'Auvrevilly *§µn «ng lµ m·nh lùc hµnh ®éng, ®µn bµ lµ m·nh lùc thu hót - Johnson *Ng-êi ®µn bµ diÔm lÖ vµ ®øc h¹nh lµ mét ¶o ¶nh ®-îc t¹o nªn b»ng nh÷ng ao hå vµ liÔu rò ë n¬i sa m¹c mªnh m«ng trong t©m linh chóng ta - E.Renan *Thêi gian, sím muén g× còng th¾ng ®-îc ¸i t×nh (La Tasse) *T×nh yªu lµm cho thêi gian qua mau vµ thêi gian còng lµm cho t×nh yªu qua mau ( T- t-ëng ý) *Thêi gian kh«ng dïng ®Ó yªu th-¬ng lµ phung phÝ ( Tasse) *ThËt ®au khæ cho kÎ nµo vµo lóc b¾t ®Çu yªu ®· kh«ng tin r»ng t×nh yªu ®ã lµ vÜnh cöu (T- t-ëng Ph-¬ng T©y) *T×nh yªu giÕt thêi gian, nh-ng thêi gian còng giÕt t×nh yªu. (Tôc ng÷ Anh) *Hµ tiÖn thêi gian lµ lo¹i hµ tiÖn duy nhÊt cã thÓ chÊp nhËn ®-îc (J. P. Blanchard) *Thêi gian chê ®îi lµ thêi gian khèn khæ nhÊt (s. Doudney) *H·y h¸i ngay h«m nay nh÷ng ®o¸ hoa hång cña cuéc ®êi (Ronsard) *ChØ cã thêi gian, chø kh«ng ph¶i lý luËn, lµ cã thÓ ch÷a ®-îc nh÷ng vÕt th-¬ng lßng do ¸i t×nh g©y ra (P. Syrus) *Thêi gian th-êng lµm suy gi¶m mäi thø kh¸c, nh-ng nã l¹i lµm t¨ng lßng khao kh¸t cña nh÷ng ng-êi ®ang yªu (T. Otway) *§èi víi ng-êi chê ®îi, mét l¸t d-êng nh- mét n¨m (Tôc ng÷ Trung Quèc) *Thêi gian lµ bê bÕn cña trÝ tuÖ: mäi sù ®Òu ®i ngang qua thêi gian cßn chóng ta l¹i t-ëng thêi gian luít qua (A. De. Revarol) *TÊt c¶ nh÷ng ng-êi yªu th-¬ng ®Òu thÒ thèt mét t×nh yªu vÜnh cöu, nh-ng sù vÜnh cöu Êy thuéc quyÒn cña T¹o ho¸ ( T. Gautier) *Thêi gian lµm quªn ®au khæ, dËp t¾t o¸n thï, xoa dÞu nãng giËn, ghÐt ghen (Avcenne) *Thêi gian cæ vò nh÷ng ng-êi cã lßng kiªn tr× lín, kho¶ng c¸ch cho ta kh¶ n¨ng nh×n thÊy phÈm chÊt ng-êi yªu cña m×nh râ h¬n, t-¬ng tù nh- bøc tranh s¬n dÇu sÏ ®Ñp h¬n khi ta ®øng ng¾m tõ mét kho¶ng xa nhÊt ®Þnh nµo ®ã (T- t-ëng Nga) *Nô h«n ®Çu bÞ ng-êi ®µn «ng ¨n c¾p, nu. H«n cuèi cïng ng-êi phô n÷ ph¶i van xin - H.L.Mencken *Con ng-êi khi h«n nhau th-êng nh¾m m¾t vµ khi yªu nhau th× ngËm miÖng - B.Zilbergeld *ChiÕc h«n chËm nhÊt vÉn lµ chiÕc h«n véi nhÊt - Middleton *B¹n h«n nµng cµng dÔ dµng th× coi chõng ng-êi kh¸c còng h«n ®-îc nµng - Tôc ng÷ Denmark *Cã hai c¸i h«n trªn ®êi mµ t«i kh«ng bao giê quªn: c¸i h«n cuèi cïng cña mÑ t«i vµ c¸i h«n ®Çu tiªn cña t«i – Ng¹n ng÷ T©yBanNha *Khi hai c¸i miÖng ®· trá nªn thiªng liªng vi` TY mµ xidch l¹i gÇn nhau ®Ó s¸ng t¹o, th× ë bªn trªn c¸i h«n khã t¶ Êy kh«ng thÓ kh«ng cã 1 sù rung ®éng håi hép trong câi huyÒn bÝ mªnh m«ng cña c¸c tinh cÇu - Victor Hugo
 2. Thực hiện bởi: Nguyendinhsac@gmail.com www.daphucco.com *Cã nhiÒu ®iÒu mµ ng-êi ta chØ cã thÓ nãi ®-îc khi h«n nhau - M. Meaterlinck *§Ó ng-êi h«n m×nh tøc lµ m×nh ®· thuËn t×nh víi ng-êi. Ng-êi con g¸i ch¼ng cßn dÌ dÆt sau c¸i h«n ®Çu. *Cã thÓ nµo cã ¸i t×nh mµ kh«ng cã 1 c¸i h«n, cã thÓ nµo cã nô h«n yªu mµ kh«ng cã kho¸i l¹c. Khinh bØ nhôc thÓ chØ cã thÓ lµ hµnh ®éng kh«n ngoan vµ h÷u Ých ®èi víi nh÷ng ng-êi chØ cã nhôc thÓ - G.Sand *Khi ng-êi phô n÷ næi giËn, bèn nô h«n nhÑ nhµng lµm ngu«i lßng nµng - Goldoni *§-îc h«n lµ 1 trong nh÷ng c¸ch chñ yÕu gióp ta nhËn biÕt r»ng ta ®ang ®-îc yªu – T- t-ëng ph-¬ng T©y *Linh hån gÆp linh hån trªn ®«i m«i ng-êi yªu - Shelley *Ngay nô h«n còng cÇn f¶i ®a d¹ng vµ lu«n thay ®æi kiÓu c¸ch - Balzac *Nô h«n lµ sù gîi ý thó vÞ vÒ c©u: "Hai ng-êi bao giê còng lµ mét" - S.J.Agnon *Nh÷ng nô h«n ngät ngµo nhÊt chØ ®Ó l¹i trªn m«i niÒm khao kh¸t v« väng mong ®-îc h-ëng kho¸i c¶m m·nh liÖt h¬n - Gustave Flaubert *Ta kh«ng nh×n gi¸ trÞ mãn quµ mµ lµ tÊm lßng ng-êi tÆng quµ - De Navarre *T«i kh«ng cã c¸i g× quý b»ng vËt tÆng cho t«i - Montaigne *Quµ nhá duy tr× t×nh th©n ¸i - Tôc ng÷ Ph¸p *Quµ biÕu lµ nh÷ng l-ìi c©u - Martial *TY dï tinh thÇn biÕt mÊy, cao th-îng biÕt mÊy còng vÉn cÇn cã nh÷ng tÆng phÈm thÝch nghi ®Ó thÓ hiÖn nh÷ng hµnh vi ©u yÕm, s¨n sãc, chiÒu chuéng. *Cho ®i mãn quµ nhá hy väng t×m l¹i mãn quµ lín - Tôc ng÷ Nga *Cña mua rÎ h¬n cña biÕu - Tôc ng÷ Anh *Th-êng th× t×nh b¹n ph¸t triÓn thµnh TY, nh-ng ch-a hÒ cã TY h¹ xuèng thµnh t×nh b¹n - Lord Byron *TY lµ tÝnh to¸n, tÝnh to¸n lµ tö thÇn - Unknown *TY g¾n chÆt hai ng-êi trong sù kÕt hîp k× diÖu, thÇn chÕt kh«ng thÓ c¾t rêi sîi d©y ®ã - Thomas Mann *TiÕc nuèi ng-êi m×nh yªu lµ ®iÒu hay, so víi viÖc ph¶i chung sèng víi ng-êi m×nh kh«ng yªu - La Bruyere *Mét ng-êi ®ang yªu lu«n cã 2 tr¹ng th¸i: hoÆc lµ kh«ng nghi ngê g× hÕt, hoÆc lµ nghi ngê tÊt c¶ - Balzac *Hìi ¸i t×nh ! Ng-êi ®· lµm mÊt thµnh Troie - La Fontaine *NÕu t×nh c¶m con ng-êi ®-îc diÔn t¶ trªn mét biÓu ®å ta dÔ dµng thÊy r»ng TY ®am mª ®-îc ®Æt ngay trªn lµn ranh cña 2 chuçi t×nh c¶m tr¸i ng-îc: yªu th-¬ng vµ c¨m thï – t- t-ëng Ph¸p *Trong TY, kÎ hµnh khÊt vµ bËc v-¬ng gi¶ ®Òu nh- nhau - Danh ng«n Ên §«. *TiÒn tµi, danh väng, tÊt c¶ chØ lµ h- ¶o. Duy chØ cã TY lµ sù thËt - Gadliman *ChÝnh trong TY trän vÑn mµ ta ph¸t gi¸c ra sù tù do cña chÝnh m×nh - Tagore *TY lµ ngän löa. Nh-ng ®Õn lóc nµo nã se s-ëi Êm tr¸i tim b¹n hay thiªu rôi nhµ b¹n th× b¹n kh«ng tµi nµo biÕt ®-îc - J. Crawford *Xa c¸ch ng-êi m×nh yªu lµ ®iÒu ®au khæ h¬n sù chÕt - W.Cowper *H·y yªu nång th¾m nh-ng trong s¹ch. Yªu thiÕt tha nh-ng trinh khiÕt - Lord Byron *Ng-êi yªu nh- lµ rong trªn mÆt n-íc ao tï, dï anh cã ®Èy nã ra xa, nã vÉn trë l¹i - Lord Byron *TY lµ thi liÖu cña c¸c gi¸c quan - H. Balzac *TY míi chím në, còng nh- r-îu vang míi: nã chØ thËt víi thêi gian - Danh ng«n Do Th¸i *T×nh c¶m khÐo ®iÒu khiÓn, thay v× lµm yÕu lÝ trÝ, trong nhiÒu tr-êng hîp cung cÊp cho nã nghÞ lùc míi - S. Pellico *N« lÖ TY lµ 1 sù n« lÖ. hÌn nh¸t nhÊt: ng-êi ®µn «ng nµo chiÒu lôy ng-êi ®µn bµ ®Ó ¨n mµy TY trong khi hä kh«ng muèn yªu m×nh, chØ lµ mét ng-êi ngu d¹i nhÊt trªn ®êi - D.Stern *§Æc ®iÓm cña ¸i t×nh lµ chØ cã 1 ng-êi duy nhÊt ®¹t tíi TY - M.Twain *TÝn ng-ìng cña anh lµ TY vµ em lµ gi¸o lý duy nhÊt - John Keats *Trong TY, n« lÖ vµ gi¶i phãng kh«ng t-¬ng kh¾c, v× TY võa lµ tù do nhÊt, võa lµ rµng buéc nhÊt - Tagore *T×nh yªu thÊy hoa hång kh«ng cã gai - Tôc ng÷ §øc *LÝ trÝ bÞ con tim phØnh g¹t cho ®Õn mu«n ®êi - La Rochefoucauld *Khi TY qu¸ bu«ng th¶, nã sÏ khiÕn cho ta kh«ng cßn danh dù vµ nh©n c¸ch, nh-ng nÕu thÇn t×nh ¸i ®Õn trong mùc th-íc th× kh«ng cßn søc hÊp dÉn nµo b»ng - Euripideo *TY còng nh- thÕ giíi: cµng nghiªn cøu nã bao nhiªu th× nh÷ng ®iÒu bÝ Èn vµ l¹ lïng l¹i cµng xuÊt hiÖn nhiÒu h¬n - Paul Gray *TY kh«ng ph¶i kiÕm t×m ®Ó chiÕm h÷u mµ lµ ®-îc chiÕm h÷u - R.H.Benson *Nhôc nh· thay nh÷ng ®am mª lµm con ng-êi nhá nhen! Vinh dù thay TY lµm con ng-êi ho¸ trÎ th¬! - Victor Hugo * ¸i t×nh gåm ba giai ®o¹n: khao kh¸t, chiÕm ®o¹t vµ ch¸n ch-êng - Meilhan *So s¸nh trong TY lµ kh«ng cßn yªu n÷a - J.Dyssord *Kh«ng cã g× thiªng liªng h¬n trong cuéc sèng chóng ta b»ng sù c¶m gi¸c ®Çu tiªn vÒ TY. Nh- nh÷ng c¸nh chim ãng ¶ ®Çu tiªn cÊt c¸nh - H.W.Longfellow *Con ng-êi phñ lªn con quû cña hä b»ng vÞ thiªn thÇn ®Ñp nhÊt mµ hä t×m thÊy - M.De Navarre *NÕu ta kh«ng thÓ yªu ®-îc n÷a th× ta còng kh«ng thÓ ®au khæ ®-îc n÷a. Ta ®au khæ nghÜa lµ ta yªu vµ ta hiÖn h÷u - G.Sand *M¹ch cña ng-êi yªu nh¶y trªn mÆt hå. - Lope De Vega *Ng-êi ta yªu nhau thËt sù khi kh«ng cÇn ph¶i nãi ra miÖng lµ hä yªu nhau - CH. Cahier *TY vÉn lµ ®iÒu bÝ Èn dÉu ®-îc nãi ®Õn nhiÒu, v× chØ ng-êi nµo ®ang yªu míi thËt sù biÕt m×nh ®-îc yªu - Tagore *TY còng nh- hoa tr¸i v-ên ®Þa ®µng, thµ ®õng ¨n ®õng h¸i ®Ó ngµn ®êi sau ®-îc tiÕc hoµi h-¬ng vÞ cÊm - Victor Hugo *A'i t×nh lµ tÊt c¶ vÎ diÔm lÖ cña mét n÷ thÇn biÓn c¶ vµ nh÷ng cuång nhiÖt cña mét c¬n thÞnh né - Roger Bacon *Mäi t×nh yªu ®Òu ch©n chÝnh vµ ®Ñp theo c¸ch cña nã, chØ cèt sao nã ë trong tim, chø kh«ng ph¶i trong ®Çu - V.G. Belinkxki *A'i t×nh cã thÓ mang ®Õn sù t¸o b¹o cho cho tr¸i tim cña c« bÐ hiÒn ngoan trong vßng tay ng-êi mÑ - Montaigne
 3. Thực hiện bởi: Nguyendinhsac@gmail.com www.daphucco.com *Nh÷ng ng-êi trung thµnh chØ biÕt khÝa c¹nh tÇm th-êng cña t×nh yªu, nh-ng ng-êi gi¶ dèi chØ biÕt th¶m kÞch cña t×nh yªu - Oscar Wilde *Cµng tiÕn s©u vµo t×nh yªu, linh hån cµng bÊt tö - Dostoevski *Yªu ®-¬ng v« ®é th× danh dù vµ ®¹o ®øc ch¼ng cßn. Nh-ng nÕu ThÇn ¸i t×nh cø ®Õn 1 c¸ch ®iÒu ®é th× kh«ng cã m·nh lùc nµo ®¸ng yªu ®Õn thÕ - Euripides *T×nh yªu lµ nçi ®am mª kh«ng quy phôc mét ®iÒu g×, tr¸i l¹i, mäi thø ®Òu quy phôc nã - De Scudery *Ng-êi ta cÆp bå nh- cÇm lÊy g-¬ng, ch¼ng ph¶i ®Ó ng¾m g-¬ng, mµ ®Ó soi ng¾m m×nh trong g-¬ng - Chamfort *Ngay tõ kÎ phµm phu, vÞ ThÇn ¸i t×nh cña hä còng sÏ biÕn hä thµnh mét thi nh©n - Euripide *T×nh yªu lµ sù kÕt hîp hai ng-êi v× lîi Ých cña 1 ng-êi - C. Natalie *Sù dèi tr¸ sÏ giÕt chÕt t×nh yªu. Song chÝnh sù th¼ng th¾n sÏ giÕt chÕt nã tr-íc - E. Hemingway *Khi t×nh yªu hoµ tan 2 h÷u thÓ thµnh mét nhÊt thÓ thÇn th¸nh vµ thiªng liªng th× bÝ quyÕt cña cuéc sèng ®· ®-îc tá bµy cho hä. Khi Êy hä chØ lµ 2 sè m¹ng cho 1 sè kiÕp, hai c¸nh cöa cña 1 vÞ thÇn linh - Victor Hugo *T×nh yªu ®Õn ®ét ngét lµ t×nh yªu l©u ngu«i ngoai nhÊt - La Bruyere *V× t×nh mµ ph¸t ra nh-ng v× lÔ nghÜa mµ ®øng l¹i - Kinh Thi *NÕu b¹n chØ cã t×nh nh©n trong giÊc méng, b¹n tr¸nh ®-îc -u phiÒn vµ thÊt väng - Saadi *Mang t×nh yªu trong lßng lµ mang 1 hµnh lý nÆng - F.Coppee *T×nh yªu kÐo dµi nhÊt lµ t×nh yªu kh«ng bao giê trë l¹i - W.S. Maugham * ¸i t×nh vèn mï qu¸ng, nh÷ng kÎ yªu nhau kh«ng thÊy ®-îc hµnh vi ®iªn rå cña chÝnh m×nh - Shakespeare *Ng-êi ta sÏ kh«ng biÕn t×nh yªu thµnh thÇn th¸nh nÕu nã th-êng kh«ng thùc hiÖn nh÷ng phÐp l¹ - A. Prevost *§-îc yªu, 1 sù kiÖn quan träng biÕt bao ! Yªu, cµng träng ®¹i h¬n n÷a! V× yªu, tr¸i tim trë nªn can ®¶m. Nã chØ cßn toµn lµ nh÷ng g× thuÇn khiÕt, chØ dùa vµo nh÷ng g× cao th-îng vµ lín lao - Victor Hugo *C¸ch tèt nhÊt trong t×nh yªu lµ khi yªu kh«ng ®ßi hái - Saint Augustin *H·y ®Ó ng-êi chÕt t×m sù bÊt tö cña danh väng, nh÷ng ng-êi sèng t×m sù bÊt tö cña t×nh yªu - Tagore *T×nh yªu l·ng m¹n lµ mét h×nh thøc mÊt trÝ t¹m thêi - Naromji *ChÕt v× t×nh yªu th× ghª gím qu¸. §ã lµ sù chÕt ngép cña t©m hån - Victor Hugo *Mét t×nh yªu tÇm th-êng lµ nçi say mª yÕu nhÊt trong mäi nçi say mª cña con ng-êi. Nã ®øng v÷ng ®-îc nhê hy väng sÏ cã l¹c thó, nã yÕu ®i khi l¹c thó gÇn kÒ vµ chÕt h¼n khi l¹c thó ®Õn n¬i - Bernis *Kh«ng cã t×nh yªu thø nhÊt, t×nh yªu thø hai....chØ cã mét t×nh yªu mµ th«i - Xukhomlinxlki *Dôc väng lµm con ng-êi nhá l¹i ! A'i t×nh lµm con ng-êi ho¸ trÎ th¬ - Victor Hugo *T×nh yªu lµ ®iÒu kiÖn, n¬i ®ã h×nh ¶nh cña ng-êi kh¸c cÇn thiÕt cho chÝnh b¶n th©n cña b¹n - R.A. Heinlein *Yªu nhau, kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ yªu nh÷ng phÈm chÊt mµ lµ yªu mét con ng-êi trän vÑn - Rudi Newbert *C©u chuyÖn ®Çu m«i ng-êi ta th-êng hay lo sî lµ ®au khæ. Nh-ng, t×nh yªu lµ mÇm mèng g©y ®au khæ mµ ai còng thÝch buíc vµo - Pascal *Yªu tøc lµ kÝnh träng, kh«ng kÝnh träng tøc lµ kh«ng yªu - De Stael *H×nh ¶nh ng-êi yªu kh«ng thÓ giµ ®i, v× mçi phót ®Òu lµ giê cña nã sinh ra - J.W.Goethe *T×nh yªu gièng nh- sîi d©y leo sÏ kh« hÐo vµ chÕt ®i nÕu nã kh«ng cã c¸i g× ®Ó quÊn quÝt - Danh ng«n ¢n §é *NÕu lÊy nhan s¾c thê ng-êi th× khi nhan s¾c tµn suy t×nh yªu sÏ phai nh¹t - Tôc ng÷ Trung Hoa *Trong ¸i t×nh còng nh- trong nghÖ thuËt, khi tµi trÝ ®· kh« c¹n, trÇn trôi, th× khi ®ã lµ 1 sù bÊt h¹nh - Henry Bernstein *T×nh yªu cã hµng ngµn vÎ vµ mçi vÎ ®Òu cã ¸nh s¸ng, nçi buån, h¹nh phóc vµ h-¬ng th¬m riªng - Pautovski *§au khæ v× yªu, dï sao còng dÔ chÞu h¬n thiÕu t×nh yªu - Krassovsky *A'i t×nh vµ mÆt tr¨ng nÕu kh«ng lín thªm th× còng khuyÕt mÊt - Tôc ng÷ Portugal *Con ng-êi cµng cao quý th× t×nh yªu cña hä cµng tèt ®Ñp, nh÷ng ng-êi cã t©m hån trong s¹ch, lµnh m¹nh vµ v÷ng vµng mäi c¸i ®Òu t-¬i s¸ng - R.Rolland *T×nh yªu chÕt ®i v× sù nhµm ch¸n vµ bÞ ch«n vïi bëi sù quªn l·ng - La Bruyere *T×nh yªu bao giê còng hiÕn tÆng, kh«ng bao giê ®ßi ®Òn ®¸p. TY lu«n dµy vß, kh¾c kho¶i, nh-ng kh«ng bao giê ph¶n kh¸ng vµ tr¶ thï - Gandhi *Tõ thuë khai sinh lËp ®Þa, nh÷ng c©u ch©m ng«n s¸ng suèt nhÊt ch-a tõng ch÷a lµnh nh÷ng nçi ®au do TY g©y ra - Danh Ng«n ¢'n ®é. *Nh÷ng nghÖ sÜ vÜ ®¹i hÇu hÕt lµ nh÷ng kÎ si t×nh trÇm träng - A. Carrel *TY cã ®¹o ®øc ngay c¶ khi kh«ng cã h«n nh©n hîp ph¸p, nh-ng h«n nh©n th× v« ®¹o ®øc khi kh«ng cã TY - Ellen Key *TY buéc ph¶i tin vµo nh÷ng ®iÒu ®¸ng lÏ ph¶i nghi ngê nhÊt - Gandhi *A'i t×nh lµ m¶nh v¶i tù nhiªn mang nÐt thªu thïa cña trÝ t-ëng t-îng - C. Buffon *Cã vÕt th-¬ng nµo tÖ h¹i h¬n 1 TY gi¶ dèi - Sophocles *Si t×nh lµ thÊy trong ng-êi m×nh yªu ®iÒu m×nh cÇu chóc chø kh«ng f¶i ®iÒu m×nh t×m ®-îc. - P. Reboux *A'i t×nh lµ mét tæ chim sÎ mµ ng-êi ta kh«ng x©y l¹i sau khi ®· ph¸ huû nã - Danh ngo^n Turkey *TY ®Ñp nhÊt còng cÇ cã n-íc m¾t – Ng¹n ng÷ Indonesia *Kh«ng cã TY, kh«ng cã g× hÕt, tÊt c¶ ch×m vµo t¨m tèi - C. Bronte *Ng-êi t×nh rÊt dÔ kiÕm vµ ng-êi b¹n rÊt dÔ gi÷. C¸i khã lµ kiÕm ®-îc ng-êi b¹n vµ gi÷ ®-îc ng-êi t×nh - Duc Le Levis *Yªu lµ thÊy ë ng-êi m×nh yªu ®iÒu mong -íc chø kh«ng ph¶i ®iÒu m×nh kiÕm t×m - P.Reboux *TY, ngay c¶ nh÷ng TY hêi hît nhÊt, chØ táa h-¬ng th¬m ë n¬i nµo mµ 1 ngµy nµo ®ã t×nh b¹n sÏ ®¸p xuèng - Jules Romatins *Kh«ng cã TY nµo xÊu xÝ, còng nh- kh«ng cã nhµ tï nµo ®Ñp ®Ï - R. Crashau *Ph¶i can ®¶m nh×n nhËn r»ng c¸i mµ ta gäi lµ khao kh¸t, yªu ®-¬ng, th-êng, chØ lµ lßng khao kh¸t ®-îc ng-êi ta t¸n tông - J.Des
 4. Thực hiện bởi: Nguyendinhsac@gmail.com www.daphucco.com Vignes Rouges *TY cña con ng-êi th-êng chØ lµ sù gÆp gì th×nh l×nh cñaa hai sù yÕu ®uèi - F. Mauriac *Trong TY chóng ta kh¼ng ®Þnh nhau, chóng kh«ng ph¶i thèng trÞ nhau. Yªu ®-¬ng kh«ng ph¶i lµ th¾ng hay b¹i mµ lµ n©ng ®ì lÉn nhau - Stendhal *BÝ mËt ®ong ®Çy cña TY nèi liÒn sù sèng vµ c¸i chÕt. Nã rãt ®Çy hoan l¹c vµ t¸ch ®au th-¬mg cña t«i - Tagore *TY ch©n chÝnh th× trong s¹ch. Nã ë trong tim chø kh«ng ë trong gi¸c quan - Lacordaire *Cã thÓ mµ cho ¸i t×nh trë thµnh c«ng viÖc kh«n ngoan nhÊt trong ®êi m×nh. Th-îng ®Õ t¹o nªn ¸i t×nh kh«ng cÇn chóng ta suy xÐt s¸ng suèt - G.Sand *Ch©n lÝ cuèi cïng ë cuéc ®êi nµy lµ TY. Yªu cã nghÜa lµ sèng vµ sèng lµ yªu - Voltaire *Khi yªu nhau, chóng ta lµ vò trô vµ vò trô ë trong ta - Q. Pirmez *TY dÜ nhiªn cã mét c¨n b¶n sinh lý, song mét ®iÒu quan träng nhÊt lµ tinh thÇn, trÝ thøc, x· héi, v¨n ho¸ ®Òu ph¶i chung víi TY. Cã thÕ, TY míi mong bÒn v÷ng - Kolbannospi *TY vµ con tim hµo hoa chØ lµ mét - Dante Alighieri *KÎ ®Æt giíi h¹n cho TY sÏ kh«ng biÕt thÕ nµo lµ TY - J.Bossuet *VÎ uy nghiªm vµ TY kh«ng ë chung 1 nhµ - Ovide *ý nghÜa tèi th-îng cña ¸i t×nh kh«ng ph¶i lµ sù sinh s¶n hay kÎ chÕt mµ lµ sù phôc sinh cña kÎ chÕt - D.Merefkovky *TY chØ lµ cuèn tiÓu thuyÕt cña tr¸i tim, chÝnh thó vui míi lµ lÞch sö cña nã - Beaumarchais *TÊt c¶ thÓ x¸c kh«ng c©n nÆng bÆng t©m hån. TÊt c¶ thÓ x¸c vµ tÊt c¶ t©m hån kh«ng thÓ c©n n»ng b»ng TY - F.Mauriac *B¶n chÊt cña TY lµ kh«ng thÓ chia sÎ - F. Engels *Yªu lµ môc ®Ých yªu ®-îc yªu lµ con ng-êi nh-ng yªu v× môc ®Ých yªu lµ thiªn thÇn - Lamartine *TY vµo ng-êi ®µn «ng qua m¾t vµ ng-êi ®µn bµ qua tai – Tôc ng÷ Ba Lan *Yªu lµ chiªm ng-ìng b»ng tr¸i tim. Chiªm ng-ìng lµ yªu b»ng trÝ tuÖ. - T. Gautier *Nh÷ng ng-êi b¹n gièng nh- nh÷ng con ng-êi cã cha, cßn hai kÎ yªu nhau gièng nh- nh÷ng ng-êi cã mÑ - Tôc ng÷ ~ Malaysia *TY lµ con cña vÞ thÇn nghÌo mµ còng võa lµ con cña vÞ thÇn giµu. Con cña vÞ thÇn nghÌo ®ãi nªn nã ®ßi hái, xin xá m·i; con cña vÞ thÇn giµu nªn nã rÊt hµo phãng, réng l-îng - Platon *B×nh ®¼ng lµ c¬ së v÷ng ch¾c cña TY - G.E.Lessing *ChØ ng-êi nµo yªu t©m hån b¹n míi yªu b¹n - Unknown *ë thÕ gian nµy kh«ng hÒ cã ng-êi nµo l¹i kh«ng c¶i thiÖn ®iÒu chi trong t©m hån m×nh ngay khi ®· yªu th-¬ng ng-êi kh¸c - Maetterlinck *T¸c ®éng ®Çu tiªn cña TY lµ t¹o nªn sù kÝnh träng, ta c¶m thÊy t«n träng s©u s¾c ng-êi phô n÷ ta yªu mÕn - Pascal *ChØ cã 1 lo¹i TY nh-ng cã hµng ngµn b¶n sao kh¸c nhau cña TY - La Rochefoucauld *Yªu lµ t×m chÝnh h¹nh phóc cña m×nh trong h¹nh phóc cña ng-êi kh¸c - Leibnitz *Cã rÊt Ýt ng-êi mµ khi TY ®· bay ®i hä l¹i kh«ng xÊu hæ v× ®· ®-îc yªu - La Rochefoucauld *TY gièng nh- h×nh ¶nh mÆt tr¨ng vËy: nÕu kh«ng lín lªn th× chØ nhá ®i - P.Valery *Ng-êi ta kh«ng thÓ kh«n ngoan khi yªu ®-¬ng, còng kh«ng kh«ng thÓ yªu ®-¬ng khi ng-êi ta kh«n ngoan - P.Syrus *Lét mÆt n¹ ¸i t×nh ®i, b¹n sÏ tr¶ l¹i ®-îc sù yªn nghØ cho thÕ gian - J.J.Rousseau - Khuyết điểm thành thói quen của con người là không thấy trước giông bão lúc thời tiết đẹp. Nicolas Machiavel - Có tài chưa đủ. Cần phải biết dùng tài. Alphose Allais - Một bộ óc thông minh có giá trị hơn một bộ óc chứa đầy chữ. Montaigne - Hãy lịch thiệp với mọi người, nhưng chỉ nên tin vài người, và hãy để họ bị thử thách trước khi bạn trao cho họ lòng tin. Washington - Đọc những cuốn sách hay có giá trị như ngồi nói chuyện với những nhà hiền triết. Descartes - Một đầu óc khôi hài dí dỏm sẽ làm cho mọi khó khăn trở nên dễ chịu. Henry Ward Beecher - Chỉ có ai không lo cho sự thành công của mình mới dám nói thẳng những chân lý trái với thời đại. J.J Rousseau - Hãy quên đi những giờ phút thiêu thốn, nhưng đừng quên những gì thời khắc đó đã dạy bạn. A.Ricardo - Tha thứ sự oán thù là tự chữa vết thương lòng của mình. ST. Vincent De Paul - Chỉ những kẻ nào có nhẫn nại làm được hoàn toàn những việc dễ mới biết nghệ thuật làm được dễ dàng những việc khó. Schiller - Nhân từ ngọt ngào là dấu hiệu của tình cao thượng. Tagore - Kẻ nào gian dối trong việc nhỏ sẽ gian dối trong việc lớn. Kinh Thánh - Tôi mong ước trọn đời chỉ làm những việc nhỏ mọn, nhưng làm với một tâm địa rộng rãi. Maggy - Ngồi bàn tiệc đừng ra vẽ anh hùng, vì rượu đã làm cho người gục ngã. Khổng Tử - Những khát vọng tốt đẹp chính là cơn gió đẩy con thuyền cuộc đời, tuy rằng nó vẫn thường gây nên cơn giông tố. La Fontaine - Có ruộng muôn đám không bằng có một nghề mọn trong tay. Thái Công - Ở đời cái gì thung dung thì còn, cấp bách thì mất. Việc mà thung dung thì còn có ý vị, người mà thung dung thì thường sống lâu. Lã Khôn - Lòng tin không phải khởi đầu mà là kết quả của mọi nhận thức. T. Fuller - Không gì nghèo bằng thiếu tài. Không gì hèn bằng thiếu trí. Uông Cách - Đi ra một bước đường ta thấy khôn hơn một chút và tự thấy trí óc mình thật nhỏ bé vô cùng. Leon Tolstoi - Khi không thể làm được điều mình ưa thích, con người ta cũng đau khổ y như lúc phải làm điều mình không ưa thích. Eric Hoffer
 5. Thực hiện bởi: Nguyendinhsac@gmail.com www.daphucco.com - Trong con người cái gì cũng cần phải đẹp : cả nét mặt, quần áo lẫn tâm hồn và tư tưởng. M. Smukevich - Muốn chuẩn bị tốt cho tương lai, cách tốt nhất là đem trí tuệ và nhiệt tình để làm hoàn hảo những công việc hiện tại. W. Osler - Ta không bao giờ chở nên thông thái được nếu chỉ chịu đọc hay học những gì mình thích mà thôi. Joubert - Đôi mắt của tình bạn ít khi nhầm lẫn. Voltaine - Chín phần mười của sự khôn ngoan là khôn ngoan đúng lúc. F. Roosevelt - Những ước vọng thật sự của chúng ta thì ít, còn sự mơ tưởng thì mênh mông. Lowater - Diệp mai chỉ mách bảo một trí tuệ chuyên cần. L. Pasteur - Nhân nghĩa làm cao con người. Tiền tài danh vọng làm nhục trí con người. Euclide - Hy vọng là thức ăn của người nghèo. Tablet - Đừng oán ta không bằng ai, người không bằng ta vô số. Đừng khoe ta giỏi hơn ai, người giỏi hơn ta rất nhiều. Nguyên Điều - Ganh ghét là tự thú nhận sự thua kém của chính mình. V. Hugo - Mọi việc làm không có nguyên tắc đều dẫn tới đỗ vỡ. W. Goethe - Kẻ nào ham mê xa hoa vật chất, vật dục, thường là kẻ có trí óc nghèo nàn, tinh thần suy nhược. Belastar - Một người bạn thân là một người em ruột mà ta đã chọn. Droz - Nước trong quá không có cá, người xét nét quá không có bạn. Đông Phương - Nếu bạn muốn giàu có, chẳng những học cách làm ra tiền, mà còn phải biết cách dùng tiền. Franklin - Muốn sống độc lập không cần gì khác hơn là tiết kiệm. Tiết kiệm là tập quán phải bắt đầu ngay khi còn nhỏ. Tiết kiệm là của cài lớn nhất. Người tiết kiệm là người lương thiện. Bacon - Người ta nghĩ rằng mình là khôn, nhưng người khôn tự biết mình là dại. Shakespeare - Người nào biết nhìn vào tương lai sẽ không hối hận về qúa khứ. Blok - Cuộc sống của ta đáng giá bằng những cố gắng đã bỏ ra. Francoi Mauriac - Người nào không biết mỉm cười thì đừng nên mở tiệm. Ngạn Ngữ Trung Hoa - Nếu cùng một người mà có cả học vấn lẫn hiền trí, tôi bất tất phải biết là đàn ông hay đàn bà, tôi hâm mộ ngay. Labruyere - Sự giàu có do lao động tạo nên là phương thuốc duy nhất chữa những nỗi đau khổ của cảnh nghèo nàn và những thói hư của cảnh ăn không ngồi rồi. D. Pixarep - Không nên qúa thông thạo bắt đầu một việc gì, chỉ nên trân trọng trong lúc hoàn thành công việc. Goethe - Xấu hổ trước mọi người là một tình cảm tốt nhưng xấu hổ trước bản thân mình lại càng tôt hơn. Lep Tolstoi - Thắng dược sự nóng giận, đó là chiến thắng dược một kẻ thù lớn nhất. P. Syrus - Nghịch cảnh làm phát lộ thiên tài, sự thịnh vượng làm chìm lắng nó. Horace - Vũ trụ có nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ. B. Shaw - Dạ hương và tình yêu không tự dấu được. Ngạn Ngữ Ả Rập - Nếu mỗi khi anh nghe chó sủa mà dừng chân lại, thì không bao giờ anh đi dược suốt đời. Tục Ngữ Ả Rập - Kẻ đáng chê trách nhất là kẻ làm vừa lòng mọi người. W. Goethe - Người sống nhiều không phải là người nhiều tuổi nhất, mà chính là người đã trải đời nhiếu nhất. Jean Jacque Rousseau - Nghị lực là bài tập về lòng dũng cảm của lòng chí khí. F. Voltaire - Trong việc lớn phài tận dụng ngay cơ hội trước mất hơn là cố gắng làm cho cơ hội nảy sinh. La Rochefoucauld - Con người cũng như vạn vật, không thể sinh trưởng, thích nghi nếu không được vun trồng cần thận. Montesquieu - Tiếng cười không những là dấu hiệu của sức mạnh, mà bản thân nó cũng là sức mạnh. A.Lunasarsky - Trong khi đau khổ người ta nhận ra bạn bè. Euripide - Thành đạt không phải do sự giúp đõ của người khác mà chính do lòng tự tin. A.Linohn - Kẻ nào không có tham vọng trở thành cao vọng hơn cái người của mình hiện thời, không xứng đáng chiếm một chổ đứng dưới bóng mặt trời. E. F. Berry - Những kẻ muốn bình đẳng bằng cách mong ngườì trên xuống bằng họ chứ không muốn kẻ dưới lên bằng họ. S. Johnson - Có thể trở thành uyên bác bằng kiến thức của người khác, nhưng chỉ có thể trở nên khôn ngoan bằng sự khôn ngoan của chính mình. M. Montaigne - Không có sự gì nguy hại cho nhân loại hơn sự nguy hại chạy theo vật chất mà quên lãng tinh thần. Nghiêm Phúc - Những người quá khéo thì ít có phần nhân đức. Khổng Tử - Một cái bụng đầy không thể chứa một tinh thần cao cả. Aptolins - Trên đời không có việc gì tốt hay xấu, chỉ có suy nghỉ để cho những việc đó là tốt hay xấu mà thôi. Shakespeare - Cuộc sống là một bài học dài của nhân loại Barrie - Nếu bạn yêu đời, hãy đừng phung phí thời gian, vì chất liệu của cuộc sống làm bằng thời gian. B. Franklin - Ngôn từ thầm lặng là cách hùng biện thật sự của lòng trung thành. Goldsmith - Phải biết tận dụng ngày hôm nay chứ đừng đặt tin tưởng vào ngày mai. Horace - Kẻ nào chỉ hy vọng vào vận may sẽ dễ bị thất vọng. Làm việc là cội rễ của sự thành công. Paul Vilard - Thiên nhiên ban cho ta cuộc sống lâu dài, nhưng ký ức về một cuộc sống đẹp thì còn lại mãi mãi. M. Cicero - Người nào coi thường lời hứa thì ít được tín nhiệm. Người nào hay khen trước mặt, tất hay chê sao lưng. Sách Minh Tâm - Kẻ trách mình, có thể làm nên điều hay cho người khác. Kẻ trách người thật là làm thêm cái dỡ cho mình. Hứa Hành
 6. Thực hiện bởi: Nguyendinhsac@gmail.com www.daphucco.com - Cần phải học tất cả mọi thứ. Con người càng hiểu biết nhiều thì càng mạnh mẽ, càng được vũ trang tốt. Đó là điều rõ ràng không thể chối cãi được. M. Gorki - Trong đời sống và trong giao tiếp, người ta cần phải dùng dến trí, nhưng ta sẽ ít lầm lỗi hơn nếu biết lắng nghe tiếng nói của lòng ta. Lecompte Du Nouy - Hãy để cuộc đời bạn nhảy múa nhẹ nhàng trên bãi cỏ thời gian như giọt sương đêm trên ngọn lá. Tagore - Có những người không dám bước đi vì sợ gẫy chân, nhưng sợ gẫy chân mà không dám bước thì khác nào chân gẫy. Turgot - Tâm niệm trầm tĩnh mãi thì lẽ gì mà nghĩ mãi chẳng ra. Chí khí luôn rộng thì việc gì mà làm chẳng nổi. Lã Khôn - Đọc sách nhiều mà đụng dâu đọc đó là hủy hoại tinh thần. Đọc ít nhưng đọc kỹ ta sẽ tìm ra được chân lý của cuộc đời. Roger Munsch - Bốn mươi năm đầu cho ta chủ đề và bốn mươi năm sau cho chúng ta sự lý giải nó. Schopenhauer - Sáng nào cũng vậy, khi thức giấc tôi điều hy vọng mình sẽ có được nhiều điều thú vị và không bao giờ tôi bị thất vọng. Elsa Maxwell - Những lời thề nguyện trong bão tố thường bị quên đi khi đẹp trời. Tục Ngữ Phương Tây - Vũ lực chinh phục tất cả, nhưng những chiến thắng của nó thì lại chóng tàn. Lincoln - Người quân từ ta nên thân, song không nên quá chiều mà phụ họa. Kẻ tiểu nhân ta nên tránh, song không nên ruồng rẫy gây hận thù. Thân Hàm Quang - Những người quá bận tâm tới những việc nhỏ thường trở nên bất lực trước những việc lớn. Tục Ngữ Anh - Đời người có hạn, còn sự hiểu biết lại càng vô hạn. Trang Tử. - Danh dự như cây diêm quẹt, cháy một lần là hết. Marcel Pagnol - Tài năng được nuôi dưỡng trong cô đơn, còn chí khí được tạo bởi những cơn sóng dữ của giông bão cuộc đời. Goethe - Những thiếu niên nào có công học tập cũng sẽ sớm trở thành nhân tài cả. A.Lincon - Khi xin một lời khuyên, người ta muốn tìm ở đó sự đồng tình. Colton - Học mà không suy nghĩ thì vô ích ; suy nghĩ mà không học là hiểm nguy. Khổng Tử - Làm người nên tự lập, tự trọng, không nên bước theo gót người, nói theo miệng người. Lục Cửu Uyên - Xét đoán con người qua những câu hỏi của anh ta chính xác hơn là qua những câu trả lời. Tục Ngữ Anh - Sự quyến rũ vào trái tim qua đôi mắt; người ta luôn muốn nghiêng mình trước điều gì mà họ muốn chiêm ngưỡng. Napoleon - Đời người được đo bằng tư tưởng và hành động chứ không phải bằng thời gian. Châm Ngôn Anh - Hùng biện là sự diễn thuyết những ý kiến giản dị và tự nhiên của mọi người. Chatfield - Lời nói khéo còn hơn tài hùng biện BACON - Làm đau chân anh, không phải là những chông gai trên đường mà chính là hạt cát nho nhỏ ở trong chiềc giày anh dang mang. CHARLES KINGSLEY - Sống không mục đích khác nào con thuyền lênh đênh ngoài biển khơi mà không có la bàn. J.RUSKIN - Kẻ nắm được thiên hạ là kẽ có tài giết được con thú dữ và co' đức khiến mọi người đều có lòng tin là họ sẽ được chia thịt. KHƯƠNG TỮ NHA - Cung kính thì người chẵng khinh, khoan dung thì được lòng mọi người tin thực thì người ta dùng mình, cần mẫn thì có công, làm ơn huệ thì đư khiến được người KHỖNG PHU TỮ - Trong sự giao du, trước hết tôi ráng tìm hiểu người khác, rồi tôi ráng tìm xem có thể giúp họ được cái gì để họ có một đời sống đầy đũ hơn, thoã mãn hơn. DOROTHY CANFIELD FISHER - Sống trong quá khứ là làm mất sinh khí hiện tại, không có lầm lỡ nào nặng bằng ráng đội trên đầu cái bao nặng cũa quá khứ và bi kịck của loài người là cứ đòi hỏi cho được cái quá khứ khi mà chúng ta chĩ có thể có cái hiện tại. DAVID GUY POWERS - Càng sống tôi càng tin chắc r2ng con người sỡ dĩ khác nhau. Người thì yếu, kẽ thì mạnh, người thì thành vĩ nhân, kẽ chỉ là phàm phu. Chính là ở chổ có nghị lực hay không có chí cương quyết biết biến hay không? có định rõ mục đích hay không rồi có chịu sống chết với nó hay không? có điều đó thì ở đời này làm việc gì cũng được, không có nó thì tài năng, hoàn cãnh cũng chẵng giúp ta làm nên được cái gì cả. THOMAS BUXTON - Óc cũa ta có thể thành ra đầy cỏ hay đầy lúa, cho nên, mỗi mùa phải nhổ cái kia đi mà tưới bón cái này. BACON - Chúng ta không thể nhảy dọt tới cái mà ta cho là hoàn hão, nếu người khác chưa đi hết con đường của họ. Họ có thể nghĩ rằng quan điễm của họ cũng tốt bằng hay tốt hơn quan điễm của ta. FRANKLIND ROOSEVELT - Ta hảy nhìn vào tương lai, chớ nhìn vào dĩ vãng CHÂM NGÔN LA-TINH - Lý tưỡng như các vì sao, ta không bao giờ với tới nó như các nhà hàng hải, ta nhờ nó mà hoạch định phương hướng cho đời ta. C. SCHURZ - Được lợi mà mất danh dự thì coi là lổ vậy. SYRUS - Người thật sự lạc quan là kẻ đến quán ăn không có một xu dính túi mà lại hy vọng trã tiền với ngọc trai bắt được trong các con sò mà mình ăn. TRISAN BERNARD - Tôi chỉ có một điểm tạm gọi là được: Không bao giờ tôi thất vọng FOCH - Sợ mình không dược khiêm tốn tức là đã có đức khiêm tốn rồi MARCEL PAGNOL - Gặp người đáng nói mà mình không nói, mà mình không nói tức là bỏ mát người ấy, gặp người không đáng nói mà mình nói là bỏ mất lời nói cũa mình. Người trí không bị mất người cũng không bỏ mất lời nói của mình. LUẬN NGỮ - Bực vĩ nhân lo trước mối lo của thiên hạ, vui sau điều vui của thiên hạ. LUẬN NGỮ -TRONG 1 cuộc tranh biện, không có người thắng kẽ bại. D.CARNEGIE
 7. Thực hiện bởi: Nguyendinhsac@gmail.com www.daphucco.com - Nếu tôi không thực hiện được lý tưỡng của đời tôi, thì thôi cũng ráng lý tưỡng hoá cuộc đới tôi. ADE`LE KANN - Tôi chỉ biết được có 1 điều: những người trong chúng ta thật sự sung sướng là những người đang tìm hay biết cách giúp ích kẽ khác. BÁC SĨ ALBERT SCHWEITZER - Tiền bạc có thể cho chúng ta dược nhiều ở lớp v3 bề ngoài, chớ không ở nội tâm, nó cho nhiều đồ ăn, nhưng không phải là ngon, nhiều thuốc men, nhưng không phải là sức khoẽ, nhiều quen thuộc nhưng không phải bạn thân, nhiều người hầu hạ nhưng không phải kẻ trung thành, nhiều cuộc vui nhưng không phải là hạnh phúc. HENRIK ISSEN( NHÀ VĂN ĐAN MẠCH) - Tuổi trẻ không phải là 1 giai đoạn trong đời sống, tuổi trẽ là 1 tâm trạng của tinh thần, 1 kết quả của ý chí, 1 thông cảm mãnh liệt, là cam đãm thắng được nhút nhát, là tánh tình mạo hiểm thắng sự an nhàn. MAC ARTHR - Giận dữ là một làn gió to làm tắt tia lữa của thông minh. R.J. -Sống trong ít lâu chưa phải là già nua: người ta chỉ già khi nào người ta đã lãng quên lý tưỡng của mình. Những nỗi ưu tư ngờ vực, lo sợ và tuyệt vọng điều là những kẽ thù t2 từ níu chúng ta xuống đất khiến chúng ta trỡ nên cát bụi trước khi từ trần. MAC ARTHUR - Thành công, đó là cách khuyến khích ta cố gắng làm những việc lớn lao hơn nữa. Thất bại, đó là cách cổ lệ ta làm lại việc ta đã l2m với nhiều hy vọng hơn. GABRIEL PALAU - Bạn muốn cây hồng trổ hoa thì bạn phãi tĩa bớt cành lá nó đi. ANTIADSP - Bạn hãy còn trẻ nếu bạn còn tin tưỡng. Bạn đã già nếu bạn mất tin tưỡng. Bạn hãy còn trẻ nếu bạn tự tin ở mình. Bạn hãy còn trẻ ếu bạn còn hy vọng. Khi nào bạn thấy chán nãn tức là bạn đã già. MAC ARTHUR - Hùng khí của một lời nói, tuy mãnh liệt, nhưng không mãnh liệt bằng hùng khí của cả một đời. MARIE JEUNA - Bạn sẽ trẻ mãi nếu bạn biết thưỡng thức. Thưỡng thức ch6n, thiện, mỹ. thưỡng thức để thông cãm với thiên nhiên, với nhân loại với vô biên. MAC ARTHUR - Ta có thể chia nhân loại làm 2 hạng: 1 hạng người đòi hỏi quá nhiềi nên thường gặp trở ngại, 1 hạng người lại dễ dãi bằng lòng với số phận của mình hiện tại mà không nhĩ đến cố gắng để tiến tới. Họ là bọt bèo phó cho sóng cả dạt trôi. ORTEGA Y GRASSET - Mất của cải tiền bạc là mất đi 1 cái gì. Mất sức khoẻ là mất đi nhiều lắm, nhưng mất đi lòng tin tưỡng là mất sạch sành sanh. VÔ DANH - Một cuộc đời đẹp dẽ chỉ do 1 tư tưỡng đẹp đã tâm niệm từ tuổi đầu xanh và thực hiện khi đứng tuổi. NAPOLEON - Hạnh phúc là nằm trong sự hoạt động: đó là nước dòng suối chãy lưu thông chớ không phải là nước hồ ao bị đọng lại mãi. JOHN MASON GOOD - Có 3 thứ ngu dốt: không hiểu biết những gì mình đáng biết, hiểu biết không rành nh4ng gì mình biết, và hiể biết những gì mình không cần biết. LA ROCHEFOUCAULT - Không phải chỉ nói suông mà có thể thay đổi được một tình trạng, chính là phải biết hy sinh. G. CLEMENCEAU - Đời sống không phải là vui thích hay đau khổ, nó là 1 lệnh vụ nghiêm trọng mà chúng ta phải gánh vác và phải làm xong trong danh dự. A DE JOQUESILE - Hãy ăn ở như thế nào để khi anh chết, mọi người kể cả đến người cho thuê xe tang đều đau buồn mà tương tiếc anh. DE'MOPHILE - Người ta đều biết phòng hoả hoạn, ít người biết làm cho hoả hoạn không sinh ra. LÃO TỮ - Cuộc đời không phải tạo ra để sống mà là để chiến thắng. R. BAZIN - Sự khinh miệt uy quyền của tuổi già là 1 cảm thức bẩm sinh trong những người tuổi trẻ, chính là để cho mỗi người trở nên khôn ngoan về những lầm lỗi của mình ROGER BACON - Người ta làm tươi trẻ một ngôn ngử không phải bằng những tiếng nói nhưng chính là những lý tưỡng. BÁ TƯỚC GUILAUME BARANIE - Chúng ta hảy luôn luôn cương quyết xác định trước khi hoàn tất trọn vẹn, không hề bỏ phế nhiệm vụ của chúng ta, bất kể nhiệm vụ ấy thế nào. THOMAS CARLYLE - Niềm vui tươi do chúng ta đem lại cho người khác còn tốt đẹp hơn mọi niềm vui tươi. Nếu ân huệ không bao giờ mất mát vì chính nó cung là 1 phần thưỡng rồi. VÔ DANH - Chúng ta hảy khoang dung về những lổ lầm của người khác vì sự tha thứ đố với kẻ phạm tội sẽ lành mạnh nhiều hơn là sự trừng phạt. XÉNOPHON - Khi muốn làm hài lòng thiên hạ cần phải quyết định để cho những ngưới không biết gì chỉ bảo cho mình nhiều điều đã biết rồi CHAMFORT - Bạn đừng làm cho người khác điều chi mà bạn không muốn người ta làm cho mình, sự tuân theo đúng mức và chính xác cau châm ngôn ấy tạo nên thành thật. Bạn hảy làm cho người khác điều chi mà bạn muốn người ta làm cho mình: đó là ĐỨC HẠNH. CHARLES PINOT DUCLOS - Tuổi trẻ là thời vấp váp, tuổi trung niên là thời vật lộn, tuổi già là thời hối tiếc. Benjamin Dirsaeli - Hỏa ngục của phụ nữ là tuổi già. La Rochefoucauld - Phụ nữ thiếu duyên dáng là mồi câu không có lưỡi câu. Julie De Lespinasse - Vẻ đẹp đánh vào ánh mắt, nhưng phẩm giá chinh phục tâm hồn . Alexander Pope - Phụ nữ ví như những trái cam - trái đẹp nhất chẳng mấy khi ngon nhất. Adolphe Ricard - Vợ thuộc quyền lực của chồng, chồng thuộc quyền sở hữu của vợ. Guilaune Bouchet - Nếu con gái bạn lấy phải người chồng tốt, thì bạn có thêm đứa con trai. Bằng không bạn mất đi đứa con gái. F. Quartes
 8. Thực hiện bởi: Nguyendinhsac@gmail.com www.daphucco.com - Hôn nhân là cộng đồng gồm một ông chủ, một bà chủ và hai nô lệ. Tính ra tất cả là hai người. JJ Rousseau - Muốn có hôn nhân hạnh phúc thì người vợ phải mù và người chồng phải điếc. Michel De Montaigne - Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình có một kiểu bất hạnh riêng. Leon Tolstoy. - Ðối với người mẹ, đứa con là tất cả. Nhưng đối với người con, người mẹ hay người cha chỉ là một mắt xích của cuộc đời nó. Benjamin Disracli - Người ta chỉ hiểu hết giá trị hạnh phúc khi người ta đánh mất nó. John Keats - Người giàu chưa phải là người hạnh phúc mà người hạnh phúc mới là người giàu. Duc De Levis - Tình yêu giống như một dòng sông, sẽ rẽ sang nhánh mới khi gặp chướng ngại vật - Crystal Middlemas - Cuộc đời có duy nhất một niềm vui, đó là yêu và được yêu - George Sand - Tình yêu rất mong manh và dễ vỡ. Hiểu được điều này, bạn biết yêu thực sự. Tôn trọng điều này, bạn là người đang sống trong tình yêu - Stephen Packer - Hôn nhân không phải một thứ lễ nghi, càng không phải dấu chấm hết. Đó là vũ điệu dài hơi, phức tạp mà vô cùng gần gũi. Ở đó chẳng có gì quan trọng cho bằng khả năng giữ thăng bằng và độ khéo léo trong lựa chọn người bạn nhảy - Amy Bloom. - Ta bên nhau dưới ánh bình minh, và cùng dõi về một tương lai phía trước - Brian Andres. - Tình yêu giống như một ngọn núi, thật khó trèo. Nhưng khi lên đến đỉnh, bạn thu vào tầm mắt muôn vàn điều tươi đẹp - Daniel Monroe Tuttle. - Bạn biết mình đang yêu khi nhìn thấy cả thế giới trong đôi mắt cô ấy. Và dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới, bạn cũng thấy rất rõ đôi mắt thân thương này - David Levesque - Tình yêu chân chính thì trong sạch nó ở trong tim chớ không ở trong giác quan. ( Lacordaize ) - Tình yêu là sự thông cảm. Tìm hiểu lâu dài. Chớ không phải chỉ một giây một phút bồng bột nhất thời. ( Anonymous ) - Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng. Trong bóng mờ trái tim ẩn kín một tình yêu sáng rực như trân châu. Trong ánh sáng ban ngày kỳ lạ, tình yêu lu mờ một cách đau thương. ( Tagore ) - Không có gì cao thượng và đáng kính bằng lòng chung thủy ( Cicero ) - Yêu là tin vào những điều không thể có ( Elizabeth Barbett Browning ) - Triệu chứng đầu tiên của tình yêu chân thật ở con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự mạnh bạo. Hai phái có khuynh hướng tìm đến với nhau và bên này bù đắp cho tính cách của bên kia .(Victor Hugo ) - Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt . ( J. Pôn - Zác ) - Chính tình yêu làm trái đất quay vòng, không có tình yêu con người sẽ đến ngày tận thế.(AFTER GILBERT) - Nếu tình yêu không phát sinh từ hai phía, tức là tình yêu của bạn không nảy sinh từ tình yêu đáp lại. Nếu bạn yêu mà không làm bản thân mình trở thành người được yêu thì tình yêu của bạn là bất lực, là nỗi bất hạnh. (KARL MARX). - Là người tình đầu tiên của một người phụ nữ thì không có nghĩa gì cả, phải là người yêu sau cùng của họ kia. ( DONNAY ) - Không có một bông hồng nào là không có chủ cũng như không có một người đàn bà nào lại không có một người đàn ông vô danh chiêm ngưỡng, tôn thờ mình. ( GIRACDANH ) - Người con gái nào nhận quà của bạn trai là tự mang lấy nợ . Đôi khi món nợ đó thường được trả giá bằng cả cuộc đời mình . ( VIVARON ) +) Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ ... Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ . (LERMONTOV ) +) Chẳng bao giờ xảy ra chuyện ta yêu mà người con gái không hề hay biết - ta tin rằng mình đã tỏ tình một cách rõ ràng bằng một giọng nói, một ánh mắt, một cái chạm tay nhẹ nhàng .( G.GREENE +) Đối với người yếu đuối, tình yêu là một trò chơi buồn bã. Đối với người mạnh mẽ, nó là một thứ rượu mạnh . ( P.GERALDY ) +) Cuộc đời Anh là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng anh chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời Anh đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con gái đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của Anh dậy . Người con gái ấy có tên .... ( DESPERADO0_INLOVE ) +) Cái ngày mà một phụ nữ đi qua trước mặt bạn, tỏa ánh sáng cho bạn bước theo chân nàng, thì cái ngày đó bạn khốn đốn rồi, bạn đã yêu .Hình ảnh của nàng sẽ đưa bạn sang một lĩnh vực rực rỡ của tâm hồn bạn, nơi không có gì phải cũng chẳng có gì trái, đó là lĩnh vực của cái đẹp và tình yêu . Lúc này bạn chỉ còn một việc để làm : " Nghĩ đến nàng thiết tha đến mức nàng buộc phải nghĩ đến bạn " . ( V.HUGO ) +) Tôi đã phải trả một cái giá đắt vô cùng cho những truyện cổ tích của tôi. Vì chúng mà tôi đã từ chối hạnh phúc mà đáng lẽ ra tôi đã được hưởng, đã bỏ ra quãng thời gian mà đáng lẽ sức tưởng tượng mặc dù là mạnh mẽ và sáng láng, phải nhường cho thực tế . ( ANDERSEN ) +) Hồi trẻ ta nhờ đến đàn bà để hiểu thế nào là tình yêu. Khi già ta nhớ đến tình yêu để hiểu thế nào là đàn bà. ( ROLAND DORGELES ) +) Tình yêu là ngôi sao mà người đàn ông vừa đi vừa ngước mắt nhìn theo, nhiều khi là lỗ cống mà Anh ta mải mê mà tục chân xuống. ( LAPE DE VEGA ) +) Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ !
 9. Thực hiện bởi: Nguyendinhsac@gmail.com www.daphucco.com Tình yêu Anh em nhé . (SHAKESPEARE ) +) Vợ không phải là người tình mà là người bạn trăm năm .Và chúng ta phải sớm tập làm quen với ý nghĩ yêu nàng khi nàng luống tuổi và cả khi nàng sẽ là một bà già . ( BIELINSKY ) - Đừng đợi phải nhìn thấy nụ cười mới mỉm cười lại. Đừng đợi được yêu thương mới yêu thương. Đừng đợi được giúp đỡ mới chịu sẻ nhường. Đừng đợi, vì bạn sẽ mãi mãi đợi! - Giọt nước mắt đầu tiên của tình yêu giống như hạt kim cương; giọt nước mắt thứ nhì giống như hạt ngọc; giọt nước mắt thứ ba giống như những giọt nước mắt khác, không hơn không kém. Achille Poincelot - Cái sung sướng nhất trên đới là tin chắc chắn rằng mình đã được yêu. (Victo Hugo) - Gió sẽ làm cho đám lửa bùng cháy to hơn, nhưng thử thách sẽ làm cho tình yêu đẹp hơn. (Lope De Vega) - Tình yêu đúng đắn sẽ nâng cao con người lên, làm cho con người đẹp hẳn ra. (Maxime Gorki) - Chỉ có tình yêu mãnh liệt mói có thể xua tan những hiểu lầm, vụn vặt nảy sinh trong cuộc sống chung. (J.Dryden) - Con người không có tình yêu chẳng khác nào trái đất không có mặt trời. (Victor Hugo) - Có thể ăn nửa bữa,ngủ nửa đêm nhưng không thể đi nửa đường chân lý, yêu bằng nửa trái tim. W.Goethe - Xa cách đối với tình yêu như gió đối với lửa, nó thổi tắt ngọn lửa nhỏ nhưng thổi bùng ngọn lửa lớn R. Bussy Rabutin - Xa nhau lâu ngày quá, cũng như gần gũi sỗ sàng với nhau quá, cả hai trường hợp đều là nấm mồ chôn cất tình yêu - Càng vắng mặt lâu, người ta càng xa dần những người mình yêu và người yêu mình Danh ngôn Nhật - Hai kẻ yêu nhau, lúc xa nhau còn nói đến những kỷ niệm của nhau tức là họ còn nhớ tới nhau Léon Tolson - Sự xa cách làm phôi pha tình yêu hời hợt và làm thắm đượm thêm tình yêu nồng nàn, như cơn gió thổi tắt ngọn nến nhỏ và làm bùng cháy lên đống lửa lớn La Rochefoucald - Sự xa cách là phương thuốc chửa lành lòng thù hận, cũng như nó là bộ máy chống lại tình yêu La Fontaine - Khi yêu, người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì hết Alfred De Musset -Xa cách ngắn ngủi khích động say mê nhưng xa cách lâu dài giết chết say mê Charles De Saint Évremont - Sự ly biệt của những kẻ yêu nhau nồng thắm là cái thú đau thương tuyệt vời Robert Burns - Người ở lại bao giờ cũng buồn hơn kẻ ra đi C. De Marivaux - Thiếu em anh thấy vắng cả chính mình Victor Hugo - Sa mạc là thiên đường nếu có em ở đó Robert Burns - Thời gian chờ đợi là thời gian khốn khổ nhất Sarah Doudney - Chia ly là chết đi một ít Edmond Haraucourt - Cuộc chia ly nào cũng cho nếm trước vị chết chóc . Cuộc sum hợp nào cũng cho nếm trước vị hồi sinh Arthur Schopenhauer - Chỉ thiếu mặt người mình yêu, mình thấy cả vũ trụ như vắng người Lamartine - Tình yêu có thể an ủi được tất cả, có thể an ủi được ngay chính cả những ưu phiền của nó gây ra .(P. Rachpedre) - Trên đời chẳng có gì ngọt ngào bằng giấc mộng yêu đương thời tuổi trẻ .(Thomas Moore) - Ái tình đối với lứa tuổi nào cũng có nỗi thống khổ riêng của nó . - Người giàu tình cảm nhất (hay là người đa tình nhất) là người chỉ có một tình yêu, nhưng đó là tình yêu chân chính, không thay lòng đổi dạ . (Balzac) - Tình yêu nâng cao con người thoát khỏi sự tầm thường .(Pascal) - Sự bẽn lẽn giúp cho ái tình sức tưởng tượng, chính nó cho ái tình sinh khí .(Stendhal) - Càng tiến sâu vào tình yêu, linh hồn càng bất tử .(F. Dastoevsky) - Sự chắc chắn được yêu đương đem lại rất nhiều duyên dáng cho kẻ nhút nhát, tạo cho nó sự hồn nhiên .(André Maurois) - Trong tình yêu, việc quen thuộc cũng trở nên đẹp đẽ .(P.B. Shelley) - Không thể nói mình yêu một cách đích thực nếu không yêu đến cả những khuyết điểm của người mình yêu .(Calderon de La Barca) - Bất kỳ ai biết yêu đều có thể trở nên đáng yêu .(Jules de Goncourt) - Khi hai kẻ yêu nhau lúc xa nhau còn nói đến chuyện xa nhau là họ còn nhớ tới nhau .(Léon Tolstoi) - Ở đâu có quá nhiều những lời nói yêu đương, thì ở đó không hề có tình yêu chân chính . - Thước đo giá trị của người phụ nữ chính là người đàn ông mà cô ta yêu .(Bennekin) _Hạnh phúc ở ngay trong gia dình bạn. chớ có tìm nó ở nơi dịa dàng của kẻ xa lạ . Veron _Không có sự giáo dục quý giá nào bằng nghịch cảnh . Disra Eli _Thành kiến là con dẻ của sự dốt nát . Hazlitt _Ngòi bút sắt bén hơn cả lưỡi gươm .Bulwer Lytton _Người ta khó trở thành người học thức nếu chỉ dọc những gì mình thích . Y.Joudeht _Không có bầu trời u ám nếu trái tim tỏa sáng .Charles Churchuill _Nụ cười là phương cách dơn giản nhất dể tôn lên vẻ dẹp của bạn .Charles Gordy
 10. Thực hiện bởi: Nguyendinhsac@gmail.com www.daphucco.com _Chung thủy là một trong những phẩm chất quý giá của người phụ nữ. M.Gorki _Người phụ nữ chỉ tin lời tỏ tình khi nó đuợc nói lên khẽ khàng và giản dị . J.Galan _Ánh mắt phụ nữ là một diễn đàn duyên dáng, nói lên cái điều mà họ không dám thốt ra .Marivot _Phụ nữ khôn ngoan kết hôn với một người đàn ông yêu mình hơn là người mình yêu.Ngạn ngữ Ả Rập _Đàn bà không có chồng như một cánh đồng không có mưa.Ngạn ngữ Ấn Độ _Một dân tôc nô lệ , nghệ thuật làm cho nó tự do.Một dân tộc tự do, nghệ thuật làm cho nó vĩ đại .Victor Hugo _Hãy chậm rãi trong việc chọn bạn và càng chậm rãi trong việc thay bạn .Franklin _Một lời xin lỗi vụng về vẫn tốt hơn im lặng .Stefan Gason - Hạnh phúc sẽ tự mẫu đi khi nào người ta tự thỏa mãn về nó. Hạnh phúc sẽ chỉ bền vững khi người ta luôn luôn vươn tới và hoàn toàn khát vọng (K.G. Paustopski) - Hạnh phúc cũng giống như một chiếc đồng hồ, loại nào đơn giản nhất là thứ ít hư hỏng nhất (Chamfort) - Tiêu diệt được mọi lo âu phiền toái trong tâm hồn, Đấy là đã tìm được một nguồn hạnh phúc vĩ đại (Kinh Udanavarga) - Nếu những nỗi đau khổ hủy diệt hạnh phúc thì những thú vui đều làm xáo trộn hạnh phúc(Levis) - Những luyến tiếc về tình yêu vẫn còn tạo nên hạnh phúc (Lermontov) - Tất cả hạnh phúc của mình có đều do hạnh phúc của mình cho (Sully Prudhomme) - Phân phát hạnh phúc là phương cách duy nhất để hưởng thụ hạnh phúc. Người nghĩ đến hạnh phúc là người luôn nghĩ đến con số hai (Lord Byron) - Muốn nhân hạnh phúc thì trước hết phải chia hạnh phúc (The Flight Of Freedom) - Người ta chỉ tạo nên hạnh phúc của mình do việc sän sóc đến hạnh phúc của người khác (Bernardin De Saint Pierre) - Hạnh phúc chỉ dành riêng cho những kẻ nào làm cho nhiều người được sung sướng(Abbé Delille) - Yêu là vui vì hạnh phúc của người khác, là coi hạnh phúc của người kia như hạnh phúc của chính mình (G.W. Leibnitz) - Hạnh phúc không ở thiên đình. Ở ngay bên cạnh người mình đang yêu (Florian) - Bí quyết để sống hạnh phúc là biết chờ đợi hạnh phúc của mình(H. Riviere) - Hạnh phúc giống như tiếng vang, chỉ nghe được tiếng trả lời mà không bao giờ thấy đến(Carmen Sylva) - Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt (Figuiere) - Tình yêu và hạnh phúc là hình với bóng, nếu biết bảo vệ thì hạnh phúc sẽ thành sự thật, ngược lại nếu không biết bảo vệ thì hạnh phúc chỉ là một hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có thật (Pascal) - Không có hạnh phúc tột đỉnh nào trên cõi đời này mà không bị trĩu nặng bởi những tai họa, cũng không có hạnh phúc nào lên đến tận cùng mà không ngả xuống vì tai ương của nó (Jerbey Taylor) - Muốn được hạnh phúc đến mức độ nào, ta phải có đau khổ đến mức độ đó (Edgar Poe) - Những ai chưa từng đau khổ thì những kẻ ấy không bao giờ biết tận hưởng được hạnh phúc (Ugo Foscolo) - Kẻ nào không chịu đựng được đau khổ trong tình yêu thì không xứng đáng để hưởng hạnh phúc của tình yêu (V.Ạ Sukhomlinski) - Không có đau khổ nào hoàn toàn là đau khổ, cũng như không có niềm vui nào hoàn toàn là niềm vui (Leon Tolstoi) - Hạnh phúc nào cũng phải đánh đổi bằng ít nhiều đau khổ (Margaret Oliphant) - Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ. Sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết dần chết mòn (Bà De Giradin) - Kẻ nào càng sung sướng, kẻ đó càngoít để ý đến hạnh phúc của họ(Alberto Moravia) - Cái lạc thú của những tình yêu âm thầm là vừa có những nỗi chua xót, vừa có những hạnh phúc êm đềm thắm thiết (X.) - Cái trở ngại to nhất của hạnh phúc là trông chờ một hạnh phúc khác to hơn(Fontenelle) - Có hai loại người:những người có thể sung sướng được mà không sung sướng, và những kẻ tìm hạnh phúc mãi mà không thấy(Danh ngôn Ả Râp) - Hạnh phúc sẽ tự mẫu đi khi nào người ta tự thỏa mãn về nó. Hạnh phúc sẽ chỉ bền vững khi người ta luôn luôn vươn tới và hoàn toàn khát vọng (K.G. Paustopski) - Hạnh phúc cũng giống như một chiếc đồnng hồ, loại nào đơn giản nhất là thứ ít hư hỏng nhất (Chamfort) - Tiêu diệt được mọi lo âu phiền toái trong tâm hồn, Đấy là đã tìm được một nguồn hạnh phúc vĩ đại (Kinh Udanavarga) - Nếu những nỗi đau khổ hủy diệt hạnh phúc thì những thú vui đều làm xáo trộn hạnh phúc (Levis) - Những luyến tiếc về tình yêu vẫn còn tạo nên hạnh phúc (Lermontov) - Tất cả hạnh phúc của mình có đều do hạnh phúc của mình cho(Sully Prudhomme) - Phân phát hạnh phúc là phương cách duy nhất để hưởng thụ hạnh phúc. Người nghĩ đến hạnh phúc là người luôn nghĩ đến con số hai (Lord Byron) - Muốn nhân hạnh phúc thì trước hết phải chia hạnh phúc (The Flight Of Freedom) - Người ta chỉ tạo nên hạnh phúc của mình do việc sän sóc đến hạnh phúc của người khác (Bernardin De Saint Pierre) - Hạnh phúc chỉ dành riêng cho những kẻ nào làm cho nhiều người được sung sướng (Abbé Delille)
 11. Thực hiện bởi: Nguyendinhsac@gmail.com www.daphucco.com - Yêu là vui vì hạnh phúc của người khác, là coi hạnh phúc của người kia như hạnh phúc của chính mình (G.W. Leibnitz) - Hạnh phúc không ở thiên đình. Ở ngay bên cạnh người mình đang yêu (Florian) - Bí quyết để sống hạnh phúc là biết chờ đợi hạnh phúc của mình (H. Riviere) - Hạnh phúc giống như tiếng vang, chỉ nghe được tiếng trả lời mà không bao giờ thấy đến (Carmen Sylva) - Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt (Figuiere) - Tình yêu và hạnh phúc là hình với bóng, nếu biết bảo vệ thì hạnh phúc sẽ thành sự thật, ngược lại nếu không biết bảo vệ thì hạnh phúc chỉ là một hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có thật (Pascal) - Không có hạnh phúc tột đỉnh nào trên cõi đời này mà không bị trĩu nặng bởi những tai họa, cũng không có hạnh phúc nào lên đến tận cùng mà không ngả xuống vì tai ương của nó (Jerbey Taylor) - Muốn được hạnh phúc đến mức độ nào, ta phải có đau khổ đến mức độ đó (Edgar Poe) - Những ai chưa từng đau khổ thì những kẻ ấy không bao giờ biết tận hưởng được hạnh phúc (Ugo Foscolo) - Kẻ nào không chịu đựng được đau khổ trong tình yêu thì không xứng đáng để hưởng hạnh phúc của tình yêu (V.Ạ Sukhomlinski) - Không có đau khổ nào hoàn toàn là đau khổ, cũng như không có niềm vui nào hoàn toàn là niềm vui (Leon Tolstoi) - Hạnh phúc nào cũng phải đánh đổi bằng ít nhiều đau khổ(Margaret Oliphant) - Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ. Sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết dần chết mòn (Bà De Giradin) - Kẻ nào càng sung sướng, kẻ đó càng ít để ý đến hạnh phúc của họ (Alberto Moravia) - Gió thay đổi chiều mỗi ngày, người đàn bà thì thay đổi mỗi giâỵ tục ngữ Tây Ban Nha) - Đàn bà hoàn toàn thấy rõ rằng họ càng vâng lời bao nhiêu thì họ càng chỉ huy bấy nhiêụ (Jules Michelet) - Đối với người đàn bà, không được yêu là một tai họa; nhưng không được yêu nữa mới thực là một cái nhục. (Montesquieu) - Nơi nào có người đàn bà đẹp, thì nơi đó có người đàn ông thở dàị (Tục Ngữ Hung-Ga-Ri) - Người ta có thể quyến rũ người đàn bà bằng sự dối trá, nhưng người ta chỉ có thể chinh phục được họ với tấm lòng thành thật. Krassovsky) - Im lặng là vật qúi gía hơn vàng, nhưng trong tình yêu người đàn bà lại ghét cay ghét đắng. (P.) - Khen tặng người đàn bà khác trước mặt người yêu là một sự sỉ nhục không thể tha thứ được. (Bà De Stael) - Một nữa ưu sầu của phụ nữ sẽ không còn nếu họ có thể dằn lòng đừng nói những điều mà họ biết là vô ích. Hơn thế nữa, những điều cần giải quyết thì họ lại không nói rạ (George Eliot) - Ai có thể cai trị được một người đàn bà thì người ấy có thể cai trị được một nước. (Honoré De Balzac) - Khi một người đàn bà hứa yêu anh, anh không nên luôn luôn tin họ, nhưng khi họ bảo không yêu anh. Ấy, anh cũng không đáng tin họ nữa (Edouard Bourdet) - Tiền bạc cũng như phụ nữ, muốn giữ nó thì phải săn sóc nó một chút, bằng không.... nó đi tạo hạnh phúc cho kẻ khác. (Edouart Bourdet) - Ra đời trăm trận trăm thắng, về nhà không thắng nổi người đàn bà. (Napoleon ler) - Có hai loại đàn bà: một loại muốn chữa những sai lầm của người đàn ông, còn loại kia muốn la một lỗi lầm. (Hỵ Sheridan) - Phụ nữ làm cho cách xử thế ở đời được trau chuốt và khiến cho người ta chuộng sự lễ đô.. Họ là thầy dạy chân chính về mỹ quan và là người khích lệ mọi sự hy sinh. Hiếm có người đàn ông nào yêu thương họ mà lại là người man rợ (Gabriel Legouvé) - Người đàn bà nào qúi trọng đạo đức của tâm hồn mình hơn sự thông minh và bóng sắc của mình, là hạng người đứng trên đồng loại của mình. Kẻ nào qúi trọng bóng sắc của mình hơn tài đức của mình, là hạng đàn bà tầm thường. Nhưng kẻ nào qúi trọng địa vị và giai cấp của mình hơn bóng sắc của mình, là hạng người đàn bà đứng ngoài lề đồng loại của họ : họ không phải là người đàn bà. (Chamfort) - Người đàn bà sẵn sàng tự nhận mình nói quấy khi họ nói phải, hơn là khi họ nói quấỵ (Jean Charles) - Bí quyết hạnh phúc của người đàn bà là tự tin cái vui trong bổn phận (Dr. Auton) - Có một cách khen tặng người đàn bà mà họ thích nhất là nói xấu người đàn bà đối thủ của ho.. Khen tặng người đàn bà mà đồng thời cũng khen tặng một người đàn bà khác, thì sự khen tặng của mình thành vô gía tri.. (Bà De Girardin) - Không có người đàn bà nào mà không thích nghe người khác nói xấu kẻ thù của mình hơn là nói tốt cho chồng mình. (Bà De Marie Laure De Noailles) - Người đàn bà mà thật thà là lúc họ thấy không cần thiết phải dùng đến sự dối trá vô ích. (Anatole France) - Mê người đàn bà thì dễ, yêu người đàn bà thì khó. (Marcel Aymé) - Người đàn bà đẹp là thiên đàng của cặp mắt, mà là địa ngục của tâm hồn. (Pope) - Cái đẹp của người đàn bà không khác nào những mùi thơm thoảng qua và tan đi rất mau chóng, hễ ngửi quen rồi thì không ai còn để ý nữạ (Bà De Lambert) - Người đàn bà đẹp khó mà sống được an thân, cũng như ngọc qúi là mồi của trộm cướp (Jean Jacques Rousseau) - Người đàn bà nói thích giản dị là người ít giản dị nhất. Người đàn bà nào nói ít làm dáng chính là người làm dáng nhất đờị Người đàn bà nào nói ít trang sức lại là người khéo trang sức hơn ai hết (André Maurois) - Không có người đàn bà nào xấu cả, chỉ có những người dàn bà không biết làm cho mình được quyến rủ mà thôi Christian Dior)
 12. Thực hiện bởi: Nguyendinhsac@gmail.com www.daphucco.com - Đàn bà thường hay giữ lâu anh tình nhân đầu tiên, khi nàng chưa tìm được anh tình nhân thứ hai (La Rochefoucauld) - Không có gì làm đau khổ cho người đàn bà đẹp bằng thấy có người đẹp hơn mình (Philippe De Varenne) - Trước con mắt của người yêu, không có người đàn bà nào xấu cả (Ronsard) - Một người đàn bà xấu mặt nhưng đẹp lòng là ngư ời đàn bà đẹp. Một người đàn bà đẹp mặt nhưng lòng dạ không đẹp là người đàn bà xấu (Helvétius) - Tình cảm của người đàn bà là một thứ tình khó hiểụ Khi ra đường mà có người khen đẹp thì tự cao, khi không có người hỏi đến thì tự cho là mình bạc số (Clémenceau) - Người đàn bà luôn luôn được coi như ngang hàng với vua chúạ Người đời nịnh bợ họ vì lợi chứ không phải vì yêu (Rochebrune) - Nếu trừng trị người đàn bà thì người đời cho là vũ phụ Còn không trừng trị người đàn bà thì bị người đời cho là sợ vợ (Scott Fitgérald) - Người ta sẵn sàng tha thứ tất cả đối với người đàn bà mình thật lòng yêu mến. Và chính vì thế mà tình yêu trở nên khó thở (J. Chardonnes) - Chim họa mi có thể quên hót, chứ đàn bà không thể quên nói (Danh ngôn Tây Ban Nha) - Muốn cho người đàn bà nói, có hàng ngàn cách khác nhau, nhưng không có cách nào làm họ câm miệng hết. (Guillaume Bouchet) - Khen đàn bà thì cứ tha hồ nói dối, họ sẽ tin hết mình. (Danh ngôn Pháp) - Không có lời nói dối kỳ quái nào mà người đàn bà chẳng tin, nếu đó cũng là lời khen nàng. (Khuyết Danh) - Chưa có người đàn bà nào soi gương mà thấy mình xấu cả. (Cesar Oudin) - Người đàn bà đẹp, ba phần là do cái đẹp trời cho, còn bảy phần là nhờ đồ trang sức. (Danh ngôn Trung Hoa) - Những người đàn bà mà đeo qúa nhiều đồ trang sức thì thật là khó mà biết được họ yêu ta vì cái gì (Bà DE RIEUX) - Người con gái thích được khen dù xấụ Vì thế cho nên người đàn bà nào cũng thường hay chết vì người đàn ông am tường điều đó (PASCAL) - Lòng tự ái làm nên tai họa cho phần đông đàn bà hơn là tình yêu (LA ROCHEFOUCAULD) - Mỗi người đàn bà đều có một nét quyến rũ kỳ bí, nếu họ không kiêu hãnh và bướng bỉnh (JOANNA BAILLIE) - Người đàn bà không bao giờ thấy điều gì mình làm cho họ, họ chỉ thấy điều mà mình không làm (G. COURTELINE) - Phần đông những người đàn bà đoan chính là những kho tàng bí mật, chỉ được gìn giữ chắc chắn khi không có ai biết tìm đến (LA ROCHEFOUCAULD) - Người đàn bà tha thứ được những sự thiệt hại cho họ, nhưng không bao giơ quên được những sự khinh miệt (HALIBURTON) - Ánh mắt của phụ nữ nói lên với nhiều duyên dáng, một cách rất ân cần cái điều mà miệng họ không dám thốt ra (MAURIVAUX) - Yêu tất cả moi đàn bà dễ hơn là yêu một người độc nhất (ETIENNE RAY) - Tình yêu thành thật làm cho người đàn bà trở nên kín đáo và ít bộc lộ (BARTHE) - Tham vọng của người đàn bà là chiếm được lòng yêu của người những kẻ chung quanh và kế cận bên mình, chứ không cần lòng kính cẩn tôn sùng của những người xa lạ (GINA LOMBROSO) - Người đàn bà không sợ chết, không sợ đau khổ, nhưng chỉ lo sợ khi mình chết mà chưa được người mình thương yêu biết đến tình yêu của mình.(GINA LOMBROSO) - Qủa tim của người đàn bà không bao giờ gìa cỗi, và một khi nó không yêu nữa thì đó là vì nó đã ngừng đập (P. ROCHEPEDRE) - Rung động, yêu thương, đau khổ, hy sinh, tất cả sẽ mãi mãi là những trang tình sử của người đàn bà. (HONORE DE BALZAC) - Một người đàn bà hoặc yêu hay ghét, họ không lưng chừng. (PUBLILIUS SYRUS) - Nhà không có đàn bà như thân xác mà thiếu linh hồn. (Danh Ngôn Pháp) - Người đàn bà như cái hoa, chỉ nhả mùi thơm trong bóng tốị (LAMENAIS) - Có ba thứ làm cho con tim ta mát rợi và quên hết mọi nỗi buồn: đó là nước, hoa và sắc đẹp của đàn bà. (PHẠN) - Kẻ nói tốt cho phụ nữ là kẻ chưa biết rỏ phụ nữ, còn kẻ nói xấu phụ nữ là kẻ không biết gì cả về phụ nữ. (PIGAULT LEBRUN) - Cái khó khăn chính đối với người đàn bà đức hạnh không phải là chinh phục họ, mà là đưa họ vào một nơi khép kín. Cái đức hạnh của họ làm bằng những cánh cửa nửa mở nửa đóng. (JEAN GIRADOUX) - Một người đàn bà chỉ có thể giử được tình yêu, không phải tình yêu mà nàng cảm hứng, nhưng là tình yêu mà nàng hoài bảo, chỉ có kim cương mới rạch được kim cương, chỉ có tình yêu mới đủ mạnh để chống lại tình yêụ (G. Ạ CAILLAVET & R. DE FLERS) - Đàn bà chỉ trao cho tình bạn cái gì mà họ mượn được ở tình yêụ (CHAMFORT) - Cái lỗi lầm lớn của người đàn bà là luôn luôn tìm cách kết bạn với người đàn ông họ yêu, thay vì kiếm một người đàn ông yêu họ (LA BRUYERE) - Phụ nữ rất thích tiết kiệm.......trong sự hoang phí của họ (FRIEDRICH HEBBEL) - Nước mắt chính là tài hùng biện của đàn bà. (Thánh EVREMOND) - Nước mắt đàn bà che giấu nhiều cạm bẩy (DENYS CATON)
 13. Thực hiện bởi: Nguyendinhsac@gmail.com www.daphucco.com - Một bông hoa không mùi thơm cũng chẳng được qúi trọng gì hơn một người đàn bà đẹp mà vô duyên (ẠV. ARNAULT) -Ðàn bà luôn luôn sẵn lòng hy sinh nếu bạn cho họ có cơ hộị Sở trường của họ chính là nhường nhi.n (SOMERSET MAUGHAM) - Ðàn bà đẹp làm vui mắt, đàn bà hiền làm vui lòng. Người trước là một thứ nữ trang, còn người sau là một kho tàng. (NAPOLEON ler) - Trong những lần yêu đầu tiên, người đàn bà yêu người tình, nhưng trong những lần sau thì họ chỉ yêu tình yêu(LAROCHEFOUCAULD) - Nên ca ngợi ngày đẹp trời vào lúc tối, nên ca ngợi người đàn bà đẹp vào buổi sáng (Danh Ngôn Ddức) - Không phải cái đẹp của người đàn bà đã làm ta ngây dại, mà chính là tính tình cao thượng của bà ta (EURIPIDE) - Ðàn bà đã xấu thì không gì xấu xa hơn, nhưng nếu đã tốt thì không gì tốt bằng (EURIPIDE) - Ðàn bà rất cay nghiệt với đàn bà (TENNYSON) - Người đàn bà đưo8.c khen ngợi nhiều nhất là người không được người ta nói đến bao giờ (Danh Ngôn TRUNG HOA) - Ðàn bà lương thiện mà lại xinh đẹp thì trở nên lương thiện gấp đôi (P.J. STAHL) - Ðối với đàn bà, im lặng là đồ trang sức đẹp nhất. (EAN JACQUES ROUSSEAU) - Ðàn bà chỉ tha thứ sau khi trừng phạt xong (Bà DE GIRARDIN) - Trong đời người đàn bà chỉ có hai lần làm cho họ điên lên, đó là khi họ bắt đầu yêu và khi họ bạc tóc (Danh Ngôn BA LAN) - Không có người đàn bà nào gìa cả. Tất cả phụ nữ ở mọi lứa tuổi, nếu họ yêu mình và họ là người tốt, thì họ sẽ đem đến cho mình những giây phút tuyệt vờị (JULES MICHELET) - Phải chọn lựa giữa hai điều: một là yêu đàn bà, hai là tìm hiểu họ (CHAMFORT) - Khen đàn bà thì cứ tha hồ nói dối, họ sẽ tin hết mình (Danh Ngôn PHÁP) - Im lặng là món nữ trang đẹp nhất của người đàn bà, nhưng ít khi họ đeo lắm (Danh Ngôn ANH) - Ðàn bà mà im lặng chính là của trời cho (THÁNH KINH) - Người đàn bà lương thiện không thể tự an ủi được về những lỗi lầm mà họ đã làm (SACHA GUITRY) - Người đàn bà có thể đem hạnh phúc đến cho người này và đem tai họa đến cho kẻ khác (Tục ngữ NGA) - Tranh đấu để chống lại trái tim của người đàn bà khó khăn không thua gì uống hết một biển nước (RICHARD DE FOURNIVAL) - Trong chuyện tình yêu, người đàn bà luôn luôn cố tình chịu thua (PAUL GERALDY) - Ðức tính đầu tiên và quan trọng nhất của phụ nữ là dịu dàng (JEAN JACQUES ROUSSEAU) - Người đàn bà mà không biết trang điểm thì chỉ giống như thửa ruộng khô cằn. (Tục ngữ ẤN ĐỘ) -Sắc đẹp là tặng phẩm của tạo hóa đã ban cho người đàn bà, và chính sắc đẹp cũng là vật đầu tiên mà tạo hóa cướp đi trong đời người đàn bà (MERE) - Cái lạc thú của những tình yêu âm thầmm là vừa có những nỗi chua xót, vừa có những hạnh phúc êm đềm thắm thiết - Cái trở ngại to nhất của hạnh phúc là trông chờ một hạnh phúc khác to hơn (Fontenelle) - Người đời thường nói đàn ông là chủ gia đình, nhưng thực ra họ là tên nô lệ của gia đình (Alphonse Kaar) - Người đàn ông lương thiện có thể yêu như một người điên, nhưng không thể yêu như một người ngụ (La Rochefoucauld) - Người đàn ông mỗi khi đã bị tình yêu xâm chiếm thì không khác gì ngọn đèn lồng chỉ còn sáng mỗi một bên. (Louis De Robert) - Người đàn ông thành thật yêu người đàn bà không phải đòi hỏi người đàn bà yêu mình, mà chỉ muốn làm sao cho mình yêu được người đàn bà ấy thôị (André Roussin) - Mỗi người đàn ông là một cuốn sách nếu ta biết đọc nó. (William Ellery Channing) - Kể cũng lạ cho đàn ông, họ rất rộng lượng với người đàn bà làm họ tiêu tan tài sản, nhưng lại rất khó tính đối với những đàn bà mang tiền bạc đến cho họ (Maurice Donnay) - Đối với người đàn ông, tha thứ điều gì cũng được, nhưng lãng quên thì chẳng bao giờ. (Ẹ Augier) - Đàn ông thích biểu dương trước người đàn bà đẹp, và chấp nhận thua thiệt trong bóng tốị (Auguste De Pavie) - Tình yêu của các chàng trai không nằm ở trái tim, mà ở đôi mắt. (Shakespeare) - Miệng lưỡi của tình yêu nằm trong mắt chàng. (Ph. Flecher) - Đứa con trai nào lúc còn bé thương mẹ nhiều nhất, khi lớn lên sẽ thương vợ nhiều nhất. (Vincent De Paul) - Người đàn ông đẹp thì dễ coi, mà người thông minh thì dễ sống - Lúc mới gặp nhau, ngư ời đàn ông nào nói chuyện thật ngọt ngào, thì trong tương lai khi chung sống, người đàn ông ấy là người khó nhất. (Bà De Stael) - Người đàn ông nào ngoài xã hội hung hăng nhất, lại là kẻ nh't nhát trong gia đình với vơ.. (Jean Paul Sartre) - Cái nhược điểm duy nhất của người đàn ông là thích nói ngọt và sợ nước mắt. (Vacherot) - Đàn ông hung dữ với ai cũng được trừ ra vợ (Alfred De Musset) - Muốn chinh phục một hung tướng, bạn chỉ cần lấy được lòng bà vợ ông ta (Mark Twain) - Trong phòng kín, người đàn ông nào cũng dễ cả (Milton) - Trong tình yêu, câu nói mà người đàn ông thích nhất 'à "Em Yêu Anh", nhưng cũng chính câu nói ấy người đàn bà giết người đàn ông hữu hiệu nhất (Publius Mimus) - Người đàn ông nào yêu nhiều nhất là người đàn ông chết sớm nhất (Thomas Ingelend)
 14. Thực hiện bởi: Nguyendinhsac@gmail.com www.daphucco.com - Đừng ca ngợi đàn ông vì họ đẹp, mà cũng đừng khinh họ vì họ xấu trai (Thánh Kinh) - Trong tình yêu, chiến thắng của đàn ông là chạy trốn (Naloleon ler) - Sự lầm lẫn to nhất của bọn đàn ông chúng ta không phải ở chỗ tưởng rằng đàn bà họ yêu chúng ta, mà ở chổ ta tưởng rằng ta yêu họ (Sacha Guitry) - Ta có thể hoài nghi tình yêu của một người đàn ông nào nói với ta "Tôi yêu em", nhưng ta có thể tin được tình yêu của người đàn ông làm đủ mọi cách để giấu với ta là họ yêu ta (Georges Feydeau) - Tôi thích một người đàn ông không tiền, hơn là có tiền mà không có đàn ông (Themistocle) - Những sự yếu hèn của người đàn ông đã làm nên sức mạnh cho người đàn bà (Voltaire) - Đàn ông yêu ai thì y như gặp tai nạn, chẳng hạn như vấp ngã trên cầu thang (Robert Southey) - Người đàn ông có hai sở thích: thú phiêu lưu và sự nguy hiểm. Bởi vậy đàn ông rất thích tình yêu, vì tình yêu là một trò chơi hết sức nguy hiểm (Công tước De Richelieu) - Nhà ngoại giao là người đàn ông luôn luôn nhớ ngày sinh nhật của phụ nữ, nhưng chẳng bao giờ nhớ tuổi của nàng (Robert Frost) - Có thể đánh lừa đàn ông vào đam mê, nhưng phải có đủ lý lẽ mới có thể đưa họ đến với sự thật (John Dryden) - Điều làm cho người đàn ông bị bỏ rơi đau khổ là họ luôn tưởng gặp lại được ngoài đường phố người đàn bà đã xa họ, vì lẽ họ luôn nhìn thấy một hình bóng, một dáng đi hay một gương mặt rất giống người mà họ yêu (Marcel Achard) - Người đàn ông ít xấu hổ về những tội ác của họ bằng những sự yếu đuối và cái hư vinh của họ (Jean De La Bruyere) - Người đàn ông khởi sự bằng tình yêu, kết thúc bằng tham vọng, và thường chỉ cảm thấy thật bình thản khi họ chết (Jean De La Bruyere) - Một trong những hạnh phúc lớn của đời sống là tình bạn và một trong những hạnh phúc lớn của tình bạn là có người để gửi gắm một bí mật, một tâm tư . (Manzôni) - Lòng trung thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người . Sự thật ,lòng tin cậy , tình bạn và tình yêu đều tuỳ thuộc vào điều đó cả . (Elviisresley ) - Hãy cho đi cái mà bạn có . Đối với ai đó thì món quà ấy mang một ý nghĩa sâu sắc mà bạn không ngờ . (Hrnry Wadsworth - Longellow) - Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè . (Lênin) - Cuộc đời chỉ là một chuỗi những cơ hội ngẫu nhiên . Cái khó là nắm bất cơ hội mà hành động . Đừng bao giờ để vuột mất."Không phải ngày nào bạn cũng gặp cơ hội may đâu " . (George Besnard-Shaw ) - Bạn đứng hận thù nếu ta cứ hận thù thì trật tự mới sẽ chỉ là trật tự cũ mà thôi ...Chúng ta phải đem hận thù gặp gỡ yêu thương , sức mạnh vật chất gặp gỡ sức mạnh tinh thần . ( Martin Luther Kinh.JK ) - Không có gì thiêng liêng hơn tình đồng loại . Bố mẹ yêu con , con yêu bố mẹ . Nhưng các bạn ạ , cái đó không có gì lạ , vì ngay con vật cũng biết yêu bố mẹ của nó . Nhưng gắn bó với nhau bằng huyết thống thì chỉ có con người mới có khả năng ấy . (Gogol ) - Bao lâu bạn còn tự tin ở bạn thì người khác còn tin ở bạn . ( cynda Willams ) - Thời gian hay khoảng cách đều không làm giảm được tình bạn . ( Ghersen ) - Tình bạn đòi hỏi sự thông cảm sâu xa giữa những người bạn . Nếu không , tình bạn không thể nảy sinh hoặc tồn tại. ( Saint Francis De sales ) - Hãy cho hết những gì bạn nhận được .Và hãy lắng nghe tiếng gọi của lòng thương xót .Đừng nghĩ rằng cái ít ỏi bạn cho đi là to lớn .Và cái to lớn bạn nhận được là ít ỏi. (Phoebe Vary ) - Không phải tất cả những người cười với ta đều là bạn cũng không phải tất cả những người làm ta bực mình đều là kẻ thù của ta . ( Ngạn ngữ Mông Cổ ) - Trong tình bạn , Nếu không sẵn sàng lònh tha thứ cho nhau những lỗi lầm nhỏ mọn thì không sao bền vững được . - Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn . (Balzac) - Tình bạn đó là một tâm hồn trong hai cơ thể. ( Aristoteles ) - Tình bạn như ngọn lửa hồng trong không gian giá lạnh . ( Nguy Nguy ) - Đừng để ai phiền trách bạn . Trong mọi việc nếu bạn không thành công thì hãy cho là lỗi tại bạn . Đừng đổ lỗi cho ai . ( Earvin ) - Kẻ lấy thân thế chơi với nhau , thân thể đổ là bạn hết . Kẻ lấy của cải chơi với nhau , của cải hết là mất bạn ( Vân Trung Tư ) - Ai không hề cảm thấy cái hấp dẫn của một tình bạn chân thật , bất vị lợi , nguời ấy không biết được hạn phúc mà một người có thể nhận được ở một người . ( Young ) - Thông cảm nỗi khổ của bạn là tốt mà ra tay tiếp cứu họ còn hay hơn . (voltaire ) ) - Khi bạn thấy khó chịu về lỗi của người khác , bạn hãy xét mình lại và coi xem bạn có làm như họ vậy không . ( Marc-Aurele) - Dám và thử thánh là những trận chiến . Nếu bạn thua một lần , hai lần hoặc nhiều lần nữa , bạn háy giao chiến lại rồi sẽ được lúc bạn toàn thắng . (Epictete) - Bạn đau khổ : bạn hãy nhẫn nại .Đau khổ hiện giờ không thiệt cho tương lai bạn , Bạn không khát vọng quá cũng không sợ hãi quá , Bạn coi sự thanh thản tâm hồn như một quả quý , nhờ đau khổ làm cho nó cứng rắn và chịu đựng thản nhiên muôn nghìn rắc rối của cuộc đời . ( De Charnage )
 15. Thực hiện bởi: Nguyendinhsac@gmail.com www.daphucco.com - Chúng ta sống với các khuyết điểm như những mùi hôi của ta . Chúng ta không hay biết gì nhưng chúng làm cho người khac khó chịu thôi . ( BA de ) - Bạn hãy hiền dịu bao dung với hết tất cả mọi người trừ chính mình . (Joubert ) - Mỗi người có trong đời mình những trang sách mà mình không biết và được viết bởi công trạng của người khác . (G.Guyau ) - Bạn đừng làm một điểm trên vong tròn mà phải làm một trng tân điểm . ( Luc miriam ) - Làm cho người khác tốt hơn đó alf cách duy nhát làm cho người ta hạnh phúc hơn . (Ampere) - Bạn đừng phán xét hạt tiêu theo hình dáng nhỏ bé của nó , hãy nếm nó và bạn sẽ cảm thấy nó cay cỡ nào . ( Ngạn ngữ Ả Rập ) - Nếu ai nói xấu bạn mà đúng thì sửa lỗi .Nếu họ nói bậy thì cười thôi . (Epictete ) - Nếu đẹp , bạn hãy đáng với nhan sắc của mình , nếu xấu bạn hãy làm cho người ta quên cái xấu của bạn bằng kiến thức của bạn . (Nicole) - Bạn hãy nhớ bạn là con người và đừng tự làm mình hèn hạ . ( Cổ ngạn ) - Nếu chẳng may bạn phạm phải lỗi lầm , kể cả những lỗi lầm lớn , hãy luôn nhớ rằng còn cơ hội may khác cho bạn chuộc lỗi . Thất bại không phải là vấp ngã , mà là cứ nằm lì sau khi ngã . ( Mary ) - Chúng ta không thể nói chính xác lúc nào tình bạn hình thành . Cứ nhỏ từng giọt nước vào ly , sẽ có lúc một giọt nước làm tràn ly . Cũng vậy , trong mỗi chuối những điều dễ thương , tử tế , sẽ có một điều làm con tim tràn đầy . (Samuel ) - Có một câu nói :" Còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và cô gái, tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu cùng đi làm lễ cưới ? Còn gì trong cuộc sống đẹp hơn tình yêu của tuổi trẻ ? " .Và câu trả lời : " Vẫn còn một thứ, đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ đã gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống. Bàn tay của họ run rẩy lắm rồi những vẫn nắm chặt, khuôn mặt họ in đầy vết nhăn nhưng vẫn rạng rỡ niềm yêu thương, trái tim già nua và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của tình yêu và ước mơ được dâng hiến. Đúng vậy, trên đời này vẫn còn một điều đẹp hơn tình yêu tuổi trẻ. Đó chính là tình yêu tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ đã bị thời gian lấy mất " .Một tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương LOVE STORY - Đàn bà không thể yêu đàn ông như đàn ông yêu đàn bà bởi lẽ tình yêu của đàn bà nằm trong mắt, trên đỉnh gò ngực, trên đầu ngón chân, nhưng tình yêu của đàn ông cắm ở nơi sâu thẳm nhất của con tim, không thể thoát ra được. Còn tình yêu và đời sống của người đàn ông là hai thứ riêng biệt, nhưng ở người đàn bà đó là tất cả cuộc đời ( AUCASSIN & NICOLETTE ) - Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ ... Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ . ( LERMONTOV ) - Chẳng bao giờ xảy ra chuyện ta yêu mà người con gái không hề hay biết - ta tin rằng mình đã tỏ tình một cách rõ ràng bằng một giọng nói, một ánh mắt, một cái chạm tay nhẹ nhàng (G.GREENE) - Đối với người yếu đuối, tình yêu là một trò chơi buồn bã. Đối với người mạnh mẽ, nó là một thứ rượu mạnh . ( P.GERALDY ) -Cuộc đời Anh là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng anh chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời Anh đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con gái đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của Anh dậy . Người con gái ấy có tên .... ( DESPERADO0_INLOVE ) -Cái ngày mà một phụ nữ đi qua trước mặt bạn, tỏa ánh sáng cho bạn bước theo chân nàng, thì cái ngày đó bạn khốn đốn rồi, bạn đã yêu .Hình ảnh của nàng sẽ đưa bạn sang một lĩnh vực rực rỡ của tâm hồn bạn, nơi không có gì phải cũng chẳng có gì trái, đó là lĩnh vực của cái đẹp và tình yêu . Lúc này bạn chỉ còn một việc để làm : " Nghĩ đến nàng thiết tha đến mức nàng buộc phải nghĩ đến bạn " . ( V.HUGO ) - Tôi đã phải trả một cái giá đắt vô cùng cho những truyện cổ tích của tôi. Vì chúng mà tôi đã từ chối hạnh phúc mà đáng lẽ ra tôi đã được hưởng, đã bỏ ra quãng thời gian mà đáng lẽ sức tưởng tượng mặc dù là mạnh mẽ và sáng láng, phải nhường cho thực tế . ( ANDERSEN ) - Hồi trẻ ta nhờ đến đàn bà để hiểu thế nào là tình yêu. Khi già ta nhớ đến tình yêu để hiểu thế nào là đàn bà. ( ROLAND DORGELES ) - Tình yêu là ngôi sao mà người đàn ông vừa đi vừa ngước mắt nhìn theo, nhiều khi là lỗ cống mà Anh ta mải mê mà tục chân xuống. ( LAPE DE VEGA ) - Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé . ( SHAKESPEARE ) - Vợ không phải là người tình mà là người bạn trăm năm .Và chúng ta phải sớm tập làm quen với ý nghĩ yêu nàng khi nàng luống tuổi và cả khi nàng sẽ là một bà già . ( BIELINSKY ) - Tình yêu chân chính thì trong sạch nó ở trong tim chớ không ở trong giác quan. ( Lacordaize ) - Tình yêu là sự thông cảm. Tìm hiểu lâu dài. Chớ không phải chỉ một giây một phút bồng bột nhất thời. ( Anonymous ) - Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng. Trong bóng mờ trái tim ẩn kín một tình yêu sáng rực như trân châu. Trong ánh sáng ban ngày kỳ lạ, tình yêu lu mờ một cách đau thương. ( Tagore ) - Không có gì cao thượng và đáng kính bằng lòng chung thủy ( Cicero ) - Yêu là tin vào những điều không thể có ( Elizabeth Barbett Browning ) - Tình yêu của các chàng trai không nằm ở phía tim mà ở đôi mắt. ( Shakespeare )
 16. Thực hiện bởi: Nguyendinhsac@gmail.com www.daphucco.com *Có một thứ hoa hồng không gai, đó là tình bằng hữu. *Có một thứ hoa hồng nhiều gai nhất, đó là hoa tình . M.Xquy-đô-ri *Chiến trường thử thách người dũng cảm, cơn giận thử thách người khôn ngoan, khó *khăn thử thách bạn bè. Ngạn ngữ Nga *Không phải bao giờ dưới khuôn mặt xinh đẹp cũng ẩn náu một tâm hồn trong trắng. Ngạn ngữ phương Ðông *Khi lấy chồng người đàn bà sợ nhất lấy phải người chồng vũ phu. M.Xê-vi-nhê *Người giàu tình cảm nhất là người chỉ có một tình yêu, nhưng đó là tình yêu chân chính không thay lòng đổi dạ. Ô. Ban-zắc *Tình bạn thật sự bao giờ cũng chân thật và dũng cảm. F.Sin-le *Người ta chiêm ngưỡng thế giới qua những gì mình yêu. La Mác-tanh *Yêu và được yêu là một bản nhạc nghe mãi không chán. M.Sta-en *ái tình là một liều thuốc đắng, nhưng không một ai can đảm chối từ. Mông-téc-xki-ơ *Ðàn bà đẹp như thành yếu, dễ chiếm mà khó giữ. Ngạn ngữ Ðức *Bệnh "tình" cười nhạo mọi lương y. Ngạn ngữ Anh - Tình yêu là sự tôn kính , là đìều đầu tiên để nhân loại trở lên tốt đẹp . - Tình yêu là vô giá : Không bán không yêu không mặc cả .Muốn được yêu phải đem đời trả giá . - Trái tim cảm nhận được những gì đẹp nhất mà con người không thể nhìn thấy hay chạm tới được . - Ai yêu mãnh liệt người đó sẽ tin vào điều không thể . - Tình yêu đẹp nhất cũng cần có nước mắt . - Sự giận dỗi trong tình yêu cũng như muối , không nên cho quá nhiều . - Sự lừa dối của tình yêu ghê sợ hơn tất cả ! - Tình yêu như những đốm lửa , nó đốt cháy đến tận xương tuỷ và toả sáng đến tận trời xanh . - Lời dèm pha , đó là những mũi tên có lửa . - Hình ảnh của người yêu không thể già đi.Vì mỗi giây phút là giờ nó sinh ra . - Tình yêu có thể hoá túp lều tranh thành lâu đài vàng . - Ghen tuông làm đảo lộn và đầu độc những gì tốt đẹp nhất trong tình yêu . - Hạnh phúc nằm ngay trong nhà mình , không nên đi tìm trong vườn ngưởi khác . - Bất cứ số phận nào cũng tìm thấy trong tình yêu một chỗ dựa . - Tình yêu mà không có sự tôn trọng thì không thể tiến xa được , bay xa được . - Không có gì dịu dàng và cứng rắn như trái tim . - Người ta xét đoán theo vẻ bề ngoài hơn là thực chất .Ai cũng có mắt nhưng ít người có khả năng nhìn thấu suốt . - Người phụ nữ chỉ tin lời tỏ tình khi nói lên khẽ khàng và giản dị . - Cần phải gặp một quỉ xứ để hiểu lấy một thiên thần . - Hãy yêu bằng một tình yêu lãng mạn nhưng đừng quên bước hụt hẫng muôn thủa khi trở về với thực tế . - Tình yêu như dòng sông cuộn chảy , không có chỗ cho kẻ ngược dòng . Vẻ đẹp đánh vào mắt nhưng phẩm giá chinh phục tâm hồn . - Không có gì cao quí và đáng kính hơn lòng chung thuỷ. *Làm ra vẻ bạn biết một cái gì đó còn khó hơn cả việc thực sự biết về nó. *Thói quen là cái mà chính bạn cũng không nhận ra ở bản thân mình. *Bát đĩa vỡ đem lại hạnh phúc nhưng chỉ đối với những nhà khảo cổ. *Bạn sẽ nhận ra những giây phút nào là quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn khi mà mọi chuyện đa muộn. *Chỉ trong những phút giây bạn thấy mọi người thật buồn cười thì lúc đó bạn mới hiểu rằng bạn yêu quý họ biết chừng nào. GERMAINE DE STAEL *Tình yêu cũng là một dạng của sự vĩnh cửu. Tình yêu xoá nhoà trí nhớ về sự bắt đầu và nỗi sợ hãi của sự kết thúc. *Trí tuệ thì mai một còn tiếng nói của trái tim thì không. *Cô ta là một bạn gái tốt đến mức sẵn sàng đẩy tất cả bạn bè xuống nước để sau đó với niềm thích thú kéo họ lên. *Người ta chỉ tin vào điều gì họ muốn. *Chỉ những người sẵn sàng chết vì tự do mới biết được tự do là gì. *Nếu một người phụ nữ bộc lộ cá tính, mọi người sẽ bảo: “Một mụ đàn bà tai hại”. Còn nếu một người đàn ông bộc lộ cá tính, mọi người lại nói: “Một anh chàng tuyệt vời”. *Bất kỳ một người đàn bà nào hiểu được những vấn đề nảy sinh trong khi quản lý việc nhà sẽ hiểu được những vấn đề xuất hiện trong khi quản lý đất nước. *Tôi hết sức kiên nhẫn nhưng với điều kiện là rồi cuối cùng mọi thứ diễn ra như tôi mong muốn. *Nhữnng lo lắng của chúng ta 90% thuộc về những điều không bao giờ xảy ra. *Ngôi nhà phải là trung tâm chứ không phải là biên giới trong thế giới của người phụ nữ. *Gà trống có thể gáy tốt, song đẻ trứng thì vẫn phải là gà mái. *Chắc chỉ có ai đang nằm mới không vấp ngã bao giờ. *Muốn có được sự lịch thiệp cần có sự nhạy cảm. *Không thể sống bằng những khoảnh khắc trong suốt cuộc đời.
 17. Thực hiện bởi: Nguyendinhsac@gmail.com www.daphucco.com *Người nghèo luôn phải trả giá đắt. Ví tiền nhẹ bao nhiêu, tâm hồn nặng bấy nhiêu. *Nếu đức vua nắm quyền cai trị đất nước thì vương miện đè nặng lên đầu, còn nếu nữ hoàng nắm quyền cai trị đát nước thì vương miện sẽ đè nặng con tim. *Nỗi đau trước tiên bắt con người ta hiểu ra mình là cái gì. *Phụ nữ tha thứ tất cả, nhưng lại hay nhớ đên điều mà mình tha thứ. *Nếu tình yêu đủ mạnh thì chờ đợi cũng thành hạnh phúc. *Người phu nữ đang yêu thường thu mình trong thế giới nhỏ bé của người đàn ông mình yêu. Ghen tuông làm họ thêm cô đơn và bị phụ thuộc nhiều hơn. *Người ta nói rằng tìm chông là một nghệ thuật, còn giữ chồng là cả một nghề nghiệp. *Mọi đứa trẻ sinh ra đều là thần thánh, chỉ sau đó mới sa ngã thành con người. *Con người không nhìn vào những thứ đã làm được mà phải nhìn vào những thứ sẽ còn phải làm. *Khoa học là một vẻ đẹp vĩ đại. Nhà khoa học trong phòng thí nghiệm của mình *không đơn giản chỉ là một nhà kỹ thuật. đó là một đứa trẻ đối mặt với các hiện tượng tự nhiên đang tác động đến nó như một chuyện cổ tích thần kỳ. *Thật là lầm lẫn khi đặt tất cả niềm say mê đối với cuộc sống trong sự phụ thuộc vào những tình cảm mãnh liệt như là tình yêu. *Nhiều cuộc hôn nhân ở trong tình trạng hai người không thể chịu lâu được cảnh sống bên nhau cũng như sống xa nhau. *Những mối quan hệ gia đình sẽ tan vỡ nếu những suy nghĩ của chúng ta được ghi rõ trên trán của mình. *Đối với chúng ta sự thất bại của người khác dường như không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng vì sao chúng ta không gặp may thì chúng ta không thể hiểu được. *Bạn có thể suy nghĩ khác với thời đại của mình song không thể ăn mặc khác nó được. *Lửa thì thiêu sạch còn đám cháy âm ỉ thì tiêu huỷ dần dần. *Nếu phải lựa chọn giữa sự giả dối và sự thô lỗ, hãy chọn sự thô lỗ, nhưng nếu phải chọn giữa sự giả dối và tàn nhẫn, hãy chọn sự giả dối. *Ghen tỵ với một ai đó có nghĩa là bạn công nhận mình kém hơn họ. *Nếu bạn không tìm sự yên bình ngay trong chính bản thân bạn thì tìm nó ở bất cứ nơi nào cũng vô ích. *Người thông minh, chín chắn thì kiên định, còn kẻ ngu ngốc thì cứng đầu cứng cổ. - Lột mặt lạ ái tình đi, bạn sẽ trả lại được sự yên bình cho thế gian. - Chỉ có một loại tình yêu nhưng có hàng ngàn bản sao khác nhau của tình yêu. - Để người hôn mình tức là mình đã thuận tình với người. Người con gái chẳng còn dè dặt sau cái hôn đầu. - Con tim nhút nhát không bao giờ chiếm được phụ nữ xinh đẹp. - Lãng quên là miếng giẻ lau mà khi cần đến thì chẳng bao giờ tìm thấy. - Hôn nhân bắt đầu ở thiên đàng rồi kết thúc ở trần gian. - Có đau thương và buồn khổ mới có hạnh phúc. Nếu không thì làm sao bạn biết được khi nào mình hạnh phúc? - Người khôn khéo lựa chọn sự hiểu biết mà không chồng chất sự hiểu biết. -Ðừng bước vào tương lai bằng cách đi thụt lùi. -Ðọc nhiều sách không bằng đọc sách nhiều. - Lãng quên là hèn nhát, hoặc anh hùng. - Khoa học giúp chúng ta nên thông thái. Lý trí giúp chúng ta nên người. - Ðừng bước vào tương lai bằng cách đi thụt lùi. -Anh tự hào cứng như tảng đá? Tốt lắm, nhưng anh hãy coi chừng rong rêu sẽ phủ lên anh. - Sự gần gũi với sách vở an ủi tôi lúc tuổi già. - Không có cái gì là dễ, nhưng cái gì rồi sẽ trở nên dễ, nếu ta biết trì chí kiên tâm. -Dốt nát là đêm tối của tâm hồn, một đêm không trăng mà cũng không sao. *Phải có nhẫn nại công việc mới thành công. *Nhân đức vặt, khí khái xằng thường làm hư việc lớn. *Roi tuy dài, không đánh tới bụng ngựa. *Quyền thế tuy mạnh nhưng không trị được nhân. *Lấp nước không lấp từ nguồn tự nhiên nước cứ chảy, chặt cây không chặt tận gốc tất cây lại nảy mầm. *Người quân tử chăm lo việc lớn, nghĩ đến việc xa, kẻ tiểu nhân thì chỉ nghĩ đến việc gần không làm đến việc to. *Người "Trí" hay lo. Người "Nghĩa" hay làm. Người "Nhân" hay trì hoãn. *Việc đáng làm thẳng tay mà không thẳng tay thì thường bị hại. Trách nhiệm đối với bản thân 1- Một tháng ngồi trách móc sao bằng một giờ hoạt động. Giờ ấy làm cho lòng ta nhẹ và túi ta nặng. FRANKLIN. 2- Mười lần thì có chín lần thành công nhờ sự tin và sự tận tâm làm việc. TEEWILSON. 3- Nền không chắc mà tường cao, thì sự sụp đổ nằm sẵn nơi đó rồi. Hậu Hán Thơ. 4- Lòng ham muốn không nên quá tự do. vui thú không nên quá cực độ. Châm ngôn. 5- Trong thiên hạ có ba cái nguy: 1) Đức ít mà được ân ủng nhiều. 2) Tài kém mà ở địa vị cao. 3) Thân không lập
 18. Thực hiện bởi: Nguyendinhsac@gmail.com www.daphucco.com được công to mà bổng lộc nhiều. Hoài Nam Tử. 6- Tôi đã tạo hạnh phúc cho tôi bằng cách hạn chế sự ham muốn hơn là làm thoả mãn nó. STUART MILL. 7- Thiếu phương pháp thì người tài cũng lỗi. Có phương pháp thì người tầm thường cũng làm được việc phi thường. DESCARTES. 8- Sự thành công ở trên đời do tay những người năng dậy sớm. J.DULLES. 9- Quân tử đối với người trên không nịnh. Đối với người dưới thì không khinh. Khổng Tử gia Ngữ. 10- Ngày nào tôi không làm việc, tôi có cảm tưởng như đã phạm tội ăn cắp. PASTEUR. 11- Đánh thắng một vạn quân, không bằng tự thắng lòng mình. Thích Ca. 12- Hành động là phát triển nghị lực của ta. J.PAYOT. 13- Chiến đấu mà không gian nan thì chiến thắng không vinh hiển. CORNEILLE 14- Tướng giỏi sau khi thắng trận không cần ai khen, và cũng không cần ai biết đến công lao. Tôn Tử. 15- Đừng đợi cơ hội thuận tiện, phải biết tạo ra nó. O.S.MARDEN. 16- Biết ý chí của toàn dân, đoàn kết trên dưới một lòng thê là thắng lợi. Tôn Tử. 17- Than khóc, van xin đều hèn nhát. Anh hãy anh dũng chu toàn nhiệm vụ khó nhọc lâu dài. ALFRED DE VIGNY. 18- Ta không nên sợ kẻ thù công kích ta mà nên sợ người bạn nịnh ta. OBREGON. 19- Kẻ thù của ta xét cho đúng hơn là ta tự xét ta. LA ROCHE FOUCAULD. 20- Tôi chỉ có một điểm tạm gọi là được : không bao giờ thất vọng. G.FOCH. 21- Làm việc nghĩa chớ kể lợi hại. Luận anh hùng chớ kể hơn thua. Lử Khôn. 22- Đã mang tiếng ở trong trời đất. Phải có danh gì với núi sông. Nguyễn Công Trứ. 23- Hoa là người đẹp. Sách là bạn thân. Phương Sơn. 24- Đời sống sẽ thối mục nếu ta chỉ lo thâu trữ. Nó sẽ nẩy nở thêm nếu ta biết gieo rắc. SAINT DOMINIQUE. 25- Không nên mưu việc lớn với kẻ nói nhiều. Vân Trung Tử. 26- Thà chết bây giờ, còn hơn kéo dài một đời sống vô ích. Bồ Đề Hành Kinh. 27- Đừng lo cho mình không có chức vị, chỉ lo cho mình không đủ tài để nhận lãnh chức vị mà thôi. Khổng tử. 28- Một bên là quần chúng, một bên là bản thân. hai bên đều trọng cả. Nếu gặp trường hợp cần thì phải hy sinh bản thân để cứu vớt lấy quần chúng. Khuyết Danh. 29- Đừng khinh việc nhỏ. Lỗ nhỏ làm đắm thuyền. Quan Doãn tử. 30- Tài trai nên ngang dọc trời đất, không nên quanh quẩn trong xó nhà. Triệu Ôn. 31- Không phải lập được những kỳ công cuộc đời mới tốt đẹp HENRY BORDEAUX. 32- Ba người cùng đi, tất có một kẻ làm thầy ta được. Khổng tử. 33- Nói đúng. Nghĩ đúng. Làm như thế cũng chưa phải là đúng mà còn cần phải thi hành đúng. LACHAUSSER. 34- Đừng nói vấn đề này khó. Nếu không khó đã không thành vấn đề. Thống chế FOCH. 35- Sự học trang hoàng đời sống và làm cho ta yêu đời hơn. J.VIENNOT. 36- Tranh đấu là điều kiện thành công. Kẻ nghịch ta chính là kẻ giúp ta. R.POEC. 37- Bất kỳ người nào tôi gặp cũng có chỗ hơn tôi, đáng cho tôi học. PASCAL. 38- Ngoài ta ra không ai có thể hại ta được. Thánh GANDHI. 39- Thành đạt không phải ở người ngoài giúp đỡ mà chính do lòng tự tin. ABRAHAM LINCOLN 40- Thà chịu mòn, chớ không chịu để sét ăn. DIDEROT. 41- Vật trong thiên hạ chẳng gì mềm bằng nước. Thế mà to vô hạn, sâu vô cùng. Hoài Nam Tử. 42- Kẻ nào muốn cầm đầu mọi người, hãy đứng sau mọi người và phụng sự mọi người. SAINTMARC. 43- Tôi mong ước trọn đời chỉ làm những công việc nhỏ mọn, nhưng làm với một tâm địa rộng rãi. MAGGY. 44- Thiên đàng ở chính trong lòng ta. Địa ngục cũng do lòng ta mà có. JéSUS CHRIST. 45- Lúc nguy cấp chỉ nên trông cậy những điều của mình, không nên trông cậy những điều của người. Tăng Quốc Phiên. 46- Tự khiêm thì người ta càng phục. Tự khoe thì người ta càng khinh. Lữ Hồi. 47- Có một cách khôn khéo để diệt một kẻ thù là làm cho họ trở thành người thân. HENRY IV. 48- Người không mục đích, không lý tưởng như ngựa không cương, như thuyền không lái, lông bông không ra gì cả. Lễ Ký. 49- Đường đi khó, không phải khó vì ngăn sông cách núi. Mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Nguyễn Bá Học. 50- Có học rồi sau mới biết mình chưa đủ. Lễ Ký. 51- Trong đời có một điều tệ hại hơn thất bại; là không dám thực hiện. FRANKLIN OOSEVELT. 52- Một tháng ngồi than thở sao bằng một giờ hoạt động. FRANKLIN. 53- Cha đẻ của vinh quang và hạnh phúc là sự làm việc. EURIPIED. 54- Chính nhân cách làm nên con người. LOCKE. 55- Một nụ cười chẳng mất vốn mà lợi rất nhiều. DALE CARNEGIE. 56- Việc làm xua đuổi giúp ta ba mối hại lớn: 1) Buồn nản. 2) Tật hư. 3) Cùng túng. VOLTARE. 57- Cảnh khó là: Một nấc thang cho bậc anh tài. Một kho tàng cho người khôn khéo. Một vực thẳm cho kẻ yếu đuối. HONORé DE BALZAC. 58- Người hoàn thiện nhất là người đã giúp ích cho đồng loại nhiều nhất. KINH CORAN. 59- Bất kỳ người nào tôi gặp cũng có chỗ hơn tôi đáng cho tôi bắt chước. EMERSON. 60- Không gì đẹp hơn sự thật. BOILEAU. 61- Quân tử nghiêm trang mà không tranh với ai, hợp quần với mọi người mà không bè đảng. Luận Ngữ. 62- Mục đích tối thượng trong đời người không phải là sự hiểu biết mà là hành động. A.HOUXLEY.
 19. Thực hiện bởi: Nguyendinhsac@gmail.com www.daphucco.com 63- Bạn có yêu đời không? Nếu có thì đừng phí thời giờ. Vì đời sống làm bằng thời giờ. FRANKLIN. 64- Oán không diệt được oán, tình thương mới diệt được nó. Thích Ca. 65- Các điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước. Các điều chúng ta không biết là cả một đại dương. NEWTON. 66- Kẻ nào chỉ hy vọng vận may sẽ đi đến thất vọng Làm việc là cội rễ của sự đắc thắng. PAUL VILARD. 67- Điều quan trọng nhất là hăng hái. Mà hăng hái là do thành thực mà ra.EMERSON. 68- Danh tiếng của một quốc gia là do ở niềm tin tưởng và linh hồn của nước ấy, chứ không phải do diện tích rộng hay hẹp. RHATDALKRISNAN. 69- Lúc giận bạn đừng nên làm gì hết. Có khi nào bạn giăng buồm giữa lúc bão tố không? POSDSLUY. 70- Lời nói có hiệu quả hơn 10 vạn khẩu thần công. NAPOLéON.1er. 71- Mối ràng buộc mạnh nhất của người quân nhân là giữ lời thề trung tín và sống chết với quốc kỳ. SénèQUE. 72- Những bác sĩ mát tay nhất thế giới là điều-độ, bình -tĩnh và vui vẻ. JONATHAN SWIFT. 73- Trong một cuộc tranh luận không có người thắng kẻ bại. DALECARNEGIE. 74- Một trái tim không lý tưởng là một bầu trời không tinh tú GASTON DUTIL. 75- Việc làm cao đẹp là việc làm do tấm lòng tốt và phải cố gắng nhiều mới làm nổi. MONTESQUIEU. 76- Ta cố gắng làm việc tầm thường để trở nên phi thường. ` Nữ Tu Sĩ ROSELLE. 77- Mỗi ngày ta xét ba điều: - Làm việc cho ai có hết lòng không? - Đối với bạn có vẹn chữ tín không? - Đạo thầy truyền có học không? Tăng Tử. 78- Những cây mạnh nhất, cao nhất, mọc trên những đất cằn cỗi nhất.J.G.HOLLAND. 79- Cái tôi là cái đáng ghét. PASCAL. 80- Lợi lộc càng nhiều càng nên chia sớt cho thiên hạ hơn. Tôn Thúc Ngao. 81- Người ta sợ lửa hơn sợ nước, cho nên chết cháy thì ít mà chết đuối thì nhiều. Ngạn Ngữ. 82- Mọi người đều nói đến quyền lợi, không mấy ai nói đến bổn phận. ALFRED MORTIER. 83- Chí làm trai dặm nghìn da ngựa, Gieo Thái sơn nhẹ tựa hồng mao. Đoàn Thị Điểm. 84- Chức vị càng cao càng phải nhún nhường. Tôn Thúc Ngao. 85- Tướng giỏi không cần nhiều quân, mà cần duy trì đạo đức và tinh thần. Tôn Võ Tử. 86- Quyền thế càng lớn càng lên khiêm cung. Tôn Thúc Ngao. 87- Quân địch mà ta bắt được, nếu chỉ vì nóng giận đem tàn sát đi thì không có lợi cho ta, vì ta đã khêu căm thù, gợi chí huyết chiến của địch. Tôn Võ Tử. 88- Nhà thờ, chùa đình, các chốn thờ phượng là nơi đáng cho ta tôn kính, mặc dù chẳng hợp với tín ngưỡng của ta. PASCAL. 89- Dưới cái mồi thơm, ắt hẳn có con cá chết. Tam Lược. 90- Lấy tình thương xoá bỏ hận thù. Thích Ca. 91- Với dân hết dạ yêu thương. Viếng thăm uỷ lạo, khiêm nhường hỏi han. FOCH. 92- Quân cần giỏi không cần nhiều. Tôn Tử. 93- Nghe lời chê bai mà giận là ngồi cho người dèm pha. Nghe câu khen ngợi mà mừng làm mồi cho người nịnh hót. Vân Trung Tử. 94- Gươm trần có thể làm cho kẻ khác sợ nhưng tình thương mới chiếm được lòng người. Thích-Ca Mâu-Ni-Phật. 95- Chiến được thành, phá được địch, chưa gọi là thắng. Nếu không chiếm được lòng dân. Tôn Tử. 96- Nói là gieo, nghe là gặt. PYTHA GORE. 97- Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôn Tử. 98- Lửa không dập tắt được lửa, oán không cởi được oán. LéON TOLSTOI. 99- Phép dụng binh cần phải đánh rất nhanh để thu lấy thắng lợi. Tôn Tử. 100- Dừng đợi cơ hội thuận tiện, phải biết tạo ra nó. O.S.WARDEN. 101- Muốn phụng sự chính nghĩa cần tránh vốn điểm sau đây: - Bất định. - Bất động. - Bất nhất. - Bất hoà. P.BRILLET. 102- Thà đi mà chân què còn hơn là ngồi yên một chỗ. Tục ngữ Nga. 103- Một người ngốc bao giờ cũng có một người ngốc hơn thán phục nó. BOILEAU. 104- - Khí kiêng nhất là: hung hăng. - Tâm kiêng nhất là: hẹp hòi. - Tài kiêng nhất là: bộc lộ. Lữ khôn. 105- Người ta dùng lửa để thử vàng. Dùng vàng để thử đàn- bà. Dùng đàn bà để thử đàn ông. HONORé DE BALZAC. 106- Một trở ngại lớn trên đường tìm hạnh phúc là trông chờ một hạnh phúc lớn hơn. FONTENELLE. 107- Một cách hay nhất để thành công trong đời là khởi sự làm những gì mình thường khuyên kẻ khác. ABRAHAM LINCOLN. 108- Tôi quý gia tộc hơn bản thân, Tổ - Quốc hơn gia tộc và nhân loại hơn Tổ - Quốc. FéNELON. 109- Tài năng là một sự kiên nhẫn lâu dài. BUFFON. 110- Với khoa học là tình yêu. Người tạo nên thế giới. ANATOLE FRANCE. 111- Muốn được một người bạn chỉ có một phương pháp; chính mình phải làm một người bạn. EMERSON. 112- Có trí óc minh mẫn chưa đủ, phải nguyên tắc chính là biết áp dụng một cách khôn khéo. DESCARTES. 113- Bí quyết thành công trên đời là lo riêng một việc cho thật chu đáo và trăm nghìn việc khác vừa đủ thôi. HUGH WALPOLE. 114- Một người đàn bà đẹp thì thích mắt, một người đàn bà có nết thì vui lòng. Một đàng là đồ trang sức. Một đàng là kho của báu. NAPOLéON 1ER. 115- Cái đức tính thứ nhất là tận trung với nước. NAPOLéON 1ER. 116- Cách giữ lời tốt nhất là không bao giờ hứa ra. NAPOLéON 1ER. 117- Khiêm nhường là một mối kiêu hãnh ít làm cho người ta khó chịu hơn. JULES RENARD.
 20. Thực hiện bởi: Nguyendinhsac@gmail.com www.daphucco.com 118- Tình yêu không mù quáng bằng lòng tự ái. VOLTAIRE. 119- Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Tục Ngữ. 120- Một mẹ nuôi được mười con, nhưng mười con không nuôi được một mẹ. Tục Ngữ. 121- Hạnh phúc là được yêu tất cả. Thiên tài là đem mình phân phối cho tất cả. éMILLE VéHAREEN. 122- Đời là một hài kịch đối với những người hay suy nghĩ. Là một bi kịch đối với những người hay cảm. SWIFF. 123- Là người thì khó. Khổng Tử. 124- Thành vì quả quyết, bại vì ngại ngùng. ( Thành ư quả quyết, bại ư do dự ). Ngạn Ngữ. 125- Kẻ sĩ phải có chí khí rộng rãi và cương nghị. Gánh thì nặng, đường thì xa. Đức nhân là trách nhiệm của mình như vậy không nặng nề sao? Đã làm điều phải thì phải làm cho đến chết mới thôi, con đường như vậy không phải là xa sao? ( Sĩ bất khả dĩ bất hoẵng nghị.Nhiệm trọng nhi đạo viễn. Nhân dĩ vi kỷ nhiệm, bất diệt trọng hồ? Tử nhi hậu dĩ, bất diệt viễn hồ? ) Luận Ngữ. 126- Người không biết lo xa ắt phải buồn gần. Luận Ngữ. 127- Làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ trước. Lời nói mà suy nghĩ trước thì không bị vấp váp. Việc làm mà tính trước thì không thất bại. Tính nết có định trước mới tránh được lỗi lầm. Trung Dung. 128- Thấy người hiền phải nghĩ sao cho bằng người. Thấy người dữ phải tự xét mình xem có điều gì dữ không? Khổng Tử. 129- Phải thành thật càng ngày đổi mới, càng ngày càng mới, luôn luôn đổi mới. ( Cấu nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân ) Đại - Học. 130- Người có lỗi mà không biết sửa mới thật là người đáng trách. Khổng Tử. 131- Anh hãy tự giúp anh trước. Trời sẽ giúp anh sau. LA FONTAINE. 132- Khi ta không hành động thì các thiên thần sẽ bỏ ta. VOLTAIRE. 133- Chúng ta không bao giờ được sống thực. Chúng ta hy vọng được sống. PASCAL. 134- Thành công không phải là điều quan trọng. Quan trọng là nỗ lực. JOUFFROY. 135- Học mà không suy nghĩ thì luôn luôn u tối. Suy nghĩ mà không học thì luôn luôn nghi ngờ. Ngạn Ngữ. 136- Cái học quan trọng nhất là học làm người. Ngạn Ngữ. 137- Mỗi ngày ta biết thêm những điều ta chưa biết. Mỗi tháng không quên những điều ta đã biết. Như vậy là người hiếu học. Luận Ngữ. 138- Học cho rộng. Hỏi cho thật kỹ. Suy nghĩ cho thật cẩn thận. Phân biệt cho thật rõ ràng. Làm việc cho hết sức. Như thế mới thành người. Trung - Dung. 139- Học thầy không bằng học bạn. BYRON. 140- Một bộ óc thông minh có giá trị hơn là một bộ óc chứa đầy chữ. MONTAIGNE. 141- Đọc những cuốn sách hay như được hầu chuyện cùng những nhà hiền triết từ đời trước. DESCARTES. 142- Còn sống ngày nào đừng đoán người qua vẻ mặt. LA FONTAINE. 143- Người chấp nhất là người đáng ghét, vì người ấy làm hại đạo đức. Lấy một việc mà bỏ lỡ trăm việc. Mạnh - Tử. 144- Điều gì không rõ ràng thì không nên thừa nhận. DESCARTES. 145- Muốn đoạt được chân lý trong đời mình, trước nhất mình phải từ bỏ những ý kiến mà minh tiếp nhận được. Sau đó mình phải tự xây dựng lại tất cả những kiến thức của mình từ bước đầu tiên mới được. DESCARTES. 146- Chúa tể của thân là tâm. Điều của tâm phát ra là ý. Bản thân của ý là TRI. ý để vào đâu là Vật. Vương - Dương - Minh. 147- Làm việc gì bao giờ cũng đi từ dễ đến khó. Từ đơn giản đến phức tạp. DESCARTES. 148- Trước khi muốn làm chuyện gì phải luôn luôn kiềm điểm toàn thể và suy gẫm sao cho chín chắn hoàn toàn rằng mình không quên một điều gì, không thiếu sót một chuyện gì. Như thế là thành công. DESCARTES. 149- Lễ nghĩa giáo dục con người rất mầu nhiệm. Ngăn cản ta điều quấy lúc chưa thành hình. Nó giúp con người đi gần đến điều thiện và lánh xa điều tà mà mình chưa biết. Lễ - Ký. 150- Nhạc gây xúc động nội tâm. Lễ gây xúc động bên ngoài. Cùng cực của nhạc là hoà. Cùng cực của lễ là thuận. Lễ - Ký. 151- Nuôi con không dạy lỗi tại người cha. Thái Công. 152- Ôm củi đi chữa cháy, củi cháy không hết thì lừa vẫn chưa tàn. Chiến-Quốc-Sách 153- Việc có dự trước thì làm mới nên. Trung - Dung. 154- Cả nghe thì sinh dở, tự phụ thì hỏng việc. Châu Dương Liệt Truyện. 155- Việc đời, người nghe thấy, không bằng người trông thấy biết rõ hơn, người trông thấy không bằng người đã ở đấy biết rõ tường tận hơn. Lục - Du. 156- Việc làm kín đáo thì mới nên, câu chuyện tiết lộ thì hay hỏng. Hàn -Phi -Tử. 157- Kéo chưa biết cầm mà sai cắt áo thì hại to. Tả Truyện. 158- Đem xương trừ kiến, kiến lại càng nhiều. Lấy cá đuổi ruồi, ruồi lại càng đến. Hàn -Phi -tử. 159- Việc sắp xảy ra mà ngăn được, việc đang xảy ra mà cứu được, việc đã hỏng mà vớt lại được thế là có quyền biến, có tài năng. Chưa có việc mà biết việc sắp đến, mới có việc mà đã biết việc sau, định việc mà biết việc xảy ra thế này, thế nọ, như vậy là có lo xa. Người như thế là người có kiến thức rộng rãi. Lã Khôn. 160- Không chú tâm trả thù mà bị người nghi ngờ là có óc trả thù thì nguy. Rắp tâm trả thù mà lại để cho người biết
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2