intTypePromotion=1

Tuyển tập một số đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2020-2021

Chia sẻ: Yunmengshuangjie Yunmengshuangjie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
6
lượt xem
0
download

Tuyển tập một số đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2020-2021

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo tài liệu Tuyển tập một số đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2020-2021 để các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình cũng như làm quen với cấu trúc đề thi để chuẩn bị kì thi được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn. Chúc các em thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyển tập một số đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2020-2021

 1. Tuyển tập một số đề thi học kì hay trên cả nước Gv: Bùi Đình Thông HỌC KÌ I 10
 2. Tương lai khóc hay cười là phụ thuộc vào độ lười của ngày hôm nay”! 09411.02468 – 0987.154.555 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2020-2021 Lớp toán thầy Thông Đình Đình: ------------- DẠY THẬT – HỌC THẬT – GIÁ TRỊ THẬT--------------- PHẦN ĐỀ I – PHẦN TRẮC NGHIỆM Oxy , ( ) A 1;1 ( B −5;2 ) ( C −4;7 ) ( ) M a;b MA + 3MB − 2MC = 0. a + 2b 19 13 Ⓐ. −10 Ⓑ. − Ⓒ. − Ⓓ. 10 2 2 ABC MNP G K Ⓐ. AP + BM + CN = 3GK Ⓑ. MA + NC + PB = 3KG Ⓒ. AM + BN + CP = 3KG Ⓓ. AN + BP + CM = 3GK 20 2 200 Ⓐ. 3,4 Ⓑ. 2 Ⓒ. 3 Ⓓ. 2,4 ABC A AB = 2 AC = 4. 2.AB + AC Ⓐ. 4 2 Ⓑ. 8 Ⓒ. 4 Ⓓ. 8 2 ABC G AG = x.AB + y .AC (x, y  ) x+y 4 1 2 Ⓐ. Ⓑ. Ⓒ. Ⓓ. 2 3 3 3 x +1 + x − 2 − x −3 = m Ⓐ. m  2 Ⓑ. m  −2 Ⓒ. m  1 Ⓓ. m  −1 y = x − 4x + 3 2 y 3 1 2 3 O x ( ) f x = x2 − 4 x + 3 S m ( ) f x =m S Ⓐ. 0 Ⓑ. 1 Ⓒ. 2 Ⓓ. 4 ( M = −;4 N =  −2;7 ) Ⓐ. M  N = ( −;7 ) Ⓑ. M  N = −2;7 ) Ⓒ. M  N = ( −2;4 ) Ⓓ. M  N = −2;4 Oxy , ABC ( ) A 1;3 ( B −1;2 ) C (3; −5) G ABC Ⓐ. G ( −1;0 ) Ⓑ. G (1;0) Ⓒ. G (3;0) Ⓓ. G ( 0;1) ( ) f x = x 2 − 2x + 3 Ⓐ. ( −1; + ) Ⓑ. ( −2; + ) Ⓒ. ( −;1) Ⓓ. (3;+ ) y = x +1 x + y −3 = 0 Trang 1 | bs & st: Thông Đình Đình
 3. Tương lai khóc hay cười là phụ thuộc vào độ lười của ngày hôm nay”! 09411.02468 – 0987.154.555 Ⓐ. (1;2) Ⓑ. ( −1; −2) Ⓒ. ( 2;1) Ⓓ. (1; −2) Ⓐ. Ⓑ. Ⓒ. Ⓓ. 60 P : " x  , x 2 − x − 1  0" P Ⓐ. P : " x  , x − x − 1  0" 2 Ⓑ. P : " x  , x − x − 1  0 " 2 Ⓒ. P : " x  , x − x − 1  0 " 2 Ⓓ. P : " x  , x 2 − x − 1  0 " ( ) f x = x − 1 + 2x − 1 1  Ⓐ. D = ( −;1 Ⓑ. D = (1; + ) Ⓒ. D = 1; + ) Ⓓ. D =  ; +  2  (O; i, j ) u = 3 j − 4i u Ⓐ. u = ( 4;3 ) Ⓑ. u = ( −4;3 ) Ⓒ. u = (3; −4 ) Ⓓ. u = ( 3;4 ) x + 1 = 2x + 1  2   2  Ⓐ. S = 0 Ⓑ. S = 0; −  Ⓒ. S = −  Ⓓ. S =   3   3  y = ax 2 + bx + c y O x Ⓐ. a  0, b  0, c  0 Ⓑ. a  0, b  0, c  0 Ⓒ. a  0, b  0, c  0 Ⓓ. a  0, b  0, c  0 1+x + 1−x 2 ( ) f x = x ( ) g x = x3 − 4 x Ⓐ. f ( x ) ( ) g x Ⓑ. f ( x ) g x ( ) Ⓒ. f ( x ) g x( ) Ⓓ. f ( x ) ( ) g x Oxy , A 1;4( ) B ( −4;2) 2 A B Ⓐ. ( 0;9 ) Ⓑ. ( −9;0 ) Ⓒ. (9;0 ) Ⓓ. ( 0; −9 ) ( ) ( ) f x = m −1 x + m + 2 m Ⓐ. m  1 Ⓑ. m  1 Ⓒ. m  1 Ⓓ. m  1 II – PHẦN TỰ LUẬN ( ) y = f x = x 2 − 4x y =f x( ) ( ) y =f x 0;4    x 2 + 3 = 3x − 1 Oxy A 4;2( ) B ( −2;1) C (0;3) ( M −3;7 ) AM AB AC N NA + NB --------- HẾT--------- Trang 2 | bs & st: Thông Đình Đình
 4. Tương lai khóc hay cười là phụ thuộc vào độ lười của ngày hôm nay”! 09411.02468 – 0987.154.555 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2020-2021 Lớp toán thầy Thông Đình Đình: ------------- DẠY THẬT – HỌC THẬT – GIÁ TRỊ THẬT--------------- PHẦN ĐỀ-TM2 I – PHẦN TRẮC NGHIỆM  A = x  |x  5  A Ⓐ. A = 1;2;3;4 Ⓑ. A = 1;2;3;4;5 Ⓒ. A = 0;1;2;3;4;5 Ⓓ. A = 0;1;2;3;4  X = 1;2;3;4;5  Y = −1;0;4  X Y Ⓐ. 7 Ⓑ. 6 Ⓒ. 8 Ⓓ. 1 ABCD AB Ⓐ. DC Ⓑ. BA Ⓒ. CD Ⓓ. AC Oxy ( M −1;5 ) N 2;4( ) MN Ⓐ. (3; − 1) Ⓑ. ( −3;1) Ⓒ. (1;1) Ⓓ. (1;9 ) ABC 4a AB AC a Ⓐ. 8a2 Ⓑ. 8a Ⓒ. 8 3a2 Ⓓ. 8 3a x + 2x + 1 = 1 − x 1 1 1 Ⓐ. −  x  1 Ⓑ. −  x  1 Ⓒ. x  − Ⓓ. x  1 2 2 2 x0 3x − 4 = 6 Ⓐ. x 0  ( −1;0 ) Ⓑ. x 0  ( 0;2) Ⓒ. x 0  ( 4;6 ) Ⓓ. x 0  (3;4 ) m ( ) y = 2m − 1 x + m − 3 1 1 Ⓐ. m  Ⓑ. m  Ⓒ. m  3 Ⓓ. m  3 2 2 mx + ny + pz = 6  ( x; y ; z ) 2mx − 3ny + pz = −1 m n p mx + 7ny − 10 pz = −15  S = m+n+ p (x; y ;z ) = (1;2;3) Ⓐ. 0 Ⓑ. 1 Ⓒ. 2 Ⓓ. 3 1 y= + x −1 x −3 Ⓐ. D = (3; +  ) Ⓑ. D = (1; +  ) \ 3 Ⓒ. D = 1; +  ) Ⓓ. D = 1; +  ) \ 3 (P ) : y = x 2 − 4x d : y = −x − 2 Ⓐ. M ( −1; − 1) N ( −2; 0 ) Ⓑ. M (1; − 3) N (2; − 4 ) Trang 3 | bs & st: Thông Đình Đình
 5. Tương lai khóc hay cười là phụ thuộc vào độ lười của ngày hôm nay”! 09411.02468 – 0987.154.555 Ⓒ. M ( 0; − 2) N (2; − 4 ) Ⓓ. M ( −3; 1) N (3; − 5) (O; i; j ) ( u = −2; 3 ) ( ) v = 6; 1 x = 2u − 3v + j Ⓐ. ( −22; 4 ) Ⓑ. ( −14; 10 ) Ⓒ. ( −21; 3 ) Ⓓ. ( 4; − 22) m x 2 + 2x + 2m = 2x + 1 ( S = a; b  P = ab 1 1 1 2 Ⓐ. Ⓑ. Ⓒ. Ⓓ. 3 6 8 3 y = −x 2 + 2x + m − 4  −1; 2   3 m Ⓐ. ( −; 5 ) Ⓑ. 7; 8 ) Ⓒ. ( 5; 7 ) Ⓓ. (9; 11) ABCD 6 I AD 2AB + BI Ⓐ. 3 5 ( Ⓑ. 12 + 3 5 ) ( Ⓒ. 12 − 3 5 ) Ⓓ. 5 3 II – PHẦN TỰ LUẬN ( ) f x = x 4 − 3x 2 + 2 y = x 2 + 2x − 3 a b c (P ) : y = ax 2 + bx + c ( ) A 2;1 ( I 1; − 1 ) 2x − 3 = x − 3 m ( ) x 2 + 2 m − 1 x + 3m − 2 = 0 x1 x2 1 1 −3 = x1 x2 ABCD AB + CD = AD + CB Oxy ( a = 2; −1 ) b = 0;4( ) ( ) c = 3;3 m n c = ma − nb ABC I J AB AC M BC MC = 2MB AM AI AJ x 2 + 2x + 2x x + 3 = 6 1 − x + 7 --------- HẾT--------- Trang 4 | bs & st: Thông Đình Đình
 6. Tương lai khóc hay cười là phụ thuộc vào độ lười của ngày hôm nay”! 09411.02468 – 0987.154.555 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2020-2021 Lớp toán thầy Thông Đình Đình: ------------- DẠY THẬT – HỌC THẬT – GIÁ TRỊ THẬT--------------- PHẦN ĐỀ-TM3 I – PHẦN TRẮC NGHIỆM m ( mx 2 − 3 m + 1 x − 2 = 0 ) Ⓐ. m  0 Ⓑ. m  0 Ⓒ. m  2 Ⓓ. −1  m  0 ( M 2; −2 ) N −1;4( ) Ⓐ. y = x + 2 Ⓑ. y = −x + 2 Ⓒ. y = −2x + 1 Ⓓ. y = 2x − 1 A B C O Ⓐ. OA = CA − CO Ⓑ. AB = OB + OA Ⓒ. OA = OB − BA Ⓓ. AB = AC + BC ax + b = 0 Ⓐ. a0 Ⓑ. a=0 b0 Ⓒ. a=0 b =0 Ⓓ. a=0 A B I AB M MA + MB = MA − MB Ⓐ. AB Ⓑ. AB Ⓒ. I AB Ⓓ. AB ABCD O AC BD Ⓐ. OA = OB = OC = OD Ⓑ. AC + DA = AB Ⓒ. OA + OB + OC + OD = 0 Ⓓ. AC = BD Oxy ( a = a1 ; a2 ) ( b = b1 ; b2 ) Ⓐ. a ⊥ b  a1b1 + a2b2 = 0 ( ) Ⓑ. cos a, b = a1b1 + a2b2 a12 + a22 + b12 + b22 Ⓒ. a = a12 + a22 b = b12 + b22 Ⓓ. a = a2 j + a1 i b = b1 i + b2 j X = x   x 2 + 2x − 3 = 0 Ⓐ. X = 1; −3 Ⓑ. X = Ⓒ. X = 0 Ⓓ. X = 1 m (m 2 ) − 5m + 6 x = m2 − 2m Ⓐ. m = 3 Ⓑ. m = 2 Ⓒ. m = 1 Ⓓ. m = 6 1 y = x −3 + x −3 Ⓐ. D = ( −;3) Ⓑ. D = (3; + ) Ⓒ. D =  \ 3 Ⓓ. D = 3; + ) 0,3x − 0,2y − 0,33 = 0 (x; y )  1,2x + 0,4 y − 0,6 = 0 Ⓐ. Ⓑ. ( 0,7; −0,6) Ⓒ. ( −0,7;0,6) Ⓓ. ( 0,6; −0,7) x1 x 2 x 2 − 3x − 1 = 0 x12 + x 22 Ⓐ. 11 Ⓑ. 9 Ⓒ. 8 Ⓓ. 10 Trang 5 | bs & st: Thông Đình Đình
 7. Tương lai khóc hay cười là phụ thuộc vào độ lười của ngày hôm nay”! 09411.02468 – 0987.154.555 x + y = 1  2 x + y = 5 2 Ⓐ. 1 Ⓑ. 2 Ⓒ. 4 Ⓓ. 3 x 2 − y 2 + 6x + 2y = 0  x + y = 8 (x ; y ) 0 0 A = x 02 + y 02 298 982 228 928 Ⓐ. A = Ⓑ. A = Ⓒ. A = Ⓓ. A = 25 25 25 25 y = x 2 − 5x + 3 5   5 Ⓐ.  ; +  Ⓑ.  −;  2   2 5  Ⓒ.  ; +  Ⓓ. (0;3) 2  Oxy ( ) B ( −1;1) A 3;1 BA Ⓐ. ( 2;0 ) Ⓑ. ( 4; ) Ⓒ. ( −4; −2) Ⓓ. ( −4;0 ) ( A = −; −2 B = 3; + ) C = ( 0;4 ) ( A  B ) C Ⓐ. 3;4 ) Ⓑ. 3;4  Ⓒ. ( −; −2  (3; + ) Ⓓ. ( −; −2)  3; + ) Oxy ABC ( ) A 3;1 ( ) ( ) B −1; −1 C 6;0 A ABC Ⓐ. A 60 Ⓑ. A 45 Ⓒ. A 135 Ⓓ. A 90 Oxy ( K 1; −3 ) A Ox B  Oy A KB B 1  Ⓐ. ( 4;2) Ⓑ. ( 0;2) Ⓒ. ( 0;3 ) Ⓓ.  ;0  3  a ( ) a = 1;2 Ⓐ. a = 5 Ⓑ. a = 3 Ⓒ. a = 3 Ⓓ. a = 5 II – PHẦN TỰ LUẬN y = −x 2 + 4 x − 3 y = −2x + 5 y = −x + bx + c 2 1 x =2 x 6 1 (x 2 − 3x + 2 ) x −3 = 0 + 2 = x +3 x −9 x −3 3x 2 + 6x + 4 = 2 − 2x − x 2 x + y − 3xy + x − y = −6  2 2 x y + xy = 30  2 2  3 x + y = 35  3    ( ) 2 x 2 + y 2 − 5xy = 0 Oxy ABC A (1; − 1) B (5; − 3 ) C ( 2;0 ) ABC A ABC . --------- HẾT--------- Trang 6 | bs & st: Thông Đình Đình
 8. Tương lai khóc hay cười là phụ thuộc vào độ lười của ngày hôm nay”! 09411.02468 – 0987.154.555 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2020-2021 Lớp toán thầy Thông Đình Đình: ------------- DẠY THẬT – HỌC THẬT – GIÁ TRỊ THẬT--------------- PHẦN ĐỀ-TM4 I – PHẦN TRẮC NGHIỆM ABC AH AH , BA Ⓐ. 150 Ⓑ. 120 Ⓒ. 60 Ⓓ. 30 (O; i; j ) Ⓐ. i = j Ⓑ. i = j Ⓒ. i = (1;0 ) Ⓓ. i = 1 A B ( A = −;3 B =  −4; + ) Ⓐ. A  B = −4;3) Ⓑ. A  B =  Ⓒ. A  B = −4;3 Ⓓ. A  B = ( −4;3 ABC A AB = a AB + AC a 2 Ⓐ. AB + AC = 2a Ⓑ. AB + AC = Ⓒ. AB + AC = a Ⓓ. AB + AC = a 2 2 y = x +2 Ⓐ. D = \ −2   Ⓑ. D = −2; +  ) Ⓒ. D = ( −2; +  ) Ⓓ. D = x −1 + x − 2 = 3 Ⓐ. x  2 Ⓑ. x  2 Ⓒ. x  1 Ⓓ. 1  x  2 (P ) : y = ax 2 + 3x − 2 Ox 2 Ⓐ. y = −x 2 + 3x − 2 Ⓑ. y = −x 2 + 3x − 3 Ⓒ. y = x 2 + 3x − 2 Ⓓ. y = −x 2 + x − 2 3 Ⓐ. 1,733 Ⓑ. 1,731 Ⓒ. 1,7320 Ⓓ. 1,731  A = 1;2;5   B = 2;3;5 A B Ⓐ. A  B = 1;2;3;5 Ⓑ. A  B = 1 Ⓒ. A  B = 2;5 Ⓓ. A  B = 3 A B A B Ⓐ. A  B Ⓑ. A  B Ⓒ. A \ B Ⓓ. B \ A O ABCD Ⓐ. OB = DO Ⓑ. CB = DA Ⓒ. AB = DC Ⓓ. OA = OC y = ax + b Ⓐ. a0 Ⓑ. a0 Ⓒ. a0 Ⓓ. a0 ABCD Ⓐ. BC = AD Ⓑ. AB = CD Ⓒ. DA = BC Ⓓ. AC = BD  3x + y − z − 1 = 0  ( x; y ; z ) 2x − y + 2z − 5 = 0 x + y +z  x − 2y − 3z = 0  Ⓐ. x + y + z = 2 Ⓑ. x + y + z = −2 Ⓒ. x + y + z = 1 Ⓓ. x + y + z = −1 Trang 7 | bs & st: Thông Đình Đình
 9. Tương lai khóc hay cười là phụ thuộc vào độ lười của ngày hôm nay”! 09411.02468 – 0987.154.555 ax + b = 0 a,b Ⓐ. a = 0 b =0 Ⓑ. b  0 Ⓒ. a = 0 b0 Ⓓ. a  0 x − 5x 2 4 =− x −2 x −2 Ⓐ. S = 1 Ⓑ. S = 1;4 Ⓒ. S = 4 Ⓓ. S =  Oxy ABC ( ) A 3;5 ( ) C (5;2) B 1;2 G ABC Ⓐ. G (3;3) Ⓑ. G ( −3;4 ) Ⓒ. G ( 2;3 ) Ⓓ. G (4;0)  A = x  |x 2 + x + 1 = 0  A Ⓐ. 0 Ⓑ. 2 Ⓒ. Ⓓ. 1 Ⓐ. 5 + 7 + 4 = 15 Ⓑ. Ⓒ. 12 + 8 = 11 Ⓓ. 2  A = a;b; c  A Ⓐ. 3 Ⓑ. 6 Ⓒ. 8 Ⓓ. 4 1 y= x −1 Ⓐ. M ( 0; −1) Ⓑ. M (1;1) Ⓒ. M ( 2;0 ) Ⓓ. M ( −2;1) Ⓐ. y = −x 2 + 4x Ⓑ. y = x 2 − 4x − 5 Ⓒ. y = −x 2 + 4x − 9 Ⓓ. y = x 2 − 4x − 1 y = ax 2 + bx + c (a  0 ) (P ) (P )  b   b   b   b  Ⓐ. I  − ;  Ⓑ. I  − ;−  Ⓒ. I  ;  Ⓓ. I  − ;   2a 4a   2a 4a   2a 4a   a 4a  3 3 3 3 Ⓐ. cos150 = − Ⓑ. cot150 = − Ⓒ. sin150 = − Ⓓ. tan150 = 2 3 2 2 y = ax + b ( A −3;1 ) −2 P = ab Ⓐ. P = −7 Ⓑ. P = 10 Ⓒ. P = −5 Ⓓ. P = −10 2x 2 − x = 0 x Ⓐ. 2x 3 + x 2 − x = 0 Ⓑ. 2x − =0 1−x ( ) + (2x − 1) 2 2 Ⓒ. 2x 2 − x =0 Ⓓ. 4x 3 − x = 0 Ⓐ. Ⓑ. Ⓒ. Ⓓ. 12 Ⓐ. 12 Ⓑ. 12 Ⓒ. 12 Ⓓ. 12 (P ) : y = ax 2 + bx + c ( A 0; −1 ) B (1; −1) ( C −1;1 ) a +b +c Ⓐ. 0 Ⓑ. 1 Ⓒ. −3 Ⓓ. −1 Trang 8 | bs & st: Thông Đình Đình
 10. Tương lai khóc hay cười là phụ thuộc vào độ lười của ngày hôm nay”! 09411.02468 – 0987.154.555 ( mx 2 − 2 m + 2 x + m − 1 = 0) −5;5   m Ⓐ. 5 Ⓑ. 9 Ⓒ. 6 Ⓓ. 10 10 ; 10 ; 10 128 10 3 4 10 2 2 5 10 3 6 476 375 a; b; c 10 ; 10 ; 10 Ⓐ. a = 41; b = 42; c = 45 Ⓑ. a = 39; b = 44; c = 45 Ⓒ. a = 38; b = 44; c = 46 Ⓓ. a = 40; b = 43; c = 45 5 m x +1 = x2 + m Ⓐ. 26. Ⓑ. Ⓒ. 0. Ⓓ. 8. A a;b  A  a;b;c;d Ⓐ. 2 Ⓑ. 5 Ⓒ. 4 Ⓓ. 3 A B 5 20 A 20 km 12 km / h Ⓐ. 6 km / h Ⓑ. 3 km / h Ⓒ. 4 km / h Ⓓ. 5 km / h M m ( ) y = f x = x 2 − 3x 0; 2   9 9 9 9 Ⓐ. M = −2; m = − Ⓑ. M = 2; m = − Ⓒ. M = ; m = 0 Ⓓ. M = 0; m = − 4 4 4 4 II – PHẦN TỰ LUẬN 4x + 5 = 2x − 3 ( a = 1; −3 ) b = −2; −4( ) ( c = 3; −2 ) m, n  c = m.a + nb (P ) : y = ax 2 + bx + c ( I 2; −3 ) ( ) A 0;1 --------- HẾT--------- Trang 9 | bs & st: Thông Đình Đình
 11. Tương lai khóc hay cười là phụ thuộc vào độ lười của ngày hôm nay”! 09411.02468 – 0987.154.555 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2020-2021 Lớp toán thầy Thông Đình Đình: ------------- DẠY THẬT – HỌC THẬT – GIÁ TRỊ THẬT--------------- PHẦN ĐỀ-TM5 I – PHẦN TRẮC NGHIỆM y = −x 2 − 2x Ⓐ. ( −1; + ) Ⓑ. ( −; −1) Ⓒ. Ⓓ. ( −3;5 ) (Oxy ) A 1;2 ( ) ( B 8;10 ) ( C −7; −5 ) M 2MB − 3MC + 4 MC = 0 M  41 43   41 43   41 43  Ⓐ.  − ; −  Ⓑ.  ;−  Ⓒ. ( 41;43 ) Ⓓ.  ;   3 3   3 3   3 3  x2 y= 3 x −5 Ⓐ. Ⓑ. Ⓒ. Ⓓ. 3x + 1, x  0  y = f (x ) =  () f 5 ( ) f −1  x, x  0  Ⓐ. f (5 )  f ( −1) Ⓑ. f (5 )  f ( −1) Ⓒ. f (5 )  f ( −1) Ⓓ. f (5 ) = f ( −1) 3 2x − 1 =0 x −1 Ⓐ. x  \ 1 Ⓑ. x  0 Ⓒ. x  1 Ⓓ. x  0 x 1 (O; i; j ) u = 2i + 3 j v = −5i − 7 j u +v Ⓐ. (3; −4 ) Ⓑ. ( −3;4 ) Ⓒ. (7;10 ) Ⓓ. ( −3; −4 ) (m − 1) x − (m − 1) x + m + 1 = 0 2 Ⓐ. m = 1 Ⓑ. m  1 Ⓒ. m  1 Ⓓ. m  1 (5x ) − (x ) 2 2 2 −5 2 + 2x + 1 =0 Ⓐ. 4 Ⓑ. 1 Ⓒ. 2 Ⓓ. 3 Ⓐ. Ⓑ. Ⓒ. Ⓓ.  A = 0;1;2;3;4   B = 2;3;4;5;6  ( A \ B )  (B \ A ) Ⓐ. 1;2 Ⓑ. 2;3;4 Ⓒ. 5;6 Ⓓ. 0;1;5;6 A B Ⓐ. A  B Ⓑ. B  A Ⓒ. A = B Ⓓ. A  B =  ABC BC M MB = 3MC 1 3 1 3 Ⓐ. AM = AB + AC Ⓑ. AM = − AB + AC 2 2 2 2 Trang 10 | bs & st: Thông Đình Đình
 12. Tương lai khóc hay cười là phụ thuộc vào độ lười của ngày hôm nay”! 09411.02468 – 0987.154.555 1 1 Ⓒ. AM = AB + AC Ⓓ. AM = AB − AC 2 2 1 y = 2−x + 2−x Ⓐ. −;2) Ⓑ. −;2 ( Ⓒ. −;2 Ⓓ. ( −;2) ABCD Ⓐ. BC = DA Ⓑ. AC = BD Ⓒ. AB = CD Ⓓ. AD = BC x  , x − 4x + 5  0 2 Ⓐ. x  , x − 4x + 5  0 2 Ⓑ. x  , x 2 − 4x + 5  0 Ⓒ. x  , x 2 − 4x + 5  0 Ⓓ. x  , x 2 − 4x + 5  0 y Ⓐ. ( ) 1;2 Ⓑ. (1;3) 3 Ⓒ. ( −3;3) x Ⓓ. ( −1;0) −3 O 1 2 3 Ⓐ. ABCD ABCD Ⓑ. ABCD ABCD Ⓒ. ABCD ABCD Ⓓ. ABCD ABCD ABC a G AG + BG Ⓐ. a Ⓑ. a 3 Ⓒ. a 3 Ⓓ. 2a 3 3 6 ( ( A = −1;2 B = 0;4  C = 2;3    ( A  B ) C Ⓐ. 2; 4 Ⓑ. ( 0; 3  Ⓒ. ( −1; 3 Ⓓ. [0; 2) mx + 3y = m − 1   m   ( 2x + m − 1 y = 3 ) m  −2 Ⓐ. m = 3 Ⓑ.  Ⓒ. m = 2 Ⓓ. m  3 m  3 (x ) ( ) 2 2 + 2x − 3 + 7 x 2 + 2x − 3 − 8 = 0 Ⓐ. −4 Ⓑ. −9 Ⓒ. −6 − 2 5 Ⓓ. −8 ABC A B  C  BC CA AB A B  Ⓐ. BA Ⓑ. AB Ⓒ. C B Ⓓ. AC  ABCD MNPQ I J Ⓐ. AM + BN + CP + DQ = 4IJ Ⓑ. AM + BN + CP + DQ = 0 Ⓒ. AM + BN + CP + DQ = IJ Ⓓ. AM + BN + CP + DQ = −4IJ ( x − 1) 4x − 1 = x − 3x + 2 2 Ⓐ. 4 + 11 Ⓑ. 3 Ⓒ. −5 Ⓓ. 5 x − 2x − 2 x − 1 = 0 2  Ⓐ. − 2;2 − 2;2 + 2; 2   Ⓑ. − 2;2 − 2;2 + 2  Trang 11 | bs & st: Thông Đình Đình
 13. Tương lai khóc hay cười là phụ thuộc vào độ lười của ngày hôm nay”! 09411.02468 – 0987.154.555  Ⓒ. − 2;2 + 2   Ⓓ. − 2;2 + 2; 2  Ⓐ. Ⓑ. Ⓒ. Ⓓ. x m y= x − 3m + 1 ( −1;0) 1 1 Ⓐ. m  0 m Ⓑ. m  0 m 3 3 1 1 Ⓒ. m  0 m Ⓓ. m  0 m 3 3 ( y = x2 − k − 3 x − k + 6) y = −kx + 4 k 1 1 Ⓐ. k  − Ⓑ. k = −1 Ⓒ. k  −2 Ⓓ. k  − 4 4 Oxy ( M 8; −1 ) N 3;2( ) P M N P  11 1  ( ) Ⓐ. 13; −3 Ⓑ.  ;  Ⓒ. 11; −1 ( ) Ⓓ. ( −2;5 )  2 2 Ⓐ. y = x 2 + 2x + 2 x 0 ( ) A 0;2 Ⓑ. y = x 2 + 2x + 2 x 0 Ⓒ. y = x 2 + 2x + 2 x 0 x = −1 Ⓓ. y = x 2 + 2x + 2 x 0 II – PHẦN TỰ LUẬN x +1 − x −1 ( ) y =f x = x +2 + x −2 x 2 − 4x + 13 − x 2 = 7 − 4x ABC M 4BM = 3BC AB = a AC = b AM a b (Oxy ) ( ) A 1;4 B −2;1 ( ) AB Ox M Oy N M N OMN --------- HẾT--------- Trang 12 | bs & st: Thông Đình Đình
 14. Tương lai khóc hay cười là phụ thuộc vào độ lười của ngày hôm nay”! 09411.02468 – 0987.154.555 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2020-2021 Lớp toán thầy Thông Đình Đình: ------------- DẠY THẬT – HỌC THẬT – GIÁ TRỊ THẬT--------------- PHẦN ĐỀ-TM6 I – PHẦN TRẮC NGHIỆM x − 3 + 2018 y = x 2 − 3x Ⓐ. ( 3;+  ) Ⓑ. 3; +  ) Ⓒ. 0; +  ) Ⓓ. ( 0;+  ) ABC AB = 1 BC = 3 CA = 2 A Ⓐ. 0 Ⓑ. 45 Ⓒ. 30 Ⓓ. 60 Oxy a = 2i b = −3 j a −b Ⓐ. ( 0;5 ) Ⓑ. ( 2;3 ) Ⓒ. ( −2;3 ) Ⓓ. ( 2; − 3) ( −2;4  Ⓐ. ( −2;4  Ⓑ. 0;1;2;3;4 Ⓒ. −1;0;1;2;3;4 Ⓓ. −2;0;1;2;3;4 Ⓐ. y = 2x 3 − 3x + 1 Ⓑ. y = 2x 4 − 3x 2 + 2 Ⓒ. y = 3 + x − 3 − x Ⓓ. y = x + 3 + x − 3 ABC 2a AC .CB 3a 2 3a2 Ⓐ. Ⓑ. − Ⓒ. 2a2 Ⓓ. −2a2 2 2 2 x + 2 − 3 x 2 ( )  f x =  x −1 () ( ) f 2 + f −2 x 2 x 2  8 5 Ⓐ. Ⓑ. 4 Ⓒ. 6 Ⓓ. 3 3 y = −x 2 − 3x + 4 y = 4−x Ⓐ. ( 0;4 ) ( −2;6) Ⓑ. ( 4;0) ( −2;6) Ⓒ. ( 0;4 ) (2;2) Ⓓ. ( 4;0) (2;6) m (m 2 ) −4 x = m m+2( ) Ⓐ. m = −2 Ⓑ. m = 2 Ⓒ. m = 0 Ⓓ. m  2 x − 4x − 2 2 = x −2 x −2 Ⓐ. S = 0 Ⓑ. S = 5 Ⓒ. S = 0;  Ⓓ. S = 0; 3 3 2  + = −7 x y  5 − 3 = 1  x y  1 Ⓐ. ( −1; −2) Ⓑ. (1;2) Ⓒ.  −1; −  Ⓓ. ( −1;2)  2 A = −2; 3 ( B = 1; 5 A \B Ⓐ. ( −2; 1 Ⓑ. ( −2; −1 ) Ⓒ. −2; 1) Ⓓ. −2; 1 m (m + 1) x 2 ( ) − 6 m + 1 x + 2m + 3 = 0 Trang 13 | bs & st: Thông Đình Đình
 15. Tương lai khóc hay cười là phụ thuộc vào độ lười của ngày hôm nay”! 09411.02468 – 0987.154.555 6 6 6 Ⓐ. m = − Ⓑ. m = − Ⓒ. m = −1 Ⓓ. m = 7 7 7 (P ) (P ) y Ⓐ. y = −x 2 + 2x − 1 1 O x Ⓑ. y = −2x 2 + 4x − 1 −1 Ⓒ. y = x 2 − 2x − 1 Ⓓ. y = 2x 2 − 4x − 1 −3 2x − y = 4 (x 0 , y 0 )  x 02 − 2y 02 3x + 2 y = −1 Ⓐ. −7 Ⓑ. 9 Ⓒ. 8 Ⓓ. 2 Ⓐ. ABCD AB = DC . Ⓑ. A B M MA − MB = BA Ⓒ. a = 0  a = 0 Ⓓ. a = b  a = b Oxy ABC A ( ) A 1;5 ( B 0; −2 ) C (6;0) M BC ABM Ⓐ. 10 Ⓑ. 5 2 Ⓒ. 20 Ⓓ. 10 2 (P ) ( ) y = x + m − 1 x + 3m − 9 2 d y = mx + m − 1 (P ) d m 33 Ⓐ. m  4 Ⓑ. m  4 Ⓒ. m  Ⓓ. m 8 y = ax 2 + c ( N −2;0 ) (0;3) a+c 9 15 9 3 Ⓐ. Ⓑ. Ⓒ. − Ⓓ. 4 4 4 2 2x 2 − 5x + 1 = 0 x1 x 2 S = x1 + x 2 P = x 1 .x 2 S − 3P 3 Ⓐ. 2 Ⓑ. 1 Ⓒ. Ⓓ. −4 2 II – PHẦN TỰ LUẬN x 2 − x + 1 = 1 − 2x  x − 2 − 3 y − 1 = −5   3 x − 2 + 2 y −1 = 7  ( ) x2 − m −1 x + m − 2 = 0 m x1 x 2 x 12 + x 22 = 2 Oxy ( A −1; 1 ) B (3;1) C (2;4) A ABC ABC ABC x 2 − 2x − 1 = x − 1 Trang 14 | bs & st: Thông Đình Đình
 16. Tương lai khóc hay cười là phụ thuộc vào độ lười của ngày hôm nay”! 09411.02468 – 0987.154.555  x − 1 − y 2 + 3y = −1   2 ( ) 2  y − 3y − x − 1 = 13  x 2 − 2 ( m − 1) x + m 2 −5 = 0 m x1 1 1 x2 + =1 x1 x 2 Oxy ( A −1; 1 ) B (3;1) C (2;4) A ABC ABC AH ABC --------- HẾT--------- Trang 15 | bs & st: Thông Đình Đình
 17. Tương lai khóc hay cười là phụ thuộc vào độ lười của ngày hôm nay”! 09411.02468 – 0987.154.555 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2020-2021 Lớp toán thầy Thông Đình Đình: ------------- DẠY THẬT – HỌC THẬT – GIÁ TRỊ THẬT--------------- PHẦN ĐỀ-TM7 I – PHẦN TRẮC NGHIỆM 2x − 4 y= x −1 Ⓐ. D = Ⓑ. D = \ 1 Ⓒ. D = \ 2 Ⓓ. D = \ 1;2 x +1 = 3 Ⓐ. x = 8 Ⓑ. x  −1 Ⓒ. x  −1 Ⓓ. x  −1 A = −2;5 B = (0;6) A B Ⓐ. A  B = (0;5 Ⓑ. A  B = (0;5) Ⓒ. A  B = 0;5 Ⓓ. A  B = −2;6) P : " x  , x 2 + 1  0 " Ⓐ. P : " x  , x 2 + 1  0 " Ⓑ. P : " x  , x 2 + 1  0 " Ⓒ. P : " x  , x 2 + 1  0 " Ⓓ. P : " x  , x 2 + 1  0 " Ⓐ. y = x 4 − 3x Ⓑ. y = x 4 + 2x Ⓒ. y = x 3 − 2x Ⓓ. y = x 4 − 2x 2 − 3 m y = (2m − 1) x + m − 3 1 1 Ⓐ. m  Ⓑ. m  Ⓒ. m  3 Ⓓ. m  3 2 2 (P ) : y = ax 2 + 4x + c I ( −1; − 5) S = a +c Ⓐ. S = 1 Ⓑ. S = 5 Ⓒ. S = −5 Ⓓ. S = −1 y = ax + bx + c 2 y Ⓐ. a  0,b  0,c  0 Ⓑ. a  0,b  0,c  0 Ⓒ. a  0,b  0,c  0 Ⓓ. a  0,b  0,c  0 O x 12 sin  = 0    90 cos  13 5 5 1 25 Ⓐ. cos = − Ⓑ. cos = Ⓒ. cos = Ⓓ. cos = 13 13 13 169 1 2x − 1 x+ = x −1 x −1 Ⓐ. 0 Ⓑ. 3 Ⓒ. 2 Ⓓ. 1 S x − 2 = 3x − 5 3 7   3 7  7 3  7 3 Ⓐ. S =  ;  Ⓑ. S =  − ;  Ⓒ. S = − ; −  Ⓓ. S =  − ;  2 4   2 4  4 2  4 2 S 2x − 3 = x − 3 Ⓐ. S =  Ⓑ. S = 2 Ⓒ. S = 6 Ⓓ. S = 6; 2 x + 2 y + 3z = 0  (x ; y ; z ) 2x − y + 2z = −1 B = 10x + 2018 y + 2019z 3x + y − z = 5  Ⓐ. B = 9 Ⓑ. B = −11 Ⓒ. B = 11 Ⓓ. B = −9 Oxy 2 A (0; − 3) B (4; 5) M AB Trang 16 | bs & st: Thông Đình Đình
 18. Tương lai khóc hay cười là phụ thuộc vào độ lười của ngày hôm nay”! 09411.02468 – 0987.154.555 Ⓐ. M (2; 4 ) Ⓑ. M (3; − 1) Ⓒ. M (4; 2) Ⓓ. M ( 2; 1) Oxy ABC A (1; 2) B (3; 4) C (5; − 3) G ABC Ⓐ. G (9; 3) Ⓑ. G (3; 1) Ⓒ. G ( −2; 1) Ⓓ. G (3; 0) u = (5; − 1) v = (3; 2) u v Ⓐ. 30 Ⓑ. m Ⓒ. 60 Ⓓ. 11 ABC A (1;2) B (3; − 1) C (6;1) Ⓐ. ABC A Ⓑ. ABC B Ⓒ. ABC C Ⓓ. ABC ABC x =0 BA.BC Ⓐ. BA.BC = 8 Ⓑ. BA.BC = 16 Ⓒ. BA.BC = −8 Ⓓ. BA.BC = −16 ABCD AD = 3 AD = 4 u = AB + AD Ⓐ. u = 5 Ⓑ. u = 7 Ⓒ. u = 12 Ⓓ. u = 25 ABC A (1;2) B (3; −2) C (2; −3) M Oy MA + MB + MC Ⓐ. M ( 0;2) Ⓑ. M (0;1) Ⓒ. M (0; −1) Ⓓ. M (0; −2) a b a = 6 b = 5 a −b =7 a .b Ⓐ. a .b = −6 Ⓑ. a .b = 6 Ⓒ. a .b = −12 Ⓓ. a .b = 12 ABC AC = 2AB AD A ( D  BC ) AD = mAB + k .AC S = 3m + 2019k Ⓐ. 1350 Ⓑ. 1347 Ⓒ. 677 Ⓓ. 675 m x − 4x 2 + m + 3 = 0 4 4 Ⓐ. 3 Ⓑ. 4 Ⓒ. 5 Ⓓ. ( x − 1)( x − 3) − 3 x 2 − 4x + 5 − 2 = 0 2 x1 x 2 T = x 1 + x 2 + 5x 1x 2 Ⓐ. T = −17 Ⓑ. T = −23 Ⓒ. T = −51 Ⓓ. T = −59 m −10;10 x 2 − mx + 4 = 4 x 3 + 4x Ⓐ. 11 Ⓑ. 15 Ⓒ. 14 Ⓓ. 10 II – PHẦN TỰ LUẬN y = x 2 + 2x − 3 (P ) m d : y = 6x + m (P ) x1 x 2 x + x − 3 ( x1 + x 2 ) + 2 = 0. 2 1 2 2 ABC A (1;2) B (5;5) C (4;6) AB .AC ABC D ABCD M Ox ABM A x + y = 3  2 x + y + 2x + 2 y = 11 2 ( x + 1) x + 3 + ( x + 7) x + 10 = x 2 + 6x + 1 --------- HẾT--------- Trang 17 | bs & st: Thông Đình Đình
 19. Tương lai khóc hay cười là phụ thuộc vào độ lười của ngày hôm nay”! 09411.02468 – 0987.154.555 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2020-2021 Lớp toán thầy Thông Đình Đình: ------------- DẠY THẬT – HỌC THẬT – GIÁ TRỊ THẬT--------------- PHẦN ĐỀ-TM8 I – PHẦN TRẮC NGHIỆM Oxy 2 ( ) A 1;3 ( ) B 0;6 Ⓐ. AB = (5; −3 ) Ⓑ. AB = (1; −3 ) Ⓒ. AB = (3; −5 ) Ⓓ. AB = ( −1;3 ) x −3 y = 2x − 2 Ⓐ.  \ 1 Ⓑ. \ 3  Ⓒ.  \ 2 Ⓓ. (1;+ ) Ⓐ. n n n2 + 1 Ⓑ. n n n2 Ⓒ. n n 3n − 1 Ⓓ. n n 3n + 1  A = x 2 + 1|x  * ,x 2  5  A Ⓐ. A = 1;2;3;4 Ⓑ. A = 0;2;5 Ⓒ. A = 2;5 Ⓓ. A = 0;1;2;3;4;5 2 E =  −5;2 ) ( F = −2;3 E F Ⓐ. ( −2;2) Ⓑ. −5;3 Ⓒ. −5;2) Ⓓ. −2;3 (O ; i , j ) 2i + 3 j Ⓐ. (2;3) Ⓑ. (0;1) Ⓒ. (1;0) Ⓓ. (3;2)  M = x  |x 2 − 7x + 6 = 0   N = x  |6 x  M N = N M N = M   M \ N = 1;6  N \ M = 1;2;3;4;5;6  4 Ⓐ. 1 Ⓑ. 3 Ⓒ. 4 Ⓓ. 2 1 − x −2  x  1  ( ) y = f x = x − 1 1x 2 5 − x 2 x 5  Ⓐ. f (3) = 2 Ⓑ. f (3) = −2 Ⓒ. f (3) = −4 Ⓓ. f (3 ) = −1 F1 F2 100 F1 F2 90 F1 F2 Ⓐ. 190 Ⓑ. 50 3 Ⓒ. 100 2 Ⓓ. 200 y =f x ( ) −3;3   Trang 18 | bs & st: Thông Đình Đình
 20. Tương lai khóc hay cười là phụ thuộc vào độ lười của ngày hôm nay”! 09411.02468 – 0987.154.555 y 4 1 −3 −2 x −1 O 1 3 −1 Ⓐ. ( ) y = f x + 2018 ( −3; −1) (1;3) Ⓑ. y = f ( x ) + 2018 ( −2;1) (1;3) Ⓒ. y = f ( x ) + 2018 ( −2; −1) (0;1) Ⓓ. y = f ( x ) + 2018 ( −3; −2) m = m0 ( ) f x = 2x 3 + ( m − 4 ) x + (3m − 1) x + m − 2 2 2 3   3  7 7  Ⓐ. m0   ;3  Ⓑ. m0   0;  Ⓒ. m0   2;  Ⓓ. m0   ;5  2   2  2 2  ( ) y =f x m y= f x ( ) y = m +1 4 y 1 O x −1 −3 Ⓐ. −3  m  0 Ⓑ. 0  m  3 Ⓒ. 1  m  4 Ⓓ. −1  m  2 Oxy 3 ( ) B (4;3) C ( −1;3) A 3;2 N BC ( M x0 ; y 0 ) ABNM Ⓐ. x 0  (1,55;1,56 ) Ⓑ. x 0  (1,56;1,57 ) Ⓒ. x 0  (1,58;1,59 ) Ⓓ. x 0  (1,57;1,58 ) Oxy ABC ( ) A 2;4 ( B −3; −6 ) ( C 5; −2 ) ( ) D a; b A ABC a +b −3 −11 Ⓐ. 21 Ⓑ. Ⓒ. 11 Ⓓ. 2 2 m ( ) y = −2x 2 + m + 1 x + 3 (1;5) Ⓐ. 6 Ⓑ. 3 Ⓒ. 1 Ⓓ. 15 II – PHẦN TỰ LUẬN Bài 1. y = 2x 2 − 3x − 5 1 () (1) (1) m 2x 2 − 3x − 5 = 3m + 1 m (1) y = 4x + m ( A x1 ; y 1 ) B (x ; y ) 2 2 2x12 + 2x 22 = 3x1 x 2 + 7 Trang 19 | bs & st: Thông Đình Đình
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2