intTypePromotion=1

Tuyết sơn phi Hồ_1

Chia sẻ: Upload Up | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
121
lượt xem
23
download

Tuyết sơn phi Hồ_1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Diễn biến chính của tiểu thuyết này diễn ra vào thời đại nhà Thanh dưới triều vua Càn Long, nhưng các tình tiết câu chuyện lại được kéo dài từ thời đại nhà Đại Thuận dưới triều Lý Tự Thành, và bắt đầu của nhà Thanh dưới lời kể của một số nhân vật. Nhân vật chính của tiểu thuyết là Hồ Phỉ có biệt danh là Tuyết sơn phi hồ, và các tình tiết chủ yếu của câu chuyện liên quan đến ân oán từ thời tổ tiên của Hồ Phỉ, kéo dài đến bố mẹ Hồ Phỉ và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyết sơn phi Hồ_1

 1. Tuyeát Sôn Phi Hoà Taùc giaû : Kim Dung HOÀI THÖÙ NHAÁT " Vuùt " moät tieáng, moät muõi teân gaén loâng chim ñöôïc baén leân töø phía sau heûm nuùi phía ñoâng, bay vuøn vuït ngang baàu trôøi xuyeân vaøo coå con chim nhaïn ñang bay. Con chim bò truùng teânloän maáy voøng treân khoâng trung roài rôi xuoáng maët ñaát phuû tuyeát. Caùch khoaûng maáy chuïc tröôïng veà phía taây, boán kò maõ giaãm treân tuyeát traéng xoaù, ñang phi ngöïa gaáp. Nghe tieáng teân baén, hoï khoâng heïn nhau maø döøng ngöïa. Boán con ngöïa ñoù ñeàu laø loaïi ngöïa hay, cao lôùn beùo möôït, vöøa döøng cöông laø döùng laïi ngay. Khaùch cöôõi ngöïa ñaõ ñieâu luyeän, ngöïa laïi ñeàu huaán luyeän kó, neân vöøa goø cöông laø hoï töø treân yeân cöông nhaûy xuoáng ngay, raát thuaàn thuïc. Boán ngöôøi thaáy con chim nhaïn bò truùng teân rôi xuoáng, buïng ñaõ khen thaàm, ñang muoán xem ngöôøi baén muõi teân ñoù laø ai. Chôø moät luùc, vaãn khoâng thaáy ai töø heûm nuùi ñi ra, chæ nghe thaáy tieáng voù ngöïa. Ngöôøi baén teân ñoù ñaõ töï boû ñi roài.Trong soá boán ngöôøi khaùch ñoù, coù moät ngöôøi cao tuoåi, gaày, veû maët minh maãn, duõng maõnh, oâng hôi nhíu loâng maøy, roài nhaûy leân mình ngöïa phi vaøo heûm nuùi. Ba ngöôøi kia cuõng phoùng theo. Reõ qua rìa nuùi, chæ thaáy phía tröôùc maët khoaûng moät daëm, coù naêm kò maõ ñang phi ngöïa gaáp, voù ngöïa laøm tuyeát baén toeù, bôøm ngöïa traéng nhö cöôùc tung theo gioù. Thaáy khoâng ñuoåi ñöôïc, ngöôøi cao tuoåi kia phaûy tay noùi: -AÂn sö huynh, boïn naøy coù veû taø moân! Vò "AÂn sö huynh " cuõng laø moät ngöôøi coù tuoåi, hôi beùo, ñeå ria meùp, mình khoaùc chieác aùo ngoaøi baèng da baùo, troâng dieäu boä gioáng moät nhaø buoân giaøu coù, nghe oâng giaø gaày kia noùi theá, gaät gaät ñaàu, döøng ngöïa quay veà choã con chim nhaïn, vung roi ngöïa ñaùnh boäp moät tieáng, ñaäp xuoáng ñaát phuû tuyeát, khi caây roi vung leân, ngoïn roi ñaõ cuoán ñöôïc con chim nhaïn roài. OÂng ta laáy tay caàm laáy caùn muõi teân ñöa leân xem roài boãng keâu thaát thanh: -OÂi! Ba ngöôøi kia nghe thaáy tieáng keâu, cuøng phoùng ngöïa laïi gaàn. "AÂn sö huynh " neùm con chim nhaïn vaø caû muõi teân kia sang cho oâng giaø gaày kia, keâu leân: -Nguyeãn sö huynh, xem ñi! OÂng giaø gaày kia giô tay traùi ñôõ, vöøa nhìn thaáy muõi teân ñaõ keâu leân: -Ñaây roài, mau ñöoåi theo!-Roài quay ñaàu ngöïa, ñuoåi theo tröôùc. Doác nuùi meânh mang tuyeát traéng xoaù, xung quanh khoâng moät boùng ngöôøi, neân ñuoåi theo daáu veát deã daøng. Hai ngöôøi coøn laïi ñeàu ñang tuoåi traùng nieân.Moät ngöôøi cao lôùn, troâng raát oai nghieâm; coøn ngöôøi kia taàm thöôùc, maët hôi taùi, muõi bò laïnh ñoû 1 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello.to/kimdung
 2. Tuyeát Sôn Phi Hoà Taùc giaû : Kim Dung öûng.Boán ngöôøi cuøng huyùt tieáng saùo, boán con ngöïa thôû caû ra khoùi, raàm raäp saûi böôùc ñuoåi theo. Hoâm ñoù laø ngaøy raèm thaùng ba naêm Caøn Long thöù boán möôi taùm ñôøi Thanh. Ngaøy naøy ôû Giang Nam ñaõ taáp naäp laém roài.Nhöng ôû vuøng ñaát laïnh leõo döôùi chaân nuùi Tröôøng Baïch ôû ngoaøi quan aûi thì tuyeát môùi baét ñaàu tan, chöa thaáy khoâng khí xuaân ñaâu. Maët trôøi ôû phía ñoâng nhoâ leân sau nuùi, aùnh saùng vaøng nhaït chieáu xuoáng, khoâng thaáy aám aùp gì. Trong nuùi tuy laïnh, nhöng boán kia phoùng ngöïa ñi gaáp, neân chaúng bao laâu ñaõ toaùt moà hoâi traùn. Ngöôøi ñaøn oâng cao lôùn côûi aùo khoaùc ngoaøi, ñaët treân yeân ngöïa. Beân trong mình maëc moät aùo daøi baèng luïa xanh loùt da, löng ñeo tröôøng kieám, loâng maøy nhíu laïi, maët ñaày veû töùc giaän, maét nhö muoán toeù löûa, khoâng ngöøng giuïc ngöïa phoùng nhanh. Ngöôøi naøy laø Taøo Vaân Kì bieät hieäu laø Ñaèng Long Kieám, chöôûng moân môùi nhaän chöùc cuûa Baéc toâng Thieân Long Moân ôû Lieâu Ñoâng. Thieân Long Moân gioûi caû veà quyeàn, kieám, nhöõng chieâu thöùc anh ta hoïc ñöôïc ñeàu raát thaønh coâng. Ngöôøi maët traéng laø Chu Vaân Döông bieät hieäu laø Hoài Phong Kieám, sö ñeä anh ta. Ngöôøi cao gaày laø Nguyeãn Só Trung bieät hieäu laø Thaát Tinh Thuû, sö thuùc cuûa hoï, coù theå coi laø ñeä nhaát cao thuû cuûa Baéc toâng Thieân Long Moân. Coøn ngöôøi ñaøn oâng giaø coù daùng daáp phuù thöông laø AÂn Caùt bieät hieäu Uy Chaán Thieân Nam, chöôûng moân cuûa Nam toâng Thieân Long Moân.Vieäc laàn naøy coù quan heä raát trong ñaïi vôùi caû hai phía Nam Baéc trong Thieân Long Moân, neân oâng ta môùi ñi nghìn daëm ñöôøng xa, ñeán taän vuøng ngoaøi quan aûi naøy. Ngöïa boán ngöôøi cöôõi ñeàu laø loaïi ngöïa toát ôû vuøng ngaoøi quan aûi, nöôùc chaïy raát nhanh, sau khi phoùng moät maïch, vöôït qua baûy, taùm daëm, thì naêm ngöôøi cöôõi ngöïa phía tröôùc chæ coøn caùch hoï khoâng xa. Taøo Vaân Kì cao gioïng keâu: -Naøy, caùc huynh ñeä haõy döøng laïi ñaõ naøo! Naêm ngöôøi kia cöù phôùt lôø, coøn thuùc ngöïa phoùng nhanh hôn. Taøo Vaân Kì nghieâm gioïng quaùt: -Neáu khoâng döøng böôùc, thì ñöøng traùch chuùng ta voâ leã! Chæ nghe thaáy moät ngöôøi ñi phía tröôùc, taëc löôõi moät caùi, ghìm ngöïa quay mình laïi, coøn boán ngöôøi kia vaãn tieáp tuïc phoùng ñi. Taøo Vaân Kì phoùng ngöïa ñi tröôùc, thaáy ngöôøi kia giöông cung baén, muõi teân nhaèm vaøo ngöïc anh ta.Taøo Vaân Kì voõ ngheä cao cöôøng laïi gan daï, chaúng ñeå yù gì ñeán muõi teân ñoù, vaãn vung roi goïi to: -Naøy, coù phaûi Ñaøo theá huynh ñoù khoâng? Ngöôøi kia troâng raát khoâi ngoâ tuaán tuù, long maøy xeách ngöôïc, khoaûng hai ba, hai boán tuoåi, aên maëc raát gon gaøng. Nghe tieáng goïi cuûa Taøo Vaân Kì, thì cöôøi lôùn roài keâu leân: 2 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello.to/kimdung
 3. Tuyeát Sôn Phi Hoà Taùc giaû : Kim Dung -Nhìn muõi teân naøy! Vuùt, vuùt, vuùt, ba muõi teân chia thaønh ba ngaû treân, giöõa, döôùi lieân tieáp baén ra. Taøo Vaân Kì khoâng ngôø ba muõi teân cuûa anh ta laïi baén nhanh nhö vaäy, trong loøng hôi kinh ngaïc, voäi vung roi ngöïa, ñaùnh rôùt hai muõi teân baén theo ngaû treân vaø döôùi, tieáp ñoù keùo cöông ngöïa, ñeå muõi teân thöù ba ñi saït döôùi buïng ngöïa, chæ caùch buïng ngöïa coù vaøi taác. Ngöôøi thanh nieân kia cöôøi ha haû, quay ñaàu ngöïa, chaïy tieáp veà phía tröôùc. Taøo Vaân Kì ñanh maët laïi, ñònh phoùng ngöïa ñuoåi theo, thì Nguyeãn Só Trung goïi: -Vaân Kì, bình tónh naøo, noù khoâng bay leân trôøi ñöôïc ñaâu! Noùi ñoaïn, nhaûy xuoáng ngöïa, nhaët ba muõi teân rôi treân tuyeát, quaû nhieân hoaøn toaøn gioáng muõi teân vöøa baén truùng con chim nhaïn. AÂn Caùt haàm haàm neùt maët, höø moät tieáng roài noùi: -Ñuùng laø thaèng ranh aáy roài. Taøo Vaân Kì noùi: -Ñôïi sö muoäi moät laùt, xem coâ aáy coøn noùi gì khoâng! Boán ngöôøi ñôïi chöøng khoaûng aên xong böõa côm, thì nghe thaáy tieáng voù ngöïa leân ñöôøng. Taøo Vaân Kì soát ruoät noùi: -Ñeå toâi ñi xem sao! Roài voã ngöïa quay ñaàu laïi.Nguyeãn Só Trung nhìn theo sau löng thôû daøi: -Cuõng khoù traùch ñöôïc anh ta. AÂn Caùt noùi: -Nguyeãn sö huynh noùi gì vaäy? Nguyeãn Só Trung laéc ñaàu khoâng ñaùp. Taøo Vaân Kì phoùng ngöïa ñöôïc vaøi daëm thaáy moät con ngöïa xaùm khoâng ngöôøi cöôõi ñang döùng treân tuyeát. Moät coâ gaùi maëc aùo traéng, quyø moät chaân xuoáng tuyeát.Taøo Vaân Kì goïi: -Sö muoäi coù chuyeän gì theá? Coâ gaùi khoâng ñaùp, ñoät nhieân döùng thaúng daäy, trong tay caàm moät vaät vaøng oùng, laáp loaùng döôùi aùnh naéng. Taøo Vaân Kì laïi gaàn , nhaän laáy , thaáy laø moät caáy buùt nhoû baèng caùn vaøng, daøi chöøng ba taác, ñaàu buùt nhoïn hoaét, ñöôïc cheá taïo tinh xaûo. Treân caùn buùt coù khaéc moät chöõ " An " beù xíu. Caây buùt baèng vaøng naøy beà ngoaøi töôûng laø moät thöù ñoà chôi, nhöng cuõng coù theå duøng laøm aùm khí. Taøo Vaân Kì baát giaùc hôi cau maøy hoûi: -ÔÛ ñaâu ra vaäy? Coâ gaùi ñaùp: -Sau khi moïi ngöôøi ñi khoûi, muoäi mau theo sau ngay, boãng coù moät keû phi ngöïa ñuoåi theo sau. Con ngöïa ñoù chaïy raát nhanh chæ choác laùt löôùt qua ngöôøi muoäi, ngöôøi phi ngöïa vung tay moät caùi, neùm caây buùt naøy veà phía... veà phía muoäi... 3 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello.to/kimdung
 4. Tuyeát Sôn Phi Hoà Taùc giaû : Kim Dung Noùi ñeán ñaây ñoät nhieân maët coâ öûng ñoû, aáp uùng khoâng noùi tieáp ñöôïc. Taøo Vaân Kì chaêm chuù nhìn coâ ta, chæ thaáy treân laøn da traéng môõ maøng cuûa coâ, thaáp thoaùng coù maøu phaán hoàng, ñoâi maét hôi cuïp xuoáng, xinh ñeïp nhö caùc coâ gaùi ñang xaáu hoå, thaáy thaáp thoûm sinh nghi hoûi: -Muoäi coù bieát ngöôøi chuùng ta ñuoåi theo laø ai khoâng? Coâ gaùi noùi: -Ai cô? Taøo Vaân Kì laïnh luøng noùi: -Muoäi khoâng bieát thaät aø? Coâ gaùi ngaång ñaàu leân ñaùp: -Sao muoäi bieát ñöôïc? Taøo Vaân Kì noùi: -Laø ngöôøi trong traùi tim muoäi ñoù! Coâ gai buoäc mieäng: -Ñaøo Töû An aø? Noùi xong maët coâ boãng öûng ñoû. Taøo Vaân Kì sa saàm maët: -Huynh vöøa baûo ñoù laø ngöôøi trong tim muoäi, maø muoäi ñaõ noùi ngay ra laø Ñaøo Töû An roài. Coâ gaùi nghe anh ta noùi vaäy, maët caøng öûng ñoû, nöôùc maét traøo ra töø ñoâi maét trong saùng. Coâ giaäm chaân keâu leân: -Anh ta.. anh ta... Taøo Vaân Kì hoûi: -Anh ta... anh ta caùi gì? Coâ gaùi ñaùp: -Anh ta laø laø choàng chöa cöôùi cuûa muoäi, ñöông nhieân laø ngöôøi trong tim muoäi roài. Taøo Vaân Kì töùc giaän, ruùt phaét tröôøng kieám. Nhöng coâ gaùi laïi böôùc tôùi, noùi: -Huynh coù gioûi thì gieát muoäi ñi! Taøo Vaân Kì nghieán raêng, nhìn khuoân maët hôi ngaång leân cuûa coâ gaùi, tình caûm trong loøng traøo daâng, keâu to: -Thoâi ñöôïc, thoâi ñöôïc! -Ñoaïn quay kieám, daâm maïnh vaøo ngöïc mình. Coâ gaùi xuaát thuû raát nhanh, trôû tay ruùt kieám, ngaên caûn raát mau leï, " choang " moät tieáng, hai thanh kieám chaïm nhau, toeù löûa. Taøo Vaân Kì haäm höïc: -Muoäi daõ chaúng ñeå yù deán huynh, sao coøn ñeå huynh soáng treân ñôøi naøy maø chòu khoå sôû chöù? Coâ gaùi chaäm raõi tra kieám vaøo voû, kheõ noùi: 4 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello.to/kimdung
 5. Tuyeát Sôn Phi Hoà Taùc giaû : Kim Dung -Huynh bieát roài maø, ñoù laø do cha muoäi höùa gaû muoäi cho anh ta, ñaâu phaûi do muoäi quyeát ñònh. Taøo Vaân Kì hôi röôùn loâng maøy, hoûi: -Huynh nguyeän cuøng muoäi ñeán taän chaân trôøi goùc beå, aån daät nôi röøng saâu, treân hoang ñaûo, sao muoäi khoâng chòu? Coâ gaùi thôû daøi ñaùp: -Sö huynh, muoäi bieát huynh raát say ñaém muoäi, muoäi cuõng ñaâu phaûi laø con ngoác, sao muoäi laïi khoâng bieát nhöõng ñieåm maïnh cuûa huynh? Nhöng huynh ñang naém giöõ cô ngôi Baéc toâng Thieân Long Moân cuûa chuùng ta, neáu laøm nhö vaäy, thì thanh danh cuûa moân phaùi seõ maát heát vaø chuùng ta coøn maët muõi naøo coøn soáng treân choán giang hoà nöõa? Taøo Vaân Kì lôùn tieáng ñaùp: -Duø phaûi thòt naùt xöông tan vì muoäi, huynh cuõng cam loøng! Duø trôøi saäp, huynh cuõng maëc, noùi gì deán chuyeän chöôûng moân hay khoâng chöôûng moân! Coâ gaùi mæm cöôøi, nheï nhaøng naém laáy tay chaøng trai: -Sö huynh, muoäi khoâng thích caùi tính noùng nhö löûa, baát chaáp taát caû cuûa sö huynh ñaâu. Thaáy coâ gaùi noùi vaäy, Taøo Vaân Kì chaúng theå noåi noùng ñöôïc, ñaønh thôû daøi: -Sao muoäi laïi coi caùi thöù ñoø chôi haén cho muoäi nhö cuûa cuûa quí theá? Coâ gaùi ñaùp: -Ai baûo laø anh aáy cho muoäi? Muoäi coù gaëp anh ta ñaâu? Taøo Vaân Kì noùi: -Moät vaät ñaùng giaù nhö vaäy, maø coøn coù ngöôøi duøng laøm aùm khí ö? Treân caùn buùt roõ raøng laø khaéc teân anh ta, neáu khoâng phaûi haén thì coøn ai cho muoäi? Coâ gaùi hôøn doãi ñaùp: -Huynh ñaõ thích ñoaùn moø thì ñöøng noùi chuyeän vôùi muoäi nöõa. Noùi ñoaïn, coâ voït ñeán beân con ngöïa xaùm, nhaûy phaét leân yeân roài giaät daây cöông, con ngöïa saûi chaân phoùng ngay. Taøo Vaân Kì voäi vaøng leân ngöïa ñuoåi theo, thuùc maïnh giaøy vaøo buïng ngöïa, neân chaúng maáy choác ñuoåæ kòp, roài nhoaøi ngöôøi duøng tay phaûi toùm laáy cöông chuù ngöïa xaùm, keâu to: -Sö muoäi, haõy nghe huynh noùi ñaõ. Coâ gaùi vung roi ngöïa, quaát vaøo tay anh ta, quaùt leân: -Buoâng ra, ñeå ngöôøi khaùc troâng thaáy thì coøn ra gì nöõa? Taøo Vaân Kì khoâng chòu buoâng tay, " deùt " moät tieáng, treân mu baøn tay cuûa anh ta haèn moät veät maùu ñoû töôi. Coâ gaùi khoâng ñaønh loøng, noùi: -Sao huynh cöù choïc muoäi maõi theá? 5 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello.to/kimdung
 6. Tuyeát Sôn Phi Hoà Taùc giaû : Kim Dung Taøo Vaân Kì ñaùp: -Loãi taïi huynh, muoäi cöù ñaùnh nöõa ñi ! Coâ gaùi cöôøi nhaït: -Muoäi moûi tay roài, khoâng ñaùnh noåi. Taøo Vaân Kì cöôøi: -Ñeå huynh ñaám boùp cho. Roài giô tay naém laáy caùnh tay coâ. Coâ gaùi quaät moät roi vaøo ñaàu, Taøo Vaân Kì nghieâng ñaàu traùnh ngoïn roi ñoù, cöôøi: -Sao tay muoäi heát moûi roài aø? Coâ gaùi nghieâm maët: -Ñaõ baûo huynh ñöøng ñoäng vaøo muoäi nöõa maø! Taøo Vaân Kì cöôøi: -Ñöôïc, vaäy muoäi noùi ñi, chieác buùt vaøng doù ôû ñaâu ra? Coâ gaùi cöôøi: -Laø ngöoøi trong loøng muoäi cho ñaáy. Khoâng phaûi anh aáy, thì coøn ai nöõa? Chaúng leõ laïi laø cuûa huynh aø? Taøo Vaân Kì chôït thaáy nhoùi trong loøng , maùu noùng boác leân, noåi caùu, nhöng thaáy coâ gaùi cöôøi töôi nhö hoa, ñoâi moâi hoàng hôi rung ñoäng, ñeå loä haøm raêng traéng nhö ngoïc, thì côn giaän döõ vuït tan bieán ngay. Coâ gaùi tröøng maét nhìn, kheõ thôû daøi roài dòu gioïng: -Sö huynh, töø nhoû muoäi ñaõ ñöôïc huynh heát loøng chaêm soùc, huynh ñoái vôùi muoäi coøn toát hôn caû anh ruoät muoäi. Muoäi ñaâu phaûi laø ngöôøi voâ tình, sao laïi khoâng nghó ñeán chuyeän baùo ñaùp chöù? Huoáng hoà chuùng ta...Nhöng quaû thöïc laø muoäi raát khoù xöû. Huynh luoân quan taâm baûo veä muoäi, baây giôø cha muoäi khoâng may bò cheát thaûm, phaùi Thieân Long Moân chuùng ta ñang ñöùng tröôùc ngöôõng cöûa cuûa vieäc thaønh, baïi, höng, vong. Sao huynh laïi khoâng thoâng caûm vôùi muoäi? Taøo Vaân Kì ngaån ngöôøi ra moät luùc, chaúng noùi naêng ñöôïc gì, roài phaát tay traùi moät caùi: -Luùc naøo maø muoäi chaúng ñuùng, huynh chaúng sai! Ñi thoâi! Coâ gaùi nhoeûn cöôøi: -Khoan ñaõ. Roài laáy ra moät chieâc khaên tay lau moà hoâi traùn cho anh ta -Tuyeát lôùn theá naøy, ra moà hoâi maø khoâng lau ngay seõ bò caûm laïnh ñaáy. Moät caûm giaùc ngoït ngaøo traøo daâng trong loøng, Taøo Vaân Kì noùi khoâng neân lôøi, moïi noãi böïc doïc phuùt choác tan bieán. Anh ta giô roi quaát nheï vaøo moâng ngöïa coâ gaùi, hai ngöôøi cuøng saùnh vai nhau phoùng ñi. Coâ gaùi teân laø Ñieàn Thanh Vaên, tuy coøn treû, nhöng ñaõ raát noåi tieáng trong giôùi voõ laâm ôû mieàn quan aûi. Vì coù dung maïo xinh ñeïp, laïi thoâng minh lanh lôïi, neân moïi ngöôøi trong giôùi voõ laâm ôû Lieâu Ñoâng taëng cho coâ bieät hieäu " Caåm Mao Ñieâu ". 6 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello.to/kimdung
 7. Tuyeát Sôn Phi Hoà Taùc giaû : Kim Dung Loaïi ñieâu thöû naøy chaïy treân maët tuyeát raát nhanh, laïi raát thoâng minh, lanh leï, vaø hai chöõ " Caåm Ñieâu " döông nhieân laø ñeå hình dung veû ñeïp cuûa coâ gaùi. Cha coâ laø Ñieàn Quy Noâng, môùi qua ñôøi khoâng laâu, bôûi vaäy coâ vaãn maëc ñaïi tang. Hai ngöïa phoùng gaáp moät luùc, môùi ñuoåi kòp boïn AÂn Caùt , Nguyeãn Só Trung, Chu Vaân Döông. Nguyeãn Só Trung tröøng maét nhìn Taøo Vaân Kì hoûi: -Sö dieät ñi laâu vaäy, coù thaáy gì khoâng? Taøo Vaân Kì maët ñoû böøng, ñaùp: -Khoâng thaáy gì aï. Noùi ñoaïn keïp ñuøi vaøo mình ngöïa, phoùng thaúng. Ñi theâm vaøi daëm nöõa, theá nuùi doác daàn, tuyeát phuû khaù daøy, ngöïa deã bò tröôït chaân, boán ngöôøi khoâng daùm nhuùc nhích, cöù thaû loûng cöông cho ngöïa ñi töø töø. Sau khi voøng qua hai heûm nuùi, ñöôøng caøng hieåm trôû hôn, Boãng nghe phía beân traùi tieáng ngöïa hí, Taøo Vaân Kì chaân phaûi nhaán vaøo baøn ñaïp, bay nghieâng ngöôøi, nhaûy xuoáng phía sau moät caây thoâng lôùn; naáu mình xong, anh ta ñöa maét nhìn veà phía tröôùc. Thaáy döôùi goác caây ôû doác nuùi, coù buoäc naêm con ngöïa, treân tuyeát coù moät haøng daáu chaân ñi thaúng leân nuùi, Taøo Vaân Kì keâu leân: -Hai vò sö thuùc, boïn giaëc ñaõ leân nuùi roài. Chuùng ta mau ñuoåi theo ñi.. AÂn Caùt xöa nay laø ngöôøi caån thaän, noùi: -Neáu ñoái phöông coù yù duï chuùng ta ñeán ñaây chaéc laø chuùng coù mai phuïc trong nuùi ñoù. Taøo Vaân Kì noùi: -Duø laø hang huøm oå raén, hoâm nay cuõng phaûi xoâng vaøo. AÂn Caùt thaáy anh ta anh noùi loã maõng, raát khoâng baèng loøng, baûo vôùi Nguyeãn Só Trung : -Nguyeãn sö huynh, huynh thaáy theá naøo? Nguyeãn Só Trung chöa kòp ñaùp lôøi thì Ñieàn Thanh Vaên ñaõ cöôùp lôøi: -Ñaõ coù Uy Chaán Thieân Nam AÂn sö thuùc ôû ñaây, duø chuùng coù mai phuïc lôïi haïi ñeán ñaâu cuõng chaúng sôï. AÂn Caùt mæm cöôøi noùi: -Nhìn daáu veát cuûa chuùng, chaéc laø ñi raát voäi vaøng, haún seõ khoâng coù mai phuïc ñaâu. Theá naøy ñi! -Roài chæ tay sang phaûi -Chuùng ta haõy voøng leân theo loái naøy, roài quay sang baát ngôø taán coâng boïn chuùng. Taøo Vaân Kì reo leân: -Hay, keá ñoù hay laém! Boïn AÂn Caùt xuoáng ngöïa, buoäc döôùi goác caây thoâng lôùn, veùn vaït aùo daøi, buoäc vaøo löng, duøng thuaät " ñeø tung " trong khinh coâng, leân theo söôøn nuùi beân phaûi. Choã ñoù caây coái raäm raïp, ñaù moïc lôûm chôûm, raát khoù ñi, nhöng nhôø nhöõng vaät che khuaát ñoù 7 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello.to/kimdung
 8. Tuyeát Sôn Phi Hoà Taùc giaû : Kim Dung maø keû ñòch khoâng deã daøng phaùt hieïn ñöôïc. Luùc ñaàu naêm ngöôøi ñi theo haøng doïc, ngöôøi noï tieáp noái ngöôøi kia, nhöng moät luùc sau ñaõ phaân ñònh roõ ñöôïc khinh coâng ai cao ai thaáp. AÂn Caùt vaø Nguyeãn Só Trung cuøng nhau ñi tröôùc. Taøo Vaân Kì bò tuït laïi sau chöøng hôn moät tröôïng, coøn Ñieàn Thanh Vaên vaø Chu Vaân Döông laïi ôû sau vaøi tröôïng nöõa. Taøo Vaân Kì nghó thaàm: " AÂn sö thuùc laø chöôûng moân cuûa phaùi Nam toâng, bieät hieäu laø Uy Chaán Thieân Nam, khoâng bieát laø voõ coâng caùnh Nam toâng cuûa oâng aáy so vôùi caùnh Baéc toâng cuûa chuùng ta thì ai cao ai thaáp ñay? Hoâm nay ta phaûi thöû lónh giaùo xem sao ". Nghó ñoaïn, beøn ñeà khí, taêng söùc vaøo ñoâi chaân, chaïy vöôït leân tröôùc hai ngöôøi kia. Nghe thaáy tieáng AÂn Caùt khen: -Taøo theá huynh thaân thuû khaù laém, thaät laø anh huøng khi coøn treû tuoåi. Taøo Vaân Kì sôï oâng ta ñuoåi kòp, khoâng daùm quay ñaàu laïi, chæ noùi: -Xin AÂn sö thuùc chæ baûo theâm! Tuy mieäng noùi theá, nöng vaãn khoâng heà döøng chaân.Chaïy moät luùc, hình nhö nghe thaáy tieáng chaân böôùc, môùi quay ñaàu nhìn, baát giaùc giaät mình.Thì ra AÂn Caùt vaø Nguyeãn Só Trung ñaõ ôû caùch anh ta khoâng xa, voäi chaïy nhanh hôn theâm vaøi tröôïng nöõa. AÂn Caùt luoân mæm cöôøi, ung dung baùm theo sau.Treân nuùi tuyeát phuû caøng daøy hôn, ñöôøng nuùi khuùc khuyûu neân ñi raát maát söùc. Chæ sau khoaûng thôøi gian thaép nöûa neùn nhang, Taøo Vaân Kì ñaõ daàn ñi chaäm laïi. Chôït caûm thaáy coù hôi aám phía sau gaùy, nhö hôi thôû cuûa ngöôøi khaùc, anh ta ñònh quay ñaàu laïi thì coù ngöôøi voã nheï vaøo vai phaûi vaø nghe tieáng AÂn Caùt cöôøi noùi: -Anh baïn treû, coá leân ñi! Taøo Vaân Kì giaät mình, ñeà khí voït maïnh leân phía tröôùc. Laàn voït naøy tuy ñaõ boû xa hai ngöôøi kia ñöôïc hôn muôøi tröôïng, nhöng ñaõ thaáy tim ñaäp maïnh, hôi thôû hoån heån, ñaàu toaùt moà hoâi.Ñöa tay aùo lau moà hoâi traùn, nhôù laïi caûnh Ñieàn Thanh Vaên lau moà hoâi cho mình vöøa roài, anh ta baát giaùc mæm cöôøi, nhöng laïi nghe tieáng chaân ñaïp tuyeát ôû phía sau, thì ra boïn AÂn Caùt ñaõ ñuoåi tôùi nôi roài. AÂn Caùt thaáy Taøo Vaân Kì voït ñi luùc nhanh luùc chaäm, bieát ngay anh ta khoâng theå laø ñoái thuû veà khinh coâng cuûa mình, chæ thaáy Thaát Tinh Thuû Nguyeãn Só Trung laëng leõ ñi saùt beân mình, khi chaïy nhanh, oâng ta cuõng ñi nhanh, khi chaïy chaäm, oâng ta cuõng chaïy chaäm, xem ra söùc löïc coøn dö, chöa duøng heát, môùi thaàm nghó " Hoâm nay coù leõ hai chuù chaùu hoï thöû söùc laõo giaø naøy ñaây ". Nghó ñoaïn, hít maïnh moät hôi, roài thi trieån khinh coâng maø mình daõ khoå luyeän maáy chuïc naêm trôøi, chaân haàu nhö khoâng chaïm ñaát, löôùt nhanh treân söôøn nuùi ñaày tuyeát traéng. Thieân Long Moân ñöôïc saùng laäp töø ñaàu ñôøi Thanh, voán chæ coù moät chi. Ñeán nhöõng naêm Khang Hi, hai ñaïi ñeä töû cuûa chöôûng moân baát hoaø, neân khi chöôûng moân 8 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello.to/kimdung
 9. Tuyeát Sôn Phi Hoà Taùc giaû : Kim Dung cheát ñi chia thaønh hai chi Nam toâng, Baéc toâng. Voõ coâng cuûa Nam toâng chuù troïng nhanh nheïn duõng maõnh, coøn Baéc toâng laïi chuù troïng vöõng vaøng, hieåm hoùc. Chieâu thöùc cuûa hai phaùi naøy voán hoaøn toaøn gioáng nhau, nhöng khi söû duïng laïi raát khaùc nhau. Moân khinh coâng leo nuùi voán laø sôû tröôøng cuûa Nam toâng. AÂn Caùt uy beùo, nhöng töø khi thi trieån taâm phaùp baûn moân thì lanh leï hôn caû loaøi khæ vöôït, Trong khoaûng khaéc ñaõ vöôït xa Taøo Vaân Kì hôn moät daëm. Nguyeãn Só Trung thì vaãn tieáp tuïc ñi keà beân. Ñaõ maáy laàn AÂn Caùt taêng toác ñònh boû Nguyeãn Só Trung rôùt laïi song laàn naøo cuõng vaäy, môùi chæ vöôït ñöôïc qua vaøi tröôïng laø Nguyeãn Só Trung laïi vöõng vaøng theo kòp ngay. Chæ coøn caùch ñænh nuùi vaøi ba daëm, AÂn Caùt mæm cöôøi: -Nguyeãn sö huynh! Hai ta thöû ñoï xem ai seõ len tôùi ñænh nuùi tröôùc? -Ñeä sao theo noåi AÂn sö huynh! -Nguyeãn Só Trung ñaùp. -Chôù neân khaùch khí theá! -AÂn Caùt döùt lôøi roài lao mình ñi nhanh nhö muõi teân baät khoûi daây cung, trong khaûng khaéc, ñaõ chæ caùch ñænh nuùi coù vaøi tröôïng. Ngoaùi ñaàu nhìn laïi thì thaáy Nguyeãn Só Trung chæ caùch mình chöøng moät tröôïng, ñònh böùt leân luoân thì Nguyeãn Só Trung ñoät nhieân löôùt tôùi aùp saùt AÂn Caùt, kheõ baûo:"Beân kia coù ngöôøi ñaáy " vaø chæ tay veà phía luøm caây beân traùi ñænh nuùi. AÂn Caùt choät daï thaàm nhó " Khinh coâng cuûa ngöôøi naøy quaû thöïc hôn haún ta ". Thaáy Nguyeãn Só Trung lom khom cuùi ñaàu roùn reùn tieán veà phía luøm caây, AÂn Caùt beøn ñi theo. Ñöùng sau luøm caây, hai ngöôøi naáp sau moät khoái ñaù lôùn, thoø ñaàu ra quan saùt, thaáy phía döôùi thung luõng laáp loaùng aùn h ñao kieám vaø coù naêm ngöôøi ñang tuï taäp choã saâu nhaát. Ba ngöôøi ñang caàm binh khí chia nhau ñöùng gaùc ôû ba ngaû ñöôøng vaøo, döôøng nhö sôï coù ngöôøi laï xoâng tôùi. Coøn hai ngöôøi kia moät ngöoøi cuoác ñaát, moät ngöoøi caàm xeûng, ñang hì huïc ñaøo ñaát beân moät caây to. Roõ raøng laø hai ngöôøi naøy bieát coù keû ñòch ñang ñuoåi saùt, cô hoäi ñeå ñaøo bôùi raát ngaén nguûi, neân hoï laøm luoân tay, keû cuoác ngöôøi xuùc gaáp gaùp khaùc thöôøng. AÂn Caùt noùi nhoû: -Hai ngöôøi ñoù ñöông nhieân laø cha con hoï Ñaøo ôû aåm Maõ Xuyeân roài, nhöng coøn ba keû kia laø ai theá? Só Trung kheõ ñaùp: -Ñoù laø ba chuû traïi ôû aåm Maõ Xuyeân ñaáy, ñeàu laø nhöõng cao thuû ñaáy. -Theù thì vöøa kheùo! Naêm choïi naêm -AÂn Caùt noùi. -AÂn sö huynh aï! Huynh vaø ñeä cuøngVaân Kì, ba chuùng ta coá nhieân laø khoâng sôï gì boïn hoï, nhöng coøn Vaân Döông vaø Thanh Vaên thì coøn non. Neân baát ngôø haï thuû tröôùc hai teân, ba teân coøn laïi deã thanh toaùn hôn! AÂn Caùt cau maøy: 9 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello.to/kimdung
 10. Tuyeát Sôn Phi Hoà Taùc giaû : Kim Dung -Neáu giôùi giang hoà khaùo nhau caùnh Thieân Long Moân chuùng ta coù rình moø ñaùnh troäm, haù chaúng ñeå thieân haï cöôøi nhaïo chuùng ta hay sao? Só Trung laïnh luøng ñaùp: -Cöù gieát saïch! Nhoå coû nhoå caû reã, ñeå baùo thuø cho Ñieàn sö huynh! Chuùng ta khoâng noùi ra chuyeän naøy thì ai bieát nöõa maø ngaïi? AÂn Caùt noùi: -Cha con hoï Ñaøo coù thaät söï laø khoù ñoái phoù khoâng? Só Trung gaät ñaàu, ngöøng laïi giaây laùt, noùi tieáp: -Neáu ñaáu tay ñoâi, thì ñeä khoâng daùm chaéc thaéng. AÂn Caùt bieát töø khi chöôûng moân phaùi Baéc toâng laø Ñieàn Quy Noâng qua ñôøi, thì chæ coøn coù Só Trung laø cao thuû soá moät cuûa moân phaùi. Nghe noùi, khi Ñieàn Quy Noâng coøn soáng, cuõng phaûi neå Só Trung vaøi phaàn. Vöøa naõy, khi so taøi khinh coâng leo nuùi, hình nhö oâng ta cuõng coù yù nhöôøng mình, neân môùi ôû theá ngang taøi ngang söùc nhö vaäy. Neáu oâng ta doác toaøn löïc thì e mình thua maát, nghó vaäy, beøn gaät ñaàu: -Ñeä chæ laø khaùch. Vaäy Nguyeãn sö huynh haõy quyeát ñònh ñi! Só Trung nghó thaàm " höø, vaäy laø nhaø ngöôi muoán laøm anh huøng, coøn ñeå ta laøm tieåu nhaân ñaây " vaø yeân laëng. Luùc naøy Taøo Vaân Kì môùi ñeán. Laùt sau, Chu Vaân Döông, Ñieàn Thanh Vaên cuõng laàn löôït ñeán nôi, Só Trung kheõ noùi: -AÂn sö huynh, Vaân Kì vaø toâi seõ cuøng phoùng chuyø taåm ñoäc haï ba teân ñöùng gaùc ñaõ, roài chuùng ta haõy vaây ñaùnh cha con hoï Ñaøo. Ba ngöôøi chuùng toâi ra tay roài thì Vaân Döông vaø Thanh Vaên tieáp öùng luoân! Boán ngöôøi nghe daën doø xong, laäp töùc nheï böôùc khom ngöôøi sau nhöõng taûng ñaù, tieán xuoáng thung luõng. Ñieàn Thanh Vaên tieán theo sau Nguyeãn Só Trung, kheõ goïi: -Nguyeãn sö thuùc! Só Trung döøng laïi: -Sao theá? -Neân baét soáng cha con hoï Ñaøo!-Thanh Vaên noùi. Só Trung göôøm göôøm, ñoâi maét loä ñaày troøng traéng, gioïn g kheõ traàm haún xuoáng: -Chaùu laïi coøn ñònh beânh vöïc cho thaèng giaëc Ñaøo Töû An aø? -Chaùu vaãn coù caûm giaùc khoâng phaûi laø anh ta-Thanh Vaên noùi. Nguyeãn Só Trung ñanh neùt maët, ruùt töø trong thaét löng ra muõi teân buoäc loâng chim ñöa cho Thanh Vaên vaø noùi: -Chaùu haõy so saùnh xem! Ñaây laø muõi teân maø thaèng giaëc kia vöøa naõy baén con nhaïn ñaáy! Ñieàn Thanh Vaên caàm muõi teân, môùi nhìn thoaùng qua, baát giaùc hai tay run run, Taøo Vaân Kì ñöùng beân chæ maûi ngaém coâ ta, khoâng maáy ñeå yù keû ñòch nöõa. Thaáy Töû An 10 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello.to/kimdung
 11. Tuyeát Sôn Phi Hoà Taùc giaû : Kim Dung phen naøy khoù maø giöõ ñöôïc tính maïng; böïc laø vì thaáy Thanh Vaên coøn boäc loä tình yù saâu ñaäm vôùi teân aáy. Vaân Kì tính tình noùng naåy, caøng nghó caøng ñieân ñaàu, ñang ñònh noùi maáy lôøi gieãu côït thì Nguyeãn Só Trung ñaõ voã vaøo vai, chæ tay veà phiaù löng ngöôøi ñang ñöùng gaùc ôû meù ñoâng. Luùc naøy, Ñieàn Thanh Vaên vaø Chu Vaân Döông ñaõ raïp ngöôøi xuoáng vaø döøng laïi. Só Trung, Aân Caùt, Vaân Kì moãi ngöôøi phaân coâng nhau nhaèm vaøo moät ñòch thuû, ai naáy ñeàu caàm ba quaû chuyø ñoäc, nheï böôùc tieán gaàn muïc tieâu. Thöù aùm khí naøy laø moät tuyeät kyõ cuûa Thieân Long Moân löu truyeàn töø nhieàu theá heä, khi phoùng ñi vöøa deã truùng ñòch laïi vöøa nhanh, coù chaát ñoäc raát maïnh, ai bò neùm truùng, chæ ba canh giôø laø cheát, lôïi haïi voâ cuøng, neân giôùí giang hoà ñaët teân noù laø " Truy meänh ñoäc long chuyø ". Taøo Vaân Kì nghó thaàm: " Sö thuùc baûo mình haï teân ñöùng phía ñoâng, nhöng mình seõ keát lieãu thaèng giaëc Ñaøo Töû An tröôùc, vöøa laø baùo thuø cho sö moân, vöøa laø nhoå ñöôïc caùi gai tröôùc maét. Neáu cöù ñeå cho sö thuùc baét soáng noù, laàn löøa aét laém chuyeän, khoâng hieåu sö muoäi coøn gaây theâm chuyeän gì nöõa ñaây?". Quyeát ñònh nhö theá roài, anh ta tieán caøng gaàn, caùch chöøng khoâng tôùi naêm chuïc böôùc chaân thì naèm raïp xuoáng theo doõi chaët taám löng Ñaøo Töû An ñang nhaáp nhoåm. Chæ ñôïi Nguyeãn Só Trung vaãy tay ra leänh laø caû ba quaû chuyø seõ laäp töùc cuøng neùm ra. Boãng nghe " choaûng " moät tieáng, löôõi cuoác trong tay Ñaøo Töû An boå truùng moät vaät baèng saét trong hoá ñaát. Nguyeãn Só Trung ñaõ giô tay traùi, saép söûa phaùt leänh thì boãng nghe maáy tieáng "vuùt... vuùt.. " töø trong ñoáng tuyeát beân caïnh ñoät nhieân bay ra baûy, taùm muõi aùm khí nhaèm veà phía boïn Ñaøo Töû An naêm ngöôøi. Nhöõng muõi aùm khí naøy nhö ñoät nhieân trong loøng ñaát ñi ra, khoâng heà coù moät daáu hieäu khaû nghi gì caû. Thaät laø laï luøng ngoaøi söùc töôûng töôïng. Cha con hoï Ñaøo quaû laø voõ coâng phi thöôøng. Tuy aùm khí ñöôïc phoùng ra ôû khoaûng raát gaàn vaø baát ngôø voâ cuøng, song hoï raát nhanh giô cuoác xeûng leân gaït ñöôïc heát caû! Moät trong ba ngöôøi ñöùng canh ngöûa ngöoøi laên xuoáng raõnh traùnh hai muõi teân nhoû bay saït qua ñaàu vaø beân coå, may maén thoaùt cheát. Coøn hai ngöôøi kia thì moät truùng phi tieâu, moät truùng phi ñao ñeàu vaøo phía sau tim, guïc ngay treân maët tuyeát khoâng kòp keâu laáy moät tieáng. Söï vieäc dieãn ra quaù nhanh. Cha con hoï Ñaøo taát nhieân hoaøn toaøn baát ngôø, maø ngay caû boïn Nguyeãn Só Trung cuõng voâ cuøng kinh ngaïc. Cha cuûa Ñaøo Töû An, töùc Traán Quan Ñoâng Ñaøo Baùch Tueá chöûi maéng: -Luõ chuoät naøo daùm giôû troø caén troäm theá haû? Gioïng laõo vang reàn nhö saám, duõng maõnh voâ cuøng. Töø trong ñaùm tuyeát beân caïnh coù boán ngöôøi nhaûy ra, ñao kieám laáp loaùng. Boán ngöôøi naøy voán sôùm bieát cha con hoï Ñaøo theá naøo cuõng ñeán ñaây, neân ñaõ ñaøo hoá ñeå naáp vaø chôø ñôïi maáy ngaøy nay roài. Hoï 11 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello.to/kimdung
 12. Tuyeát Sôn Phi Hoà Taùc giaû : Kim Dung ngoài rình trong hoá, treân caønh laù coù tuyeát phuû kín, chæ ñeå hôû vaøi loã nhoû ñeå thôû, neân ai maø ñöôïc? Cha con hoï Ñaøo buoâng ngay cuoác xeûng xuoáng, voäi laáy binh khí giaét beân mình ra. Ñaøo Baùch Tueá söû caây roi saét naëng möôøi saùu caân, coøn Ñaøo Töû An coù moät thanh maõ taáu. Coøn ngöôøi laên xuoáng khe nuùi laø Maõ traïi chuû vì sôï beân ñòch ñuoåi theo taán coâng neân tieáp tuïc laên theâm maáy voøng nöõa môùi nhoåm daäy. Maõ traïi chuû tay vaãn caàm moät ñoâi xích chuyø. Phía beân kia, ngöôøi thöù nhaát xoâng ra gaày goø ñen nheûm. Ñoù laø Huøng Nguyeân Hieán, Toång tieâu ñaàu cuûa tieâu cuïc Bình Thoâng ôû Baéc Kinh. Ngöôøi naøy tinh thoâng moân Ñòa Ñöôøng Ñao. Sôn traïi aåm Maõ Xuyeân ñaõ röøng cöôùp maát cuûa oâng ta moät chuyeán haøng lôùn maø oâng ta nhaän traùch nhieäm baûo veä. Huøng Nguyeân Hieán ñaõ giôû heát moïi möu löôïc ra maø khoâng sao ñoøi laïi ñöôïc. Bôûi theá hai beân vaãn thuø oaùn nhau. Ngöôøi tieáp theo laø moät phuï nöõ chöøng ba hai, ba ba tuoåi. Maõ traïi chuû nhaän ra ñoù laø Song ñao Trònh Tam Nöông. Choàng baø ta voán laø moät tieâu ñaàu cuûa tieâu cuïc Bình Thoâng, ñaõ boû maïng vì truùng ñao khi bò Traïi chuû aåm Maõ Xuyeân cöôùp haøng hoài naøo. Ngöôøi thöù ba laø moät hoaø thöôïng to beùo, tay caàm giôùí ñao vaø moät ngöôøi nöõa saéc maët ñoû tía söû duïng moät ñoâi gaäy saét. Khoâng roõ hai ngöôøi naøy ai, coù leõ hoï ñeàu laø caùc cao thuû maø tieâu cuïc Bình Thoâng môøi ñeán mai phuïc ôû ñaây ñeå baùo thuø xöa. Ñaøo Baùch Tueá quaùt lôùn: -Töôûng laø ai? Hoaù ra laø teân baïi töôùng döôùi tay laõo phu! Ngoaøi loaøi chuoät hoï Huøng kia, coù ai trong giôùi voõ laâm giôû troø baån thæu naøy ra nöõa? Tuy ñaây laø lôøi chæ maéng Huøng Nguyeân Hieán, song AÂn Caùt nghe xong baát giaùc cuõng ñoû maët. Lieác nhìn Só Trung, thaáy oâng ta chaêm chuù quan saùt caû hai beân ñang ñoái maët nhau döôùi thung luõng, hình nhö khoâng nghe thaáy maáy caâu naøy. Huøng Nguyeân Hieán noùi gioïng nhoû nheï: -Ñaøo traïi chuû! Taïi haï xin giôùi thieäu vò naøy laø Tónh Trí ñaïi sö ôû chuøa Baùch Hoäi, tænh Sôn Ñoâng. Coøn vò naøy laø Löu Nguyeân Haïc ñaïi nhaân, laø thò veä haïng nhaát ôû kinh, sö huynh doàng moân vôùi taïi haï. Mong hai beân seõ laøm quen vôùi nhau. Ñaøo Baùch Tueá thaân hình cao lôùn, gioïng noùi nhö saám reàn, coøn Huøn g Nguyeân Hieán döôøng nhö töông phaûn. Moät ngöôøi thì cöùng raén, moät ngöôøi thì meàm deûo, cöù nhö laø trôøi sinh ra ñeå maø ñoái choïi vôùi nhau. Ñaøo Baùch Tueá maéng luoân: -Ñoà nhaõi nheùp! Haõy cuøng ra tay ñi! Chuùng ta seõ laøm quen baèng binh khí vaäy! Theá laø vung roi saét quaät döù vaøo khoaûng khoâng, thaønh tieáng rít vuø vuø, ñuû thaáy thaàn löïc kinh ngöôøi. 12 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello.to/kimdung
 13. Tuyeát Sôn Phi Hoà Taùc giaû : Kim Dung Huøng Nguyeân Hieán vaãn thaûn nhieân noùi kheõ: -Taïi haï laø baïi töôùng döôùi tay cuûa Ñaøo traïi chuû, ñaâu daùm ñoï söùc. Taïi haï chæ xin ban cho moät thöù thoâi! -Thöù gì? -Ñaøo Baùch Tueá gaèn gioïng. Huøng Nguyeân Hieán chæ vaøo caùi hoá ñang ñaøo dôû noùi: -Chính laø caùi thöù ôû ñaáy naøy! Ñaøo Baùch Tueá kheõ vuoát chuøm raâu raäm maøu xaùm baïc, khoâng noùi khoâng raèng, vuït thaúng moät roi. Huøng Nguyeân Hieán neù ngöôøi traùnh ñöôïc, keâu leân: -Xin haõy khoan ñaõ! -Ngöôi coøn ñònh noùi gì nöõa? -Baùch Tueá quaùt. -Taïi haï ñaõ ñôïi ôû ñaây ba ngaøy ba ñeâm, ñeå chôø Ñaøo traïi chuû ñeán -Nguyeân Hieán traû lôøi –neáu khoâng neå maët Ñaøo traïi chuû vaø coâng töû, thì taïi haï ñaõ sôùm laáy noù ñi roài. Nhöõng ñoà vaät ôû ñaây voán khoâng phaûi laø cuûa aåm Maõ Xuyeân, maø xöa nay vaãn do Thieân Long Moân cai quaûn. Nay daãu coù ñoåi chuû, cuõng khoâng coù gì khoâng oån. Ñaøo Töû An noùi: -Huøng tieâu ñaàu noùi naêng hay nhæ? Meânh moâng ngaøn daëm tuyeát baêng ôû vuøng nuùi naøy... neáu caùc ngöôi ñaõ sôùm bieát choã choân, sao khoâng laáy tröôùc ñi? Trònh Tam Nöông noùng loøng baùo thuø cho choàng, beøn noùi luoân: -Daøi lôøi maø laøm gì? Ra tay ñi thoâi! Döùt lôøi phi luoân ba muõi phi ñao " vuø vuø vuø " nhaèm vaøo Maõ traïi chuû. Maõ traïi chuû vung ñoâi thieát chuyø gaït rôi ñöôïc hai muõi, coøn muõi thöù ba bay quaù nhanh saép caém vaøo ngöïc, khieán Maõ traïi chuû voäi choaõi hai tay laøm sôïi xích noái ñoâi chuyø vaét ngang ngöïc, vöøa kheùo chaén ñöôïc muõi ñao. Maõ traïi chuû co chuyø beân traùi, vung chuyø beân phaûi vuït laïi Trònh Tam Nöông. Trònh Tam nöông nhanh nheïn haï thaáp ngöôøi cuùi ñaàu neù traùnh, song ñao muùa tít theo theá " gioù xoaùy " ñaâm thaúng vaøo buïng hoï Maõ. Maõ traïi chuû vung chuyø traùi phaù ñöôïc theá ñao ñoù. Khi thaáy hai ngöôøi ñoï söùc, Tónh Trí hoøa thöôïng lieàn vung giôùiñao boå thaúng vaøo Ñaøo Baùch Tueá. Traán Quan Ñoâng khoâng heà neù traùnh maø vung ngang roi ñaùnh luoân; roi saét va vaøo giôùi ñao toeù ra nhöõng ñoám hoa löûa. Hoøa thöôïng thaáy caùnh tay teâ daïi, löôõi ñao bò meû maát moät mieáng. Ñaøo Töû An muùa ñao xoâng vaøo Huøng Nguyeân Hieán, theá laø saùu ngöôøi chia thaønh ba ñoâi quyeát laáy tính maïng nhau treân vuøng ñaát ñaày tuyeát phuû. Löu Nguyeân Haïc caàm doâi gaäy saét ñöùng ngoaøi quan aûi thaáy hoaø thöôïng khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa Ñaøo Baùch Tueá, beøn goïi to: -Ñaïi sö haõy lui ra, nhöôøng laïi cho toâi gaëp Traán Quan Ñoâng! 13 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello.to/kimdung
 14. Tuyeát Sôn Phi Hoà Taùc giaû : Kim Dung Song, hoøa thöôïng vaãn coøn ham ñaùnh, Löu Nguyeân Haïc beøn böôùc voäi leân, duøng tay phaûi ñaäp maïnh vaøo vai laøm hoøa thöôïng loaïng choaïng ngaõ nhoaøi ra chöøng ba böôùc chaân. Boãng hoøa thöôïng nghe tieáng rít gioù cuûa löôõi ñao boå xuoáng, voäi ruït ñaàu traùnha. Thì ra Ñaøo Töû An nhaän thaáy hoaø thöôïng ngaõ beøn boå ngay moät nhaùt. Tónh Trí hoøa thöôïng huù vía, ngöôøi vaõ moà hoâi, haàm haàm noåi giaän vaùc giôùi ñao trôï chieán cho Huøng Nguyeân Hieán ñaùnh Ñaøo Töû An. Löu Nguyeân Haïc voõ coâng hôn haún sö ñeä, daãu roi saét cuûa Ñaøo Baùch Tueá coù queùt ngang doïc, Nguyeân Haïc vaãn vöõng vaøng ñoùn ñaùnh. Gaäy saét giô thaúng ñöùng, roi saét va ñaùnh " choang " moät tieáng. Nguyeân Haïc ñieàm nhieân thaáp caây gaäy saét beân phaûi chaën ngang thaân roi saét cuûa ñoái phöông, roài vung gaäy traùi boå vaøo ñaàu. Ñaøo Baùch Tueá môùi ñoï coù vaøi chieâu vôùi Nguyeân Haïc bieát ngay hoâm nay mình gaëp phaûi kình ñòch, beøn doác heát tinh thaàn giôû tuyeät kó Luïc Hôïp Tieân Phaùp, moät roi quyeát ñaáu ngang ngöûa vôùi hai gaäy cuûa Nguyeân Haïc. Sau moät hoài nöõa, Löu Nguyeân Haïc daàn aùp daûo. Baùch Tueá chæ coøn naëng veà choáng ñôõ, raát ít ñaùnh traû ñöôïc. Rieâng Ñaøo Töû An phaûi moät choïi hai neân bò doàn vaøo theá bí, chæ troâng chôø vaøo ñieàu duy nhaát laø Maõ traïi chuû mau haï ñöôïc ñoái thuû laø Trònh Tam Nöông ñeå sang ñaùnh Huøng Nguyeân Hieán thì baûn thaân môùi coù cô haï ñöôïc vò hoaø thöôïng. Song hình nhö Trònh Tam Nöông uõng ñaõ nhaän roõ tình theá cuoäc chieán, thaáy raèng chæ caàn mình gaéng söùc ñaùnh thì chaéc chaén cha con hoï Ñaøo seõ laàn löôït boû maïng phen naøy. Song ñao cuûa Trònh Tam Nöông chæ coát phoøng thuû, ñieâu luyeän kín keõ tuyeät vôø laøm cho Maõ traïi chuû tuy coù ñoâi chuyø nhö baõo taùp möa sa cuõng khoâng duïng ñeán Trònh Tam Nöông ñöôïc. Ñaùnh tieáp ñöôïc vaøi chuïc chieâu nöõa , thì noùi cho cuøng Trònh Tam Nöông vaãn chæ laø phaùi nöõ, söùc ñuoái daàn, neân cöù vöøa luøi vöøa traùnh ñoøn. Maõ traïi chuû daán böôùc leân ñaùnh, boãng thaáy tay traùi cuûa Trònh Tam Nöông huô leân ñeå loä moät khoaûng troáng neân phaán chaán daán theâm moät böôùc daøi roài vung chuyø boå xuoáng. Nhöng chaân phaûi boãng bò haãng, tuït ngay vaøo caùi hoá maø boïn Huøng Nguyeân Hieán ñaõ ñaøo ñeå naáp vöøa naãy. Quaù nöûa beà maët cuûa hoá vaãn coøn bò tuyeát phuû, neân khi ñang maûi ñaùnh khoâng ñeå yù ñeán; Trònh Tam Nöông ñaõ coá yù duï ñoái phöông ñeán choã ñoù. Maõ traïi chuû sa chaân xuoáng hoá, ngöôøi ngaõ saáp ñaõ töï bieát laø nguy roài. Vöøa ñuùng luùc y ñònh vuøng daäy thì Trònh Tam Nöông cheùm nhanh moät ñao xaû ñöùt ngay baû vai traùi cuûa Maõ. Maõ traïi chuû ruù leân thaûm khoác, baát tænh. Tay phaûi Trònh Tam Nöông boài theâm moät nhaùt ñao nöõa keát lieãu ñôøi Maõ traïi chuû ngay trong hoá. Ñaøo Töû An nghe tieáng keâu cuûa hoï Maõ, bieát laø nguy roài, song vì bò Huøng Nguyeân Hieán vaø Tónh Trí hoaø thöôïng vaây chaët neân choáng ñôõ ñaõ khoù, coøn noùi gì ñeán cöùu chöõa nöõa! Trònh Tam Nöông hôû phaøo, söûa laïi maùi toùc, laáy ra moät maûnh khaên tang traéng buoäc leân ñaàu, muùa song ñao hoã trôï Löu Nguyeân Haïc ñaùnh Ñaøo Baùch Tueá. 14 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello.to/kimdung
 15. Tuyeát Sôn Phi Hoà Taùc giaû : Kim Dung Neáu Ñaøo Baùch Tueá treû laïi hai möôi tuoåi, thì haún Löu Nguyeân Haïc khoâng xöùng laø ñoái thuû. Xöa nay, y thöôøng yû vaøo söùc maïnh doài daøo duõng maõnh maø xuaát chieâu. Song baây giôø tuoåi ñaõ cao, tinh löïc ñaõ suy, moät mình chieán ñaáu Löu Nguyeân Haïcñaõ thaáy ñuoái söùc, laïi bò theâm Trònh Tam Nöông ñaùnh taït sang thì laïi caøng nguy. Ñeán luùc ñaùnh ñang haêng haùi nhaát, Löu Nguyeân Haïc boãng hoâ " Truùng!" theá laø moät chieâu " Long töôøng phöôïng vuõ " truùng söôøn traùi, veát thöông lôùn maùu laäp töùc tuoân xoái xaû xuoáng ñaùm tuyeát traéng. Tuy theá, laõo vaãn duõng maõnh laï thöôøng, tieáp tuïc vung roi ñaùnh raát haêng, khoâng chuùt sôï haõi. Ñaøo Töû An thaáy tình theá nguy ngaäp, bieát raèng ñaõ caàm chaéc thaát baïi ngaøy hoâm nay, neân cheùm voäi ba ñao, nhaân luùc Tónh Trí luøi laïi, y beøn nhaåy veà phía sau, hoâ leân: -Thoâi ñöôïc! Cha con ta chòu thua vaäy. Caùc ngöôi caàn baùu vaät hay muoán gieát cha con ta? -Vöøa caàn baùu vaät, vöøa muoán maïng soáng caùc ngöôi! -Trònh Tam Nöông traû lôøi xong laø vung ñao taán coâng Ñaøo Baùch Tueá. Huøng Nguyeân Hieán laïi ñang coù toan tính khaùc. Naêm ngoaùi, Nguyeân Hieán ñaõ bò maát moät moùn haøng lôùn khi ñi hoä toáng, ñeán noãi phaûi boài thöôøng khaùnh kieät gia saûn, neân nghó raèng neáu boïn aåm Maõ Xuyeân boû vaøng baïc ra chuoäc thì coù lôïi hôn laø gieát boû cha con hoï Ñaøo. Nghó vaäy, beøn goïi to: -Moïi ngöôøi haõy döøng tay, ñeå toâi noùi ñaõ. Löu Nguyeân Haïc laø ngöôøi tinh yù, coøn Trònh Tam Nöông voán vaãn nghe lôøi Toång tieâu ñaàu neân nghe thaáy theá caû hai ñeàu nhaûydaït ra hai beân. Rieâng Tónh Trí hoøa thöôïng voán thoâ loã, laïi ñang ñaùnh haêng, neân ñaâu coù chòu thoâi! Thanh giôùi ñao vaãn bay vuø vuø nhö gioù cuoán, moãi luùc moät saùp laïi gaàn Ñaøo Töû An, Huøng Nguyeân Hieán voäi goïi: -Tónh Trí ñaïi sö, Tónh Trí ñaïi sö! Ñaïi sö vaãn nhö khoâng heà nghe thaáy. Ñaøo Töû An cöôøi nhaït, neùm thanh ñao ra phía sau öôõn ngöïc: -Ngöôi daùm gieát ta chaêng? Tónh Trí ñaïi sö vung giôùi ñao toan cheùm boãng nghe caâu noùi ñoù thì söõng ngöôøi, tay vaãn göông thanh ñao.Ñaøo Töû An maéng: -Thaèng giaëc troïc ñaàu! -Vaø giaùng moät quyøeân truùng muõi hoøa thöôïng. Bò baát ngôø, Tónh trí laûo ñaûo ngaõ pheät xuoáng ñaát, sôø leân muõi, maùu dính tay ñoû loøm. Tónh Trí khoâng sao neùn noåi côn giaän, heùt leân moät tieáng, vuøng ñöùng leân xoâng vaøo Töû An. Huøng Nguyeân Hieán giô tay ngaên laïi: -Haõy khoan! 15 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello.to/kimdung
 16. Tuyeát Sôn Phi Hoà Taùc giaû : Kim Dung Roài thaáy Ñaøo Töû An nhaûy luoân xuoáng hoá, vô laáy cuoác xeûng bôùi theâm vaøi nhaùt roài buoâng cuoác xeûng ra., hai tay böng moät hoäp saét hình chöõ nhaät daøi chöøng hai thöôùc vaø nhaûy leân. Caû boïn Löu Nguyeân Haïc toû ra möøng rôõ, cuøng ñi vaøo laïi gaàn Ñaøo Töû An. Nguyeãn Só Trung kheõ noùi vôùi AÂn Caùt: -AÂn sö huynh! Huynh vaø Vaân Kì phoùng chuyø vaøo chuùng, coøn ñeä seõ xoâng xuoáng cöôùp laáy baûo vaät. AÂn Caùt kheõ hoûi: -Gieát boïn beân naøo? Só Trung xoeø baøn tay traùi, cuïp ba ngoùn giöõa, giô ngoùn caùi vaø uùt ra, laøm thaønh hình gioáng chöõ " luïc ", yù noùi muoán gieát caû saùu ngöôøi cuûa hai beân. AÂn Caùt thaàm nghó: " Thaät laø thaâm ñoäc!" vaø gaät ñaàu, tay naém chaët caùc chuyø taåm ñoäc, maét lieác nhìn Taøo Vaân Kì. Vaân Kì vaõn chaèm chaèm nhìn Töû An. Xem ra, aùnh maét Vaân Kì töø ñaàu ñeán giôø khoâng heà boû qua Töû An moät khoaûnh khaéc naøo. Ñaøo Töû An böng hoäp saét leân, noùi doõng daït: -Hoâm nay, cha con toâi truùng phaûi quyû keá neân ñaønh xin daâng caùc vò baùu vaät cuûa giôùi voõ laâm. Coù ñieàu taïi haï chöa hieûu roõ, daùm xin caùc vò chæ baûo cho! Huøng Nguyeân Hieán lim dim ñoâi maét nhoû: -Thieáu traïi chuû coù gì muoán noùi? -Xin hoûi taïi sao caùc vò bieát choã choân hoäp naøy, vaø taïi sao laïi bieát hoâm nay chuùng toâi ñeán ñaøo? -Neáu thieáu traïi chuû muoán bieát, toâi cuõng coù theå noùi ñöôïc: hoâm Ñieàn laõo chöôûng moân cuûa phaùi Thieân Long Moân laøm leã " gaùc kieám ", coù môû tieäc ñaõi khaùch khöùa beø baïn. Thieáu traïi chuû laøm reå chöôûng moân hoï Ñieàn, chaéc cuõng coù tôùi döï? Ñaøo Töû An gaät ñaàu, Huøng Nguyeân Hieán chæ vaøo Löu Nguyeân Haïc, noùi tieáp: -Hoâm ñoù, sö huynh toâi cuõng laø khaùch ñöôïc môøi. Chaéc haún thieáu traïi chuû laø trang thieáu nieân anh huøng, neân chaúng buoàn ñeå maét tôùi sö huynh toâi? Ñaøo Töû An cöôøi nhaït: -Ha ha, hoaù ra nhaïc phuï cuûa toâi môøi tieäc, ñaõ môøi truùng phaûi keû gian! Nguyeân Hieán khoâng chuùt töùc giaän, vaãn noùi naêng nhoû nheï: -Hôi quaù lôøi ñaáy! Löu sö huynh cuûa toâi töø laâu vaãn ngöôõng moä thieáu traïi chuû, khoâng traùnh khoûi daõ ñeå yù nhieàu ñeán toân nhan , chaúng qua cuõng vì danh tieáng cuûa aåm Maõ Xuyeân ñaõ lan xa maø thoâi. Hoâm ñoù, moãi cöû chæ cuûa thieáu traïi chuû ñeàu ñöôïc sö huynh toâi löu yù. -Tuyeät thaät! Tuyeät quaù! Vaäy caùi hoäp saét naøy xöùng ñaùng daâng cho Löu ñaïi nhaân laém! Ñaøo Töû An giô cao hai tay daâng chieác hoäp ñöa cho Nguyeân Haïc. 16 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello.to/kimdung
 17. Tuyeát Sôn Phi Hoà Taùc giaû : Kim Dung Löu Nguyeân Haïc thaûn nhieân giô tay ra ñoùn, Ñaøo Töû An baát thình lình môû moät ñaàu hoäp saét, vaø "xoeït xoeït " töø hoäp phoùng ra ba muõi teân ngaén phi vaøo ngöïc Nguyeân Haïc. Cöï li quaù gaàn haønh ñoäng mau leï, Nguyeân Haïc laøm sao traùnh kòp? Song, gioûi thay Nguyeân Haïc, thaân thuû thöïc söï phi thöôøng! Trong daây phuùt nguy caáp, ñaõ keùo luoân nhaø sö Tónh Trí hoøa thöôïng chaén ngay tröôùc maët. Moät tieáng ruù leân, hai muõi teân ñaõ caém vaøo yeát haàu Tónh Trí. Tónh Trí cheát ngay laäp töùc. Muõi teân thöù ba ñi cheách, caém vaøo vai traùi Huøng Nguyeân Hieán, ngaäp saâu ñeán taän chuoâi, veát thöông cuõng khoâng phaûi laø nheï. Bieán coá naøy, coøn ñaùng ngaïc nhieân hôn vieäc boïn Huøng Nguyeân Hieán baát ngôø taán coâng cha con hoï Ñaøo luùc ñaàu. Ñieàn Thanh Vaên khoâng neùn noåi, keâu to: -OÂi chao! Löu Nguyeân Haïc bieát phía sau coù ngöôøi neân khoâng choáng traû cha con hoï Ñaøo, maø nhaûy leân moät taûng ñaù ñeå che kín phía sau roài môùi ngoaùi laïi quan saùt. Só Trung hoâ to: -Ra tay! -Vaø tung ngöôøi nhaøo tôùi. Taøo Vaân Kì vung tay, ba quaû chuyø taåm ñoäc bay nhaèm Ñaøo Töû An. Voán bieát roõ yù ñoà cuûa Vaân Kì, Ñieàn Thanh Vaên kòp duøng vai hích vaøo Vaân Kì khi vung tay neùm, neân ba quaû chuyø ñi cheäch höôùng, rôi xuoáng maët tuyeát. Vaân Kì quay sang quaùt: -Sao laïi theá? Coøn AÂn Caùt voán ñònh phoùng chuyø nhaèm vaøo Löu Nguyeân Haïc, song do tieáng keâu " oâi chao " cuûa Ñieàn Thanh Vaên ñaõ ñaùnh ñoäng ñeán haén. Nguyeân Haïc taän duïng ngay ñöôïc cô hoäi ñoù. Só Trung hoâ lôùn: -Vaät phaûi veà vôùi chuû cuõ! Noùi roài, cong naêm ngoùn tay traùi nhö moùc saét boå vaøo maét Ñaøo Töû An, tay phaûi toùm laáy moät caïnh hoäp saét. Löu Nguyeân Haïc döïng ñöùng gaäy saét ñoï vôùi thanh tröôøng kieám cuûa AÂn Caùt. Hai ngöôøi ñaõ töøng gaëp nhau taïi tieäc röôïu cuûa Ñieàn Quy Noâng, neân ñeàu raát bieát ñoái phöông laø cao thuû löøng danh. Môùi chæ daïo daàu vaøi chieâu hai beân ñeàu phaûi thaàm khaâm phuïc nhau. Chu Vaân Döông giô kieám lao vaøo Huøng Nguyeân Hieán. Ñieàn Thanh Vaên vung thanh ñôn kieám ñoï vôùi song ñao cuûa Trònh Tam Nöông. Taøo Vaân Kì hoa thanh tröôøngkieám khoâng taán coâng Ñaøo Baùch Tueá ñang ñöùng trô troïi, maø nhaèm vaøo ngöïc Ñaøo Töû An vôùi chieâu " Baïch hoàng quaùn nhaät ", toaøn thaân cuøng lao theo kieám. Ñaây laø loái ñaùnh lieàu maïng, hung haõn voâ cuøng. Ñaøo Töû An tay khoâng binh khí, ñaønh buoâng ngay hoäp saét nhaûy phaét veà phía sau neù traùnh, roài cuùi xyoáng nhaët voäi thanh ñao quay laïi cöôùp chieác hoäp. Nguyeãn Só Trung tay traùi oâm hoäp saét, neùt maët haàm haàm, chöûi: 17 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello.to/kimdung
 18. Tuyeát Sôn Phi Hoà Taùc giaû : Kim Dung -Thaèng nhaõi gôùm thaät! Ngöôi ñaõ baén teân, haï saét nhaïc phuï cuûa ngöôi, teù ra ngöôi ñaõ coù yù ñoà chieám ñoaït vaät chi baûo cuûa Thieân Long Moân! Ñaøo Töû An vaën laïi: -Ai baûo ta haïi nhaïc phuï naøo? Roài vung ñao xoâng vaøo hoøng cöôùp laïi hoäp saét. Song hoäp saét ñaõ loït vaøo tay Thaát Tinh Thuû Nguyeãn Só Trung, chöa keå coù theâm Taøo Vaân Kì ñöùng beân choáng kieám yeåm trôï thì chæ rieâng hai baøn tay khoâng cuûa Só Trung thoâi, Töû An cuõng khoù beà ñoaït laïi ñöôïc chieác hoäp. Ñaøo Baùch Tueá leân tieáng: -Hoï Nguyeãn kia! Chieác hoäp saét naøy do chính tay oâng thoâng gia cuûa toâi giao cho con toâi. OÂng khoâng chòu nghe laø côù laøm sao? Baùch Tueá gaøo to, vung roi saét giaùng xuoáng ñaàu Só Trung. Só Trung nhaûy daït sang beân chöøng moät tröôïng, ñöùng beân Ñieàn Thanh Vaên, giô cao chieác hoäp tröôùc maët Trònh Tam Nöông. Trònh Tam Nöông vöøa naõy thaáy aùm khí trong hoäp baén ra, sôï raèng laïi coù teân baén ra nöõa voäi suïp ngöôøi xuoáng traùnh. Ñoù chaúng qua laø ñoäng taùc giaû cuûa Só Trung ñeå cho Ñieàn Thanh Vaên traán tónh laïi ñaõ, roài môùi ñöa cho coâ chieác hoäp: -Haõy giöõ laáy noù, ñeå toâi ñoái phoù vôùi chuùng. Só Trung tay khoâng taác saét, laäp töùc quay laïi daáu vôùi Ñaøo Baùch Tueá. Voõ coâng cuûa deä nhaát cao thuû Baéc toâng Thieân Long Moân quaû thaät laø gheâ gôùm. Ñaøo Baùch Tueá tuy coù ngoïn roi saét maïnh meõ, song vaãn phaûi luøi daàn tröôùc ñoâi tay khoâng cuûa Só Trung. Huøng Nguyeân Hieán vai ñaõ truùng teân, laïi bò Chu Vaân Döông vung tröôøng kieám xaùp tôùi neân khoâng kòp töï ruùt muõi teân ra. Muõi teân vaãn coøn ngaäp trong vai, heã cöû ñoäng maïnh laø nöûa ngöôøi teâ buoát khoâng sao chòu noåi. Chæ coù Löu Nguyeân Haïc ñaáu vôùi AÂn Caùt laø ngang taøi ngang söùc. Ñieàn Thanh Vaên oâm chaët chieác hoäp saét, vaän khinh coâng ñi veà höôùng taây baéc. Thaáy theá, Ñaøo Töû An giô ñao toan cheùm maïnh Vaân Kì, nhöng thaáy Vaân Kì giô kieám khoaù chaët beøn khoâng cheùm nöõa, ñoät ngoät xoay ngöôøi phoùng ñuoåi theo Ñieàn Thanh Vaên. Taøo Vaân Kì noåi giaän cuõng ñuoåi theo ngay. Môùi ñöôïc vaøi böôùc, Vaân Kì ñaõ thaáy song ñao ñaâm cheùm sang mình. Thì ra Trònh Tam Nöông ñaõ xoác tôùi chaën laïi. Taøo Vaân Kì soát ruoät, lieân tieáp giaùng lieàn maáy chieâu. Chaúng ngôø Tam Nöông tuy voõ ngheä chöa thaät ñieâu luyeän nhöng ñaõ luyeän xong ñao phaùp chuyeân duøng ñeå phoøng ngöï, chæ caàn tung ra ba möôi saùu chieâu trong " Thieát moân thuyeân " ñao phaùp thì duø ñoái phöông coù laø cao thuû ñeán maáy cuõng chöa deã thaéng noåi. Vaân Kì laàn löôït thay ñoåi ba ñöôøng kieám phaùp, quaû nhieân vaãn khoâng laø ñöôïc gì Tam Nöông. 18 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello.to/kimdung
 19. Tuyeát Sôn Phi Hoà Taùc giaû : Kim Dung Ñieàn Thanh Vaên chaïy chöøng moät daëm, thaáy Ñaøo Töû An ñuoåi theo sau. Thanh Vaên thaáy ñuùng vôùi yù mình, beøn reõ qua moät söôøn nuùi, ñöùng laïi, nöûa giaän nöûa möøng. -Anh ñuoåi theo toâi ñeå laøm gì? -Tieåu muoäi! Chuùng ta hôïp söùc choáng laïi luõ giaëc cöôùp ñi! -Töû An traû lôøi. Coøn vieäc rieâng cuûa chuùng ta seõ deã noùi chuyeän thoâi! -Ai laø tieåu muoäi cuûa anh chöù? Sao anh laïi haïi cha toâi? -Thanh Vaên hoûi laïi. Töû An boãng quyø ngay xuoáng maët tuyeát traéng, chæ leân trôøi theà thoát: -Coù trôøi cao chöùng giaùm, neáu Ñaøo Töû An naøy saùt haïi Ñieàn laõo chöôûng moân cuûa Thieân Long Moân thì xin trôøi haõy cho vaïn teân xuyeân thaây, vaïn ñao baêm xaùc! Ñieàn Thanh Vaên maët maøy raïng rôõ haún leân keùo tay Tö An dòu gioïng: -Khoâng phaûi laø huynh thì toát roài. Muoäi bieát tröôùc laø khoâng phaûi chaøng maø. Boïn hoï... boïn hoï... Ñaøo Töû An baät daäy, naém chaët tay traùi naøng " Tieåu muoäi ", vöøa noùi döôïc moät tieáng, boãng thaáy Ñieàn Thanh Vaên maët bieán saéc, bieát sai löng coù ngöôøi ñang tôùi beøn voäi quay laïi. Chæ nghe thaáy tieáng quaùt: -Hai ngöôøi giaám giuùi laøm gì ôû ñaây? Thanh Vaên noåi noùng: -Giaám giuùi caùi gì? Huynh noùi naêng cho ñöôøng hoaøng moät chuùt! Töû An quay laïi thaáy Taøo Vaân Kì, beøn noùi: -Taøo sö huynh chôù coù hieåu laàm. Vaân Kì trôn troøn ñoâi maét: -Hieåu laàm caùi choù gì? Roài ruùt kieám ñaâm luoân. Töû An ñaønh giô ñao leân ñôõ. Hai ngöôøi môùi ñaáu ñöôïc vaøi hieäp, thì nghe thaáy tieáng böôùc chaân chaïy treân tuyeát. Trònh Tam Nöông chaïy tôùi nhanh nhö gioù, Vaân Kì maéng luoân: -Muï thoái tha kia, sao cöù laèng nhaèng baùm ñuoâi maõi theá? Roài xoay tay kieám cheùm luoân. Trònh Tam Nöông duøng dao traùi ñôõ ñoøn, tay phaûi lia luoân moät ñao. Töû An heùt to: -Trònh Tam Nöông! Hai chuùng ta hôïp söùc haï thaèng khoán naøy ñaõ roài haõy hay! Noùi döùt, duøng chieâu " Thaâm löông hoaùn truï " tay traùi voà khua leân, tay phaûi xoäc thaúng vaøo muõi ñao vaøo Vaân Kì. Vaân Kì moät mình choïi laïi caû hai, khoâng heà nao nuùng. Haén coù yù muoán troå taøi tröôùc maët giai nhaân, neân ñöôøng kieám luùc ñaâm thaúng, luùc cheùm nghieâng raát sinh ñoäng, taán coâng lieân tuïc. Ñaøo Töû An thaàm khen: " Kieám phaùp tuyeät laém!' roài chuøng ngöôøi xuoáng, xuaát moät chieâu " Thöôïng boä lieâu aâm " lia ñao phaùp vaøo haï boä Vaân Kì. 19 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello.to/kimdung
 20. Tuyeát Sôn Phi Hoà Taùc giaû : Kim Dung Trònh Tam Nöông thoaùng nghó theá naøo Vaân Kì cuõng chóa kieám xuoáng ñeå ñôõ vaø chaéc phaûi sô hôû beân treân, neân vung song ñao boå xuoáng vai Vaân Kì. Naøo ngiöø ñöôøng ñao lia ngang cuûa Töû An chôïy döøng ôû giöõa chöøng vaø chuyeån sang theá ñao " Thoaùi boä traûm maõ " xoay coå lia ñao cheùm chuùng ñuøi Trònh Tam Nöông vaø heùt to " Ngaõ naøy!". Chieâu aáy thaät hieåm aùc dò thöôøng! Moät cao thuû taøi ngheä gaáp maáy laàn Trònh Tam Nöông cuõng khoù maø löôøng tröôùc ñuöïc, ñeø phoøng, neân Trònh Tam Nöông traùnh sao noåi. Veát thöông khaù naëng, baø ta ngaõ vaät ra phía sau. Ñaøo Töû An saán tôùi moät böôùc, giô ñao phaït xuoáng coå Tam Nöông. Moät tieáng " choang ", Vaân Kì ñaõ giô kieám chaën döôïc, gaït ñao cuûa Töû An ra, quaùt hoûi: -Ngöôi coù coøn lieâm sæ nöõa chaêng? -Laâm traän, ai caám noùi doái haû? -Töû An cöôøi vaø noùi tieáp -Toâi coù yù hoã trôï anh ñaáy thoâi! Vaân Kì toan maéng laïi, thì thaáy Löu Nguyeân Haïc, AÂn Caùt, Ñaøo Baùch Tueá, Nguyeãn Só Trung laàn löôït chaïy tôùi. Hoùa ra, moïi ngöôøi cöù chaêm chaêm nghó ñeán caùi hoäp saét maø thoâi. Khi Ñieàn Thanh Vaên oâm hoäp chaïy ñi thì chaúng thieát ñaùnh nhau nöõa ñeàu chôø luùc ñoái phöông hôi loûng tay taán coâng laø boû chaïy ñeå ñuoåi theo! Ñaøo Töû An keâu leân: -Cha ôi! Thieân Long Moân laø caùc baïn toát caû. Cha ñöøng ñaáu vôùi Nguyeãn sö thuùc nöõa! Ñaøo Baùch Tueá laëng im khoâng ñaùp. Taøo Vaân Kì noùi to: -Caùc ngöôi ñaõ gieát haïi aân sö cuûa ta, chuùng ta ñaâu coù laø baïn beø vôùi caùc ngöôi? Noùi roài giô kieám cheùm gaáp ba nhaùt. Töû An ñôõ ñöôïc hai nhaùt, neù sang traùi ñeå traùnh ñöôøng kieám thöù ba. Song muõi kieám ñaõ bay saït qua maù phaûi chæ vaøi taác nöõa laø vôõ ñaàu beå oùc! Töû An hoaûng sôï, maët taùi meùt. Ñieàn Thanh Vaên boãng goïi to: -Haõy caån thaän! Moät muõi aùm khí bay saït beân ngöôøi Töû An. Lieàn sau ñoù coù tieáng gioù rít vaø moät nhaùt ñao ñaõ ñaâm truùng moâng Töû An. Voán laø Trònh Tam Nöông bò thöông, ngaõ khoâng daäy noåi, loøng raát töùc giaän vaø hoái tieác, thaàm nghó " Boïn aåm Maõ Xuyeân gieát choàng ta , thaèng giaëc ranh con naøy möu keá hieåm ñoäc, sao mình laïi tin noù maø khoâng ñeà phoøng? ". Chôït thaáy Töû An luøi laïi ñeå traùnh ñöôøng kieám cuûa Taøo Vaân Kì, thaät laø cô may ñeå ñaùnh leùn, Tam Nuông vuøng ñöùng leân vung ñao boå xuoáng ñaàu Töû An. Ñieàn Thanh Vaên nhanh maét nhanh tay neân phoùng voäi moät phi tieâu truùng ngay vai phaûi Tam Nöông. Nhôø muõi teân ñoù maø Töû An thoaùt cheát. Trònh Tam Nöông vì ñuoái tay, neân muõi ñao chæ truùng moâng Töû An. 20 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello.to/kimdung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2