intTypePromotion=1

Ứng dụng phân bón hữu cơ vi sinh fito-sơn tây trên cây ngô tại HTX Thanh Mỹ thành phố Sơn Tây

Chia sẻ: Leon Leon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
82
lượt xem
9
download

Ứng dụng phân bón hữu cơ vi sinh fito-sơn tây trên cây ngô tại HTX Thanh Mỹ thành phố Sơn Tây

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ty cổ phần công nghệ sinh học đã hoàn thành dự án với mã 07 - 04/2008/TM T-KHC? "Xử lý chất thải của trại lợn ở Sơn Tây để sản xuất Microbeorganic phân bón ". Các sản phẩm của dự án được áp dụng đối với ngô trong vụ đông năm 2008-2009 và 2009 - 2010 có kết quả tốt. Công suất cây trồng tăng 0,28-0,47 tấn / ha so để kiểm soát (LSD0, 05) Vì vậy, mà lợi ích kinh tế của người nông dân tham gia có thể tăng từ 1.045,000 để 2.610,000 vietnamesedong / ha. đất utrition? ổn định, photphorus sẵn tăng nhẹ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng phân bón hữu cơ vi sinh fito-sơn tây trên cây ngô tại HTX Thanh Mỹ thành phố Sơn Tây

  1. NG D NG PHÂN BÓN H U CƠ VI SINH FITO-SƠN TÂY TRÊN CÂY NGÔ T I HTX THANH M THÀNH PH SƠN TÂY Th H u, guy n Th Y n, Lê Văn Tri SUMMARY Aplication of microbe-organic fetilizer Fito Son Tay for maize at Co-operative Thanh My, Son Tay city Biotech joint stock company have already completed project with code 07- 04/2008/TM T-KHC “Treatment waste of pig farm in Son Tay for producing Microbe- organic fertilizer”. The produce of project was applied for maize in winter crops in 2008-2009 and 2009- 2010 have good result. The crop capacity increased from 0.28-0.47 ton/ha in comparison to control (LSD0,05) So that the economic return of the participated farmers can be increased from 1.045,000 to 2.610,000 vietnamesedong/ha. utrition soil was stable, available photphorus increased lightly. Keywords: Maize, microbe-organic fertilizer I. TV N th y vai trò tích c c c a phân HCVS i Ngô là m t lo i cây lương th c quan v i vi c tăng năng su t ngô. tr ng sau lúa mì và lúa g o. m t s dân Sau ây là ph n k t qu “ ng d ng t c vùng cao nư c ta ngô ư c s d ng làm phân bón h u cơ vi sinh Fito-Sơn Tây trên lương th c chính [2]. Nhi u bi n pháp khoa cây ngô t i HTX Thanh M -Thành ph Sơn h c ư c nghiên c u nh m tăng năng su t Tây” thu c tài “X lý môi trư ng phân cho cây ngô trong ó các nghiên c u v s th i c a các trang tr i chăn nuôi t p trung d ng phân bón h u cơ vi sinh cho cây ngô t i Hà Tây s n xu t phân bón vi sinh” thu ư c k t qu t t mã s 07-04/2008/TMDT-KHCN ư c S K t qu nghiên c u th nghi m phân KH&CN Hà Tây cũ (nay là S KH&CN Hà HCVS Vi t-Séc thu c tài mã s KC.03 N i) giao cho Công ty C ph n công ngh c a S Khoa h c Công ngh t nh H i sinh h c th c hi n t tháng 4-2008 n Dương trên các i tư ng cây tr ng u cho tháng 12/2009. năng su t tăng t 5-15%, trong ó năng su t ngô tăng t 7-10% [4]. Trong k t qu tài II. V T LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP th nghi m phân bón HCVS Fito trên các NGHIÊN C U lo i cây tr ng mã s 12-10/2006-2007/ C- 1. V t li u KHCN c a S Khoa h c và Công ngh t nh Hà Tây (cũ) cây ngô cho năng su t tăng t + Gi ng: Gi ng ngô LVN14. 10,2-14,0% [5]. Nh ng k t qu trên ây cho
  2. + Phân bón HCVS Fito s n xu t t i ure + 450 kg super lân + 150 kg kali HTX C ông-Thành ph Sơn Tây (g i là clorua/ha. phân HCVS Fito-Sơn Tây) + Công th c th nghi m (CTTN): Bón Thành ph n: N: P2O5: K2O 1:2:1 và phân HCVS Fito-Sơn Tây: Lư ng bón 3:2:2; Mùn h u cơ: 15%; H n h p vi lư ng 4500 kg/ha. (Cu, Zn, Mn, B, Mo, Fe): 0,02%; Vi sinh * a i m: Mô hình ư c b trí t i v t h u ích (CFU/g): C nh nitơ: 1.106, HTXNN Thanh M - Thành ph Sơn Tây. phân gi i h p ch t ph t pho khó tan: 1.106; phân gi i xenluloza: 1.106. * Các ch tiêu theo dõi: Các ch tiêu sinh trư ng, các y u t c u thành năng su t, S n phNm phân bón h u cơ vi sinh có năng su t th c thu, hi u qu kinh t . các ch tiêu ch t lư ng phù h p v i tiêu * Phương pháp phân tích t áp d ng chuNn ã ư c công b trong ”Danh m c theo tiêu chuNn ngành [1]. phân bón ư c phép s n xu t, kinh doanh và lưu thông Vi t am” theo Quy t nh * X lý s li u: S li u theo dõi ư c s 77/2005/Q -BN N do B N N &PTN T x lý theo phương pháp th ng kê thông ban hành ngày 23/11/2005 và ã công b d ng hi n nay. ch t lư ng theo TC 01:2008 và TC 02:2009. III. K T QU VÀ TH O LU N 1. Tính ch t nông hoá t trư c và sau 2. Phương pháp nghiên c u khi th c hi n mô hình * Các công th c thí nghi m ư c xây K t qu trình bày b ng 1 cho th y, d ng d a trên k t qu i u tra v lư ng trư c và sau khi th nghi m tính ch t t phân bón ư c ngư i dân s d ng cho cây không khác nhau nhi u, các ch tiêu g n ngô. Lư ng kinh phí u tư cho 2 công th c như không thay i. Tuy nhiên có ch tiêu là tương ương nhau. lân d tiêu ã có xu hư ng tăng nh t 0,2- + Công th c i ch ng (CT C): Bón 1,2 mg/100 g t. theo i trà: 2 t n phân chu ng + 360 kg B ng 1. Tính ch t nông hóa t trư c và sau khi bón phân h u cơ vi sinh Fito-Sơn Tây Các ch tiêu theo dõi Th i v Th i đi m l y m u OM N P2 O 5 K2O pHKCl (%) (%) (%) mg/100 g đ t (%) mg/100 g đ t Trư c khi th c hi n 5,8 3,20 0,13 0,080 12,2 0,94 10,5 V đông Sau khi CTĐC 5,4 3,22 0,15 0,080 12,4 0,93 9,2 năm 2008 th c hi n CTTN 5,3 3,27 0,15 0,078 13,4 0,96 9,6 Trư c khi th c hi n 5,4 3,08 0,12 0,073 11,6 0,79 8,8 V đông CTĐC 5,4 3,13 0,12 0,070 11,7 0,80 8,9 năm 2009 Sau khi th c hi n CTTN 5,4 3,15 0,14 0,070 11,9 0,81 8,9 2. nh hư ng c a phân h u cơ vi V ông năm 2008, m c sinh trư ng sinh Fito-Sơn Tây n sinh trư ng c a c a cây ngô gi a các công th c g n như cây ngô tương ương nhau b i cây ngô t t c các
  3. ru ng u ph i ch u nh hư ng c a mưa l t 12,4 cm và 0,3 lá. Bên c nh ó cây ngô u tháng 11 (b ng 2). CTTN ã có g c m p hơn, duy trì ư c b V ông 2009, cây ngô sinh trư ng t t lá xanh lâu hơn so v i công th c i ch ng. hơn và ã th hi n s khác nhau gi a các ây là k t qu tác ng c a mu i humat công th c, s khác nhau th hi n rõ nh t trong phân bón HCVS Fito-Sơn Tây i v i vào giai o n ngô 9-12 lá. Giai o n này cây ngô b i chúng có tác d ng kích thích chi u cao cây CTTN tăng 14,9 cm; s lá kh năng hút các ch t dinh dư ng và ph c tăng 0,7 lá so v i công th c /C, giai o n h i các t n thương cây tr ng [3]. 13-15 lá các ch s tương ng l n lư t là B ng 2. nh hư ng c a phân h u cơ vi sinh Fito-Sơn Tây n sinh trư ng c a cây ngô CTĐC CTTN Giai đo n theo dõi Cao cây (cm) S lá (lá) Cao cây (cm) S lá 6-7 lá 63,2 6,5 66,1 6,4 V đông 2008 9-12 lá 125,6 10,5 129,2 11,0 13-15 lá 175,1 15,3 178,0 14,2 6-7 lá 65,0 6,1 68,1 6,3 V đông 2009 9-12 lá 143,6 9,9 158,5 10,6 13-15 lá 191,9 13,3 204,3 13,6 3. nh hư ng c a phân h u cơ vi sinh ó, v ông 2009 a s b p u là 14 hàng Fito-Sơn Tây n các y u t c u thành nên ư ng kính to hơn t 4,5-4,8 cm. năng su t * Chi u dài b p: V ông 2008, Khi theo dõi nh hư ng c a phân bón ph n l n các b p u có chi u dài tương HCVS lên các y u t c u thành năng su t ương nhau dao ng t 16,2-16,5 cm, và năng su t cây ngô th y r ng, công th c gi a các công th c không khác nhau bón phân h u cơ vi sinh các y u t c u nhi u. T l b p múp u CTTN bón thành năng su t có ph n tr i hơn so v i phân h u cơ vi sinh Fito-Sơn Tây có tr i /C. K t qu th hi n b ng 3. hơn t 68% trong khi ó CT C là * ư ng kính b p: V ông năm 60%. V ông 2009, b p ngô dài hơn dao 2008 ph n l n b p (80% s b p) c a các d ng t 16,3-17,0 cm, chi u dài b p công th c u có 12 hàng/b p nên ư ng CTTN tăng 0,7 cm so v i CT C nên s kính nh dao ng t 3,9-4,2 cm. Trong khi h t/hàng cũng tăng. B ng 3. nh hư ng c a phân h u cơ vi sinh Fito-Sơn Tây n các y u t c u thành năng su t ngô Ch tiêu Đư ng kính Chi u dài b p S hàng S h t/hàng P1000 h t (g) CT b p (cm) (cm) h t/b p (hàng) (h t) V đông năm 2008 CTĐ/C 3,9 16,2 12,0 30,5 280,5 CTTN 4,2 16,5 12,0 31,8 285,2 LSD0,05 ns 0,2 ns ns 4,2 V đông năm 2009
  4. CTĐ/C 4,5 16,3 14 30,5 284,1 CTTN 4,8 17,0 14 32,7 289,7 LSD0,05 ns 0,5 ns ns 4,4 * S h t/hàng: Y u t này không th hi n s khác bi t gi a 2 công th c. Tuy nhiên, v ông 2009 chi u dài b p CTTN tăng 0,7 cm kéo theo ó là s h t cũng tăng trung bình 2 h t/hàng. * Tr ng lư ng 1000 h t: t ư c bón 2008) và 5,6 g/1000 h t v i v ông 2009 phân h u cơ vi sinh Fito-Sơn Tây ngoài các (LSD0,05 = 4,4 g/1000 h t). ch t dinh dư ng ư c cung c p t phân còn có m t ph n ch t dinh dư ng ư c vi sinh 4. nh hư ng c a phân h u cơ vi sinh t ng h p và m t ph n ch t d tiêu ư c gi Fito-Sơn Tây n năng su t ngô th c thu l i vào trong t không b r a trôi cung c p Hi u qu tăng s n cây ngô khi ư c d n cho cây nên h t ngô ã ch c mNy hơn so bón phân h u cơ vi sinh Fito- Sơn Tây th v i công th c C. S chênh l ch kh i lư ng hi n khá rõ thông qua m t s ch tiêu các 1000 h t gi a 2 công th c là 4,7 g/1000 h t y u t c u thành năng su t nh v y mà (LSD0,05 = 4,2 g/1000 h t) (v i v ông năng su t th c thu cây ngô ã ư c tăng lên. K t qu ư c trình bày b ng 4 B ng 4. nh hư ng c a phân h u cơ vi sinh Fito-Sơn Tây n năng su t th c thu ngô v ông 2008 và v ông 2009 V đông 2008 V đông 2009 Công th c Năng su t th c thu % tăng so v i ĐC Năng su t th c thu % tăng so v i ĐC (t /ha) (%) (t /ha) (%) CTĐC 36,50 - 45,2 - CTTN 39,30 7,6 49,9 10,4 LSD0,05 2,17 3,8
  5. Năng su t (t /ha) 50 45 40 35 30 25 20 Đ/C 15 CTTN 10 5 Th i v 0 v đông 2008 v đông 2009 Hình 1. nh hư ng c a phân bón HCVS Fito-Sơn Tây n năng su t ngô K t qu b ng 4 cho th y, năng su t H i Dương và tài mã s 12-10/2006- th c thu c a các công th c ã có s khác 2007/ C-KHCN c a t nh Hà Tây cũ [4,5] bi t có ý nghĩa th ng kê (V ông 2008, LSD0,05 = 2,17 t /ha), s chênh l ch gi a 2 5. Hi u qu kinh t c a phân h u cơ vi công th c là 2,8 t /ha tương ương 7,6%. sinh Fito-Sơn Tây s d ng trên cây ngô V ông 2009, năng su t ngô tương i Vi c s d ng phân h u cơ vi sinh Fito- cao, CTTN t 49,9 t /ha tăng 4,7 t /ha Sơn Tây bón cho cây ngô v ông ã có tác tương ương 10,4% so v i /C (LSD0,05 = d ng nâng cao năng su t ngô so v i công 3,8 t /ha). K t qu này cũng tương t như th c i ch ng. K t qu tính toán ư c k t qu nghiên c u c a tài KC.03 t i trình bày b ng 5. B ng 6. Hi u qu kinh t c a phân h u cơ vi sinh Fito-Sơn Tây s d ng trên cây ngô ơn v : 1000 V đông 2008 V đông 2009 H ng m c CTĐC CTTN CTĐC CTTN Năng su t (t /ha) 36,5 39,3 45,2 49,9 Gi ng 872,5 872,5 969,5 969,5 Chi Phân bón 6.705,0 7.200 7.530,0 8.410,0 Thu c BVTV 420,0 420 554,0 554,0 Công lao đ ng 2.800,0 2.800,0 2.800,0 2.800,0 ∑ chi (C) 10.797,5 11.292,5 11.853,5 12.733,5 ∑ thu (B) 20.075,0 21,615,0 23.956,0 27.445,0 Lãi (B-C) 9.277,5 10.322,5 12.102,5 14.712
  6. Lãi tăng so v i đ i ch ng - 1.045,0 2.610,0 V ông 2008, công th c i ch ng t humic-lý lu n và th c ti n s d ng năng su t 36,5 t /ha cho t ng thu nh p là chúng”. NXB. Urozai Kiev. 20,075 tri u ng, lãi su t t 9,277 tri u 4 Công ty c ph n Công ngh sinh h c, ng. Công th c s d ng phân h u cơ vi sinh 2007. Báo cáo k t qu th c hi n tài Fito-Sơn Tây cho t ng thu nh p là 21,615 “Nghiên c u ng d ng công ngh tri u ng, lãi su t t 10,322 tri u ng. Fitohoocmon s n xu t phân bón h u Như v y so v i công th c /C, công th c th cơ vi sinh t rác th i h u cơ và phân nghi m phân h u cơ vi sinh Fito-Sơn Tây ã th i chăn nuôi t i H i Dương”. Hà N i. cho lãi su t tăng 1,045 tri u ng/ha. 5 Công ty c ph n Công ngh sinh h c, V ông 2009 năng su t ngô cao nên hi u 2007. Báo cáo k t qu th c hi n tài qu kinh t mang l i cũng l n hơn. CTTN cho “Xây d ng mô hình s d ng phân bón lá t ng thu nh p là 27,445 tri u ng, lãi su t t (Fito-Humat) và phân bón h u cơ vi sinh 14,712 tri u ng. Công th c /C cho t ng nh m tăng năng su t và ch t lư ng cây thu nh p là 23,956 tri u ng, lãi su t t tr ng theo hư ng phát tri n nông nghi p 12,102 tri u ng. Như v y CTTN ã cho lãi b n v ng t i t nh Hà Tây”. Hà N i. su t tăng 2,61 tri u ng so v i /C. IV. K T LU N gư i ph n bi n: PGS. TS. guy n Văn Vi t + Phân HCVS Fito-Sơn Tây ã có nh hư ng t t n s c sinh trư ng và phát tri n c a cây ngô. giai o n sinh trư ng dinh dư ng cây ngô CTTN có màu xanh lá b n hơn, g c m p hơn so v i cây ngô CT /C. + Phân bón HCVS Fito-Sơn Tây có nh hư ng t t n các y u t c u thành năng su t c 2 th i v : Chi u dài b p tăng 0,3- 0,7 cm; kh i lư ng 1000 h t tăng 5,7 g; s h t/hàng tăng 2,2 h t. Các y u t này ã góp ph n làm tăng năng su t ngô. + Năng su t ngô: V ông 2008, CTTN tăng so v i CT /C là 2,8 t /ha (LSD0,05 = 2,17), hi u qu kinh t tăng 1,045 tri u ng/ha. V ông 2009, CTTN cho năng su t tăng 4,7 t /ha hi u qu kinh t tăng 2,61 tri u ng. TÀI LI U THAM KH O 1 B ông nghi p và Phát tri n nông thôn, 1998. Tiêu chuNn ngành: Phân tích t. 2 gô H u Tình, 2003. Cây ngô. NXB. Ngh An. 3 Khrytstev Gumunski S., Guminska TS, Fluig và cs., 1998. “Các lo i phân
  7. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2