Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 10

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

56
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 10: Vô Minh thần công Mạnh Đạt Nhân lên tiếng hỏi sau một lúc lâu yên lặng: - Sao chủ nhân biết nhị sư huynh sẽ đến đây mà chờ đợi... Nàng mỉm cười, đưa tay chỉ vào một hình vẽ nguệch ngoạc cạnh đó: - Công phu bổn phái hầu hết đều dựa vào Phi Vân bí kíp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 10

 1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Möôøi VOÂ MINH THAÀN COÂNG M aïnh Ñaït Nhaân leân tieáng hoûi sau moät luùc laâu yeân laëng: – Sao chuû nhaân bieát nhò sö huynh seõ ñeán ñaây maø chôø ñôïi? Naøng mæm cöôøi, ñöa tay chæ vaøo moät hình veû ngueäch ngoaïc caïnh ñoù: – Coâng phu boån phaùi haàu heát ñeàu döïa vaøo Phi Vaân bí kíp. Hình ñaùm maây bay lô löõng kia chính laø aùm kyù cuûa rieâng boån phaùi söû duïng. Chöõ nhò veõ beân caïnh cho bieát ñoù laø do nhò sö huynh ta löu kyù. Döôùi ñoù laø chöõ tam, laø thôøi gian nhò sö huynh seõ löu laïi chôø ta. Ta nghó... Maïnh Ñaït Nhaân ngaét lôøi: – Tröôùc sau chuû nhaân cuõng ñaõ bò baét giam nhöõng ba ngaøy. Chuû nhaân ñaâu theå bieát leänh sö huynh ñaõ löu tieâu kyù vaøo luùc naøo maø chôø ñôïi? Naøng toû ra tin töôûng: – Tuy moïi ngöôøi khoâng theå bieát ta tình côø loït vaøo tay boïn thuûy khaáu khaû oá nhöng daãu sao, giaû nhö thôøi haïn ñôïi chôø ñaõ qua, hoï vaãn löu laïi chí ít laø moät hai ngaøy, cho ñeán khi nhaän ñöôïc tin cuûa ta môùi thoâi. Ngöôøi cuûa boån phaùi luoân giöõ nghóa khí vôùi ñoàng moân. Ta tuyeät ñoái khoâng tin hoï nhaãn taâm boû ñi maø khoâng chôø ta. Ñang thao thao nhö theá, naøng boãng nhìn söõng Maïnh Ñaït Nhaân: – Ngöôi sao roài? Coù veû nhö ngöôi ñang khaån tröông? Coù ñieàu khieán ngöôi lo ngaïi? Maïnh Ñaït Nhaân quaû coù ñieàu ñang lo vì vöøa phaùt hieän coù tieáng di chuyeån cuûa ai ñoù saép ñeán gaàn. Nhöng vì khoâng theå giaûi thích cho naøng hieåu, Maïnh Ñaït Nhaân laéc ñaàu: – Khoâng coù gì. Chæ vì baát ngôø ñöôïc giaûi thoaùt, tieåu nhaân cuõng phaàn naøo hoang mang lo ngaïi. Naøng baät cöôøi: – Ñaõ coù ta beân caïnh, ngöôi haø taát phaûi lo. Chaúng phaûi ngöôi ñaõ thaáy baûn laõnh cuûa Tieåu Phuïng Thieân ta cao minh nhö theá naøo sao? Ha... ha... Chôït coù thanh aâm ñöa ñeán, caét ngang traøng cöôøi cuûa naøng: – Tieåu Phuïng Thieân? Laø luïc muoäi ñoù sao? Naøng möøng rôõ keâu leân: – Quaû nhieân nhò sö huynh vaãn chôø muoäi? Mau ñeán ñaây naøo, nhò sö huynh. Nguoànï: MAI HOA TRANG 106 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Rieâng Maïnh Ñaït Nhaân ngaám ngaàm thôû ra nheï nhoûm, tieáng ñoäng laï ñaõ phaùt hieän hoùa ra laø nhò sö huynh cuûa naøng taïo ra. Moät trang kieám khaùch coù dung maïo tuaán tuù töø xa lao ñeán vaø haén thoaùng khöïng ngöôøi khi muïc quang chaïm phaûi moät nhaân vaät kyø laï laø Maïnh Ñaït Nhaân ñang ñöùng ngay sau löng Baïch Quan Nguyeät. Haén leân tieáng: – Luïc muoäi khoâng phaûi ñeán moät mình? Naøng vaãn töôi cöôøi: – Nhò sö huynh chôù nghi kî. Ngöôøi cuøng ñi vôùi muoäi chính laø... Maïnh Ñaït Nhaân voït mieäng leân tieáng: – Leänh muoäi chính laø chuû nhaân cuûa taïi haï. Xin nhò ñaïi hieäp nhaän moät leã ra maét cuûa tieåu nhaân. Khuoân maët cuûa haén lieàn giaõn ta. Haén khoâng coøn quan taâm ñeán Maïnh Ñaït Nhaân nöõa. Haén hoái haû baûo Baïch Quan Nguyeät: – Huynh vaø moïi ngöôøi chôø muoäi laâu laém roài. vì coù vieäc khaån, sö phuï vaø moïi ngöôøi ñaõ ñi tröôùc, coù leõ ñang chôø muoäi ôû Tam Ñieäp Coác. Muoäi mau ñi ñeán ñoù, huynh seõ ñeán sau. Baïch Quan Nguyeät lo ngaïi: – Chuùng ta ñeán Tam Ñieäp Coác ñeå laøm gì? Haén lieác nhìn Maïnh Ñaït Nhaân, mieäng thì giaûi thích vôùi Baïch Quan Nguyeät: – Vaãn laø chuyeän lieân quan ñeán gaõ hoï Maïnh. Hoùa ra haén khoâng phaûi laø nhaân vaät taàm thöôøng. Nghe noùi, trong tay gaõ ñang giöõ bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng. Hieän giôø haàu heát ngöôøi cuûa caùc phaùi ñeàu ñoå nhau truy tìm gaõ. Cuõng vì vieäc naøy, huynh ñöôïc leänh khaån caáp ñöa tin cho sö baù toå neân khoâng theå cuøng ñi vôùi muoäi ngay baây giôø. Theá nha! Huynh caàn phaûi ñi tröôùc moät böôùc. Luïc muoäi nhôù töï baûo troïng. Caùo bieät! Vuùt! Do haén ñi quaù nhanh neân khoâng kòp nhaän thaáy saéc maët ngôõ ngaøng cuûa Baïch Quan Nguyeät. Maõi sau ñoù naøng môùi nghi ngaïi nhìn Maïnh Ñaït Nhaân: – Thaät söï ngöôi ñang caát giöõ Vaïn Löu Quy Toâng bí kíp? Vaø khoâng chôø nghe Maïnh Ñaït Nhaân ñaùp lôøi, naøng noùi theâm: – Ngöôi ñöøng hoøng che daáu ta. Phaûi chaêng ñoù laø lyù do thaät söï khieán Caùi Bang vaø Ñòa Khuyeát Cung cöù tranh giaønh ngöôi? Maïnh Ñaït Nhaân thôû daøi: Nguoànï: MAI HOA TRANG 107 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Vôùi baûn laõnh cuûa taïi haï, lieäu coâ nöông coù tin taïi haï ñang caát giöõ pho bí kíp thöôïng thöøa? Naøng boái roái: – Phaàn ta tuy khoâng tin nhöng leõ naøo lôøi noùi cuûa nhò sö huynh laø voâ caên cöù? Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu: – Chính vì pho bí kíp ñaõ khieán taïi haï laâm caûnh toaøn gia ly taùn, gia thaân bò haõm haïi, roài laïi bò muï Coå Myõ Kyø sanh caàm. Naøng ñoäng taâm: – Vaäy laø chuyeän bí kíp laø coù thaät? Maïnh Ñaït Nhaân laïi gaät ñaàu vaø thuaät vaén taét cho naøng nghe nhöõng chuyeän ñaõ xaûy ra coù lieân quan ñeán pho bí kíp. Sau ñoù, Maïnh Ñaït Nhaân tieáp: – Tuy Ñòa Khuyeát Cung chöa thaät söï ñeå loä yù ñoà, nhöng taïi haï vaãn bieát ñoù laø do pho bí kíp maø ra. Duy coù ñieàu, tin naøy khoâng hieåu do ai ñöa ra, khieán caùc phaùi haàu nhö ñieàu bieát, taïi haï caàn phaûi minh baïch ñieàu naøy. Naøng traàm ngaâm: – Noùi vaäy, vieäc ta ñöa ngöôi cuøng ñi... Maïnh Ñaït Nhaân ngaét lôøi: – Taïi haï vaãn ñi vôùi coâ nöông. Coâ nöông vaãn laø chuû nhaân, taïi haï laø noâ boäc. Tieän nhaát, xin coâ nöông chôù voäi noùi ra lai lòch cuûa taïi haï. Naøng hoaøi nghi: – Vaäy ta seõ giaûi thích sao veà vieäc ñaõ giaûi cöùu ngöôi? Maïnh Ñaït Nhaân mæm cöôøi: – Söï thaät theá naøo, chuû nhaân cöù y theá maø noùi. Vaû laïi, ñuùng laø chuû nhaân ñaõ ñaõ giaûi cöùu tieåu nhaân maø? Naøng vaãn lo laéng: – Tam Ñieäp Coác laø nôi hieåm trôû, sö phuï ta khoâng phaûi ngaãu nhieân choïn nôi ñoù laøm nôi heïn gaëp. Ngöôi khoâng ngaïi chaïm maët nhieàu ngöôøi ö? Maïnh Ñaït Nhaân thaûn nhieân baûo: – Vì muoán minh baïch, ñeå hieåu xem ai ñaõ tung tin naøy ra vaø tung tin vôùi möu ñoà gì, tieåu nhaân khoâng theå khoâng maïo hieåm. Naøng gaät ñaàu: – Ngöôi ñaõ khoâng ngaïi thì ta cuõng khoâng coù gì phaûi ngaïi. Nhöng hình daïng cuûa ngöôi theá naøy, ñi vôùi ta, e... Nguoànï: MAI HOA TRANG 108 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Maïnh Ñaït Nhaân nhaáp nhaùy hai maét: (Khuyeát Danh) – Laø noâ boäc, hình daùng beân ngoaøi cuûa tieåu nhaân ñaâu coù gì ñaùng keå. Chæ sôï coù chuû nhaân cuøng ñi, e toån haïi cho thanh danh chuû nhaân. Naøng bóu moâi: – Ta chæ sôï nhö theá laø quaù khuaát taát cho ngöôi. Phaàn ta, ta quang minh loãi laïc, coù gì phaûi sôï toån haïi thanh danh! Ñi thoâi! oOo Ñoät nhieân ñang ñi ôû phía sau, Maïnh Ñaït Nhaân chôït tieán nhanh leân tröôùc vaø duøng tay ra hieäu cho Baïch Quan Nguyeät döøng laïi. Baïch Quan Nguyeät cau maët: – Ta laø nöõ nhaân, ta khoâng ngaïi ñi trong ñeâm thì thoâi, côù sao ngöôi ngaïi? Maïnh Ñaït Nhaân coá giaáu noãi lo laéng: – Khoâng phaûi tieåu nhaân ngaïi, ôû phía tröôùc ñaõ laø chaân nuùi. Thoâng thöôøng ñi theo sôn ñaïo luùc veà ñeâm raát laø nguy hieåm, neân... Baïch Quan Nguyeät ngang nhieân laùch ngöôi ñi vöôït qua Maïnh Ñaït Nhaân: – Ñaõ laø ngöôøi giang hoà, ñoái maët vôùi hieåm nguy laø leõ thöôøng, sôï gì chöù? Ngöôi cöù yeân taâm, khi laâm nguy ñaõ coù Tieåu Phuïng Thieân ta ñöùng ra ñoái phoù. Ñi naøo! Naøng vöøa noùi vöøa böôùc ñi khieán Maïnh Ñaït Nhaân cuõng phaûi mieãn cöôõng theo chaân. Ñöôøng nuùi thöôøng hieåm trôû vaø ñöông nhieân aån chöùa nhieàu baát traéc khoù löôøng, ñoù laø chöa keå luoân coù söï xuaát hieän cuûa boïn cöôøng sôn ñaïo taëc. Do ñoù, nhöõng thöông nhaân neáu coù vieäc caàn phaûi ñi theo sôn ñaïo, laø loái taét ngaén hôn so vôùi loái voøng theo quan ñaïo, hoï thöôøng tuï taäp thaønh moät nhoùm ñoâng vaø chæ ñi ban ngaøy. Chæ coù nhöõng nhaân vaät voõ laâm, moät laø yû tröôïng vaøo taøi cao maät lôùn, hai laø coù vieäc quaù caáp baùch, quaù khaån tröông, hoï môùi maïo hieåm vöôït theo sôn ñaïo ban ñeâm. Baïch Quan Nguyeät töï thò vaøo coâng phu voõ hoïc, töï phuï laø nöõ ñeä töû duy nhaát coù trieån voïng cuûa Coân Luaân vaø nhaát laø muoán bieåu loä cho Maïnh Ñaït Nhaân thaáy ñôûm löôïc phi thöôøng cuûa naøng, neân caøng nghe Maïnh Ñaït Nhaân baûo ñöøng ñi, naøng caøng toû ra böôùng bænh, quyeát phaûi ñi. Naøng naøo bieát, Maïnh Ñaït Nhaân vì mieãn cöôõng ñi theo naøng ñaõ hôøm saün chaân löïc vì bieát chaéc ñieàu hieåm nguy ñang chöïc chôø. Ñieàu doù xaûy ra sôùm hôn Maïnh Ñaït Nhaân döï ñoaùn. Ñeâm khuya vaéng laëng, moät tieáng quaùt hoûi chôït vang leân khieán Baïch Quan Nguyeät phaûi chuøn böôùc: Nguoànï: MAI HOA TRANG 109 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám – Keû naøo daùm leûn ñeán ñaây doø xeùt noäi tình boån cung? (Khuyeát Danh) Ñoái vôùi Baïch Quan Nguyeät, duy nhaát chæ coù ngöôøi cuûa Ñòa Khuyeát Cung môùi xöng hoâ laø boån cung nhö naøng vöøa nghe. Do vaäy, naøng ñònh leân tieáng ñaùp laïi. Thaät kòp luùc, Maïnh Ñaït Nhaân löôùt tôùi noùi kheõ vaøo tai naøng: – Chuû nhaân chôù laàm nghó ñoù laø Ñòa Khuyeát Cung. Vaäy chôù neân leân tieáng voäi. Naøng thu thanh aâm veà vaø cuõng thì thaøo hoûi kheõ Maïnh Ñaït Nhaân: – Ngöôi vaãn ñeà quyeát Thieân Taøn Cung thaät söï toàn taïi? Maïnh Ñaït Nhaân khoâng caàn ñaùp, tieáng quaùt hoûi luùc naõy laïi vang leân: – Daùm doø xeùt boån cung Thieân Taøn, nhò vò haún laø ngöôøi cuûa nhò vieän hoaëc cuûa Ñòa Khuyeát Cung ñaày tham voïng? Laø baèng höõu hay thuø nhaân, boån cung ñang chôø söï leân tieáng cuûa nhò vò laø minh baïch. Maïnh Ñaït Nhaân laïi choàm ñeán, phuï nhó vaøo tai Baïch Quan Nguyeät: – Xem ra giöõa Thieân Taøn Vaø Ñòa Khuyeát nhö ñang coù söï ñoái ñaàu. Toát hôn heát, neáu phaûi leân tieáng, chuû nhaân neân töï xöng laø ngöôøi cuûa Cöûu U Quyû Vieän. Baïch Quan Nguyeät chôït caùu gaét: – Ta thöøa nhaän nhöõng gì ngöôi noùi veà nhò vieän, nhò cung laø ñuùng. Tuy nhieân, daãu sao ta vaãn ñöôøng ñöôøng laø ñeä töû phaùi Coân Luaân, vieäc gì ta phaûi choái boû xuaát xöù cuûa ta? Ñang caùu giaän, Baïch Quan Nguyeät noùi coù phaàn lôùn tieáng. Thanh aâm kia laïi vang leân, laàn naøy coù chuû yù roõ raøng: – Qua khaåu khí naøy, chæ coù haïng coù thaân phaän khaù cao ôû Coân Luaân phaùi môùi daùm noùi nhö theá, laïi laø gioïng noùi cuûa moät nöõ nhaân. Neáu baûn nhaân ñoaùn khoâng laàm, tieåu coâ nöông chính laø Tieåu Phuïng Thieân Baïch Quan Nguyeät, nöõ aùi ñoà duy nhaát cuûa Phi Vaân Phi Phuïng, phu phuï chöôûng moân phaùi Coân luaân? Maïnh Ñaït Nhaân taùi maët, kheõ laåm baåm: – Döôøng nhö ñoái phöông bieát raát roõ veà phaùi Coân Luaân nhö nhìn trong loøng baøn tay. Chuû nhaân ñöøng quaù khinh xuaát... Traùi vôùi söï lo laéng cuûa Maïnh Ñaït Nhaân, Baïch Quan Nguyeät laïi doõng daïc leân tieáng: – Bieát roõ veà boån coâ nöông nhö vaäy aét toân giaù phaûi hieåu boån coâ nöông bình sinh khoâng heà coù thoùi nghe leùn chuyeän ngöôøi. Ñeå traùnh ngoä nhaän, cuõng laø traùnh nhöõng hieàm nghi khoâng caàn thieát, neáu toân giaù nhöôïng ñöôøng vaø cho boån coâ nöông ñi qua, seõ thaáy sau naøy boån coâ nöông khoâng moät lôøi ñeà caäp ñeán chuyeän ñeâm nay. Nhaân vaät noï baät cöôøi: – Quaû laø lôøi noùi ñaày khaåu khí. Nhöng ñaùng tieác, tieåu coâ nöông khoâng ñuû tö Nguoànï: MAI HOA TRANG 110 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Vaïn Löu Quy Toâng caùch ñeå chuû tröông vieäc naøy. Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Maïnh Ñaït Nhaân kinh nghi, cuõng nhö Baïch Quan Nguyeät ñang kinh nghi: – Khoâng phaûi boån coâ nöông ö? Vaäy toân giaù muoán aùm chæ ai? Thanh aâm noï ñaùp: – Ñoù laø ngöôøi ñang ñoàng haønh cuøng coâ nöông. Moät khi baûn nhaân chöa roõ lai lòch vaø chöa nghe lôøi höùa cuûa y, baûn nhaân naøo daùm chaéc chuyeän ñeâm nay seõ khoâng bò nhò vò ñeå loä? Baïch Quan Nguyeät bò chaán ñoäng, ñöa maét nhìn Maïnh Ñaït Nhaân: – Y chæ laø teân noâ boäc cuûa baûn coâ nöông... Vuùt... Söï xuaát hieän cuûa moät nhaân vaät maø toaøn thaân ñöôïc che kín baèng moät maøu ñen tuyeàn laøm Baïch Quan Nguyeät ñang noùi phaûi hoaûng sôï döøng lôøi. Haéc y nhaân xaï hai tia thaàn quang choùi loïi nhìn vaøo Maïnh Ñaït Nhaân: – Coù thaân thuû cao minh laïi haï mình laøm noâ boäc cho ngöôøi, tieåu töû ngöôi thaät söï coù möu ñoà gì? Maïnh Ñaït Nhaân ngaám ngaàm kinh hoaøng tröôùc muïc löïc quaù tinh töôøng cuûa haéc y nhaân. Tuy theá, vaãn muoán giöõ kín thaân phaän, Maïnh Ñaït Nhaân vôø hoát hoaûng: – Toân giaù noùi gì, taïi haï laøm gì coù thaân thuû cao minh, ñaùng ñeå toân giaù quan taâm? Muïc quang cuûa haéc y nhaân vaãn loang loaùng: – Neáu khoâng coù thaân thuû cao minh taïi sao ngöôi bieát roõ veà nhò vieän nhò cung laø vieäc khoâng phaûi baát kyø nhaân vaät voõ laâm naøo cuõng am hieåu? Maïnh Ñaït Nhaân len leùn thôû phaøo: – Töôûng laø chuyeän gì. Kyø thöïc, ñoù laø do vieän chuû Cöûu U Quyû Vieän voâ tình ñeå loä cho taïi haï bieát. Baïch Quan Nguyeät cuõng vôõ leõ: – Veà ñieàu naøy boån coâ nöông coù theå chöùng thöïc. Y... Haéc y nhaân laïnh gioïng: – Tieåu coâ nöông ñaõ khoâng bieát thì ñöøng coù noùi xen vaøo. Moät noâ boäc nhö y vaø laø moät keû voâ danh tieåu toát nhö y ñaâu laïi deå daøng ñöôïc cuøng vieän chuû Cöûu U Quyû Vieän hoäi dieän? Maïnh Ñaït Nhaân phì cöôøi: – Taïi haï cuõng ñaâu coù noùi taïi haï laø ngöôøi coù phuùc phaän nhu vaäy? Chaúng qua, taïi haï töøng laø phaïm nhaân cuûa vieän chuû Cöûu U Quyû Vieän, neân... Haéc y nhaân gaèn gioïng: Nguoànï: MAI HOA TRANG 111 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Neáu ngöôi thöïc söï coù thaân thuû non keùm, ñaâu lyù gì vieän chuû Cöûu U Quyû Vieän giam giöõ ngöôi? Maïnh Ñaït Nhaân haát maët veà phía Baïch Quan Nguyeät: – Chuû nhaân cuûa taïi haï cuõng töøng laø phaïm nhaân cuûa Coå Myõ Kyø vieän chuû, toân giaù baûo sao? Haéc y nhaân chuyeån muïc quang sang Baïch Quan Nguyeät: – Coù chuyeän naøy sao? Baïch Quan Nguyeät mæm cöôøi: – Toân giaù neân tin ñoù laø söï thaät. Vaû laïi, vì coù aân giaûi cöùu y, chính y töï nguyeän laøm noâ boäc cho boån coâ nöông. Haéc y nhaân loä veû kinh nghi: – Leõ naøo Coå vieän chuû thaät söï ñaõ coù haønh ñoäng naøy? Baûn nhaân... Boû dôû caâu ñang noùi, haéc y nhaân khoaùc tay: – Ñöôïc roài, hai ngöôøi cöù ñi ñi. Neáu sau naøy baûn nhaân bieát hai ngöôøi ñaõ coù nöûa lôøi ñeà caäp ñeán chuyeän ñeâm nay thì ñöøng traùch baûn nhaân sao haï thuû baát dung tình. Höø! Baûo hoï ñi nhöng chính haéc y nhaân laïi tung thaân boû ñi tröôùc. Coøn laïi hai ngöôøi, Baïch Quan Nguyeät laáy laøm nghi hoaëc: – Chuyeän ñeâm nay, baát quaù chæ laø chuùng ta voâ tình phaùt hieän coù söï toàn taïi cuûa Thieân Taøn Cung maø thoâi, ñaâu coù gì heä troïng khieán ñoái phöông lo laéng vaø caám ñoaùn? Maïnh Ñaït Nhaân chôït nghieâm gioïng: – Ñaõ baûo khoâng ñöôïc ñeà caäp ñeán duø chæ laø nöûa lôøi, sao chuû nhaân ñaõ queân? Baïch Quan Nguyeät bóu moâi: – Thoâi ñöôïc, chæ vì lôøi höùa neân ta phaûi tuaân thuû. Chöù thaät ra, chöa haún ta ñaõ sôï Thieân Taøn Cung. Höø! Naøng vöøa döùt lôøi, töø xa xa phía tröôùc chôït coù moät thanh aâm mô hoà ñöa ñeán: – Nha ñaàu chôù khoaùc laùc. Neáu khoâng neå maët laõo höõu, luùc naõy ñaõ khoâng laøm khoù deã ngöôi, thì moät chöôûng naøy, ngöôi phaûi bò vôõ vuïn chöù khoâng phaûi khoái ñaù voâ tri voâ giaùc coù ôû ñaây. Lôøi noùi vöøa döùt, laäp töùc coù tieáng chaán kình aàm aàm ñöa ñeán. ... AÀm! Baïch Quan Nguyeät nhö keû bò khích ñoäng voäi hoái thuùc Maïnh Ñaït Nhaân: – Chuùng ta mau ñeán ñoù xem thöû. Lieäu ta laø keû khoaùc laùc hay ñoái phöông môùi thaät söï khoaùc laùc. Nguoànï: MAI HOA TRANG 112 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Ñöôïc dòp, Maïnh Ñaït Nhaân cuõng voäi theo chaân vaø muoán taän muïc sôû thò coâng phu cuûa nhaân vaät bí aån naøo ñoù vöøa phaùt thoaïi. Ñang gaéng söùc chaïy ñuoåi theo Baïch Quan Nguyeät, Maïnh Ñaït Nhaân chôït vaáp ngaõ: – OÁi...! Baïch Quan Nguyeät phaûi quay laïi: – Ngöôi sao roài? Maïnh Ñaït Nhaân göôïng ñöùng leân vaø coá taäp teãnh böôùc ñi: – Tieåu nhaân khoâng sao! Neáu chuû nhaân voäi, xin cöù ñi tröôùc, tieåu nhaân theá naøo cuõng ñuoåi kòp. Baïch Quan Nguyeät nhanh nheïn gaät ñaàu: – Theo höôùng cuûa thanh aâm ñöa ñeán, coù theå ñoaùn khoâng coøn caùch bao xa. Ngöôi cöù töø töø ñi sau, ñeán ñoù ta seõ ñôïi ngöôi. Sau tieáng höø laïnh, Baïch Quan Nguyeät vì noân noùng muoán bieát söï theå, cuõng laø vì khoâng chòu noåi hai tieáng khoaùc laùc nhö bò nhaân vaät bí aån gaùn cho, neân nhanh toác boû ñi. Ñuùng nhö lôøi vöøa noùi vôùi Baïch Quan Nguyeät, Maïnh Ñaït Nhaân vaãn chaäm raõi theo sau vôùi töøng böôùc chaân loø doø toû ra vaãn coøn ñau sau laàn vaáp ngaõ vöøa roài. Do ñeán chaäm vaø vaãn coøn khaù xa so vôùi nôi caàn phaûi ñeàn, neân Maïnh Ñaït Nhaân ung dung tìm choã naáp ngay khi nghe coù tieáng ngöôøi ñoái thoaïi raâm ran. Moät nhaân vaät ñang bình phaåm: – Duy nhaát ôû ñaây laø coù moät taûng ñaù vöøa bò chaán vôõ. Coâng phu naøy aét phaûi do cao nhaân tuyeät theá thi trieån. Moät thanh aâm khaùc vang leân cao ngaïo: – Neáu so vôùi coâng phu Voâ Minh Chöôûng cuûa cung chuû, vò taát coâng phu naøy cao minh hôn. Coù tieáng noùi thöù ba phuï hoïa: – Trong nhò vieän nhò cung, ngoaøi cung chuû nhôø luyeän xong Voâ Minh Thaàn Coâng neân môùi daùm xuaát theá, ñoái ñaàu vôùi Thaàn Moân, Thieân Taøn Cung vaø nhò vieän, coøn laïi do vaãn chöa daùm xuaát ñaàu loä dieän, chöùng toû baûn laõnh khoâng theå baèng cung chuû boån cung. Vaø thanh aâm thöù tö vang leân, laø thanh aâm quaù quen tai neân Maïnh Ñaït Nhaân giaät mình. Thanh aâm ñoù noùi: – Chö vò sö huynh chôù voäi queân lôøi cung chuû sö phuï caên daën. Ñöøng vì chuùt hieáu kyø maø laøm hoûng ñaïi söï cuûa laõo nhaân gia. Theo ñeä, chuùng ta neân ñeán ngay Nguoànï: MAI HOA TRANG 113 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Vaïn Löu Quy Toâng Tam Ñieäp Coác thì hôn. Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Lôøi noùi naøy laäp töùc bò moät nhaân vaät leân tieáng cheâ traùch, mai móa: – ÔÛ ñaây, Töû Kieân ngöôi laø keû coù thaân phaän thaáp beù nhaát. Ngöôi ñaâu caàn, heã moãi laàn môû mieäng laø cöù ra veû tuaân thuû töøng meänh leänh nhoû nhaët cuûa sö phuï? Neân nhôù, vieäc doø xeùt haønh tung cuûa Thieân Taøn Cung vaø nhò vieän ñoái vôùi sö phuï cuõng khoâng keùm phaàn heä troïng so vôùi vieäc phaûi ñeán Tam Ñieäp Coác. Neáu ngöôi khoâng theå linh hoaït, phaân caân ñieàu lôïi haïi, ngöôi coù theå moät mình ñi ñeán Tam Ñieäp Coác maø khoâng caàn chôø boïn ta. Keû khaùc leân tieáng chaâm choïc: – Ñaïi sö huynh ñaõ noùi roài, ngöôi coøn khoâng ñi mau? Keûo khoâng thoâi ngöôi laïi bò sö phuï quôû maéng laø ñaõ khoâng thi haønh meänh leänh cuûa ngöôøi. Gioïng noùi cuûa Haø Töû Kieân vang leân raønh roït: – Khoâng phaûi ñeä khoâng bieát caân phaân ñieàu lôïi haïi. Nhöng nhöõng gì caàn xem, caàn doø xeùt, ñeä ñaõ xem roài. Neáu chö vò sö huynh ñaõ noùi nhö theá, ñeä ñaønh maïn pheùp ñi tröôùc. Heïn gaëp moïi ngöôøi taïi Tam Ñieäp Coác vaäy. Coù tieáng böôùc chaân cuûa Haø Töû Kieân boû ñi. Maïnh Ñaït Nhaân sau moät thoaùng coá naùn laïi theâm ñeå nghe ngoùng ñoäng tónh, chôït mæm cöôøi ñaéc yù vaø töø töø lui ñi. Luùc ñoù, ôû phía coù nhöõng lôøi ñoái thoaïi vöøa vang leân ñang coù moät thanh aâm traàm traàm xuaát hieän, cuõng baèng caâu noùi töøng cheâ traùch Baïch Quan Nguyeät laø khoaùc laùc. Thanh aâm ñoù baûo: – Ñaõ laø haïng eách naèm ñaùy gieáng thì luùc naøo cuõng cho trôøi chæ to baèng vung. Boïn ngoâng cuoàng caùc ngöôi ñeàu laø ñeä töû cuûa laõo Nhaäm, cung chuû Ñòa Khuyeát Cung? Maïnh Ñaït Nhaân chæ caàn nghe ñeán ñaây laø ñuû, laäp töùc leûn lao ñi, ñuoåi theo Haø Töû Kieân. Dieãn bieán cuûa ngaøy naøo laïi taùi dieãn, Haø Töû Kieân ñang haêm hôû böôùc ñi ôû phía tröôùc boãng döøng laïi vaø phaùt thoaïi: – Caùc haï laø ai? Leûn theo sau Haø moã ñeå laøm gì? Laàn naøy ñuoåi theo Haø Töû Kieân chæ coù moät mình Maïnh Ñaït Nhaân, khoâng heà coù theâm Luïc Ñöôøng nhö thuôû naøo ñaõ xaûy ra. Maïnh Ñaït Nhaân leân tieáng: – Thaät haân haïnh ñöôïc hoäi dieän Haø söù giaû, moät trong thaäp nhò söù giaû cuûa Ñòa Khuyeát Cung. Haø Töû Kieân quay phaét laïi: – Caùc haï laø Maïnh nhaân huynh ñoù sao? Nguoànï: MAI HOA TRANG 114 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi laït, böôùc ñeán gaàn: (Khuyeát Danh) – Ngöôi vaãn khoâng queân Maïnh Ñaït Nhaân ta! Toát laém! Ta coù chuyeän muoán hoûi ngöôi ñaây! Haø Töû Kieân vaãn bình thaûn: – Neáu laø moái gia thuø cuûa nhaân huynh, ñeä coù theå laäp theä... – Chuyeän ñoù khoan voäi ñeà caäp. Ta hoûi ngöôi, thaät yù cuûa Ñòa Khuyeát Cung laø gì khi coá tình doàn eùp ta, buoäc ta phaûi ñöa hoï ñi tìm gia ñaïi cöûu Toân Baèng? Haø Töû Kieân ñoäng dung: – Vieäc ñoù... mong nhaân huynh löôïng thöù, ñeä khoâng theå noùi. Maïnh Ñaït Nhaân theâm laïnh gioïng: – Ngöôi nghó khoâng noùi maø ñöôïc sao? Hay ngöôi nghó cuõng nhö thuôû naøo, ta khoâng ñuû tö caùch buoäc ngöôi phaûi noùi? Haø Töû Kieân thôû ra nheø nheï: – Moät phaàn ñeä khoâng theå noùi. Phaàn khaùc, ñuùng nhö lôøi nhaân huynh vöøa baûo, nhaân huynh khoâng theå buoäc ñeä noùi ra ñieàu khoâng theå noùi. Maïnh Ñaït Nhaân baät rít: – Ngöôi coù muoán bieát ñoä naøy thaân thuû cuûa ta ñaõ khaùc tröôùc nhö theá naøo khoâng? Haõy tieáp thöû cuûa ta moät chieâu xem sao. Ñôõ! Vuø... Mieäng noùi tay xuaát thuû, thaùi ñoä cuûa Maïnh Ñaït Nhaân laøm cho Haø Töû Kieân phaûi keâu leân: – Sao nhaân huynh cöù buoäc ñeä phaûi xuaát thuû? Ñeä... Haø Töû Kieân vuït ñoåi gioïng, do nhaän ra chöôûng löïc cuûa Maïnh Ñaït Nhaân quaû khoâng theå xem thöôøng. Y keâu: – Cung hæ nhaân huynh ñaõ coù coâng phu tieán trieån. Daàu vaäy, ñeä vaãn khoâng muoán ñaéc toäi vôùi nhaân huynh. Ñôõ! Y cuõng xuaát ra moät chöôûng kình thaêm doø. Vuø... Vuø... Tieáng chaán kình laøm cho Haø Töû Kieân hoang mang: – Chæ chöa ñaày moät naêm khoâng gaëp laïi, nhaân huynh ñaõ coù baûn laõnh theá naøy, nhaát ñònh leänh sö phaûi laø baäc cao nhaân aån theá? Chöa theå ñaéc thuû ngay, Maïnh Ñaït Nhaân phaãn noä: – Haø Töû Kieân, ngöôi quaû coù thaân thuû khoâng vöøa. Cung chuû sö phuï ngöôi quaû Nguoànï: MAI HOA TRANG 115 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám kheùo choïn ngöôi ñeå truyeàn tuyeät kyõ. Chieâu thöù hai, ñôõ! (Khuyeát Danh) Vuø... Haø Töû Kieân coá tình luøi laïi: – Ñeä khoâng muoán gaây theâm ngoä nhaän nöõa ñoái vôùi nhaân huynh. Ñöøng buoäc ñeä laøm ñieàu ngöôïc laïi. Maïnh Ñaït Nhaân vaãn baùm theo nhö hình vôùi boùng: – Giöõa ta vaø ngöôi ñaâu coøn laø ngoä nhaän. Chôù nhieàu lôøi! Ñôõ! Vuø... Haø Töû Kieân bieán saéc: – Boä phaùp thaät cao minh! Ñeä ñaønh phaûi ñaéc toäi thoâi! Chôù traùch ñeä! Ñôõ! Vuø... AÀm! Maïnh Ñaït Nhaân thoaùng chao ngöôøi. Ñieàu ñoù caøng khieán Maïnh Ñaït Nhaân theâm khích ñoäng: – Coâng phu Ñòa Khuyeát Cung quaû lôïi haïi! Xem chieâu! Vuø... Haø Töû Kieân ít nhieàu cuõng kieân deø tröôùc thaùi ñoä quaù hung haõn cuûa Maïnh Ñaït Nhaân: – Neáu nhaân huynh cöù maõi böùc baùch theá naøy, ñeä...! Tieáp chieâu! Vuø... AÀm! Maïnh Ñaït Nhaân chao ngöôøi thaät maïnh, nhöng vaãn kòp thaáy toaøn thaân Haø Töû Kieân cuõng khöïng laïi. Thaät söï phaán khích, Maïnh Ñaït Nhaân thi trieån boä phaùp Baùt Quaùi Du Hình Boä, vaây aùp Haø Töû Kieân: – Hoùa ra ngöôi chaúng cao minh hôn ta bao nhieâu! Baây giôø thì ñôõ! Vuùt! Vuø... Haø Töû Kieân caûm thaáy khoù theå nhaän ñònh ñuùng phöông vò cuûa Maïnh Ñaït Nhaân neân tö theá phaùt chieâu coù phaàn caån troïng: – Cho duø nhaân huynh coù theå thaéng, nhöng chôù mong ñeä phaûi noùi ra nhöõng ñieàu khoâng theå noùi. Vuø... AÀm! Nhôø coù Baùt Quaùi Du Hình Boä hoã trôï, Maïnh Ñaït Nhaân caøng luùc caøng phaùt Nguoànï: MAI HOA TRANG 116 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 12. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) chieâu linh hoaït hôn, bieán aûo hôn vaø coù phaàn ñôõ hao toán chaân löïc hôn so vôùi caùch tröïc dieän ñoái chieâu nhö luùc ñaàu. – Duø ngöôi khoâng chòu noùi ta vaãn coù theå bieát ñoù laø do Ñòa Khuyeát Cung nhaém vaøo bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng. Haønh vi cuûa Ñòa Khuyeát Cung ñaâu ñaùng xem laø haønh vi quang minh loãi laïc! Ñôõ! Vuø... Haø Töû Kieân thoaùng khöïng ngöôøi: – Boån cung coù laøm chuyeän gì cuõng laø vì duy trì chính nghóa, sao nhaân huynh laïi...! OÂi chao! Coâng phu cuûa nhaân huynh quaû bieán aûo! Xem chieâu! Vuø... AÀm! Do moät thoaùng khöïng ngöôøi vaø phaân taâm, Haø Töû Kieân lieàn bò kình löïc cuûa Maïnh Ñaït Nhaân chaán luøi. Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc chieám giöõ tieân cô, phaùt ra ba chieâu cuøng moät luùc: – Chính nghóa gì haønh vi möu ñoà chieám ñoaït bí kíp cuûa ngöôøi? Ñôõ! Ñôõ! Ñôõ! Vuø...! Vuø...! Vuø...! Phaùt ra moät chieâu, Maïnh Ñaït Nhaân tieán veà phía tröôùc moät böôùc vaø böùc Haø Töû Kieân phaûi luøi moät böôùc. Vò chi Haø Töû Kieân tuy ñaõ luøi ba böôùc nhöng vaãn chöa thoaùt söï truy böùc cuûa Maïnh Ñaït Nhaân. Haø Töû Kieân baät gaàm leân: – Daãu theá naøo, nhaân huynh cuõng ñöøng mong buoäc ñeä phaûi thoá loä. Nhaân huynh haõy caãn troïng! Ñôõ! Baèng caùch xuaát thuû laï luøng, Haø Töû Kieân khoâng nhöõng khoâng coøn luøi laïi nöõa maø y coøn baát ngôø vaãy tay haát ra moät kình gaàn nhö laø voâ löïc. Viu. Tuy bieát Haø Töû Kieân khoâng theå töï ñuøa vôùi sinh maïng, nghóa laø chieâu coâng dôõ tuy voâ löïc nhöng khoâng haún khoâng lôïi haïi, nhöng Maïnh Ñaït Nhaân vaãn kieân gan giöõ nguyeân chöôûng theá. AÀm! Coâng phu voâ löïc cuûa Haø Töû Kieân khoâng ngôø laïi ñuû löïc ñeå ñaåy Maïnh Ñaït Nhaân luøi veà phía sau, vaø luøi ñuùng ba böôùc nhö Haø Töû Kieân luùc naõy ñaõ luøi laïi. Tuy kinh taâm, nhöng Maïnh Ñaït Nhaân vaãn kòp hieåu ra vaø laäp töùc duøng Baùt Quaùi Du Hình Boä tieáp tuïc vaây aùp Haø Töû Kieân: Nguoànï: MAI HOA TRANG 117 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 13. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Khoâng ngôø Haø Töû Kieân ngöôi laïi coù phuùc phaän saâu daày, ñöôïc cung chuû Ñòa Khuyeát Cung truyeàn cho bí kíp Voâ Minh. Phaûi chaêng ñoù laø nhôø ngöôi vaø phuï thaân ngöôi ñaõ töï tay daâng naïp bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng cho laõo thaát phu hoï Nhaäm? Ngöôi thaät ñaùng cheát! Ñôõ! Vuùt! Vuø! Laïi bò Maïnh Ñaït Nhaân duøng boä phaùp bieán aûo ñeå che giaáu phöông vò, Haø Töû Kieân ñaønh duøng laïi ñaáu phaùp ñaõ duøng laø caân nhaéc cho töøng chieâu coâng, cuõng caân nhaéc töøng lôøi noùi. Y chôït hoûi: – Bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng neáu coù, hieän vaãn do leänh ñaïi cöûu Toân Baèng chieám giöõ, sao nhaân huynh vu vieäc ñoù cho phuï töû ñeä? Vuø... AÀm! Caûm thaáy vôùi boä phaùp Baùt Quaùi Du Hình Boä deã daøng thuû thaéng hôn. Maïnh Ñaït Nhaân ung dung xuaát thuû vöøa baûo: – Gia ñaïi cöûu laøm sao coù ñöôïc bí kíp neáu tröôùc ñoù bí kíp ñaõ bò maát? Ta coøn ngôø, chính Ñòa Khuyeát Cung ñaõ leùn khai quaät moä phaàn song thaân ta. Tieáp chieâu! Vuø... Haø Töû Kieân vaãn caån troïng, chôø ñeán luùc nhaän ñònh roõ phöông vò Maïnh Ñaït Nhaân phaùt chieâu môùi xuaát chieâu hoaøn thuû. – Ñeä cuõng bieát moä phaàn cuûa song thaân huynh ñaõ bò ai ñoù khai quaät. Tuy vaäy, ñeä vaãn daùm chaéc boån cung khoâng heà coù haønh vi baát caän nhaân tình nhö vaäy. Vuø... AÀm! Maïnh Ñaït Nhaân chôït quaùt: – Ngöôi ñang laø ngöôøi Ñòa Khuyeát Cung, leõ ñöông nhieân ngöôi phaûi beânh vöïc cho Ñòa Khuyeát Cung. Xem chöôûng! Vuø... Haø Töû Kieân cuõng ñoäng noä: – Chuû tröông cuûa boån cung vaãn laø luoân duy trì chaùnh nghóa. Nhaân huynh khoâng ñöôïc hoà ñoà! Ñôõ! Vuø... AÀm! Maïnh Ñaït Nhaân thònh noä: – Ngöu taàm ngöu, maõ taàm maõ. Haø gia caùc ngöôi vaãn laø haïng ngöôøi coù cuøng taâm ñòa vôùi luõ Ñòa Khuyeát Cung giaû nhaân giaû nghóa. Naïp maïng! Nguoànï: MAI HOA TRANG 118 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 14. Vaïn Löu Quy Toâng Vuø...! Vuø...! Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Tröôùc chieâu chöôûng lieân hoaøn vaø ñöôïc xuaát phaùt töø hai phía cuøng moät luùc cuûa Maïnh Ñaït Nhaân, coäng vôùi lôøi noùi haøm yù xuùc phaïm Haø gia cuûa Maïnh Ñaït Nhaân, taát caû khieán Haø Töû Kieân noä khí xung thieân: – Muoán noùi ngöôøi, tröôùc heát haõy nghó ñeán mình. Nhaân huynh töôûng ai trong Maïnh gia cuõng ñeàu toát ñeïp caû sao? Haõy ñi maø hoûi laõo Toân Baèng. Hoûi xem laõo ñaõ laøm gì beân caïnh thi theå cuûa leänh tieân ñöôøng, luùc laõo bò Haø Töû Kieân naøy tình côø baét gaëp? Khoâng bieát chöøng chính Toân Baèng môùi laø hung thuû ñaõ saùt haïi song thaân cuûa nhaân huynh. Xem chieâu! Vuø... Lôøi noùi cuûa Haø Töû Kieân khieán Maïnh Ñaït Nhaân phaûi chaán doäng. AÀm! AÀm! Do taâm thaàn baát oån, chöôûng kình cuûa Haø Töû Kieân laøm cho Maïnh Ñaït Nhaân laûo ñaûo. Coù cô hoäi, Haø Töû Kieân löôùt ñeán: – Döôøng nhö nhaân huynh vaãn chöa bieát nguyeân nhaân hai naêm tröôùc leänh ñaïi cöûu quyeát ñònh haï ñoäc haõm haïi Haø Töû Kieân naøy? Xem ra nhaân huynh thaät söï laø keû hoà ñoà! Ñôõ! Vuø! Trong taâm trí vuït naûy sinh nhieàu nghi vaán hoang mang, khieán phaûn öùng cuûa Maïnh Ñaït Nhaân keå nhö quaù chaäm so vôùi chieâu coâng ñaày uy löïc cuûa Haø Töû Kieân. Maïnh Ñaït Nhaân chæ kòp thi trieån Baùt Quaùi Du Hình Boä vaøo luùc quaù muoän. Vuùt! AÀm! Bò chaán kình ñaû maïnh, Maïnh Ñaït Nhaân thaáy kinh maïch baát oån voäi xoay ngöôøi boû chaïy. Vuùt! Haø Töû Kieân khoâng ñuoåi theo. Traùi laïi, y coá tình noùi vôùi theo: – Chæ moät laàn naøy thoâi, ñeä coøn nhaân nhöôïng phaàn naøo. Laàn sau, neáu nhaân huynh coøn coù lôøi xuùc phaïm ñeán Haø gia, maïo phaïm ñeán Ñòa Khuyeát Cung, chôù traùch ñeä. Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ chaïy xa, khoâng coøn nghe nhöõng lôøi cuoái cuûa Haø Töû Kieân ñang noùi. Tuy vaäy, Maïnh Ñaït Nhaân vaãn ngaám ngaàm thöøa nhaän moät söï thaät chua chaùt, ñoù laø sôû hoïc cuûa baûn thaân vaãn chöa theå hôn Haø Töû Kieân. Vaø neáu Haø Töû Kieân khoâng nhaân nhöôïng, neáu Haø Töû Kieân quyeát lieät ñuoåi theo, coù leõ sinh maïng cuûa Nguoànï: MAI HOA TRANG 119 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 15. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Maïnh Ñaït Nhaân khoù baûo toaøn Thaät khoù chaáp nhaän söï thaät ñoù, Maïnh Ñaït Nhaân thaát voïng vaø ngao ngaùn böôùc töøng böôùc chaân naëng neà. Ñang ñi, Maïnh Ñaït Nhaân chôït hoát hoaûng khi baát ngôø nghe thanh aâm cuûa Baïch Quan Nguyeät vang leân: – Thì ra ngöôi ôû ñaây? Sao baûo ngöôi seõ theo ta ñeán choã coù khoái ñaù bò moät chöôûng kình chaán vôõ? Vuùt! Baïch Quan Nguyeät hieän thaân vôùi veû maët lo laéng. Thaáy vaäy, Maïnh Ñaït Nhaân luùng tuùng, ñöa tay leân ñaàu, ñònh buoâng xoõa ñaàu toùc khaù daøi nhö töø luùc ôû Haéc Thaïch Ñaûo, Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ luoân ñeå nhö theá. Nhöng Baïch Quan Nguyeät chôït xua tay ngaên laïi: – Ñöøng! Ngöôi bôùi toùc nhö vaäy seõ coù dieän maïo deã coi hôn. Hoùa ra ngöôi cuõng tuaán tuù ñaâu keùm gì nhò sö huynh ta maø ngöôi ñaõ nhìn thaáy? Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi göôïng: – Tieåu nhaân laøm sao daùm so vôùi leänh nhò sö huynh... – Ñöông nhieân vôùi dieän maïo saïm ñen nhö ngöôi ñaâu theå so saùnh vôùi nhò sö huynh. Ñoù laø chöa keå ñaïi sö huynh ta coøn tuaán tuù hôn nhò sö huynh boäi phaàn. Duø khoâng ñeå taâm nhöng Maïnh Ñaït Nhaân vaãn thaáy, luùc Baïch Quan Nguyeät ñeà caäp ñeán ñaïi sö huynh maét naøng vuït saùng loùng laùnh. Vaø neáu Maïnh Ñaït Nhaân khoâng ñoaùn nhaàm, coù leõ luùc naøy maët naøng cuõng böøng ñoû. Chæ tieác, boùng ñeâm haõy coøn buoâng phuû, Maïnh Ñaït Nhaân khoâng theå bieát nhaän ñònh ñoù laø ñuùng hay laø sai. Tuy vaäy, thaàn trí cuûa Baïch Quan Nguyeät cuõng coù phaàn naøo thaát thöôøng, coù leõ vì chôït nghó ñeán vò ñaïi sö huynh neân naøng khoâng coøn leân tieáng ngaên caûn nöõa, cho duø roõ raøng naøng ñang nhìn thaáy Maïnh Ñaït Nhaân vaãn buoâng xoõa maùi toùc, laøm traùi meänh leänh cuûa naøng. Maïnh Ñaït Nhaân vaäy laø trôû laïi nhaân daïng moät gaõ quaùi nhaân, coù maùi toùc daøi buoâng xoõa Maïnh Ñaït Nhaân hy voïng seõ khoâng ai, qua dieän maïo, nhaän ra lai lòch maø Maïnh Ñaït Nhaân chöa muoán boäc loä. Ñeå Baïch Quan Nguyeät khoâng hoûi gì nöõa veà chuyeän coù lieân quan ñeán söï chaäm treã, cuõng lieân quan ñeán maùi toùc khoâng roõ taïi sao luùc naûy Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ bôùi leân giôø laïi buoâng xoõa, Maïnh Ñaït Nhaân coá tình hoûi naøng: – Chuû nhaân ñaõ nhìn thaáy khoái ñaù bò chöôûng kình chaán vôõ? Söïc nhôù laïi, Baïch Quan Nguyeät vöøa chaàm chaäm böôùc ñi vöøa huyeân thuyeân thuaät cho Maïnh Ñaït Nhaân nghe veà moät nhaân vaät kyø laï. Naøng baûo: – Nhöõng gì ngöôi noùi veà nhò vieän nhò cung ñeàu ñuùng. Hoùa ra nhaân vaät ñaõ phoâ Nguoànï: MAI HOA TRANG 120 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 16. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) dieãn coâng phu, moät chöôûng chaán vôõ hoaøn toaøn moät taûng ñaù naëng ngaøn caân chính laø vieän chuû Baùch Nhaân Vieän. Ngöôi khoâng ñöôïc muïc kích keå cuõng tieác. Luùc ta ñeán nôi thì ñaõ coù boán gaõ ñeä töû Ñòa Khuyeát Cung ôû ñoù. Chuùng cuõng vì nghe tieáng chaán kình neân tìm ñeán tröôùc ta. Sau khi xem xong, chuùng coøn ba hoa vôùi nhau, cho coâng phu chaán vôõ taûng ñaù khoâng lôïi haïi baèng Voâ Minh Thaàn Coâng naøo ñoù cuûa cung chuû boïn chuùng. Ñang luùc chuùng ba hoa thì nhaân vaät noï xuaát hieän. Maïnh Ñaït Nhaân vì ñaõ nghe bieát ñoaïn naøy neân coù veû khoâng quan taâm, ñoàng thôøi cöù maõi nghó ñeán nhöõng lôøi Haø Töû Kieân luùc naûy thoá loä. Baïch Quan Nguyeät phaùt hieän thaùi ñoä cuûa Maïnh Ñaït Nhaân neân giaän döõ keâu leân: – Ngöôi coù nghe ta keå khoâng vaäy? Neáu bieát ngöôi khoâng caàn nghe, ta... Maïnh Ñaït Nhaân göông maët: – Tieåu nhaân vaãn nghe chuû nhaân keå ñaáy thoâi! Khoâng phaûi chuû nhaân ñang keå ñeán ñoaïn nhaân vaät noï xuaát hieän vaø tröøng trò boïn ñeä töû Ñòa Khuyeát Cung moät meû doù sao? Baïch Quan Nguyeät trôïn maét: – Sao ngöôi bieát boïn chuùng bò tröøng trò? Ta chöa ñeà caäp ñeán maø? Maïnh Ñaït Nhaân coá che giaáu thaùi ñoä boái roái: – Cuõng deã ñoaùn thoâi maø! – Ngöôi ñoaùn theá naøo? Maïnh Ñaït Nhaân mieãn cöôõng giaûi thích: – Theo lôøi chuû nhaân luùc ñaàu ñaõ keå thì boïn hoï ba hoa veà coâng phu cuûa sö phuï hoï, nghóa laø baøi xích cheâ bai coâng phu cuûa keû khaùc. Khoâng may cho hoï, nhaân vaät noï laïi laø vieän chuû Baùch Nhaân Vieän. Do vaäy, nhaân vaät noï xuaát hieän ñeû laøm gì neáu khoâng phaûi ñeå tröøng trò toäi ba hoa cuûa hoï? Baïch Quan Nguyeät nhìn söõng Maïnh Ñaït Nhaân: – Ñoaùn ñuùng vaø deã daøng nhö vaäy, xem ra ngöôi khoâng phaûi keùm thoâng minh, neáu khoâng muoán noùi laø ngöôïc laïi. Vaäy ngöôi ñoaùn xem, keát quaû laø theá naøo? Maïnh Ñaït Nhaân laéc ñaàu: – Tieåu nhaân laøm sao bieát ñöôïc neáu chuû nhaân khoâng keå tieáp. Naøng baûo: – Neáu ñôïi ta keå, ta caàn gi baûo ngöôi ñoaùn? Naøo, ngöôi thöû ñoaùn xem naøo. Maïnh Ñaït Nhaân phaûi mieãn cöôõng ñoaùn: – Do saéc maët cuûa chuû nhaân khoâng coù daáu hieäu kinh hoaøng, tieåu nhaân ñoaùn Nguoànï: MAI HOA TRANG 121 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 17. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám nhaân vaät noï chæ tröøng trò chieáu leä, sau ñoù boû qua cho hoï? (Khuyeát Danh) Baïch Quan Nguyeät toû yù thaùn phuïc: – Ngöôi ñoaùn ñuùng roài. Khoâng nhö ta, thoaït ñaàu ta nghó theá naøo boïn hoï cuõng bò saùt haïi. Ngöôi nhôø ñaâu maø... Maïnh Ñaït Nhaân phì cöôøi: – Tieåu nhaân chæ ñoaùn böøa, khoâng ngôø laïi ñuùng. Theá môùi bieát... Lôøi cuûa Maïnh Ñaït Nhaân chöa döùt, töø choã khuaát gaàn ñoù boãng coù moät thanh aâm laïnh luøng vang leân: – Vò taát ñoù laø do ngöôi ñoaùn böøa. Xem ra vieäc ngöôi töï haï mình, nguyeän laøm noâ boäc cho tieåu sö muoäi ta haún phaûi coù möu ñoà. Baïch Quan Nguyeät nhaûy caãng vaø reo leân khi thaáy töø phía ñoù coù moät nhaân vaät xuaát hieän. oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 122 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2