Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 15

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

55
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 15: Những thi thể không đầu Bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng khi Mạnh Đạt Nhân xả công, khôi phục nguyên trạng. Sau một lúc lâu dùng bí thuật Địa Thính để ngưng thần nghe ngóng, Mạnh Đạt Nhân thận trọng bước đi theo ngách đá.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 15

 1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Möôøi Laêm NHÖNG THI THEÅ KHOÂNG ÑAÀU B aàu khoâng khí hoaøn toaøn tænh laëng khi Maïnh Ñaït Nhaân xaû coâng, khoâi phuïc nguyeân traïng. Sau moät luùc laâu duøng bí thuaät Ñòa Thính ñeå ngöng thaàn nghe ngoùng, Maïnh Ñaït Nhaân thaän troïng böôùc ñi theo ngaùch ñaù. Ngaùch ñaù töông ñoái thaúng, neáu khoâng keå moät choã reõ Maïnh Ñaït Nhaân vöøa coá tình boû qua. Vaø caøng ñi, Maïnh Ñaït Nhaân thaáy ngaùch ñaù caøng heïp daàn. Ñeán khi ngaùch ñaù ñoät ngoät chaám döùt, chæ coøn laø moät khe ñaù quaù heïp, ñeán ñoä Maïnh Ñaït Nhaân khoâng theå naøo laùch ngöôøi böôùc qua beân ngoaøi khe ñaù, boãng coù aùnh saùng leo leùt xuaát hieän loït vaøo muïc quang Maïnh Ñaït Nhaân. Laø thöù aùnh saùng chaäp chôøn, chính laø aùnh saùng phaùt ra töø haøo quang ngoïn ñuoác chaúng haïn, Maïnh Ñaït Nhaân nghó nhö theá vaø tin ôû beân ngoaøi khe ñaù coù ngöôøi. Quaû nhieân laø coù ngöôøi hieän dieän, Maïnh Ñaït Nhaân nghe nhaân vaät ñoù laåm baåm töø beân ngoaøi khe ñaù: – Quaû nhieân coù nhieàu veát tích löu laïi cho thaáy chuùng ñeàu laø coâng phu tuyeät kyõ cuûa caùc phaùi. Thính löïc cuûa Maïnh Ñaït Nhaân chöa ñuû tinh töôøng, töø beân ngoaøi khe ñaù boãng vang leân moät aâm thanh khaùc cho bieát coù ñeán hai ngöôøi cuøng hieän dieän, khoâng phaûi chæ coù moät nhö môùi ñaàu Maïnh Ñaït Nhaân laäm nghó. Nhaân vaät naøy leân tieáng vôùi nhöõng nhaän ñònh heát söùc tinh teá: – Coù ñieàu laï, ngöôi nhaän thaáy khoâng, Vi Haûi? Ñaây laø moät nôi taän cuøng cuûa Tam Ñieäp Coác, moät ñoäng trong höõu ñoäng maø suoát traêm naêm qua voõ laâm khoâng ai ngôø laø coù. Ñieàu gì caùc tröôûng boái cuûa caùc phaùi traêm naêm tröôùc phaûi vaøo ñeán taän ñaây? Chuyeän gì ñaõ xaûy ra cho hoï? Cöù cho laø hoï ñoàng loaït thaûm töû, côù sao chæ coù nhöõng veát tích naøy löu laïi? Di coát cuûa hoï ÔÛ ñaâu, sao khoâng thaáy? Höø! Vaø neáu cho raèng thôøi gian moät traêm naêm ñuû laøm cho di coát hoï tan bieán, vaäy vuõ khí cuûa hoï thì sao? Thieáu Laâm coù Thieàn Tröôïng, Voõ Ñang, Nga My, Coân Luaân thì thieän duïng kieám, tröôûng laõo boån bang thì coù Ñaû Caåu Boång, nhöõng lôïi khí naøy ñaâu deã bò huûy hoaïi theo thôøi gian? Maïnh Ñaït Nhaân giaät mình. Vaäy laø ngöôøi cuûa caùc phaùi döôùi söï daãn daét cuûa Ñòa Khuyeát Cung sau khi hoãn chieán vôùi Thaàn Moân, taát caû ñeàu boû ñi. Rieâng vaãn coøn Dö Vò Haûi vaø moät nhaân vaät nöõa vöøa neâu nhieàu nghi vaán saéc saûo, ñeàu laø ngöôøi cuûa Caùi Bang vaãn löu laïi ñeå doø Nguoànï: MAI HOA TRANG 171 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) xeùt. Chöùng toû Caùi Bang ñang thaät söï nghi ngôø nhöõng gì goïi laø bí aån cuûa Tam Ñieäp Coác ñaõ ñöôïc cung chuû Ñòa Khuyeát Cung khaùm phaù vaø caùo giaùc vôùi quaàn huøng. Ñaõ saün chuû yù nghi ngôø daõ taâm cuûa nhò vieän nhò cung, cho ñaây laø moät ñaïi aâm möu, voâ hình trung Maïnh Ñaït Nhaân ñoàng caûm vôùi thaùi ñoä cuûa Caùi Bang. Ñeå khoâng ai phaùt hieän, Maïnh Ñaït Nhaân coá tình beá khí, tieáp tuïc laéng nghe nhöõng gi Dö Vi Haûi vaø nhaân vaät kia trao ñoåi. Coù tieáng Dö Vi Haûi nghi ngôø: – Luùc naûy sao khoâng nghe cung chuû Ñòa Khuyeát Cung ñeà caäp ñeán nguyeân do khieán y phaùt hieän nôi löu giöõ veát tích naøy? Nhaân vaät kia deø daët ñaùp: – Cuõng coù theå khoâng ai hoûi ñeán, hoaëc giaû y coá tình khoâng nhaéc ñeán chuyeän naøy. Dö Vi Haûi cheùp mieäng: – ÔÛ taän trong cuøng cuûa Tam Ñieäp Coác ñaâu ai ngôø laïi coù theâm moät bí ñoäng nöõa. Tröôøng laõo nghó sao, phaûi chaêng di coát cuûa nhöõng nhaân vaät tröôùc kia hieän ñöôïc aån giaáu ôû moät bí ñoäng naøo khaùc, khoâng chæ rieâng bí ñoäng ñöôïc cung chuû Ñòa Khuyeát Cung phaùt hieän? – Ngöôi nghó nhöõng chuyeän hoang ñöôøng gi theá, Dö Vi Haûi? ÔÛ phaàn ngoaøi bí ñoäng naøy, caû traêm naêm qua ñaâu phaûi ít ngöôøi ñeán ñaây doø xeùt, vaø khoâng moät ai phaùt hieän bí ñoäng naøy. Chöùng toû ôû Tam Ñieäp Coác khoâng heà coù theâm bí ñoäng thöù hai. Vì neáu coù, coù leõ ñaõ bò ngöôøi Ñòa Khuyeát Cung phaùt hieän. Dö Vi Haûi vuït traàm gioïng: – Tröôùc kia tröôûng laõo töøng nhaéc nhôû ñeä töû, ñöøng voäi tin vaøo nhöõng gì Ñòa Khuyeát Cung bieåu hieän. Nhöng hoâm nay, khaåu ngöõ cuûa tröôûng laõo döôøng nhö baét ñaàu tin vaøo Ñòa Khuyeát Cung? Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi thaàm, vaäy laø theâm moät tröôûng laõo Caùi Bang nöõa, ngoaøi Ñoaøn Thöôøng Thaéng voán laø ngöôøi cuûa Baùch Nhaân Vieän, traø troän vaøo Caùi Bang vôùi möu ñoà ñen toái, tröôùc sau ñaõ laàn löôït ñeå loä thaùi ñoä ñoàng tình vôùi Ñòa Khuyeát Cung. Vò tröôûng laõo ñoù phì cöôøi: – Ngöôi ñöøng cho ta laø haïng ngöôøi quaù xoác noåi nhö Ñoaøn Thöôøng Thaéng, haén ta ñaõ tin töôûng Ñòa Khuyeát Cung ñaâu. Coù chaêng sau chuyeän vöøa roài, cung chuû Ñòa Khuyeát Cung cuõng ñaõ ñöôïc quaàn huøng suy toân laøm minh chuû, hieän taïi duø muoán hay khoâng ñoàng tình vôùi chuyeän naøy cuõng khoâng theå ñi ngöôïc laïi vôùi traøo löu cuûa giang hoà. Tröôùc moät doøng nöôùc ñang cuoàn cuoän chaûy, ngöôi khaùng laïi laø ngöôi cheát. Haõy ñeå maëc cho doøng nöôùc chaûy ñi, hieåu chöa? Dö Vi Haûi hoang mang: – Nhöng roõ raøng tröôûng laõo vaãn coù yù nghi ngôø? Vì theá, tröôûng laõo môùi coù yù Nguoànï: MAI HOA TRANG 172 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám ñöa ñeä töû ñeán ñaây ñeå doø xeùt. Khoâng phaûi theá sao? (Khuyeát Danh) Vò tröôûng laõo baät cöôøi: – Tin ngöôøi thì neân tin nhöng phoøng ngöôøi vaãn cöù phoøng. Neáu ngöôi muoán sau naøy ñuû taøi löïc thay quyeàn bang chuû, thieån nghó, baây giôø ngöôi neân taäp suy nghó theo caùch nghó cuûa ta, chæ coù lôïi chöù khoâng coù haïi cho ngöôi. Thoâi! Chuùng ta ñi. Vaø Maïnh Ñaït Nhaân töø khe ñaù nhìn thaáy aùnh saùng chaäp chôøn ñi xa daàn. Tuy vaäy, caâu noùi cuoái cuøng cuûa Dö Vi Haûi, Maïnh Ñaït Nhaân vaãn kòp nghe. Dö Vi Haûi baûo: – Cuõng hôn canh ba roài, e chuùng ta khoâng kòp ñeán traán thaønh phía tröôùc ñeå nghó ngôi. Hôn canh ba? Ñieàu naøy giuùp cho Maïnh Ñaït Nhaân nhaän ra khoaûng thôøi gian bò hoân meâ sau khi rôi xuoáng khe vöïc, ñoù laø gaàn troïn moät ngaøy. Thaûo naøo ôû phía ngoaøi, ñeå doø xeùt, Dö Vi Haûi vaø vò tröôûng laõo kia phaûi caàn ñeán ñuoác. Qua caâu chuyeän vöøa nghe, Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ coù hai nhaän ñònh. Nhaän ñònh thöù nhaát, coù lieân quan ñeán Caùi Bang, laø Dö Vi Haûi vôùi haäu thuaãn cuûa moät nhaân vaät tröôûng laõo ñang coù yù ñoà tieám ñoaït ngoâi vò bang chuû. Höø! Cuõng nhö Ñòa Khuyeát Cung thoâi, Dö Vi Haûi cuõng coù daõ taâm ñen toái. Coøn nhaän ñònh thöù hai laø veà ñòa hình Tam Ñieäp Coác, Maïnh Ñaït Nhaân khoâng theå khoâng coù yù nghó kyø laï veà ngöõ nghóa cuûa ba chöõ Tam Ñieäp Coác. Lieäu coù laø ngaãu nhieân khoâng khi trong ba chöõ ñoù coù toàn taïi chöõ tam? Nhö yù nghó cuûa Dö Vi Haûi bò vò tröôûng laõo cho laø hoang ñöôøng, Tam Ñieäp Coác ñaõ coù moät ñoäng trung höõu ñoäng (moät ñoäng thaát trong loøng moät ñoäng thaát khaùc), vò chi laø hai, chöa phaûi laø ba nhö chöõ tam trong ba chöõ Tam Ñieäp Coác. Vaø do nôi Maïnh Ñaït Nhaân ñang aån raát gaàn vôùi bí ñoäng ñöôïc phaùt hieän ngay beân trong coác Tam Ñieäp, coù theå naøo ñaây chính laø phaàn bí ñoäng thöù hai, cuõng laø ñoäng thaát thöù ba ôû Tam Ñieäp Coác? Maïnh Ñaït Nhaân chôït nghe maët noùng böøng böøng vaø nghó, coù leõ baûn thaân seõ laø ngöôøi ñaàu tieân sau moät traêm naêm phaùt hieän nhöõng bí aån thaät söï cuûa Tam Ñieäp Coác. Giaû nhö Maïnh Ñaït Nhaân nghó ñuùng, Tam Ñieäp Coác phaûi coù ba ñoäng thaát vaø moïi ngöôøi chæ môùi phaùt hieän coù hai, thì ñoäng thaát cuoái cuøng phaûi chaêng seõ laø nôi aån chöùa toaøn boä di coát cuûa nhöõng ai traêm naêm tröôùc ñaõ thaát tung? Boàn choàn vôùi yù nghó naøy, Maïnh Ñaït Nhaân thaät söï noân nao troâng chôø trôøi saùng. Chí ít, vôùi aùnh döông quang, duø laø nhôït nhaït, vaãn deã daøng giuùp Maïnh Ñaït Nhaân kieåm ñònh laïi nhöõng gi ñang nghó. Phaûi chôø ñôïi nhö theá naøy quaû laø ñieàu thaät khoù khaên. Nguoànï: MAI HOA TRANG 173 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) AÙnh döông quang ñaõ coù nhöng haàu nhö khoâng höõu ích nhö Maïnh Ñaït Nhaân hy voïng. Bôûi aùnh saùng traøn vaøo ñoäng thaát ñaõ laø ít, vaø khi xuyeân qua khe ñaù, ñeán taän choã Maïnh Ñaït Nhaân ñang ngoài laïi coøn ít hôn. Do ñoù, luùc Maïnh Ñaït Nhaân theo khe ñaù ñi ngöôïc trôû laïi, caøng di chuyeån xa caøng môø nhaït daàn. Ñeán choã reõ, nôi ñeâm qua Maïnh Ñaït Nhaân boû qua, luùc Maïnh Ñaït Nhaân baét ñaàu ñi theo loái reõ ñeå tieán vaøo ngaùch ñaù beân höõu, aùnh saùng theo aùnh döông quang ñöa ñeán vaäy laø hoaøn toaøn bieán maát. Bôûi mong muoán phaùt hieän bí aån thaät söï ÔÛ Tam Ñieäp Coác, cuõng laø nieàm hy voïng tìm ñöôïc loái thoaùt thaân, Maïnh Ñaït Nhaân moät laàn nöõa phaûi chaáp nhaän di chuyeån trong boùng ñeâm vónh haèng. Theá nhöng, Maïnh Ñaït Nhaân chôït toû ra caån troïng khaùc thöôøng, vì neáu Maïnh Ñaït Nhaân khoâng ngôõ baûn thaân vöøa bò hoa maét thì döôøng nhö, chæ môùi ñaây thoâi, trong moät thoaùng tình côø vaø nhanh thaät nhanh, coù moät tia saùng chôït loùe leân töø ñaâu ñoù phía tröôùc loït vaøo muïc quang Maïnh Ñaït Nhaân. “Laø myõ phuï töï xöng laø moân chuû Thaàn Moân? Muï vaãn khoâng cam taâm neáu chöa nhìn thaáy ta thaät söï ñaõ cheát? Muï coá tình xuoáng ñaùy vöïc vaø ñang tìm kieám thi theå cuûa ta?” Maïnh Ñaït Nhaân lo laéng vôùi yù nghó naøy, voäi beá khí vaø di chuyeån vöøa chaäm vöøa thaät nheï nhaøng. Trong vaùch ñaù coù daáu hieäu thoâng thoaùng, chöùng toû höôùng Maïnh Ñaït Nhaân ñang ñi coù nhieàu hy voïng daõn ñeán sinh loä. Maïnh Ñaït Nhaân vaãn khoâng moät chuùt lôi loûng, tuy khoâng coøn nhìn thaáy baát kyø tia saùng naøo nöõa nhö ñaõ moät laàn ngôõ laø ñaõ nhìn thaáy. Neàn ñaát döôùi chaân Maïnh Ñaït Nhaân coù veû nhö caøng luùc caøng aåm öôùt. Ñieàu naøy giuùp cho Maïnh Ñaït Nhaân di chuyeån deã daøng hôn do khoâng caàn phaûi doø daãm vaø traùnh vieäc bò vaáp vaøo nhöõng moâ ñaù ñoät ngoät nhoâ leân khoûi maët ñaát. Nhöng thuûy chung Maïnh Ñaït Nhaân vaãn khoâng coøn nhìn thaáy moät tia saùng naøo loùe leân, khieán Maïnh Ñaït Nhaân laïi ñaâm ra nghi ngôø chính baûn thaân, nghó baûn thaân ñaõ bò hoa maét daãn ñeán vieäc ngôõ raèng ñaõ nhìn thaáy tia saùng. Roài cuõng ñeán luùc Maïnh Ñaït Nhaân khoâng caàn ngöng thaàn nghe ngoùng vaãn phaùt hieän ôø phía tröôùc coù nhöõng chuoãi tieáng ñoäng lieân tuïc, khoâng heà giaùn ñoaïn, voïng ñeán tai. Taùch... taùch... taùch... Maïnh Ñaït Nhaân nheï thôû phaøo, ñoù laø tieáng cuûa nhöõng gioït nöôùc töø treân cao rôi xuoáng. Vaø vôùi phaùt hieän naøy, Maïnh Ñaït Nhaân hieåu vì sao neàn ñaát ôû döôùi chaân boãng trôû neân aåm öôùt. Döïa theo chuoãi aâm thanh ñang laø kim chæ nam daãn ñöôøng, Maïnh Ñaït Nhaân di chuyeån nhanh hôn, deã daøng hôn. Nguoànï: MAI HOA TRANG 174 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Vaïn Löu Quy Toâng Baát ngôø... Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Phuït! Neàn ñaát döôùi chaân Maïnh Ñaït Nhaân vuït bieán maát, thay vaøo ñoù laø moät choã truõng, saâu nhö theá naøo chöa bieát, chæ bieát Maïnh Ñaït Nhaân vöøa rôi xuoáng. “Khoâng leõ laïi laø moät vöïc saâu?” Maïnh Ñaït Nhaân vöøa nghó ñeán ñaây hai chaân lieàn chaïm ñaát. Phòch! Khoâng phaûi chaïm ñaát? Maïnh Ñaït Nhaân ñöùng laëng ngöôøi, chæ bieát raèng coù ñeán nöûa ngöôøi ñang chìm ngaäp vaøo lôùp ñaát meàm nhaõo nhö buøn, hai chaân Maïnh Ñaït Nhaân khoâng thaät söï ñaët vaøo neàn ñaát cöùng, coù leõ Maïnh Ñaït Nhaân phaûi lo öùng phoù vôùi vieãn caûnh laø seõ caøng luùc caøng chìm maát huùt vaøo lôùp buøn. Thaät may, lôùp ñaát meàm nhaõo chæ ñuû ngaäp ñeán ngang löng maø thoâi. “Duø sao vaãn tieáp tuïc di chuyeån!” Maïnh Ñaït Nhaân vöøa coù yù ñònh naøy vaø chöa kòp thöïc hieän vì chöa bieát phaûi di chuyeån theo höùng naøo, baát ngôø, coù moät tia saùng chôït loùe leân. Xoaïch! Thoaït ñaàu chæ laø moät tia saùng, quaù ñuû cho Maïnh Ñaït Nhaân kinh taâm hoaûng sôï, ñeán ñoä phaûi vaän löïc saün vaøo song thuû. Nhöng sau ñoù tia saùng bieán thaønh moät vaàng saùng, soi toû boùng ñeâm, cho Maïnh Ñaït Nhaân nhìn thaáy voùc daùng cuûa moät con ngöôøi, laø moät nöõ nhaân tay ñang ñöa cao ngoïn hoûa taäp. “Laø myõ phuï?” Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc xoâ maïnh nhò kình veà nôi nöõ nhaân ñang ñöùng: – Toân giaù quyeát ñuoåi cuøng dieät taän theá sao? Ñôõ! Vuø... Cuõng luùc naøy, töø phía nöõ nhaân cuõng coù tieáng theùt vang leân: – Keû naøo daùm doø xeùt boån coâ nöông? Xem kieám! Döôùi vaàng hoûa quang töø ngoïn hoûa taäp chôït xuaát hieän theâm moät vaàng kim quang chuïp boû leân ngöôøi Maïnh Ñaït Nhaân. Veùo... Vuøng kieám quang vaø tieáng theùt, hai chi tieát naøy laäp töùc thaâm nhaäp vaøo nhaän thöùc cuûa Maïnh Ñaït Nhaân, khieán Maïnh Ñaït Nhaân coù phaûn öùng hoaøn toaøn baát lôïi. Maïnh Ñaït Nhaân thi kình veà, ñoàng thôøi keâu leân: – OÂi chao! Coâ nöông laø... Vaàng kieám quang khoâng gaëp trôû löïc, cöù theá lao cuoän vaøo Maïnh Ñaït Nhaân. Veùo... Nguoànï: MAI HOA TRANG 175 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Nhöng thaät may, ngay vaøo luùc toái haäu, nöõ nhaân noï kòp döøng tay, mieäng thoát lôøi kinh ngaïc: – Ra laø thieáu hieäp? Tieåu nöõ nghó thieáu hieäp bò taùng maïng roài môùi phaûi. Nöõ nhaân tuy döøng kieám nhöng vaãn ñeå thanh kieám lô löûng, caùch ñaàu Maïnh Ñaït Nhaân ñoä moät gang tay. Muïc quang ñaõ quen daàn vôùi aùnh saùng, Maïnh Ñaït Nhaân nghi hoaëc nhìn nöõ nhaân xa laï: – Coâ nöông noùi taïi haï phaûi taùng maïng laø muoán aùm chæ ñieàu gì? Nöõ nhaân vuït ñoû maët, voäi thu kieám veà, mieäng lí nhí: – Tieåu nöõ thaát leã, queân khoâng thu kieám veà. Sau ñoù, naøng baét ñaàu nhìn Maïnh Ñaït Nhaân baèng aùnh maét chaêm chuù, raát hieáu kyø laø khaùc: – Tieåu nöõ ñònh noùi... laø theá naøy, ngaøy hoâm qua tieåu nöõ coù nhìn thaáy thieáu hieäp bò moät ngöôøi coá tình xoâ vaøo khe vöïc... Maïnh Ñaït Nhaân kinh ngaïc: – Coâ nöông ñaõ nhìn thaáy? Vaø coâ nöông xuoáng taän ñaùy vöïc naøy laø muoán tìm caùch giuùp taïi haï? Naøng laïi ñoû maët: – Vaäy thì khoâng phaûi! Mong thieáu hieäp chôù traùch, moät ngöôøi duø coù thieän yù ñeán ñaâu vaãn khoâng theå nghó thieáu hieäp ñaõ rôi xuoáng khe vöïc laïi toaøn maïng ñeå tìm caùch giuùp ñôõ. Tieåu nöõ... Maïnh Ñaït Nhaân ngaét lôøi: – Coâ nöông noùi tuy ñuùng nhöng... Naøng voäi laéc ñaàu: – Tieåu nöõ muoán noùi, tieåu nöõ thaät söï möøng khi thaáy thieáu hieäp coøn soáng. Vaø neáu caàn, coù leõ tieåu nöõ seõ giuùp thieáu hieäp thoaùt khoûi nôi ñaây. Nhìn laïi naøng cuõng bò ngaäp trong buøn ñeán quaù thaét löng, Maïnh Ñaït Nhaân mæm cöôøi: – Tình caûnh cuûa taïi haï vaø coâ nöông ñeàu gioáng nhau, khoâng hieåu coâ nöông laøm theá naøo ñeå giuùp taïi haï? Naøng laïi ñoû maët, moät ñaëc ñieåm coù leõ laø caù tính cuûa naøng, nhö Maïnh Ñaït Nhaân nhìn thaáy. Naøng baûo: – tieåu nöõ khoâng phaûi nhö theá. Vì tieåu nöõ tuy cuõng tình côø huït chaân loït vaøo choã naøy nhöng ñoaïn töø treân khe vöïc xuoáng taän ñaây, tieåu nöõ coù chuaån bò saün duïng cuï neân chæ caàn... Nguoànï: MAI HOA TRANG 176 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Hai maùt Maïnh Ñaït Nhaân vuït saùng rôû: (Khuyeát Danh) – Taïi haï hieåu roài! Laø coâ nöông coá tình xuoáng thaùm thính ñaùy vöïc neân coù chuaån bò saün phöông tieän? Vaäy taïi haï xin hoûi, ñieàu gì khaån thieát khieán coâ nöông phaûi maïo hieåm? Naøng naâng cao hoûa taäp vaø nhìn quanh, sau ñoù noùi: – Toát hôn heát, chuùng ta haõy nghó caùch thoaùt khoûi nôi naøy, sau ñoù tieåu nöõ seõ giaûi thích. Khoâng theå mieãn cöôõng, nhaát laø ñoái vôùi ngöôøi laàn ñaàu tieân gaëp maët, Maïnh Ñaït Nhaân taùn thaønh: – Neáu ñaõ coù aùnh saùng, taïi haï nghó chuùng ta seõ deã thoaùt hôn. Naøng laäp töùc laéc ñaàu: – Tieåu nöõ e thieáu hieäp phaûi thaát voïng thoâi. Vì ñaây laø ngoïn hoûa taäp döï phoøng cuoái cuøng cuûa tieåu nöõ, chuùng ta khoâng theå phí phaïm. Maïnh Ñaït Nhaân lo ngaïi: – Neáu vaäy, ngay baây giôø coâ nöông phaûi ñònh ngay phöông höôùng. Chuùng ta ñi tieáp hay tìm caùch quay trôû laïi beân treân? Naøng ngöôùc maët nhìn leân, thaáy choã Maïnh Ñaït Nhaân vöøa rôi xuoáng chæ cao hôn moät tröôïng. Naøng baûo: – Tieåu nöõ coù yù theá naøy. Chuùng ta cöù ñi tieáp, ñeán luùc caàn, neáu vaãn khoâng phaùt hieän ñieàu gì khaùc laï, chuùng ta seõ quay laïi ñaây vaø nghó caùch leo leân. Maïnh Ñaït Nhaân vöøa döùt lôøi, tröôùc khi taét ngoïn hoûa taäp, naøng ñoät nhieân trao thanh kieám cho Maïnh Ñaït Nhaân: – Thieáu hieäp haõy duøng kieám ñeå doø tìm choã cöùng tröôùc khi ñaët chaân. Luùc naõy tieåu nöõ cuõng nhôø theá maø khoâng böôùc loït vaøo nhöõng choã saâu hôn. Caàm thanh kieám, Maïnh Ñaït Nhaân vuït traàm gioïng: – Coâ nöông tin töôûng taïi haï theá sao? Naøng ñaùp, vaø qua caùch noùi cuûa naøng, Maïnh Ñaït Nhaân hieåu, neáu naøng ñöøng voäi taét hoûa taäp coù leõ Maïnh Ñaït Nhaân seõ thaáy naøng ñang ñoû maët: – Luùc naõy chöa gì thieáu hieäp ñaõ döøng tay vaø thu ngay kình veà, theâm nöõa, thieáu hieäp laø ngöôøi bò keû xaáu xoâ xuoáng vöïc, cho thaáy, tieåu nöõ caàn phaûi tin ôû thieáu hieäp thì hôn. Maïnh Ñaït Nhaân vöøa duøng kieám ñeå loø doø nhaác töøng böôùc chaân ñi vöøa thôû daøi: – Ñöôïc moät ai ñoù tin töôûng trong khi xung quanh mình ñeàu laø nhöõng keû ñaùng nghi, a... Naøng leân tieáng: Nguoànï: MAI HOA TRANG 177 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám – Sao thieáu hieäp khoâng noùi tieáp? (Khuyeát Danh) Maïnh Ñaït Nhaân chôït baät cöôøi: – Do coù ñieàu baän taâm, suyùt nöõa taïi haï ñaõ laøm raày tai coâ nöông, mong coâ nöông boû quaù cho. Coøn baây giôø... Laàn thöù hai, Maïnh Ñaït Nhaân chôït döøng lôøi. Vaø laàn naøy naøng hoûi: – Sao vaäy thieáu hieäp? Coù ñieàu gì baát oån hay thieáu hieäp ñaõ coù phaùt hieän? Maïnh Ñaït Nhaân lieàn traàm gioïng: – Ñôûm löôïc cuûa coâ nöông nhö theá naøo? Gaëp caûnh töôïng khuûng khieáp coâ nöông coù... Gioïng cuûa naøng trôû neân thì thaøo: – Thieáu hieäp gaëp phaûi thi theå ngöôøi ñaõ cheát? Tieåu nöõ nghó... – Ñaây khoâng phaûi laø ngöôøi cheát bình thöôøng. Maø laø moät thi theå khoâng ñaàu. Gioïng naøng thaûng thoát: – Coù chuyeän ñoù sao? Khoâng leõ ñaõ coù ngöôøi vaøo ñaây tröôùc chuùng ta? Maïnh Ñaït Nhaân chôït thoá loä: – Caùch ñaây khoâng laâu taïi haï töøng nhaän ñònh, aét phaûi coù raát nhieàu ngöôøi vaøo ñaây tröôùc chuùng ta, vaø ñaõ vaøo raát laâu. Hy voïng ñieàu taïi haï vöøa phaùt hieän seõ phuø hôïp vôùi nhaän ñònh ñoù. Xoaïch! Ngoïn löûa hoûa taäp laïi baät chaùy cho Maïnh Ñaït Nhaân nhìn thaáy aùnh maét quaû quyeát cuûa nöõ nhaân: – Ñoù laø nguyeân nhaân khieán tieåu nöõ tìm ñeán taän ñaây. Thi theå ñoù ñaâu? Maïnh Ñaït Nhaân deø daët: – Taïi haï vöøa chaïm thanh kieám vaøo thaân theå ñoù. Ngöôøi naøy cheát trong tu theá ngoài, toaøn thaân ngaäp döôùi buøn vaø thuû caáp coù leõ ñaõ töøng nhoâ leân cao vaø ñaõ bò ai ñoù tieän ngang. Ñoaïn Maïnh Ñaït Nhaân nhìn naøng: – Taïi haï seõ nhaác thi theå ñoù leân, lieäu coâ nöông coù caàn thieát phaûi nhìn thaáy khoâng? Naøng ñaùp sau khi gaéng göôïng cheá ngöï moät noãi sôï haõi mô hoà: – Tieåu nöõ muoán nhìn, thieáu hieäp baát taát lo ngaïi cho tieåu nöõ. Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu: – Taïi haï cuõng nghó nhö theá. Vì coâ nöông phaûi coù ñôûm löôïc hôn ngöôøi neân môùi daùm moät mình xuoáng taän ñaây. Nguoànï: MAI HOA TRANG 178 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Maïnh Ñaït Nhaân döùt lôøi, vôùi moät tay kieám moät tay khoâng, lieàn töø töø naâng leân khoûi maët buøn moät thi theå ñaõ bò maát thuû caáp. Bò naâng leân cao, lôùp ñaát meàm nhaõo bao quanh thi theå noï töø töø troâi tuoät xuoáng, cho Maïnh Ñaït Nhaân vaø nöõ nhaân noï nhìn thaáy caùch ngoài kyø laï cuûa thi theå noï. Khoâng nhöõng theá, gaùc treân hai chaân ñöôïc xeáp baèng cuûa thi theå noï cuõng daàn daàn loä roõ moät thanh kieám. Nöõ nhaân noï thaän troïng duøng tay caàm laáy thanh kieám ñoù. Sau khi duøng tay lau saïch lôùp buøn ñaát bao quanh thanh kieám, nöõ nhaân coù moät khoaûng khaéc thöø ngöôøi nhö keû maát hoàn vaø maõi nhìn vaøo thanh kieám. Cuõng luùc naøy, Maïnh Ñaït Nhaân tuy cuõng thöø ngöôøi nhöng laø vì maõi nhìn vaøo vò theá ngoài kyø laï cuûa thi theå noï. Phaûi moät luùc laâu sau ñoù, khi vò theá ngoài cuûa thi theå noï taïo moät caûm giaùc nghi hoaëc cho Maïnh Ñaït Nhaân, cuõng laø luùc nöõ nhaân noï leân tieáng: – Neáu tieåu nöõ khoâng laàm, thi theå naøy laø cuûa moät nhaân vaät thuoäc phaùi Hoa Sôn. Vaø vò taát thi theå naøy ñaõ coù töø laâu nhö thieáu hieäp ñaõ nghi ngôø? – Hoa Sôn phaùi? Sao coâ nöông bieát? Naøng chæ vaøo ñoác kieám naøng ñang caàm: – ÔÛ ñaây coù töï daïng laø Töû Döông vaø Hoa Sôn. Nhìn quanh quaát, Maïnh Ñaït Nhaân sau ñoù hoûi: – Quanh ñaây khoâng coù nôi naøo ñeå an taùng, coù leõ taïi haï phaûi vuøi thi theå naøy trôû laïi vaøo buøn thoâi. Naøng taét hoûa taäp. Nhöng tröôùc ñoù Maïnh Ñaït Nhaân cuõng kòp nhìn thaáy dieän maïo taùi xanh cuûa naøng. Vaø khi naøng leân tieáng, noùi chöa heát caâu naøng ñaõ coù daáu hieäu noân oïe: – Tuøy thieáu hieäp thoâi. Tieåu nöõ... OÏe... Maïnh Ñaït Nhaân baûo: – Coâ nöông khoâng caàn phaûi che daáu taâm traïng tôûm lôïm. Taïi haï khoâng... Moät laàn nöõa Maïnh Ñaït Nhaân laïi döøng lôøi. Nhöng ôû laàn naøy, khoâng chôø naøng hoûi hoaëc toû loä thaùi ñoä, Maïnh Ñaït Nhaân chôït baûo naøng: – Seõ tieän hôn neáu coâ nöông cho taïi haï taâm möôïn hoûa taäp. Trong boùng ñeâm ñen, naøng laúng laëng trao hoûa taäp cho Maïnh Ñaït Nhaân. Moät luùc sau, khi phaùt hieän coù aùnh hoûa taäp baät chaùy leân, naøng duø ñang quay ñaàu nhìn veø phía khaùc nhöng vaãn gaéng göôïng leân tieáng: – Laïi coù theâm moät thi theå khaùc ö? Vaø naøng nghe Maïnh Ñaït Nhaân giaûi thích: Nguoànï: MAI HOA TRANG 179 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Luùc vuøi thi theå kia xuoáng buøn, taïi haï tình côø chaïm phaûi thi theå thöù hai. Vaø baây giôø, taïi haï ñang ñaët thi theå sau leân thi theå tröôùc. Cuõng laø moät thi theå khoâng ñaàu vôùi khoùi giôùi töïa nhö ngoïn phaát traàn cuûa caùc ñaïo só. Naøng vaãn khoâng daùm quay ñaàu laïi nhìn. Naøng baûo: – Neáu ôû ngoùn tay thi theå ñoù coù ñeo moät Thieát Chæ Hoaøn, nhaát ñònh ñoù laø ngöôøi cuûa phaùi Nga My. – Taïi haï cuõng vöøa nhìn thaáy. A! Treân Thieát Chæ Hoaøn coù khaéc chöõ Thieân. Naøng giaät mình: – Ñoù laø tín vaät toå truyeàn cuûa Nga My phaùi, khoâng leõ... – Döôøng nhö chuû ñích cuûa coâ nöông tìm ñeán ñaây coù lieân quan ñeán bí aån Tam Ñieäp Coác ñaõ toàn taïi suoát traêm naêm qua? Thaáy aùnh hoûa taäp ñaõ taét, naøng ñaùp: – Kyø thöïc, ñoù laø ñieàu tieåu nöõ ñaõ nghi ngôø. Cho hoûi, vì nguyeân nhaân naøo thieáu hieäp nghó hai thi theå naøy coù lieân quan ñeán bí aån coác Tam Ñieäp? Maïnh Ñaït Nhaân voäi thuaät laïi chuyeän ñaõ qua: – Sau khi rôi xuoáng khe vöïc, taïi haï tình côø phaùt hieän ñaây laø phaàn phía sau cuûa Tam Ñieäp Coác. Vaø qua moät khe ñaù, taïi haï coù nghe hai nhaân vaät Caùi Bang ñeà caäp ñeán vieäc thaát tung kyø bí cuûa nhieàu nhaân vaät ñaõ xaûy ra traêm naêm tröôùc... Chôø nghe Maïnh Ñaït Nhaân giaûi thích xong nguyeân do, naøng thaän troïng leân tieáng: – Thieáu hieäp suy ñoaùn khoâng sai! Phaàn tieåu nöõ, nhôø söï chæ ñieåm cuûa gia gia, tieåu nöõ bieát ôû Tam Ñieäp Coác phaûi coù theâm hai ñoäng thaát bí aån ngoaøi moät ñoäng thaát moïi ngöôøi ñaõ bieát. Khoâng ngôø... Maïnh Ñaït Nhaân nghi hoaëc: – Leänh toå vì sao ñoaùn bieát ñieàu naøy trong khi khoâng moät ai hay bieát? Coù tieáng naøng thôû daøi: – Veà vieäc naøy coù leõ haõy ñeå sau, tieåu nöõ seõ giaûi thích. Coù moät khoaûng laâu im laëng vaø caû hai laïi böôùc ñi. Baát chôït, naøng ñang ñi phía sau boãng bò va vaøo löng Maïnh Ñaït Nhaân, naøng thì thaøo: – Sao thieáu hieäp ñöùng laïi? Coù phaûi... – Coâ nöông haõy quay maët ñi! Naøng vuït hieåu, kòp quay maët tröôùc khi Maïnh Ñaït Nhaân baät saùng hoûa taäp. Vaø naøng nghe Maïnh Ñaït Nhaân giaûi thích qua ngöôøi gì vöøa quan saùt: Nguoànï: MAI HOA TRANG 180 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám – Vaãn laø thi theå khoâng ñaàu. Vaø qua ñaïo baøo khoaùc beân ngoaøi... (Khuyeát Danh) – Laø ngöôøi cuûa phaùi Voõ Ñang? Maïnh Ñaït Nhaân chôït keâu leân: – Beân caïnh coøn hai thi theå nöõa. Laàn naøy taïi haï coù theå nhaän ra lai lòch, moät laø Thieáu Laâm, coøn moät laø Caùi Bang. Tieáp ñoù, sau vaøi laàn taét roài laïi baät hoûa taäp, Maïnh Ñaït Nhaân chôït thôû ra: – Coù taát caû taùm thi theå ñeàu laø khoâng ñaàu vaø laø ñuû haïng ngöôøi cuûa thaát ñaïi phaùi vaø Caùi Bang. Vaãn coøn thieáu hai... – Thieáu hai? Thieáu hieäp muoán noùi... Maïnh Ñaït Nhaân baûo: – Cuõng ôû döôùi khe vöïc, taïi haï töøng nghe cung chuû Ñòa Khuyeát Cung vaø nhieàu ngöôøi thöøa nhaän, nhöõng chöôûng moân nhaân cuûa caùc phaùi, cuøng moät tröôûng laõo Caùi Bang ñaõ töøng bò thaát tung vôùi moät hoäi chuû Hoàng Thöông Hoäi hoï Töø. Vaø taát caû ñeàu tin ñaây laø haønh vi cuûa Thaàn Moân. Coù nghóa laø chaéc chaén phaûi coù theâm moät thi theå nöõa... – Cuûa hoï Töø? Nhö vaäy chæ coù moät, sao thieáu hieäp nghó laø hai? – Vì taïi haï khoâng tin ñaây laø haønh vi cuûa Thaàn Moân. Do ñoù, neáu nhö chuyeän xaûy ra laø do ai ñoù haï thuû, khoâng phaûi Thaàn Moân, nhaát ñònh phaûi coù theâm thi theå nöõa cuûa nhaân vaät Thaàn Moân. – Thieáu hieäp vì sao khoâng chòu tin ñaây laø haønh vi cuûa Thaàn Moân? Maïnh Ñaït Nhaân thôû daøi: – Moät phaàn laø do caûm giaùc. Phaàn khaùc, taïi haï töøng bieát Thaàn Moân laø moät danh moân chaùnh phaùi. Sau moät luùc yeân laëng, khoâng baøy toû thaùi ñoä, nöõ nhaân noï ñoät nhieân leân tieáng: – Tieáu hieäp ñònh tieáp tuïc tìm? Vaø naøng nghe Maïnh Ñaït Nhaân baûo: – Ngoïn hoûa taäp saép caïn kieät, trong khi ñòa hình nôi ñaây roäng heïp nhö theá naøo vaãn chöa bieát, taïi haï ñònh sau naøy seõ quay laïi tìm. Coøn baây giôø... Thaät nhanh nhaåu, naøng ñaùp öùng: – Ñoái vôùi tieåu nöõ, tìm hieåu bao nhieâu ñoù laø ñuû roài. Chuùng ta quay laïi thoâi. Caâu noùi cuûa naøng coäng vôùi nhöõng gì naøng ñaõ bieåu loä ÔÛ ñaây, söï xuaát hieän cuûa naøng, söï ñoaùn bieát ñaây laø nôi aån daáu di theå cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ thaát tung töø laâu vaø kieán vaên phong phuù cuûa naøng qua vieäc nhaän ñònh xuaát xöù cuûa caùc di theå, di vaät, taát caû ñeàu laøm cho Maïnh Ñaït Nhaân khoâng theå khoâng coù nhieàu nghi vaán veà naøng. – Thieáu hieäp ñònh ñi ñaâu? Nguoànï: MAI HOA TRANG 181 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 12. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Ngay khi leân khoûi mieäng vöïc – nhôø phöông tieän saün coù ñaõ ñöôïc nöõ nhaân chuaån bò tröôùc vaø vaãn coøn löu laïi cho laàn leo leân – Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ nghe naøng hoûi nhö theá. Maïnh Ñaït Nhaân nhìn naøng: – Ña taï! Nhôø coù coâ nöông, cuoái cuøng taïi haï cuõng thoaùt hieåm. Coøn vieäc taïi haï ñònh ñi ñaâu, seõ laøm gì, xin thöù loãi, taïi haï vaãn chöa coù chuû ñònh. Naøng cöôøi nheï: – Chöa coù chuû ñònh hay vì nguyeân do naøo ñoù thieáu hieäp khoâng theå noùi? Maïnh Ñaït Nhaân chôït coù moät thoaùng laëng ngöôøi, sau ñoù chaäm raõi gaät ñaàu: – Taïi haï cuõng khoâng muoán giaáu coâ nöông laøm gì nöõa. Khoâng sai! Tuy giöõa taïi haï vaø coâ nöông vöøa môùi cuøng nhau chia chung hoaïn naïn nhöng ñaâu phaûi vì theá maø taïi haï phaûi boäc baïch taát caû vôùi coâ nöông moät khi chöa bieát coâ nöông laø ai, xuaát xöù nhö theá naøo vaø lieäu coù ñaùng laø ngöôøi ñeå taïi haï toû baøy taâm cang hay khoâng? Naøng cuõng gaät ñaàu: – Tieåu nöõ khoâng heà traùch thieáu hieäp. Hay noùi cho ñuùng hôn, chính tieåu nöõ cuõng ñaõ nghó nhö theá veà thieáu hieäp vaø ñaõ hôn moät laàn tieåu nöõ choái töø lôøi giaûi thích cho caâu nghi vaán thieáu hieäp ñaõ ñaët ra. Theá naøy vaäy, tieåu nöõ hoï Traàm teân Boäi Uyeån, sau naøy neáu coù dòp vaø nhaát laø khi ñaõ bieát roõ thieáu hieäp laø ai, coù leõ tieåu nöõ seõ coù lôøi ñaùp. Maïnh Ñaït Nhaân mæm cöôøi: – Maïnh Ñaït Nhaân naøy cuõng taùn ñoàng nhö theá. Rieâng vieäc laàn naøy, neáu chæ noùi ñi noùi maõi maõi lôøi caûm kích chaúng hoùa ra laø quaù khaùch saùo. Traàm coâ nöông! Xin heïn gaëp laïi! – Heïn gaëp, Maïnh thieáu hieäp! Nhö nhöõng keû bình thuûy töông phuøng, hoï phaân khai ñi veà hai ngaõ... oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 182 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2