Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 2

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

80
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 2: Vạn vật quy nguyên ...Họ có ba người đều vận nho phục, người có niên kỷ độ tứ tuần chợt nhìn vị văn nhân có niên kỷ cao hơn đôi chút hỏi: - Nhị lão gia tin chắc y sẽ đến...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 2

 1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Hai VAÏN VAÄT QUY NGUYEÂN H oï coù ba ngöôøi ñeàu vaän nho phuïc, ngöôøi coù nieân kyû ñoä töù tuaàn chôït nhìn vò vaên nhaân coù nieân kyû cao hôn ñoâi chuùt hoûi: – Nhò laõo gia tin chaéc y seõ ñeán? Vò vaên nhaân cao nieân gaät ñaàu: – Gia huynh duø sao cuõng coù moät thôøi nhaän laøm sö gia cho Haø Töû Kieân, coát nhuïc duy nhaát cuûa y. Hoâm nay laø troøn ba naêm sau ngaøy gia huynh ñoät töû, leã cuùng ñaøn naøy leõ naøo y khoâng ñeán döï? Vaên nhaân coâng töû ngöôøi coù nieân kyû thaáp nhaát so vôùi hai vaên nhaân kia chôït leân tieáng vôùi saéc maët caêm phaãn: – Nhò thuùc phuï vaø ñaïi cöûu ñaõ doø xeùt kyõ chöa? Song thaân cuûa haøi nhi laø do ñích thaân hoï Haø haõm haïi? Nhò laõo gia gaät ñaàu: – Haøi töû chôù quaù lo laéng, thuùc phuï vaø Toân ñaïi cöûu cuûa chaùu sau ba naêm doø xeùt, döïa vaøo lôøi traên troái ngaén nguûi cuûa leänh toân, giôø ñaõ bieát chaéc chaén chính hoï Haø laø hung thuû saùt haïi thaân maãu cuûa haøi töû. Vò vaên nhaân kia chính laø ñaïi cöûu cuûa gaõ thieáu nieân noï giaûi thích theâm: – Tröôùc khi laâm chung, tuy leänh toân khoâng noùi roõ hung thuû laø Haø Töû Giang, thaân phuï cuûa Haø Töû Kieân, nhöng ngoaøi hoï Haø ra ñaâu coøn ai khaùc töøng ñöôïc leänh toân coi laø thaân caän? Vaû laïi thi theå cuûa leänh toân laïi ñöôïc phaùt hieän ngay sau Haø gia trang, ñaïi cöûu nghó chæ coù hoï Haø laø keû ñaùng nghi. Huoáng chi, quanh nôi naøy traêm daëm chæ coù Haø Töû Giang laø nhaân vaät duy nhaát am hieåu veà voõ coâng, töøng quen bieát nhieàu nhaân vaät giang hoà trong Haéc ñaïo. Vaên nhaân coâng töû theâm phaãn noä: – Maïnh gia bao ñôøi chæ laø haïng vaên nhaân baïc nhöôïc, chöa töøng gaây thuø chuoác oaùn vôùi ai côù sao Haø Töû Giang ñang taâm saùt haïi? Nhò laõo gia thôû daøi – Haïng vaên nhaân nhö chuùng ta ñaâu theå hieåu noåi taâm ñòa cuûa giôùi giang hoà? Chuùng ta chæ bieát nhö moïi ngöôøi raèng chæ caàn moät hieàm khích nhoû laø ñuû cho boïn giang hoà taøn saùt laãn nhau vaø saün saøng vì theá maø gaây bao caûnh thöông taâm. Coøn muoán bieát nguyeân nhaân taïi sao Haø Töû Giang haï thuû, thuùc phuï nghæ, phaûi laø do Haø Töû Giang töï mieäng noùi ra. Nguoànï: MAI HOA TRANG 9 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Vaïn Löu Quy Toâng Toân ñaïi cöûu taùn ñoàng: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Khoâng sai. Vaø ñoù chính laø keá maø chuùng ta ñònh thöïc hieän ngay hoâm nay, nhaân luùc Haø Töû Giang theo nghi leã phaûi ñeán ñaây thaáp vaøi neùn nhang cho vong hoàn ngöôøi ñaõ khuaát. Chôït ôû beân ngoaøi coù tieáng voïng vaøo: – Haø gia, thieáu gia Haø Töû Kieân ñeán. Nhò laõo gia voäi baûo vò coâng töû noï: – Haø Töû Kieân ñaõ ñeán nhaát ñònh phuï thaân y laø Haø Töû Giang cuõng seõ ñeán. Maïnh Ñaït Nhaân ngöôi mau laáy laïi veû maët bình thöôøng chôù quaù loä lieåu saéc thaùi caêm phaãn khieán chuùng sinh nghi. Ñoaïn quay qua Toân ñaïi cöûu nhò laõo gia baûo: – Phieàn Toân huynh thay moã, lo saép ñaët moïi chuyeän beân trong trang nhö chuùng ta ñaõ baøn baïc. Ñöøng ñeå loä chuùt nghi vaán naøo maø hoûng vieäc. Hoï Toân tröôùc khi quay löng böôùc vaøo trong coøn quay laïi caên daën vò coâng töû hoï Maïnh: – Do vaãn mang tang phuïc, Maïnh nhi neáu khoâng daèn noåi loøng caêm phaãn thì cöù theå hieän saéc maët traàm traàm. Hoï haø coù thaáy thì vaãn nghó laø do Maïnh nhi haõy coøn ñau loøng duø song thaân ñaõ maát caùch ñaây ba naêm. Maïnh Ñaït Nhaân loä veû caûm kích: – Ñeå baùo thuø cho song thaân phieàn ñaïi cöûu nhö theá naøy, haøi nhi thaät khoâng bieát phaûi noùi sao cho heát loøng caûm kích. Hoï Toân xua tay chaân vaãn thoaên thoaét böôùc ñi: – Ta giuùp Maïnh nhi cuõng laø töï giuùp ta. Naøo phaûi ta khoâng ñau loøng khi ñöôïc tin tieåu muoäi cuûa ta, Maãu thaân cuûa Maïnh nhi ñoät nhieân meänh chung trong khi tuoåi haõy coøn xuaân saéc? Ñöøng bao giôø noùi vôùi ta hai chöõ caûm kích ñoù nöõa. Nhò laõo gia chôït duøng tay chænh qua y phuïc: – Ñuùng roài. Moïi vieäc cöù ñeå ta lo lieäu. Moái thuø cuûa Maïnh nhi taát seõ ñöôïc baùo. Ñuùng luùc naøy Haø Töû Kieân tuy cuõng baän nho phuïc nhöng daùng ñi nhanh nheïn vaø linh hoaït cuõng böôùc vaøo. Gaõ voøng tay thi leã khaép löôït: – Tieåu ñieät tham kieán Nhò sö thuùc vaø Maïnh hieàn huynh. Nhò laõo gia gaät ñaàu noùi nhanh, tröôùc khi Maïnh Ñaït Nhaân vì moái thuø ñang thaân ñang haäm höïc nhìn Haø Töû Kieân chöïc phaùt taùc: – Leänh toân Haø laõo gia sao vaãn chöa ñeán? Haø Töû Kieân kheõ cuùi ñaàu: Nguoànï: MAI HOA TRANG 10 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Mong nhò sö thuùc löôïng thöù, gia phuï vì thaân theá baát oån neân hoâm nay seõ khoâng ñeán. Thoaùng giaät mình Nhò laõo gia sau ñoù traàm gioïng: – Khoâng theå nhö theá ñöôïc. Haø – Maïnh nhò gia baáy laâu nay vaãn laø baèng höõu thaâm tình, sau ba naêm cö tang, hoâm nay laø ñaïi leã cuùng ñaøn caàu sieâu laàn cuoái cho sö phuï vaø sö maãu cuûa thieáu gia, leänh toân khoâng ñeán sao phaûi leã? Haø Töû Kieân cöôøi göôïng: – Gia phuï raát aùy naùy veà chuyeän naøy. Nghó laïi nhaát töï vi sö baùn töï vi sö, Maïnh sö phuï duø sao cuõng coù coâng khai taâm daïy doã ñieàu leã nghóa cho tieåu ñieät, gia phuï vì baát oån neân khoâng ñeán quaû laø khoâng neân khoâng phaûi. Nhò laõo gia cöôøi laït: – Bieát laø khoâng neân khoâng phaûi, nhöng khoâng leõ chæ ñeán duøng moät cheùn röôïu laït leänh toân cuõng khoâng neå maët sao? Haø Töû Kieân cuùi thaáp ñaàu: – Mong nhò sö thuùc löôïng thöù. Nay tieåu ñieät ñöôïc leänh nghieâm ñöôøng thay maët gia phuï chòu söï traùch phaït cuûa Maïnh gia. Nhò laõo gia baät cöôøi: – Thieáu gia ñöông noåi sao? Neáu vaäy thì ñöôïc! Maïnh nhi! Mau thaép höông cho Haø thieáu gia. Bieát ñaõ ñeán luùc, Maïnh Ñaït Nhaân voäi che giaáu loøng caêm phaãn, thaép saün ba neùn nhang traàm vaø töï tay ñöa cho Haø Töû Kieân. Nhaän ba neùn höông, Haø Töû Kieân nhìn Maïnh Ñaït Nhaân lo laéng hoûi: – Maïnh hieàn huynh vaãn coøn ñau buoàn veà caùi cheát cuûa leänh toân vaø leänh ñöôøng ö? Ñònh khoâng leân tieáng nhöng caâu hoûi cuûa Haø Töû Kieân ñaõ laøm moïi lôøi noùi cuûa Maïnh Ñaït Nhaân phaûi baät ra: – Haø Töû Kieân! Neáu laø ngöôi, neáu thaân phuï thaân maãu ngöôi baát ngôø ñoät töû, cheát khoâng minh baïch, lieäu naêm möôøi naêm sau ñoù ngöôi coù deã nguoâi ngoai hay khoâng? Nhò laõo gia chôït haéng gioïng: – Sao laïi theá, Maïnh nhi? Haø thieáu gia vaãn chöa thaép höông caùi cheát cuûa song thaân haøi töû lieäu coù lieân quan gì ñeán Haø thieáu gia, côù sao haøi töû ñònh truùt giaän leân ñaàu Haø thieáu gia? Quay qua Haø Töû Kieân, nhò laõo gia coá giöõ veû töôi cöôøi: – Lôøi cuûa Maïnh nhi duø sao cuõng ñuùng, Haø thieáu gia xin ñöøng vì theá maø baän taâm. Haõy mau thaép nhan tröôùc baøi vi cuûa nhò vò sö phuï sö maãu. Nguoànï: MAI HOA TRANG 11 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Haø Töû Kieân göôïng cöôøi noùi vôùi Maïnh Ñaït Nhaân: (Khuyeát Danh) – Maïnh huynh hoûi raát phaûi. Neáu laø ñeä aét ñeä khoù loøng nguoâi ngoai. Roài ñöa maët nhìn baøi vò ñaët ngay tröôùc maët noùi: – Sö phuï, sö maãu! Ñeä töû ñaõ nguyeän vôùi loøng seõ coù ngaøy ñeä töû tìm ñöôïc minh sö ñeå luyeän voõ coâng. Khi ñoù, ñeä töû quyeát khoâng buoâng tha keû naøo ñaõ nhaãn taâm saùt haïi sö phuï sö maãu. ÔÛ choán tuyeàn ñaøo, lôøi cuûa ñeä töû mong ñöôïc sö phuï sö maãu chöùng giaùm. Y cuùi ñaàu haønh leã sau ñoù cuùi ñaàu caém ba neùn höông vaøo baùt höông tröôùc maët. Vaø khi y luøi veà, löng y suyùt chaïm phaûi ngöôøi vöøa baát ngôø ñöùng ngay phía sau y. Y quay laïi: – Laø Toân laõo baù? Laõo... Khoâng ñeå y noùi döùt lôøi, ñaïi cöûu hoï Toân cuûa Maïnh Ñaït Nhaân vuït trao cho y moät cheùn röôïu: – Cheùn röôïu naøy hy voïng thieáu gia laàn cuoái duøng vôùi ngöôøi ñaõ khuaát? Nhaän cheùn röôïu khoâng hieåu sao thaàn saéc cuûa Haø Töû Kieân cöù taùi nhaït daàn: – Theo leõ ñöông nhieân tieåu ñieät phaûi duøng. Theá nhöng... Laõo Toân cöôøi thaønh tieáng: – Thieáu gia ñaõ chòu duøng laø toát roài. Môøi thieáu gia. Chaúng ñaén ño Haø Töû Kieân ngöûa coå noác caïn cheùn röôïu. Ngay sau ñoù laõo Toân laïi aán vaøo tay cuûa Haø Töû Kieân cheùn röôïu thöù hai: – Cheùn röôïu naøy laø thay cho leänh toân xin môøi Haø thieáu gia nhaän cho. Mieãn cöôõng Haø Töû Kieân phaûi nhaän. – Ñaõ coù lôøi gia phuï caên daën tieåu ñieät naøo daùm khöôùc töø? Y laïi ngöûa coå uoáng caïn. Ñaët vaøo tay y cheùn röôïu thöù ba laõo Toân baûo: – Vieäc leänh toân khoâng ñeán quaû laø ñaùng traùch cheùn naøy phaït... Bò men röôïu laøm cho ngaày ngaät, Haø Töû Kieân saûng khoaùi nhaän luoân cheùn röôïu thöù ba: – Tieåu ñieät ñaõ noùi roài. Maïnh gia coù phaït côõ naøo tieåu ñieät cuõng gaùnh chòu chaúng daùm töø nan. Vaø y laäp töùc uoáng caïn cheùn röôïu thöù ba. Xoaûng! Cheùn röôïu treân tay y boãng rôøi khoûi tay vaø rôi xuoáng neàn ñaù vôõ toang. Nguoànï: MAI HOA TRANG 12 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Vaïn Löu Quy Toâng Y chôït laûo ñaûo: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Sao laïi theá naøy? Côù sao... Laõo Toân cöôøi thaät to: – Neáu ta ñoaùn khoâng laàm thì theá naøo ngöôi cuõng ñöôïc phuï thaân ngöôi truyeàn cho chuùt ít voõ coâng. Qua ñoù, khoâng leõ ngöôi khoâng bieát moät mình ngöôi vöøa uoáng caïn ba chung ñoäc töûu! Haø Töû Kieân khuîu daàn xuoáng: – Ñoäc töûu? Sao laõo muoán ñaàu ñoäc ta? Côù sao laõo nôõ loøng naøo ñoái xöû vôùi ta nhö theá naøy? Ta... Höï... – Sao theá naøy Toân huynh? Phaûi chaêng Toân huynh duøng quaù lieàu? Nhôõ y cheát thaät thì sao? Laõo Toân ñaéc yù: – Khoâng theå naøo duøng quaù lieàu ñöôïc. Luùc ñöôïc giao ñoäc döôïc, moã cuõng giaûi thích töôøng taän veà vieäc coù theå xaûy ra. Haø Töû Kieân ñaâu theå deã cheát nhö theá neáu y chöa coù cô hoäi thuù nhaän toäi loãi maø phuï töû y ñaõ gaây ra cho tieåu muoäi cuûa Toân moã? Maïnh Ñaït Nhaân vuït xaùm maët: – Nhöng ñaïi cöûu haõy xem kìa. Döôøng nhö Haø Töû Kieân ñaõ ngöøng thôû? Coù leõ y ñaõ cheát thaät roài. Thieáu ñieàu muoán nhaûy döïng leân khi laõo Toân ñöa tay leân muõi Haø Töû Kieân: – Khoâng oån roài! Y ñaõ ngöøng thôû thaät roài. Sao laïi theá naøy? Ta ñaõ hoøa ñuùng moät phaàn ñoäc döôïc vaøo ba cheùn röôïu vaãn chöa duøng ñuùng moät phaàn cho phuï thaân cuûa y maø? Hay laø y coù theå chaát khoâng ñuû khoûe nhö ta ñaõ nghó neân y khoâng... Chôït coù tieáng gaàm theùt töø phía ngoaøi vang vaøo: – Quaû nhieân Haø Töû Giang ta ñoaùn khoâng sai. Ñaâu phaûi Toân Baèng ngöôi caát coâng laën loäi töø xa ñeán ñaây ñuùng ngaøy hoâm nay? Neáu Kieân nhi coù meänh heä gì. Toân Baèng ngöôi chôù coù traùch trôû maët gieát ngöôi ñeå baùo thuø cho Kieân nhi. Vuùt! Baèng moät böôùc nhaûy voït vöøa nhanh vöøa maïnh cuûa ngöôøi töøng luyeän qua coâng phu, Haø Töû Giang phuï thaân cuûa Haø Töû Kieân ñaõ töø beân ngoaøi thaàn toác lao vaøo taän beân trong. Laõo ngoài thuïp xuoáng nhanh nheïn xem qua maïch töôïng cho Haø Töû Kieân. Ñoaïn laõo traàm gioïng baûo Toân Baèng: – Giaûi döôïc ñaâu? Neáu ngöôi laäp töùc giao ra ta höùa seõ boû qua chuyeän naøy, chæ xem ñaây laø ngoä nhaän ñaùng tieác, theá naøo? Toân Baèng kinh haõi luøi laïi: Nguoànï: MAI HOA TRANG 13 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám – Ta... laøm gì coù giaûi döôïc? (Khuyeát Danh) Haø Töû Giang chôït ñöùng leân: – Chæ caàn xem qua ta cuõng bieát ñaây laø chaát ñoäc ngoâ coâng do boïn thuûy khaáu Hoaøng Haø thöôøng söû duïng. Vaø chuùng luùc naøo cuõng mang saün thuoác giaûi beân ngöôøi. Theá naøo Toân Baèng ngöôi coù giao giaûi döôïc hay khoâng? Toân Baèng coá thu heát ñôûm löôïc ñeå ñöùng laïi: – Cho duø coù ta vaãn khoâng giao. Thöû hoûi, khoâng leõ ta khoâng baùo thuø cho Toân Thuùy AÙi tieåu muoäi cuûa ta, ñaõ coá tình bò ngöôi saùt haïi cuøng luùc vôùi tröôïng phu laø Maïnh Ñaït Töû? Haø Töû Giang sa saàm neùt maët: – Sao ngöôi daùm baûo ta laø hung thuû saùt haïi Maïnh Ñaït Töû phu phuï? Döïa vaøo ñaâu chöù? Toân Baèng hít moät hôi thaät daøi: – Döïa vaøo lôøi traên troái cuûa Maïnh Ñaït Töû. Chính y ñaõ noùi vôùi Maïnh laõo nhò moät caâu maø ta nghó ñoù laø aùm chæ ngöôi. Haø Töû Giang cöôøi laïnh: – Ñoù laø caâu gì? Toân Baèng ñöa maét nhìn Nhò laõo gia: – Maïnh laõo nhò... Hieåu yù nhò laõo gia chaäm raõi buoâng lôøi: – Ñoù laø baèng höõu baát khaû vi baèng höõu... Haø Töû Giang cau maët: – Chæ döïa vaøo moät caâu noùi vu vô nhö theá sao Maïnh nhò huynh daùm nghó ñoù laø lôøi ñeå aùm chæ Haø Töû Giang ta? Maïnh Ñaït Nhaân ñeán luùc naøy vuït heùt leân: – Laõo ñöøng giaû vôø khoâng hieåu! Töø bao laâu nay gia phuï naøo coù ai khaùc ngoaøi laõo laø baèng höõu? Ñaõ theá, nôi phaùt hieän thi theå gia phuï vaø gia maãu laïi ôû ngay phía sau Haø gia trang, khoâng phaûi laõo laø hung thuû thì laø ai vaøo ñaây? Haø Töû Giang vöøa laéc ñaàu vöøa nhìn vaøo maët töøng ngöôøi: – Vì theá, vì nghi ngôø ta laø hung thuû toaøn theå maïnh gia töø treân xuoáng döôùi ñeàu ñoàng loøng saép ñaët möu keá duøng ñoäc töûu quyeát laáy maïng hoâm nay? Toân Baèng gaàm leân: – Chaúng phaûi chæ baáy nhieâu ñoù maø thoâi. Boïn ta coøn muoán ngöôi ôû tröôùc maët baøi vò cuûa ngöôøi ñaõ cheát phaûi cuùi ñaàu nhaän toäi. Haø Töû Giang cöôøi khaåy vaø ung dung khom ngöôøi naâng thaân hình baát ñoäng cuûa Nguoànï: MAI HOA TRANG 14 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Vaïn Löu Quy Toâng Haø Töû Kieân leân hai tay: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Ngöôøi giang hoà coù caâu, quaân töû giaùm laøm giaùm chòu. Ta khoâng laøm taïi sao caùc ngöôi laïi noùi ta laø hung thuû laïi coøn baét ta phaûi nhaän toäi? Höø! Giôø thì ta phaûi ñöa Kieân nhi veà lo giaûi ñoäc. Neáu Kieân nhi coù meänh heä naøo toaøn boä Maïnh gia caùc ngöôi treân döôùi hai möôi maïng aéc khoù loøng thoaùt hieåm. Nhôù ñaáy, höø! Vaãn ung dung nhö theá Haø Töû Giang mang Haø Töû Kieân ñi. Toân Baèng chôø cho Haø Töû Giang ñi ngang taàm ñoät nhieân tung moät cöôùc vaøo haäu taâm hoï Haø: – Gieát ngöôøi phaûi ñeàn maïng. Ngöôi töôûng nghó ngöôi coù theå ung dung boû ñi theá sao? Vuø... Baèng moät caùi quay ngöôøi thaäp phaàn nhanh leï, Haø Töû Giang ngay khi quay ngöôïc laïi ñaõ kòp co chaân ñaïp maïnh vaøo cöôùc chaân cuûa Toân Baèng: – Ta bieát ít nhieàu gì maáy naêm qua ngöôi cuõng ñöôïc boïn thuûy khaáu Hoaøng Haø truyeàn cho chuùt ít voõ coâng. Nhöng baèng vaøo söùc ngöôi chöa ñuû baét buoäc ta phaûi nhaân chòu ñieàu maø ta khoâng heà gaây ra. Höø! Bò Haø Töû Giang ñaïp maïnh Toân Baèng vuït quay troøn sau ñoù ngaõ laên quay thaät thaûm naõo. Nhò laõo gia hoï Maïnh lo laéng nhìn Haø Töû Giang ñi khuaát haún: – Neáu Haø Töû Kieân cheát ñi lôøi haêm doïa cuûa haén e khoâng phaûi laø lôøi noùi suoâng. Chao oâi! Sao chuùng ta laïi ñeå söï vieäc ñeán theá naøy? Minh Ñaït Nhaân ngaàn ngaïi nhìn Toân Baèng: – Ñaïi cöûu nhôù xem chuyeän naøy raát heä troïng, lieàu löôïng ñoäc döôïc ñaïi cöûu duøng co quaù naëng khoâng? Toân Baèng laéc ñaàu quaày quaäy: – Khoâng naëng, khoâng quaù lieàu. Ta ñaõ noùi roài maø. Huoáng chi nhö keá möu ñaõ baøn ñònh chuùng ta duø muoán cuõng khoâng theå voäi vaõ laáy maïng y moät khi y chöa nhaän toäi. Ta chæ nghi ngôø khoâng hieåu sao Haø Töû Giang xuaát hieän qua ñuùng luùc, cho duø tröôùc ñoù chính Haø Töû Kieân ñaõ noùi thaân phuï y vì thaân theå baát oån neân seõ khoâng ñeán. Coù veû nhö Haø Töû Giang ñaõ ñoaùn bieát ñöôïc yù ñoà cuûa chuùng ta? Maïnh laõo nhò caøng theâm lo laéng cöù ñi ñi laïi laïi: – Döïa theo nhö lôøi noùi luùc môùi ñeán, thì cuõng ñuû bieát Haø Töû Giang ñaõ coù yù nghi ngoà. Nhöng chuùng ta haõy khoan ñeà caäp nguyeân nhaân taïi sao nhaát nhaát cöû ñoäng cuûa Maïnh gia ñeàu bò y phaùt hieän, maø haõy lo ñoái phoù vôùi tröôùng hôïp neáu Haø Töû Kieân chaúng may... Maïnh Ñaït Nhaân thôû daøi: Nguoànï: MAI HOA TRANG 15 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Quaû nhö ngöôøi thöôøng noùi. Haïng vaên nhaân ñeàu baïc nhöôïc. Ñeán vieäc saép ñaët keá möu ñeå minh baïch hai laø hung thuû saùt haïi gia phuï gia maãu ba naêm tröôùc chuùng ta vaãn khoâng thöïc hieän noåi. Luùc duïng ñoäc laïi duïng quaù lieàu. Noùi thaät neáu chaúng may Haø Töû Kieân vong maïng maø neáu Maïnh gia bò Haø Töû Giang thaûm saùt thì cho duø baøn coù traêm möu ngaøn keá cuõng khoâng theå ngaên caûn noåi. Toân Baèng cuõng thôû daøi: – Ta cuõng coù caûm nhaän nhö vaäy. Ñaõ laø haïng vaên nhaân khoù coù theà duøng löïc hoaëc coù nhöõng haønh vi taøn aùc nhö haïng voõ bieàn. Cöù laáy baûn thaân ta ra laøm baèng chöùng vì muoán baùo thuø cho Thuùy AÙi, maãu thaân ngöôi ba naêm qua ta töï ñaùnh maát nhaân phaåm hoøa mình soáng chung vôùi phöôøng ñaàu troäm ñuoâi cöôùp muïc ñích chæ laø luyeän moät ít chieâu thöùc voõ hoïc. Theá nhöng bao coâng söùc ta boû ra vaãn khoâng hôn noåi caùi haát tay nhaác chaân cuûa hoï Haø. Xem ra baùo thuø chæ laø ñieàu voïng töôûng. Maïnh laõo nhò sôï seät: – Noùi vaäy, yù Toân huynh muoán thöøa nhaän chuyeän duïng ñoäc quaù lieàu laø coù theå? Toân Baèng nhuùn vai: – Taän nhaân löïc môùi tri thieân meänh. Moã chæ bieát taän löïc maø thoâi coøn keát quaû nhö theá naøo ñaønh phoù maëc cho cao xanh döï ñònh. Tuy vaäy giaû nhö Haø Töû Kieân vì theå chaát baïc nhöôïc chaúng may ñeå cho ñoäc coâng taâm maø cheát. ít ra laø ai trong chuùng ta cuõng ñöôïc an uûi laø ñaõ baét ñöôïc moät ngöôøi trong Haø gia ñeàn maïng cho caùi cheát quaù theâ thaûm cuûa Maïnh Ñaït Töû vaø Toân Thuùy AÙi. Maïnh laõo nhò chôït co ruùm ngöôøi: – Neáu vaäy tam thaäp luïc keá taåu ñaøo vi thöôïng, chi baèng chuùng ta haõy sôùm ly khai choán naøy, tröôùc khi Haø Töû Giang gieo raéc tai hoïa ñeå traû thuø cho Haø Töû Kieân. Toân Baèng sau moät luùc cau maøy ngaãm nghó ñaønh leân tieáng taùn ñoàng: – Vaøo luùc naøy coù leõ ñoù laø keá saùch cuoái cuøng chuùng ta ñaønh phaûi thöïc hieän thoâi. Quay qua Maïnh Ñaït Nhaân Toân Baèng cöôøi göôïng: – Maïnh gia trang hieän coù Maïnh nhi coi quaûn, yù Maïnh nhi theá naøo? Maïnh Ñaït Nhaân nhìn Maïnh laõo nhò: – Neáu phaûi ñi nhò thuùc coù yù ñònh hoài trang? Maïnh laõo nhò sôï ñeán suyùt phaûi khoùc: – Laøm sao ta daùm quay veà gia trang ôû Giang Nam? Haø Töû Giang duø khoâng tìm thaáy ta ôû ñaây thì cuõng phaûi bieát tìm ôû ñaâu. Khoâng ñöôïc! Ta quay veà chæ toå ñem tai hoïa cho nhò thaåm ngöôi maø thoâi. Maïnh Ñaït Nhaân quay nhìn Toân Baèng: – Ñaïi cöûu theá naøo? Nguoànï: MAI HOA TRANG 16 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Noùi nhö nhò thuùc cuûa ngöôi cuõng ñuùng, chuùng ta thaät khoù löôøng heát haønh vi cuûa boïn ngöôøi giang hoà, nhaát laø luùc chuùng phaãn noä. Xem ra chæ coøn moät nôi duy nhaát coù theå giuùp ba ngöôøi chuùng ta dung thaân moät thôøi gian. Maïnh laõo nhò möøng rôõ: – Laø nôi naøo Toân huynh! Rieâng Maïnh Ñaït Nhaân thì nghi ngaïi: – Sao chæ coù ba ngöôøi chuùng ta? Toaøn theå Maïnh gia neáu tính luoân toaøn theå ñaïi cöûu vaø nhò thuùc goàm ñuùng hai möôi hai ngöôøi nhö Haø Töû Giang ñeà quyeát kia maø? Toân Baèng giaûi thích: – Ngoaøi ba ngöôøi chuùng ta soá coøn laïi ñeàu laø gia nhaân, chuùng ta ñang treân ñöôøng ñaøo maïng thaät baát tieän neáu phaûi cöu mang heát töøng aáy ngöôøi. Ta nghó... Maïnh Ñaït Nhaân hieåu leõ: – Tieåu ñieät hieåu roài, ñaïi cöûu muoán boïn gia nhaân ly taùn, ai veà nhaø ngöôøi aáy? Toân Baèng gaät ñaàu: – Duø muoán duø khoâng thì ñoù cuõng laø bieän phaùp toát nhaát. Maïnh Ñaït Nhaân chôït coù thaùi ñoä quyeát ñoaùn khaùc thöôøng: – Ñaïi cöûu noùi raát ñuùng. Ñöôïc roài! Baøn veà nôi choán chuùng ta seõ ñi, xin ñaïi cöûu vaø nhò thuùc cöù baøn. Phaàn tieåu ñieät seõ lo giaûi thích cho boïn gia nhaân, sau ñoù seõ phaân chia cho hoï toaøn boä saûn nghieäp bao ñôøi tích goùp cuûa Maïnh gia. Ñoaïn Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi göôïng: – Duø khoâng theå tieáp tuïc cöu mang hoï nhöng vôùi chí ít, tieàu ñieät nghó cuõng phaûi gia aân cho hoï laàn cuoái, giuùp moãi ngöôøi moät ít voán lieáng ñeå sau naøy hoï töï lo sinh yù. Chaúng hôn cöù ñeå toaøn boä gia saûn naøy cho Haø gia phaù huûy. Tieåu ñieät ñi ñaây! Maïnh laõo nhò nhìn theo buoät mieäng than: – Vaäy laø heát! Trong Maïnh gia chæ coøn coù Maïnh Ñaït Töû, ñaïi huynh cuûa Maïnh moã laø ngöôøi thaønh ñaït nhaát, nhöng chæ trong phuùt choác ñeàu tieâu tan. OÂi! Lôïi danh taøi loäc taát caû ñeàu laø phuø vaân... oOo Toân Baèng boàn choàn nhìn Maïnh Ñaït Nhaân ñang thu doïn haønh lyù: – Vieäc cuûa ngöôi ñaõ saép xeáp ñeán ñaâu roài? Tuy ñang phaûi choïn löïa vaät naøo caàn mang theo, vaät naøo caàn vöùt laïi nhöng Maïnh Ñaït Nhaân vaãn ñaùp: – Tieåu ñieät ñaõ phaân chia caû roài. Cuõng ñaõ cho boïn gia nhaân töøng ngöôøi moät Nguoànï: MAI HOA TRANG 17 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) theo nhieàu höôùng tuaàn töï boû ñi. Hieän giôø ôû Maïnh gia chæ coøn laïi ba ngöôøi chuùng ta maø thoâi. Thuaän mieäng Maïnh Ñaït Nhaân hoûi Toân Baèng: – Ñaïi cöûu vaø Nhò thuùc ñaõ baøn tính chöa? Chuùng ta seõ ñi ñeán ñaâu? Toân Baèng mieäng ñaùp nhöng maét vaãn chaêm chuù nhìn theo töøng thöù vaät duïng ñang ñöôïc Maïnh Ñaït Nhaân chaêm chuù choïn löïa. – Ta coù moät baèng höõu hieän nguï caùch ñaây khaù xa. Ñoù seõ laø nôi chuùng ta taïm thôøi dung thaân. Theo lôøi ta ñeà xuaát thì luùc naõy nhò thuùc ngöôi ñaõ leân ñöôøng ñi tröôùc. Nôi aên choán ôû nhö theá naøo seõ do nhò thuùc ngöôi thu xeáp. Nghe theá Ñaït Nhaân thu doïn nhanh nheïn hôn. Vaø nhöõng vaät ñöôïc Ñaït Nhaân coi laø khoâng caàn thieát neùm töù tung. Sau cuøng haønh lyù cuûa Ñaït Nhaân cuõng chæ coøn moät tay naûi goïn nheï. Nghi ngaïi Toân Baèng hoûi: – Ngöôi chæ mang theo töøng aáy thoâi sao? Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi buoàn: – Sinh maïng vaãn quyù hôn saûn vaät. Hieàm moät noåi tieåu ñieät chæ sôï chöa quen vôùi kieáp phong söông baèng khoâng caû tay naûi naøy tieåu ñieät cuõng khoâng muoán mang theo laøm gì cho vöôùng baän. Toân Baèng laïi hoûi: – Ngöôi khoâng theå queân vieäc ñeøn saùch. Sao ta khoâng thaáy ngöôi mang theo quyeån kinh thö naøo caû? Maïnh Ñaït Nhaân laéc ñaàu: – Thi thö ñeøn saùch ñeå laøm gì neáu trong loøng vaãn mang naëng moái huyeát haûi thaâm thuø? Toân Baèng toû veû boàn choàn laï: – Tröôùc kia ta töøng nghe maãu thaân ngöôi noùi, ngöôi tình côø mua ñöôïc moät quyeån coå thö? Noù ñaâu roài? Sao ngöôi khoâng mang noù theo? Maïnh Ñaït Nhaân thôû ra: – Sau khi lo laéng moïi haäu söï cho song thaân, tieåu ñieät coù laàn nhôù ñeán chuyeän naøy vaø cuõng thöû kieám tìm. Coù leõ trong luùc quaù ñau buoàn quyeån coå thö ñoù ñaõ ñöôïc tieåu ñieät ñeå vaøo trong nhöõng vaät hoài taùng vaø ñaõ choân vuøi cuøng song thaân. Toân Baèng thoaùng thaát voïng: – Ngöôi tìm kyõ chöa? Ngöôi thaät söï khoâng tìm thaáy? Ñaït Nhaân chôït phì cöôøi: – Tính khí cuûa ñaïi cöûu quaû khoâng khaùc gia phuï. Ngöôøi khaùc thì xem taøi vaät Nguoànï: MAI HOA TRANG 18 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) laøm troïng rieâng gia phuï laïi xem kinh ñieån quyù hôn sinh maïng. Neáu ñaïi cöûu thaät söï tieác quyeån coå thö ñoù thì ñaây, ñaây laø nhöõng gì coøn soùt laïi cuûa quyeån coå thö ñöôïc tieåu ñieät tìm thaáy, ñaïi cöûu cöù giöõ laáy. Ñaït Nhaân cho tay vaøo ngöôøi laáy ra moät maûnh bìa da ñaõ ñen saïm vaø ñieåm moác vaøi choã. Toân Baèng nghi ngaïi ñöa tay ñoùn nhaän bìa da. Chæ khi nhìn vaøo haøng chöõ ñöôïc khaéc theo loái coå, ngay treân maûnh bìa da gioïng noùi cuûa Toân Baèng môùi toû ra phaán khích: – Ñuùng laø quyeån coá thö ñoù roài. Vaïn Vaät Quy Nguyeân Kinh. Ñaït Nhaân mæm cöôøi: – Chæ tieác laø chæ coøn moãi maûnh da neáu coøn nguyeân veïn khoâng bieát ñaïi cöûu coøn möøng ñeán côõ naøo. Chuùng ta ñi ñöôïc chöa ñaïi cöûu? oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 19 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2