Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 27

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

62
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 27: Đại họa Côn Luân - Tiền bối không hỏi điều gì sao... Được Mạnh Đạt Nhân cõng trên lưng, Lão Lôi Đồng thở dài: - Ta biết hỏi gì bây giờ khi hiểu rằng mọi việc ngươi làm điều có chủ ý... Huống chi, ngươi quá thông tuệ, lại luôn quang minh lỗi lạc, ta biết, dù ngươi có bất kỳ hành động gì kỳ lạ đi nữa cũng không gây phương hại cho Thần môn. Ta tin ngươi....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 27

  1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Hai Möôi Baûy ÑAÏI HOÏA COÂN LUAÂN -T ieàn boái khoâng hoûi ñieàu gì sao? Ñöôïc Maïnh Ñaït Nhaân coõng treân löng, Laõo Loâi Ñoàng thôû daøi: – Ta bieát hoûi gì baây giôø khi hieåu raèng moïi vieäc ngöôi laøm ñieàu coù chuû yù? Huoáng chi, ngöôi quaù thoâng tueä, laïi luoân quang minh loãi laïc, ta bieát, duø ngöôi coù baát kyø haønh ñoäng gì kyø laï ñi nöõa cuõng khoâng gaây phöông haïi cho Thaàn Moân. Ta tin ngöôi. Maïnh Ñaït Nhaân traàm gioïng: – Tieàn boái thaáu hieåu nhö theá laø toát. Taïi haï ñang phaûi ñoái ñaàu vôùi moät ñoái thuû tinh ma quyû quyeät khoân löôøng, taâm cô thì thieân bieán vaïn hoùa, chæ sôï taïi haï chöa ñuû trí löïc ñeå doàn ñoái thuû vaøo böôùc ñöôøng cuøng, phaûi thuù nhaän söï thaät. Loâi Ñoàng hoang mang: – Söï thaät gì? Chaøng cheùp mieäng: – Coù noùi ra baây giôø vò taát tieàn boái chòu tin. Chi baèng cöù ñeå ñeán luùc keát thuùc thì hôn. Coøn ñieàu naøy nöõa khieán taïi haï nghó maõi vaãn khoâng thoâng suoát. Loâi Ñoàng lo ngaïi: – Chuyeän ñeán caû ngöôi cuõng nghó khoâng thoâng? Chaøng ñaùp: – Baïch Quan Nguyeät! Taïi haï vaãn khoâng tìm thaáy naøng cho duø taïi haï coù mô hoà nghe tieáng naøng keâu. Khoâng sôùm cuõng khoâng muoän, ñuùng luùc Maïnh Ñaït Nhaân vöøa döùt lôøi, haøng loaït nhöõng boùng nhaân aûnh lieàn töø hai beân chaân nuùi Thaàn Minh Sôn xuaát hieän. Vuùt! Vuùt!... Maïnh Ñaït Nhaân döøng laïi, vaø nhö chæ nhìn thaáy duy nhaát moät boùng hình tieàu tuïy cuûa Baïch Quan Nguyeät nhö ngöôøi saép cheát, töông phaûn vôùi nhöõng nhaân vaät xung quanh coù saéc maët ñaèng ñaèng saùt khí. Cöôøi cao ngaïo, Voâ Cöïc Laõo Nhaân noùi ngay lôøi phuû ñaàu: – Thaàn Moân ñaõ taïo nghieät quaù nhieàu! Tieåu töû, laõo phu khuyeân ngöôi haõy löu laïi Loâi laõo ñaàu cho boån phaùi xöû trò. Thöôïng Quan Chieâu, chöôûng moân Coân Luaân phaùi vaø laø sö ñieät cuûa Voâ Cöïc Nguoànï: MAI HOA TRANG 322 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  2. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Laõo Nhaân kheõ ñaåy Baïch Quan Nguyeät veà phía tröôùc: (Khuyeát Danh) – Thaàn Moân quaû laø coù laém thuû ñoaïn. Neáu Voâ Cöïc sö baù khoâng sôùm phaùt hieän coù leõ ta khoâng bao giôø ngôø raèng Baïch Quan Nguyeät laïi coù moät baøo huynh laø moân haï Thaàn Moân. Vaø ngaøy maø boån phaùi bò Thaàn Moân huûy dieät aét seõ xaûy ñeán khoâng bao laâu. Baïch Quan Nguyeät chôït nhìn Maïnh Ñaït Nhaân baèng aùnh maét caàu khaån: – Maïnh Ñaït Nhaân! Ngöôi haõy giaûi thích cho ta bieát ñi, phaûi chaêng gia huynh coøn soáng vaø ñang laø thuoäc haï Thaàn Moân? Maïnh Ñaït Nhaân caån troïng buoâng lôøi: – Sao coâ nöông laïi hoûi taïi haï caâu naøy? Leänh huynh laø nhaân vaät naøo? Voâ Cöïc Laõo Nhaân baät cöôøi: – Tieåu töû ngöôi thaät kheùo buoâng lôøi doái traù. Ngöôi baûo khoâng bieát Baïch Quan Nhaät ö? Chaúng phaûi Baïch Quan Nhaät ñaõ töøng maáy phen tieáp trôï ngöôi sao? Maïnh Ñaït Nhaân xaï maét tinh quaùi nhìn laõo: – Laõo cuõng bieát chuyeän Baïch Quan Nhaät tieáp trôï taïi haï? Vaäy thì laï thaät ñaáy! Vì luùc hoï Baïch hieän thaân tieáp trôï, neáu taïi haï nhôù khoâng laàm, thì ñoù laø luùc taïi haï phaûi ñoái phoù vôùi vieän chuû Cöûu U Quyû Vieän Coå Myõ Kyø, khoâng heà coù maët laõo. Tröø phi sau naøy, vì laø haûo baèng höõu, vì laø ngöôøi chung hoäi chung thuyeàn, Coå Myõ Kyø ñaõ noùi cho laõo nghe. Laõo noùi ñi, Coân Luaân phaùi sao laïi coù giao haûo vôùi Cöûu U Quyû Vieän? Hay laõo chính laø... Ñoaùn bieát Maïnh Ñaït Nhaân saép noùi ra ñieàu gì, Voâ Cöïc Laõo Nhaân heùt toaùng leân: – Muoán ngöôøi khoâng bieát thì ñöøng laøm! Cho ngöôi hay, khoâng nhöõng hoâm nay ngöôi phaûi noùi roõ hö thöïc veà chuyeän gaõ hoï Baïch maø laõo phu coøn buoäc ngöôi phaûi coù giao phoù veà sôû hoïc boån phaùi ñaõ thaát truyeàn. Ngöôi coù chaïy ñaèng trôøi cuõng khoâng thoaùt. Ñuùng luùc naøy, Loâi Ñoàng chôït phuï nhó ñeà tænh Maïnh Ñaït Nhaân: – Chuùng xuaát hieän quaù tình côø? Phaûi chaêng chuùng muoán ngaên ngöôi ñeán ñænh Thaàn Minh kòp luùc? Maïnh Ñaït Nhaân vôõ leõ, quaéc maét nhìn Voâ Cöïc Laõo Nhaân: – Cung chuû Thieân Taøn Cung! Baïch Quan Nhaät coù laø ngöôøi cuûa Thaàn Moân thì ñaõ sao? Haø côù gì laõo phaûi coù thaùi ñoä naøy ñoái vôùi Baïch Quan Nguyeät, ngöôøi ñaõ töø laâu khoâng ñöôïc tin baøo huynh? Baïch gia töøng coù moái thuø dieät moân, ñoù laø lyù do khieán huynh ñeä hoï ly taùn. Phaûi chaêng vieäc thu Baïch Quan Nguyeät laøm ñeä töû, Coân Luaân phaùi coù yù ñoà aùm muoäi? Thöôïng Quan Chieâu giaän döõ vung kieám lao ñeán: Nguoànï: MAI HOA TRANG 323 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  3. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Ngöôi chôù ngaäm maùu phun ngöôøi. Coù yù ñoà hay khoâng, ñoù laø Thaàn Moân muoán ñöa nha ñaàu hoï Baïch tieàm phuïc vaøo boån phaùi, duøng laøm noäi öùng cho chuùng. Mau tieáp kieám cuûa ta! Veùo... Maïnh Ñaït Nhaân vôùi chuû yù coù saün, vuït chuyeån ngöôøi, thaàn toác lao veà phía Voâ Cöïc Laõo Nhaân: – Cung chuû Thieân Taøn Cung! Ñôõ! Vuø... Coù phaàn baát ngôø vì haønh vi quaù ö lieàu lónh cuûa Maïnh Ñaït Nhaân, laõo Voâ Cöïc baät gaàm vang doäi: – Ngöôøi thaät to gan, coøn daùm duøng Hoài Phong Tuyeät Thöùc ñeå ñoái phoù vôùi laõo phu! Ñôõ! Laõo phaùt kình ñaày uy löïc. AØo... Maïnh Ñaït Nhaân chôït dòch chuyeån thaân hình, boû dôû chieâu coâng vaø baát ngôø xuaát hieän beân taû laõo Voâ Cöïc: – Naøo chæ coù theá! Haõy xem chieâu phaùp Nga My cuûa ta! Viu... Löng vaãn coõng theo moät ngöôøi nhöng boä phaùp khoâng vì theá maø keùm linh hoaït, baûn laõnh cuûa Maïnh Ñaït Nhaân khieán laõo Voâ Cöïc vöøa kinh ngaïc vöøa giaän döõ. Laõo xoay ngöôøi phaùt chieâu: – Quaû nhieân ngöôi khoâng theå choái laø bí kíp Vaïn Löu ñang ôû trong tay ngöôi. Tieáp chieâu! AØo... Thöôïng Quan Chieâu ôû beân ngoaøi tìm caùch phoùng kieám ñaâm vaøo: – Tieåu töû quaù giaûo hoaït, daùm baûo nhöõng gì coù khaéc ghi ôû Tam Ñieäp Coác laø daáu veát voõ hoïc. Chôù traùch boån phaùi yû chuùng hieáp coâ. Xem chieâu! Veøo... Maïnh Ñaït Nhaân vaãn vôùi ñaáu phaùp cuõ, môùi phaùt chieâu ra ñaõ thu chieâu veà vaø dòch chuyeån thaân hình caøng luùc caøng nhanh. Chaøng baät cöôøi: – Sao chöôûng moân traùch taïi haï maø khoâng töï traùch baûn thaân ngoä taùnh khoâng cao? Haõy nhìn caùch phaùt chieâu cuûa leänh sö baù kìa. Chaúng phaûi laõo ñang phoâ dieãn coâng phu tuyeät hoïc ñaõ thaát truyeàn cuûa quyù phaùi sao? Ha... ha... Laõo Voâ Cöïc caû tieáng gaàm vang: Nguoànï: MAI HOA TRANG 324 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  4. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Vaïn Quyû AÛnh Ngöôi ñöøng nghó vôùi chuùt di hoïc cuûa Vaïn Bieán laõo quyû ngöôi coù theå ngoâng cuoàng! Ñôõ! AØo... AØo... Thöôïng Quan Chieâu cuõng thònh noä hoâ hoaùn: – Ngöôi ñònh gaït ai, tieåu töû? Ngöôi ñaâu theå tieáp tuïc ly giaùn boån phaùi nhö laàn tröôùc ñaõ laøm? Taát caû mau tieán leân bao vaây tieåu töû! Hôn möôi nhaân vaät coøn laïi lieàn uøn uøn tieán leân, chuaån bò doàn Maïnh Ñaït Nhaân vaøo giöõa. Loâi Ñoàng hieåu roõ yù ñoà cuûa Maïnh Ñaït Nhaân, ñoät ngoät phaùt chieâu, quaät moät kình baát ngôø vaøo laõo Voâ Cöïc: – Laõo thaát phu, ngöôi coù muoán neám thöû coâng phu Cöûu Truøng cuûa boån moân khoâng? Xem ñaây! Haønh vi cuûa Loâi Ñoàng cuõng laøm cho Maïnh Ñaït Nhaân baát ngôø, vì chaøng thöøa roõ Loâi Ñoàng giôø chæ coøn ñuû chaân löïc ñeå baûo veä nguyeân maïch khoâng bò toån thöông theâm maø thoâi, vieäc phaùt chieâu ñoái ñòch chæ laø haønh vi töï tìm cheát. Do ñoù, chaøng ñònh dòch ngöôøi, ñöa Loâi Ñoàng luøi laïi, khoâng ñeå Loâi Ñoàng gaëp thaûm hoïa. Naøo ngôø Voâ Cöïc Laõo Nhaân theo baûn naêng chôït mau mieäng baät keâu: – Cöûu Truøng coâng phu? Laõo phu sôï ngöôi sao? Vaø laõo thaûn nhieân xoâ ra moät luoàng löïc ñaïo thaâm haäu. AØo... AØo... Chính luùc naøy, Loâi Ñoàng baät cöôøi: – Hay laém! Laõo thaát phu ngöôi vaäy laø giaáu ñaàu loøi ñuoâi. Ñaây naøo phaûi coâng phu sôû hoïc Coân Luaân? Chuùng ta ñi ñöôïc roài tieåu töû. Ha... ha... Thaùn phuïc keá möu cuûa Loâi Ñoàng, Maïnh Ñaït Nhaân kòp thi trieån boä phaùp ngay khi nghe Thöôïng Quan Chieâu bieåu loä söï kinh ngaïc toät cuøng: – Sö baù! Coâng phu cuûa sö baù... Laõo Voâ Cöïc thònh noä loâi ñình, baät lao thaät nhanh veà phía Maïnh Ñaït Nhaân: – Tieåu töû chaïy ñi ñaâu? Haõy löu maïng laïi! Vuùt! AØo... Maïnh Ñaït Nhaân coù caûm nhaän laõo Voâ Cöïc ñaõ ñeán luùc khoâng coøn gì ñeå giöõ yù vaø saùt cô cuõng ñöôïc laõo boäc loä troïn veïn. Chaøng quay ngöôïc laïi xuaát chieâu ñoái kình: – Thieân Taøn cung chuû! Giôø ñeán luùc ta phaûi ñoøi laïi moái gia thuø. Tieáp chieâu! Nguoànï: MAI HOA TRANG 325 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  5. Vaïn Löu Quy Toâng Vuø... Vieät Kieám (Khuyeát Danh) AÀm! Laõo Voâ Cöïc chôït khöïng laïi, nhaän ra noäi löïc cuûa Maïnh Ñaït Nhaân chí ít cuõng ñaït möùc ngang baèng laõo. Laõo coù phaàn baøng hoaøng: – Noäi löïc cuûa ngöôi... Maïnh Ñaït Nhaân lanh leï lao ñeán: – Phaûi chaêng laõo ñang aân haän vì tröôùc kia khoâng chòu traûm thaûo tröø caên? Nhò vieän nhò cung boïn ngöôi ñeàu laø phöôøng voâ sæ ñeâ tieän. Gia phuï coù toäi gì chöù? Ñôõ? AØo... AØo... Laõo Voâ Cöïc voäi vaän löïc phaùt chieâu: – Ngöôi chôù laém lôøi! Mau naïp maïng cho laõo phu! Vuø... Moät laàn nöõa Thöôïng Quan Chieâu phaûi baät keâu vì quaù kinh ngaïc: – Hoài Phong Tuyeät Thöùc? Sö baù cuõng am hieåu tuyeät kyõ ñaõ thaát truyeàn cuûa boån phaùi ö? Tieáng hoâ hoaùn cuûa Thöôïng Quan Chieâu laøm Voâ Cöïc Laõo Nhaân phaûi phaân taâm vì voâ tình ñeå loä söï gian doái. Ngoïn kình cuûa Maïnh Ñaït Nhaân vaãn baèng baëng lao ñeán, chaïm vaøo kình vöøa suùt giaûm uy löïc cuûa laõo Voâ Cöïc. Buøng! Laõo Voâ Cöïc laûo ñaûo, chöïc quay ngöôøi boû chaïy. Chôït giöõa ñöông tröôøng baät vang leân nhieàu loaït cöôøi vang doäi. Trong ñoù coù traøng cöôøi cuûa cung chuû Ñòa Khuyeát Cung vang leân roõ nhaát: – Laõo ñaïi! Chuyeän ñaõ ra theá naøy, laõo ñaïi caàn gì giöõ kín thaân phaän? Ñöøng queân lôøi caên daën cuûa chuû nhaân. Ñaõ ñeán luùc laõo ñaïi ñoøi laïi nhöõng gì voán thuoäc phaàn laõo ñaïi. Haõy giao tieåu töû cho Haø moã. Ha... ha... Vaø Haø Töû Giang, cung chuû Ñòa Khuyeát Cung ngay khi hieän thaân lieàn quaät moät kình maõnh lieät vaøo Maïnh Ñaït Nhaân: – Tieåu töû phen naøy ñöøng mong thoaùt! Ñôõ! AØo... Cuõng luùc naøy, thanh aâm cuûa Toân Baèng chôït vang leân ngay phía sau Maïnh Ñaït Nhaân: – Loâi Ñoàng! Coå Myõ Kyø ñaõ vì ngöôi maø uoång maïng. Hoâm nay Toân Baèng ta Nguoànï: MAI HOA TRANG 326 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  6. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám phaûi ñoøi laïi moùn nôï naøy. Naïp maïng! (Khuyeát Danh) Vuø... Tieàn haäu ñeàu bò giaùp coâng, söï xuaát hieän cuûa Toân Baèng laøm cho Maïnh Ñaït Nhaân cuoàng noä. Chaøng dòch ngöôøi, vöøa traùnh chieâu cuûa Haø Töû Giang, vöøa tìm caùch ñoaït maïng Toân Baèng: – Laõo ñeâ heøn! Sao laõo nhaãn taâm haõm haïi maãu thaân ta, khoâng nghó ñeán tình huynh muoäi coát nhuïc giöõa laõo vaø gia maãu? Ta phaûi gieát laõo! Vuø... Toân Baèng cöôøi heành heäch: – Ai baûo vôùi ngöôi giöõa ta vaø tieän nhaân laø huynh muoäi coát nhuïc? Moät coâ nhi nhö aû ñöôïc phuï thaân ta cöu mang laø toát cho aû laém roài. Vaäy maø aû laáy oaùn baùo aân, coá tình choái boû moái tình ta daønh cho aû. ñaùng cheát! Ha... ha... Thaät ra, coù leõ Toân Baèng bieát baûn laõnh khoâng laø ñoái thuû cuûa Maïnh Ñaït Nhaân, neân tuy chaâm choïc nhöng laõo laïi laãn traùnh, khoâng chòu chaïm chieâu cuøng chaøng. Ñuùng luùc naøy, töø phía beân kia chôït coù tieáng Thöôïng Quan Chieâu hoâ hoaùn loït ñeán tai chaøng: – Sao sö baù laïi xuaát thuû vaøo tieåu ñieät? Chuùng ta laø ngöôøi ñoàng moân kia maø? Voâ Cöïc Laõo Nhaân gaàm vang: – Suùc sinh, khoâng leõ ngöôi vaãn chöa coù yù nghi ngôø ta? Khoâng sai, ta chính laø cung chuû Thieân Taøn Cung. Chính sö phuï ngöôi ñaåy ta ñeán choã phaûi tuyeät tình sau laàn sö phuï ngöôi ñoaït maát ngoâi vò chöôûng moân cuûa ta. Ngöôi haõy ngoan ngoaõn ñoùn nhaän soá phaän. Ñôõ! Vuø... Haø Töû Giang thì cöôøi leân vang ñoäng: – Laõo ñaïi noùi raát hay. Hoâm nay laø ngaøy chuùng ta ñaïi khai saùt giôùi. Tieåu töû! Ñôõ! Ha... ha... Vuø... Vieäc boäc loä thaân phaän cuûa boïn nhò vieän nhò cung luùc naøy quaû laø ñeàu khaùc thöôøng. Moät laàn nöõa, Loâi Ñoàng leân tieáng ñeà tænh Maïnh Ñaït Nhaân: – Ta vaãn nghó boïn chuùng coá tình ngaên caûn ngöôi ñeán ñænh Thaàn Minh Sôn. Saép ñeán giôø Ngoï roài coøn gì? Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu, vöøa tìm caùch traùnh chieâu Haø Töû Giang, vöøa khe kheõ ñaùp lôøi Loâi Ñoàng: – Taïi haï cuõng nghó nhö vaäy. Nhöng coù ñieàu laï laø taïi sao chuùng ñoaùn bieát söï Nguoànï: MAI HOA TRANG 327 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  7. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) xuaát hieän cuûa taïi haï nhanh ñeán vaäy? Vì neáu ñaây laø do Khoång Gia Laäp baøy ra, khoâng leõ ñaõ coù saép ñaët töø tröôùc? Tieàn boái neân nhôù, tin chuùng ta coøn soáng Khoång Gia Laäp chæ môùi bieát ñaây thoâi. Loâi Ñoàng loä veû khaån tröông: – Baát keå laø vì nguyeân nhaân gì, ngöôi khoâng theå ñeå lôõ cô hoäi ôû ñænh Thaàn Minh. Mau chaïy ñi! Haø Töû Giang ñöông nhieân ñaõ nghe vaø ñoät nhieân baät cöôøi: – Tröôùc khi nghó ñeán vieäc thaùo chaïy, ta thaønh thaät khuyeân ngöôi haõy nhìn quanh xem sao. Ha... ha... Maïnh Ñaït Nhaân ñöa maét nhìn vaø phaùt hieän ôû töù phía khoâng hieåu töø luùc naøo ñaõ coù söï hieän dieän cuûa boïn thaäp nhò söù giaû Ñòa Khuyeát Cung, trong ñoù ñöông nhieân phaûi coù maët cuûa Haø Töû Kieân. Chöa heát, nhöõng nhaân vaät coù thaân phaän khaù cao ôû Ñòa Khuyeát Cung cuõng xuaát hieän, coù caû Taï Baát Nghi, Chu Nghieâm, nhöõng nhaân vaät Maïnh Ñaït Nhaân töøng bieát vaø töøng bò hoï laøm cho thaát ñieân baùt ñaûo. Haø Töû Giang laïi cöôøi, nuï cöôøi ñaày veû ngaïo maïn: – Maïnh Ñaït Nhaân! Ta khoâng ngaïi cho ngöôi bieát moät söï thaät! Ñoàng yù raèng vì quyeån bí kíp Vaïn Löu boïn ta coù laäp möu ñeå chieám ñoaït, khieán toaøn gia ngöôi phaûi moät phen kinh hoaøng. Nhöng boïn ta khoâng heà saùt haïi song thaân phuï maãu ngöôi. Neáu ngöôi tin vaø thaät loøng hôïp taùc, boïn ta seõ cho ngöôi bieát ai laø hung thuû thaät söï vaø boïn ta seõ giuùp ngöôi baùo thuø. Ñoaïn y ñöa tay chæ khaép löôït: – Ngöôi ñöøng nghó boïn ta vì sôï ngöôi neân môùi coù lôøi ñeà xuaát naøy. Haõy nhìn xem, ngöôøi cuûa boån cung ñeàu ñeán ñoâng ñuû, chæ moät khaåu leänh cuûa ta laø ngöôi seõ voâ phöông thoaùt thieân la ñòa voõng, baát keå ngöôi coù hay khoâng coù Vaïn Quyû AÛnh coâng phu. Ta khuyeân ngöôi haõy caân nhaéc vaø ñöøng quaù ngu muoäi. Maïnh Ñaït Nhaân hoang mang: – Khoâng phaûi laø laõo laø keû che kín chaân dieän ñaõ saùt haïi gia phuï, sau ñoù ñoaït luoân quyeån coå thö sao? Haø Töû Giang haát maët veà phía Haø Töû Kieân vaø baûo: – Kieân nhi cuõng töøng nghó veà ta nhö vaäy. Nhöng taát caû ñeàu laø laåm laãn. Ngöôi nghó ngöôi thoâng tueä vaø chính söï thoâng tueä cuûa ngöôi ñaõ gaây laàm laãn cho ngöôi. Haõy nhôù laïi ñi, Thanh Thanh Tieân Töû noùi nhö theá naøo? Muï ñaõ saép ñaët taát caû, vaø yù cuûa muï laø muoán gaây moät traän haïo kieáp treân giang hoà. Neáu ta ñoaùn khoâng laàm, keû thöïc söï haï thuû phuï thaân ngöôi chính laø taâm phuùc thaân tín cuûa muï. Vì tröôùc ñoù, do phaùt hieän quyeån coå thö chæ laø vaät nguïy taïo, ta ñaõ baûo Coå Myõ Kyø nheùt trôû laïi vaøo ngöôøi phuï thaân ngöôi. Nguoànï: MAI HOA TRANG 328 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  8. Vaïn Löu Quy Toâng Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi laït: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Laõo töôûng ta tin laõo sao? Vì roát cuoäc laõo cuõng am hieåu sôû hoïc Vaïn Löu. – Khoâng sai! Vaø ñoù cuõng laø nhôø ngöôi chæ ñieåm. Baèng khoâng boïn ta naøo ngôø chính maûnh bìa da môùi laø vaät quan troïng? Maïnh Ñaït Nhaân lieác nhìn Toân Baèng: – Vaäy coøn gia maãu thì sao? Khoâng leõ khoâng do Toân Baèng haï saùt? Haø Töû Giang xua tay: – Ngöôi yeân taâm! Chính ta cuõng khoâng ngôø Toân Baèng laïi coù haønh vi naøy, sau ñoù laïi ñöôïc Coå Myõ Kyø ñoàng tình che daáu. Ta... Toân Baèng vuït keâu: – Haø Töû Giang! Ngöôi... Haø Töû Giang laïnh gioïng: – Chính ngöôi baát nghóa thì ñöøng traùch Haø Töû Giang ta baát nhaân. Nhò vieän nhò cung voán laø moät, töø khi coù ngöôi xen vaøo, Coå Myõ Kyø ñaõ bò ngöôi xuùi baåy neân coù nhöõng toan tính rieâng tö. Laàn naøy ta coát yù ñöa ngöôi ñeán ñaây laø ñeå ñoøi laïi söï coâng baèng cho Maïnh thieáu hieäp. Hình ñöôøng ñöôøng chuû ñaâu? Haõy giöõ y laïi! Taï Baát Nghi nghe leänh lao ra vaø chæ vaøi löôït xuaát thuû laø ñaõ cheá ngöï Toân Baèng. Höï! Toân Baèng bò Haï Baát Nghi neùm xuoáng caïnh chaân Maïnh Ñaït Nhaân. Haø Töû Giang baûo: – Gieát ngöôøi phaûi ñeàn maïng! Ta giao y cho Maïnh thieáu hieäp toaøn quyeàn xöû lyù. Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu: – Neáu laø vaäy, Maïnh Ñaït Nhaân xin coù lôøi ña taï. Vaø thaät nhanh, Maïnh Ñaït Nhaân quaät thaúng moät kình vaøo ñaàu Toân Baèng, haï saùt keû thuø. AÀm! AÙnh maét chôït dòu laïi, Maïnh Ñaït Nhaân nhìn Haø Töû Giang: – Toân giaù muoán taïi haï hôïp taùc, chaúng hay laø hôïp taùc nhö theá naøo? Haø Töû Giang cheùm maïnh tay vaøo khoâng khí: – Tieâu dieät Thaàn Moân, nhaát laø muï Thanh Thanh Tieân Töû. Maïnh Ñaït Nhaân mæm cöôøi: – Nhöng coù hai ngöôøi, taïi haï khoâng muoán hoï bò haïi. Nguoànï: MAI HOA TRANG 329 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  9. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Loâi Ñoàng ôû phía sau vuït keâu: (Khuyeát Danh) – Ngöôi khoâng ñöôïc... Maïnh Ñaït Nhaân leï tay cheá ngöï huyeät ñaïo laõo, giaûi thích vôùi Haø Töû Giang: – Moät ngöôøi laø laõo Loâi naøy. Luùc bò loït Quyû Cung, nhôø laõo maø taïi haï hoaøn maïng. Haø Töû Giang cau maët: – Coøn ngöôøi thöù hai? Chaøng chæ tay vaøo Baïch Quan Nguyeät: – Naøng khoâng heà bieát coù gia huynh laø moân haï Thaàn Moân. Keû khoâng bieát laø khoâng coù toäi. Toân giaù nghó sao? Vaø luùc naøy, toaøn boä ñeä töû Coân Luaân phaùi ñeàu bò ngöôøi cuûa Ñòa Khuyeát Cung khoáng cheá. Voâ Cöïc Laõo Nhaân laäp töùc coù phaûn öùng: – Haø laõo ñeä ñöøng voäi tin tieåu töû! Haø Töû Giang xua tay ngaên laïi, mieäng hoûi Maïnh Ñaït Nhaân: – Thieáu hieäp ñònh ñi ñaâu sau khi thuaän lôøi cuøng boïn ta hôïp taùc? Maïnh Ñaït Nhaân nhuùn vai: – Tröôùc heát, taïi haï seõ ñöa Toân Baèng veà teá moä song thaân, nhaân tieän cuõng lo chöõa trò thöông theá cho Baïch Quan Nguyeät. Coøn sau naøy, ñöông nhieân taïi haï seõ truy tìm tung tích keû ñaõ haï saùt gia phuï, moät trong nhöõng keû thaân tín muï moân chuû Thaàn Moân. Haø Töû Giang gaät ñaàu: – Neáu laø vaäy, söï hôïp taùc seõ coâng baèng hôn neáu thuoäc haï chaáp thuaän giao taát caû tín vaät tuyeån choïn ñaõ coù cho boïn ta? Thaûn nhieân, Maïnh Ñaït Nhaân laáy ra ñuû saùu tín vaät giao cho Haø Töû Giang: – Taïi haï ñaõ höùa lôøi hôïp löïc, ñöông nhieân khoâng coøn cao höùng trong vieäc ñöôïc tuyeån choïn laøm moân chuû. Toân giaù coù muoán laáy tuøy yù. Haø Töû Giang sau khi nhaän laáy chôït mæm cöôøi: – Thieáu hieäp coù queân khoâng vaäy? Nhö coøn thieáu moät tín vaät? Chaøng aø len moät tieáng: – Ñuùng roài! Laø tín vaät Khoång Gia Laäp vöøa trao cho. Taïi haï nheùt ôû thaét löng neân khoâng nhôù ñeán. Khi nhaän ñuû baûy tín vaät tuyeån choïn, Haø Töû Giang böôùc luøi laïi: – Vieäc teá moä ngöôøi ñaõ khuaát laø ñieàu caàn thieát. Ta khoâng tieän löu thieáu hieäp laâu hôn. Môøi! Nguoànï: MAI HOA TRANG 330 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  10. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu, khom ngöôøi nhaët laáy thi theå Toân Baèng. Chaøng ñi ngang choã Baïch Quan Nguyeät: – Baïch coâ nöông! Chuùng ta ñi thoâi! Trong tình theá phaùi Coân Luaân ñang gaëp hoïa, Baïch Quan Nguyeät duø khoâng muoán cuõng phaûi ñi theo Maïnh Ñaït Nhaân. Boïn Haø Töû Giang nhìn theo cho ñeán luùc Maïnh Ñaït Nhaân hoaøn toaøn khuaát boùng. Trong khi ñoù, Maïnh Ñaït Nhaân vaãn maõi mieát böôùc ñi, löng coõng Loâi Ñoàng, tay mang thi theå Toân Baèng, vôø khoâng nhaän thaáy thaùi ñoä caêm phaãn cuûa Loâi Ñoàng qua nhöõng tieáng höø töø cöûa mieäng ñaõ bò chaøng cheá truï aù huyeät. Ñöôïc moät luùc thaät laâu, Baïch Quan Nguyeät do kieät löïc chôït khuîu ngaõ. Huîch! Maïnh Ñaït Nhaân chôït döøng laïi, vöøa thôû daøi vöøa ñöa maét nhìn quanh. Sau ñoù, khi phaùt hieän ôû caùch ñoù khoâng xa coù moät neáp thaûo lö xieâu veïo vì boû hoang laâu naêm, Maïnh Ñaït Nhaân chaäm raõi ñöa taát caû ñeán ñoù. oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 331 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2