Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 29

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

65
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 29: Độc công Hoạt Tử Thi Cung cách của Âm Dương nhị quái xuất kình, gọi là hấp thu tử khí để luyện Độc công Hoạt Tử Thi thật là tàn độc. Hai tay vươn trảo, thoạt nhìn thì rõ ràng là xuất lực để ngăn đỡ đối đầu với bất kỳ kình lực nào do những nhân vật võ lâm nhằm vào chúng, nhưng khi có cơ hội, gặp phải kẻ có bản lãnh kém cỏi hơn, Âm Dương nhị quái liền dùng chính ngọn trảo đó để phát huy hấp kình,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 29

 1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Hai Möôi Chín ÑOÄC COÂNG HOAÏT TÖÛ THI C ung caùch cuûa AÂm Döông Nhò Quaùi xuaát kình, goïi laø haáp thu töû khí ñeå luyeän Ñoäc Coâng Hoaït Töû Thi thaät laø taøn ñoäc. Hai tay vöôn traûo, thoaït nhìn thì roõ raøng laø xuaát löïc ñeå ngaên ñôõ ñoái ñaàu vôùi baát kyø kình löïc naøo do nhöõng nhaân vaät voõ laâm nhaèm vaøo chuùng, nhöng khi coù cô hoäi, gaëp phaûi keû coù baûn laõnh keùm coõi hôn, AÂm Döông Nhò Quaùi lieàn duøng chính ngoïn traûo ñoù ñeå phaùt huy haáp kình, giöõ chaët ñoái phöông dính moät phaàn thaân theå vaøo taâm traûo cuûa chuùng. Nhö Maïnh Ñaït Nhaân ñang muïc kích, taû traûo cuûa Döông Quaùi Huyønh laõo ñaïi ñang haáp giöõ ngay haäu taâm moät ñeä töû Caùi Bang. Gaõ naøy laäp töùc baät theùt leân: – A... a... a... Tieáng keâu thoaït ñaàu coøn lôùn, ñuû ñeå gaây kinh ñoäng cho moïi ngöôøi. Nhöng chæ moät vaøi chôùp maét sau ñoù, tieáng keâu cuûa keû xaáu soá yeáu ôùt daàn, cuøng vôùi ñoâi muïc quang ñang ñoä tinh nhanh cuõng chuyeån sang môø toái, chöùng toû thaàn trí cuûa keû ñoù ñang luùc lìa xa thaân theå. Ñeán luùc naøy, khi vieäc haáp thu töû khí ñaõ hoaøn thaønh, Döông Quaùi Huyønh laõo ñaïi vöøa cöôøi vang doäi vöøa vung maïnh taû traûo, chaán bay keû xaáu soá vaøo moät nhaân vaät naøo khaùc cuõng vöøa vaën lao ñeán ñònh giaûi nguy cho naïn nhaân: – Ha... ha...! Ngöôi voäi vaøng laøm gì? Laõo phu cuõng ñaâu muoán giöõ maõi töû thi naøy? Traû cho ngöôi ñoù! Vuø... Ngöôøi vöøa lao ñeán do khoâng nôõ ñeå kình löïc baûn thaân quaät vaøo baèng höõu, ñaønh thu kình veà vaø vöôn tay ñoùn ñôõ naïn nhaân. Chæ ñeán luùc naøy, ngöôøi vöøa ñoùn ñôõ baèng höõu môùi nhaän chaân moät söï thaät, raèng naïn nhaân ñaõ hoàn phi phaùch taùn, theå traïng suy kieät vaø chæ caàn moät chaán ñoäng nhoû cuõng ñuû laøm naïn nhaân hoàn lìa khoûi xaùc. Vaø chaán ñoäng ñoù laø do Döông Quaùi Huyønh laõo ñaïi taïo ra luùc laõo haát naïn nhaân veà phía ngöôøi vöøa lao ñeán. Laõo cöôøi saèng saëc, nhaû theâm moät kình vaøo ngay haäu taâm naïn nhaân: – Ngöôi ñoùn ñôõ y, phaûi chaêng ngöôi sôï baèng höõu ngöôi phaûi chòu ñôùn ñau? Vaäy ngöôi laøm caùch naøo giöõ sinh maïng baèng höõu ngöôi veïn toaøn vôùi moät Nguoànï: MAI HOA TRANG 343 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám chöôûng naøy cuûa laõo phu? Ha... ha... (Khuyeát Danh) Vuø... Môùi ñaåy naïn nhaân ra, giôø tieáp tuïc nhaán theâm moät kình, haønh vi cuûa Döông Quaùi quaù nhanh khieán ngöôøi tieáp trôï voâ phöông phaûn öùng. Vaø khi nhaân vaät naøy kòp nghó ra moät bieän phaùp naøo ñoù thì kình cuûa Döông Quaùi cuõng ñeán luùc lao aäp vaøo haäu taâm naïn nhaân. Buøng! Vôùi chaán kình naøy, ñöông nhieân naïn nhaân phaûi thaûm töû. Khoâng nhöõng theá coøn taùc ñoäng luoân ñeán ngöôøi xuaát hieän tieáp trôï, khieán caû hai cöù theá ngaõ laên quay. Huîch! Huîch! Vaäy laø Döông Quaùi coù cô hoäi vung traûo choäp thaúng vaøo nhaân vaät noï. Vaø neáu nhaân vaät noï thuoäc haïng khoâng ñuû baûn laõnh, haäu quaû xaûy ra laø nhaân vaät noï theá naøo cuõng chòu chung soá phaän vôùi keû xaáu soá nhö ñaõ xaûy ra. Thôøi may, baèng höõu cuûa nhaân vaät noï ñaõ kòp lao ñeán tieáp öùng, ngaên chaën haønh vi taø aùc cuûa Döông Quaùi Huyønh laõo ñaïi. Töông töï nhö laõo Huyønh, ôû phía beân kia, AÂm Quaùi Trình laõo nhò cuõng vöøa haáp thu xong töû khí cuûa moät ñeä töû Hoa Sôn. Vaø khi nhaän thaáy chöôûng moân Hoa Sôn phaùi lao vaøo öùng cöùu, Trònh laõo nhò cuõng duøng löïc chaán bay naïn nhaân. – Töû Döông kieám phaùp cuûa phaùi Hoa Sôn xem ra cuõng lôïi haïi. Nhöng ngöôi sao khoâng nhaém vaøo Trònh laõo nhò maø laïi ñònh loaïn kieám phaân thaây chính ñeä töû ngöôi? Ha... ha... Maïnh Ñaït Nhaân ñöa maét nhìn thì thaáy Trònh laõo nhò quaû nhieân coá tình ñaåy naïn nhaân vaøo vaàng kieám quang do chöôûng moân Hoa Sôn phaùi thi trieån. Vì khoâng muoán loaïn kieám phaân thaây chính ñeä töû, chöôûng moân Hoa Sôn phaùi thu chöôûng veà vaø thuaän tay bieán thaønh chieâu khaùc quaät loaïn ñaû vaøo AÂm Quaùi Trònh laõo nhò. Veùo... Do khoâng coøn ngöôøi ñoùn ñôõ, naïn nhaân cuûa Trònh laõo nhò phaûi ngaõ aäp xuoáng neàn ñaát vaø khoâng coøn söùc löïc ñeå chi trì. Luùc ngaõ, thaân theå naïn nhaân ñöông nhieân coù chòu moät chaán ñoäng nheï, moät löïc chaán ñoäng maø thöôøng khi chæ ñuû laøm cho ñau, vò taát ñaõ gaây thöông tích. Nhöng vôùi caûnh ngoä luùc naøy thì khaùc, naïn nhaân ñaõ bò AÂm Quaùi duøng ñeå luyeän Ñoäc Coâng Hoaït Töû Thi, moät chaán ñoäng nhoû naøy vaäy laø ñuû ñeå ñöa naïn nhaân xuoáng taän tuyeàn ñaøi. Moät caùi cheát thoaït töôûng laø phi lyù nhöng thöïc teá vaãn xaûy ra vaø xaûy ra tröôùc maét moïi ngöôøi. Chuyeän xaûy ra naøo phaûi laø laâu vaø chæ môùi ñoù thoâi, ngöôøi cuûa caùc phaùi tröôùc Nguoànï: MAI HOA TRANG 344 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) sau ñaõ coù saùu maïng bieán thaønh ñoái töôïng cho AÂm Döông Nhò Quaùi haáp thu töû khí luyeän Ñoäc Coâng Hoaït Töû Thi. Vaø dieãn bieán naøy ñuû laøm cho moïi ngöôøi kinh taâm taùng ñôûm. Ñeán noãi ñích thaân Tieâu bang chuû phaûi vaän löïc hoâ hoaùn: – Baèng moïi caùch, khoâng ai ñöôïc ñeán gaàn Nhò Quaùi trong phaïm vi moät tröôïng. Chôù ñeå chuùng haáp thu töû khí... Ñònh Taâm sö thaùi, chöôûng moân phaùi Nga My cuõng leân tieáng ñaùnh ñoäng: – Nam moâ a di ñaø phaät! Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ bò chuùng haáp thu töû khí, toát hôn heát chuùng ta ñöøng ñeå hoï nhaäp thoå, cuõng phaûi ñeà phoøng moïi chaán ñoäng gaây toån haïi cho naïn nhaân. Phöông tröôïng phaùi Thieáu Laâm, moät cao taêng tuy coù thöøa ñöùc ñoä nhöng vaãn phaûi gaàm vang: – Ngaõ phaät töø bi. AÂm Döông Nhò Quaùi quaû coù caùch luyeän ñoäc coâng vöøa taø moân baù ñaïo. Ñeå ñoøi laïi coâng ñaïo cho nhöõng ai bò chuùng haõm haïi, chuùng ta phaûi baét chuùng ñeàn toäi. A di ñaø phaät! Baàn taêng phaûi ñaïi khai saùt giôùi. Ñôõ! AØo... AØo... Quaàn huøng lieàn thay ñoåi ñaáu phaùp, laäp moät voøng vaây vaø töø khoaûng caùch xaáp xæ moät tröôïng taát caû cuøng phaùt kình, tung chöôûng quaät vaøo aùc ma. Vuø... AØo... Döông Quaùi phaûi ñoái ñaàu vôùi nhò phaùi chöôûng moân Nga My – Thieáu Laâm cuøng vôùi caùc ñeä töû, laõo vaãn ngaïo maïn buoâng lôøi khích noä: – Boïn ngöôi khoâng daùm ñeán gaàn, töôûng vaäy laø an toaøn sao? Haõy xem ñaây! AØo...! AØo...! Cuøng luùc ñoù, AÂm Quaùi Trònh laõo nhò cuõng cöôøi saëc suïa: – Neáu baûn laõnh cuûa thaát ñaïi phaùi Trung Nguyeân chæ coù theá naøy, baáy laâu nay gaõ hoï Haø phaûi daøy coâng saép ñaët möu keá quaû laø uoång phí. Chæ caàn Nhò Quaùi Quan Ngoaïi cuõng ñuû thu thaäp boïn ngöôi. Xem chieâu! Ha... ha... AØo...! AØo...! Nhìn cung caùch xuaát thuû cuûa AÂm Döông Nhò Quaùi, Maïnh Ñaït Nhaân vöøa ñoäng taâm vöøa baøng hoaøng lo sôï cho moïi ngöôøi. Töø coã xa maõ chaøng baät tung ngöôøi lao nhanh ñeán: – Chö vò haõy mau beá khí, Ñoäc Coâng Hoaït Töû Thi nhaát möïc lôïi haïi ñang ñöôïc Nhò Quaùi vaän duïng. Huyønh laõo taëc! Ñôõ! Vuùt! Nguoànï: MAI HOA TRANG 345 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Vaïn Löu Quy Toâng Vuø... Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Ngay khi tieáng hoâ hoaùn ñöôïc Maïnh Ñaït Nhaân caát leân, ngöôøi cuûa caùc phaùi ñoàng loaït luøi laïi vaø khoâng ít ngöôøi baät keâu kinh ngaïc: – Quaùi! Coâng phu cuûa chuùng sao boác muøi hoâi thoái theá naøy? – Nguy tai! Ñoù chính laø Ñoäc Coâng Hoaït Töû Thi! Maïnh Ñaït Nhaân lao ñeán kòp luùc vaø nhaû kình. AÀm...! Phaûi ñoái ñaàu trôû laïi vôùi Maïnh Ñaït N haân, Döông Quaùi gaàm thònh noä: – Laïi laø tieåu töû ngöôi ñöôïc! Ta gieát ngöôi tröôùc! Ñôõ! AØo... AØo... Maïnh Ñaït Nhaân vôùi chuû yù ñaõ ñònh, voäi lôùn tieáng nhaéc nhôû moïi ngöôøi – Ñoäc Coâng cuûa chuùng raát lôïi haïi, hoaëc chö vò tìm caùch khaùc hoaëc mau luøi thaät xa! Haõy ñeå chuùng cho taïi haï ñoái phoù. Xem chieâu! Vuø... Ngay töø ñaàu, ñöông nhieân moïi ngöôøi phaûi nhaän thaáy coù söï hieän dieän cuûa Maïnh Ñaït Nhaân, nhöng vieäc chaøng lieân tay ñoái ñòch laïi laøm cho hoï kinh ngaïc. Ñònh Taâm sö thaùi töø moät khoaûng caùch an toaøn so vôùi phaïm vi muøi hoâi thoái coù theå lan ñeán vuït leân tieáng: – Khoâng phaûi tieåu thí chuû töøng ngaäm maùu phun ngöôøi, vu khoáng cho teä phaùi Nga My sao? Ñöøng nghó haønh vi naøy coù theå khieán teä phaùi boû qua cho tieåu thí chuû? Nam moâ a di ñaø phaät! Kình löïc cuûa chaøng ñaõ ñeán luùc chaïm phaûi chieâu traûo cuûa Döông Quaùi. AÀm! Tuy coù nghe lôøi thieáu haún thieän yù cuûa Ñònh Taâm sö thaùi nhöng Maïnh Ñaït Nhaân vaãn baát chaáp. Chaøng vöøa vaän duïng Vaïn Quyû AÛnh coâng phu vöøa tieáp tuïc hoâ hoaùn, keâu goïi quaàn huøng: – Chi trì cuïc dieän nhö theá naøy laø thaát saùch! Tieâu bang chuû, chö vò chöôûng moân! Chö vò ñeàu laø nhöõng ngöôøi töøng traûi, kieán vaên saâu roäng, haõy mau nghó caùch, hoaëc hoùa giaûi ñoäc coâng cuûa lôïi haïi cuûa chuùng, hoaëc tìm bieän phaùp khöû tröø AÂm Döông Nhò Quaùi. Vuùt! Boùng nhaân aûnh cuûa Maïnh Ñaït Nhaân vuït hoùa thaønh chaäp chuøng nhöõng boùng hö aûo, nhö boùng quyû töø coõi u linh hieän veà. Ñieàu naøy khieán cho phöông tröôïng Thieáu Laâm phaùi thaát saéc: Nguoànï: MAI HOA TRANG 346 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Nghó caùch tieâu dieät AÂm Döông Nhò Quaùi, sau ñoù ai seõ lieäu phöông ñoái phoù vôùi tieåu thí chuû laø haäu nhaân voõ truyeàn cuûa Vaïn Bieán laõo quyû? A di ñaø phaät! Chöôûng moân nhò phaùi Nga My – Thieáu Laâm do hieän giôø ñaõ ôû nôi an toaøn neân hoï môùi coù theå phaùt thoaïi vaø noùi nhöõng lôøi nhö theá. Coøn Tieâu bang chuû vaø chöôûng moân tam phaùi Hoa Sôn – Khoâng Ñoäng – Ñieåm Thöông do vaãn coøn lao ñao vaát vaû vôùi AÂm Quaùi hoï Trònh neân coù muoán phaùt thoaïi cuõng khoâng daùm. Tröôùc tình theá naøy, Dö vi Haûi, moät nhaân vaät Caùi Bang maø Maïnh Ñaït Nhaân töøng bieát chôït hoát hoaûng keâu leân: – Voâ Giaùc ñaïi sö, Ñònh Taâm sö thaùi. Nhò vò caàn phaûi khaån tröông nghó caùch. Teä bang chuû vaø moïi ngöôøi ñaâu theå beá khí laâu? Khoâng kheùo seõ bò Ñoäc Coâng Hoaït Töû Thi gaây phöông haïi. AÂm Quaùi baät cöôøi: – Muoán nghó caùch ö? Muoän roài! Ha... ha... AØo...! AØo...! AÀm! AÀm! AÀm! Ñoäc Lang Traûo cuûa AÂm Quaùi Trònh laõo nhò caøng chaïm chieâu vôùi chöôûng coâng cuûa ñoái phöông caøng coù cô hoäi phaùt xuaát chieâu Ñoäc Coâng Hoaït Töû Thi lôïi haïi. Vaø luùc naøy, Tieâu bang chuû vaø chöôûng moân ba phaùi Hoa Sôn – Khoâng Ñoäng – Ñieåm Thöông chæ coøn daùm ñöùng xa phaùt chieâu caàm chöøng, nhöôïng hoaøn toaøn theá thöôïng phong cho Trònh laõo nhò AÂm Quaùi. Dieãn bieán naøy caøng khieán Dö Vi Haûi cuoáng quyùt. Y vöøa lao ñeán tieáp trôï Tieâu bang chuû vöøa hoái thuùc nhò phaùi chöôûng moân Nga My – Thieáu Laâm: – Khoâng kòp nöõa roài, neáu nhò vò khoâng caáp thôøi nghó caùch ñoái phoù! Ñònh Taâm sö thaùi lo laéng thaät söï: – Nam moâ a di ñaø phaät! Ñaâu coøn bieän phaùp naøo khaùc ngoaøi vieäc cuùng ta phaûi vaän duïng xa luaân chieán? Voâ Giaùc ñaïi sö! Baàn ni vaø ñaïi sö... Phaùt hieän ñaáu phaùp ñaùnh töø xa cuûa boïn ngöôøi Tieâu bang chuû caøng trôû neân voâ duïng neáu khoâng coù loaïi coâng phu ñaéc duïng, Maïnh Ñaït Nhaân ñoäng taâm, coá tình goïi Ñònh Taâm sö thaùi: – Sö haùi haõy chuù yù laéng nghe. Ñaây laø khaåu quyeát coù leõ sö thaùi ñang caàn. Vaø Maïnh Ñaït Nhaân vöøa ñoïc vöøa giaûng giaûi cho Ñònh Taâm sö thaùi hieåu nhöõng gì chaøng muoán truyeàn ñaït. Ñònh Taâm sö thaùi ñang coù yù ñònh cuøng Voâ Giaùc ñaïi sö ñeán thay ñoåi cho boïn Nguoànï: MAI HOA TRANG 347 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) ngöôøi Tieâu bang chuû, laø vaän duïng thuaät xa luaân chieán nhö sö thaùi vöøa ñeà xuaát, nhöõng caâu noùi cuûa Maïnh Ñaït Nhaân laøm sö thaùi ñoäng dung. Vaø sau khi nghe xong, Ñònh Taâm sö thaùi hoaøn toaøn bieán saéc: – Ñaây laø... ñaây laø... Maïnh Ñaït Nhaân vaãn tieáp tuïc chi trì cuïc dieän vôùi Döông Quaùi Huyønh laõo ñaïi mieäng hoái haû baûo Ñònh Taâm sö thaùi: – Ñoù laø nhöõng gì taïi haï coù theå goïi laø thöùc ngoä. Hy voïng sö thaùi vôùi baûn laõnh chaân truyeàn seõ hieåu roõ hôn vaø bieát phaûi vaän duïng nhö theá naøo vaøo tình caûnh luùc naøy. Saéc maët caøng luùc caøng bieán ñoåi, sau cuøng Ñònh Taâm sö thaùi chæ bieát buoâng moät caâu: – Söï theå theá naøo, baàn ni seõ xem xeùt laïi. Coøn baây giôø, nam moâ a di ñaø phaät, Tieâu bang chuû coù theå taïm lui ñöôïc roài. Döùt lôøi, Ñònh Taâm sö thaùi vaø Voâ Giaùc ñaïi sö cuøng ñoäng thaân lao veà phía AÂm Quaùi Trònh laõo nhò. Ñeán khi ñaït khoaûng caùch vöøa ñuû, Ñònh Taâm sö thaùi baát ngôø xaï moät tia chæ kình vaøo AÂm Quaùi: – AÂm Quaùi! Ñaõ ñeán luùc haïng aùc ma nhö ngöôi phaûi ñeàn toäi. Ñôõ! Viu... Tieâu bang chuû ñöôïc dòp lui veà vaø voäi vaøng xaû heát troïc khí ñeå hôùp vaøo nhöõng hôi thanh khí caàn thieát. Tuy vaäy, Tieâu bang chuû vaãn phaûi kinh ngaïc keâu leân khi phaùt hieän tuyeät kyõ Ñònh Taâm sö thaùi ñang thi trieån: – Laø Nhaát Xaï Chæ Hoaøn, coâng phu ñaõ thaát truyeàn cuûa phaùi Nga My? Chính luùc naøy, thanh aâm cuûa Maïnh Ñaït Nhaân loït vaøo tai moïi ngöôøi, keå caû Tieâu bang chuû cuõng nghe. Chaøng noùi oang oang: – Kieám phaùp Hoa sôn neáu bieát vaän duïng vaãn coù theå töø xa cheá ngöï ñòch nhaân. Taïi haï coù yù naøy, mong chöôûng moân Hoa Sôn phaùi nghe thöû. Ñeán löôït saéc maït cuûa chöôûng moân Hoa Sôn phaùi tuaàn töï bieán ñoåi, tuøy theo lôøi noùi cuûa Maïnh Ñaït Nhaân caøng veà sau caøng toû ra mô hoà vôùi moïi ngöôøi. Tuy vaäy, ôû chöôûng moân Hoa Sôn phaùi laïi khoâng coù tyù gì mô hoà. Ñaõ theá, kieám phaùp Töû Döông cuûa nhaân vaät naøy caøng luùc caøng toû ra lôïi haïi khaùc thöôøng. Ñeán noãi Tieâu bang chuû nhìn thaáy cuõng kinh taâm hoâ hoaùn: – Sao gioáng nhu Töû Döông Tam Tuyeät Kieám cuûa phaùi Hoa Sôn ñaõ thaát truyeàn? Nguoànï: MAI HOA TRANG 348 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Cöù nhö theá, Maïnh Ñaït Nhaân baèng caùch naøy laàn löôït chæ ñieåm theâm cho chöôûng moân hai phaùi Khoâng Ñoäng, Ñieåm Thöông, khieán thaân thuû cuûa hai nhaân vaät naøy ñoät ngoät tinh tieán. Vôõ leõ, Tieâu bang chuû chôït laëng ngöôøi. Sau ñoù tuy vaãn tieáp tuïc giao ñaáu vaø tìm bieän phaùp khöû tröø Nhò Quaùi Quan Ngoaïi nhöng Tieâu bang chuû vaãn ngaám ngaàm doø xeùt töøng haønh vi thaùi ñoä cuûa Maïnh Ñaït Nhaân. AÂm Quaùi Trònh laõo nhò cuõng nhaän thaáy coù söï khaùc bieät veà thaân thuû cuûa nhöõng nhaân vaät chöôûng moân caùc phaùi vaø sau khi Maïnh Ñaït Nhaân nhaéc nhôû töøng ngöôøi. AÂm Quaùi Trònh laõo nhò chôït thònh noä: – Gioûi cho tieåu töû! Huyønh lo ñaïi! Laõo khoâng coù caùch naøo laøm tieåu töû caâm mieäng sao? Laõo khoâng thaáy tieåu töû ñang ngaám ngaàm ñem sôû hoïc Vaïn Löu chæ ñieåm cho boïn thoái tha naøy sao? Laõo phaûi laøm gì ñi chöù? Döông Quaùi cöôøi khaønh khaïch: – Laõo nhò khoâng ñoaùn ra möu ñoà cuûa tieåu töû sao? Tieåu töû laøm nhö theá chæ vì muoán boïn voâ duïng kia giuùp tieåu töû ñeå deã beà ñaøo thoaùt thoâi. Ta nghó, chæ coøn moãi moät caùch coù theå phaù huûy möu ñoà cuûa tieåu töû. Naøo, laõo nhò, Ñoäc Coâng Hoaït Töû Thi cuûa boïn ta vaãn coøn moät caùch ñeå vaän duïng phaûi khoâng? Vaäy coøn chôø gì nöõa? Ha... ha... Thuû phaùp cuûa Döông Quaùi Huyønh laõo ñaïi laäp töùc thay ñoåi. Cuøng vôùi song traûo quaät ra vuøn vuït, khieán muøi hoâi thoái Ñoäc Coâng Hoaït Töû Thi caøng luùc caøng xoâng ra nöïc noàng, traøng cöôøi cuûa laõo cuõng ñöôïc tuoân ra khoâng ngôùt. Vaø nhö Maïnh Ñaït Nhaân vöøa coù nhaän ñònh, traøng cöôøi cuûa Döông Quaùi khoâng chæ laø traøng cöôøi suoâng. Traùi laïi, laõo caøng cöôøi caøng laøm cho Ñoäc Coâng Hoaït Töû Thi coù cô hoäi phaùt taùn ra maõnh lieät hôn. ÔÛ phía beân kia, AÂm Quaùi Trònh laõo nhò cuõng baät leân traøng cöôøi, laäp töùc coù tieáng nieäm phaät cuûa Voâ Giaùc ñaïi sö vaø Ñònh Taâm sö thaùi vang leân hoaûng loaïn: – A di ñaø phaät! Moïi ngöôøi phaûi caån troïng hôn. Nhò Quaùi nhö ñang duøng AÂm Coâng Phaùt Taùn Ñoäc Coâng. – Nam moâ a di ñaø phaät! Ñeä töû caùc phaùi caàn phaûi luøi xa hôn nöõa. Khoâng nhöõng beá khí maø coøn phaûi beá caû thính löïc. Vaø Maïnh Ñaït Nhaân caøng theâm lo ngaïi khi nghe AÂm Döông Nhò Quaùi ñoät ngoät roáng leân: – Muoán luøi xa hôn nöõa? Muoän roài! Ha... ha... – Ha... ha...! Phen naøy boïn voõ laâm Trung Nguyeân caùc ngöôi aét phaûi bieát Nhò Quaùi Quan Ngoaïi lôïi haïi nhö theá naøo. Chaúng phaûi boïn ngöôi töøng noùi, thieân ngoaïi Nguoànï: MAI HOA TRANG 349 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) höõu thieân vaø nhaân ngoaïi höõu nhaân sao? Ñaâu phaûi chæ coù voõ laâm thaát ñaïi phaùi caùc ngöôi môùi coù tuyeät kyõ bí truyeàn ñeå tha hoà hoâ phong hoaùn vuõ? Hoâm nay boïn ngöôi ñöøng mong thoaùt khoûi AÂm Coâng Hoaït Ñoäc cuûa boïn ta. Ha... ha... Chính luùc naøy, neáu khoâng phaûi cuøng moät luùc thì laàn löôïc coù nhieàu tieáng keâu bi thaûm cuûa ñeä töû caùc phaùi vang leân: – OÂi chao! Sö phuï... – Nguy tai! Toaøn thaân cuûa ta sao laïi... Höï! – A! Ñoäc Coâng? Chuùng ta bò vöông phaûi Ñoäc Coâng roài. A... a... Maïnh Ñaït Nhaân phaãn noä, chôït gaàm leân vang doäi: – Nhò quaùi caùc ngöôi quaû ñoäc aùc khoân löôøng. Haønh vi cuûa caùc ngöôi thaät ñaùng caêm phaãn. Haõy xem ñaây! Vaän duïng ñeán taän cuøng coâng phu Vaïn Quyû AÛnh, muoân ngaøn boùng nhaân aûnh cuûa Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc vaây kín moãi phöông vò cuûa Nhò Quaùi Quan Ngoaïi. Thaân thuû cuûa chaøng vaäy laø laøm cho Nhò Quaùi hoa maét, chuùng nhìn ñaâu cuõng thaáy coù boùng nhaân aûnh cuûa Maïnh Ñaït Nhaân chöïc chôø. Caû hai theâm ñoäng noä: – Tieåu töû muoán cheát thaät sao? Neáu khoâng phaûi laõo giaø hoï Haø heát lôøi caên daën boïn ta ñaâu nhaân nhöôïng ñeán taän baây giôø? Laõo ñaïi haø taát phaûi phí lôøi! Mau hoùa kieáp tieåu töû, cho tieåu töû coù cô hoäi gaëp laïi song thaân phuï maãu ôû Quyû Moân Quan. Vaø Döông Quaùi baät quaùt to: – Tieåu töû! Ñeán löôït ngöôi ñöôïc ta choïn laøm ñoái töôïng luyeän Ñoäc Coâng Hoaït Töû Thi! Ñôõ! AØo...! AØo...! Maïnh Ñaït Nhaân coù phaàn hoang mang, khoâng hieåu sao chuùng laïi nhaéc ñeán caùi cheát cuûa song thaân phuï maãu. Tuy theá, vaãn khoâng thay ñoåi ñaáu phaùp, vaãn tieáp tuïc laøm loaïn nhaõn quang boïn chuùng baèng Vaïn Quyû AÛnh coâng phu, Maïnh Ñaït Nhaân chôït goïi quaàn huøng: – Taïi haï seõ caàm chaân boïn chuùng! Chö vò haõy mau ly khai choán naøy! Nhanh ñi! Vuùt! AÂm Quaùi Trònh laõo nhò cuõng baét ñaàu vaän duïng haáp löïc töø traûo kình, nhö Huyønh laõo ñaïi cuõng vöøa thi trieån, caû hai ñang böùc doàn vaø quyeát bieán Maïnh Ñaït Nhaân thaønh naïn nhaân cho chuùng haáp thu töû khí Hoaït Töû Thi. AÂm Quaùi cöôøi saèng saëc: – Lieäu ngöôi ngaên chaän ñöôïc bao laâu, tieåu töû? Chæ moät luùc nöõa thoâi ngöôi seõ gaëp laïi song thaân vaø hoï seõ cho ngöôi bieát hoï ñaõ cheát nhö theá naøo! Ha... ha... Nguoànï: MAI HOA TRANG 350 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Haáp löïc cuûa Nhò Quaùi xuaát hieän töø hai phía, tuy khoâng laø gì so vôùi muoân ngaøn boùng nhaân aûnh do Maïnh Ñaït Nhaân taïo ra. Theá nhöng, chính haáp löïc naøy laïi laøm cho thaân phaùp chaøng bò aûnh höôûng. Vaïn Quyû AÛnh coâng phu cuûa chaøng coù phaàn chaäm laïi, cöù nhö cöôùc boä ñang bò moät lôùp voâ hình daàn daàn troùi buoäc. Ñoäng taâm, tröôùc ñaây ñaõ moät laàn Maïnh Ñaït Nhaân gaëp phaûi tình traïng naøy, khi bò lôùp haáp kình vo Voâ Cöïc laõo nhaân vaän duïng, Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc döøng laïi vaø töï co ngöôøi theo nhö thöùc Nhu Coâng trong Löôõng Nghi Nhò Nguyeân cuûa phaùi Voõ Ñang. Doät ngaät nhìn thaáy roõ phöông vò cuûa Maïnh Ñaït Nhaân, töø tieàn haäu hai ñaàu, caû AÂm Quaùi laãn Döông Quaùi ñeàu ñoàng loaït vung traûo thoäp vaøo: – Sao ngöôi khoâng chaïy nöõa? Ha... ha... – Ngöôi ngoan ngoaõn theá laø toát! Vónh bieät! Ha... ha... Haäu taâm bò song traûo cuûa AÙm Quaùi chæ moät saùt na nöõa choäp vaøo, phía chính dieän laïi bò Döông Quaùi uy hieáp. Maïnh Ñaït Nhaân duø ñaõ coù chuû yù vaãn caûm thaáy ruùng ñoäng. Tuy nhieân, vôùi tình theá khoâng coøn caùch naøo kòp thay ñoåi yù ñònh, Maïnh Ñaït Nhaân lieàn coá dòch ngöôøi, hy voïng thoaùt khoûi haáp kình töø hai phía ngay vaøo luùc toái haäu. Thaân hình chaøng töø töø chuoäi ñi tröôùc saéc maët ngôõ ngaøng cuûa Döông Quaùi ñang ñöùng ngay phía chính dieän. Ñuùng luùc naøy, Maïnh Ñaït Nhaân chôït nghe Dö Vi Haûi ôû beân ngoaøi hoâ hoaùn: – Nghó ra roài! Hoûa coù theå khaéc ñoäc. Sao chuùng ta khoâng döïng leân böùc töôøng hoûa, ngaên khoâng cho ñoäc khí Ñoäc Coâng Hoaït Töû Thi lan toûa? Chaéc chaén ñaây laø keá saùch hay nhaát. Maïnh Ñaït Nhaân ñang nhìn chaèm chaèm vaøo Döông Quaùi, thaáy saéc maët ngôõ ngaøng cuûa laõo chôït ñoåi thaønh kinh hoaøng ngay khi nghe Dö Vi Haûi hoâ hoaùn. Taâm cô maùy ñoäng, Maïnh Ñaït Nhaân coøn coù caûm nhaän haáp kình töø tay Döông Quaùi nhö mô hoà giaûm thieåu ñi. Khoâng theå chaàn chôø laâu hôn, chaøng baät quaùt: – Ñi! Vôùi toaøn boä Nhu Coâng ñöôïc vaän duïng taän löïc, tieáng quaùt cuûa chaøng caøng laøm cho thaân theå vöôït thoaùt maïnh hôn, nhanh hôn. Vuït! Haønh vi cuûa chaøng tuy khoâng phaûi laø baát ngôø – vì nhö vöøa noùi, Döông Quaùi coù phaàn ngôõ ngaøng do bieát chaøng ñang coá chuoäi ngöôøi ñi. Nhöng caùi thoaùt cuûa chaøng vaøo luùc toái haäu, vaãn laøm cho AÂm Döông Nhò Quaùi boái roái, khoâng kòp trôû tay. Nguoànï: MAI HOA TRANG 351 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Vaø khi hình boùng chaøng chaúng coøn, haáp löïc töø hai phía, do AÂm Döông Nhò Quaùi taän löïc thi trieån lieàn cuoán huùt laãn nhau. AØo...! AØo...! Song traûo cuûa Döông Quaùi baäp thaúng vaøo AÂm Quaùi. Buøng! Buøng! Nhò Quaùi cuøng chao ñaûo. Höï! Höï! Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc quaät thaúng moät kình vaøo thaân hình cuûa Nhò Quaùi luùc naøy vaãn coøn nhaäp cuïc. – Ñôõ! Vuø... AÀm! AÀm! Dö Vi Haûi boãng nhieân gaøo vang: – Toát roài! Giôø thi cho Nhò Quaùi vaøo giöõa traän hoûa coâng. Nhanh leân! Maïnh Ñaït Nhaân voäi lia maét nhìn ra, thaáy ñeä töû caùc phaùi baèng caùch naøo ñoù ñang caàm treân tay moãi ngöôøi moät nhaønh caây khoâ ñaõ ñoát chaùy phöøng phöøng. Hoï ñöùng thaønh voøng troøn vaø ñang töø töø thít chaët laïi, taïo ra moät böùc töôøng löûa tuy voâ haïi vôùi nhöõng ai coù baûn laõnh cao thaâm, nhöng döôøng nhö ñaéc duïng neáu ñoái phöông muoán vaän duïng ñoäc khí. Bieän phaùp do Dö Vi Haûi nghó ra quaû nhieân kieán hieäu, Maïnh Ñaït Nhaân chæ moät luùc sô taâm ngaén nguûi chôït nghe Nhò Quaùi cuøng quaùt: – Laõo ñaïi, chaïy! – Höø! Moùn nôï naøy roài boïn thaát ñaïi phaùi caùc ngöôi phaûi gaùnh chòu. Ñi! Vuùt! Vuùt! Nhò Quaùi lao qua voøng löûa, tieän tay nhaët laáy moãi teân hai thi theå vaãn coøn noùng aám cuûa nhöõng nhaân vaät vöøa bò Ñoäc Coâng Hoaït Töû Thi cuûa boïn chuùng laáy maïng. Dö Vi Haûi giaän döõ gaàm vang: – Ñuoåi theo! Tieâu bang chuû voäi ngaên laïi: – Khoâng ñöôïc! Khinh thaân phaùp cuûa chuùng ta khoâng ñoàng ñeàu, ñuoåi theo chæ laø laàn löôït naïp maïng cho chuùng. Trong khi ñoù, Maïnh Ñaït Nhaân thaát kinh lao ñeán moät thi theå vöøa truùng phaûi Ñoäc Coâng Hoaït Töû Thi cuûa Nhò Quaùi. Vaø khi thaáy ngöôøi naøy quaû nhieân ñaõ cheát, chaøng hoát hoaûng lao voäi ñeán coã xe. Nguoànï: MAI HOA TRANG 352 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Vaïn Löu Quy Toâng Vuùt! Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Tieâu bang chuû vaãn ngaám ngaàm doø xeùt chaøng voäi lao theo. Vuùt! Maïnh Ñaït Nhaân veùn reøm xe nhìn vaøo vaø theâm thaát saéc khi thaáy Loâi Ñoàng vaø Baïch Quan Nguyeät ñaõ nhö ngöôøi cheát roài. Thaät may, Tieâu bang chuû chôït leân tieáng: – Laø moät tieåu coâ nöông ôû phaùi Coân Luaân? OÂi chao, Ñoäc Coâng Hoaït Töû Thi roài cuõng laáy maïng tieåu lieãu ñaàu. Roài cuõng laáy maïng? Caâu noùi naøy voâ tình cho Maïnh Ñaït Nhaân bieát naøng chöa cheát. Vaø nhö vaäy, do Loâi Ñoàng cuõng bò nhieãm ñoäc cuøng moät luùc, neáu Baïch Quan Nguyeät chöa cheát thì Loâi Ñoàng cuõng chöa cheát? Thaät nhanh, Maïnh Ñaït Nhaân duøng moùng tay töï raïch vaøo coå tay. Soeït! Maùu huyeát chaøng töø ñoù töôm ra. Moät gioït, hai gioït... Maïnh Ñaït Nhaân ñeå maùu cuûa chaøng tuaàn töï nhieãu vaøo mieäng Baïch Quan Nguyeät vaø Loâi Ñoàng. Sinh khí cuûa caû hai töø töø taùi hieän, baét ñaàu töø nhòp hoâ haáp caøng luùc caøng nghe roõ hôn. Tieâu bang chuû ngôù ngöôøi: – Maùu cuûa ngöôi... Maïnh Ñaït Nhaân khoâng noùi khoâng raèng, tung mình leân coã xe vaø ra roi giuïc ñoâi tuaán maõ lao ñi. Tieâu bang chuû töùc giaän: – Tieåu töû ngöôi daùm xem thöôøng ta? Höø! Ta... Laõo boû dôõ lôøi noùi vaø töùc toác ñuoåi theo coã xe. Haønh vi cuûa Tieâu bang chuû voâ tình hoùa thaønh moät hieäu leänh ngaám ngaàm, quaàn huøng caùc voõ phaùi thaáy vaäy laàn löôït lao theo, taïo thaønh moät caûnh quang vöøa ngoaïn muïc vöøa kyø quaùi. Moät coå xe song maõ hoái haû chaïy ôû phía tröôùc, moät ñoaøn ngöôøi roàng raén baùm theo sau, vaø ñoaïn haäu laïi laø moät coã xe song maõ do ñích thaân Ñònh Taâm sö thaùi ñieàu ñoäng. Taát caû cöù theá lao ñi vaø ñi veà ñaâu thì chæ coù mình Maïnh Ñaït Nhaân töï bieát. oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 353 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2