Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 31

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

66
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 31: Vạn Biến Cửu U Một tư thái ung dung, đỉnh đạc, mụ Môn chủ Thần môn, Thanh Thanh Tiên Tử xuất hiện trong tư thế của người chắc thắng, cho dù mụ đến chỉ có một mình, hoàn toàn đơn độc giữa quần hùng các võ phái có đến mấy mươi người.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 31

  1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Ba Möôi Moát VAÏN BIEÁN CÖÛU U M oät tö thaùi ung dung, ñænh ñaïc, muï moân chuû Thaàn Moân, Thanh Thanh Tieân Töû xuaát hieän trong tö theá cuûa ngöôøi chaéc thaéng, cho duø muï ñeán chæ coù moät mình, hoaøn toaøn ñôn ñoäc giöõa quaàn huøng caùc voõ phaùi coù ñeán maáy möôi ngöôøi. Nhìn laïi muï, Maïnh Ñaït Nhaân khoâng theå khoâng coù nhaän ñònh ngaám ngaàm, lieäu ñuùng hay sai neáu cho raèng chæ trong moät thôøi gian ngaén muï ñaõ thaáu trieät toaøn boä dò hoïc cuûa Vaïn Bieán Cöûu U Quyû? Vaø Maïnh Ñaït Nhaân töï khaúng ñònh, muï daùm ñôn phöông xuaát hieän vôùi phong thaùi naøy, chöùng toû muï ñaõ coù baûn laõnh caùi theá, muï ñang laø hieän thaân cuûa Vaïn Bieán Cöûu U Quyû ñoä naøo töøng gaây hoïa cho voõ laâm. Nhìn saéc thaùi cuûa moïi ngöôøi, vì quaù ruùng ñoäng neân cöù thöø ngöôøi ra, khoâng moät ai daùm thôû maïnh, noùi gì ñeán chuyeän daùm leân tieáng phaùt thoaïi, muï môû mieäng cöôøi töï tin: – Boïn ngöôi sao roài? Sôï baûn nhaân taïo neân moät thaûm traïng löu huyeát ñeå baùo thuø chuyeän caùc phaùi hai traêm naêm tröôùc ñaõ gaây ra cho toå phuï Vaïn Bieán Cöûu U Quyû ö? Ha... ha...! Yeân taâm ñi, thôøi theá ñaõ ñoåi thay vaø baûn thaân cuõng khoâng phaûi haïng ngöôøi khaùt maùu. Chuyeän laáy maùu ñeå ñoøi laïi moùn nôï maùu chæ laø chuyeän cuûa quaù khöù, khi gia toå baûn nhaân do thieáu hieåu bieát neân khoâng coù taàm nhìn saâu roäng. Khoâng nhö baây giôø, baûn nhaân chæ muoán moïi ngöôøi taâm phuïc khaåu phuïc. Vì baûn nhaân thöøa bieát laáy ñöùc phuïc ngöôøi vaãn toát hôn laø duøng uy ñeå böùc ngöôøi. Baûn nhaân noùi nhö theá coù ñuùng khoâng? Ha... ha... Chæ nhöõng ai töï tin raèng coâng phu baûn thaân ñaõ ñaït möùc xuaát thaàn nhaäp hoùa, khoâng coøn ai laø ñoái thuû, môùi coù nhöõng noùi phuû duï naøy vaø môùi toû ra ñoä löôïng nhö theá. Loâi Ñoàng cuõng hieåu nhö vaäy neân baát ngôø baät leân traøng cöôøi phaûn khaùng: – Ngöôi baûo ngöôi khoâng muoán ñoøi laïi moùn nôï maùu, ngöôøi noùi ngöôi chæ muoán moïi ngöôøi taâm phuïc khaåu phuïc. Vaäy noùi ñi, hai ñôøi moân chuû boån moân laø do ai haõm haïi! Ai ñaõ raép taâm ñöa Thaàn Moân vaøo con ñöôøng dieät vong? Ha... ha...! Giaû nhö ngöôøi khoâng tình côø tìm thaáy di hoïc tuyeät truyeàn cuûa Vaïn Bieán laõo quyû, lieäu baây giôø ngöôi daùm coù thaùi ñoä giaû nhaân giaû nghóa khoâng? Loâi Ñoàng ta laø ngöôøi ñaàu tieân minh ñònh ngöôi seõ khoâng bao giôø daùm. Ngöôi khoâng bao giôø daùm. Ha... ha... Ñoâi muïc quang cuûa muï thu nhoû daàn. Vaø caøng nghe Loâi Ñoàng noùi, töø ñoâi maét muï, nhöõng tia nhìn saùt khí caøng baén xa nhieàu hôn. Ñeå cuoái cuøng, muï chaäm raõi baät Nguoànï: MAI HOA TRANG 366 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  2. Vaïn Löu Quy Toâng ra tieáng rít: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Loâi Ñoàng! Neáu ngöôi khoâng laø pheá nhaân, neáu khoâng nghó tình ngöôi töøng laø ñoàng moân, caâu noùi naøy cuûa ngöôi coù leõ... Maïnh Ñaït Nhaân chôït tieán leân: – Khoan ñaõ naøo, moân chuû! Ngöôøi quaân töû khoâng chaáp toäi tieåu nhaân. Neáu chöa gì moân chuû ñaõ coù haønh vi ñe doïa ngöôøi thì coøn gì laø caâu laáy ñöùc ñeå phuïc ngöôøi? Taïi haï xin maïo muoäi ñöôïc hoûi, phaûi chaêng moân chuû vöøa giaùn tieáp thöøa nhaän, do thieån caän, muoán laáy maùu ñeå ñoøi nôï maùu traêm naêm tröôùc chính tieàn nhaân cuûa moân chuû ñaõ gaây ra traän thaûm saùt ôû Coác Tam Ñieäp. Muï toû ra caån troïng: – Ngöôi hoûi ñeå laøm gì? Maïnh Ñaït Nhaân nhuùng vai: – Coøn ñeå laøm gì ngoaøi vieäc ñeå moïi ngöôøi khoûi phí coâng keùo ñeán Nghi Xöông thaønh maø vaãn minh baïch nhöõng gì ñaõ xaûy ra caùch ñaây moät traêm naêm. Muï thoaùng söõng sôø ngöôøi. vaø muï hieåu caâu hoûi cuûa Maïnh Ñaït Nhaân chính laø caùi baãy. Muï khoâng thöøa nhaän thì khoâng sao, coù chaêng chæ laø ñeå loä muï chính laø ngöôøi giaû nhaân giaû nghóa nhö Loâi Ñoàng vöøa noùi, nhöng moät khi muï ñaõ leân tieáng thöøa nhaän thì coù khaùc naøo muï ñaõ gôïi laïi moái caêm phaãn toät cuøng maø baáy laâu nay nhaân vaät caùc voõ phaùi luoân daønh cho keû ñaõ gaây ra traän thaûm saùt laàn ñoù. Muï phaân vaân cuõng phaûi. Thaùi ñoä cuûa muï khieán Tieâu bang chuû laø ngöôøi ñaàu tieân loä phaûn öùng, neâu roõ chuû yù: – AÙc phuï! Ngöôi ñöøng mong duøng lôøi ñöôøng maät duï hoaëc boïn ta. Chaùnh taø baát löôõng laäp, ngöôi ñöøng voïng töôûng bao nhieâu nhaân vaät chính phaùi ñaây vì khieáp sôï seõ cam taâm phuïc tuøng yeâu nhaân haïng taø ma nhö ngöôi. Voâ Giaù ñaïi söï laäp töùc buoâng caâu phaät hieäu: – A di ñaø phaät! Tieâu bang chuû noùi raát hay. Taø baát thaéng chính, chuùng ta thaø maûnh ngoïc vôõ coøn hôn chæ laø vieân ngoïc veïn toaøn. Taát caû haõy tieâu dieät aùc ma! Lôøi hieäu trieäu cuûa nhaân vaät ñöùng ñaàu Thieáu Laâm phaùi laäp töùc ñöôïc moïi ngöôøi höôûng öùng. Dö Vi Haûi hoâ vang: – Vì ñaïi cuoäc voõ laâm, tieâu dieät yeâu ma! Moïi ngöôøi uøn uøn chuyeån ñoäng, khí theá caøng luùc caøng taêng cao, khieán saét maët yeâu phuï cuõng caøng luùc caøng sa saàm. Caûm nhaän traän thö huøng quyeát töû laø ñieàu khoâng traùnh khoûi, Maïnh Ñaït Nhaân chôït luøi laïi, ñöùng ngay beân caïnh Baïch Quang Nguyeät. Nguoànï: MAI HOA TRANG 367 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  3. Vaïn Löu Quy Toâng Chaøng thì thaøo: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Coâ nöông coù theå giuùp taïi haï moät vieäc? Haõy tuøy theo dieãn bieán, neáu caàn, coâ nöông neân laäp töùc ñöa Loâi tieàn boái ñi khoûi ñaây. Naøng nghi ngaïi: – Coøn ngöôi? Chaøng laïnh gioïng: – Daãu sao muï cuõng coù phaàn trong caùi cheát cuûa gia phuï, taïi haï quyeát baùo thuø. Naøng baàn thaàn: – Khoâng rieâng gì ngöôi, laõo Loâi nhö cuõng muoán lieàu sinh töû vôùi muï. Ta ñaâu tieän ngaên laõo. Chaøng cöôøi giaûi thích: – Laõo laø ngöôøi duy nhaát cuûa Thaàn Moân hieän giôø coøn toàn taïi, thaät söï toàn taïi. Neáu ñeå laõo uoång maïng, coù leõ Thaàn Moân khoâng coøn cô hoäi naøo phuïc moân höng phaùi. Naøng kinh ngaïc: – Ngöôi thaät söï lo laéng cho Thaàn Moân theá sao? Chaøng cöôøi göôïng: – Thaàn Moân luoân giuùp voõ laâm duy trì chính nghóa, ñoù laø nguyeân nhaân khieán taïi haï khoâng theå khoâng quan taâm. Naøng nhìn chaøng vaø sau ñoù ñoät nhieân hoûi: – Coøn ta, lieäu ngöôi coù quan taâm? Chaøng ñaùp: – Taïi haï töøng höùa vôùi leänh huynh ñieàu naøy. Vì theá taïi haï caøng muoán nhôø coâ nöông lo chu toaøn cho laõo Loâi. Naøng mím chaët ñoâi moâi, ñeå cuoái cuøng baät ra caâu hoûi: – Neáu ta cöù khaêng khaêng ôû laïi? Chaøng nhìn söõng naøng: – Neáu laø vaäy, e raèng taïi haï seõ phaân taâm, khoù chuyeân chuù cuøng quaàn huøng dieät tröø muï yeâu ma. Naøng thôû ra nheø nheï: – Söï hieän dieän cuûa ta thaät söï laøm phaân taâm ngöôi ö? Ta... Maïnh Ñaït Nhaân boãng toû ra khaån tröông: – Moïi ngöôøi baét ñaàu ñoäng thuû roài. Coâ nöông! Mong coâ nöông töï baûo troïng, xin nhôù laøm theo lôøi caên daën cuûa taïi haï, Ñöøng ñeå taïi haï sau naøy phaûi aân haän vì khoâng Nguoànï: MAI HOA TRANG 368 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  4. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám theå quan taâm ñeán coâ nöông. Heïn gaëp laïi! (Khuyeát Danh) Döùt lôøi, chaøng laäp töùc ñaûo ngöôøi lao ñi, ñeå laïi moät Baïch Quan Nguyeät trong taâm traïng noân nao laï kyø. Muï Thanh Thanh Tieân Töû cuõng baét ñaàu dieãu voõ döông oai. Muï cöôøi saèng saëc: – Röôïu môøi khoâng uoáng, luõ ngu muoäi caùc ngöôi laïi muoán uoáng röôïu phaït. Vaäy chôù traùch baûn nhaân ñoäc aùc. Ha... ha... Vôùi thaân thuû tuyeät phaøm, muï ung dung xuaát hieän ôû nhöõng nôi maø muï cho raèng caàn phaûi xuaát hieän. Vaø ñoái töôïng ñaàu tieân muï choïn chính laø bang chuû Caùi Bang. – Tieâu laõo ñaàu! Ngaøy naøy naêm sau seõ laø ngaøy gioã kî cuûa ngöôi. Ha... ha... Muï vung ngoïc thuû, ñaåy ra moät kình ñaày uy löïc. AØo... Tieâu bang chuû vaän duïng toaøn boä coâng phu sôû hoïc leân song thuû: – Quaû nhieân laø Cöûu U Toái Taâm Chöôûng cuûa Vaïn Bieán Cöûu U laõo quyû ñoä naøo. Haõy xem tuyeät hoïc cuûa boån bang! Tieâu bang chuû haát maïnh song kình. Vuø... vuø... Voâ Giaùc ñaïi sö cuõng xuaát löïc hoã trôï: – Yeâu nhaân Cöûu U! Xem chöôûng! AØo... AÀm... AÀm... AÀm... Ba tieáng chaán kình vang doäi ñuû laøm cho baàu khoâng khí ñang höøng höïc khí theá chaønh taø phaân tranh lan toûa theâm saùt khí nguùt trôøi. Muï Thanh Thanh Tieân Töû cöôøi ngaïo maïn: – Ñaõ bieát roõ ñaây laø voõ hoïc Cöûu U, boïn ngöôi coøn khoâng mau naïp maïng! Ñôõ! Ha... ha... Vaø muï chôùp ñoäng thaân hình, Vaïn Quyû AÛnh coâng phu ñaõ ñöôïc vaän duïng. Vuùt... Giöõa muoân vaøn boùng nhaân aûnh chaäp chuøng cuûa muï, tieáng rít cuûa muï vang leân nhö tieáng leänh töû thaàn. – Nhaát Tuyeät Toái Taâm! Tieâu laõo ñaàu! Ñaây laø phaàn cuûa laõo. Buøng! Ñang lieàn tay lieân thuû, Voâ Giaùc ñaïi sö chôït söõng ngöôøi nhìn Tieâu bang chuû töø töø khuîu xuoáng vôùi dieän maïo vuït traéng beäch nhö ngöôøi ñoät nhieân khoâng coøn chuùt Nguoànï: MAI HOA TRANG 369 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  5. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám maùu huyeát naøo löu thoâng trong huyeát quaûn. (Khuyeát Danh) Ñuùng luùc naøy, tieáng rít cuûa muï yeâu ma laïi ñoät ngoät vang leân beân rai Voâ Giaùc ñaïi sö. – Teân troïc Voâ Giaùc! Neáu ngay baây giôø ngöôi khoâng noùi leân lôøi thaàn phuïc thì caùi cheát cuûa Tieâu laõo ñaàu chính laø hình aûnh tieáp noái cuûa ngöôi. Voâ Giaùc ñaïi sö hoát hoaûng nhaûy luøi: – Tieâu bang chuû laïi deã thoï töû theá sao? Baàn taêng... Nhöng Voâ Giaùc ñaïi sö nhaûy ñeán ñaâu cuõng khoâng thoaùt khoûi voøng vaây cuûa muoân ngaøn boùng nhaân aûnh do muï yeâu ma vaän duïng Vaïn Quyû AÛnh coâng phu taïo ra. Tuy theá, ñoù khoâng phaûi laø lyù do khieán Voâ Giaùc ñaïi sö ñoät ngoät döøng lôøi. Traùi laïi ñoù laø vì boùng nhaân aûnh voán ñaõ nhieàu cuûa muï yeâu ma khoâng hieåu vì sao ñaõ ñoät nhieân nhaân ñoâi. Voâ Giaùc ñaïi sö chæ hieåu roõ tình hình khi nghe muï yeâu ma baát ngôø rít leân: – Maïnh tieåu töû! Ngöôi daùm ñoái ñaàu vôùi boån nhaân ö? Ngöôi muoán cheát? Vuø... Vaø thanh aâm cuûa Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc vang leân: – Chö vò! Ñaõ ñeán luùc chuùng ta cuøng lieân thuû. Taïi haï seõ duøng chính coâng phu cuûa muï ñeå keàm cheá muï. Haõy baét ñaàu ñi! Xem ñaây! AØo... AÀm... Moïi ngöôøi duø khoâng hieåu vì sao Maïnh Ñaït Nhaân coù theå laøm cho muï yeâu ma ñoät ngoät phaûi hieän thaân, nhöng ngay khi nhìn thaáy phöông vò cuûa muï, taát caû cuõng uøn uøn xuaát chieâu. – Yeâu ma! Ñôõ! – Muï aùc ma! Xem chieâu! AØo... AØo... Vuø... Vuø... Theá nhöng hôïp chieâu lieân thuû ñaàu tieân cuûa moïi ngöôøi chôït rôi vaøo hö khoâng, do boùng nhaân aûnh cuûa muï yeâu ma boãng nhoøa ñi vaø sau ñoù bieán maát. Moïi ngöôøi chæ nghe tieáng muï yeâu ma quaùt leân caêm phaãn: – Tieåu töû quaû to gan, daùm duøng Vaïn Quyû AÛnh cuûa baûn nhaân. Ñöôïc! Baûn nhaân quyeát teá ñoä ngöôi tröôùc. Toái Taâm Nhò Tuyeät! Ñôõ! Vuùt... AØo... AØo... Nguoànï: MAI HOA TRANG 370 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  6. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Nhöõng boùng nhaân aûnh quyû quaùi quyeän vaøo nhau, ñeå vang ra tieáng gaàm thònh noä cuûa Maïnh Ñaït Nhaân: – Muï cuõng ñôõ Hoài Phong Tuyeät Thöùc cuûa ta! Xem chieâu! Vuø... AÀm... AÀm... Ngay laäp töùc sau tieáng chaïm kình, boùng nhaân aûnh cuûa Manh Ñaït Nhaân vaø muï yeâu maø laàn löôït hieån loä. Saéc maët cuûa Maïnh Ñaït Nhaân ñang toû ra ñau ñôùn. Traùi laïi saéc dieän cuûa muï yeâu ma thì ñeå loä söï kinh ngaïc. Giôø thì quaân huøng ñeàu roõ. Maïnh Daït Nhaân tuy coù tinh thoâng Vaïn Quyù ??? coâng phu nhöng luùc naõy chaøng ñaõ duøng chính coâng phu Vaïn Quyû AÛnh ñeå phaù giaûi Vaïn Quyû AÛnh cuûa muï. Vaø muoán muï phaûi hieän thaân, loä roõ phöông vò, Maïnh Ñaït Nhaân ñaâu coøn caùch naøo khaùc ngoaøi caùch lieàu maïng cuøng muï yeâu ma chieâu ñoái chieâu. Khi ñoái chieâu, chính chaán kình ñaõ laø muï yeâu ma phaûi coù moät saùt ma naøo ñoù loä roõ nguyeân hình, vaø ñoù chính laø duïng yù cuûa Maïnh Ñaït Nhaân nhö vöøa roài chaøng hoâ hoaùn. Thaáu hieåu duïng yù vaø khaâm phuïc loøng ñaïi nghóa cuûa chaøng, Voâ Giaùc ñaïi sö vuït nieäm phaät hieäu: – Chö vò chuù yù! Ñaây laø phöông caùch duy nhaát Maïnh ñaïi hieäp giuùp chuùng ta tröø khöû yeâu ma. A di ñaø phaät! Chuùng ta mau ñoàng loaït phaùt kình. Ñaùnh! AØo... AØo... Vuø... Vuø... Quaàn huøng laïi lieân thuû taïo ra moät hôïp kình voâ tieàn khoaùng haäu, böùc ñeán thaúng vaøo vò trí muï yeâu ma vöøa hieån loä. Nhöng... Vuùt... Moät laàn nöõa hôïp kình cuûa quaàn huøng laïi xuaát phaùt khoâng ñuû nhanh, boùng nhaân aûnh cuûa muï yeâu ma ñaõ bieán maát. Vaø muï cöôøi cao ngaïo: – Maïnh Ñaït Nhaân! Duïng yù cuûa ngöôi tuy hay, ñôûm löôïc cuûa ngöôi tuy ñaùng khaâm phuïc, nhöng lieäu ngöôi coù theå duy trì ñaáu phaùp naøy ñöôïc bao laâu? Baûn nhaân e chæ moät chieâu Toái Taâm nöõa laø ngöôi phaûi maát maïng thoâi. Ha... ha... Maïnh Ñaït Nhaân cuõng vaän duïng Vaïn Quyû AÛnh coâng phu baùm theo muï: – Duø laø moät chieâu hay nöûa thöùc, Maïnh Ñaït Nhaân ta cuõng cam taâm. Huoáng chi chæ caàn hôïp löïc cuøng quaàn huøng quaät ñuùng muï chæ moät chieâu thoâi, muï ñaâu mong gì Nguoànï: MAI HOA TRANG 371 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  7. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám toaøn maïng. Haõy xem Nhaát Xaï Chæ Hoaøn cuûa ta! (Khuyeát Danh) Víu... AÀm... aàm... Theâm moät laàn nöõa boùng nhaân aûnh muï yeâu ma phaûi bò hieån loä. Quaàn huøng phaùt kình theo hieäu leänh cuûa Voâ Giaùc ñaïi sö: – Ngaõ phaät töø bi! Ñaùnh! AØo... aøo... Maïnh Ñaït Nhaân cuõng hieån loä thaân hình. Chaøng bieán saéc gaøo to: – Laïi chaäm nöõa roài. Taïi haï e chæ coù theå laäp laïi moät laàn nöõa thoâi. Chö vò... Muï laïi bieán maát vaø laàn naøy muï theùt loàng loän: – Ngöôi coøn maïng ñöôïc moät laàn nöõa sa o? Maïnh Ñaït Nhaân! Ñôõ! AØo... aøo... Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc chuyeån mình, mieäng gaøo leân hoát hoaûng: – Coâng phu Cöûu Truøng cuûa Thaàn Moân. Vuùt... Chaøng dòch chuyeån ñuùng luùc, khieán muï yeâu ma cuõng phaûi kinh ngaïc: – Thaân phaùp cuûa ngöôi... Chaøng hieän thaân vôùi tieáng gaàm kinh thieân ñoäng ñòa: – Traàm laõo nhaân ñaâu phaûi uoång coâng nghó ra boä phaùp khaéc cheá coâng phu Cöûu Truøng. Ñôõ! AØo... aøo... Muï laïi bieán maát: – Höø! Noäi löïc ngöôi quaù uyeân thaâm, chi trì noåi ba chieâu Toái Taâm cuûa baûn nhaân. Nhöng laàn naøy seõ laø laàn cuoái cuøng cuûa ngöôi. Naïp maïng! Vuø... vuø... Nhöõng boùng nhaân aûnh kyø quaùi laïi quaán vôùi nhau. Vaø laàn naøy duø muoán duø khoâng moïi ngöôøi cuõng bieát ñoù laø laàn cuoái cuøng ñöôïc Maïnh Ñaït Nhaân maïo hieåm hoã trôï, moïi ngöôøi lieàn vaän löïc saün, chöïc chôø cô hoäi cuoái cuøng. AÀm... aàm... Boùng nhaân aûnh muï yeâu ma thoaùng khöïng laïi. Voâ Giaùc ñaïi sö baät cao gioïng: – Ñaùnh! Quaàn huøng phaùt kình. AØo... aøo... Nguoànï: MAI HOA TRANG 372 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  8. Vaïn Löu Quy Toâng Vuø...vuø... Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Vaø thaät laï, hôïp kình cuûa quaàn huøng boãng taêng theâm uy löïc, khieán muï yeâu ma phaûi kinh hoaûng gaøo leân: – Boïn ngöôi... Moät traøng cöôøi chôït vang leân, aùt tieáng gaøo cuûa muï: – Thanh Thanh! Naøng khoâng ngôø phaûi khoâng? Haõy xem ta laø ai? Ha... ha... Nghe roõ aâm naøy, Maïnh Ñaït Nhaân laø ngöôøi ñaàu tieân thaát saéc: – Khoång Gia Laäp? Voâ Cöïc laõo nhaân? Vaø chaøng tìm caùch luøi veà, hy voïng kòp traùnh phaïm vi uy löïc cuûa hôïp kình. Quaàn huøng vöøa coù theâm hai ñaïi cao thuû laø Khoång Gia Laäp vaø Voâ Cöïc laõo nhaân xen vaøo quyeát laáy maïng muï yeâu ma. Cuõng luùc naøy, muï yeâu ma cuõng taän löïc möu tìm söï toaøn maïng cho rieâng muï. Muï theùt lanh laûnh: – Boïn ngöôi muoán cheát? Thaân hình muï chôït boác leân cao, voâ hình chung laøm giaûm heát yù löïc cuûa kình. Sau ñoù muï xuaát chieâu. AØo... aøo... AÀm... aàm... Ñang ñaø boác leân cao, chaán kình coøn laïi ñöa muï bay leân cao hôn. Chính luùc naøy, töø khoaûng khoâng, ngay treân ñænh ñaàu muï yeâu ma chôït vang leân tieáng gaàm ñaéc yù cuûa Haø Töû Giang, cung chuû Ñòa Khuyeát Cung: – Yeâu ma chaïy ñi ñaâu? Boån cung ñaõ chôø saün, quyeát vì ñoàng ñaïo voõ laâm, dieät yeâu ma ñeå baùo thuø. Ñôõ! Ha... ha... Vuø... Maïnh Ñaït Nhaân luøi caøng luùc caøng xa, vaø chaøng suyùt chaïm phaûi Baïch Quan Nguyeät luùc naøy cuõng leûn chaïy ñeán. Naøng chaïm vaøo tay chaøng: – Ngöôi ñaõ bò noäi thöông? Chaøng laéc ñaàu, maét vaãn nhìn vaøo traän töû ñaáu mieãn cöôõng ñang dieãn ra treân khoâng trung. Muï yeâu ma rít leân phaãn noä: – Haø Töû Giang ngöôi chôù ñaéc yù. Haõy xem tuyeät kyõ Cöûu U! Vaø Maïnh Ñaït Nhaân khoâng theå khoâng thaùn phuïc noäi löïc uyeân aûo cuûa muï. Nguoànï: MAI HOA TRANG 373 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  9. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Giöõa khoâng trung tuy khoâng coù ñieåm töïa chaân nhöng muï vaãn coù theå laêng khoâng xoay ngöôøi, thi trieån coâng phu Vaïn Quyû AÛnh, bieán thaønh truøng truøng boùng nhaân aûnh, ñuû laøm Haø Töû Giang loaïn nhaõn. Vaø... AØo... Vuùt... Haø Töû Giang, vaäy laø huït chieâu. Laõo ñoäng noä gaàm vang: – Muï töôûng vaäy laø thoaùt sao? Haõy xem coâng phu Vaïn Löu Quy Toâng cuûa ta! AØo... aøo... Baïch Quan Nguyeät laïi chaïm vaøo tay chaøng: – Taïm thôøi ngöôi haõy mau toïa coâng ñieàu nguyeân, chôù boû lôõ cô hoäi. Chaøng laéc ñaàu vaø khoâng theå hoài ñaùp vì tieáng gaàm cuûa muï yeâu ma ñang baät leân: – Vaïn Löu Quy Toâng? Haø Töû Giang ngöôi laøm sao luyeän ñöôïc coâng phu naøy? Haø Töû Giang baät cöôøi: – Ta vì voõ laâm ñeå tröø haïi, ñöông nhieân anh linh tieàn nhaân cuûa caùc phaùi phaûi trôï giuùp ta. Tuy bí kíp Vaïn Löu laø giaû nhöng maûnh bìa cuûa noù laïi laø thaät. Ñaùng tieác, muï giöõ noù trong tay nhöõng vaãn xem laø pheá vaät. Laàn naøy maïng cuûa muï thaät khoù baûo toaøn. Ha... ha... AÀm... aàm... Tieáng chaán kình laøm cho muï yeâu ma phaûi traàm ngöôøi xuoáng. Vaø laäp töùc coù Khoång Gia Laäp vaø Voâ Cöïc laõo nhaân ñeán vaây aùp: – Mau naïp maïng! – AÙc phuï! Ñôõ! Vuø...vuø... AØo... aøo... Nhaát Traàn ñaïo chöôûng cuõng xuaát hieän. Laõo nguïy ñaïo voäi hoâ hoaùn moïi ngöôøi: – Voõ laâm caùc phaùi mau lieân thuû. Haõy gieát cheát muï yeâu ma, baùo thuø cho tröôûng boái chuùng ta thaûm töû taïi Tam Ñieäp Coác. Nhanh leân naøo! Baùo thuø laø chuyeän neân laøm, nhöng hôïp löïc vôùi nhò cung nhò vieän ñaày taø taâm laïi laø ñieàu khoâng theå. Hoï löôõng löï... Maïnh Ñaït Nhaân chôït chuû ñoäng naém tay Baïch Quan Nguyeät: – Loâi tieàn boái ñaâu? Nguoànï: MAI HOA TRANG 374 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  10. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Naøng ñaùp kheõ, nhö chaøng cuõng vöøa hoûi kheõ: (Khuyeát Danh) – Ta ñaõ ñöa ra ngoaøi, hieän giôø... Chaøng nheï nhaøng lui chaân: – Ñi thoâi! Chuùng ta khoâng theå löu laïi... Caû hai boû ñi trong khi muï yeâu ma vôùi sôû hoïc Cöûu U ñang tha hoà tung hoaønh taû höõu. oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 375 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2