Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 32

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

62
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 32: Đỉnh Thần Minh sơn Lôi Đồng hậm hực nhìn Mạnh Đạt Nhân: - Sao ngươi không cho ta cơ hội báo thù... Ngươi khinh ta là phế nhân, ta không giúp ích gì cho ngươi... Chàng cười gượng: - Mụ yêu ma đã nhanh chóng luyện xong công phu Cửu U, tiền bối không quan tâm, cũng không muốn tìm hiểu sao...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 32

 1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Ba Möôi Hai ÑÆNH THAÀN MINH SÔN L oâi Ñoàng haäm höïc nhìn Maïnh Ñaït Nhaân: – Sao ngöôi khoâng cho ta cô hoäi baùo thuø? Ngöôi khinh ta laø pheá nhaân, ta khoâng giuùp ích gì cho ngöôi? Chaøng cöôøi göôïng: – Muï yeâu ma ñaõ nhanh choùng luyeän xong coâng phu Cöûu U, tieàn boái khoâng quan taâm, cuõng khoâng muoán tìm hieåu sao? Loâi Ñoàng quaéc maét: – Khoâng ñieàu gì khieán ta quan taâm baèng chuyeän baùo thuø. Ngöôi ñònh ñöa ta ñi ñaâu? Chaøng ñöa tay veùn reøm xe cho laõo nhìn ra ngoaøi: – Tieàn boái thöû ñoaùn xem? Laõo kinh ngaïc: – Ngöôi ñöa quay laïi Thaàn Minh Sôn ñeå laøm gì? Chaøng buoâng reøm xe xuoáng: – Boïn nhò cung nhò vieän cuõng quaù nhanh khi töø ñænh Thaàn Minh tìm ñeán Haø gia trang, tieàn boái khoâng kinh ngaïc sao? Laõo boái roái nhöng vaãn tìm caùch che ñaäy: – Taïi sao phaûi kinh ngaïc? Chaøng traàm ngaâm: – Taïi haï töøng nghe Hoaøng tieàn boái noùi baát kyø ai moät khi ñaõ ñöôïc tuyeån choïn muoán vöôït qua duø chæ laø ñeä cöûu quan thoâi cuõng phaûi maát ít nhaát nöõa naêm. Nhaân vaät ñöôïc Khoång Gia Laäp vaø Haø Töû Giang caøi vaøo Thaàn Moân khoâng leõ laø haïng ngöôøi thoâng minh tuyeät ñænh, chöa ñeán nöûa tuaàn traêng ñaõ vöôït qua ñeä cöûu quan khieán Thaàn Moân baây giôø loït vaøo tay boïn hoï? Ñeán luùc naøy Loâi Ñoàng môùi vôõ leõ: – Ngöôi coù yù nghi ngôø chuyeän gì? Chaøng gaät guø: – Nhaát ñònh ôû Thaàn Ñaøn ñaõ xaûy ra chuyeän ngoaøi yù muoán cuûa Haø Töû Giang vaø Khoång Gia Laäp. Loâi Ñoàng lo laéng: Nguoànï: MAI HOA TRANG 376 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Vaïn Löu Quy Toâng – Laø chuyeän gì? Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Chaøng mô mô maøng maøng, maét nöûa nhaém nöûa môû: – Cuõng coù theå laø Hoaøng tieàn boái vaø Traàm laõo nhaân ñaõ thoaùt hieåm. Tieàn boái khoâng phaûi ñang troâng mong kyø tích ñoù xaûy ra sao? Laõo boàn choàn: – Ngöôi ñoaùn ñuùng khoâng vaäy? Ñoù laø lyù do ngay luùc naøy ngöôi ñöa ta quay veà Thaàn Minh Sôn, thay vì ñeán thaønh nghó Xöông giaûi cöùu boïn laõo Hoaøng? Chaøng laëng thinh khoâng ñaùp. Heát nhaãn naïi, laõo gaàm leân: – Phaûi hay khoâng? Sao ngöôi khoâng ñaùp lôøi? Chaøng heù môû hai maét: – Chuyeän chöa ñeán thaät khoù ñoaùn ñuùng sai. Sao tieàn boái khoâng laëng yeân döôõng thaàn? Tieàn boái ñöøng queân Nhò Quaùi Quan Ngoaïi döôøng nhö khoâng xuaát hieän vôùi boïn Haø Töû Giang ôû Haø gia trang. Laõo giaät mình: – Cuõng phaûi! Ngöôi nghó ngôø boïn Nhò Quaùi hieän ñang ôû ñænh Thaàn Minh? ÔÛ beân ngoaøi coã xe coù tieáng Baïch Quan Nguyeät cau gaét vang vaøo: – Tieàn boái khoâng nhaän thaáy y ñang caàn döôõng thöông sao? Ñaâu phaûi ngaãu nhieân tieåu nöõ phaûi laøm moät xa phu baát ñaéc dó, ñeå y ung dung ngoài trong xe höôûng thanh nhaøn. Loâi Ñoàng nhìn söõng chaøng: – Ngöôi bò muï yeâu ma ñaû thöông? Laïi coù thanh aâm Baïch Quan Nguyeät vang vaøo: – Tieàn boái coøn phaûi hoûi? Gaëp cöôøng ñòch, y khoâng lo thaân y, traùi laïi cöù heát lôøi caên daën tieåu nöõ phaûi lo cho söï an nguy cuûa tieàn boái. Vaäy maø cho ñeán taän baây giôø tieàn boái vaãn nghó ngôø y. Tieàn boái con coøn nhaân tính khoâng vaäy? Maïnh Ñaït Nhaân vuït thôû daøi: – Coâ nöông sao laïi oaùn traùch Loâi tieàn boái? Taïi haï... Loâi Ñoàng chôït thöø ngöôøi: – Ngoaøi Thieân Nieân Haø Thuû OÂ, ngöôi coøn coù phuùc phaän höôûng duïng theâm hai hoaøn Vaïn Nieân Tuyeát Lieân Töû, ta khoâng nghó noäi löïc ngöôi laïi keùm thua muï yeâu nhaân. Chaøng môû tröøng maét nhìn laõo: – Ñoù cuõng chính laø nguyeân do khieán taïi haï tröôùc ñaây phaûi toû ra thuaän phuïc, Nguoànï: MAI HOA TRANG 377 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) chaáp nhaän cuøng hôïp taùc vôùi keû gia thuø. Tieáp sau ñoù, taïi haï vaãn coá traùnh cho duø trong loøng raát muoán laáy maïng Khoång Gia Laäp, baùo thuø cho Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng. Ñöôïc duøng cuøng luùc hai loaïi thaàn döôïc quyù hieám khoâng phaûi laø ñieàu toát. Loâi Ñoàng hoang mang: – Taïi sao laïi khoâng toát? Khoâng phaûi ngöôi töøng phoâ dieãn coâng phu tuyeät phaøm, khieán Khoång Gia Laäp kinh taâm vôõ maät ñaáy sao? Chaøng laéc ñaàu: – ÔÛ Quyû Cung chæ sau khi taïi haï lôõ duøng hai hoaøn Vaïn Nieân Tuyeát Lieân Töû, taïi haï môùi nhìn thaáy di ngoân cuûa chuû nhaân Quyû Cung. Qua ñoù môùi bieát Vaïn Nieân Tuyeát Lieân Töû laø loaïi döôïc vaät chí döông chí cöông, caùch ba möôi naêm môùi ñöôïc moät hoaøn. Duøng nhieàu nhö taïi haï laïi theâm tröôùc ñoù duøng Haø Thuû OÂ Thieân Nieân, lôïi seõ baát caäp haïi, coù theå daãn ñeán ñöùt heát kinh maïch maø cheát. Laõo troøn maét: – Coù chuyeän naøy ö? Vaäy thì ngöôi... Chaøng göôïng cöôøi: – Soáng cheát coù soá. taïi haï vaãn hy voïng seõ ñöôïc hoaøng thieân thöông töôûng, cho taïi haï theâm chuùt thôøi gian baùo phuïc gia thuø vaø hoaøn thaønh moät ít taâm nguyeän. Loâi Ñoàng boãng toû loøng xaêng xaùi: – Ngöôi coù taâm nguyeän gì? Chaøng mæm cöôøi khoâng ñaùp. Vaø khi nghe laõo cöù gaëng hoûi maõi, Baïch Quan Nguyeät ôû beân ngoaøi noùi xen vaøo: – Tieåu nöõ bieát y coù moät taâm nguyeän. Ñoù laø y muoán Thaàn Moân maõi maõi duy trì, khoâng laâm vaøo caûnh dieät moân nhö hieän tình ñang cho thaáy. Loâi Ñoàng baøng hoaøng: – Ngöôi noùi thaät chöù nha ñaàu? Baïch Quan Nguyeät chöa kòp ñaùp thì boãng coù theâm moät caâu hoûi vang leân: – Nhöõng gì tieåu muoäi muoäi vöøa noùi ñeàu laø thaät chöù? Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc veùn reøm nhìn ra: – Baïch huynh? Laø Baïch huynh ñoù ö? Baïch Quan Nguyeät vuït keâu, hai baøn tay ghì maïnh daây cöông, döøng ngay coã xe laïi. – Baïch Quan Nhaät? Ñaïi ca ñoù ö? Vuùt... Nguoànï: MAI HOA TRANG 378 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Vaïn Löu Quy Toâng Vuùt... Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Maïnh Ñaït Nhaân voäi vaøng chui ra beân ngoaøi, ngôõ ngaøng nhìn Traàm laõo nhaân. Traàm Boäi Uyeån, Hoaøng Kim Hoaùn, Baïch Quan Nhaät vaø hai nhaân vaät khaùc ñang xuaát hieän ngay tröôùc coã xe: – Chö vò...! Taát caû ñeàu ñaõ thoaùt hieåm roài sao? Hoaøng Kim Hoaùn töø töø tieán ñeán gaàn Maïnh Ñaït Nhaân: – Coù phaûi boïn ta vöøa nghe laàm, ngöôi thaät taâm muoán boån moân khoâng laâm hoïa dieät vong? Baïch Quan Nguyeät lo ngaïi ñeán ñöùng caïnh Maïnh Ñaït Nhaân: – Tieåu nöõ ñaõ töï tai nghe y thoå loä ñieàu naøy. Chö vò tin hay khoâng cuõng ñöôïc. Cöù nhìn Loâi tieàn boái thì bieát. Y ñaõ taùm phen töù thöù maïo hieåm ñeå baûo toaøn tính maïng cho Loâi tieàn boái. Baïch Quan Nhaät nhaên maët: – Tieåu muoäi muoäi. Ñaâu ñeán luùc muoäi muoäi leân tieáng. Quan Nguyeät haäm höïc: – Vì lôøi höùa vôùi ñaïi ca, y ñaõ cöu maïng tieåu muoäi khoâng bieát bao nhieâu laàn maø noùi. Leõ naøo chính ñaïi ca cuõng nghi ngôø y? Hoaøng Kim Hoaùn chôït goïi voïng vaøo coã xe: – Loâi laõo ñeä! Laõo ñeä nghó theá naøo? Loâi Ñoàng bò taøn pheá hai chaân, khoâng theå böôùc ra, laõo cöù ôû trong xe cöôøi daøi: – Tieåu lieãu ñaàu hoï Baïch noùi ñuùng. Tieåu töû vì nhieàu aån tình khoù phôi baøy neân coù laøm cho chuùng ta ngoä nhaän. Kyø thöïc, tieåu töû chính laø ngöôøi chuùng ta coù theå kyø voïng. Hoaøng Kim Hoaøn quay ñaàu nhìn Traàm Quaân. Traàm laõo nhaân xua tay: – Thöïc hö theá naøo, doïc ñöôøng ñi chuùng ta seõ hoûi nhieàu hôn. Cöù ñi tieáp thoâi! Maïnh Ñaït Nhaân kinh ngaïc: – Chö vò cuõng muoán ñeán Thaàn Minh Sôn? Hoaøng Kim Hoaùn cöôøi thaàn bí: – Ñöông nhieân! Chaúng phaûi boån moân ñang caàn moät vò moân chuû ñoù sao? Khoâng ñöôïc ngöôi öng thuaän, boïn ta cuõng ñaõ tìm ngöôøi khaùc thay vaøo. Chaøng ñöa maét nhìn hai nhaân vaät laï maët ñaõ xuaát hieän cuøng luùc vôùi boïn laõo Hoaøng vaø thaät khoù tin moät trong hai nhaân vaät naøy seõ laø ngöôøi ñöôïc choïn. Tuy vaäy, chaøng vaãn khoâng leân tieáng hoûi theâm, vì nghó boïn hoï cuõng neân coù moät Nguoànï: MAI HOA TRANG 379 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) moân chuû khaùc, huoáng chi chính chaøng tröôùc kia ñaõ khöôùc töø khoâng ít hôn moät laàn. oOo Ñoaïn ñöôøng ñi neáu caøng luùc caøng ñeán gaàn Thaàn Minh Sôn thì noãi nghi hoaëc cuûa chaøng veà nhaân vaät ñaõ ñöôïc boïn laõo Hoaøng tuyeån choïn caøng luùc caøng to lôùn. Hai nhaân vaät laï maët kia kyø thöïc chæ laø nguõ luïc chuyeân söù cuûa Thaàn Moân. Caû hai ñaõ töøng bò Khoång Gia Laäp löøa mî, nhö chuyeän ñaõ xaûy ra cho Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng vaø hoï ñaõ tænh ngoä kòp luùc, khi hoï coù traùch nhieäm canh giöõ boïn ngöôøi Traàm laõo nhaân. Chính hoï ñaõ ñaùnh thaùo moïi ngöôøi, coøn cho moïi ngöôøi bieát möu ñoà caáu keát giöõa hoï Khoång vaø Haø Töû Giang trong vieäc choïn ngöôøi ñöôïc tuyeån choïn chính laø taâm phuùc cuûa boïn chuùng. Vaø laàn naøy chuû yù cuûa moïi ngöôøi khi quay laïi Thaàn Minh Sôn laø tìm caùch ngaên caûn haønh vi thoaùn ñoaït ngoâi moân chuû Thaàn Moân cuûa Khoång Gia Laäp. Chuyeän boïn hoï ñaõ tìm ñöôïc moät nhaân vaät tuyeån choïn khaùc, nhö laõo Hoaøng vaøo luùc ñaàu ñaõ noùi hoaøn toaøn khoâng ñöôïc hoï ñeà caäp ñeán. Hoï khoâng cho Maïnh Ñaït Nhaân bieát vì hoï khoâng tin töôûng chaøng. Maïnh Ñaït Nhaân tuy khoâng goùp chuyeän nhöng vaãn ngaám ngaàm buoàn böïc. Nhö ñoïc ñöôïc taâm traïng ñoù cuûa chaøng, Traàm Boäi Uyeån chôït ñeán gaàn: – Maïnh huynh! Muoäi nghe Baïch tyû tyû noùi thöông theá cuûa Maïnh huynh raát nghieâm troïng? Chaøng coá che daáu taâm traïng qua nuï cöôøi cam phaän: – Duø sao huynh vaãn chöa cheát. Hoaøng Kim Hoaùn cuõng ñeán gaàn töø luùc naøo, chôït caát tieáng naït ngang: – Ngöôi chôù quaù bi quan! Thieân Nieân Haø Thuû OÂ vaø Vaïn Nieân Tuyeát Lieân Töû neáu laøm ngöôi vöôïng döông khí phaûi phaûi ñöùt heát kinh maïch maø cheát, thì ngöôi ñaõ cheát ngay töø ñaàu roài. huoáng chi vöôïng döông khí vaãn coù caùch hoùa giaûi kia maø. Chaøng kinh ngaïc: – Tieàn boái noùi thaät? Hoùa giaûi nhö theá naøo? Hoaøng Kim Hoaùn phì cöôøi: – Ngöôi baåm sinh thoâng tueä nhöng laïi nhaát thôøi hoà ñoà. Ngöôi thöû nghó xem vöôïng döông khí thì laøm theá naøo ñeå hoùa giaûi? Chaøng cöôøi göôïng: – Tieàn boái ñaùnh ñoá taïi haï laøm gì. Neáu taïi haï coù theå nghó ra, caàn gì phaûi lo laéng vaø phaûi hoûi tieàn boái. Nguoànï: MAI HOA TRANG 380 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Vaïn Löu Quy Toâng Laõo Hoaøng nghieâm maët: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – AÂm döông tuy töông khaéc nhöng vaãn coù luùc töông hôïp, ñaïo lyù naøy leõ naøo ngöôi khoâng hieåu? Chaøng ngô ngaùc: – Theá naøo laø aâm döông töông khaéc hay töông hôïp? Baïch Quan Nhaät nghe theá vuït keâu: – Ngöôi ñònh ñuøa hay sao, hoï Maïnh? Neáu ngöôi khoâng bieát gì veà ñaïo lyù naøy, laàn ôû quaùi traän côø sao ngöôi coù theå hoùa giaûi thoaùt thaân? Baïch Quan Nhaät vöøa döùt lôøi, lieàn nghe Traàm Boäi Uyeån vaø Baïch Quan Nguyeät tranh nhau oaùn traùch: – Baïch nguyeân söù sai roài! Maïnh huynh thoaùt traän chöù khoâng phaûi phaù traän. vaø thoaùt traän laø nhôø Maïnh huynh kòp thaáu hieåu coâng phu Vaïn Quyû AÛnh. Ñöông nhieân Maïnh huynh ñaâu caàn gì hieåu hay khoâng hieåu ñaïo lyù AÂm Döông hoaëc Nguõ Haønh. – Baïch ñaïi ca cuõng ñöøng laøm y boái roái nöõa. Vì nhö tieåu muoäi nhaän thaáy, baáy laâu naøy y vaãn coù taâm traïng baát an. Giôø ñaõ roû ñoù laø y lo laéng, khoâng theå nghó ra caùch hoùa giaûi chaân khí döông cöông quaù vöôïng. Neáu y bieát ñaïo lyù AÂm Döông nhö Hoaøng tieàn boái vöøa noùi, y ñaâu phaûi lo laéng. Baïch Quan Nhaät troá maét nhìn Traàm Boäi Uyeån vaø Baïch Quan Nguyeät: – Caû hai laøm sao vaäy? Ta chæ hoûi y coù moät caâu, nhò vò ñaâu caàn coù thaùi ñoä gay gaét vôùi ta nhö theá? Traàm Boäi Uyeån vuït ñoû maët. Vaø neáu ñoù chæ laø phaûn öùng thöôøng coù ôû naøng thì khoâng hieåu sao Baïch Quan Nguyeät cuõng ñoû maët. Tuy nhieân caû hai chöa kòp choáng cheá hoaëc bieän baïch thì töø ñænh Thaàn Minh, nôi moïi ngöôøi chæ coøn moät ñoãi ngaén nöõa laø ñeán gaàn, chôït coù hai loaït cöôøi loàng loäng vang leân: – Hoùa ra tieåu töû ñaõ bò noäi thöông nghieâm troïng. Vaäy laàn naøy ñeán ñaây phaûi chaêng tieåu töû muoán noäp maïng? Ha... ha... – Naøo chæ rieâng tieåu töû. Taát caû tìm ñeán ñaây phaûi chaêng muoán giuùp boïn ta mau luyeän ñöôïc Ñoäc Coâng Hoaït Töû Thi ñeán thaäp thaønh? Ha... ha... Maïnh Ñaït Nhaân thaát saéc: – AÂm Döông Nhò Quaùi? Moïi ngöôøi mau beá khí, toát hôn heát laø tìm nôi aån naáp. Ñoäc Coâng Hoaït Thi cuûa chuùng khoâng theå xem thöôøng. Loâi Ñoàng vaø Baïch Quan Nguyeät laø nhöõng ngöôøi suyùt phaûi vong maïng vì loaïi ñoäc coâng naøy, caû hai roái rít: – Hoaøng laõo huynh mau ñöa Traàm moân chuû vaø Boäi Uyeån ñi thaät xa. Ñöøng chaäm treã! Nguoànï: MAI HOA TRANG 381 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Vaïn Löu Quy Toâng Quan Nguyeät keâu leân: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Hoûa coâng coù theå ngaên ngöøa ñoäc coâng. Ñaïi ca cuøng moïi ngöôøi mau mau tìm vaät phoùng hoûa. Töø ñænh Thaàn Minh Sôn, AÂm Döông Nhò Quaùi ñoàng loaït lao xuoáng: – Quanh ñaây ñeán caû moät buïi coû khoâ cuõng khoâng coù, boïn ngöôi muoán duøng hoûa coâng cuõng khoâng ñöôïc. Ha... ha... Döông Quaùi Huyønh laõo ñaïi laäp töùc nhaûy xoå vaøo Maïnh Ñaït Nhaân: – Laàn tröôùc, chính tieåu töû ngöôi laøm boïn ta bò gaõ hoï Haø quôû maéng. Moái haän naøy, hoâm nay ngöôi laáy sinh maïng buø vaøo. Ha... ha... Maïnh Ñaït Nhaân voäi vaän duïng Vaïn Quyû AÛnh coâng phu, hoùa thaønh muoân ngaøn boùng nhaân aûnh, vaây kín AÂm Döông Nhò Quaùi. Chaøng coøn hoâ hoaùn: – Chö vò neân chaïy ngay vaøo Thaàn Ñaøn. Taïi haï seõ ngaên caûm, nhöng e khoâng ñöôïc laâu. Chaïy ñi! Bò ngaên caûn, AÂm Döông Nhò Quaùi caøng cöôøi to hôn: – Maïnh tieåu töû! Ñeå laõo phu thu thaäp ngöôi tröôùc, nhö tröôùc kia töøng thu thaäp phuï thaân ngöôi, gaõ ñoà gaøn hoï Maïnh. Ha... ha... Caû hai vöôn Ñoäc Lang Traûo, cuøng tìm caùch choäp vaøo Maïnh Ñaït Nhaân, Chaøng baät leân tieáng gaàm, khi thaáy Baïch Quan Nhaät, vaø caû Hoaøng Kim Hoaùn nöõa muoán xoâng vaøo tieáp trôï chaøng: – Boïn chuùng ñang duøng AÂm Coâng phaùt taùn Ñoäc Coâng. Hoaøng tieàn boái, Baïch huynh! Nhò vò coù xoâng vaøo cuõng voâ ích. Taïi haï khoâng deã ñeå keû töø thuø laáy maïng ñaâu. AÙc ma! Ñôõ! Vuø... AÀm! AÀm! Thoaùng bò chao ñaûo ngay sau khi chaïm kình, nhöng Maïnh Ñaït Nhaân cuõng nhaân ñoù tieáp tuïc vaän duïng Vaïn Quyû AÛnh coâng phu, quyeát khoâng ñeå moïi ngöôøi, nhaát laø Nhò Quaùi AÂm Döông nhaän ra chaøng vöøa laâm vaøo theá haï phong. AÂm Quaùi Trònh laõo nhò phaãn noä: – Sao ngöôi baûo ñaõ bò noäi thöông! Hoùa ra ngöôi chæ muoán qua maët boïn ta. Suùc sinh! Ñôõ! AØo... aøo... Döông Quaùi Huyønh laõo ñaïi thì vaãn cöôøi: – Caàn gì voäi laõo nhò? Tröôùc sau gì tieåu töû cuõng phaûi noäp maïng thoâi! Tieáp chieâu! Ha... ha... Nguoànï: MAI HOA TRANG 382 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Vaïn Löu Quy Toâng Vuït! Vuït! Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Khaùc vôùi laàn tröôùc, cuõng vôùi ñaáu phaùp tieàn haäu cuøng giaùp coâng nhö baây giôø, neáu tröôùc kia thì caû hai cuøng thi trieån haáp kình neân bò Maïnh Ñaït Nhaân gaây cho moät phen hoaûng vía, thì laàn naøy chæ coù moät mình Döông Quaùi vaän duïng haáp kình. Traùi laïi AÂm Quaùi thì duøng song traûo taïo löïc chaán kình cöïc maïnh voã vaøo Maïnh Ñaït Nhaân. Chaøng cöôøi laïnh: – Muoán ta naïp maïng tröø phi Nhò Quaùi caùc ngöôi bieát roõ caùch ta vaän duïng Vaïn Quyû AÛnh, Chöù nhö baây giôø thì chæ uoång coâng thoâi. Xem chieâu! Vuø... AÀm! AØo... AÀm! Vaãn thaáy Maïnh Ñaït Nhaân coù theå chi trì, phaàn thì lo ngaïi vì muøi hoâi thoái töø nhöõng ngoïn traûo Hoaït Töû Thi cuûa boïn Nhò Quaùi vaãn cöù theo khoâng khí lan toûa tôùi, Baïch Quan Nhaät ñaønh goïi Hoaøng Kim Hoaùn: – Ñaïi tröôûng laõo! Coù leõ chuùng ta neân ñöa moïi ngöôøi vaøo Thaàn Ñaøn thoâi. Tình theá naøy, thaät söï chuùng ta khoâng coù caùch naøo trôï giuùp Maïnh tieåu huynh ñeä. Nghe theá, Maïnh Ñaït Nhaân caøng theâm hoái thuùc: – Ñöøng chaàn chöø nöõa, Baïch huynh! Laàn naøy Ñoäc Coâng cuûa Nhò Quaùi döôøng nhö lôïi haïi hôn tröôùc kia nhieàu. Neáu moïi ngöôøi khoâng mau ñi, e khoâng kòp. Döông Quaùi caû cöôøi: – Coøn mong gì kòp vôùi khoâng kòp. Cho ngöôi, gaàn ñaây boïn ta ñaõ haáp thu töû khí cuûa khoâng ít ngöôøi, ñeàu laø nhöõng nhaân vaät thuoäc haøng cao thuû. Ha... ha... AØo... AØo... AÂm Quaùi ñaéc yù khoe khoang: – Gaõ hoï Haø cuõng kheùo giöõ chöõ tín. Laâu laém roài Nhò Quaùi chuùng ta môùi coù dòp haáp thu töû khí thoa? thueâ. Giôø ñeán löôït boïn ngöôi! Ha... ha... Vuø... vuø... Maïnh Ñaït Nhaân vaãn coá chi trì cuïc dieän, hy voïng tröôùc luùc löïc kieät vaãn nhìn thaáy moïi ngöôøi toaøn maïng. Chaøng baät nhanh song thuû: – Haõy xem nhò thöùc Hoài Phong vaø Nhaát Xaï cuûa ta! Vuø... AÀm! Vuø... AÀm! Nguoànï: MAI HOA TRANG 383 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Laàn naøy chaøng bò chao ñoäng maïnh, ñeán noãi Vaïn Quyû AÛnh phaûi coù luùc ñình treä. Laäp töùc haáp kình cuûa Döông Quaùi lieàn aäp ñeán: – Ngöôi phaûi cheát! Vuït... Trong khi ñoù, ñöùng phía sau AÂm Quaùi cuõng khoâng ñeå chaäm tay: – Laàn naøy ñoá ngöôi thoaùt! Ñôõ! AØo... Ñang ñöôïc moïi ngöôøi ñöa ñi, saép ñeán ñænh, Baïch Quang Nguyeät vaø Traàm Boäi Uyeån cuøng phaùt hieän tình theá nguy kòch cuûa chaøng. Caû hai baät gaøo: – Maïnh huynh... – Maïnh Ñaït Nhaân... Ñaõ muoän... AÀm! Boäp! Chaán kình cuûa AÂm Quaùi ñaõ ñaåy Maïnh Ñaït Nhaân lao nhanh theâm vaøo haáp löïc cuûa Döông Quaùi. Bò haáp kình taùc ñoäng, toaøn thaân chaân khí chaøng ngay laäp töùc cuoän traøo vaø sinh khí nhö töø töø thoaùt ñi theo haáp löïc do Döông Quaùi vaän duïng. Boïn laõo Hoaøng cuøng thaát kinh tröôùc dieãn bieán naøy ñeàu döøng laïi. Baát chôït hoï nghe Döông Quaùi baät keâu: – OÂi chao! Chaân khí cuûa ngöôi... Ñuùng luùc ñoù, ñieàu khoâng theå xaûy ra laïi xaûy ra, Maïnh Ñaït Nhaân chôït vung tay quaät moät kình taän löïc vaøo taâm thaát Döông Quaùi: – Muoán cheát! Buøng! Döông Quaùi bò chaán luøi, mieäng thoå huyeát lai laùng. AÂm Quaùi thaát kinh: – Laõo ñaïi... Maïnh Ñaït Nhaân quay sang AÂm Quaùi: – Ñaây laø phaàn cuûa laõo! Ñôõ! AØo... Nguoànï: MAI HOA TRANG 384 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) AÂm Quaùi bieán saéc, khoâng theå hieåu töø ñaâu Maïnh Ñaït Nhaân tìm ra dung löïc naøy, khieán ñang baïi chuyeån thaønh thaéng. Laõo voäi dòch boä nhaûy traùnh. Vuùt! Thaät nhanh chaøng tung ngöôøi leân ñænh Thaàn Minh, mieäng goïi moïi ngöôøi: – Haõy mau vaøo Thaàn Ñaøn! Nhanh leân! Thaáy chaøng thoaùt laø ñieàu khoâng coøn gì ñeå möøng hôn, Hoaøng Kim Hoaùn laäp töùc nhaác boång Traàm laõo leân: – Theo ta! Vuùt! Moïi ngöôøi uøn uøn lao theo, cuøng laõo Hoaøng chui vaøo loái daãn ñeán Thaàn Ñaøn. Ñoät ngoät taát caû nghe tieáng AÂm Döông Nhò Quaùi ñuoåi baùm theo: – Laõo nhò! Ñöøng ñeå chuùng thoaùt! Tieåu töû chæ laø ngoïn ñeøn baät loùe leân laàn cuoái thoâi. – Ñöùng laïi! Chaïy ñaâu cho thoaùt Ñoäc Coâng Hoaït Töû Thi cuûa ta. Ha... ha... Lôøi cuûa Döông Quaùi chöa bieát ñuùng sai theá naøo, nhöng thöïc chaát, ñuùng luùc ñoù Maïnh Ñaït Nhaân vuït laûo ñaûo, cöôùc boä lieàn chaäm laïi. Baïch Quan Nhaät chaïy beân caïnh voäi ñöa tay loâi chaøng chaïy theo: – Ñöøng lo! Mau theo ta! Vuùt! Maïnh Ñaït Nhaân mæm cöôøi nhìn hoï Baïch: – Ña taï! Taïi haï chæ nhaát thôøi bò choaùng thoâi. Ngoaøi ra... Ñoät nhieân chaøng döøng lôøi, quay veà phía sau vaø keâu leân thaát thanh: – Khoâng ñöôïc chaïm kình! Ñöøng ñeå ñoäc coâng... Baïch Quan Nhaät quay laïi, thaáy hai vò chuyeân söù ñeä nguõ vaø ñeä luïc ñang tung kình ñònh ngaên AÂm Döông Nhò Quaùi laïi. Baïch Quan Nhaät cuõng keâu: – Ñöøng chaïm chieâu! Mau chaïy ñi! Ñaõ muoän... AÀm! Luïc chuyeân söù bò chaán bay, nhöng vaãn may laø nguõ chuyeân söù ñaõ kòp thu kình neân tieän tay ñoùn ñôõ luïc chuyeân söù. AÂm Döông Nhò Quaùi caøng cöôøi man daïi: – Boïn ngöôi roài phaûi cheát! Ha... ha... Nguoànï: MAI HOA TRANG 385 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám ÔÛ phía tröôùc, ngöôøi ñi ñaàu laø Hoaøng Kim Hoaùn, laõo goïi to: (Khuyeát Danh) – Cô quan ñaõ khai môû. Taát caû mau vaøo ñi. Moïi ngöôøi voäi vaõ chui vaøo vaø taát caû ñeàu thaát kinh khi phaùt hieän ngay loái vaøo Thaàn Ñaøn khoâng hieåu sao coù quaù nhieàu töû thi naèm ngoån ngang. Ñuoåi theo sau, Döông Quaùi cöôøi khoaùi traù: – Roài boïn ngöôi cuõng chòu chung soá phaän vôùi luõ ngu muoäi ñoù. Ai baûo chuùng daùm choáng ñoái gaõ hoï Haø. Ha... ha... Maïnh Ñaït Nhaân nghe Baïch Quan Nhaät nghieán raêng rít leân: – Moân nhaân boån moân vaäy laø chaúng coøn ai. Boïn chuùng quaù ö taøn ñoäc! Toaøn thaân nhö bò chaán ñoäng, Maïnh Ñaït Nhaân vuït goïi nguõ chuyeân söù: – Toân giaù mau ñöa baèng höõu chaïy caïnh taïi haï. Neáu taïi haï khoâng caáp thôøi giaûi ñoäc, leänh höõu e khoâng chi trì ñöôïc laâu. Traàm Boäi Uyeån vaø Baïch Quan Nguyeät nghe theá caû möøng: – Phaûi ñoù! Maùu cuûa y coù theå giaûi ñoäc. – Nguõ thuùc thuùc mau ñöa luïc thuùc thuùc ñeán. Roài luïc thuùc seõ mau bình phuïc. Vöøa ñöôïc Baïch Quan Nhaät ñöa ñi, theo söï daãn ñaïo cuûa laõo Hoaøng, Maïnh Ñaït Nhaân vöøa tìm caùch nhieãu vaøi gioït maùu vaøo mieäng luïc chuyeân söù. Ñöôïc moät luùc, Baïch Quan Nhaät nhaéc nhôû: – Ñuû laém roài! Maïnh huynh, ñeä coù theå ñieåm huyeät chæ huyeát ñeå ngöng laïi. Theá nhöng, töø coå tay cuûa chaøng maùu vaãn tuoân chaûy khoâng chòu ngöøng. Baïch Quan Nguyeät thaát thanh: – Y ñaõ baát tænh! Baïch ñaïi ca mau ñieåm huyeät chæ huyeát giuùp y. Luùc ñoù, quaû thaät Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ hoân meâ... oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 386 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2