Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 4

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

67
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 4: Vạn lưu quy tông ...Cứ mỗi lần lão Tạ Bất Nghi Đường chủ Hình đường xuất hiện là mỗi lần làm cho Mạnh Đạt Nhân tăng thêm nghi ngờ. Tạ Bất Nghi đã hỏi đi hỏi lại mãi câu chuyện đã xảy ra cho Mạnh gia, không biết bao nhiêu lần mà nói. Và tất cả những lần tra xét cật vấn đó nào phải diễn ra trong khoảng thời gian dài... Tất cả đã xảy ra nếu Mạnh Đạt Nhân nhớ không lầm chỉ trong ba ngày ngắn ngủi.......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 4

  1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Tö VAÏN LÖU QUY TOÂNG C öù moãi laàn laõo Taï Baát Nghi ñöôøng chuû Hình Ñöôøng xuaát hieän laø moãi laàn laøm cho Maïnh Ñaït Nhaân taêng theâm nghi ngôø. Taï Baát Nghi ñaõ hoûi ñi hoûi laïi maõi caâu chuyeän ñaõ xaûy ra cho Maïnh gia, khoâng bieát bao nhieâu laàn maø noùi. Vaø taát caû nhöõng laàn tra xeùt caät vaán ñoù naøo phaûi dieãn ra trong khoaûng thôøi gian daøi? Taát caû ñaõ xaûy ra neáu Maïnh Ñaït Nhaân nhôù khoâng laàm chæ trong ba ngaøy ngaén nguûi. Laõo ñaõ xuaát hieän doàn daäp, hoûi doàn töø saùng ñeán tröa chieàu toái, ngaøy naøo ít laém cuõng ñeán naêm baûy laàn vaø chæ hoûi quanh quaån coù bao nhieâu ñoù. Coù theå noùi, khoâng rieâng gì laõo Taï Baát Nghi caû hai gaõ thuoäc haï coù nhieäm vuï canh phoøng Maïnh Ñaït Nhaân coù leõ cuõng naèm loøng nhöõng gì Maïnh Ñaït Nhaân töøng traû lôøi vaø saép söûa traû lôøi. Vì laàn naøo cuõng theá nhöõng caâu caät vaán cuûa Taï Baát Nghi vaãn khoâng thay ñoåi. Vaø leõ ñöông nhieân nhöõng lôøi ñaùp cuûa Maïnh Ñaït Nhaân cuõng khoâng ñoåi thay. Noãi nghi taêng daàn ñeán ñoä laàn naøy ngay luùc laõo Taï Baát nghi laïi xuaát hieän. Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc voït mieäng hoûi: – Ñeán bao giôø toân giaù môùi cho taïi haï cuøng Haø gia ñoái chaát? Laõo ung dung ngoài vaøo caåm ñôn ñoái dieän vôùi Maïnh Ñaït Nhaân: – Thieáu hieäp seõ ñöôïc ñoái chaát neáu thieáu hieäp thaønh khaån hôn khi ñoái ñaùp laïi nhöõng caâu hoûi cuûa laõo phu. Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi laït: – Taïi haï coøn phaûi thaønh khaån nhu theá naøo nöõa moät khi ñaõ noùi laïi taát caû nhöõng gì ñaõ xaûy ra, khoâng theâm cuõng khoâng bôùt baát kyø moät tieåu tieát naøo? Laõo cheùp mieäng: – Döôøng nhö thieáu hieäp khoâng tin töôûng maáy vaøo söï nghieâm minh cuûa laõo phu, chæ cho raèng laõo phu chæ muoán keùo daøi thôøi gian, khoâng thöïc söï giuùp thieáu hieäp ñoøi laïi coâng ñaïo? Mieãn cöôõng Maïnh Ñaït Nhaân ñaùp: – Khoâng phaûi taïi haï khoâng tin töôûng nhöng do vieäc haàu nhö khoâng coù tieán trieån naøo ñaùng keå khieán taïi haï duø khoâng muoán cuõng phaûi nghi ngôø. Laõo gaät ñaàu: – Thieáu hieäp raát thaúng thaén. Ñöôïc! Laõo phu cuõng seõ thaúng thaén vôùi thieáu Nguoànï: MAI HOA TRANG 32 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  2. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) hieäp. Nhö theá naøy nha, giaû nhö cöông vò cuûa laõo phu vaø thieáu hieäp ñöôïc hoaùn ñoåi cho nhau, ngöôøi hoûi laø thieáu hieäp vaø laõo phu cuõng seõ ñaùp laïi nhö thieáu hieäp töøng ñaùp. Sau khi töôûng töôïng nhö theá xong, thieáu hieäp thöû nghó xem, lieäu thieáu hieäp coù deã daøng tin ngay vaøo caâu chuyeän ñoù khoâng? Maïnh Ñaït Nhaân söûng soát: – toân giaù noùi laø toân giaù khoâng tin vaøo caâu chuyeän xaûy ra cho Maïnh gia? Laõo cöôøi buoàn: – Ñöông nhieân laø khoâng theå tin neáu thieáu hieäp khoâng noùi roõ hôn nguyeân nhaân khieán Haø Töû Giang phaûi nhaãn taâm saùt haïi song thaân cuûa thieáu hieäp. – Nguyeân nhaân? – Phaûi roài! Nhaát ñònh phaûi coù nguyeân nhaân. Baèng khoâng khoâng leõ thieáu hieäp buoäc laõo phu phaûi tin raèng Haø Töû Giang vì hoùa cuoàng ñaõ voâ côù saùt haïi ngöôøi töøng laø baèng höõu? Maïnh Ñaït Nhaân thaät söï giaät mình vaø tænh ngoä: – Lôøi toân giaù noùi raát ñuùng. Nhöng laø nguyeân nhaân gì ñaây? Laõo nhuùn vai: – Ñieàu ñoù chæ laø ñieàu maáy ngaøy qua laõo phu chæ muoán hoûi thieáu hieäp. Nguyeân nhaân gì? Danh – Lôïi – Taøi – Loäc? Maïnh Ñaït Nhaân thaät söï hoang mang. Vì Maïnh Ñaït Nhaân thaät söï khoâng theå bieát Haø Töû Giang xuoáng tay vì nguyeân nhaân gì. Taï Baát Nghi chôït noùi theâm: – Cuõng khoâng theå queân chöõ Saéc. Lieäu Haø Töû Giang vì meâ luyeán nhan saéc cuûa leänh ñöôøng... Maïnh Ñaït Nhaân giaän döõ: – Toân giaù khoâng ñöôïc xuùc phaïm ñeán tieát haïnh cuûa gia maãu. – Laõo phu khoâng chuû yù xuùc phaïm. Ngöôïc laïi chæ muoán neâu taát caû cho thieáu hieäp deã beà suy xeùt. Tuy vaäy, laõo phu cuõng muoán thieáu hieäp minh baïch ñieàu naøy, suoát moät naêm qua, töø khi töø khi Haø Töû Giang vaø Haø Töû Kieân ñöôïc cung chuû cho gia nhaäp Ñòa Khuyeát Cung haàu nhö ôû phuï thaân hoï Haø khoâng coù daáu hieäu haùo saéc. Do vaäy... Maïnh Ñaït Nhaân ñoät ngoät keâu leân: – Khoâng leõ laø do quyeån coå thö noï? Taï Baát Nghi ñöùng daäy noùi: – Quyeån coå thö naøo? Maïnh Ñaït Nhaân ñaêm chieâu tö löï: Nguoànï: MAI HOA TRANG 33 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  3. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám – Laø quyeån Vaïn Vaät Quy Nguyeân Kinh! Tuy nhieân... (Khuyeát Danh) – Ñoù laø quyeån kinh thö voõ hoïc? Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi göôïng: – Ñoù laø ñieàu taïi haï ñònh noùi. Cöù xeùt theo noãi vui möøng cuûa gia phuï luùc tình côø tìm mua ñöôïc quyeån coå thö thì ñoù aét phaûi laø kinh thö chæ daønh cho haïng vaên nhaân. Vaø nhö vaäy, Haø Töû Giang ñaâu coù lyù naøo vì muoán chieám ñoaït thöù kinh thö hoaøn toaøn voâ ích ñoái vôùi haén ñeå haõm haïi gia phuï? Taï Baát Nghi cöôøi laït: – Thieáu hieäp ñeà quyeát ñoù laø quyeån kinh thö bình thöôøng? Vaäy thieáu hieäp ñaõ xem qua chöa? Maïnh Ñaït Nhaân laéc ñaàu: – Tuy chöa xem qua nhöng... Taï Baát Nghi xua tay ngaên laïi: – Haõy khoan keát luaän voäi. Theo laõo phu sao thieáu hieäp khoâng moät laàn thöû hoài gia tìm laïi vaø xem quyeån kinh thö ñoù? Maïnh Ñaït Nhaân thôû daøi: – Quyeån coå thö ñoù cuõng khoâng coøn duø taïi haï cuõng muoán xem qua c... – Khoâng coøn? Laø bò ñaùnh caép hay laø bò thieáu hieäp huûy? Maïnh Ñaït Nhaân laïi thôû ra: – Taïi haï khoâng nghó laø bò maát. Kyø thöïc sau khi choân gia phuï thì khoâng tìm ñöôïc gì caû coù leõ taïi haï ñaõ ñeå trong luùc thu xeáp toaøn boä vaät duïng ñeå boài taùng cuøng gia phuï... – Maïnh thieáu hieäp ñaõ choân kinh vôùi ngöôøi? Maïnh Ñaït Nhaân mieãn cöôõng thöøa nhaän: – Taïi haï cuõng nghó nhö theá. Taï Baát Nghi vuït nghieâm gioïng: – Vì muoán tra xeùt minh baïch vì muoán bieát coù phaûi do quyeån coå thö ñoù maø leänh toân bò Haø Töû Giang haõm haïi hay khoâng thieáu hieäp coù taùn thaønh vieäc laõo phu khai quaät moä phaàn leänh toân? Maïnh Ñaït Nhaân baøng hoaøng: – Khai quaät ö? Khoâng ñöôïc! Tuyeät ñoái khoâng ñöôïc! Taï Baát Nghi vaãn khaêng khaêng: – Ñoù laø bieän phaùp duy nhaát neáu thieáu hieäp muoán minh baïch ai laø hung thuû. – Khoâng ñöôïc! Haõy ñeå ngöôøi ñaõ cheát ñöôïc yeân nghæ. Nguoànï: MAI HOA TRANG 34 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  4. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Neáu thieáu hieäp ngaïi laõo phu seõ ñi cuøng thieáu hieäp vaø seõ khoâng ñeå baát kyø sô thaát naøo xaûy ra luùc khai quaät? Maïnh Ñaït Nhaân thoaùng phaân vaân. Ñöôïc dòp Taï Baát Nghi noùi luoân: – Cho duø ñoù laø haønh vi baát hieáu nhöng buø laïi thieáu hieäp seõ minh baïch ñöôïc hung thuû, söï baùo phuïc gia thuø vaø seõ giuùp song thaân ngaäm cöôøi nôi cöûu tuyeàn. Theá naøo? Maïnh Ñaït Nhaân vuït hoûi: – Toân giaù coù yù ñònh cho Haø Töû Giang cuøng ñi? Laõo laéc ñaàu: – Laõo phu ñaõ cho leänh trieäu hoài Haø Töû Giang nhöng cho ñeán taän hoâm nay vaãn chöa thaáy hoài cung. Chæ môùi ba ngaøy thoâi maø. – Vaäy Haø Töû Kieân? Laõo mæm cöôøi: – Noùi veà Haø Töû Kieân phaûi noùi raèng chöa coù ai may maén nhö y. – Toân giaù laø gì? – Nhôø dòp naøy, Haø Töû Kieân may maén ñöôïc dieän kieán cung chuû. Vaø y caøng may maén hôn khi ñöôïc cung chuû phaùt hieän baûn thaân y coù tö chaát hôn ngöôøi. Do vaäy, y ñöôïc cung chuû thu laøm ñeä töû vaø ñöôïc xeáp haøng thaäp nhò söù giaû cuûa boån cung. Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi laït: – Noùi nhö vaäy, giaû nhö sau khi minh baïch, ñöôïc bieát phuï töû Haø Töû Giang laø hung thuû saùt haïi gia phuï gia maãu. Cung chuû quyù cung ñaâu theå nhaãn taâm xöû trò aùi ñoà? Taï Baát Nghi cöôøi lôùn: – Thieáu hieäp chôù quaù xem thöôøng cung chuû boån cung nhö vaäy. Luaät baát vò thaân, neáu phuï töû Haø Töû Giang coù toäi, cho duø cung chuû coù vì chuùt tö tình khoâng nôõ baét toäi hoï thì laõo phu ñöôøng ñöôøng laø ñöôøng chuû hình ñöôøng cuõng quyeát khoâng buoâng tha. Do vaäy, thieáu hieäp haõy cöù vöõng tin ôû laõo phu vaø caøng xem ñaây laø ñieàu caàn thieát phaûi khai quaät moä phaàn. Maïnh Ñaït Nhaân cau maøy: – Quaân töû nhaát ngoân? Laõo ñaùp: – Ñuùng! Quaân töû nhaát ngoân töù maõ nan truy. Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu: Nguoànï: MAI HOA TRANG 35 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  5. Vaïn Löu Quy Toâng – Ñöôïc vaäy thì ñi. Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Nhôø Taï Baát nghi coù thaân thuû phi phaøm, duøng khinh thaân tuyeät aûo ñöa Maïnh Ñaït Quaân cuøng ñi neân chæ sau hai ngaøy loä trình caû hai ñeàu nhìn thaáy Maïnh gia trang thaáp thoaùng xa xa. Ñoät nhieân Taï Baát Nghi döøng laïi: – Nguy tai! ÔÛ phía tröôùc coù ngöôøi! Maïnh Ñaït Nhaân tuy khoâng ñuû muïc löïc ñeå nhìn thaáy nhöõng gì Taï Baát nghi vöøa noùi nhöng cuõng hoang mang: – Nhaân vaät ñoù ñeán ñaây ñeå laøm gì? Taï Baát nghi haï gioïng: – Tuy laõo phu khoâng theå ñoaùn chaéc nhöng chaéc chaén laø coù lieân quan ñeán quyeån coå thö. Maïnh Ñaït Nhaân baøng hoaøng: – Toân giaù muoán noùi moä phaàn cuûa gia phuï gia maãu ñaõ bò... Taï Baát Nghi xua tay: – Phaûi ñeán taän nôi môùi bieát. Ñoaùn baây giôø haõy coøn sôùm. Naøo! Moä phaàn toïa laïc ôû ñaâu? Maïnh Ñaït Nhaân chæ ñieåm vaø Taï Baát Nghi lieàn ñöa Maïnh Ñaït Nhaân ñi. Caû hai sau ñoù ñeàu keâu leân khi phaùt hieän caû hai moä phaàn ñaõ bò ngöôøi khai quaät. Nhìn thi haøi song thaân tuy chöa naùt nhöng laïi bò phôi baøy loä lieãu, maïnh Ñaït Nhaân caøng chaán ñoäng theâm caêm phaãn: – Haø Töû Giang quaû laø aùc ñoäc! Maïnh Ñaït Nhaân ta... Taï Baát nghi chôït naït: – Keû khai quaät moä khoâng phaûi laø Haø Töû Giang xin thieáu hieäp chôù quaù ña nghi. Neáu khoâng phaûi laõo thì coøn ai vaøo ñaây? Ñoù laø lyù do khieán laõo coá tình chaäm treã khoâng chòu hoài cung, cho duø ñaõ coù leänh trieäu hoài. Taï Baát nghi laéc ñaàu: – Thieáu hieäp chôù ñeå noãi phaãn haän laøm lu môø lyù trí. Haõy nhìn laïi ñi moä phaàn ñaõ bò khai quaät laâu laém roài, ñaâu phaûi môùi khai quaät ñaây? Nhìn laïi Maïnh Ñaït Nhaân duø khoâng muoáng tin cuõng khoâng theå choái boû söï thaät. Taï Baát Nghi giaûi thích roõ hôn: – Ñaát ñaõ baïc maøu, khoâng phaûi ñaát môùi bò ñaøo leân. Bao nhieâu vaûi voùc taåm lieäm ñeàu bò OÁ vaøng theo thôøi gian keå caû aùo quan cuõng vaäy. Ñaõ chöùng toû... Maïnh Ñaït Nhaân cöôùp lôøi: Nguoànï: MAI HOA TRANG 36 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  6. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Neáu laø vaäy, khoâng ai coù theå ngaên caám, Haø Töû Giang tröôùc kia ñaõ ñaøo bôùi khai quaät? Taï Baát Nghi nhìn chaèm chaèm vaøo Maïnh Ñaït Nhaân: – Thieáu hieäp muoán noùi nguyeân nhaân cuûa vieäc khai quaät laø do quyeån coå thö? – Khoâng sai! Vaø chính... – Vaäy taïi sao sau khi saùt haïi leänh toân Haø Töû Giang khoâng tieän tay chieám ñoaït luoân quyeån coå thö maø phaûi chôø sau naøy khai quaät moä? Maïnh Ñaït Nhaân khoâng nao nuùng: – Deã hieåu! Vì chæ sau khi an taùng gia phuï taïi haï môùi ñeå laãn quyeån coå thö vaøo nhöõng vaät boài taùng. Laõo cöôøi nheï: – Chính thieáu hieäp cuõng töøng noùi thieáu hieäp cuõng khoâng nhôù roõ coù chuyeän ñoù hay khoâng. Huoáng chi cuõng do thieáu hieäp minh ñònh, leänh toân raát vui möøng khi tìm thaáy quyeån coå thö ñoù, vaäy taïi sao thieáu hieäp khoâng nghó leänh toân luoân giöõ coå thö beân mình? – Taïi haï... Laõo phì cöôøi: – Nhö vaäy ñuû chöùng toû ngöôøi khai quaät moä khoâng phaûi laø Haø Töû Giang. Vì giaû nhö Haø Töû Giang vì muoán chieám ñoaït quyeån coá thö neân môùi saùt haïi leänh toân thì tröôùc ñoù y ñaõ ñaéc thuû roài. – Vaäy thì keû naøo ñaõ khai quaät moä phaàn cuûa gia phuï vaø gia maãu, laïi coøn khai quaät caû hai moä phaàn cuøng moät luùc? Laõo nheo maét: – Muoán minh baïch keû naøo khai quaät moä phaàn, thieáu hieäp töï hoûi baûn thaân xem ngoaøi thieáu hieäp ra coøn ai khaùc bieát veà chuyeän kieân quan ñeán quyeån coå thö naøy hay khoâng? Maïnh Ñaït Nhaân coá nhôù laïi: – Coù gia maãu... – Leänh ñöôøng laø ngöôøi ñaõ cheát. Nhaát ñònh khoâng theå naøo do leänh ñöôøng sau ñoù soáng laïi vaø quaät moä. Maïnh Ñaït Nhaân laéc ñaàu: – Vaäy ñaâu coøn ai nöõa ngoaøi taïi haï bieát veà quyeån Vaïn Vaät Quy Nguyeân Kinh. Coù chaêng chæ laø... Taï Baát Nghi toû ra noân noùng: – Laø ai? Nguoànï: MAI HOA TRANG 37 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  7. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Ñuùng luùc naøy töø phía xa chôït coù traøng cöôøi vang voïng ñeán: (Khuyeát Danh) – Hoùa ra laø quyeån Vaïn Vaät Quy Nguyeân Kinh hay coøn goïi laø Vaïn Löu Quy Toâng bí kíp. Ñòa Khuyeát Cung cho ñeán giôø vaãn muoán thu hoài chaân kinh voõ hoïc ñaõ thaát tung suoát traêm naêm qua sao? Ha...ha... Taï Baát Nghi bieán saéc: – Keû naøo? Vaø... Vuùt! Chæ moät chôùp ñoäng thaân hình Taï Baát Nghi ñaõ bieán maát... oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 38 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2