Vẽ mạch in bằng proteus

Chia sẻ: Phạm Trường Toan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
1.606
lượt xem
524
download

Vẽ mạch in bằng proteus

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nhấp chuột vào biểu tượng ARES ở trên toolbar (Lưu ý là ở sơ đồ ta tự tạo thì trình sẽ bắt chúng ta save lại rối mới tiến hành dịch ). Sau khi chuyển qua giao diện của ARES chúng ta sẽ thấy có một khung với tiêu đề là "packet selector" đây là do trình không tìm được dạng chân mà ISIS định dạng nên bắt chúng ta phải tự tìm lấy theo kiểu natural

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vẽ mạch in bằng proteus

  1. veõ maïch in baèng PROTEUS Baây giôø chuùng seõ tieán haønh nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng ARES ôû treân toolbar (löu yù laø ôû sô ñoà ta töï taïo thì trình seõ baét chuùng ta save laïi roài môùi tieán haønh dòch) Sau khi chuyeån qua giao dieâïn cuûa ARES chuùng ta seõ thaáy coù moät khung vôùi tieâu ñeà laø “packet selector” ñaây laø do trình khoâng tìm ñöôïc daïng chaân maø ISIS ñònh daïng neân baét chuùng ta phaûi töï tìm laáy theo kieåu MANUAL : • Linh kieän 1 laø loa : ta seõ goõ vaøo “conn-sil2” choïn OK (choïn ñeá caém 2 chaáu) • Linh kieän 2,3 la øResistor pullup: ta goõ vaøo “res40” (choïn kieåu ñieän trôû 0,6W) (Ñaây cuõng laø 1 chuù yù raát quan troïng trong vieäc hoaøn thaønh panel nhanh hay chaäm luùc veõ schematic phaûi chuù yù xem ISIS coù hoã trôï ñònh daïng khoâng neáu khoâng thì neân tìm linh kieän töông ñöông nhöng coù hoã trôï ñònh daïng, luùc search packet neáu thaáy khoù coù theå quay veà giao dieän ISIS vaøo trong pick devide maø xem linh kieän naøo coù daïng chaân gioáng vôùi linh kieän ñang duøng ) Sau khi ta choïn xong 3 linh kieän thì khung packet slector bieán maát do caùc linh kieän coøn laïi ñaõ coù ñònh daïng ñaày ñuû, luùc naøy caùc linh kieän ñöôïc boá trí vaøo trong box component nhöng thieáu maát 2 led vaø 2 button vì ñònh daïng cuûa chuùng laø bò loãi hoaøn toaøn “packet not found” (ñeå ñoù tính sau) Baây giôø chuùng ta seõ tieán haønh veõ ñöôøng bao cuûa panel baèng caùch nhaáp chuoät vaøo 2D graphic box treân toolbar vaø choïn laø board edge (coù maøu vaøng) tieáp tuïc ta reâ chuoät leân matrix kích giöõ chuoät vaø veõ thaønh 1 khung. (thay ñoåi size cuûa khung ta kích chuoät phaûi vaøo vaønh khung sau ñoù “muoán keùo gì ñoù thì keùo!”) Hieän nay trong danh muïc chaân trong ARES khoâng heà coù “button” neân ta phaûi töï taïo laáy baèng caùch nhaáp chuoät vaøo 2D graphic choïn “top silk” roài veõ 1 khung (naèm ngoaøi ñöôøng vieàn panel) ñuùng baèng kích thöôùc cuûa button, sau ñoù choïn “round through hole…” treân toolbar keáñeán choïn kích côõ loã chaân khoan trong box “pad selector” ôû ñaây ta choïn size “C-70-30” tieán haønh gaén 4 loã vaøo xung quanh khung “top silk” keá tieáp ta choïn vaøo “track placement”roài choïn beân döôùi laø “top copper” sau ñoù laàn löôït veõ ñöôøng maïch noái 2 caëp “gioø” laïi , save linh kieän vöøa taïo vaøo trong library baèng caùch kích phaûi mouse raøo linh kieän laïi choïn vaøo bieåu töôïng” hình con ic coù daáu +” treân toolbar luùc laøy ta ñaët teân cho noù laø “button” vaø choïn library ñeå save vaøo (baây giôø vaø mai sau baïn ñaõ coù trong tay packet cuûa button roài ñoù möøng chöa) beân ngoaøi baïn coù theå xoaù boû hình veõ nhaùp ñöôïc roài.
  2. Baây giôø trôû laïi vôùi vaán ñeà caùc linh kieän bò maát chuùng ta seõ quay laïi ISIS vaø thay 2 led thaønh 2 led thuôøng, kích nuùt phaûi vaøo linh kieän button ñaùnh vaøo muïc “component reference” teân linh kieän ví duï B1 vaø B2. Choïn ARES chaéc chaén ISIS seõ hoûi baïn coù muoán save khoâng ta choïn OK, ARES seõ hoûi tieáp daïng chaân linh kieän luùc naøy baïn chæ vieäc goõ vaøo packages 2 laàn “led” vaø 2 laàn “button” Tieáp tuïc chuùng ta ñaët linh kieän töø trong component vaøo matrix baèng caùch choïn vaøo linh kieän vaø choïn vò trí ñaët linh kieän (khoâng thích thì kích phaûi 2 laàn vaøo linh kieän noù seõ töï ñoäng quay trôû veà component, muoán xoay linh kieän thì kích phaûi vaøo linh kieän sau ñoù choïn vaøo caùc bieåu töôïng “set rotato” ôû goùc traùi döôùi maøn hình) coù theå vöøa ñaët vöøa ñoái chieáu vôùi ISIS ñeå toái öu place. Coâng vieäc cuoái cuøng laø ta kích choïn vaøo “auto route” treân thanh toolbar tieáp ñoù choïn vaøo “edit strategies” ñeå thay ñoåi noäi dung ñöôøng maïch cuï theå ôû ñaây coù 2 phaân vuøng laø “power” (ñöôøng nguoàn) vaø “signal” (tín hieäu) ta laàn löôït hieäu chænh caùc thoâng soá nhö lôùp maïch (baøi naøy ta choïn 1 lôùp top thoâi), ôû muïc “corner” (goùc bo) caùc baïn neân check luoân 2 caùi (maïch veõ ra seõ ñeïp) -> OK. Coøn muoán maïch hoaøn thieän hôn ta phuû ñoàng noù luoân “cho oai” trong menu tool ta choïn vaøo “power plane…” hieäu chænh laïi caùc thoâng soá -> OK Cần có: - Panel: tấm đồng to như tờ A4 mua 15K chợ trời. - Dung dịch ăn mòn: FeCL3 mua ở hàng mành, hoặc HCL, H2O2. - Giấy in: Giấy đề can hoặc giấy hồng hà, phim.. bất cứ loại giấy gì có bề mặt bóng. - Phụ kiện: Kìm, khoan (các mui thường dùng 0.6mm 0.8mm 1mm 3mm), giấy ráp hoặc rẻ rửa bát hoặc cọ xoong Bước 1: Chuẩn bị bản in Sau khi thiết kế bạn chuẩn bị in, nếu nhà có máy in thì tốt, không có thì phiền đấy ! Nếu bạn cài Adobe Acrobat, MS Office 2003 hay FinePrint thì có một tiện ích máy in ảo, bạn sẽ in ra máy in ảo này rồi đem ra ngoài in vì tập tin được các máy in tạo ra là pdf hoặc file ảnh. Như thế cửa hàng bạn đem in không có protel cũng không sao. Vấn đề ở đây là bạn phải thuyết phục thằng chủ cho bạn in thôi. Đối với Protel thì cần chỉnh vài chỗ trước khi in, protel tự động căn cả bản in ra cả tờ A4,khắc phục như sau: vào file - print preview - nhấp phải chuột chọn page setup (hình như thế) bạn sẽ thấy một ô Scale, bạn chỉnh thành 1. Trong protel đường mạch in phần bottom layer nó để màu ghi trong bản in vì vậy khi in ra nó sẽ có hiện tượng "chấm chấm". Chỉnh như sau: file -
  3. print preview - Configuration. Bạn sẽ thấy một ô chọn màu sắc, tìm đến bottom layer sửa cả hai ô thành màu đen. Sau đó thì in ra. Nếu bạn dùng giấy đề can thì in lên mặt bóng (mặt bóng của nó giống như mặt sau của cái nhãn vở dính (phần bỏ đi)). Loại này tui đánh giá cao nhất, nó đi được những đường mạch 10mil. Còn giấy hồng hà cũng được, nhưng bạn nên để đường mạch phải cỡ 15mil trở nên. Đối với những máy in mới HP1100 hay Canon LBP 800 trở nên, bạn phải chọn kiểu giấy nhẹ nhất nếu không mất giấy ráng chịu. Khoảng 5 tờ mất 1 Bước 2: "Là" Trước tiên bạn đánh sạch bề mặt tấm đồng, càng sạch càng tốt, đem rửa sạch rồi lau khô, bạn cắt tấm đồng thành tấm có kích thước bằng với board bạn thiết kế. Còn giấy bạn phải cắt to hơn khung để là xong có chỗ mà bóc. Bàn là không nên để nóng quá, khoảng 1/2 max là vừa. Sau khi đặt bản in lên bo đồng bạn đặt bàn là, là trong khoảng 5-10 phút, chú ý là kĩ phần mép. Để nguội. Nếu là giấy đề can thì có thể bóc, còn giấy hồng hà thì phải đem ngâm nước cho giấy mục ra rồi bóc đi. Bước 3: Ăn mòn. Bạn lấy một ít sắt pha với nước tốt nhất là nước sôi. Pha đến khi nó bão hòa. cho vào một cái đĩa. Đặt tấm đồng vào đĩa, nghiêng đĩa như người ta đãi vàng nếu bạn pha với nước sôi thì khoảng 1 phút là xong. Còn nước nguội thì khoảng 5 phút. Bạn thấy đồng ở phần không có đường mạch bong hết ra là được. Sau đó dùng cọ xoong đánh sạch. Bước 4: Khoan Làm "máy khoan" như sau. Bạn lấy một động cơ 12V, lấy một phần thân ruột bút bi , cắm một đầu vào động cơ, một đầu cắm mũi khoan, sau đó đổ 502. Còn mũi khoan mua ở chợ trời, cuối chợ, bạn mua vài cái về dùng dần. Mũi 0.6 đề khoan chân có chân nhỏ như diode zener, mũi 0.8 là trở, 1 là diode chỉnh lưu. 3 là khoan lỗ bắt vít. Bạn bặt mũi khoan vuông góc với board, bấm công tác, cho khoan qua thì tắt, tiếp tục chuyển sang lỗ khác. Bước 5: Bảo vệ mạch Để tránh cho mạch khỏi bị oxi hóa bạn phải quét lên mạch một lớp bảo vệ. Sau khi hàn xong, bạn phủ lớp bảo vệ. Dung dịch bảo vệ: RP7 (hàng sửa xe máy, chợ trời cũng có), Sơn bóng (Hàng mành), nhựa thông. Với RP7 hoặc sơn bóng bạn phun trực tiếp vào phần có đường mạch. Còn với nhựa thông bạn đem đập nhỏ, đem hòa tan bằng xăng hoặc axeton (hiệu thuốc hoặc hàng mành), được một dung dịch dạng keo, sau đó lấy bút lông quét lên. Khi axeton hoặc xăng bay hơi thì lớp nhựa thông sẽ bảo vệ mạch.
Đồng bộ tài khoản