intTypePromotion=1

Vướng mắc của doanh nghiệp khi thực hiện hóa đơn điện tử

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
17
lượt xem
0
download

Vướng mắc của doanh nghiệp khi thực hiện hóa đơn điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số nội dung về hóa đơn điện tử theo Thông tu 68/2019-TT-BTC; xử lý hóa đơn điện tử lập bị sai sót, những lợi ích về việc doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử; những khó khăn về việc doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vướng mắc của doanh nghiệp khi thực hiện hóa đơn điện tử

 1. 012345ÿ789ÿ
 2. ÿ3 ÛÜÝÞßÿáâãÿãäåÿæçåÞèÿÞßèéêëÿ ìèéÿíèîãÿèéêÞÿèïåÿðñÞÿðéêÞÿíò ó ôèõöÿÛ÷ÿôèøÿùèÜñÞßÿôèúçÿûüÿôèõöÿýþÿÞèÿôèøÿôè01ÿùèÜ2Þßû TUVWX YZ[Y\[]Y]Y ^_`WÿbVcXÿÿÿÿÿÿÿ\Z[Y\[]Y]Y defgbÿhiWjXÿÿYZ[Y][]Y]Y 3456ÿ689
 3. ÿ 4ÿÿ4ÿ68ÿ pÿ`®ÿ€a¯€sÿ€ÿia´iÿ …uÿa|if pÿ`¶isÿhguÿ€aÃsÿ Ìÿœÿya…¤ÿ€Íu 
 4. ÿ8ÿ 
 5. ÿ4 ÿ
 6. ÿ8 atusÿƒg€aÿ†‰˜ ifŠ¡wÿˆi˜ 
 7. ÿ 45
 8. ÿÿÿ 9ÿ69ÿÿ 9! pÿ`®ÿ€a¯€ÿ€…ifÿ€µ~ÿƒg€aÿ†‰ÿatu pÿ`¶isÿhguÿ€aÃsÿ Ìÿœÿya…¤ÿ€Íu "#ÿ
 9. ÿ$
 10. ÿ%4ÿ
 11. 84&9ÿ'4ÿ(68ÿ68 hviÿhwxiÿyz˜ ifŠ¡wÿ …uÿ°i¤…ÿ€t²ÀÿefŠ¡wÿ …u 6)6ÿ
 12. 8ÿ
 13. 845*ÿ"ÿ6ÿ+9
 14. pÿqv ÿ … u i ÿ  … i ÿ{ ‘ÿya… ¤ ÿ€€ÿ€µ~ ‹a‚ifÿ€tÿ Ìÿœÿya…¤Àÿ‹a‚ifÿ~aw +9,
 15. ÿ-ÿ
 16. 8.ÿ6/ÿ4,$ÿ .'6ÿ684 †|ÿ€€ÿy®ÿ€a¯€sÿ€ÿia´iÿ€tÿ{w¶i ya›ÿawxiÿ Ìÿœÿya…¤ÿifŠ¡wÿ …uÄÿˆi *8(!ÿ4ÿ045$ÿ .'6ÿ814ÿ4
 17. !ÿ
 18. …uiÿh¤iÿ†wx€ÿ…iÿ{‘sÿh•ifÿ‹‘ÿ†| a|ifÿatusÿƒg€aÿ†‰ÿhÁ€ÿyaÓÀÿ‹a‚if 
 19. ÿ"ÿ2,ÿ$3!ÿ8%
 20. ÿ68 ÿ454ÿ4 œzÿƒ‰ifÿatuÿhvi˜ ~awÿya›ÿawxiÿy¶isÿhguÿ€aÃÿifŠ¡w "ÿ 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2