intTypePromotion=1
ADSENSE

Ỷ thiên đồ long ký - tập 12

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

137
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 12: CHÂM KỲ CAO HỀ DƯỢC KỲ HOANG đây nhưng nghiệp chưa tròn, Hoa Đà, Biển Thước cũng còn bó tay. Hồ Thanh Ngưu vừa cầm cổ tay Trương Vô Kỵ, thấy mạch của thằng nhỏ đập rất lạ lùng, không khỏi kinh hãi, vội ngưng thần xem xét, nghĩ thầm: “Hàn độc thằng bé này bị trúng thật là cổ quái, không lẽ Huyền Minh thần chưởng chăng? Chưởng pháp này thất truyền đã lâu, trên đời này đâu còn ai biết sử dụng”. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ỷ thiên đồ long ký - tập 12

 1. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính CHÖÔNG 12 CHAÂM KYØ CAO HEÀ DÖÔÏC KYØ HOANG Hoà Thanh Ngöu vöøa caàm coå tay Tröông Voâ Kî, thaáy maïch cuûa thaèng nhoû ñaäp raát laï luøng, khoâng khoûi kinh haõi, voäi ngöng thaàn xem xeùt, nghó thaàm: “Haøn ñoäc thaèng beù naøy bò truùng thaät laø coå quaùi, khoâng leõ Huyeàn Minh thaàn chöôûng chaêng? Chöôûng phaùp naøy thaát truyeàn ñaõ laâu, treân ñôøi naøy ñaâu coøn ai bieát söû duïng”. Laïi nghó tieáp: “Neáu khoâng phaûi laø Huyeàn Minh thaàn chöôûng, thì laø caùi gì? Aâm haøn ñoäc ñòa theá naø y, khoâng coù moân chöôûng löïc naøo khaùc caû. Y truùng phaûi chöôûng löïc cuõng ñaõ laâu, sao vaãn chöa cheát, cuõng thaät laï kyø. Ñuùng roài, laõo ñaïo Tröông Tam Phong duøng noäi löïc thaâm haäu cuûa mình giuùp noù soáng laây laát, ñeán baây giôø aâm ñoäc ñaõ lan vaøo khaép luïc phuû nguõ taïng, baùm saâu ôû trong ñoù, chæ coù thaàn tieân môùi cöùu noù soáng ñöôïc thoâi”. Nghó vaäy y boû Tröông Voâ Kî trôû laïi treân gheá. Qua moät luùc sau, Tröông Voâ Kî töø töø tænh laïi, thaáy Hoà Thanh Ngöu ngoài tröôùc maët, ñaêm ñaêm nhìn ngoïn löûa trong loø naáu thuoác, xuaát thaàn suy nghó, coøn Thöôøng Ngoä Xuaân vaãn coøn naèm ôû baõi coû tröôùc nhaø. Ba ngöôøi ba taâm söï khaùc nhau, chaúng ai noùi moät caâu naøo. Hoà Thanh Ngöu caû ñôøi meâ say ngheà thuoác, nhöõng chöùng beänh khoù khaên töôûng nhö boù tay ñeán y ñeàu chöõa khoûi, neân môùi ñöôïc caùi danh hieäu Y Tieân. Chöõa beänh maø ñöôïc chöõ tieân coù nghóa laø kyõ thuaät thaàn kyø laém, khoâng phaûi ngöôøi thöôøng. Theá nhöng haøn ñoäc cuûa Huyeàn Minh thaàn chöôûng, y trong ñôøi chöa töøng gaëp qua, maø truùng roài laïi daây döa maáy naêm khoâng cheát ñeán khi haøn ñoäc lan vaøo luïc phuû nguõ taïng thì laïi caøng khoâng theå coù ñöôïc. Y ñaõ ñònh khoâng chöõa cho Tröông Voâ Kî, nhöng khi gaëp ñöôïc caùi chöùng quaùi laï, caû ñôøi chöa chaéc gaëp naøy, coù khaùc gì töûu ñoà gaëp röôïu ngon, keû haùu aên ngöûi muøi thòt, laøm sao boû cho noåi? Nghó ngôïi moät hoài laâu, sau cuøng y nghó ra moät caùch: “Ta cöù chöõa cho noù khoûi ñaõ, sau ñoù seõ gieát noù ñi”. Theá nhöng muoán ñuoåi ñöôïc heát aâm ñoäc trong nguõ taïng luïc phuû ra, ñaâu phaûi deã daøng. Hoà Thanh Ngöu suy nghó maáy tieáng ñoàng hoà, laáy ra möôøi hai mieáng ñoàng nhoû, vaän noäi löïc caém vaøo caùc huyeät Trung Cöïc ôû döôùi ñan ñieàn, Thieân Ñoät ôû döôùi coå, Kieân Tænh ôû treân vai … toång coäng möôøi hai choã. Huyeät Trung Cöïc laø ñieåm tuï hoäi cuûa Tuùc Tam Aâm vaø Nhaâm Maïch. Thieân Ñoät thì laø choå gaëp nhau cuûa Aâm Duy vaø Nhaâm Maïch, coøn Kieân Tænh thì laø ñieåm hoäi tuï cuûa Thuû Tuùc Thieáu Döông, Tuùc Döông Minh, Döông Duy. Möôøi hai mieáng ñoàng ñoù caém xuoáng roài, möôøi hai kinh thöôøng maïch vaø kyø kinh baùt maïch lieàn bò phaân caùch ra. http://hello.to/kimdung 440
 2. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Trong cô theå con ngöôøi taâm, pheá, tì, can, thaän laø nguõ taïng, theâm taâm bao saùu boä phaän ñoù thuoäc aâm; vò, ñaïi tröôøng, tieåu tröôøng, ñaûm, baøng quang, tam tieâu laø luïc phuû, saùu boä phaän ñoù thuoäc döông1. Nguõ taïng luïc phuû coäng theâm taâm bao goïi laø thaäp nhò kinh thöôøng maïch. Nhaâm, Ñoác, Xung, Ñôùi, Aâm Duy, Döông Duy, Aâm Kieàu, Döông Kieàu taùm maïch khoâng thuoäc caùc maïch chính kinh aâm döông, khoâng phoái hôïp bieåu lyù, ñi theo nhöõng ñöôøng rieâng, goïi laø kyø kinh baùt maïch. Sau khi caùc thöôøng maïch vaø kyø kinh treân thaân theå Voâ Kî c ch bieät ra roài, aâm ñoäc aù trong nguõ taïng luïc phuû khoâng coøn thoâng ñöôïc vôùi nhau, Hoà Thanh Ngöu môùi duøng ngaûi hô 2 hai huyeät Vaân Moân, Trung Phuû treân ñaàu vai, sau ñoù laïi hô caùc huyeät Thieân Phuû, Hieäp Baïch, Xích Traïch, Khoång Toái, Lieät Khuyeát, Kinh Cöø, Ñaïi Uyeân, Ngö Teá, Thieáu Thöông töø caùnh tay xuoáng ñeán ngoùn tay caùi, möôøi moät huyeät ñoù thuoäc Thuû Thaùi Aâm Pheá Kinh coát ñeå tieâu giaûm aâm ñoäc trong phoåi cuûa Voâ Kî. Caùch ñoù laáy nhieät coâng haøn, khoå sôû maø Tröông Voâ Kî phaûi chòu cuõng chaúng keùm gì luùc aâm ñoäc phaùt taùc. Cöùu xong Thuû Thaùi Aâm Pheá Kinh, tieáp ñeán Tuùc Döông Minh Vò Kinh, Thuû Quyeát Aâm Taâm Bao Kinh … Khi ra tay, Hoà Thanh Ngöu chaúng caàn ñeå yù ñeán Tröông Voâ Kî coù ñau hay khoâng, oâng ta duøng ngaûi hô ñeán noãi toaøn thaân thaèng beù choã naøo cuõng ñen xì. Tröông Voâ Kî khoâng toû ra yeáu heøn, nghó thaàm: “Chaéc ngöôi töôûng ta seõ reân ræ keâu la, ta nhaát ñònh khoâng theøm xuyùt xoa laáy moät tieáng”. Y tieáp tuïc noùi chuyeän vôùi Hoà Thanh Ngöu veà phöông vò caùc huyeät ñaïo. Tuy y khoâng thoâng y lyù, nhöng nghóa phuï Taï Toán ñaõ töøng truyeàn daïy pheùp ñieåm huyeät, giaûi huyeät, vaø thuaät chuyeån dòch huyeät ñaïo. Thaønh thöû, caùc vò trí huyeät ñaïo y cuõng raát toû töôøng. So vôùi vò ñöông theá thaàn y naøy, kieán thöùc cuûa Voâ Kî veà kinh maïch thaät laø thoâ thieån, nhöng coù lieân quan tôùi y lyù chính laø ngaønh maø Hoà Thanh Ngöu raát taâm ñaéc. Hoà Thanh Ngöu moät maët cöùu ngaûi ñeå ruùt chaát ñoäc trong cô theå y ra, moät maët giaûng giaûi thao thao baát tuyeät. Tröông Voâ Kî nghe vaøo tai, möôøi phaàn thì chín phaàn chaúng hieåu chi caû, nhöng khoâng daùm ñeå loä laø “Phaùi Voõ Ñöông chuùng toâi chaúng bieát gì caû”, thænh thoaûng laïi cheâm moät caâu bình phaåm, cuøng oâng ta bieän luaän moät hoài. Hoà Thanh Ngöu laïi caøng xieån thuaät, ñeán khi bieát ra “thaèng nhaõi naøy thöïc ra coù bieát gì ñaâu, chæ noùi naêng laêng nhaêng” thì cuõng ñaõ maát bao nhieâu laø nöôùc boït. Theá nhöng ôû choã thaâm sôn cuøng coác nhö theá naøy, tröø vaøi ñöùa tieåu ñoàng naáu côm, ñun thuoác coù ai baïn beø ñaâu, hoâm nay coù thaèng beù naøy, cuøng y noùi noï noùi kia veà huyeät ñaïo, keå cuõng thích thuù. 1 Luïc phuû nguõ taïng noùi veà chöùc naêng cuûa caùc boä phaän chöù khoâng phaûi chi noùi veà cô quan theo nghóa sinh lyù hoïc (xin xem theâm Ñoâng Y vaø Chaân Khí Vaän Haønh Phaùp cuûa dòch giaû) 2 töùc laø cöùu (chaâm laø duøng kim ñaâm vaøo huyeät-acupunture, cöùu laø duøng ngaûi ñoát hô noùng beân ngoaøi -moxibustion) http://hello.to/kimdung 441
 3. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Ñeán khi hô heát maáy traêm huyeät treân möôøi hai thöôøng maïch thì trôøi ñaõ xeá chieàu. Tieåu ñoàng doïn côm leân ñeå treân baøn, laïi ñem moät maâm côm vaø rau ñöa ra beân ngoaøi cho Thöôøng Ngoä Xuaân aên. Ñeâm ñoù Thöôøng Ngoä Xuaân phaûi nguû ôû beân ngoaøi. Tröông Voâ Kî cuõng khoâng ngoû lôøi caàu khaån Hoà Thanh Ngöu, ñeán khi ñi nguû y ñi ra naèm caïnh Thöôøng Ngoä Xuaân, hai ngöôøi cuøng nguû treân baõi coû, ñeå toû caùi loøng coù naïn cuøng chòu. Hoà Thanh Ngöu giaû nhö nhìn maø khoâng thaáy, chaúng theøm noùi ñeán nhöng trong buïng cuõng laáy laøm laï: “Thaèng beù naøy quaû thöïc khoâng gioáng nhöõng treû con khaùc”. Saùng sôùm hoâm sau, Hoà Thanh Ngöu laïi duøng heát nöûa ngaøy ñeå hô caùc huyeät ñaïo treân kyø kinh baùt maïch cuûa Voâ Kî. Möôøi hai kinh thöôøng maïch cuõng töïa nhö soâng caùi soâng con, luoân luoân chaûy khoâng ngöøng, kyø kinh baùt maïch cuõng töïa nhö hoà bieån, suùc tích taøng tröõ, thaønh ra muoán tröø khöû aâm ñoäc trong kyø kinh baùt maïch, xem ra laïi coøn khoù hôn. Hoà Thanh Ngöu suy nghó vieát moät toa thuoác, khöôùc taø phuø chính, boå hö taû thöïc, duøng phöông phaùp gaäy oâng ñaäp löng oâng “dó haøn trò haøn”. Tröông Voâ Kî uoáng thang thuoác ñoù roài, bò laïnh run heát nöûa ngaøy nhöng sau ñoù tinh thaàn theâm thö thaùi hôn tröôùc. Sau buoåi tröa, Hoà Thanh Ngöu laïi chaâm cöùu cho Tröông Voâ Kî. Tröông Voâ Kî coá noùi khích oâng ta ñeå oâng ta chöõa cho Thöôøng Ngoä Xuaân nhöng Hoà Thanh Ngöu khoâng theøm lyù ñeán, chæ laïnh luøng ñaùp: - Caùi ngoaïi hieäu Ñieäp Coác Y Tieân cuûa ta coù ñieåm danh quaù kyø thöïc. Chöõ tieân ñaâu coù theå voïng xöng ñöôïc ñaâu? Theá nhöng ngöôøi ta goïi laø Kieán Töû Baát Cöùu ta laïi thích hôn. Khi ñoù oâng ta ñang chaâm taïi huyeät Nguõ Khu giöõa hoâng vaø ñuøi cuûa Tröông Voâ Kî, huyeät ñoù laø nôi hoäi tuï cuûa Tuùc Thieáu Döông vaø Ñôùi Maïch, beân caïnh thuûy ñaïo moät taác naêm phaân. Tröông Voâ Kî noùi: - Treân cô theå con ngöôøi thì ñôùi maïch kyø laï nhaát. Hoà tieân sinh, oâng coù bieát khoâng, coù ngöôøi khoâng coù ñôùi maïch ñoù. Hoà Thanh Ngöu ngaïc nhieân, noùi: - Chæ noùi baäy. Laøm sao laïi khoâng coù ñôùi maïch ñöôïc? Tröông Voâ Kî voán chæ thuaän mieäng noùi laêng nhaêng, lieàn tieáp: - Thieân haï roäng lôùn nhö theá, chuyeän laï ñeán ñaâu cuõng coù, huoáng chi ñôùi maïch theo chaùu chaúng coù lôïi ích gì caû. Hoà Thanh Ngöu noùi: - Ñôùi maïch kyø laï thì ñuùng, nhöng baûo laø voâ duïng thì sai. Nhöõng y sö taàm thöôøng khoâng bieát caùi tinh aùo beân trong, chaâm kim caét thuoác khoâng khoûi sai laàm. Ta coù vieát moät cuoán Ñôùi Maïch Luaän, ngöôi ñoïc thì bieát. http://hello.to/kimdung 442
 4. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Oâng ta lieàn ñi vaøo phoøng, laáy ra moät boä saùch moûng, giaáy ñaõ vaøng ñem ra ñöa cho Voâ Kî. Tröông Voâ Kî giôû trang ñaàu, thaáy vieát: Möôøi hai kinh vaø kyø kinh thaát maïch, ñeàu löu chuyeån ñi leân ñi xuoáng. Rieâng ñôùi maïch baét ñaàu töø buïng, beân döôùi maïng söôøn, ñi quanh thaân mình moät voøng ôû eo, nhö caùi ñai thaét ngang. Xung, nhaâm, ñoác ba maïch cuøng baét ñaàu nhöng ñi ba höôùng khaùc nhau, moât goác maø ba ngoïn, cuøng quaán chung quanh ñôùi maïch … Sau ñoù oâng bình luaän nhöõng sai laàm trong y thö xöa nay, Thaäp Töù Kinh Phaùt Huy noùi ñôùi maïch coù boán huyeät, Chaâm Cöùu Ñaïi Thaønh noùi ñôùi maïch coù saùu huyeät, thöïc ra coù ñeán möôøi huyeät, trong ñoù hai huyeät aån hieän voâ chöøng, khi coù khi khoâng, raát khoù bieän. Tröông Voâ Kî ñoïc tieáp xuoáng döôùi, tuy khoâng roõ nhöõng aùo dieäu beân trong, nhöng cuõng bieát cuoán saùch naøy kieán thöùc khoâng phaûi taàm thöôøng neân ñem nhöõng choã oâng pheâ bình coå nhaân ra thænh giaùo. Hoà Thanh Ngöu raát vui veû, moät maët tieáp tuïc chaâm, moät maët giaûi thích, ñeán khi möôøi huyeät cuûa ñôùi maïch ñaõ chaâm xong, oâng ta môùi ngoài nghæ moät chuùt, noùi tieáp: - Ta coøn moät boä Tí Ngoï Chaâm Cöùu Kinh ghi taát caû nhöõng ñieàu taâm huyeát trong ñoù. Oâng ta vaøo trong phoøng ñem ra moät boä taát caû möôøi hai quyeån y kinh cheùp tay. Hoà Thanh Ngöu bieát thaèng beù naøy khoâng bieát gì veà y lyù, nhöng y aån cö nôi hoang coác ñaõ laâu, cuõng caûm thaáy tòch mòch. Nhöõng ngöôøi tröôùc ñaây ñeán xin chöõa beänh tuy raát ñoâng, nhöng ai ai cuõng chæ khen oâng ta y thuaät nhö thaàn, nhöõng lôøi ñoù hai möôi naêm nay nghe ñaõ chaùn. Thöïc ra chuyeän oâng ta haõnh dieän nhaát trong ñôøi khoâng phaûi “y thuaät” tinh töôøng, maø ôû taïi “y hoïc”, trong ñoù nhieàu ñieàu phaùt minh saùng kieán maø nhöõng ngöôøi ñi tröôùc chöa ai tìm ra. Oâng ta bieát nhöõng thaønh töïu ñoù voâ cuøng to lôùn, nhöng chæ coù theå coâ phöông töï thöôûng3, khieán khoâng khoûi beõ baøng. Baây giôø thaáy thieáu nieân naøy ham thích ñoïc saùch tröôùc taùc cuûa mình, ngaàm caûm thaáy coù caùi tình tri kyû, neân ñem boä saùch ñaéc yù cho xem. Tröông Voâ Kî giôû ra xem, thaáy moãi trang vieát kín mít nhöõng chöõ nhoû baèng con ruoài theo loái chöõ tieåu khaûi, huyeät ñaïo boä vò, thuoác men phaân löôïng, thôøi khaéc vaø caùch chaâm noâng saâu, khoâng gì khoâng chuù thích minh baïch. Y boãng taâm nieäm moät ñieàu: “Mình duyeät xem coù ñoaïn naøo noùi veà caùch chöõa thöông cho Thöôøng ñaïi ca hay khoâng?” Giôû ñeán quyeån soá chín Voõ Hoïc Thieân trong ñoù coù phaàn Chöôûng Thöông Trò Phaùp thaáy coù Hoàng Sa Chöôûng, Thieát Sa Chöôûng, Ñoäc Sa Chöôûng, Mieân Chöôûng, Khai Sôn Chöôûng, Phaù Bi Chöôûng … caùc loaïi chöôûng löïc, caùc chöùng thöông, caùch caáp 3 töï thöôûng thöùc caùi thôm tho cuûa mình http://hello.to/kimdung 443
 5. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính cöùu, caùch trò lieäu, ñeàu coù ghi ñaày ñuû. Ñoïc heát hôn moät traêm taùm möôi loaïi, quaû nhieân coù Tieät Taâm Chöôûng. Tröông Voâ Kî möøng laém, laäp töùc chaêm chuù ñoïc kyõ moät laàn, trong ñoù moâ taû kyõ caøng, nhöng trò phaùp laïi thaät giaûn löôïc, chæ noùi “chöõa baèng caùch chaâm boán huyeät Töû Cung, Trung Ñình, Quan Nguyeân, Thieân Trì, theo bieán chuyeån cuûa aâm döông, nguõ haønh, xeùt haøn, thöû, taùo, thaáp, phong 4 naêm loaïi thôøi tieát, tuøy tình traïng hæ, noä, öu, tö, khuûng5 nguõ tình cuûa beänh nhaân maø boác thuoác”. Y ñaïo Trung quoác bieán hoùa ña ñoan, cuøng moät chöùng beänh, ngöôøi thaày thuoác phaûi quan saùt trôøi noùng hay laïnh, ñeâm hay ngaøy, beân ngoaøi hay beân trong, ñaày hay vôi, ñaàu hay cuoái, ñoäng hay tónh, ñaøn oâng hay ñaøn baø, ngöôøi lôùn hay treû em … tuøy töøng tröôøng hôïp maø ñöa ra phöông thöùc chöõa, moïi thay ñoåi ñeàu do y sinh chöù khoâng coù qui taéc nhaát ñònh. Chính vì theá maø thaày thuoác gioûi vôùi thaày thuoác xoaøng caùch nhau moät trôøi moät vöïc. Caùi aùo dieäu ñoù Tröông Voâ Kî khoâng bieát, neân ñoïc phöông phaùp vaøi lan coát à chaêm chaêm nhôù trong ñaàu. Cuoái cuøng trong Chöôûng Thöông Trò Phaùp chính laø Huyeàn Minh thaàn chöôûng, coù vieát caùc trieäu chöùng khi bò thöông, nhöng taïi trò phaùp chæ coù ghi moät chöõ “Khoâng”. Tröông Voâ Kî gaäp boä saùch laïi, cung kính ñaët treân baøn, noùi: - Boä Tí Ngoï Chaâm Cöùu Kinh naøy cuûa Hoà tieân sinh baùc ñaïi tinh thaâm, vaõn boái ñoïc möôøi phaàn thì chín phaàn khoâng hieåu gì caû, xin mong ñöôïc chæ ñieåm. “Ngöï aâm döông nguõ haønh chi bieán” laø theá naøo? Hoà Thanh Ngöu giaûi thích maáy caâu, chôït tænh ngoä, noùi: - Ngöôi ñònh hoûi laøm theá naøo ñeå trò thöông cho Thöôøng Ngoä Xuaân, phaûi khoâng? Ha ha, chuyeän khaùc thì ta noùi, chuyeän ñoù ta khoâng noùi. Voâ Kî khoâng coøn caùch naøo khaùc hôn, ñaønh phaûi tra khaûo trong caùc y thö, Hoà Thanh Ngöu ñeå y muoán ñoïc gì thì ñoïc, khoâng caám ñoaùn. Tröông Voâ Kî chaêm chuù nghieân cöùu suoát ngaøy ñeâm, queân aên queân nguû, khoâng chæ ñoïc heát hôn moät chuïc boä saùch Hoà Thanh Ngöu soaïn ra, maø caû Hoaøng Ñeá Noäi Kinh, Hoa Ñaø Noäi Chieâu Ñoà, Maïch Kinh cuûa Vöông Thuùc Hoøa, Thieân Kim Phöông, Thieân Kim Döïc cuûa Toân Tö Maïc, Ngoaïi Ñaøi Bí Yeáu cuûa Vöông Ñaûo … caùc loaïi kinh ñieån trong ngheà thuoác, cuõng ñeàu ñoïc caû coát tìm hieåu yù nghóa caùc caâu ñeà caäp ñeán trong phöông phaùp trò Tieät Taâm Chöôûng, choã naøo coù lieân quan laø ñoïc kyõ suy nghó. Moãi ngaøy Hoà Thanh Ngöu chaâm cöùu cho y hai laàn, moät laàn giôø thìn, moät laàn giôø thaân ñeå tröø aâm ñoäc. 4 laïnh, noùng, khoâ, aåm öôùt, gioù 5 vui, giaän, lo, suy nghó, sôï haõi http://hello.to/kimdung 444
 6. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Cöù nhö theá maáy ngaøy lieàn, Tröông Voâ Kî caém cuùi ñoïc ñuû caùc loaïi saùch, tuy nhôù ñöôïc moät môù y lyù, thang thuoác, nhöng caùi tinh dieäu trong y hoïc, y tuoåi nhoû hoïc vaán noâng caïn, laøm sao trong vaøi ngaøy maø hieåu ñöôïc? Baám ngoùn tay tính toaùn, y ñeán Hoà Ñieäp Coác ñaõ saùu ngaøy. Hoà Thanh Ngöu ñaõ noùi thöông theá cuûa Thöôøng Ngoä Xuaân neáu do oâng ta chöõa trong voøng baûy ngaøy coù theå khoûi haún, ngoaøi baûy ngaøy thì duø coù trò ñöôïc voõ coâng cuõng maát heát. Thöôøng Ngoä Xuaân ñaõ naèm ngoaøi coû saùu ngaøy saùu ñeâm, ñeán hoâm nay trôøi laïi ñoå möa. Hoà Thanh Ngöu thaáy choã y naèm truõng ñaày buøn nöôùc, nhöng tuyeät nhieân khoâng lyù tôùi. Tröông Voâ Kî heát söùc giaän döõ, nghó thaàm: “Ta ñoïc trong caùc saùch thuoác, tröø saùch do ngöôi soaïn ra, saùch naøo cuõng vieát laø phaøm ngöôøi trong y ñaïo phaûi coù loøng teá theá hueä daân, coøn ngöôi thaân ñaày moät buïng y thuaät, nhöng laïi thaáy cheát khoâng cöùu, vaäy thì coøn goïi laø löông y sao ñöôïc?”. Ñeán chieàu, trôøi möa laïi caøng theâm naëng haït, saám chôùp aàm aàm, heát tieáng reàn noï laïi ñeán tieáng seùt kia. Tröông Voâ Kî nghieán raêng, nghó thaàm: “Ngoaøi vieäc ta ñaùnh lieàu chöõa cho Thöôøng ñaïi ca, khoâng coøn caùch naøo khaùc”. Nghó vaäy y laáy trong tuû thuoác cuûa Hoà Thanh Ngöu ra taùm muõi kim vaøng, chaïy ra ngoài caïnh Thöôøng Ngoä Xuaân, noùi: - Thöôøng ñaïi ca, maáy ngaøy qua tieåu ñeä taän taâm kieät löïc, nghieân cöùu ñoïc Hoà tieân sinh y thö, tuy chöa thoâng hieåu nhöng thôøi giôø khaån caáp, khoâng coøn dieân trì ñöôïc nöõa roài. Tieåu ñeä chæ coøn caùch maïo hieåm haï chaâm cho Thöôøng ñaïi ca, neáu chaúng may coù chuyeän gì, tieåu ñeä seõ khoâng soáng moät mình ñaâu. Thöôøng Ngoä Xuaân cöôøi ha haû, noùi: - Tieåu huynh ñeä sao laïi noùi nhö theá? Ngöôi mau mau chaâm kim chöõa beänh cho ta, neáu may maø trôøi cho khoûi ñöôïc, ta seõ treâu gheïo Hoà sö baù moät phen. Coøn neáu môùi chaâm moät hai muõi maø ta cheát roài, cuõng coøn hôn soáng maøø phaûi naèm trong vuõng buøn naøy chòu khoå. Tröông Voâ Kî hay tay run raåy, nhìn kyõ moø ñuùng huyeät ñaïo cuûa Thöôøng Ngoä Xuaân, laäp caäp caàm moät muõi kim chaâm vaøo huyeät Quan Nguyeân. Y chöa ñöôïc taäp luyeän thuaät chaâm cöùu, caùch ñaâm kim vaøo heát söùc vuïng veà, chæ baét chöôùc caùch Hoà Thanh Ngöu chaâm cho mình moãi ngaøy, theo ñoù maø laøm. Nhöõng muõi kim cuûa Hoà Thanh Ngöu laïi do vaøng roøng ñuùc thaønh neân raát meàm, khoâng phaûi laø ngöôøi coù noäi löïc thaâm haäu khoâng theå söû duïng ñöôïc. Tröông Voâ Kî duøng söùc hôi quaù neân caùi kim bò cong veïo ñi, khoâng tieán saâu hôn ñöôïc nöõa, ñaønh phaûi ruùt ra chaâm laïi. Neáu ñuùng theo chaâm cöùu thuaät, ruùt ra khoâng chaûy maùu, nhöng vì y luùng tuùng chaâm khoâng ñuùng choã, maùu töø huyeät Quan Nguyeân cuûa Thöôøng Ngoä Xuaân chaûy voït ra. Huyeät Quan Nguyeân naè m ôû buïng döôùi laø choã yeáu haïi cuûa con ngöôøi neân chaûy maùy khoâng caàm ñöôïc, Tröông Voâ Kî trong buïng caøng noân noùng khoâng coøn bieát laøm gì. http://hello.to/kimdung 445
 7. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Boãng nghe ñaèng sau coù tieáng ngöôøi cöôøi ha haû, Voâ Kî quay laïi, thaáy Hoà Thanh Ngöu tay chaép sau löng, daùng veû töï ñaéc, cöôøi khaø khaø nhìn y hay tay ñaày maùu. Tröông Voâ Kî voäi hoûi: - Hoà tieân sinh, huyeät Quan Nguyeân cuûa Thöôøng ñaïi ca chaûy maùu khoâng ngöøng, phaûi laøm caùch naøo ñaây? Hoà Thanh Ngöu noùi: - Dó nhieân ta bieát caùch naøo caàm maùu, nhöng vieäc gì phaûi noùi cho ngöôi nghe? Tröông Voâ Kî ngang nhieân noùi: - Thoâi baây giôø moât maïng ñoåi moät maïng, xin oâng mau cöùu Thöôøng ñaïi ca, toâi laäp töùc cheát ngay tröôùc maët oâng laø xong. Hoà Thanh Ngöu laïnh luøng ñaùp: - Ta ñaõ noùi khoâng chöõa laø khoâng chöõa. Hoà Thanh Ngöu naøy chæ thaáy cheát khoâng cöùu chöù ñaâu phaûi quæ voâ thöôøng ñi ñoøi maïng, ngöôi cheát coù ích lôïi gì cho ta ñaâu? Duø coù cheát möôøi Tröông Voâ Kî cuõng khoâng cöùu ñöôïc moät Thöôøng Ngoä Xuaân. Tröông Voâ Kî bieát coù noùi theâm cuõng chæ maát thì giôø, nghó thaàm kim naøy meàm quaù, khoâng theå duøng ñöôïc, luùc naøy khoâng coøn caùch naøo ñi kieám caùc loaïi kim khaùc, ñoàng chaâm thieát chaâm khoâng thaáy ñaâu, suy nghó moät chuùt, beøn ñi tìm moät khuùc tre, duøng dao cheû thaønh maáy caùi taêm, ñaâm vaøo boán huyeät Töû Cung, Trung Ñình, Quan Nguyeân Thieân Trì treân ngöôøi Thöôøng Ngoä Xuaân. Maáy caùi taêm tre quaû nhieân ñaâm vaøo khoâng thaáy maùu chaûy. Moät luùc sau, Thöôøng Ngoä Xuaân noân ra maáy nguïm maùu baàm. Tröông Voâ Kî khoâng bieát mình chaâm lung tung nhö theá khieán cho Thöôøng Ngoä Xuaân beänh naëng theâm hay coù coâng hieäu truïc ñöôïc öù huyeát trong cô theå ra, quay ñaàu laïi nhìn Hoà Thanh Ngöu thaáy oâng ta tuy treân maët nuï cöôøi coù veû cheá rieãu, nhöng coù aån vaøi phaàn khen ngôïi. Tröông Voâ Kî bieát maáy muõi truùc chaâm cuûa mình ñaâm xuoáng khoâng haún sai laïc, neân chaïy vaøo trong luïc loïi y thö, suy nghó thaät kyõ, vieát moät caùi toa thuoác. Tuy y ñoïc trong saùch bieát vò naøo chöõa beänh naøo nhöng sinh ñòa, saøi hoà hình daïng ra sao, ngöu taát, maät gaáu nhö theá naøo, y chöa bieát ñeán, ñaønh phaûi trô treõn ñem toa thuoác giao cho thaèng nhoû naáu thuoác, noùi: - Nhôø anh theo toa naøy naáu duøm moät thang. Thaèng nhoû ñem toa thuoác trình cho Hoà Thanh Ngöu xem, hoûi oâng ta xem coù neân naáu khoâng. Hoà Thanh Ngöu nhaên muõi höø moät tieáng noùi: - Thaät nöïc cöôøi, nöïc cöôøi. Y cöôøi khaåy maáy tieáng, noùi: - Ngöôi cöù theo ñoù maø naáu. Y uoáng xong neáu khoâng cheát thì treân ñôøi naøy khoâng coøn ai cheát nöõa. http://hello.to/kimdung 446
 8. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Voâ Kî voäi giaät laïi toa thuoác, giaûm phaân löôïng moãi thöù moät nöûa. Teân tieåu ñoàng cöù theo ñoù maø caét ñem naáu thaønh moät toâ thaät ñaëc. Tröông Voâ Kî böng baùt thuoác ra ñeå vaøo mieäng Thöôøng Ngoä Xuaân ngheïn ngaøo noùi: - Thöôøng ñaïi ca, uoáng thang thuoác naøy vaøo laønh hay döõ, tieåu ñeä hoaøn toaøn khoâng bieát … Thöôøng Ngoä Xuaân cöôøi ñaùp: - Toát laém, toát laém, caùi naøy ñuùng laø thaèng muø chöõa keû thong manh. Y nhaém maét, ngöûa coå uoáng moät hôi heát saïch caû caën. Ñeâm hoâm ñoù Thöôøng Ngoä Xuaân buïng ñau nhö dao caét, noân oïe ra maùu khoâng ngöøng. Tröông Voâ Kî döôùi gioù möa saám chôùp haàu haï y suoát caû ñeâm. Ñeán saùng sôùm hoâm sau, möa ngöøng haït, Thöôøng Ngoä Xuaân cuõng bôùt thoå huyeát, maùu noân ra khoâng coøn ñen maø ñaõ thaønh tím, roài töø tím sang ñoû. Thöôøng Ngoä Xuaân möøng noùi: - Tieåu huynh ñeä, thuoác ngöôi caét hoùa ra uoáng khoâng cheát, xem ra thöông theá laïi giaûm ñi nhieàu. Tröông Voâ Kî möøng rôõ noùi: - Thuoác cuûa tieåu ñeä uoáng thaáy theá naøo? Thöôøng Ngoä Xuaân cöôøi ñaùp: - Cha ta ñaõ bieát tröôùc coù ngaøy nhö theá naøy neân ñaõ ñaët teân cho ta laø “Thöôøng Ngoä Xuaân”, nghóa laø thöôøng thöôøng gaëp ñöôïc danh y dieäu thuû hoài xuaân6 maø. Coù ñeàu chuù maøy caét thuoác xem chöøng hôi baù ñaïo, uoáng vaøo buïng chaúng khaùc naøo coù maáy chuïc con dao nhoû ñaâm cheùm loaïn xaï trong aáy. Tröông Voâ Kî noùi: - Ñuùng theá, ñuùng theá. Xem ra lieàu löôïng quaû coù hôi naëng. Thöïc ra y ra toa naøo chæ coù “hôi naëng” maø quaû laø naëng gaáp maáy laàn bình thöôøng, laïi khoâng coù nhöõng vò khaùc ñeå ñieàu hoøa phuï giuùp, neân coâng phaït caøng maïnh hôn. Tuy y ñaõ ñoïc trong saùch cuûa Hoà Thanh Ngöu veà thuoác naøo trò beänh naøo nhöng ñaïo duøng thuoác “quaân thaàn taù söù” hoaøn toaøn chaúng thoâng hieåu, neáu Thöôøng Ngoä Xuaân khoâng theå phaùch cöôøng traùng, khoûe maïnh hôn ngöôøi thì aét ñaõ oâ hoâ ai tai roài. Hoà Thanh Ngöu röûa maët chaûi ñaàu xong, khoan thai ñi ra, thaáy Thöôøng Ngoä Xuaân maët muõi hoàng haøo, tinh thaàn saûng khoaùi, khoâng khoûi giaät mình nghó thaàm: “Moät teân thoâng minh lôùn maät, moät teân theå phaùch traùng kieän, thöông theá cuûa Tieät Taâm Chöôûng theá maø trò ñöôïc roài”. Tröông Voâ Kî cuõng vieát theâm moät toa thuoác boå, naøo laø nhaân saâm, loäc nhung, thuû oâ, phuïc linh bao nhieâu loaïi boå döôïc quí giaù vieát caû ra. Trong nhaø Hoà Thanh Ngöu chöùa 6 ngöôøi thaày thuoác gioûi coù theå caûi töû hoaøn sinh http://hello.to/kimdung 447
 9. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính bieát bao nhieâu laø thuoác, loaïi naøo cuõng ñeàu laø loaïi thaät toát, neân döôïc löïc thaät maïnh. Uoáng thuoác boå nhö theá möôi ngaøy, Thöôøng Ngoä Xuaân thaáy thaàn thaùi sung maõn, voõ coâng hoaøn toaøn trôû laïi nhö xöa, noùi vôùi Tröông Voâ Kî: - Tieåu huynh ñeä, hieän nay thöông theá cuûa ta hoaøn toaøn khoûi haún roài, ngaøy ngaøy ngöôi ra naèm daàm söông vôùi ta xem ra khoâng hôïp lyù. Thoâi vaäy anh em mình töø bieät nhau. Trong hôn moät thaùng qua, Tröông Voâ Kî vaø y cuøng chung hoaïn naïn, hai beân xaû thaân, thaønh moät ñoâi baïn sinh töû coù nhau, nay phaûi chia tay, thaät quyeán luyeán khoâng muoán rôøi. Theá nhöng bieát raèng Thöôøng Ngoä Xuaân khoâng theå ôû maõi taïi ñaây, Voâ Kî ñaønh nuoát leä chaáp nhaän. Thöôøng Ngoä Xuaân noùi: - Tieåu huynh ñeä, ngöôi ñöøng quaù khoå sôû. Ba thaùng nöõa, ta seõ quay laïi thaêm, neáu luùc ñoù haøn ñoäc trong thaân theå ngöôi heát roài, seõ daãn ngöôi trôû veà nuùi Voõ Ñöông ñeå gaëp laïi thaùi sö phuï. Y ñi vaøo trong nhaø baùi bieät Hoà Thanh Ngöu, noùi: - Ñeä töû thöông theá nay ñaõ ñôõ, tuy laø do Tröông huynh ñeä ra tay chöõa trò nhöng toaøn laø do saùch thuoác cuûa sö baù maø theo, laïi uoáng khoâng bieát bao nhieâu laø döôïc vaät quí giaù cuûa sö baù. Hoà Thanh Ngöu gaät ñaàu: - Theá nhöng cuõng chöa xong ñaâu. Thöông theá cuûa ngöôi tuy ñaõ ñôõ, nhöng tuoåi thoï cuõng bò giaûm maát boán möôi naêm. Thöôøng Ngoä Xuaân khoâng hieåu, hoûi laïi: - Sao theá? Hoà Thanh Ngöu ñaùp: - Cöù theo theå phaùch cuûa ngöôi maø noùi, ít ra ngöôi cuõng soáng ñeán taùm möôi. Theá nhöng thaèng beù duøng thuoác sai laàm, luùc haï chaâm laïi khoâng ñuùng caùch, töø nay trôû veà sau, moãi khi trôøi aâm u möa gioù, ngöôi seõ thaáy toaøn thaân ñau nhöùc, noùi chung ñeán khoaûng boán möôi tuoåi, seõ phaûi ñi gaëp Dieâm Vöông thoâi. Thöôøng Ngoä Xuaân cöôøi ha haû, hieân ngang ñaùp: - Ñaïi tröôïng phu giuùp ñôøi traû nôï nöôùc, neáu nhö laäp neân coâng nghieäp, thì ba möôi tuoåi cuõng ñaõ ñuû, caàn gì phaûi ñeán boán möôi? Coøn nhö soáng ñôøi taàm thöôøng, duø coù soáng ñeán traêm tuoåi, cuõng chæ toán côm toán gaïo maø thoâi. Hoà Thanh Ngöu laïi gaät ñaàu, nhöng khoâng noùi theâm nöõa.7 7 Theo Minh Söû, truyeän Thöôøng Ngoä Xuaân vieát: Thöôøng Ngoä Xuaân bò baïo beänh maø cheát naêm boán möôi tuoåi. http://hello.to/kimdung 448
 10. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Voâ Kî tieãn chaân ra ñeán taän coác khaåu, Thöôøng Ngoä Xuaân giuïc y trôû laïi, hai ngöôøi môùi gaït leä chia tay. Tröông Voâ Kî trong buïng thaàm toan tính: “Ta chöõa trò, caét thuoác sai laàm khieán Thöôøng ñaïi ca giaûm thoï boán möôi naêm. Thaân theå anh aáy vì ta maø toån haïi, khoâng leõ veà sau ta khoâng theå laøm gì giuùp ích ñöôïc sao? Ta phaûi tìm caùch naøo laøm cho anh aáy hoaøn toaøn khoâi phuïc nhö tröôùc môùi xong”. Töø ñoù ngaøy ngaøy Hoà Thanh Ngöu chaâm cöùu, keâ toa caét thuoác cho Tröông Voâ Kî ñeå tieâu tröø aâm ñoäc trong thaân theå. Tröông Voâ Kî cuõng ngaøy ñeâm chaêm chuù ñoïc saùch thuoác, ghi nhôù döôïc ñieån, gaëp choã naøo nghi nan khoâng roõ lieàn hoûi laïi Hoà Thanh Ngöu. Chuyeän ñoù Hoà Thanh Ngöu raát thích neân laïi caøng ra coâng giaûi thích chæ ñieåm. Coù khi Voâ Kî ñöa ra nhöõng caâu hoûi laï luøng, suy nghó khaùc thöôøng maø tröôùc ñaây Hoà Thanh Ngöu chöa heà töôûng ñeán. Luùc ñaàu oâng ta ñònh buïng chöõa khoûi Tröông Voâ Kî roài seõ ra tay gieát thaèng beù, nhöng baây giôø nghó neáu noù cheát ñi seõ maát moät ngöôøi baïn taâm ñaàu yù hôïp neân khoâng coøn nghó ñeán vieäc khoûi sôùm cheát sôùm nöõa. Cöù nhö vaäy maáy thaùng lieàn, moät hoâm Hoà Thanh Ngöu boãng nhieân phaùt giaùc, huyeät Quan Xung ôû beân caïnh ngoùn tay voâ danh, huyeät Thanh Laõnh Uyeân ôû caùch khoeo tay hai taác, huyeät Ti Truùc Khoâng ôû choã loõm sau loâng maøy khi chaâm vaøo khoâng phaûn öùng gì caû. Ba huyeät ñoù ñeàu thuoäc Thuû Thieáu Döông Tam Tieâu Kinh. Tam tieâu bao goàm thöôïng tieâu, trung tieâu, haï tieâu laø moät trong luïc phuû, töø tröôùc tôùi nay y thö cheùp laø raát huyeàn dieäu bí aùo, khoù loøng tìm ñöôïc.8 Hoà Thanh Ngöu tieàm taâm suy nghó, duøng ñuû moïi loaïi phöông phaùp xaûo dieäu vaãn khoâng truïc ñöôïc aâm ñoäc trong tam tieâu cuûa Voâ Kî. Hôn möôøi ngaøy sau, ñaàu toùc oâng ta ñaõ baïc theâm hôn chuïc sôïi maø chöa ñeán ñaâu. Tröông Voâ Kî thaáy oâng ta lao thaàn suy nghó, heát söùc khoå naõo, trong loøng khoâng khoûi caûm kích, thaáy daï khoâng an, noùi: - Hoà tieân sinh, oâng ñaõ taän taâm kieät löïc khu ñoäc cho chaùu. Treân ñôøi naøy coù ai khoâng cheát ñaâu, aâm ñoäc chaïy vaøo tam tieâu cuûa chaùu khoâng ñuoåi ra ñöôïc, aâu cuõng laø soá meänh phaûi chòu, tieân sinh khoâng phaûi quaù phí taâm söùc, vì chuyeän cöùu maïng cho chaùu maø toån lao thaân theå. Hoà Thanh Ngöu höø moät tieáng, laïnh leõo ñaùp: - Ngöôi coi Minh giaùo, Thieân Öng giaùo khoâng vaøo ñaâu, ñôøi naøo ta muoán cöùu maïng cho mi? Chæ coù ñieàu ta trò beänh cho ngöôi khoâ ng khoûi, hoùa ra caùi teân Ñieäp Coác Y Tieân laø keû voâ naêng hay sao? Ta ñònh buïng sau khi chöõa khoûi cho ngöôi roài seõ gieát ngöôi cheát. 8 Theo y thö Trung Quoác, tam tieâu ñöôïc duøng ñeå hình dung caùc loaïi tuyeán noäi tieát trong cô theå. Hieän nay y khoa Taây phöông cuõng chöa hieåu roõ laém veà hoaït ñoäng vaø söï ñieàu hoøa cuûa caùc tuyeán noäi tieát, laø moät boä moân raát khoù khaên trong y khoa. http://hello.to/kimdung 449
 11. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Voâ Kî khoâng khoûi laïnh ngöôøi, nghe oâng ta noùi moät caùch thaûn nhieân töôûng nhö coi chuyeän ñoù chaúng vaøo ñaâu, bieát y ñaõ noùi ra khoûi mieäng roài quyeát khoâng thay ñoåi, thôû daøi noùi: - Chaùu xem ra aâm ñoäc trong cô theå khoâng caùch naøo tröø ñöôïc, tieân sinh khoâng caàn ra tay, chaùu cuõng phaûi cheát. Theá nhaân xem ra chæ muoán ngöôøi khaùc cheát saïch thì môùi vui loøng. Chuùng ta hoïc voõ luyeän coâng, chaúng phaûi laø ñeå gieát ngöôøi khaùc hay sao? Hoà Thanh Ngöu nhìn vaøo khoaûng khoâng xa vaéng ngoaøi nhaø, xuaát thaàn hoài laâu, buoàn baõ noùi: - Khi ta coøn treû ra söùc hoïc thuoác, laäp chí teá theá cöùu nhaân, nhöng roài ra môùi bieát mình laàm. Ta cöùu ngöôøi ta roài, ngöôøi ta quay laïi haïi ta thaät laø taøn nhaãn. Coù moät chaøng trai kia truùng phaûi Kim Taøm truøng ñoäc ôû Mieâu Cöông Quí Chaâu, laø loaïi ñoäc chaát voâ cuøng nguy hieåm, ngöôøi truùng ñoäc naøy theå naøo cuõng cheát nhöng tröôùc khi cheát coøn phaûi chòu thoáng khoå khoâng chòu noåi. Ta ba ngaøy ba ñeâm khoâng nguû, hao phí taâm söùc cöùu ñöôïc y, cuøng y nghóa keát kim lan, tình nhö ruoät thòt, laïi höùa gaû ñöùa em gaùi cho y. Naøo ngôø veà sau y laïi haïi em ta ñeán phaûi cheát. Ngöôi coù bieát y laø ai khoâng? Hieän nay y chính laø moät thuû naõo danh tieáng vang löøng cuûa moät danh moân chính phaùi ñoù. Tröông Voâ Kî thaáy treân maët y caùc baép thòt giöït giöït, thaàn tình cöïc kyø ñau khoå, trong loøng khoâng khoûi thöông xoùt, nghó thaàm: “Thì ra oâng ta ñaõ töøng gaëp nhieàu thaûm caûnh, vì theá neân môùi coù caùi tính “kieán töû baát cöùu”. Beøn hoûi: - Teân vong aân phuï nghóa, loøng lang daï thuù ñoù laø ai theá? Hoà Thanh Ngöu nghieán raêng noùi: - Y … y chính laø chöôûng moân phaùi Hoa Sôn Tieân Vu Thoâng. Tröông Voâ Kî hoûi: - Sao tieân sinh khoâng ñi tìm y maø traû thuø? Hoà Thanh Ngöu thôû daøi: - Tröôùc sau ta ñaõ ñi kieám y ba laàn, ñeàu bò thaûm baïi, laàn sau cuøng töôûng cheát veà tay y roài. Ngöôøi naøy voõ coâng cao cöôøng, laïi theâm cô trí tuyeät luaân, ngoaïi hieäu cuûa y laø Thaàn Cô Töû, ta taøi ngheä keùm y xa. Huoáng chi y laïi laø chöôûng moân phaùi Hoa Sôn, ngöôøi nhieàu theá maïnh. Minh giaùo ta maáy naêm nay chia naêm xeû baûy, cao thuû trong baûn giaùo taøn saùt laãn nhau, ai ai cuõng noùi laø mình baän neân khoâng ai giuùp ñôõ caû. Hôn nöõa, ta cuõng xaáu hoå khoâng ñi nhôø caäy ai. Caùi oaùn cöøu ñoù, chæ e khoâng theå baùo thuø ñöôïc. Oâi, ñöùa em khoán khoå cuûa ta ôi, töø beù ta moà coâi, anh em nöông töïa laãn nhau … Noùi ñeán ñaây, nöôùc maét röng röng. Tröông Voâ Kî nghó thaàm: “Y thöïc ra khoâng phaûi laø keû voâ tình laïnh luøng ñaâu”. Hoà Thanh Ngöu ñoät nhieâu gay gaét noùi: http://hello.to/kimdung 450
 12. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Chuyeän ta noùi hoâm nay, töø raøy khoâng ñöôïc ñeà caäp ñeán nöõa, neáu tieát loä cho ngöôøi khaùc bieát, ta seõ laøm cho ngöôøi soáng khoâng ñöôïc, cheát khoâng xong. Tröông Voâ Kî ñònh caõi laïi vaøi caâu, nhöng boãng thaáy chaïnh loøng, bieát ngöôøi naøy vì gaëp thaûm söï neân chaúng chaáp neâ, lieàn noùi: - Chaùu khoâng noùi ñaâu. Hoà Thanh Ngöu xoa ñaàu noù, thôû daøi: - Toäi nghieäp, toäi nghieäp. Noùi xong quay vaøo haäu ñöôøng. Töø khi Hoà Thanh Ngöu noùi chuyeän vôùi Tröông Voâ Kî, laïi thaáy haøn ñoäc ñaõ chaïy vaøo tam tieâu khoâng coù theå khu tröø ñöôïc, duø ñöôïc ngöôøi tinh thaâm y thuaät chöõa trò, cuõng chæ soáng theâm ñöôïc vaøi naêm, khieán oâng ta bieán ñoåi taâm tình. Tuy oâng ta khoâng thoå loä theâm veà thaân theá, taâm söï, nhöng thaáy thaèng beù nhaïy hieåu loøng ngöôøi, laïi soáng nôi nuùi röøng tòch mòch, coù moät ngöôøi baïn nhö theá raát toát neân ngaøy ngaøy oâng ta chæ ñieåm cho Voâ Kî veà bieán hoùa aâm döông, nguõ haønh trong y hoïc cuøng caùc caùch chaâm kim, keâ toa boác thuoác. Tröông Voâ Kî ra coâng nghieân cöùu, heát söùc duïng taâm hoïc taäp. Hoà Thanh Ngöu thaáy ngoä taâm cuûa y thaät cao, ñoïc caùc saùch y thö nhö Hoaøng Ñeá Haø Moâ Kinh, Taây Phöông Töû Minh Ñöôøng Cöùu Kinh, Thaùi Bình Thaùnh Hueä Phöông, Chaâm Cöùu Giaùp Aát Kinh, Thieân Phöông Kinh cuûa Toân Tö Maïc … ñeàu raát am töôøng, khoâng khoûi than thaàm: “Cöù nhö taøi trí cuûa thaèng beù naøy, laïi ñöôïc gaëp minh sö traêm naêm khoù gaëp nhö ta chæ daïy, chöa ñeán hai möôi tuoåi cuõng ñaõ ngang ngöûa vôùi Hoa Ñaø, Bieån Thöôùc roài, tieác raèng … tieác raèng . than oâi!” YÙ oâng ta muoán noùi ñeán laø duø Voâ Kî y hoïc coù gioûi bao nhieâu, nhöng soá chaúng soáng ñöôïc laâu, thì vieäc chaêm chæ caàn maãn kia coù ích gì? Theá nhöng Tröông Voâ Kî trong buïng ñaõ coù chuû taâm, y quyeát yù hoïc thaønh y thuaät cao minh, ñeå khi gaëp laïi Thöôøng Ngoä Xuaân, seõ chöõa cho y ñöôïc trôû laïi bình thöôøng, hoaëc chöõa cho Du Ñaïi Nham khoâng coøn caàn phaûi ai naâng daét, ñi ñöùng moät mình ñöôïc. Ñoù chính laø hai ñaï i taâm nguyeän cuûa noù, neáu hoaøn thaønh ñöôïc thì duø coù cheát ñi cuõng khoâng coù gì aân haän. Soáng trong thung luõng an tónh voâ söï, ngaøy thaùng troâi qua, chaúng maáy choác ñaõ hôn hai naêm, Tröông Voâ Kî nay ñaõ möôøi boán tuoåi. Trong hai naêm ñoù, Thöôøng Ngoä Xuaân coù ñeán thaêm y maáy laàn, noùi Tröông Tam Phong nghe tin beänh tình cuûa Voâ Kî coù chieàu thuyeân giaûm, möôøi phaàn hoan hæ, daën cöù ôû laïi Hoà Ñieäp Coác theâm, bao giôø khoûi haún thi thoâi. Tröông Tam Phong vaø saùu ngöôøi ñeä töû cuõng göûi cho noù quaàn aùo, ñoà duøng, taát caû ai cuõng nhôù nhung, nhöng vì moân phaùi khaùc bieät, khoâng tieän ñeán thaêm. Tröông Voâ Kî ñoái vôùi thaùi sö phuï vaø caùc sö thuùc, sö baù caøng thöông nhôù nhieàu, haän khoâng theå veà nuùi Voõ Ñöông ngay ñeå gaëp laïi. Thöôøng Ngoä Xuaân cuõng cho hay tin töùc http://hello.to/kimdung 451
 13. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính beân ngoaøi, maáy naêm nay ngöôøi Moâng Coå ñoái vôùi Haùn nhaân caøng theâm baïo ngöôïc, traêm hoï khoâng ñuû aên, troäm cöôùp noåi leân nhö röôi, xem chöøng thieân haï saép söûa ñaïi loaïn. Ngoaøi ra, caùc danh moân chính phaùi treân giang hoà tranh chaáp vôùi ma giaùo, taø phaùi moãi ngaøy theâm kòch lieät, hai beân cheát choùc cuõng nhieàu, oaùn cöøu ngaøy caøng theâm saâu. Moãi laàn Thöôøng Ngoä Xuaân ñeán Hoà Ñieäp Coác ñeàu ôû laïi vaøi ngaøy, döôøng nhö coâng vieäc trong Minh giaùo ngaøy caøng theâm baän roän. Moät buoåi toái, Tröông Voâ Kî ñang ñoïc cuoán “Thöû Söï Nan Tri 9” cuûa Vöông Haûo Coå, boãng thaáy thaáy meät moûi, ñaàu oùc mô mô maøng maøng, laäp töùc leân giöôøng nguû. Hoâm sau tænh daäy thaáy nhöùc ñaàu khoân cuøng, ñang ñònh ñi kieám maáy loaïi thuoác trò phong haøn, khi vaøo trong saûnh thì maët trôøi ñaõ ngaû veà phöông taây, hoùa ra ñaõ quaù tröa. Y giaät mình kinh haõi: “Sao mình nguû giaác naøy laâu theá, xem ra mình bò beänh maát roài”. Voäi vaøng töï baét maïch nhöng khoâng thaáy gì khaùc laï, loøng thaàm kinh haõi: “Khoâng leõ aâm ñoäc trong ngöôøi mình phaùt taùc, ñeán ngaøy taän soá roài chaêng?”. Voâ Kî ñeán ngoaøi phoøng cuûa Hoà Thanh Ngöu thaáy cöûa ñoùng chaët, ho kheõ moät tieáng. Hoà Thanh Ngöu ôû beân trong noùi ra: - Voâ Kî, hoâm nay trong ngöôøi ta khoâng ñöôïc khoûe, coå hoïng ñau, ngöôi töï mình hoïc ñi nheù. Tröông Voâ Kî ñaùp: - Vaâng. Y quan taâm ñeán beänh tình cuûa Hoà Thanh Ngöu neân hoûi tieáp: - Tieân sinh, ñeå cho chaùu xem thöû coå hoïng tieân sinh xem theá naøo, ñöôïc khoâng? Hoà Thanh Ngöu gioïng khaøn khaøn ñaùp: - Khoâng caàn ñaâu, ta soi göông xem thöû, thaáy khoâng coù gì naëng laém, ñaõ uoáng Ngöu Hoaøng Teâ Giaùc Taùn roài. Ñeán chieàu hoâm ñoù, khi tieåu ñoàng mang côm vaøo phoøng, Tröông Voâ Kî cuõng ñi theo, thaáy Hoà Thanh Ngöu maët maøy tieàu tuïy, naèm treân giöôøng. Hoà Thanh Ngöu xua tay: - Ra ngoaøi ñi, caäu coù bieát ta bò beänh gì khoâng? Ñaäu muøa ñaáy. Tröông Voâ Kî nhìn treân maët, treân tay oâng ta, quaû nhieân ñaày nhöõng chaám ñoû, nghó thaàm beänh ñaäu muøa phaùt ra raát ñoäc ñòa, neáu chöõa khoâng kheùo, naëng aét cheát, nheï cuõng roã maët. Hoà Thanh Ngöu y ñaïo tinh thaâm, duø coù nhieãm beänh cuõng töï chöõa laáy ñöôïc nhöng Voâ Kî vaãn khoâng khoûi lo laéng. Hoà Thanh Ngöu noùi: - Caäu khoâng ñöôïc vaøo phoøng ta, ñuõa baùt cheùn ñóa cho ta, ñeàu phaûi duøng nöôùc noùng traùng qua, caäu vaø caùc tieåu ñoàng khoâng ñöôïc duøng chung. 9 nhöõng ñieàu khoù bieát http://hello.to/kimdung 452
 14. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Ngaãm nghó moät laùt, oâng ta noùi tieáp: - Voâ Kî, caäu neân ra khoûi Hoà Ñieäp Coác tìm nôi taù tuùc moät thôøi gian ñoä nöûa thaùng, ñeå khoûi laây beänh ñaäu muøa cuûa ta . Tröông Voâ Kî voäi noùi: - Khoâng caàn. Tieân sinh bò beänh, chaùu laïi ñi khoûi, ai lo laéng cho oâng? Daãu gì chaùu cuõng hieåu y lyù hôn nhöõng tieåu ñoàng naøy. Hoà Thanh Ngöu noùi: - Nhöng caäu traùnh ñi vaãn hôn. Theá nhöng duø oâng ta noùi sao, Voâ Kî nhaát ñònh khoâng chòu. Maáy naêm qua, hai ngöôøi sôùm toái coù nhau, Hoà Thanh Ngöu tuy tính tình quaùi dò, hai thaày troø daãu sao cuõng vaãn coù tình, huoáng chi luùc hoaïn naïn laïi ñi khoûi, thaät laø khoâng hôïp baûn tính cuûa Tröông Voâ Kî chuùt naøo. Hoà Thanh Ngöu noùi: - Thoâi ñöôïc. Theá nhöng caäu tuyeät ñoái khoâng ñöôïc böôùc chaân vaøo trong phoøng cuûa toâi. Cöù nhö theá ba ngaøy lieàn, sôùm toái Voâ Kî laïi tröôùc cöûa phoøng hoûi thaêm, thaáy Hoà Thanh Ngöu tuy bò khaûn tieáng, tinh thaàn vaãn ñaày ñuû, côm nöôùc xem ra coøn aên nhieàu hôn luùc thöôøng, chaéc khoâng coù gì ñaùng ngaïi. Hoà Thanh Ngöu moãi ngaøy ñoïc caùc vò thuoác cuøng lieàu löôïng, tieåu ñoàng theo ñoù maø saéc ñem vaøo phoøng cho oâng ta. Ñeán chieàu hoâm thöù tö, Tröông Voâ Kî ngoài trong thaûo ñöôøng ñoïc Hoaøng Ñeá Noäi Kinh ñeán thieân Töù Khí Ñieàu Thaàn Ñaïi Luaän tôùi caâu: Cho neân thaùnh nhaân khoâng trò beänh ñaõ phaùt ra roài maø trò beänh töø khi chöa phaùt, khoâng trò khi ñaõ loaïn roài maø trò töø khi chöa loaïn, chính laø vì theá. Ñaïi beänh coù roài môùi cho thuoác, loaïn ñaõ coù roài môùi cöùu chöõa, coù khaùc naøo khaùt nöôùc môùi ñi ñaøo gieáng, ñaùnh nhau roài môùi ñuùc chuøy, chaúng ñaõ treã ö? (Thò coá thaùnh nhaân baát trò dó beänh, trò vò beänh, baát trò dó loaïn, trò vò loaïn, thöû chi vò daõ. Ñaïi beänh dó thaønh nhi haäu döôïc chi, loaïn dó thaønh nhi haäu trò chi, thí do khaùt nhi xuyeân tænh, ñaáu nhi chuù truøy, baát dieäc vaõn hoà?) Khoâng khoûi gaät ñaàu khen hay, nghó thaàm: “Maáy caâu naøy quaû thaät laø hay, khaùt nöôùc môùi ñi ñaøo gieáng, ñaùnh nhau môùi ñi ñuùc binh khí laøm sao cho kòp. Quoác gia loaïn roài trôû laïi thanh bình, duø coù an ñònh nhöng nguyeân khí khoâng khoûi thöông toån raát nhieàu. Trò beänh thì phaûi trò töø khi chöa coù beänh môùi laø hay. Theá nhöng beänh ñaäu muøa cuûa Hoà tieân sinh laø do beân ngoaøi nhieãm vaøo, coù muoán trò töø tröôù c cuõng khoâng ñöôïc”. Laïi nghó ñeán Aâm Döông ÖÙng Töôïng Ñaïi Luaän trong Noäi Kinh coù maáy caâu: Ngöôøi gioûi chöõa beänh chöõa khi beänh coøn ngoaøi da, thöù ñeán laø ngöôøi chöõa khi beänh ôû maùu thòt, thöù nöõa laø chöõa khi beänh ôû gaân maïch, sau nöõa môùi ñeán beänh trong luïc phuû, http://hello.to/kimdung 453
 15. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính sau nöõa môùi ñeán beänh vaøo trong nguõ taïng. Trò nguõ taïng thì ñaõ nöûa phaàn soáng, nöûa phaàn cheát. (Thieän trò giaû trò bì mao, kyø thöù trò cô phu, kyø thöù trò caân maïch, kyø thöù trò luïc phuû, kyø thöù trò nguõ taïng. Trò nguõ taïng giaû, baùn töû baùn sinh daõ) Voâ Kî nghó thaàm: “Löông y thaáy beänh môùi chôùm laø ñaõ trò. Beänh ñaõ vaøo ñeán luïc phuû nguõ taïng môùi chöõa trò, chæ coøn coù moät nöûa phaàn hi voïng thoâi. Nhö ta aâm ñoäc ñaõ tan vaøo luïc phuû nguõ taïng, ñaâu phaûi chæ nöûa soáng nöûa cheát maø laø chín cheát moät soáng roài”. Y coøn ñang taám taéc khen kieán thöùc traùc tuyeät cuûa ngöôøi xöa, laïi nghó ñeán thöông theá cuûa mình, boãng nghe coù tieáng voù ngöïa töø ngoaøi cöûa thung luõng voïng tôùi, chaúng bao laâu ñaõ ñeán ngay beân ngoaøi caên nhaø tranh roài moät ngöôøi lôùn tieáng noùi: - Voõ laâm ñoàng ñaïo, xin ñöôïc gaëp Y Tieân Hoà tieân sinh, ñeå nhôø laõo nhaân gia trò beänh. Tröông Voâ Kî ñi ra ngoaøi cöûa, thaáy moät ngöôøi maët muõi ñen sì ñöùng beân ngoaøi, tay daét ba con ngöïa, treân hai con ngöïa naèm phuïc hai ngöôøi, quaàn aùo loang loå ñaày veát maùu, roõ raøng thaân bò troïng thöông. Haùn töû ñoù ñaàu baêng moät maûnh vaûi traéng, treân cuõng thaám ñaày maùu töôi, tay phaûi cuõng coù baêng treo luûng laúng treân coå, xem ra bò thöông cuõng khoâng phaûi nheï. Tröông Voâ Kî noùi: - Caùc vò ñeán thaät khoâng ñuùng luùc, chính Hoà tieân sinh cuõng ñang bò beänh, naèm treân giöôøng khoâng daäy ñöôïc, khoâng theå naøo trò beänh cho quí vò ñöôïc, xin ñi kieám thaày lang khaùc. Haùn töû ñoù noùi: - Chuùng toâi chaïy maáy traêm daëm ñeán ñaây, soáng cheát chæ trong sôùm toái, chæ coøn troâng chôø Y Tieân cöùu maïng thoâi. Tröông Voâ Kî noùi: - Hoà tieân sinh ñang bò beänh ñaäu muøa, beänh theá thaät laø gheâ gôùm, ñoù laø chuùng toâi noùi thöïc, khoâng daùm man traù ñaâu. Ngöôøi kia noùi: - Ba ngöôøi chuùng toâi laàn naøy bò troïng thöông neáu nhö khoâng ñöôïc Y Tieân cöùu, thì chæ coù nöôùc cheát thoâi. Xin phieàn tieåu huynh ñeä baåm laïi moät lôøi, ñeå xem Hoà tieân sinh daïy baûo theá naøo. Tröông Voâ Kî noùi: - Neáu ñaõ nhö theá, xin quí vò cho bieát toân tính ñaïi danh. Haùn töû traû lôøi: http://hello.to/kimdung 454
 16. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Ba ngöôøi chuùng toâi tieän danh khoâng ñaùng noùi, chæ noùi laø ñeä töû cuûa Tieân Vu chöôûng moân phaùi Hoa Sôn. Noùi ñeán ñaây, thaân hình y laûo ñaûo muoán ngaõ, xem ra khoâng chòu noåi nöõa roài, haù moàm oïe ra moät nguïm maùu töôi. Tröông Voâ Kî giaät mình, nghó thaàm Tieân Vu Thoâng cuûa phaùi Hoa Sôn laø keû ñaïi thuø cuûa Hoà tieân sinh, khoâng bieát oâng ta xöû trí theá naøo, ñi ñeán tröôùc phoøng cuûa Hoà Thanh Ngöu noùi: - Tieân sinh, ngoaøi cöûa coù ba ngöôøi bò thöông naëng ñeán xin chöõa beänh, noùi laø ñeä töû cuûa Tieân Vu chöôûng moân phaùi Hoa Sôn. Hoà Thanh Ngöu höø moät tieáng, gaét: - Khoâng chöõa, khoâng chöõa,baûo chuùng noù cuùt ñi. Tröông Voâ Kî ñaùp: - Vaâng. Y trôû laïi thaûo ñöôøng noùi vôùi ngöôøi kia: - Hoà tieân sinh beänh tình traàm troïng laém, khoâng theå naøo tieáp khaùch ñöôïc, cin tha loãi cho. Gaõ kia nhíu maøy, ñang ñònh naên næ theâm nöõa thì moät gaõ gaày goø ñang naèm phuïc treân löng ngöïa boång ngöûng ñaàu leân, giô tay buùng ra, moät aùnh vaøng laáp laùnh, nghe caïch moät tieáng, moät aùm khí nho nhoû rôi ngay treân baøn trong nhaø. Gaõ haùn töû gaày goø noùi: - Ngöôi ñem muõi Kim Hoa naøy cho Kieán Töû Baát Cöùu xem, noùi ba ngöôøi boïn ta ñeàu bò chuû nhaân cuûa boâng hoa vaøng naøy ñaû thöông. Ngöôøi ñoù nay mai seõ ñeán tìm y ñeå röûa haän, neáu Kieán Töû Baát Cöùu trò khoûi cho boïn ta, ba ngöôøi seõ ôû laïi ñaây, giuùp oâng ta ngöï ñòch. Duø voõ coâng boïn ta chaúng ra gì, nhöng duø sao cuõng coù theâm ba tay giuùp söùc. Tröông Voâ Kî thaáy teân naøy aên noùi xaác laùo, khoâng phaûi nhö haùn töû noï coù veû leã ñoä, ñi ñeán beân caïnh baøn, thaáy aùm khí noï laø moät boâng hoa mai ñuùc baèng vaøng, cuõng to y heät moät boâng mai thaät, baïch kim laøm nhuïy hoa, troâng thaät laø tinh xaûo. Y ñöa tay caàm laáy, naøo ngôø caùi buùng cuûa gaõ gaày goø noï raát maïnh, boâng hoa khaûm chaët xuoáng baøn, ñaønh phaûi laáy ra keïp duøng ñeå gaép thuoác, naïy maáy caùi môùi laáy ra ñöôïc. Y nghó thaàm: “Voõ coâng cuûa teân gaày goø naøy khoâng phaûi dôû, nhöng bò chuû nhaân boâng hoa vaøng naøy ñaùnh cho bò thöông naëng nhö theá, y noùi ngöôøi ñoù ñeán taàm cöøu, mình cuõng neân cho tieân sinh bieát”. Y caàm boâng hoa ñeán beân ngoaøi phoøng cuûa Hoà Thanh Ngöu chuyeån thuaät lôøi cuûa gaõ gaày goø. Hoà Thanh Ngöu noùi: - Ñem vaøo cho ta xem. Tröông Voâ Kî nheï nhaøng môû cöûa phoøng, veùn taám maøn ra, thaáy trong phoøng toái nhö möïc, bieát raèng ngöôøi bò ñaäu muøa sôï gioù sôï aùnh saùng, cöûa soå ñeàu duøng meàn che kín. Hoà http://hello.to/kimdung 455
 17. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Thanh Ngöu treân maët che moät mieáng vaûi xanh, chæ ñeå loä ñoâi maét. Tröông Voâ Kî caûm thaáy sôï haõi: “Khoâng bieát döôùi mieáng vaûi kia, caùc noát ñaäu treân maët oâng ta moïc nhö theá naøo? Sau khi khoûi roài, lieäu coù bò roã khoâng?”. Hoà Thanh Ngöu noùi: - Ñeå boâng hoa vaøng treân baøn cho ta, roài ñi ra cho mau. ù Tröông Voâ Kî y lôøi ñeå boâng hoa xuoáng baøn, veùn maøn ñi ra, chöa kòp ñoùng cöûa ñaõ nghe Hoà Thanh Ngöu noùi: - Ba teân ñoù cheát soáng ra sao, hoï Hoà naøy khoâng can heä gì. Hoà Thanh Ngöu cheát hay soáng, cuõng chaúng caàn ba teân ñoù phaûi ñeå taâm ñeán. Nghe veøo moät tieáng, boâng hoa vaøng ñoù xuyeân qua maøn cöûa, bay vuït ra ngoaøi, nghe keng moät tieáng rôi treân maët ñaát. Tröông Voâ Kî ñaõ ôû chung vôùi oâng ta hôn hai naêm roài, khoâng töøng thaáy oâng ta luyeän voõ coâng, khoâng ngôø vò thaàn y troâng veû thö sinh naøy laïi laø moät cao thuû, tuy ñang bò beänh nhöng khoâng voõ coâng khoâng maát. Tröông Voâ Kî nhaët boâng kim hoa leân, ñem traû laïi cho gaõ gaày goø, laéc ñaàu: - Hoà tieân sinh quaû thaät beänh naëng … Boãng nghe tieáng chaân ngöïa coäp coäp, tieáng xe raàm raäp, moät chieác xe ngöïa chaïy vaøo trong thung luõng. Tröông Voâ Kî ñi ra khoûi cöûa, thaáy con ngöïa chaïy raát nhanh, chæ chôùp maét ñaõ tôùi tröôùc cöûa, ngöøng ngay laïi. Treân xe ñi xuoáng moät thanh nieân nöôùc da vaøng voït, oâm ra moät laõo giaø ñaàu hoùi, hoûi: - Ñieäp Coác Y Tieân Hoà tieân sinh coù nhaø khoâng? Moân haï phaùi Khoâng Ñoäng laø Thaùnh Thuû Giaø Lam10 Giaûn Tieäp töø xa ñeán chöõa beänh … Noùi chöa heát caâu, y ñaõ laûo ñaûo, cuøng oâng giaø ñaàu hoùi hai ngöôøi ñeàu ngaõ laên xuoáng ñaát. Cuõng thaät laï, hai con ngöïa keùo xe ñoàng thôøi kieät söùc, mieäng suøi boït meùp, guïc luoân xuoáng. Xem thaàn tình cuûa hai ngöôøi, khoâng hoûi cuõng bieát laø töø xa boân ba ñeán ñaây, ñi ñöôøng khoâng nghæ, neân caû ngöôøi laãn ngöïa môùi moûi meät ñeán theá. Tröông Voâ Kî nghe noùi boán chöõ “moân haï Khoâng Ñoäng”, nghó ñeán treân nuùi Voõ Ñöông böùc töû cha meï mình coù caùc tröôûng laõo cuûa phaùi naøy, tuy gaõ ñaàu hoùi naøy hoâm ñoù khoâng thaáy leân nuùi, nhöng chaéc cuõng chaúng phaûi keû toát laønh gì, ñang ñònh cöï tuyeät, laïi thaáy sôn ñaïo thaáp thoaùng, theâm boán naêm ngöôøi chaïy ñeán, keû thì choáng gaäy khaäp khieãng, keû thì ngöôøi noï ñôõ ngöôøi kia, ngöôøi naøo cuõng bò thöông caû. Tröông Voâ Kî nhíu maøy, khoâng ñôïi boïn ñoù ñeán gaàn, lôùn tieáng noùi: - Hoà tieân sinh bò beänh ñaäu muøa, chính oâng ta cuõng khoâng bieát seõ ra sao, khoâng theå naøo trò thöông cho caùc vò ñöôïc. Xin caùc vò sôùm ñi tìm danh y, ñeå khoûi lôõ dòp chöõa thöông. 10 thaàn hoä veä ñöùc Phaät (Sanharama) http://hello.to/kimdung 456
 18. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Ñeán khi boïn ñoù tôùi gaàn hôn, nhìn roõ taát caû naêm ngöôøi, ngöôøi naøo maët cuõng taùi meùt nhöng treân ngöôøi khoâng coù daáu maùu, xem ra ñeàu bò noäi thöông. Ngöôøi ñi ñaàu vöøa cao vöøa maäp, nhìn gaõ ñaàu hoùi Giaûn Tieäp vaø gaõ gaày goø gaät ñaàu, ba ngöôøi nhìn nhau cöôøi göôïng, hoùa ra hoï ñeàu bieát nhau. Tröông Voâ Kî hieáu kyø, hoûi: - Caùc oâng cuõng ñeàu bò chuû nhaân boâng hoa vaøng ñaû thöông phaûi khoâng? Gaõ maäp ñaùp: - Chính theá. Haùn töû ñeán ñaàu tieân môùi bò hoäc maùu hoûi laïi: - Tieåu huynh ñeä hoï gì? Baø con vôùi Hoà tieân sinh ra sao? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Toâi laø beänh nhaân cuûa Hoà tieân sinh, Hoà tieân sinh noùi khoâng chöõa laø nhaát ñònh khoâng chöõa ñaâu, caùc oâng coù naùn laïi ñaây cuõng voâ ích. Hai beân ñang noùi chuyeän laïi coù theâm boán ngöôøi nöõa tôùi, coù keû ñi xe, coù keû cöôõi ngöïa, caû boïn ai ai cuõng muoán gaëp Hoà Thanh Ngöu. Tröông Voâ Kî thaáy laï luøng: “Hoà Ñieäp Coác laø nôi hoang vaéng, ngoaïi tröø ngöôøi trong ma giaùo ra, treân giang hoà raát ít ngöôøi bieát ñeán. Nhöõng ngöôøi naøy khoâng phaûi Khoâng Ñoäng thì cuõng Hoa Sôn, ñeàu khoâng phaûi ngöôøi ñoàng ñaïo, sao laïi khoâng heïn maø cuøng bò thöông, laïi khoâng heïn maø cuøng ñeán ñaây xin chöõa beänh?” Laïi nghó thaàm: “Chuû nhaân cuûa boâng kim hoa naøy taøi ngheä gheâ gôùm ñeán theá, muoán gieát nhöõng ngöôøi naøy naøo coù khoù khaên gì, sao laïi chæ ñaùnh cho hoï troïng thöông thoâi?”. Möôøi boán ngöôøi ñoù, coù ngöôøi leân tieáng khaån caàu, coù ngöôøi moät lôøi khoâng noùi, nhöng khoâng ai chòu ñi, nhìn ra trôøi ñaõ saép toái, möôøi boán ngöôøi ngoài chaät caû caên nhaø laù. Ñöùa tieåu ñoàng naáu aên ñem côm cho Tröông Voâ Kî, y khoâng neå nang khaùch saùo gì, ngoài aên töï nhieân, ñoát moät ngoïn ñeøn daàu giôû saùch thuoác ra ngoài ñoïc, ñoái vôùi boïn ngöôøi kia laøm nhö khoâng thaáy, nghó thaàm: “Ta hoïc y thuaät cuûa Hoà tieân sinh nhöng cuõng phaûi hoïc luoân caû caùi coâng phu Kieán Töû Baát Cöùu cuûa oâng ta nöõa”. Ñeâm vaéng laëng, trong caên nhaø tranh ngoaøi tieáng soät soaït cuûa Tröông Voâ Kî giôû saùch, vaø tieáng thôû naëng neà cuûa boïn ngöôøi bò thöông, khoâng coøn aâm thanh gì khaùc. Boãng döng töø con ñöôøng moøn ôû beân ngoaøi coù tieáng böôùc chaân nheï nhaøng cuûa hai ngöôøi, chaäm chaïp ñi veà höôùng caên nhaø tranh. Moät luùc sau, gioïng thaùnh thoùt cuûa moät ñöùa con gaùi nhoû caát leân: - Meï, trong nhaø coù aùnh ñeøn, mình ñeán nôi roài. Cöù theo gioïng ñoù thì ñöùa treû coøn nhoû laém. Coù tieáng moät ngöôøi ñaøn baø noùi: - Con coù meät khoâng? Ñöùa beù noùi: http://hello.to/kimdung 457
 19. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Con khoâng meät. Meï ôi, thaày lang trò beänh cho meï meï seõ heát ñau. Ngöôøi ñaøn baø ñaùp: - ÖØ, nhöng khoâng bieát thaày lang coù chòu chöõa cho meï khoâng nöõa. Tröông Voâ Kî trong loøng chaán ñoäng: “Ngöôøi ñaøn baø naøy gioïng noùi nghe quen laém, hình nhö Kyû Hieåu Phuø coâ coâ thì phaûi”. Laïi nghe coâ beù con noùi: - Theå naøo thaày thuoác cuõng chöõa cho meï maø. Meï ñöøng sôï, meï ñaõ ñôõ ñau chöa? Ngöôøi ñaøn baø noùi: - Meï bôùt ñau roài. Oâi, toäi nghieäp cho con. Tröông Voâ Kî nghe ñeán ñaây, khoâng coøn hoaøi nghi gì nöõa, chaïy ra ngoaøi cöûa, keâu leân: - Kyû coâ nöông, coù phaûi coâ khoâng? Coâ bò thöông ñaáy ö? Döôùi aùnh traêng thaáy moät ngöôøi ñaøn baø maëc aùo xanh, tay daét moät ñöùa beù gaùi, chính laø nöõ hieäp phaùi Nga Mi Kyû Hieåu Phuø. Khi naøng gaëp Tröông Voâ Kî treân nuùi Voõ Ñöông, luùc ñoù noù chöa ñaày möôøi tuoåi, luùc naøy caùch nhau gaàn naêm naêm, Tröông Voâ Kî töø moät ñöùa beù ñaõ thaønh moät thieáu nieân, trong ñeâm toái ñoät nhieân gaëp laïi, laøm sao coøn nhaän cho ra, ngaïc nhieân chæ laép baép: - Caäu … caäu … Tröông Voâ Kî noùi: - Kyû coâ nöông, coâ khoâng nhaän ra chaùu sao? Chaùu laø Tröông Voâ Kî. Luùc ôû treân nuùi Voõ Ñöông hoâm cha meï chaùu qua ñôøi, coù gaëp coâ moät laàn. Kyû Hieåu Phuø kinh hoaûng “A” moät tieáng, khoâng ngôø laïi gaëp y ôû nôi naøy, nghó ñeán mình laø thaân con gaùi chöa choàng, nay tay laïi daét moät ñöùa con. Tröông Voâ Kî laïi laø sö ñieät cuûa ngöôøi choàng chöa cöôùi AÂn Leâ Ñình, tuy tuoåi coøn nhoû, nhöng cuõng khoâng theå naøo giaûi thích cho xuoâi, khoâng khoûi vöøa theïn vöøa quaãn maët ñoû böøng. Naøng bò thöông voán khoâng phaûi nheï, kinh hoaûng roài, thaân hình laûo ñaûo döôøng nhö muoán ngaõ. Ñöùa con gaùi chæ chöøng taùm chín tuoåi, thaáy meï loaïng choaïng, voäi hai tay ñöa ra ñôõ . ï Tuy nhieân noù beù boûng yeáu söùc laøm sao ñôõ noåi xem ra hai ngöôøi cuøng ngaõ . Tröông Voâ Kî voäi chaïy ñeán ñôõ vai Kyû Hieåu Phuø, noùi: - Kyû coâ nöông, môøi coâ vaøo ñaây nghæ moät choác. Y dìu naøng vaøo trong thaûo ñöôøng, döôùi aùnh ñeøn thaáy vai vaø caùnh tay beân traùi bò ñao kieám cheùm cöïc kyø traàm troïng, lôùp vaûi baêng khoâng ngöøng ræ maùu töôi, laïi thaáy coâ ta ho lieân tuïc, khoâng sao ngaên ñöôïc. Y thuaät cuûa Tröông Voâ Kî luùc naøy ñaõ hôn xa nhöõng baäc “danh y” bình thöôøng, thaáy tieáng ho cuûa naøng coù veû khaùc laï, bieát laø laù phoåi ñaõ bò chaán thöông naëng, lieàn noùi: http://hello.to/kimdung 458
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2