Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ỷ thiên đồ long ký - tập 32

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

327
lượt xem
43
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 32: OAN MÔNG BẤT BẠCH SẦU DỤC CUỒNG Một khi sửa mũ vườn đào, Dẫu không hái trộm ai nào tin cho. Trương Vô Kỵ nghe tiếng bọn ăn mày đi đã xa, trong miếu không còn động tĩnh gì nữa, mới từ trong cái trống nhảy ra. Triệu Mẫn cũng nhảy ra theo, sửa lại áo quần, vừa mừng vừa giận lườm chàng một cái.Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ỷ thiên đồ long ký - tập 32

 1. Yû Thieân Ñoà Long Kyù Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính 1 www.vietkiem.com http://come.to/kimdung 1374
 2. Yû Thieân Ñoà Long Kyù Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính ¬¢ÂÁË% 32 ¦â£ ¿ô£Ç °Ù® °äëÏ þÜ¥ õîë ¬¥Ê£Ç }&fÒ£Ç ìô ?S £ÇÏø ®ïB£Ç ÿö£ å£ ©àA dï dã $⸠®&Õ£Ç ©ïB¥ ÷Ïô£Ç ëò£ dÆ£Ç ®h£Ï ÇÌ £q⸠©Öï ®» ®&Õ£Ç ëáï ®&g£Ç £ÏiA &âß }&ﶥ ¿Ú£ ëü£Ç £ÏiA &â ®ÏøÕ¸ «¼â Ôäï áÕ ½¥Ü£¸ §»â ©»£Ç §»â Çïz£ ÔfÓ© ëÏà£Ç ©Æ® ëáïß }&fÒ£Ç ìô ?S Çïz£ ðq £óï: - ¢¾¸ ëô §zA ©à ëò£ ©Ý® ©üï £ÏÌ£ dB£ ®ôï £qâ fK }&ﶥ ¿Ú£ «î ©Ý® $¥g£Ç £óï: - ¬áï ÇÌK }ôï dÞë ®Æï §Öï }&fÒ£Ç däï ÇïáÕ ëÏw l ëÏE £àÕK õ¥£Ç ©äÕ }&fÒ£Ç ìô ?S £Ïf ëó ¹Ïw ©Æ® Ô࣠«fÒ£Ç ©Q£Ç¸ ½¥á® Ôê£: - ¬ô ÔÙA ëÞ¹ ®Ïâ£Ï ÷ïB© e }Ïïê£ §à dâÕ YÊ ÛÕ£Ç ®ôï ÷Ïô£Ç £óï dB£ß ¬ô ÿQ &Òï ®ôï ®&ê£ ÏÕâ£Ç diÕ¸ ®ôï ëü£Ç ÷Ïô£Ç ®&áëÏß }ÏB £Ïf£Ç Å£ ëô £fÒ£Ç ®Ïa£ ÿN ®&ö£Ç ®ÏfңǸ «âÕ ëô Ôäï ëò£ Ïä dÆë ®ÏwK }Ͼ d࣠ÿà Ôò£Ç ðä áë dÆë £Ïf ëô ®&ê£ dÓï £àA ®Ïz® Í® ëóß Ëóï dB£ daA¸ ÿï ¹ÏÚ£ ÷Ïô£Ç ðR£ £Éï¸ ëÏà£Ç Ôﺣ ®ïB£ Ôê£ ©Æ® ÿfÖë $Õäë ëU£Ç $¥g£Ç ®Ù£ ®á® ëÏÕ £à£Ç ÿg£ ëáï Ôïº£ß }&ﶥ ¿Ú£ Ôà© «âÕ ®&á£Ï £Éï ëÏfl£Ç ëwâ }&fÒ£Ç ìô ?SK ¬ÏÎ £ÇÏø ÿg¹ ÿg¹ ÿg¹ ÿg¹ ÿg£ ®ïB£Ç ®Ïz® ÷ꥸ Ïâï ©á £à£Ç «f£Ç §ù Ôê£ £ÇâAß }&ﶥ ¿Ú£ §»â d⥠§»â ®¾ë¸ £fÖë ©Þ® ëÏiA &ò£Ç &ò£Ç¸ £ÇÏí£ £ÇàÕ £óï: - y£Ï ÿiÕ ®ôï å£ ëÞ¹ ÷ïB© e }Ïïê£ §à dâÕ YÊ ÛգǸ ëó âï ®ÏÙA ÷Ïô£ÇK yï ÿiÕ Ôà ®ôï Ïä dÆë ®Ïw §Öï Å£ ëô £fңǸ â£Ï ÿiÕ £ÇfÓï ÙA &â dgï ëÏÙ® §Öï ®ôï $ø© £àÕß }&fÒ£Ç ìô ?S ëà£Ç ®Ïê© ëᥠ®ïB®¸ ÔÖ£ ®ïB£Ç £óï: - Yf×ë¸ dp ®ôï ëÏÕ ëô $¥g£Ç ðfÖï a© ¹Ïw dgï ëÏÙ® §Öï ëô ®âß ¬Ïà£Ç §¥£Ç ®âA ®&áï¸ ëa¥ ®âA ¹Ïiï ÿó¹ ëÉ £à£Ç¸ Ïâï ®âA «¼ ÷̣ϸ }&ﶥ ¿Ú£ ÷Ïô£Ç ®Ïl df×ë¸ ÇïÒ £Çó£ ®âA da© §àÕ £ÇMë ëÏà£Çß }ÏB £Ïf£Ç ëÏÎ dó £Ïf www.vietkiem.com http://come.to/kimdung 1375
 3. Yû Thieân Ñoà Long Kyù Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính ®&ú£Ç ¹Ïiï ÿô£Ç Çò£¸ ÷Ì£Ï ÔMë ©Ù® ®ïê¥ ëÏU£Ç ®ÏÙA ®å© ÏÒï¸ ®&Õ£Ç ÇïaA Ôá® ©Ý® £à£Ç ®Í© ÿÜ© £ÇÙ® dï ÷Ïô£Ç ëò£ ÿïB® ÇÌ £qâß }&fÒ£Ç ìô ?S £ÇÏh dB£ ©gï ®Ïù ëwâ Å£ ÛA¸ dã ®Õ⣠ÇïB® }&ﶥ ¿Ú£ ëÏÕ Ïi Çïz£ £Ïf£Ç ÷Ïï ®ÏÙA £à£Ç £Ïf ®ÏB¸ ®&Õ£Ç Ôò£Ç ÷Ïô£Ç £o £ê£ ÿQ Ïâï ®âA &âß }&ﶥ ¿Ú£ £Ç㠣Ǽ⠧º «â¥¸ £ÇÏø ÿƹ ©Æ® ®ïB£Ç dÜ¥ d㠧⠧àÕ ®Ïº© dá ëwâ däï dï¶£ß ¿Æ® Ôúë «â¥¸ }&ﶥ ¿Ú£ ®» ®» ®Î£Ï Ôäï¸ ®ÏÙA }&fÒ£Ç ìô ?S dâ£Ç ëÏå© ëÏå© £ÏÌ£ ©Ì£Ï¸ dÜA §V ÔÕ ÔޣǸ dB£ ÷Ïï £à£Ç ©l ©Þ® &⸠ÿÙA ÇïÓ ©Öï ®Ïl ¹ÏàÕ ©Æ® ®ïB£Çß }&ﶥ ¿Ú£ ÏQï: - y£Ï ÿiÕ Å£ ëô £fÒ£Ç ëÏB® &Êï fK }&fÒ£Ç ìô ?S Ôäï £Éï ëÒ£ ®â© ÿà£Ï¸ ½¥á® ÔÖ£: - °N ëô ëÏé© ÿiA ®á© £Ïá® ÷ïB©¸ ëô ®â ßßß ëô ®â ëò£ «g£Ç df×ë ÏâA «âÕK }&ﶥ ¿Ú£ &¥£ &¥£ Çïö£Ç: - yï ßßß âï ÿiÕ Ôà ®ôï ëÏé© ëô ®â ÿiA ®á© £Ïá® ÷ïB©K ¬ó ¹Ïiï ¬Ï¥ ëô £fÒ£Ç £óï dó ÷Ïô£ÇK }&fÒ£Ç ìô ?S dá¹: - ¬Ï¥ ëô £fÒ£Ç da¥ ëó £óï $Ù¥ «â¥ Ôf£Ç £ÇfÓï ÷Ïáë¸ ëô ®â ÷Ïô£Ç ëÏÍ£Ï ©Þ® ®&ô£Ç ®ÏÙA¸ Ôc £àÕ Ôäï §¥ Ïã© ëÏÕ ëôß }&ﶥ ¿Ú£ £óï: - ìzA ®ÏÌ ðÕ ëÏÍ£Ï Å£ ëô £fÒ£Ç £óï ëÏå£ÇK }&fÒ£Ç ìô ?S ÔÖ£ ®ïB£Ç £óï: - Å£ ëô £fÒ£Ç Ôà© «âÕ ©à £óï df×ëß }&ê£ ÏÕâ£Ç diÕ ëÏÎ ëó £å© £ÇfÓï¸ ÷Ïô£Ç Ôc ðÕ £ÇÏhâ ¹Ïî ëÏé© ÏâA «âÕK ¢âA Ôà ®ôïK ¢âA Ôà Å£ ëô £fÒ£Ç ®M ©Ì£Ï ëÏé© ©Ì£ÏK ¢»¸ ®ôï ÿïB® ÿî£Ç ðä ëô¸ ëô «× ®ôï ëù£Ç ÿïp¥ ©¥Æï ®Ïà£Ï §× ®Ïà£Ï ëÏ棂 £ê£ ©Öï Çïl ®&ò¸ &â ®âA Ïä ®Ïwß Yp ®ôï £óï ëÏÕ ëô ÏâA¸ ëô ÙA ëÏB® ëü£Ç ®ÏB ©à «g£Ç ëü£Ç ®ÏB¸ ®ôï §Ú£ ëÕï £à£Ç Ôà §× ®ôïß }&ﶥ ¿Ú£ ëúï dÜ¥ ÷Ïô£Ç £óï Ç̸ ®&Ü© £Ça© ©Æ® ÏÊï¸ ÏQï ®Ïê©: - }ÏB Ôà© «âÕ â£Ï §º df×ë }&¥£Ç ËÇ¥Aê£K }&fÒ£Ç ìô ?S ëfÓï £Ïä®: www.vietkiem.com http://come.to/kimdung 1376
 4. Yû Thieân Ñoà Long Kyù Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính - Yó ëü£Ç Ôà £ÏÓ Ôò£Ç ®g® ëwâ ëô¸ ¹Ïáï ®ÏwA «f dø© ®Ï¥Aº£ dB£ diÕ dó£ ®ôï §º¸ ëü£Ç ©âA £ÇÏhâ ¹Ïî ®ôï ÷Ïô£Ç ¹Ïiï ÔÕäï £ÇfÓï ÷ÏÓ ÷ÏäÕ ®ÏMë ®Ïà £Ïf ®ôï £ê£ ©Öï ÷Ïô£Ç ©Þë ÷B ëwâ ëôß ¬ô «âï ¹ÏáÕ ®Ï¥Aº£ ëÏÓ £Òï ë¼â ÿïp£ dN£Ï ÿÞ£ ëÏÌ© ®Ï¥Aº£ ëÏl ®ôï §º ëÏÎ ¹ÏÍ ëô£Ç ®Õï ®Ïôïß }&ﶥ ¿Ú£ ÔÙA ®âA $Õâ $Õâ ëÏE ©á ÿN «f£Ç¸ ¥ ¥L£ £ÏÌ£ ëÏà£Ç ©Æ® ÏÊï Ôa¥¸ ©Þ® ÔÆ §V ®ÏfÒ£Ç Aꥸ ®Ïl ðàï ©Æ® ®ïB£Çß }&fÒ£Ç ìô ?S «× ©Ì£Ï dÆ£Ç ®a©¸ ÿN «Þë dí¹ §à £Ï¥ ®Ì£Ï ëwâ £à£Ç ½¥AB£ &ü¸ §Æï ½¥âA dÜ¥ «â£Ç ëÏE ÷Ïáëß ¬Ïà£Ç dÆ® £Ïïê£ ðz© ëÏa£ £óï: - }ôï dã ®»£Ç ®Ïº «c ÿáÕ ®Ïù ëÏÕ ÿïp¥ ©¥Æï £Ïf£Ç ®ôï £Ïú® £Ïá® §ô ðî£Ç¸ Ïô© £âA ÷Ïô£Ç &â ®âA df×ëß ¬ô ®áë áë dâ dÕ⣸ ®Ïp £àÕ ëü£Ç ëó Ôúë Çݹ ¹Ïiï ®âA ®ôïß Ëóï $Õ£Ç ëÏà£Ç ÏÜ© ÏÜ© dï &â ÷ÏQï ©ïB¥ß Yï df×ë ©fÒï ®&fףǸ }&ﶥ ¿Ú£ ÿE£Ç ëÏäA d¥Éï ®ÏøÕ ÷ê¥ Ôê£: - }&fÒ£Ç ìô ?S¸ â£Ï dï da¥ ®ÏBK }&fÒ£Ç ìô ?S dá¹: - ¬Ï¥A¶£ dó ëó Ôïê£ ½¥â£ ÇÌ dB£ ëô da¥K }&ﶥ ¿Ú£ dá¹: - }ôï ëó dﺥ ©¥g£ ÏQï }ä däï Ïﶹ §à ¬Ï¥ ëô £fңǸ £ÏÓ â£Ï dfâ ®ôï dB£ Çݹ Ïöß }&fÒ£Ç ìô ?S £óï: - ËÇÏhâ ¹Ïî ®ôï &â ®âA ÷Ïô£Ç ëó £p £â£Ç ÇÌ da¥¸ ÿÆ ëô ©¥g£ ëÏB® ÏâA «âÕK }&ﶥ ¿Ú£ ëfÓï ÷ÏLA: - ËÇÏhâ ¹Ïî â£Ï ®¥A ®à£ áë dÆë dNâ ®ÏMë £Ïf£Ç da¥ ëó ÏÊ dÊ £Ïf â£Ïß ¢Ò£ £q⸠£B¥ }ä däï Ïﶹ ÇïB® ®ôï ®ÏÌ â£Ï ëü£Ç ÿáÕ df×ë ®Ïù ëÏÕ ÿïp¥ ©¥Æï¸ ëó ¹Ïiï Ôà ®ÏQ⠣ǥA¶£ ÏâA ÷Ïô£ÇK }&fÒ£Ç ìô ?S £óï: - }ôï ÏÊ dÊ ëÏE £àÕK }ôï ÷Ïô£Ç ©¥g£ ëô Çݹ £ÇÏhâ ¹Ïî ®ôïß }&ﶥ ¿Ú£ ©Î© ëfÓï: www.vietkiem.com http://come.to/kimdung 1377
 5. Yû Thieân Ñoà Long Kyù Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính - %ã ®ïp¥ ®¼ }&fÒ£Ç ìô ?S ÏÊ dÊ ÷ïâ Òï¸ â£Ï ®&Õ£Ç ÿî£Ç ÷Ïô£Ç ÿQ ®ôï df×ë¸ £ê£ ÷Ïô£Ç ©¥g£ ®ôï ÿN }ä däï Ïﶹ ÇïB® ëϾ Ç̸ ëó dú£Ç ÷Ïô£Ç £àÕK }&fÒ£Ç ìô ?S ÿN £à£Ç £óï ®&ú£Ç ®ï© dø£¸ ©Ý® dQ Ô꣸ ½¥á® ÔÖ£: - ¬ô d»£Ç ëó ÔR£Ç £ÏR£Ç £qâß ¬ô Ôà© áë &Êï ®Ïp £àÕ ëü£Ç Çݹ áë¸ ®g® ÏÒ£ ÏB® Ôà ®&á£Ï ®ôï ëÏÕ $⸠dp ®ôï ÷ÏQï ëÜ© Ôò£Ç ÷Ïô£Ç £Éï ©à &â ®âA ÇïB® ëôß }&ﶥ ¿Ú£ ÷ÏÕ⣠®Ïâï ®ïB£ Ôäï ÇÜ£¸ £óï: - }ôï ëó ©ÙA ëa¥ ÷Ïô£Ç ®Ïp ÷Ïô£Ç ÏQï }ä däï Ïﶹ §à ¬Ï¥ ëô £fÒ£Ç ëÏÕ &D &à£Çß }ôï ÷Ïô£Ç ©¥g£ £óï $Ù¥ £ÇfÓï ÷Ïáë l «â¥ Ôf£Ç¸ £Ïf£Ç ®&fÖë ©Ý® ®ÏÌ «c £óï &D ®Ù® ëiß }&fÒ£Ç ìô ?S ÿE£Ç £Éï Ôò£Ç ÏïB¥ ÷k¸ ÏQï Ôäï: - }ÏB ëô ©¥g£ ÏQï Ïö ëÏ¥A¶£ ÇÌK }&ﶥ ¿Ú£ dá¹: - YB£ Ôúë dó â£Ï ÷ÏÞë ÿïB®ß }ôï ÷Ïô£Ç «× £Ç¥A Ïïp©¸ â£Ï ëó ÇÌ ©à «×K }&fÒ£Ç ìô ?S ÏÒï ëÏÜ£ ëÏ»¸ £óï: - ìzA Ôà ëÏÍ£Ï ëô dòï dï¸ £B¥ £Ïf £ÇÏhâ ¹Ïî ®ôï Ïä dÆë ®Ïw¸ ®ôï ëü£Ç ë¾¥ ÷Ïô£Ç £Éï da¥ß }&ﶥ ¿Ú£ £óï ëÏÞë £NëÏ: - }ôï ÷Ïô£Ç ëÜ£ â£Ï ¹Ïiï ÔÕ ëÏÕ ®ôïß }&fÒ£Ç ìô ?S ÿMë ðöë £óï: - ÛÕ ëÏÕ ëôK }ôï ëò£ ©Õ£Ç ëÏÕ ëô ëÏB® Ôà ÷Ïáëß }&ﶥ ¿Ú£ ëfÓï: - }ÏB «âÕ â£Ï ÷Ïô£Ç dÆ£Ç ®Ïw dïß }&fÒ£Ç ìô ?S Ï» ©Æ® ®ïB£Ç¸ ÷Ïô£Ç ®Ïè© £óï £q⸠&iÕ ÿfÖë dï §º ÏfÖ£Ç ¹Ïg ëÏ׸ }&ﶥ ¿Ú£ ÔcÕ dcÕ ®ÏøÕ «â¥ß ¢âï £ÇfÓï dB£ ®ÏN ®&Ù£ &Êï¸ }&fÒ£Ç ìô ?S £Ç»£Ç Ôäï ½¥âA dÜ¥ £óï: - }&ﶥ ëô £fңǸ ®ôï dã £Ïz£ ÔÓï ëô «c Ôà© ëÏÕ ëô ÿâ ëÏ¥A¶£ß ìï¶ë ®Ï¾ £ÏÙ® Ôà dï ÷ïB© ®Ïâ£Ï dâÕ YÊ ÛգǸ ëÕï £Ïf $Õ£Ç &Êïß ¬ò£ Ïâï ëÏ¥A¶£ £qâ www.vietkiem.com http://come.to/kimdung 1378
 6. Yû Thieân Ñoà Long Kyù Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính ëÏfâ Ôà© $գǸ £B¥ ëô Çݹ £ÇÏhâ ¹Ïî ®ôï¸ ®Ïp £àÕ ëô ëü£Ç ëÏB®ß ìzA ëô ë¾ dï dï¸ ëÏ»£Ç £àÕ ®ôï Ôà© ëÏÕ ëô $Õ£Ç £g® Ïâï ëÏ¥A¶£ £q⸠Ôúë dó ëô Çݹ £ÇÏhâ ¹Ïî ®ôï ëü£Ç ëÏfâ ©¥Æ£ß }&ﶥ ¿Ú£ dﺩ £Ïïê£ ©Î© ëfÓï¸ £óï: - y£Ï ëg ®Ì© ÔP ðÕ dp ëÏÕ ®ôï ÷ÏQï ÿN ÇïB®¸ ®ôï ÿïB® £ÇâA Ôà â£Ï ÿQ ®ôï ÷Ïô£Ç £Éï ©àß }&fÒ£Ç ìô ?S Ôäï £Éï Çïz£: - õÚ¥ ëÏÕ ®ôï ÷Ïô£Ç £o $¥g£Ç ®âA ®ÏÌ dã «âÕK }&ﶥ ¿Ú£ £óï: - }ÏÌ ®ôï §¥ï «fÖ£Ç ÔÞ©ß }ôï ®&fÖë £âA §Ú£ ÷Ïô£Ç ÿïB® â£Ï ëó ®ÏMë Ôò£Ç §Öï ®ôï ÷Ïô£Ç¸ ÿaA ÇïÓ ®ÏÌ ÿïB® &Êïß }&fÒ£Ç ìô ?S ®Ïl ÏÞ® &â £óï: - }&ﶥ ëô £fңǸ ®ôï §â£ ëô¸ ëô dï ëÏE ÷Ïáë dïß }&ﶥ ¿Ú£ ëfÒ£Ç ½¥AB® ÔÞë dÜ¥: - }ôï £ÏÙ® dN£Ï ¹Ïiï Çݹ }ä däï Ïï¶¹ß }&fÒ£Ç ìô ?S ÷Ïô£Ç ëò£ ëáëÏ £àÕ ÏÒ£¸ dà£Ï ¹Ïiï dï dB£ ÷ÏáëÏ dïB©¸ dB£ ®&fÖë ¹Ïò£Ç ëwâ }ä }g£¸ d¾£Ç £ÇÕàï ÇD Ïâï ®ïB£Ç¸ Çöï: - ËÇÏhâ ¹Ïî! ¿ï¶£Ç ®ÏÌ Çöï £Ïf£Ç ëÏà£Ç Ôﺣ d¾£Ç ëÏÞ£ ®&fÖë ©Ý® }&ﶥ ¿Ú£ß ¬Ïà£Ç Çöï Ïâï ÔÜ£ ÷Ïô£Ç ®ÏÙA ÿê£ ®&Õ£Ç ëó ®ïB£Ç ®&i ÔÓïß }&fÒ£Ç ìô ?S dLA ë¼â¸ ®ÏÙA ë¼â §Ú£ dó£Ç ëÏÝ®¸ ®&Õ£Ç ÿî£Ç ÷Ïlï £ÇÏï¸ £ÇÏh ®ÏÜ© ®âï £ÇÏhâ ¹Ïî ®ÏÍ£Ï £Ïf ®ÏB¸ ©Ì£Ï §»â dB£ daA ®ÏÌ ô£Ç ëó dâ£Ç £Çw ëü£Ç d㠮Ͼë &Êï¸ £B¥ dã dï &â £ÇÕàï ®ÏÌ ë¼â ¹Ïò£Ç «âÕ §Ú£ ëò£ dó£ÇK ¬Ïà£Ç ðù£Ç ®âA dLA £Ïí¸ £ÇÏø ëáëÏ ©Æ® ®ïB£Ç¸ ®Ïø£ ë¼â dã ÇãA &Óï¸ ë¼â ¹Ïò£Ç ©l ®¥£Ç &⸠½¥i £Ïïê£ ÷Ïô£Ç ëó }ä }g£ l ÿê£ ®&Õ£Çß }ÏB £Ïf£Ç ©Æ® ëá£Ï ë¼â «É Ïé ©l¸ Þ® ÏU£ ô£Ç ®â ®ÏøÕ dó ©à &âß ¬Ïà£Ç Ôäï ëÏäA dB£ ¹Ïò£Ç ¬Ï¥ ¬ÏÎ ËÏf×ë¸ ÷ê¥ Ôê£ Ïâï ®ïB£Ç: - ¬ÏÎ ËÏf×ëß www.vietkiem.com http://come.to/kimdung 1379
 7. Yû Thieân Ñoà Long Kyù Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính ¬ü£Ç ÷Ïô£Ç £ÇÏø ®ïB£Ç dá¹ Ôäï¸ dLA ë¼â §àÕ ëü£Ç ÷Ïô£Ç ®ÏÙA £à£Ç da¥¸ ®&ê£ Çïf ½¥Ü£ áÕ §Ú£ ëò£ $B¹ £ÇâA £ÇÞ£ß }&fÒ£Ç ìô ?S ÷ï£Ï £ÇÏï ÿÙ® dN£Ï: "?Ïô£Ç Ôc Çݹ ¹Ïiï dNëÏ £Ïa£K"ß ¬Ïà£Ç Çöï £ÇfÓï ÏÜ¥ ¹Ïò£Ç dB£ ÏQï¸ Çã dó £óï ÷Ïô£Ç ®ÏÙA Ïâï £ÇfÓï dï &⸠ëü£Ç ÷Ïô£Ç £ÇÏø ®ÏÙA ®ïB£Ç ëãï ëö dá£Ï £Ïâ¥ß }&fÒ£Ç ìô ?S ëi© ®ÏÙA Aê£ ®a© ®M £Ïw: "¬ÏÞë Ïâï £ÇfÓï £ÇÏø ®ÏÙA ®ïB£Ç ÇÌ Ôä £ê£ ëÏäA d¥Éï ®ÏøÕ ®¥£Ç ®ÍëÏ ÷V dNëÏ"ß Ûäï £ÇÏh ®¥A }ä }g£ ©Þ® ©ù £Ïf£Ç §D ëô£Ç ëâÕ ëfӣǸ ®&ê£ dÓï Í® âï dNëÏ Ôäï¸ Ï¥g£Ç ëÏï Ôäï ëó ¬Ï¥ ¬ÏÎ ËÏf×ë Ôà £ÇfÓï ®ï£Ï ®B ëL£ ®Ïz£ dï ®ÏøÕ¸ ëÏÞë ÷Ïô£Ç ëó ëÏ¥A¶£ ÇÌß ¬Ïà£Ç ®ÏøÕ ë¼â «É ëwâ }ä }g£ £ÏiA &â £ÇÕàï¸ $ø© $é® ëÏ¥£Ç ½¥â£Ï¸ ÷Ïô£Ç ëó ÇÌ Ôä¸ Ôäï ½¥âA ®&l §º ¹Ïò£Çß }&ﶥ ¿Ú£ £óï: - y£Ï ÷Ïô£Ç ÷ïB© ®ÏÙA }ä däï Ïﶹ¸ «âÕ ©Ý® Ôäï ëó §V £Ïf ÏÍ Ï¼£Ç ÔÞ© Ôà «âÕK }&fÒ£Ç ìô ?S £óï: - Ûäï £óï Ôå£Ç £óï £Ïå£Ç¸ ®ôï ÏÍ Ï¼£Ç ÿâÕ ÇïÓK }&ﶥ ¿Ú£ ©Î© ëfÓï: - }ÏB â£Ï ®fl£Ç ®ôï ÷Ïô£Ç £ÏÌ£ ®ÏÙA ©Ý® â£Ï ÏâA «âÕK y£Ï §»â dLA ë¼â ¹Ïò£Ç §àÕ¸ ÏÒï ÿå£ ÷ÏÕå£ ©Æ® ®Í¸ &Êï Ôz¹ ®¾ë ©Ý® Ôﺣ ð㣠&âß }&fÒ£Ç ìô ?S ÷Ïô£Ç £ÏÌ£ dB£ ëô ®â¸ &â £ÇÊï ®Mâ §àÕ ëÏïBë ÇïfÓ£Çß }&ﶥ ¿Ú£ ©w© ©Î© ëfÓï £ÇÊï $¥g£Ç ÇÏB £óï: - }ôï ÿïB® â£Ï «× }ä däï Ïﶹ ÇïB® ®ôï¸ ©âA ½¥á ô£Ç ®â ÷Ïô£Ç ëó £Ïภ÷ÏQï ®Ïê© ¹Ïﺣ ¹Ï¾ëß }ôï ÿïB® â£Ï ÷Ïô£Ç ®Ïp £àÕ ÿQ &Òï ®ôï df×ëß }&fÒ£Ç ìô ?S Ôäï £Éï ëöë: - ?Ïô£Ç ÿQ df×ë ëô ®ÏÌ dã «âÕK }&ﶥ ¿Ú£ ëfÓï £óï: - }ÏÌ ®ôï §¥ï «fÖ£Ç ÔÞ© ëϾ «âÕß }&fÒ£Ç ìô ?S Ïz© ÏMë £óï: - }ÏB «âÕ ëô £å© ÔÜ£ ÿiA Ôf×® ë¾ Ïäï ®ôï ©ãïK }ÏB ëô ëó ÿQ ®ôï df×ë ÷Ïô£ÇK www.vietkiem.com http://come.to/kimdung 1380
 8. Yû Thieân Ñoà Long Kyù Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính ?Ï¥ô£ ©Ý® ÏÕâ ðâ ¹ÏÙ£ ëwâ }&ﶥ ¿Ú£ dÆ® £Ïïê£ dQ Ô꣸ £óï £ÏQ: - Yú£Ç ®ÏB¸ Ôúë dÜ¥ ½¥i ®ôï ëó ©¥g£ ÇïB® â£Ï¸ £Ïf£Ç ®» Ïô© Çݹ £Ï⥠l Ûîë Ûï,¥ þÒ£ }&â£Ç &Êï¸ £B¥ ®ôï ëò£ ëó ÿî£Ç Ïäï â£Ï ®ÏÌ ®&Óï ®&¥ dÙ® ðﶮ ¿Ú£ ¿Ú£ YÝë ¿îë ËÏh £àA¸ ëÏB® dï &Òï §àÕ ©fÓï ®á© ®Ü£Ç dNâ £Çîë¸ §ä£ ÷ïB¹ ëÏU£Ç df×ë «ïê¥ «ï£Ïß }&fÒ£Ç ìô ?S £ÇÏø ®ÏÙA £à£Ç ®Ïº ®Ïg® £Ý£Ç ÔÓï £Ïf ®ÏB Ôﺣ £óï: - }ÏB ëÖ «âÕ ëÏÎ §Ì ©Æ® ®Ïâ£Ï dâÕ¸ ©Æ® ®Ïâ£Ï ÷ïB© ©à ëô £o ÿQ ®ôï Ôäï £Òï ÏÕâ£Ç diÕK }&ﶥ ¿Ú£ £óï: - ËB¥ â£Ï dã £ÇÏh £Ïf ®ÏB¸ ðù ®ôï ëó ©Æ® ®&å© ëáï ©Ê© ëü£Ç ÷Ïô£Ç ®Ïp £àÕ ÿﶣ Çïiï df×ë¸ ëÏÎ ëò£ £fÖë d×ï }ä däï Ïﶹ §à ¬Ï¥ ëô £fÒ£Ç §º¸ ÿg£ £ÇfÓï ©Ì£Ï dgï ëÏÙ® ëÏÕ &D &à£Çß }&fÒ£Ç ìô ?S £óï: - ¬ô ©Ê© ©ï¶£Ç ÏÕâ £Çô£ $iÕ £Çq¸ Ô»â Ôà Ô»â df×ë ®ôï¸ ëϾ Ôà© «âÕ Ô»â £Éï £ÇÏhâ ¹Ïî ®ôï §à ¬Ï¥ ëô £fÒ£Çß }&ﶥ ¿Ú£ ëfÓï: - }ÏB «âÕ â£Ï Ôäï ëÏN¥ dp ëÏÕ ®ôï dá£Ï Ô»âK ¬ÏÍ£Ï §Ì ®&Õ£Ç Ôò£Ç â£Ï ëü£Ç ®ÏÍëÏ ®ôï¸ ëó ¹Ïiï ®ÏB ÷Ïô£ÇK }&fÒ£Ç ìô ?S Ïz© ÏMë: - }ÏÍëÏ ®ÏÌ dã «âÕK }&ﶥ ¿Ú£ £óï: - }ÏÌ ®ôï §¥ï «fÖ£Ç ëϾ «âÕ £qâK }&fÒ£Ç ìô ?S ®ÏÙA £à£Ç ëfÓï ®fÒï £Ïf ÿô£Ç ÏÕ⸠÷ÏïB£ âï £ÏÌ£ ®ÏÙA ëü£Ç ¹Ïiï ëÏä£Ï Ôò£Ç¸ £à£Ç Ôäï §»â ©Öï ÿN ©Ì£Ï ®á® ëÏÕ ©ÙA ëáï ©Ý® «f£Ç Ôê£ ®&ô£Ç ëà£Ç dá£Ç ®ÏfÒ£Ç £ê£ ¹Ïiï ½¥âA dÜ¥ «â£Ç ëÏE ÷Ïáë ÷Ïô£Ç ðá© £ÏÌ£ Ôa¥ß }&ﶥ ¿Ú£ £óï: - ¿Ì£Ï l ®&Õ£Ç ëáï ©ïB¥ dó ©Æ® ÏÊï Ôa¥¸ ÿî£Ç dóï ®Ïz®ß www.vietkiem.com http://come.to/kimdung 1381
 9. Yû Thieân Ñoà Long Kyù Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Ëà£Ç Ôﺣ Çöï dïB© ®ïp¥ £ÏN¸ dfâ &â ©Æ® dh£Ï §à£Ç £ÏQ¸ ÿiÕ A ðö£ ©Æ® ©a© ëE ®Ïf×£Ç Ïä£Ç dø© Ôê£ß }ê£ ÿÊï ÿ࣠ԥô£ ©Ê© §a£Ç ðä¸ Ôﺣ ©â£Ç Ôê£ ®&áï ëaA dÊ dïp© ®a©¸ &Êï ©Æ® Ôá® «â¥ ©â£Ç ®Ïê© &f×¥ ®ÏN®ß }&fÒ£Ç ìô ?S £óï: - ¿Ì£Ï d×ï £ÇÏhâ ¹Ïî §º &Êï å£ Ô¥ô£ ®Ïpß }&ﶥ ¿Ú£ £óï: - }ä däï Ïﶹ dB£ daA ®ÏÌ ©ä£Ç ®ôï ëÏÞë ÇÌ ëò£¸ ëÏï ÿR£Ç å£ ®&fÖë ëÏÕ £Õ¸ $¥g£Ç a© ÷ÏQï ®Ïà£Ï ©â dóï ©â ÷Ïá®ß }&fÒ£Ç ìô ?S ®ÏÙA £à£Ç ®¥A £óï ®ÏB £Ïf£Ç ®ÏÜ£ ®Ì£Ï ë¼ ëÏÎ ðf £Ïf dã ëó ëÏw dN£Ï ÷Ïô£Ç ®Q §V ÇÌ «× Ïãïß }&ﶥ ¿Ú£ Ôäï £óï: - }ôï ®&Õ£Ç ®úï ëó ®ïº£ daA¸ dp ÿiÕ dïB© ®ïp¥ £ÏN Ôà© ©Æ® ©a© ®ï¶ë &f×¥ß }&fÒ£Ç ìô ?S Ôä£Ï Ôù£Ç £óï: - }ôï ëÏU£Ç ðá© å£ ¥g£Ç ÇÌ §Öï ëô £qâ da¥¸ ÿïB® Ôúë £àÕ ëô Ôäï ÿQ }Ïz¹ ¢fÒ£Ç ËÏ¥A,£ ¬a£ }ᣠ§àÕß }&ﶥ ¿Ú£ ©Ý® «Ü© $¥g£Ç £óï: - y£Ï ëÏU£Ç å£ ®ÏÌ ®Ïôï dp ÷ÏQï ÿN ®ôï ÿQ ®Ï¥gë dÆë ëÏÕ ëÏB®ß Ëóï $Õ£Ç £à£Ç £ÇÊï å£ ©Æ® ©Ì£Ïß }&fÒ£Ç ìô ?S ÿiÕ ®ïp¥ £ÏN ©â£Ç Ôê£ ©ÙA ëÏïBë ÿá£Ï ÿâÕ¸ ®M ©Ì£Ï £ÇÊï &ïê£Ç ©Æ® Çóë l $â $â ®&ê£ ÇïfÓ£Ç å£ £Çg£ £ÇÙ¥ß }&ê£ ©a© ëwâ }&ﶥ ¿Ú£ £àÕ Çà ½¥âA¸ ðê £f֣Ǹ ëá ëÏï꣸ &⥠ëQ ®Ïz® £Ïﺥ ©ó£ £ÇÕ£ Ôà£Ï¸ £à£Ç å£ ©Æ® ÏÊï ÿE£Ç £fÖë ©Þ® ëÏiA &ò£Ç &ò£Ç &Òï ëi $¥g£Ç ÿá® dâ£Ç 壸 Çf×£Ç å£ ©ÙA ©ïB£Ç &Êï ½¥å£Ç düâ ÿá® $¥g£Ç¸ Çîë $¥g£Ç ÿ࣠&Ù© &¾® ÷Ïóëß Ëà£Ç ÷Ïóë ©Æ® ÏÊï Ôa¥¸ ÇïÒ ®âA Çä® Ô¶¸ ðf £Ïf ®&Õ£Ç Ôò£Ç £Ïí £ÏD© dï £Ïﺥ¸ £ÏÌ£ §ö£Ç &â ë¼â «É £óï: - ¬ÏÎ ®Ïê© ©Æ® ÇïÓ £qâ Ôà ®&Óï ®gï &Êï¸ ÷Ïô£Ç ÿïB® Ç㠢࣠Ûa© ËÏï ÷ïâ ÿN dfâ dï ¹ÏfÒ£Ç £àÕ¸ £B¥ £Ïf ©Ù® ®¥£Ç ®ÍëÏ ®ÏÌ ®Ïz® ÷Ïó ©à Çïiï ë¾¥ß }&fÒ£Ç ìô ?S ëÏÆ® ðä¸ d¾£Ç ÿz® ðzA £óï: - Yú£Ç §zA¸ ®ôï ¹Ïiï dï ë¾¥ ¢à£ Ûa© ËÏï ®&fÖëß }&ﶥ ¿Ú£ £óï: - æD ÷Ïô£Ç ÿïB® $Ù¥¸ ëó âï £óï ëÏ¥A¶£ §Öï â£Ï ©à ëü£Ç ®ïB¹ ÔÓïß www.vietkiem.com http://come.to/kimdung 1382
 10. Yû Thieân Ñoà Long Kyù Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính }&fÒ£Ç ìô ?S ®ÏÙA £à£Ç ÷Ïï Çïz£ ÷Ïï ®Ïí£¸ ÷Ïï §¥ï ÷Ïï ÿ¥Ê£¸ ®&Õ£Ç Ôò£Ç ëÏà£Ç ÷Ïô£Ç ÷ÏQï §»â ÿMë §»â Aꥸ ÷Ïô£Ç ÿïB® ®ÏB £àÕ ëÏÕ ¹Ïiï¸ §Æï §à£Ç ®&¶¥ ®&äÕ å£ ëÏÕ $Õ£Ç ©ÙA ëÏïBë ÿá£Ï ÿâÕ &Êï ëÏäA &â £ÇÕàïß }&ﶥ ¿Ú£ £óï: - Yp ®ôï dï §Öï â£Ïß }&fÒ£Ç ìô ?S dá¹: - }ôï ÷Ïô£Ç ëÜ£ ëô dï ®ÏøÕ ®ôïß }&ﶥ ¿Ú£ ÏQï: - þâÕ §zAK }&fÒ£Ç ìô ?S dá¹: - ¬ô ÇïB® ëÏB® ÿïp¥ ©¥Æï ®ôï¸ ÷Ïô£Ç Ôc ®ôï Ôäï dï ëÏ¥£Ç §Öï ÷V ®ÏùK }&ﶥ ¿Ú£ £óï: - Yf×ë &Êï¸ ®ÏÌ â£Ï dï ©Æ® ©Ì£Ïß }&fÒ£Ç ìô ?S ëÏäA &â dB£ ë¼â¸ ÿE£Ç ½¥âA Ôäï ÏQï: - ¬ô l daA Ôà© ÇÌK }&ﶥ ¿Ú£ dá¹: - }ôï ëÏÓ £ÇÏhâ ¹Ïî â£Ï §º¸ £óï ëÏÕ ô£Ç ÙA ÿïB® â£Ï dã dï ë¾¥ ¢à£ Ûa© ËÏï &Êïß }&fÒ£Ç ìô ?S £óï: - ËÇÏhâ ¹Ïî ®ôï ÇÏé® ÷V áë £Ïf ½¥a£ ®Ïù¸ Ôc £àÕ dp ëÏÕ ëô «g£Ç «ó®K }&ﶥ ¿Ú£ ®Ïl ðàï ©Æ® ®ïB£Ç: - ¬áï «g ®ôï ®ÏB dà£Ï ëÏN¥¸ ÿïB® Ôà© ®ÏB £àÕK }&fÒ£Ç ìô ?S ®&Ü© £Ça© ©Æ® ÏÊï £óï: - ¬ô £ê£ ®&á£Ï &â ëÏE ÷Ïáë dï¸ d×ï ®ôï ½¥âA §º &Êï ÏãA ÏâAß }&ﶥ ¿Ú£ ÔÞë dÜ¥: - }ôï ÿïB® ®&á£Ï dï da¥ ÿaA ÇïÓß www.vietkiem.com http://come.to/kimdung 1383
 11. Yû Thieân Ñoà Long Kyù Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính }&fÒ£Ç ìô ?S dá¹: - }Ïôï df×ë¸ ëô dï ®ÏøÕ ®ôï ë¾¥ ¢à£ Ûa© ËÏï¸ &Êï «â¥ «c ½¥âA §º dgï ëÏÙ®ß }&ﶥ ¿Ú£ ëfÓï: - ¬áï dó Ôà â£Ï &w ®ôï dï¸ ëϾ ÷Ïô£Ç ¹Ïiï ®ôï £èÕ £íÕ dòï dï da¥ £Ïéß }&fÒ£Ç ìô ?S £óï: - ¬ô dú£Ç Ôà á© ½¥V ®ôï¸ Çݹ ëô ®Ïz® Ôà $¥ï $VÕ ÷Ïô£Ç dp da¥ ëÏÕ ÏB®ß }&ﶥ ¿Ú£ ®Ïi£ £Ïïê£ ëfÓï £óï: - y£Ï d×ï ®ôï ©Æ® Ôá®ß Ëóï $Õ£Ç £à£Ç ®Ï¥z£ ®âA dó£Ç ë¼â ¹Ïò£Ç Ôäïß ñ¥â ©Æ® Ôúë «â¥¸ }&ﶥ ¿Ú£ ©l ë¼â ¹Ïò£Ç &⸠£à£Ç dã ®ÏâA dÉï A ¹Ïîë ¹Ïî £q¸ áÕ dïê¥ ëÏù© dÜ¥¸ áÕ ÷ÏÕáë ÿR£Ç ÇÙ© dQ¸ å£ ©Ýë ëMë ÷k «â£Ç ®&ö£Çß }&fÒ£Ç ìô ?S ÷Ïô£Ç £ÇÓ £àÕ Ôäï dø© ®&Õ£Ç ÿöë £Ïq£Ç ©ó£ ½¥Ü£ áÕ «â£Ç ®&ö£Ç dB£ ®ÏB¸ £ÇÏh ®ÏÜ©: "¬ô Çáï £àA ®Ïz® Ôà ©f¥ ©ô¸ Ïà£Ï «M ®Ïz® ÷Ïô£Ç ÿïB® da¥ ©à ÔfÓ£Ç"ß }&ﶥ ¿Ú£ £óï: - þâÕ â£Ï £ÇÒ £ÇL£ £ÏÌ£ ®ôï Ôà «âÕK }ôï ©Ýë ®ÏB £àA â£Ï ®ÏÙA ëó dí¹ ÷Ïô£ÇK }&fÒ£Ç ìô ?S dá¹: - ¿Ý® ®ÏÌ dí¹ £Ïf ÏÕ⸠Ôò£Ç ®ÏÌ £Ïf &Þ£ &B®ß }&ﶥ ¿Ú£ ëfÓï ÷Ïâ£Ï ÷ÏáëÏ £óï: - Yâ ®ä }&fÒ£Ç däï ÇïáÕ ëÏw dã ÿ⣠ëÏÕ ®ï¶£ £q ©ÙA ëÏq dóß }&fÒ£Ç ÇïáÕ ëÏw¸ £Çàï ëü£Ç £ê£ dï ®ÏâA ½¥Ü£ áÕ ÷Ïáë ëÏÕ dí¹ dï ®Ïôïß }&fÒ£Ç ìô ?S ¹Ïz® P £óï: - }ôï ®» ÿé å£ ©Ýë &áëÏ &fÖï dã ½¥ø£¸ £B¥ ëô Ïﺩ ½¥Ü£ áÕ ®ôï Ôâ© Ôü ®ÏÌ ëÏU£Ç ëÜ£ ¹Ïiï dï §Öï ®ôï Ôà© ÇÌß }&ﶥ ¿Ú£ dá¹: - y£Ï d»£Ç ëó £ÇÏh ½¥ÙA¸ ®ôï ëÏÎ ©¥g£ $ø© â£Ï ©Ýë ½¥Ü£ áÕ dí¹ $ø© â£Ï &â ®ÏB £àÕ ®Ïôïß y£Ï l daA ëÏÓ ©Æ® Ô᮸ ®ôï ëÏäA dï ©¥â ½¥Ü£ áÕ ëÏÕ â£Ïß www.vietkiem.com http://come.to/kimdung 1384
 12. Yû Thieân Ñoà Long Kyù Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính ¬ü£Ç ©âA Ôà ÿö£ å£ ©àA ÷ïâ dï ®ÏøÕ df ÔÖ£ dp §àÕ ë¼â iï¸ ©Ì£Ï ëÏÎ ëÜ£ dï £Ïâ£Ï ©Æ® ®Í ÷Ïô£Ç «× d¥Éï ®ÏøÕ ÷Ïô£Ç ÷N¹ß Ëà£Ç ÷Ïô£Ç d×ï ëÏà£Ç ®&i ÔÓï¸ dï ®ÏU£Ç &â ë¼âß }&fÒ£Ç ìô ?S £ÇÊï ®&ê£ ÇïfӣǸ ®M ®&áëÏ ©Ì£Ï «âÕ ÷Ïô£Ç dw ë¾£Ç ëQï¸ ë¾ dp ëÏÕ ëô Çáï £àA §ÜA §ò¸ &D &à£Ç £à£Ç Ôà ÷V Ïäï £ÇfÓï ø© Ïö ©Ì£Ï¸ §zA ©à ÿaA ÇïÓ ëù£Ç ëô ®â ëfÓï ëfÓï £óï £óïß }&fÒ£Ç ìô ?S Òï Ôà }&fÒ£Ç ìô ?S¸ £ÇfÒï ëò£ ÷p Ôà £â© ®¼ Ïᣠdäï ®&f×£Ç ¹Ï¥ «âÕ df×ëK ¬ò£ ©Ý® ©üï £àÕ ©à Ôà© ÇïáÕ ëÏw ¿ï£Ï ÇïáÕ¸ Ïﶥ Ô¶£Ï ½¥Ü£ Ïù£ÇK ¬Ïà£Ç d×ï ©Æ® Ôúë Ôa¥ ÷Ïô£Ç ®ÏÙA }&ﶥ ¿Ú£ ½¥âA §º¸ £ÏÌ£ &â ®&Óï dã «a© «L© ®gï¸ £ÇÏh ®ÏÜ©: "ìï¶ë ÇÌ ©Ì£Ï ¹Ïiï d×ï ëô ®âK ¬¾ ©Æ® ©Ì£Ï dï ë¾¥ ¢à£ Ûa© ËÏï ®ÏÌ dã «âÕ £àÕ"ß }ÏB £Ïf£Ç §»â ®Öï dó ëÏà£Ç Ôäï ÏÌ£Ï ð¥£Ç £ÇâA &â ©Æ® ëi£Ï ®f×£Ç £à£Ç dï ©¥â ½¥Ü£ áÕ §º Çݹ ¹Ïiï }ä }g£ dá£Ï ëÏÕ ©Æ® ëÏfl£Ç £ÇâA ®Ïïê£ Ôï£Ï ëáï¸ §o dÜ¥ £á® óë ëÏB® Ôå£ &⸠½¥Ü£ áÕ ®¥£Ç ®óø¸ Ôﺣ ëÏÆ® ðäß ¬Ïà£Ç d¾£Ç Ôê£ £ÇÊï $¥g£Ç¸ £ÇÏh £Ç×ï ÇÜ£ $⸠©ãï dB£ ÷Ïï £ÇÏø ®ïB£Ç ëÏa£ ¥Ap£ ëÏ¥Ap£¸ ÏfÒ£Ç ®ÏÒ© ¹Ïà §àÕ ©üï¸ }&ﶥ ¿Ú£ ô© Ïâï ÿöë ½¥Ü£ áÕ dï §àÕ ¹Ïò£Çß }&fÒ£Ç ìô ?S £óï: - Y×ï ëô Ôa¥ ½¥á¸ ®Ïôï ÷Ïô£Ç ëÜ£ ®ÏâA ½¥Ü£ áÕ £q⸠©â¥ d¥Éï ®ÏøÕ ÷V dNëÏ ëÏÕ &Êïß }&ﶥ ¿Ú£ ©Î© ëfÓï: - Yã d×ï df×ë ÿÙA Ôa¥¸ ëó ÇÌ ÷Ïô£Ç ®Ïê© df×ë ©Æ® ëÏú® dp ®ÏâA ½¥Ü£ áÕß }ôï ëü£Ç dã ©¥â ®Ïê© Ïâï ëÕ£ £ÇM⸠©Ì£Ï «c dï «¥g® dê© d¥Éï ®ÏøÕß Ëà£Ç £óï &Êï ëlï ëáï ÿöë &⸠ÔÙA ®»£Ç ©ó£ ½¥Ü£ áÕ ÇïàA §Ö £óï: - ËÒï dNâ ¹ÏfÒ£Ç £ÏQ ëÏU£Ç ëó ÇÌ dá£Ç ©¥â¸ â£Ï ©Ýë ®ä©¸ ÿâÕ ÇïÓ dB£ Yäï Yô «c ©¥â ®Ïê© ëÏïBë áÕ ë»¥ ÷ÏÕáë £ÇÕàïß }&fÒ£Ç ìô ?S ®Ïi£Ç ®Ïg®¸ £ÇÏïê© ©Ý® £óï: - }&ﶥ ëô £fңǸ ëô d»£Ç ÿâÕ ÇïÓ £ÇÏh ®Öï ëÏ¥A¶£ ®ôï ®Ïâ© dÊ ¹Ïú ½¥Í¸ ½¥ï Ïà£Ç ®&ﺥ dÌ£Ïß }&fÒ£Ç ìô ?S £àA df df ëÕ£ ëÏᥠ£Ïà Yäï ¢á£¸ ðù ëÏÕ ëÞ® dÙ® ¹ÏÕ£Ç §fңǸ ëü£Ç £ÏÙ® ½¥AB® ÷Ïô£Ç dÜ¥ Ïà£Ç ¿ô£Ç ¬Éß }&ﶥ ¿Ú£ ®Ïl ðàï £óï: - }&fÒ£Ç däï ÇïáÕ ëÏw¸ ô£Ç ®Ï¼ $ø© daA Ôà ½¥Ü£ áÕ £ÇfÓï ¿ô£Ç ÏâA Ôà ½¥Ü£ áÕ £ÇfÓï ¢á£K www.vietkiem.com http://come.to/kimdung 1385
 13. Yû Thieân Ñoà Long Kyù Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Ëà£Ç §»â £óï §»â dfâ &â ©Æ® ëÏïBë ®&f ÿàÕ ©à¥ $á©ß }&fÒ£Ç ìô ?S ®ÏÙA £Ïq£Ç ©ó£ £à£Ç ©¥â dº¥ Ôà ¹Ïîë «¾ë ¢á£ £Ïa£¸ Ôﺣ Çz® dÜ¥ß }&ﶥ ¿Ú£ Ôäï ½¥âA £ÇfÓï Ôäï £óï: - y£Ï $ø© ®ôï ëó ®Í ÇÌ Çïg£Ç ©Æ® ½¥z£ ëÏúâ ¿ô£Ç ¬É ëÏå£ÇK ¢âA ëÏÎ Ôà ©Æ® £ÇfÓï ëÕ£ Çáï ¢á£ £Ïa£ ®Ü© ®ÏfÓ£ÇK }&fÒ£Ç ìô ?S ®ÏÙA ®&Õ£Ç Ôò£Ç ÿà£Ç ÏÕà£Ç¸ ®&fÖë daA ëÏÎ £ÇÏh £à£Ç ½¥Ü£ áÕ «â£Ç ®&ö£Ç¸ ëó £ÇÏh ÇÌ dB£ ¿ô£Ç - ¢á£ ÷Ïáë ÿﶮ da¥¸ Ôúë £àA £ÇÏø £à£Ç £óï dB£ ©Öï £ÏÌ£ ÷b Ôäï ®ÏÙA £à£Ç ÏÕ࣠®Õà£ å£ ©Ýë £Ïf ©Æ® ëô Çáï £ÇfÓï ¢Õâß ¬Ïà£Ç ®ÏÙA £à£Ç Ïâï ©á ¼£Ç ÏʣǸ ®&Õ£Ç á£Ï ©Þ® ÔÕ£Ç Ôâ£Ï dÜA §V ®ÏïB® ®Ï⸠®&Õ£Ç ©Æ® ÇïaA ®Ïôï ®&Õ£Ç dÜ¥ ëÏà£Ç ÿ»£Ç Ôê£ Ïïp¥ £ÇâA ðî£Ç P ëwâ £à£Ç¸ Ù¹ ú£Ç £óï: - ¬ô ßßß ëô ßßß }&ﶥ ¿Ú£ £óï £ÏQ: - }&Õ£Ç Ôò£Ç ëÏà£Ç ÷Ïô£Ç ®Ïp £àÕ ½¥ê£ df×ë ø©¸ ø© «âÕ Ôäï ëÏU£Ç ÿïB®K ¬Ïà£Ç Ôà £ÇfÓï ¢á£ ÏâA £ÇfÓï ËÇ¥A꣸ dgï §Öï ø© ®ÏÌ ëü£Ç ®ÏBß ¬Ïà£Ç Ôà £ÇfÓï ¢á£¸ ø© ëü£Ç Ôà £ÇfÓï ¢á£¸ ëÏà£Ç Ôà £ÇfÓï ¿ô£Ç¸ ø© ëü£Ç Ôà £ÇfÓï ¿ô£Çß }&Õ£Ç Ôò£Ç ëÏà£Ç £ÇÏh £Ç×ï ÿâÕ £Ïïê¥ dﺥ ½¥a£ ½¥gë däï «M £ê£ ¹Ïa£ ÿﶮ ÷V ¢Õâ £ÇfÓï õï¸ ëâ£Ï ëá£Ï ëÏ¥A¶£ ½¥Aº£ ®ÏB ¥A ðâ£Ï¸ Ïf£Ç §Õ£Ç df×ë ©Ù®ß ¬ò£ ø© fK ìô ?S ëâ ë⸠®&Õ£Ç Ôò£Ç ø© ëÏÎ ëó ©Æ® dﺥ¸ dó Ôà ëÏà£Ç ©à ®Ïôïß ¬Ïà£Ç Ôà £ÇfÓï ®g® ÏâA Ôà £ÇfÓï $Ù¥¸ dgï §Öï ø© ®Ïz® ëü£Ç ëÏU£Ç ÷Ïáë ëÏú® £àÕß }&fÒ£Ç ìô ?S ©wï Ôò£Ç¸ £ÇÏø £à£Ç £óï Ôê£ ®a© «M §ô ëù£Ç ®&Ì¥ ©B£ dó¸ ÷Ïô£Ç ÷ÏQï P ÔÕä£ ®Ì£Ï ©ê¸ ÔÝ£Ç dï ©Æ® Ôúë «â¥ ©Öï ÏQï: - ¬ô Ïäï ÿïp¥ ©¥Æï ¹Ïiï ëÏå£Ç §Ì «× ®ôï ÔÙA ëô ®â Ôà© §× ëÏå£ÇK }&ﶥ ¿Ú£ ÔÖ£ ®ïB£Ç dá¹: - ËÇfÓï Ïäï Å£ ëô £fÒ£Ç ÷Ïô£Ç ¹Ïiï Ôà ø©ß y£Ï ®ï£ ëü£Ç df×ë¸ ÷Ïô£Ç ®ï£ ëü£Ç df×ë¸ ø© ëÏÎ ëó ©Æ® ëa¥ dó ©à ®Ïôïß }&fÒ£Ç ìô ?S ®Ïl ðàï £óï: - }&ﶥ ëô £fңǸ ø© dgï §Öï ®ôï ©Æ® ©gï ëÏa£ ®Ì£Ï¸ ®ôï da¥ ¹Ïiï ÇE dá ÇÌ ©à ÷Ïô£Ç ëi© ÷ÍëÏK }ÏB £Ïf£Ç dB£ £ÇàA Ïô© £âA¸ «M ®ÏB dã §zA &Êï¸ ø© £o £àÕ ëò£ Ô»â ðgï ®ôïK }&ﶥ ¿Ú£ £óï: www.vietkiem.com http://come.to/kimdung 1386
 14. Yû Thieân Ñoà Long Kyù Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính - È© ®» $fâ dB£ £âA §Ú£ ëÏÕ &R£Ç ©Ì£Ï ®Ïô£Ç ©ï£Ï ®&Í ®¥¶¸ £ê£ ëÏ¥A¶£ ÇÌ ëü£Ç ëÏïB© ¹ÏÜ£ ÏÒ£¸ da¥ ëó £ÇÓ £Ïﺥ ëÏ¥A¶£ ÷Ïô£Ç ®Í£Ï ®&fÖë df×ëß ìô ?S ëâ ë⸠Ïô© £âA ©Ì£Ï ÷Ïô£Ç dï £q⸠â£Ï l £Òï daA d×ï }ä däï Ïﶹ¸ ëò£ ø© dB£ ¹Ïò£Ç ¬Ï¥ ëô £fÒ£Ç d×ï ëô ®âß }&fÒ£Ç ìô ?S Ôä Ôù£Ç ÏQï: - Yp Ôà© ÇÌK }&ﶥ ¿Ú£ dá¹: - y£Ï d»£Ç ÏQï ®äï «âÕß ¬Ï¥A¶£ ¢à£ Ûa© ËÏï â£Ï ÷ÏQï ¹Ïiï ÔÕ¸ ø© di© ÿiÕ «c ë¾¥ â£Ï ®â §º Ôà $Õ£Çß Ëóï $Õ£Ç £à£Ç ½¥âA Ôf£Ç dï &â £ÇÕàï¸ «â£Ç ÿê£ ¹Ïò£Ç ëw⠬ϥ ¬ÏÎ ËÏf×ë dó£Ç ë¼â Ôäïß }&fÒ£Ç ìô ?S £ÏÙ® ®ÏÓï ëÏfâ ÿïB® £à£Ç ®Õ⣠®Í£Ï ëÏ¥A¶£ Ç̸ ÿè£ £R© ®Mâ ®&ê£ Çïf ëg ÇÞ£Ç «¥A £ÇÏh¸ dÆ® £Ïïê£ £ÇÏh &â ©Æ® §ï¶ë: "¢âA Ôà £à£Ç ®â ÿïB® df×ë ®â §Öï ¬ÏÎ ËÏf×ë dã ëó dÍ£Ï fÖë Ïô£ £Ïa£ £ê£ ÇïB® ©Æ® ©Ì£Ï ÿïp¥ ©¥Æï ®â ëÏfâ dw £ê£ ®Õ⣠®Í£Ï ÇïB® Ô¥ô£ ëi ¬ÏÎ ËÏf×ëK ?Ïô£Ç Ôc ¢¥Aº£ ¿ï£Ï £ÏN ÔãÕ &Óï ÷ÏQï ©ïB¥ õï ÛÝë Ôﺣ ®Öï daA á© ®Õᣠ£ÇÏhâ ¹Ïî ®â §à ¬ÏÎ ËÏf×ë &ÊïK" ¬Ïà£Ç £ÇÏh dB£ ¢¥Aº£ ¿ï£Ï £ÏN ÔãÕ¸ ®&Õ£Ç Ôò£Ç ÷Ïô£Ç ÷ÏQï ÷ï£Ï Ïãï¸ ÛÆë }&f×£Ç ?ÏáëÏ §à ¢äë °ú® À£Ç Ïâï £ÇfÓï §D ëô£Ç ½¥á ëâÕ «ïꥸ }ä }g£ ðÚ¥ ëÏÕ ©Þ® ëÏfâ ÿN ©ù ëü£Ç ÷Ïô£Ç ëÏÞë dNëÏ Ôäï df×ë ©Æ® ®&Õ£Ç Ïâï ÔãÕ Çïà £àAß ¬Ïà£Ç Ôﺣ £ÏQ© ðzA¸ ëÏäA dB£ £ÇÕàï ¹Ïò£Ç }&ﶥ ¿Ú£ ÏQï: - }&ﶥ ëô £fңǸ ¢¥Aº£ ¿ï£Ï £ÏN ÔãÕ ®Ïw Ïä ëwâ ëô dï da¥ &ÊïK }&ﶥ ¿Ú£ ®» ÿê£ ®&Õ£Ç £óï §ö£Ç &â: - ¢âï £ÇfÓï dó ëÏÞë dÕᣠÔà ®ôï ®ÏÕá® ®Ïa£ &Êï «c ®&l §º ½¥â£ £Æï £ê£ ëÏäA d¥Éï ®ÏøÕ Ôgï dóß }&fÒ£Ç ìô ?S ÏQï Ôäï: - ¬ô £óï ëó ®Ïz® ÷Ïô£Ç dóK }&ﶥ ¿Ú£ ëfÓï ÷ÏLA dá¹: - ËB¥ â£Ï ÷Ïô£Ç ®ï£ ÔÓï ®ôï ®ÏÌ ëò£ ÏQï Ôà© ÇÌK }&fÒ£Ç ìô ?S ÷Ïô£Ç ëò£ ÿïB® ®&i ÔÓï «âÕ¸ d¾£Ç £ÇÒ £ÇL£ l ÿê£ £ÇÕàïß }&ﶥ ¿Ú£ £óï: www.vietkiem.com http://come.to/kimdung 1387
 15. Yû Thieân Ñoà Long Kyù Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính - ìÍ £Ïf ®ôï £óï §Öï â£Ï Ôà ®ôï dã «âï ¢¥Aº£ ¿ï£Ï £ÏN ÔãÕ Ïâï £ÇfÓï dB£ ÷ÏáëÏ dïB© £àA ÇïB® ëÏB® }ä däï Ïﶹ §à £ÇfÓï Aê¥ ëwâ â£Ï Ôà ¬Ï¥ ëô £fÒ£Ç ®ÏÌ â£Ï ëó ®ï£ ÷Ïô£ÇK ¬a¥ £óï dó dú£Ç £ÇâA P £ï¶© ÷ï£Ï ÷Ïw£Ç £ÏÙ® ®&Õ£Ç Ôò£Ç ìô ?S¸ ëÏà£Ç Ôﺥ ÇïÒ ëÏa£ dá ®¥£Ç ëá£Ï ë¼â &⸠®&ê£ ®&ᣠÇa£ $â£Ï £Éï Ô꣸ &¥£ &¥£ £óï: - ¬ô … ëô … }&ﶥ ¿Ú£ ®ÏÙA ëÏà£Ç dﶥ ÿÆ £Ïf ®ÏB¸ ®&Õ£Ç Ôò£Ç ëü£Ç ®ÏÙA «× Ïãï¸ da© &â Ïgï Ïz£ Ôà dã ®Ïg® Ôê£ ëa¥ dó¸ §Æï £óï: - }ôï ðöâ â£Ï ëÏÒï dó¸ ÷Ïô£Ç ëó ëÏ¥A¶£ dó da¥¸ â£Ï d»£Ç ëÕï Ôà ®Ïz®ß }&fÒ£Ç ìô ?S ëÏå© ëÏå© £ÏÌ£ £à£Ç¸ ëÏz© &ãï ÏQï Ôäï: - ¬ô ÷Ïô£Ç «× dB£ ÷ÏáëÏ dïB© £àA Çݹ £ÇÏhâ ¹Ïî ®ôï¸ ©Ê© £å© ©ï¶£Ç ©fÓï dòï dgï ëÏÙ® §Öï ô£Ç ®â¸ ¹Ïiï ëÏå£Ç ëô ÿïB® ëÏÞë Ïâï £ÇfÓï ÷Ïô£Ç ëò£ £Òï ðfÒ£Ç ®ÏB £qâK ¬Ïà£Ç §»â £óï §»â ®ïB£ Ôäï ÇÜ£¸ d¾£Ç ëáëÏ £à£Ç ëÏ»£Ç ÿâ ®ÏfÖë¸ ëÏÎ §ï¶ë ÇïÒ ®âA Ôê£ dá£Ï &â ©Æ® ëÏfl£Ç Ôà }&ﶥ ¿Ú£ «c ëÏB® £ÇâAß }&ﶥ ¿Ú£ £ÏÌ£ ®ÏU£Ç §àÕ ©Ý® }&fÒ£Ç ìô ?S¸ £ÇÏïê© ©Ý® £óï: - }&fÒ£Ç ìô ?S¸ ®ôï £óï §Öï â£Ï¸ l ®&ê£ dÓï £àA ®&» ÷Ïï ëÏÍ£Ï ©Þ® ®&ô£Ç ®ÏÙA¸ ëϾ d»£Ç ëó £ÇÏø £ÇfÓï £ÇÕàï £óï &â £óï §àÕ¸ ëü£Ç d»£Ç ëó £ÇÏh £Ç×ï Ô¥£Ç ®¥£Çß y£Ï ©¥g£ ÇïB® ®ôï ®ÏÌ ë¾ §ï¶ë &â ®âA¸ £Ïf£Ç ÷Ïï £ÇÏhâ ¹Ïî â£Ï §º Ôäï daA &Êï ®ÏÌ Ôò£Ç ðä â£Ï Ôúë ÙA «c &â ®ÏB £àÕK }&fÒ£Ç ìô ?S dN£Ï ®ÏÜ£¸ ®&Õ£Ç Ôò£Ç ÏÒï «f×£Ç «ù£Ç £óï: - ¬ÏÎ ëÜ£ £ÇÏhâ ¹Ïî ®ôï ÿÌ£Ï â£ §ô «M ®ÏÌ ½¥i ®Ïz® Ôà ©âA ©Þ£ ÔÞ© &Êïß ¬Ï¥A¶£ «ï£Ï ®¼ ⣠£Ç¥A ëwâ ëÏâ £¥ôï ®ôï¸ ëô ÷Ïô£Ç df×ë dø© &â Ôà© ®&ò dùâß }&ﶥ ¿Ú£ Çz® dÜ¥ £óï: - Yú£Ç &â ®ôï ÷Ïô£Ç £ê£ £óï ëa¥ dó¸ ÔEï §º ¹ÏÜ£ ®ôï¸ ©Õ£Ç â£Ï d»£Ç ®&áëÏß }&fÒ£Ç ìô ?S ®ÏÙA £à£Ç £ÏQ £Ïí £Ïz£ «âï¸ Ôò£Ç ®ÏÙA ðN¥ Ôäï¸ ©Î© ëfÓï dá¹: - }ôï ½¥i ëü£Ç ëó ÏÒï ÔE ©ã£Ç dÞë ®Æï §Öï ëôß www.vietkiem.com http://come.to/kimdung 1388
 16. Yû Thieân Ñoà Long Kyù Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Ëóï $Õ£Ç ëÏà£Ç ½¥âA §º ¹Ïò£Ç }ä }g£ß ¢âï £ÇfÓï d×ï ëi dê© dB£ ®z£ «á£Ç Ïô© «â¥ §Ú£ ÷Ïô£Ç ®ÏÙA }ä }g£ §à ¬Ï¥ ¬ÏÎ ËÏf×ë ®&l Ôäï¸ }&fÒ£Ç ìô ?S Ôäï ÿÞ® dÜ¥ ÔÕ¸ å£ ½¥â ½¥Í® §àï ®Ï¾ Ôó® ðä &Êï ÿ࣠§Öï }&ﶥ ¿Ú£ ®M ÏQï ÷Ïô£Ç ÿïB® Ïâï £ÇfÓï ÙA dï da¥ß }&ﶥ ¿Ú£ £ÏÍ¥ ©àA dá¹: - ¬Ï¥A¶£ £àA ÷p ëü£Ç ÷Ïáë ®ÏfÓ£Çß ¬Ïï ÿR£Ç ©Ì£Ï ëÏäA d¥Éï ®ÏøÕ ÿö£ þ¼ ¢Qâ ÛÕ£Ç ®Ì© ëáëÏ ®Ïá© ®ÏÍ£Ï $ø© ®ÏB £àÕ! }&fÒ£Ç ìô ?S Çz® dÜ¥ £óï: - ¬ÏÎ ëò£ ëáëÏ dó ®Ïôïß þ⥠dó Ïâï £ÇfÓï ®Í£Ï ®Õᣠ®ïº£ £Õ£Ç ®Ï¥ê ¹Ïò£Ç ®&i ëÏÕ ëÏfl£Ç ½¥h¸ ðÝ£ Ôà £B¥ £Ïf }ä }g£ §à ¬Ï¥ ¬ÏÎ ËÏf×ë ®&l Ôäï ®ÏÌ ÿiÕ Ïö ëÏÓ £Òï ÷ÏáëÏ dïB©ß ¢Ü¥ ¹Ïò£Ç ÿè£ ðÚ£ Ôäï Ïâï ëÕ£ £ÇM⠩ॠ§à£Ç ®Ïóë¸ }&fÒ£Ç ìô ?S ®ÏÙA Ïâï ëÕ£ £ÇMâ Ôô£Ç ÿó£Ç ©f×®¸ ®Ïa£ ÷ÏQø ëÏa£ ðàï¸ ½¥i ®ÏMë Ôà ÔfÒ£Ç ëa¥ ðâ£Ï ½¥Í¸ ÷Ïô£Ç ÷ÏQï ®Ù© ®Þë ÷Ïø£ £Ç×ï¸ ëÏÞë ÏU£ Ôà £ÇMâ £à£Ç ðù£Ç dp d¥Éï ®ÏøÕ ÿö£ ¬áï °â£Ç ¸ dê© ½¥â dï &â £ÇÕàï ©¥â ½¥Ü£ áÕ Ôﺣ dB£ ðÞ® §ºß }&ﶥ ¿Ú£ ©Î© ëfÓï¸ £ÏiA ¹ÏÞ® Ôê£ ©Æ® ëÕ£ß ¢âï ëÕ£ £ÇMâ «Õ£Ç «Õ£Ç ëÏäA &â ÷ÏQï ®ÏN ®&Ù£¸ ®ÏøÕ ÏfÖ£Ç £â© ®ÏU£Ç ®ïB£ß ËÇfÓï £ÇÕàï £ÏÌ£ ®ÏÙA Ïâï ëÕ£ ®¥Ù£ ©ã &Õ£Ç &¥Éï £Ïf Ïâï ëÕ£ &ʣǸ ®&ê£ Ôf£Ç Ôäï Ôà Ïâï £ÇfÓï å£ ©Ýë «â£Ç ëi¸ ®fÖ£Ç ©äÕ ®¥Ù£ ©b¸ dº¥ ®fl£Ç Ôà ©Æ® ëݹ §× ëÏ棂 ®&V ëÕ£ ëáï £Ïà ½¥â£ &â £ÇÕàï 𥠣ÇÕä£ß ¢âï £ÇfÓï ëÏäA «¥g® ©Æ® £ÇàA dï dB£ ÏÒ£ Ïâï ®&å© ðÝ©¸ £ÇÏÎ Ôäï ®&ê£ df ©Æ® d꩸ «á£Ç Ïô© «â¥ Ôäï dï ®ïB¹ß ¢ô© dó ëÏäA dB£ ÷ÏÕi£Ç ®&f⸠®ÏÙA Çïó ÿÙë ®ÏÉï ®» «â¥ Ôf£Ç¸ ®&Óï a© ¥¸ ©aA dø£ £Ïf ©¥g£ é¹ ®» ®&ê£ dÎ£Ï dÜ¥ $¥g£Ç¸ ëg ëÏäA ®Ïê© Ïâï ëÏîë ðÝ© £qâ ®ÏÌ ®¥AB® Ôô£Ç £ÇE£Ç Ôi ®i ÿâAß }&ê£ df dï }&fÒ£Ç ìô ?S §à }&ﶥ ¿Ú£ ®Ïz® Í® £óï ëÏ¥A¶£¸ ®ÏÙA ®¥AB® dÉ ©Eï Ôúë ©Æ® ðàA ÷Ïô£Ç £óï ©Æ® ÔÓï Çïîë £ÇMâ ëÏäA ëÏÕ £Ïâ£Ïß ¢ô© dó Ïâï £ÇfÓï dï ½¥â ©Æ® §ù£Ç ®Ïz® ÏÕâ£Ç §Þ£Ç¸ ëÏÎ ®Õ࣠£úï £Õ£¸ ®¥AB® dB£ ÇÜ£ ©Æ® ®ÏfÖë¸ Ïâï ëÕ£ £ÇMâ ðÚ¥ Ôà ®ÏÜ£ ®¥Ù£ ëü£Ç ÷Ïô£Ç ëÏN¥ £Éïß }&fÒ£Ç ìô ?S ®ÏÙA ®&Óï ©Eï Ôúë ©Æ® ®gï ðÜ£¸ ®¥£Ç ©Ì£Ï £ÏiA Ôê£ d¾£Ç ®&ê£ A꣸ ½¥â£ «á® ÿg£ ÿº¸ ëÏU£Ç ®ÏÙA £Ïà ë¼â ÷Ïóï Ô¼â Ç̸ ®&Õ£Ç ÿî£Ç ëÏÜ£ ëÏ» £óï: - }&ﶥ ëô £fңǸ ëô £ÇÏh ¹Ïiï Ôà© «âÕ daAK ËB¥ ©Ì£Ï ®ïB¹ ®îë dï ø &R£Ç Ïâï ëÕ£ §z® ëÏN¥ ÷Ïô£Ç £Éïß }&ﶥ ¿Ú£ ëfÓï ÷ÏLA: www.vietkiem.com http://come.to/kimdung 1389
 17. Yû Thieân Ñoà Long Kyù Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính - y£Ï ëÏÎ ÿïB® dB£ ëÕ£ §z® ëÏN¥ ÷Ïô£Ç £Éï ©à ëó ÿïB® ëÕ£ £ÇfÓï «g£Ç ëÏB® &â «âÕ da¥K }&fÒ£Ç ìô ?S ®ÏÙA «f×£Ç «ù£Ç¸ £ÇÏh ®ÏÜ©: "}â ®&Õ£Ç £ÇfÓï ëó ¬¼¥ õfÒ£Ç ®ÏÜ£ ëô£Ç £ê£ ÷Ïô£Ç ®ÏÙA ©¶® ©Qï Ôä£Ï ÔcÕ¸ ë¾ ÔÕ ÇÙ¹ &ú® ëÏ¥A¶£ ë¾¥ £ÇfÓï £ê£ da¥ ëó £Çó £Çà£Ç ÇÌ dB£ £à£Ç"ß ¢âï £ÇfÓï ëÏäA ®Ïê© ©Æ® ½¥ã£Ç £q⸠ÿE£Ç £ÇÏø ëó ®ïB£Ç «Æ® «Õ䮸 ©Æ® ëÕ£ ÏÕ.£Ç ®» ÿê£ ¹ÏÍâ ®&áï ëÏäA §î® ½¥â dfӣǸ §ö® ®ÏU£Ç §àÕ ®&Õ£Ç £úïß }&fÒ£Ç ìô ?S £óï: - Yp ®ôï ÿÞ® £ó §º å£ ®gïß ¬Ïà£Ç §»â £óï §»â £ÏiA &â ÷ÏQï Aê£ £ÇM⸠®ÏøÕ §B® ëÏa£ ëÕ£ £âï dp Ôäï ®&ê£ ®¥AB® &f×® ®ÏøÕß ìò£Ç ½¥â ©Æ® ®&ﺣ £úï¸ ðfÖï á£Ï «á£Ç ©ô£Ç Ô¥£Ç ®ÏÙA ëÕ£ £âï dó ®Õ⣠ëÏäA §àÕ ©Æ® ëáï Ïâ£Çß ¬Ïà£Ç ÷Ïô£Ç dp ëÕ£ §z® ëÏ¥ï §àÕ Ôﺣ dº ÷Ï͸ £ÏàÕ ®Öï £Ïf ©Æ® ©üï ®ê£ ÿÞ£¸ dã £Þ© £ÇâA df×ë ëÉ £óß ¬Õ£ ëÏøÕ Ôﺣ ½¥âA dÜ¥ Ôäï ëÞ£ §àÕ ®âA ëÏà£Ç £Ïf£Ç }&fÒ£Ç ìô ?S dã «¼ ÷Ì£Ï ÿó¹ ©Æ® ëáï¸ £ÇÏø ÔáëÏ ëáëϸ ëÕ£ §z® dã ÇãA ëÉ ëÏB® £ÇâAß ¬Ïà£Ç ®ÏÙA ëáï Ïâ£Ç dó ÷Ïô£Ç ÔÖ£ ÔÞ© £Ïf£Ç ëü£Ç ®ä© dw ëÏÕ Ïâï £ÇfÓï ð¥£Ç ®Ïa£¸ £ê£ Ôﺣ $áëÏ ëÕ£ ÏÕ.£Ç Ô꣸ ½¥âA Ôäï ÿê£ ëä£Ï }&ﶥ ¿Ú£ £óï: - °ê£ ÷ïâ ëó ©Æ® ëáï Ïâ£Ç¸ ©Ì£Ï ®ä© l dó ½¥â d꩸ ëô £ÇÏh «âÕK }&ﶥ ¿Ú£ Çz® dÜ¥¸ dÆ® £Ïïê£ ©á dQ ÿ»£Ç¸ ½¥âA dÜ¥ ½¥â¸ Çïîë £ÇMâ dï ®Öïß }&fÒ£Ç ìô ?S ðÞ® Ïâï ëÕ£ £ÇMâ Ôê£ ®&ê£ «fÓ£ £úï ÿ¥Æë §àÕ ðfÖï Çgë Ïâï ëaA ®ù£Ç dp ®&á£Ï ®¥AB® &Êï dï ÷ïB© ëwï ÷Ïô¸ dg® ©Æ® dg£Ç Ô¼â l ®&Õ£Ç Ïâ£Çß ¬áï Ïâ£Ç dó ëü£Ç ÷Ïô &áÕ¸ ÷Ïô£Ç ëó ¹Ïa£ ®Ïú ÏâA ®Ï¾ ÇÌ ðÒ ðáA¸ £ÏÌ£ §àÕ ®&Õ£Ç ®ÏÙA ®gï Õ© Õ© ëÏU£Ç ÿïB® dB£ ®z£ da¥ß }&fÒ£Ç ìô ?S ÔÆ® ðâ ëÕ£ ÏÕ.£Ç¸ ëÞ® &â ðù£Ç ®¥AB® Ô⥠ëÏÕ «äëÏ «c¸ £fÖ£Ç ®&ê£ dg£Ç Ô¼âß }&ﶥ ¿Ú£ ëü£Ç ëlï áÕ ë»¥¸ ®&iï $¥g£Ç dÙ®ß Û¼â ëÏáA ÿ»£Ç ÿ»£Ç ëáï Ïâ£Ç Ù© á¹ ëÏU£Ç ÷Ïáë ÇÌ ©Æ® ¹Ïò£Ç $¥a£ß }&fÒ£Ç ìô ?S £ÇÚ¥ £Ïïê£ ½¥âA dÜ¥ Ôäï¸ ®ÏÙA á£Ï Ô¼â Ôúë «á£Ç Ôúë ®gï¸ ëÏïB¥ Ôê£ ÷Ï¥ô£ ©Ý® £à£Ç ëà£Ç ®Ïê© ÷ﺥ ðï,©ß ¢âï £ÇfÓï £ÏÌ£ £Ï⥠ëfÓï ÷Ïúë ÷ÏÍëϸ ÿâÕ £Ïïê¥ ©¶® ©Qï dóï &é® ëwâ ©Æ® £ÇàA ®ÏøÕ ®ïB£Ç ëfÓï ®ïê¥ ®â£ ëiß }ÏN® £âï ëÏÍ£ &Êï¸ Ïâï £ÇfÓï ©Eï £ÇfÓï ëÜ© ©Æ® dùï å£ß }&fÒ£Ç ìô ?S ëÏÕ ®Ïê© ëwï §àÕ dg£Ç Լ⸠£ÇÊï ðMâ §àÕ §áëÏ dá ÏQï: - Yï £Çw ëÏfâK }&ﶥ ¿Ú£ ©Î© ëfÓï¸ £Çi Ôf£Ç §àÕ ©Æ® ÿê£ Ïâ£Ç¸ £ÏÞ© ©Þ® Ôäïß }&fÒ£Ç ìô ?S ©üï £Ç¼ï ®ÏÙA ©ùï ®ÏÒ© ®» £ÇfÓï £à£Ç ®Qâ &⸠®ÏÙA £à£Ç Ïâï ©á ÏaA www.vietkiem.com http://come.to/kimdung 1390
 18. Yû Thieân Ñoà Long Kyù Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính ÏaA¸ ®ÏMë ëÏÎ ©¥g£ ÇÏé ©ï¶£Ç Ïô£ ©Æ® ëáï £Ïf£Ç Ôz¹ ®¾ë ëg ðR£ Ôò£Ç £ÏÞ© ©Þ® £Çwß ¢âï £ÇfÓï £Çw dB£ Çïqâ d꩸ ÿE£Ç £ÇÏø ®» $â ëó ®ïB£Ç ëÏa£ £ÇMâ §ö£Ç Ôäï¸ }&fÒ£Ç ìô ?S Çïz® ©Ì£Ï ëÏÕà£Ç ðzA¸ ÔÞ£Ç ®âï £ÇÏø¸ ®ÏÙA ëó ÿg£ ëÕ£ £ÇMâ ®» ÏfÖ£Ç £â© ëÏäA Ôê£ ÏfÖ£Ç ÿÞëß ¬Ïà£Ç ®ÏÙA ÿê£ £ÇÕàï ®¥AB® §Ú£ dâ£Ç &Òï¸ £ÇÏh ®ÏÜ©: "Yê© ÷Ï¥Aâ ®¥AB® dâ£Ç dɸ $ô£Ç ¹Ïâ Ôä£Ï ÔcÕ ©à dï¸ ÏU£ £Ïq£Ç £ÇfÓï £àA ëó §ï¶ë ÇÙ¹ Çá¹ ÔÞ©"ß }ïB£Ç §ó £ÇMâ dB£ ÇÜ£ ÿE£Ç ðf£Ç £Ç»£Ç Ôäï¸ ©Æ® Ôúë «â¥¸ ®ïB£Ç ëÏa£ £ÇMâ ®ÏÙA ÇÜ£ ÏÒ£ dú£Ç Ôà Ïö dâ£Ç ®ïB£ §º ¹ÏÍâ «Ò£ dÆ£Çß }&fÒ£Ç ìô ?S ëÏÆ® ðä £ÇÏh ®ÏÜ©: "¬áï Ïâ£Ç £àA l ¹ÏÍ⠫⥠£úï¸ £B¥ £Ïf ëÕ£ ÏÕ.£Ç ÷Ïô£Ç ëÏäA §àÕ daA ©Ì£Ï ëü£Ç ÷Ïô£Ç ®Ïp £àÕ ®Ì© ®ÏÙA¸ «âÕ Ôäï ëó £ÇfÓï ÿïB® ©à ®Ì© §àÕK"ß }ÏB £Ïf£Ç ëÏà£Ç Ïïp¥ £ÇâA &â: "Yú£Ç &Êï! ¿Ì£Ï dï ®&ê£ ®¥AB® dp Ôäï ðÙ¥ ëÏa£¸ ®¥A ëi dê© ½¥â ®¥AB® dÉ $¥g£Ç £Ïf£Ç §Ú£ ëÏfâ ÏB® §B® ®ÍëÏ"ß Ûúë £àA }&ﶥ ¿Ú£ ëü£Ç dã ®Î£Ï ðzA &Êï¸ £óï £ÏQ: - ËÇfÓï dB£ daA Ôà ÷V dNëÏ ÷Ïô£Ç ëÏ»£Ç¸ ©Ì£Ï £ê£ ®&á£Ï dï $ø© Ïö Ôà âïß Ëà£Ç £óï &Êï ÿgë ®¥AB® ÿê£ £ÇÕàï dÆ£Ç ðz¹ ®Þ® dg£Ç Ô¼âß Ûúë £àA ®ïB£Ç ëÏa£ £ÇMâ ëü£Ç d㠣ǻ£Ç Ôäï¸ £ÇÏø ®ïB£Ç ÿg£ £ÇfÓï dä¹ ®¥AB® dï ®Öï¸ ëÏÎ ®&Õ£Ç ÇïaA Ôá® dã dB£ ëÏÎ ëò£ ëáëÏ ëáï Ïâ£Ç ëÏ»£Ç ©fÒï ®&f×£Çß }&fÒ£Ç ìô ?S £óï ®ÏÜ©: - °g£ £ÇfÓï £àA ®Ïa£ ¹Ïá¹ ëMë £Ïâ£Ï £Ïí£¸ Ôà £Ïq£Ç ëâÕ ®Ïw &Ù® ÇÏê ÇÖ©ß ËB¥ £Ïf Ïâï £ÇfÓï ëÏäA &â £ÇÕàï dp L£ £á¥ ®Ïp £àÕ ÿg£ £ÇfÓï £àA ëü£Ç ¹Ïá® Çïáëß ¬ò£ ëÏfâ ÿïB® ®Í£Ï «âÕ¸ }&ﶥ ¿Ú£ dã ëÜ© ®âA }&fÒ£Ç ìô ?S ðÚ£ §àÕ ®&Õ£Ç Ïâ£Çß þÒ£ dÆ£Ç dó ëà£Ç §àÕ «a¥ ëà£Ç £ÏQ Ôäï £Ïf£Ç Ôäï &Ù® «a¥¸ dï §àÕ ëÏ»£Ç ÏÒ£ ©Æ® ®&f×£Ç ®ÏÌ ®Öï ©Æ® ÷Ïúë &c¸ ÿE£Ç £ÇÏø £ÇfÓï ÿê£ £ÇÕàï £óï: - l daA ëó ©Æ® ëáï Ïâ£Çß }&fÒ£Ç ìô ?S £ÇÏø ®ïB£Ç £ÇfÓï £óï &Ù® ½¥ø£ ®Ï¥Æë¸ ëÏU£Ç âï ÷Ïáë ©à Ôà ®¾ «f ÿá }&fÒ£Ç }ù£Ç ?Ïê¸ §»â ©»£Ç §»â «×¸ Ôäï £ÇÏø ©Æ® ®ïB£Ç £ÇfÓï ÷Ïáë £óï: - ìB® ëÏa£ £ÇMâ §à ðÙ¥ ëÏa£ £ÇfÓï dï §àÕ ®&Õ£Ç Ïâ£Ç £àAß www.vietkiem.com http://come.to/kimdung 1391
 19. Yû Thieân Ñoà Long Kyù Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính ËÇfÓï £óï dó ëÏÍ£Ï Ôà Å£ Ûê YÌ£Ïß }&fÒ£Ç ìô ?S dâ£Ç dN£Ï Ôê£ ®ïB£Ç Çöï ®ÏÌ }&ﶥ ¿Ú£ dã ÇïÒ ®âA ÿN® ©ï¶£Ç ëÏà£Ç Ôäï¸ ÇÏé ®âï £óï £ÏQ: - y£Ï §Öï ø© Ïâï £ÇfÓï l ëÏ¥£Ç ©Æ® ëÏE £Òï daA¸ dp Ïö ®ÏÙA df×ë ø «c £ÇÏh ÷Ïô£Ç ®g® §º ©Ì£Ïß }&fÒ£Ç ìô ?S £ÇÏh £à£Ç £óï ½¥i ÷Ïô£Ç «âï¸ }&ﶥ ¿Ú£ §à ©Ì£Ï ®¥A Ïâï £ÇfÓï ÏÕ࣠®Õ࣠®&Õ£Ç «äëÏ £Ïf£Ç ©Æ® dôï £â© £q £Çw ëÏ¥£Ç ®&Õ£Ç ©Æ® «Ò£ dƣǸ dp ëÏÕ «f ÿá «f ®Ïúë ®&ô£Ç ®ÏÙA¸ âï ðá© ®ï£ &R£Ç Ïâï £ÇfÓï ÷Ïô£Ç ëó ëÏ¥A¶£ £ö dﺥ ÷ïâK ¢¥g£Ç ëÏï }&ﶥ ¿Ú£ Ôà ½¥z£ ëÏúâ £Ïà ËÇ¥A꣸ dã ®»£Ç ÿÞ® Çïâ© ÿö£ }&fÒ£Ç }ù£Ç ?Ïê¸ Å£ Ûê YÌ£Ï £Òï ëÏùâ ìä£ y£¸ ëó £Ïﺥ dﺥ £Ïîë £Ï㸠Ôúë £àA ®ÏÙA ©Ý® ÷V ®Ïù¸ ½¥i ®ÏMë ÏB® «¾ë ÿÙ® ®ï¶£ß ¬Ïà£Ç £ÇÏh ®ÏÜ©: "}Ïôï ©Ì£Ï d×ï ëÏÕ ÿö£ }&fÒ£Ç ®¾ ÿḠţ Ôîë ®Ïúë dï ÷ÏQï &Êï «c ©Æ® ©Ì£Ï dï &â Çݹ Ïö ëÏÕ do £Çf×£Ç"ß Ûäï £ÇÏø ®ïB£Ç õ¥ Ûïê£ ¬Ïa¥ £óï: - ʸ l daA ëò£ ëó ðÙ¥ dg® Լ⠣qâ! Á¸ ëó ®Ïê© ëi Ôô£Ç ðâ §à §B® ©á¥ Ôà© ®ÏN® ÏÕ.£Çß Ûäï ®Ïê© ©Æ® £ÇfÓï £qâ £óï: - þâÕ ®â £ó£Ç &¥Æ® ½¥á¸ ëÏÎ ©Õ£Ç «âÕ ®ÏÙ® d¶ ÿÌ£Ï â£ §ô «M Ôà ®g® &Êïß %ïö£Ç £óï ëÏÍ£Ï Ôà ®ïB£Ç ëwâ }g£Ç ìï,£ ?ïº¥ß }&fÒ£Ç ìô ?S ®ÏÙA ®Ù® ëi ÿg£ §N «f ®Ïúë «f ÿá }g£Ç õ¥ }&fÒ£Ç Å£ dº¥ ëó ©Ý® dp dï ®Ì© ¿äë }Ïâ£Ï ¬gë¸ £ÇÏø ®&Õ£Ç ëa¥ ëÏ¥A¶£ Ïö dâ£Ç £óï¸ ðf £Ïf ®ÏÙ® «f ®Ïúë Çݹ ¹Ïiï ëf dNëÏ £ê£ ®&Õ£Ç ÿî£Ç ëÏà£Ç ëü£Ç ÿå£ ÷ÏÕå£ß Ûäï £ÇÏø ®ïB£Ç }&fÒ£Ç }ù£Ç ?Ïê ëfÓï £óï: - Yäï «f ëâ ®ÏfÒ£Ç Aê¥ ®ÏÙ® «f d¶ £ê£ §Ú£ ë¾ ®fl£Ç £Ïf §Ú£ ëò£ Ôà ©Æ® ®ïp¥ «f d¶ £å© £àÕ¸ ®ÏMë &â £Ïq£Ç £å© ÇÜ£ daA ®ïB£Ç ®å© ëwâ ¿äë ®ÏÙ® Ïﶹ &Ù® Ôà §â£Ç ðÆï¸ da¥ ëó ¹Ïiï £Ïf £ÇàA $fâß õù ëó Çݹ ¹Ïiï ëf dNëÏ ëÏå£Ç £q⸠©Æ® ©Ì£Ï ®ÏÙ® «f d¶ ëü£Ç ëó ®Ïp dgï ¹Ïó df×ëß Å£ Ûê YÌ£Ï £óï: - }ïp¥ d¶ Ôäï ÷Ïô£Ç ÔÕ ëÏÕ ®ÏÙ® d¶ ©à ÔÕ Ôà ÔÕ ëÏÕ ®ÏR£Ç ëÏᥠìô ?S ÷Ïô£Ç ÿïB® ÇïÓ £àA dâ£Ç l £Òï £àÕß Ëó Ïﶣ £âA Ôà ÇïáÕ ëÏw ¿ï£Ï %ïáÕ¸ ëaA ëi Çïó ®Õ¸ ÷Ïô£Ç Í® £ÇfÓï ëó ÿî£Ç ©¥g£ Ïäï £óß }¥A ìô ?S §D ëô£Ç ëâÕ ëf ®Ïz® £Ïf£Ç Ôäï Ôà £ÇfÓï ½¥á f ®&¥£Ç Ïz¥¸ da¥ ëó ÿïB® ëÏ¥A¶£ Çïâ£Ç ÏÊ ¹ÏÕ£Ç ÿâ Ïïp© áë¸ ëÏÎ «× Ôäï &Òï §àÕ ÿÚA ëwâ ÷V Çï⣠®Ïôïß www.vietkiem.com http://come.to/kimdung 1392
 20. Yû Thieân Ñoà Long Kyù Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính }&fÒ£Ç ìô ?S ®ÏÙA ®Ïz® ëi© dƣǸ £ÇÏh ëáë §N «f ÿá «f ®Ïúë dãï ©Ì£Ï a£ ®Ì£Ï «a¥ £Ý£Ç £Ïf ®ÏB¸ Ôúë £àÕ ëü£Ç £ÇÏh dB£ ©Ì£Ïß }&ﶥ ¿Ú£ ÇÏé ©ï¶£Ç §àÕ ®âï ëÏà£Ç £óï £ÏQ: "È© Ôà ÷V Çï⣠dó¸ â£Ï dâ£Ç &Òï §àÕ ÿÚA ëwâ ø© daA¸ ëó ÿïB® ëÏfâK"ß Ûäï £ÇÏø ®ïB£Ç ëwâ }g£Ç ìï,£ ?ﺥ: - }ÏÙ® d¶ dï Ôê£ ©ïº£ ÿÞë ÷ïB© ìô ?S¸ ðf £Ïf d㠮̩ &â df×ë ëÏú® ©â£Ï ©gï¸ ëó dﺥ ®ÏÙ® d¶ dp Ôäï ®á© ëÏq £Òï ÷ÏáëÏ dïB© l }Ïïê£ }a£ ÷Ïô£Ç dÕᣠdf×ë P £ÇÏhâ ®ÏB £àÕß }&fÒ£Ç }ù£Ç ?Ïê £óï: - ¿ô£ ÏÆ Ïq¥ ÿïB£¸ ë¾ë ®¥ ®Ïâ£Ï ÔP ß ?Ïô£Ç Ôc ®&Õ£Ç ¹Ïáï ìD YfÒ£Ç ëÏú£Ç ®â Ôäï ëó ÷V £àÕ Ôà© ëÏ¥A¶£ ÿäï ÏÕäï $Ù¥ $âK ¢âA Ôà ®ÏR£Ç ÿé ìô ?S £Ïà ®â … À£Ç £óï dB£ daA Ôﺣ £Ç»£Ç Ôäï¸ ®&Õ£Ç Çïö£Ç £óï dÜA §V ÔÕ ÔÞ£Çß Å£ Ûê YÌ£Ï £óï: - }ÏR£Ç ëÏᥠìô ?S ½¥AB® ÷Ïô£Ç ®Ïp £àÕ Ôà© ëÏ¥A¶£ ÇÌ ÿäï ÏÕäï ©ô£ ÏƸ ®ïp¥ d¶ ëÏÞë ëÏÞ£ Ôà £Ïf ®ÏBß }&fÒ£Ç }ù£Ç ?Ïê £óï: - }â «× Ôà «× ëÕ£ Aê¥ £q }&ﶥ ¿Ú£ ½¥á f Çï⣠®&á dÆë áë¸ ëò£ ìô ?S ®&V ®¥Éï ÷ÏÍ Ï¥AB® ¹ÏfÒ£Ç ëfңǸ ÿN &Òï §àÕ §ò£Ç ©b «Þë dp &Êï ëü£Ç £Ïf ëÏâ £ó £ÇàA $f⸠dï dB£ ®Ïa£ ÿäï ðâ£Ï Ôﶮ … °g£ £ÇfÓï ÷Ïô£Ç £óï ®Ïê© £q⸠®Ù® ëi dº¥ ëÏé¹ ©ï¶£Ç ®Ïl ðàïß Ûäï £ÇÏø ®ïB£Ç dá£Ï Ô¼â &Êï ®ïB£Ç ëwï ÷ê¥ ÔáëÏ ®áëϸ Ô¼â dã £Ïó© Ôê£ &Êïß á£Ï Ô¼â ëÏïB¥ §àÕ «â¥ dƣǸ ®¥A dã ½¥â ©Æ® ÷Ïúë ½¥â£Ï £Ïf£Ç }&fÒ£Ç ìô ?S ëü£Ç ÔÓ ©Ó £ÏÌ£ ®ÏÙA ÷Ï¥ô£ ©Ý® }&ﶥ ¿Ú£¸ ®ÏÙA £à£Ç ðf £Ïf §»â Çïz£ §»â Õ᣸ ëó Ôc £ÇÏø }&fÒ£Ç }ù£Ç ?Ïê £óï £ê£ ÿMë ©Ì£Ïß }&fÒ£Ç ìô ?S ®&Õ£Ç Ôò£Ç ëü£Ç ÏÕi£Ç Ïg® £ÇÏh ®ÏÜ©: "}&fÒ£Ç ®¾ ÿá £óï dﺥ dó ëü£Ç ¹Ïiïß ¿í ®â ëÏU£Ç Ôà© ëÏï «âï ½¥ÙA ©à dã Ôà© ëÏÕ ëÏ⠮⠹Ïiï £ô£Ç £Eï dóß ¬ò£ }&ﶥ ëô £fÒ£Ç £àA ÇïB® ÿïp¥ ©¥Æï ®â¸ Ôà© £Ïîë ®Ïáï «f ¹Ïî §à ëáë §N «f ÿḠ«f ®Ïúë ëw⠮⸠Ôà© «âÕ «á£Ï §Öï ©í ®â df×ëK"ß ¬Ïà£Ç £ÇÏh dB£ daA¸ ®ï© dz¹ ®ÏÌ£Ï ®ÏNëÏ £ÇÏh ®ïB¹: "ËB¥ £Ïf dp Ïö ®Ì© ®ÏÙA ©Ì£Ï §à }&ﶥ ëô £fÒ£Ç l daA¸ ðÚ¥ ëó ®á® «äëÏ £fÖë ¢Õà£Ç ¢à ëü£Ç ÷Ïô£Ç «âÕ &¼â «äëÏ df×ë ®ïB£Ç Õ⣠£àA"ß °E£Ç £ÇÏø }g£Ç ìï,£ ?ﺥ &¥£ &¥£ £óï: www.vietkiem.com http://come.to/kimdung 1393
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2