Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ỷ thiên đồ long ký - tập 5

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

310
lượt xem
56
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 5: HẠO TÍ TỰ NGỌC MAI HOA TRANG Nghĩa chàng như non Thái, Tình thiếp tựa biển Đông. Dẫu trăm đường ngăn trở, Đã quyết cũng nên công. Từ sông Tiền Đường đến tháp Lục Hòa chuyển qua một khúc quanh lớn, sau đó mới chảy thẳng về hướng đông. Chỗ đó với phủ thành cũng chẳng gần nên dù đi nhanh, lúc Trương Thúy Sơn đến Lục Hòa tháp trời cũng đã tối. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ỷ thiên đồ long ký - tập 5

 1. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính CHÖÔNG 5 HAÏO TÍ TÖÏ NGOÏC MAI HOA TRANG Töø soâng Tieàn Ñöôøng ñeán thaùp Luïc Hoøa chuyeån qua moät khuùc quanh lôùn, sau ñoù môùi chaûy thaúng veà höôùng ñoâng. Choã ñoù vôùi phuû thaønh cuõng chaúng gaàn neân duø ñi nhanh, luùc Tröông Thuùy Sôn ñeá n Luïc Hoøa thaùp trôøi cuõng ñaõ toái. Chaøng thaáy beân phía ñoâng ngoïn thaùp coù ba caây lieãu lôùn, beân döôùi quaû nhieân ñaäu moät chieác thuyeàn. Thuyeàn treân soâng Tieàn Ñöôøng ñeàu coù buoàm, so vôùi thuyeàn nhoû ñeå ñi chôi ôû Taây Hoà thì lôùn hôn nhieàu, nhöng ñaàu thuyeàn cuõng treo hai caùi ñeøn loàng bích sa khoâng khaùc gì hoâm qua.Tröông Thuùy Sôn thaáy tim ñaäp thình thòch, coá ñònh thaàn, ñi ñeán döôùi caây lieãu, thaáy coâ gaùi ñoù ngoài moät mình döôùi hai caùi ñeøn loàng. Naøng maëc moät chieác aùo daøi maøu xanh nhaït, nay ñaõ ñoåi sang quaàn aùo phuï nöõ. Tröông Thuùy Sôn voán chæ muoán hoûi naøng veà chuyeän toái hoâm qua, luùc naøy thaáy naøng ñaõ ñoåi qua trang phuïc ñaøn baø, coøn ñang ngaïi nguøng, thì thieáu nöõ ngöûng ñaàu leân nhìn trôøi ngaâm raèng: Baõo taát thuyeàn ñaàu, Tö kieán gia taân. Vi phong ñoäng ba, Voõng yeân nhöôïc tænh. Ngoài oâm goái ñaàu thuyeàn ñôïi khaùch, Bieát bao giôø ngöôøi môùi ñeán cho, Soùng kia coù yù muoán ñuøa, Lay em mau tænh côn kia mô maøng. Tröông Thuùy Sôn cao gioïng noùi: - Taïi haï laø Tröông Thuùy Sôn coù chuyeän muoán thænh giaùo nhöng chöa daùm maïo muoäi. Thieáu nöõ ñaùp: - Toái qua maây ñen ñaày trôøi, khoâng thaáy aùnh traêng. Ñeâm nay maây tan, trôøi trong, caûnh ñeïp hôn nhieàu. Tieáng naøng trong treûo dòu daøng nhöng khi noùi thì ngöûng leân nhìn trôøi, khoâng nhìn chaøng laáy moät laàn. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Khoâng daùm, xin hoûi toân tính cuûa coâ nöông. http://hello.to/kimdung 147
 2. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Thieáu nöõ ñoù ñoät nhieân quay ñaàu qua, ñoâi maét saùng trong vaét nhìn thaúng vaøo maët chaøng nhöng khoâng traû lôøi. Tröông Thuùy Sôn thaáy naøng maët maøy ñeïp ñeõ nhöng aùnh maét nhö coù ñieàu doàn böùc, caûm thaáy hôi xaáu hoå, khoâng daùm hoûi theâm, xoay mình nhaûy leân bôø soâng, chaïy ngöôïc veà phía maët ñöôøng. Chaïy ñöôïc möôi tröôïng, chaøng ngöøng laïi, nghó thaàm: “Tröông Thuùy Sôn ôi hôõi Tröông Thuùy Sôn, ngöôi baûy thöôùc ngang taøng, nam nhi haùn ñaïi tröôïng phu, tung hoaønh giang hoà, coù ñieàu gì sôï haõi ñaâu, sao hoâm nay laïi ngaïi moät coâ gaùi treû tuoåi laø sao?”. Quay ñaàu nhìn laïi, chæ thaáy chieác thuyeàn cuûa coâ gaùi noï thuaän theo doøng nöôùc soâng Tieàn Ñöôøng chaûy xuoâi, hai ngoïn ñeøn loàng chieáu leân maët soâng. Tröông Thuùy Sôn nhaát thôøi loøng daï phaân vaân, neân cöù theo con ñöôøng doïc theo soâng maø taûn boä. Ngöôøi ôû treân bôø, thuyeàn troâi döôùi nöôùc, moät ngöôøi moät thuyeàn, song song maø ñi. Coâ gaùi vaãn ngoài oâm goái treân ñaàu thuyeàn, chaêm chuù ngaém vaønh traêng non ôû chaân trôøi. Tröông Thuùy Sôn ñi ñöôïc moät luùc, khoâng heïn maø cuõng theo naøng nhìn vaàng traêng treo, boãng thaáy töø phía ñoâng baéc moät ñaùm maây ñen noåi leân. Quaû thöïc trôøi khoâng sao löôøng tröôùc ñöôïc, ñaùm maây ñen ñoù keùo leân raát nhanh, chaúng maáy choác ñaõ che kín maët traêng, roài moät traän gioù thoåi tôùi, möa laùc ñaùc rôi. Bôø soâng laø moät caùnh ñoàng troáng, khoâng coù nôi naøo ñeå truù möa caû. Tröông Thuùy Sôn daãu khoâng nghó ñeán chuyeän ñuït möa, nhöng tuy khoâng naëng haït, neáu ñeå laâu, thaân theå aét cuõng öôùt heát. Thieáu nöõ vaãn ngoài ôû ñaàu thuyeàn neân möa xuoáng taït caû vaøo ngöôøi. Tröông Thuùy Sôn giaät mình tænh laïi, keâu leân: - Coâ nöông, coâ vaøo trong khoang thuyeàn traùnh möa ñi thoâi. Coâ gaùi “A” leân moät tieáng, ñöùng daäy, cuõng söõng ngöôøi, noùi: - Theá oâng cuõng khoâng sôï möa öôùt hay sao? Noùi roài ñi vaøo trong khoang thuyeàn, khi trôû ra, tay caàm moät caùi duø, vung tay neùm leân bôø. Tröông Thuùy Sôn giô tay tieáp laáy, thaáy ñoù laø moät chieác oâ nhoû phaát baèng giaáy daàu, giöông leân, thaáy treân taøn veõ caûnh vieãn sôn caän thuûy, vaøi caây lieãu ruû, moät böùc thuûy maëc giaûn dò nhöng phong nhaõ. Beân caïnh böùc hoïa coù ñeà baûy chöõ: “Taø phong teá vuõ baát tu qui”1. Nhöõng chieác duø laøm ôû Haøng Chaâu ñeàu coù veõ vôøi vieát chöõ, tröôùc nay ñeàu theá caû, khoâng laáy gì laøm laï. Tranh veõ vaø chöõ vieát cuûa thôï laøm duø, cuõng khoâng khaùc gì ñoà söù ôû ñaát Giang Taây, ít nhieàu theå naøo cuõng coù veû haøng buoân baùn. Theá nhöng thö hoïa treân chieác duø nhoû naøy laïi thaä t tinh vi tuy baûy chöõ vieát kia neùt eûo laû hôi thieáu kình löïc, haún laø do con nhaø khueâ tuù vieát neân, nhöng vaãn toaùt ra veû thanh leä thoaùt tuïc. 1 Gioù hiu hiu, möa laát phaát thì chaúng phaûi veà nhaø yù noùi caùi duø naøy coù theå giuùp ngöôøi traùnh ñöôïc gioù möa nhoû. http://hello.to/kimdung 148
 3. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Thuùy Sôn nghieâng ñaàu ngaém nhöõng neùt buùt treân chieác duø nhöng chaân vaãn khoâng ngöøng, naøo ngôø tröôùc maët coù moät caùi raõnh nhoû, chaân traùi vaãn böôùc tôùi ñaïp vaøo choã khoâng. Neáu nhö ngöôøi thöôøng, böôùc huït ñoù khoâng theå naøo khoâng ngaõ boå chöûng. Theá nhöng chaøng bieán chieâu thaät nhanh, chaân phaûi laäp töùc ñaù veà phía tröôùc, thaân mình dó nhieân voït leân, nheï nhaøng xaûo dieäu rôi qua bôø raõnh beân kia. Treân thuyeàn thieáu nöõ keâu leân: - Gioûi laém. Tröông Thuùy Sôn quay ñaàu nhìn ra, thaáy naøng ñaàu ñoäi moät chieác noùn laù, ñöùng ôû ñaàu thuyeàn, gioù möa thoåi tôùi phieâu phieâu, chaúng khaùc gì naøng tieân ñang cöôõi treân ñaàu soùng. Thieáu nöõ noùi: - Neùt veõ, chöõ vieát treân chieác duø, lieäu coù loït ñöôïc vaøo maét Tröông töôùng coâng chaêng? Tröông Thuùy Sôn ñoái vôùi neùt veõ khoâng quan taâm laém, chæ löu taâm ñeán thö phaùp, noùi: - Neùt buùt theo loái vieát cuûa Veä phu nhaân2 treân Danh Cô Thieáp, buùt tuy ñöùt nhöng yù vaãn lieàn, buùt tuy ngaén nhöng yù vaãn daøi, quaû laø phoâ dieãn ñöôïc caùi kheùo leùo cuûa traâm hoa, taû vaän. 3 Thieáu nöõ thaáy chaøng nhaän ra töï theå cuûa mình, trong loøng vui laém, noùi: - Trong baûy chöõ coù chöõ “baát” vieát keùm nhaát. Tröông Thuùy Sôn nhìn kyõ, noùi: - Chöõ baát ñoù vieát raát töï nhieân, daãu raèng khoâng kín ñaùo khaùc haún saùu chöõ kia, dö vaän baát taän, khieán caøng nhìn caøng khoâng bieát chaùn. Coâ gaùi noùi: - Vaäy ö. Toâi caûm thaáy chöõ naøy hôi khaùc, nhöng khoâng nhìn ra coù ñieåm gì khoâng phaûi, nay töôùng coâng noùi ra, môùi hieåu ñöôïc. Chieác thuyeàn coâ gaùi ñang ñi thuaän doøng troâi xuoâi, Tröông Thuùy Sôn cuõng ôû treân bôø ñi theo, hai ngöôøi noùi chuyeän thö phaùp, moät hoûi moät ñaùp, khoâng ñeå yù maø ñaõ ñi caû daëm. Luùc ñoù trôøi ñaõ toái, maët hai ngöôøi nhìn nhau khoâng coøn roõ nöõa. Thieáu nöõ boãng noùi: - Vaên quaân nhaát tòch thoaïi, Thaéng ñoäc thaäp nieân thö4. Ña taïTröông töôùng coâng chæ ñieåm, giôø xin töø bieät. 2 con cuûa Veä Haèng ñôøi Taán (coù choã cheùp laø em gaùi) vôï cuûa Lyù Cuû neân coøn goïi laø Lyù phu nhaân, coù taøi vieát theo loái chöõ leä laø thaày daïy cho Vöông Hi Chi veà pheùp vieát chöõ. 3 Pheùp caém hoa, hoa noï ñôõ cho hoa kia, vaø pheùp gieo vaàn, vaàn noï lieàn vôùi vaàn kia, yù noùi chöõ noï lieàn vôùi chöõ kia khoâng ñöùt ñoaïn. http://hello.to/kimdung 149
 4. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Naøng giô tay leân, ngöôøi laùi thuyeàn ôû phía sau laäp töùc giöông buoàm, töø töø keùo leân cao. Buoàm gaëp gioù, chieác thuyeàn ñi nhanh hôn, Tröông Thuù y Sôn thaáy chieác thuyeàn xa daàn, trong loøng caûm thaáy boài hoài. Boãng chaøng nghe tieáng naøng voïng laïi töø xa: - Toâi hoï Aân … mai naøy coù dòp, seõ laïi thænh giaùo töôùng coâng theâm … Tröông Thuùy Sôn nghe thaáy naøng noùi ba chöõ : “Toâi hoï Aân”, giaät mình kinh haõi: “Ñoâ Ñaïi Caåm töøng noùi laø, ngöôøi nhôø y hoä toáng Du tam ca, laø moät thö sinh töôùng maïo ñeïp ñeõ, töï xöng hoï Aân, hay chính laø coâ gaùi naøy maëc giaû trai?”. Nghó nhö theá, chaøng khoâng coøn hieàm gì nam nöõ, ñeà khí ñuoåi theo. Tuy chieác thuyeàn buoàm kia chaïy nhanh, nhöng Tröông Thuùy Sôn thi trieån khinh coâng, chaúng maáy choác ñaõ ñuoåi kòp, lôùn tieáng goïi: - Aân coâ nöông, coâ coù bieát Du tam ca Du Ñaïi Nham cuûa toâi khoâng? Thieáu nöõ ñoù quay ñaàu laïi, nhöng khoâng traû lôøi. Tröông Thuùy Sôn töïa nhö coù nghe moät tieáng thôû daøi, nhöng vì ngöôøi ôû treân bôø, ngöôøi taïi döôùi thuyeàn, neân nghe khoâng roõ, khoâng bieát coù phaûi coâ gaùi thôû daøi hay khoâng. Tröông Thuùy Sôn laïi noùi tieáp: - Trong loøng toâi coù bieát bao nhieâu ñieàu khoâng hieåu, xin coâ cho bieát. Coâ gaùi ñaùp: - Vieäc gì phaûi nhaát ñònh hoûi cho ra? Tröông Thuùy Sôn noùi: - Uûy thaùc Long Moân tieâu cuïc hoä toáng Du tam ca cuûa toâi ñeán ñaát Ngaïc, coù phaûi laø Aân coâ nöông chaêng? Caùi aân ñöùc ñoù, phaûi coù khi baùo ñaùp. Thieáu nöõ noùi: - Aân aân oaùn oaùn, thaät laø khoù noùi. Tröông Thuùy Sôn noùi tieáp: - Du tam ca cuûa toâi ñeán chaân nuùi Voõ Ñöông, laïi bò ngöôøi ta haï ñoäc thuû, Aân coâ nöông coù bieát khoâng? Coâ gaùi laïi noùi: - Toâi thaät quaû khoâng vui, raát tieác veà chuyeän ñoù. Hai ngöôøi moät hoûi, moät ñaùp, gioù moãi luùc moät maïnh, chieác thuyeàn buoàm ñi moãi luùc moät nhanh. Tröông Thuùy Sôn noäi löïc thaâm haäu, tröôùc sau vaãn ñi ngang vôùi chieác thuyeàn, khoâng chaäm hôn chuùt naøo. Thieáu nöõ ñoù noäi löïc khoâng bì ñöôïc vôùi Tröông Thuùy Sôn nhöng moãi caâu moãi chöõ ñeàu nghe ñöôïc roõ raøng. Soâng Tieàn Ñöôøng caøng veà haï löu, maët soâng caøng roäng, gioù nheï möa phuøn ñaõ daàn daàn bieán thaønh cuoàng phong baïo vuõ. Tröông Thuùy Sôn hoûi: 4 cuøng chaøng noùi chuyeän moät ñeâm, coøn hôn laø ñoïc saùch möôøi naêm http://hello.to/kimdung 150
 5. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Toái hoâm qua maáy möôi ngöôøi cuûa Long Moân tieâu cuïc bò gieát cheát, do ai haï thuû, coâ nöông coù bieát khoâng? Coâ gaùi noùi: - Toâi ñaõ noùi vôùi Ñoâ Ñaïi Caåm, phaûi hoä toáng Du tam hieäp ñeán nuùi Voõ Ñöông cho chu ñaùo, neán nhö ñöôøng ñi coù nöûa phaàn sai soùt … Tröông Thuùy Sôn tieáp: - Coâ seõ gieát heát taát caû tieâu cuïc, duø con gaø con choù cuõng khoâng coøn. Coâ gaùi noùi: - Ñuùng theá. Y baûo hoä Du tam hieäp khoâng ñeán nôi ñeán choán, ñoù laø y töï röôùc hoïa vaøo thaân, coøn traùch gì ai ñöôïc nöõa? Tröông Thuùy Sôn thaáy laïnh trong loøng, noùi: - Trong tieâu cuoäc coù bao nhieâu nhaân maïng, ñeàu do … do … Coâ gaùi noùi: - Ñeàu do toâi gieát caû. Tröông Thuùy Sôn tai boãng uø ñi, chaøng khoâng sao ngôø ñöôïc ngöôøi con gaùi kieàu mò nhö hoa kia laïi laø hung thuû gieát ngöôøi khoâng chôùp maét, moät luùc sau, môùi noùi: - Coøn … coøn hai hoøa thöôïng cuûa chuøa Thieáu Laâm thì sao? Thieáu nöõ ñaùp: - Cuõng chính toâi gieát. Toâi voán khoâng muoán cuøng phaùi Thieáu Laâm keát oaùn cöøu, nhöng bôûi vì hoï duøng aùm khí taåm ñoäc ñaû thöông toâi tröôùc, thaønh thöû khoâng tha ñöôïc. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Theá sao.. theá sao boïn hoï laïi ñoå cho toâi? Ngöôøi con gaùi cöôøi khuùc khích maáy tieáng, noùi: - Caùi ñoù laø do toâi saép ñaët ñaáy. Tröông Thuùy Sôn löûa giaän boác leân, lôùn tieáng noùi: - Coâ saép ñaët ñeå cho hoï töôûng laø toâi ö? Thieáu nöõ yeâu kieàu mæm cöôøi: - Chính theá. Tröông Thuùy Sôn giaän döõ: - Toâi vôùi coâ nöông khoâng thuø khoâng oaùn, sao laïi laøm theá ? Coâ gaùi giô tay aùo phaåy moät caùi, cuùi ñaàu ñi vaøo trong khoang thuyeàn. Ñeán nöôùc naøy, Tröông Thuùy Sôn khoâng theå naøo khoâng hoûi cho ra nheõ, nhöng thaáy chieác thuyeàn buoàm caùch xa bôø ñeán maáy tröôïng, khoâng caùch gì coù theå nhaûy leân ñöôïc. Trong côn cuoàng noä, chaøng giô chöôûng ñaùnh maïnh vaøo moät caây phong ôû beân bôø soâng, laùch caùch maáy tieáng, ñaõ gaõy xuoáng hai caønh lôùn. http://hello.to/kimdung 151
 6. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Chaøng vaän söùc neùm moät caønh ra gioøng nöôùc, tay traùi caàm caønh caây kia, chaân phaûi ñieåm moät caùi, nhaûy ra giöõa soâng. Chaân traùi vöøa chaïm vaøo caønh caây lieàn möôïn söùc, nhaûy veà phía tröôùc. Trong khi coøn ñang ôû treân khoâng, chaøng neùm caønh caây coøn laïi ra, vöøa rôi xuoáng, chaân phaûi laïi ñieåm vaøo caønh caây moät caùi, möôïn söùc laàn nöõa, nhaûy voït leân ñaàu thuyeàn, lôùn tieáng noùi: - Coâ … coâ saép ñaët caùch naøo ? Trong khoang thuyeàn luùc naøy toái moø, khoâng moät tieáng ñoäng. Tröông Thuùy Sôn toan tieán vaøo, nhöng trong côn thònh noä vaãn coøn töï cheá, nghó thaàm: - Neáu ta tieán vaøo trong khoang thuyeàn cuûa phuï nöõ, e raèng voâ leã. Chaøng coøn ñang phaân vaân, boãng thaáy aùnh löûa loùe leân, beân trong ñaõ thaép moät ngoïn neán. Thieáu nöõ noùi: - Xin môøi vaøo trong naøy. Tröông Thuùy Sôn söûa laïi muõ aùo, gaäp duø laïi, tieán vaøo khoang thuyeàn, boãng nhieân söõng ngöôøi. Trong thuyeàn ngoài moät thieáu nieân thö sinh, khaên vuoâng, aùo xanh, tay caàm ï quaït phe phaåy, thaàn thaùi cöïc kyø tieâu saùi. Trong khoaûnh khaéc coâ gaùi ñaõ caûi nam trang, neáu nhìn thoaùng qua, hình thuø maët muõi troâng chaúng khaùc gì Tröông Thuùy Sôn. Chaøng hoûi coâ saép ñaët caùch naøo khieán cho caùc nhaø sö chuøa Thieáu Laâm töôûng laàm laø mình, thieáu nöõ chæ caûi trang, khoâng caàn traû lôøi, khieán chaøng hieåu ngay, trong khi trôøi toái, ai cuõng töôûng hai ngöôøi laø moät, thaûo naøo Tueä Phong vaø Ñoâ Ñaïi Caåm nhaát ñònh ñoå rieät cho chaøng ñaõ haï ñoäc thuû. Thieáu nöõ giô caây quaït xeáp chæ choã ñoái dieän, noùi: - Tröông nguõ hieäp, xin môøi ngoài. Naøng caàm chieác aám traø nhoû nhaén leân roùt moät ly, ñöa ñeán tröôùc maët, noùi: - Haøn daï khaùch lai traø ñöông töûu5. Trong thuyeàn khoâng coù röôïu, khoâng khoûi laøm giaûm caùi thanh höùng cuûa Tröông nguõ hieäp. Caùch naøng roùt vaø môøi traø raát möïc nho nhaõ khieán cho löûa giaän cuûa Tröông Thuùy Sôn khoâng sao phaùt ra ñöôïc, chæ ñaønh khom mình noùi: - Ña taï. Thieáu nöõ thaáy chaøng quaàn aùo öôùt ñaãm, noùi: - Trong thuyeàn coù quaàn aùo, trôøi muøa xuaân laïnh coùng, Tröông nguõ hieäp ra sau thuyeàn thay ñi. Tröông Thuùy Sôn laéc ñaàu: 5 Ñeâm laïnh khaùch ñeán ñem traø ra ñaõi thay röôïu. Ñaây laø caâu ñaàu cuûa baøi thô töù tuyeät: Haøn daï khaùch lai traø ñöông töûu, Truùc loâ thang phí hoûa sô hoàng. Taàm thöôøng nhaát daïng song tieàn nguyeät, Taøi höõu mai hoa tieän baát ñoàng. (Ñeâm laïnh traø ngon thay röôïu quí, Löûa vöøa môùi beùn nöôùc ñang soâi. Aùnh traêng tröôùc cöûa caøng ñôn leû, Hay muoán thay hoa chuoác ngaäm nguøi ) http://hello.to/kimdung 152
 7. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Khoâng caàn Noùi roài aùm vaän noäi coâng, moät luoàng hôi aám töø ñan ñieàn xoâng leân, toaøn thaân noùng böøng, nöôùc treân y phuïc daàn daàn boác hôi ñi heát. Coâ gaùi noùi: - Noäi coâng phaùi Voõ Ñöông ñöùng ñaàu voõ laâm, tieåu muoäi môøi Tröông nguõ hieäp thay aùo, quaû thöïc khoâng bieát trôøi cao ñaát daøy laø gì. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Coâ nöông ôû moân phaùi naøo, coù theå cho bieát ñöôïc chaêng? Nghe Tröông Thuùy Sôn hoûi caâu ñoù, thieáu nöõ nhìn qua song cöûa, trong ñaàu mi gôïn leân moät neùt buoàn. Tröông Thuùy Sôn thaáy thaàn saéc naøng coù ñieàu u uaát, khoâng tieän gaëng hoûi, moät luùc sau nhòn khoâng noåi, môùi noùi: - Du tam ca cuûa toâi bò keû naøo laøm haïi, mong coâ nöông cho bieát. Coâ gaùi ñaùp: - Chaúng cöù gì Ñoâ Ñaïi Caåm nhìn laàm, maø chính toâi cuõng sai noát. Toâi vaãn nghó Voõ Ñöông thaát hieäp phong tö anh saûng, coù lyù naøo laïi laø nhöõng ngöôøi thoâ loã taùo tôïn nhö theá. Tröông Thuùy Sôn thaáy naøng khoâng traû lôøi caâu hoûi cuûa mình, nhöng laïi noùi “phong tö anh saûng”, hieån nhieân ngay taän maët taùn döông phong thaùi mình, trong loøng roän raøng, hai maù noùng böøng, nhöng khoâng hieåu naøng noùi theá laø coù yù gì. Thieáu nöõ thôû daøi moät tieáng, ñoät nhieân veùn tay aùo beân traùi leân, loä ra caùnh tay traéng muoát nhö ngoïc. Tröông Thuùy Sôn voäi vaøng cuùi xuoáng, khoâng daùm nhìn. Thieáu nöõ laïi noùi: - Nguõ hieäp coù nhaän ra aùm khí naøy khoâng ? Tröông Thuùy Sôn thaáy coâ ta noùi ñeán “aùm khí”, môùi daùm ngöûng leân, thaáy treân caùnh tay beân traùi cuûa coâ gaùi coù caém ba muõi cöông tieâu nho nhoû maøu ñen, laøn da naøng traéng nhö tuyeát, choã truùng tieâu laïi ñen nhö möïc. Ba muõi tieâu ñoù ôû caùn ñeàu khaéc hình hoa mai, thaân tieâu baát quaù chæ daøi ñoä moät taác röôõi, nhöng ñaõ ngaäp vaøo thòt ñeán moät taác roài. Tröông Thuùy Sôn giaät mình kinh haõi, ñöùng ngay daäy, keâu leân: - Ñaây laø mai hoa tieâu cuûa phaùi Thieáu Laâm, sao … sao laïi maøu ñen theá naøy ? Thieán nöõ noùi: - Ñuùng theá. Chính laø mai hoa tieâu cuûa phaùi Thieáu Laâm, treân muõi tieâu coù taåm chaát ñoäc. Caùnh tay cuûa naøng traéng muoát treân coù caém ba ngoïn tieåu tieâu, döôùi aùnh neán lung linh chieáu vaøo troâng ñeïp boäi phaàn. Caûnh töôïng ñoù vöøa laøm rung ñoäng loøng ngöôøi, vöøa coù veû thaàn bí gheâ sôï, chaúng khaùc gì moät tröông Tuyeân chæ6 ai nhoû treân ñoù ba gioït möïc. 6 Giaáy laøm ôû Tuyeân chaâu laø moät loaïi danh phaåm http://hello.to/kimdung 153
 8. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Thuùy Sôn noùi: - Phaùi Thieáu Laâm laø danh moân chính phaùi, treân aùm khí khoâng ñôøi naøo laïi taåm chaát ñoäc, theá nhöng nhöõng ñoùa mai hoa tieâu naøy, tröø ñeä töû phaùi Thieáu Laâm ra, chöa nghe coù moân phaùi naøo, nhaân vaät naøo bieát duøng caû. Coâ nöông truùng tieâu ñaõ bao laâu roài ? Mau tìm caùch giaûi ñoäc gaáp. Coâ gaùi thaáy chaøng thaàn saéc toû ra heát söùc quan thieát, noùi: - Truùng tieâu cuõng ñaõ hôn hai möôi ngaøy, nhöng ñoäc tính bò toâi duøng thuoác chaën laïi, nhaát thôøi chöa lan ra ngoaøi, nhöng coù ñieàu laø ba ngoïn tieâu naøy khoâng theå nhoå ra ñöôïc, vì sôï moät khi ruùt ra, ñoäc tính seõ theo maùu maø lan ra khaép nôi. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Truùng tieâu ñaõ hai möôi ngaøy maø chöa laáy ra, e raèng … e raèng sau naøy trò laønh roài, treân da seõ coù … seõ coù seïo lôùn. Kyø thöïc chaøng ñònh noùi raèng : “e raèng ñoäc tính ôû trong cô theå quaù laâu, caùnh tay naøy phaûi pheá boû”. Coâ gaùi nöôùc maét doanh troøng, buoàn baõ noùi: - Toâi cuõng ñaõ heát söùc ñeå … hoâm qua, luùc ban chieàu tìm kieám thuoác giaûi trong ngöôøi nhöõng nhaø sö chuøa Thieáu Laâm … oâi, caùnh tay naøy chaéc hoûng maát. Noùi roài naøng töø töø boû tay aùo xuoáng. Tröông Thuùy Sôn trong ngöïc boãng thaáy noùng ran, noùi: - Aân coâ nöông, coâ coù tin töôûng ôû toâi khoâng? Taïi haï noäi löïc tuy thoâ thieån, nhöng tin raèng coù theå giuùp coâ nöông truïc ñöôïc chaát ñoäc trong caùnh tay ra. Thieáu nöõ nhoeûn moât nuï cöôøi, loä ra chuùt nuùm ñoàng tieàn treân maù, döôøng nhö trong loøng vui söôùng laém, nhöng roài laïi noùi ngay: - Tröông nguõ hieäp, trong buïng oâng coù raát nhieàu ñieàu chöa roõ, ñeå toâi noùi cho minh baïch tröôùc, mieãn cho sau khi giuùp toâi roài laïi ñaâm hoái haän. Tröông Thuùy Sôn khaúng khaùi noùi: - Trò beänh cöùu ngöôøi, laø chuyeän phaûi laøm cuûa chuùng toâi, sao laïi coøn hoái haän? Coâ gaùi noùi: - Daãu sao cuõng ñaõ giöõ ñöôïc hai möôi ngaøy roài, trong choác laùt khoâng coù gì ñaùng ngaïi. Ñeå toâi noùi oâng nghe, sau khi toâi göûi Du tam hieäp cho Long Moân tieâu cuïc, chính mình cuõng ñi theo phía sau tieâu ñoäi, treân ñöôøng quaû nhieân coù maáy keû ñònh haï thuû Du tam hieäp, nhöng ñeàu bò toâi bí maät ñaùnh baïi caû, nöïc cöôøi cho Ñoâ Ñaïi Caåm cöù nhö trong giaác mô. Tröông Thuùy Sôn chaép tay noùi: - Ñaïi aân ñaïi ñöùc cuûa coâ nöông, töû ñeä phaùi Voõ Ñöông chuùng toâi caûm kích voâ cuøng. http://hello.to/kimdung 154
 9. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Coâ gaùi laïnh luøng ñaùp: - Oâng khoâng phaûi taï ôn toâi, chæ sôï sau oâng laïi haän toâi khoâng kòp thoâi. Tröông Thuùy Sôn ngaån ngöôøi, khoâng hieåu taïi sao. Thieáu nöõ noùi tieáp: - Treân ñöôøng ñi toâi thay ñoåi nhieàu loaïi trang phuïc, coù luùc maëc nhö noâng phu, coù luùc laïi nhö nhaø buoân, ñi xa xa ôû sau tieâu ñoäi, ñaâu ngôø ñeán chaân nuùi Voõ Ñöông laïi sinh chuyeän raéc roái. Tröông Thuùy Sôn nghieán raêng noùi: - Saùu teân aùc taëc ñoù, coâ nöông coù chính maét nhìn thaáy khoâng? Chæ giaän Ñoâ Ñaïi Caåm muø muø môø môø, khoâng noùi ñöôïc lai lòch cuûa saùu teân giaëc ñoù. Coâ gaùi thôû daøi moät tieáng, noùi: - Khoâng nhöõng toâi troâng thaáy hoï, laïi coøn giao ñaáu vôùi hoï nöõa kìa. Nhöng toâi cuõng muø muø môø môø, khoâng noùi ñöôïc lai lòch boïn hoï. Naøng caàm cheùn traø leân, nhaáp moät nguïm, noùi: - Hoâm ñoù toâi thaáy saùu teân ñoù töø treân nuùi Voõ Ñöông xuoáng ñoùn, Ñoâ Ñaïi Caåm cuøng vôùi hoï chaøo hoûi, goïi laø “Voõ Ñöông luïc hieäp”, saùu ngöôøi ñoù cuõng maëc nhieân khoâng phuû nhaän. Toâi ñöùng xa xa nhìn, thaáy boïn hoï tieáp laáy coã xe lôùn chôû Du tam hieäp, nghó raèng moïi vieäc theá laø xong, neân döøng ngöïa beân ñöôøng, nhöôøng cho Ñoâ Ñaïi Caåm vaø caû ñoaøn ñi qua. Theá nhöng ngay luùc ñoù, trong buïng naåy ra moät nghi vaán lôùn: “Voõ Ñöông thaát hieäp laø huynh ñeä ñoàng moân, tình nhö coát nhuïc, Du tam hieäp bò thöông naëng, caû boïn ñaùng leõ phaûi aøo caû leân, xem xeùt thöông theá cuûa y môùi phaûi. Theá nhöng chæ coù moät ngöôøi ñeán coã xe nhìn vaøo, coøn laïi nhöõng ngöôøi kia khoâng lyù gì tôùi, traùi laïi coøn coù veû vui möøng, keâu la om soøm, giuïc xe chaïy ñi, vieäc ñoù khoâng hôïp vôùi nhaân tình”. Tröông Thuùy Sôn gaät ñaàu: - Coâ nöông tinh teá laém, nghi vaäy thaät laø ñuùng. Thieáu nöõ noùi tieáp: - Toâi caøng nghó caøng thaáy khoâng phaûi, voäi vaøng giuïc ngöïa ñuoåi theo, quaùt hoûi tính danh boïn hoï. Saùu teân ñoù nhaõn löïc cuõng khoâng keùm, vöøa gaëp maët bieát ngay toâi laø ñaøn baø. Toâi traùch hoï sao daùm maïo danh Voõ Ñöông luïc hieäp, cöôùp laáy Du tam hieäp aét coù daï baát löông. Hai beân lôøi qua tieáng laïi, toâi beøn xoâng leân ñoäng thuû. Trong saùu ngöôøi ñoù coù moät teân gaày goø, tuoåi chöøng ba möôi ra ñaáu vôùi toâi, moät teân ñaïo só ñöùng beân troâng chöøng, coøn boán teân kia ñaùnh chieác xe ñi. Teân gaày goø ñoù baûn laõnh khaù laém, ñaùnh ba möôi hieäp maø toâi khoâng thaéng noåi y, ñoät nhieân gaõ ñaïo nhaân tay traùi vung ra, toâi thaáy baû vai teâ choàn, voâ thanh voâ töùc truùng ba muõi mai hoa tieâu, tay toâi laäp töùc ngöùa ngaùy. Teân gaày goø aên noùi voâ leã, toan baét soáng toâi, toâi neùm laïi cho haén ba muõi ngaân chaâm, theá môùi thoaùt ñöôïc. http://hello.to/kimdung 155
 10. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Noùi ñeán ñaây, maù naøng hôi ñoû leân, aét laø teân gaày goø kia thaáy naøng laø moät thieáu nöõ myõ maïo coâ thaân, neân giôû gioïng hoãn haøo. Tröông Thuùy Sôn traàm ngaâm, noùi: - Mai hoa tieåu tieâu naøy duøng tay traùi neùm ö ? Sao moân haï Thieáu Laâm laïi coù ñaïo nhaân, coù leõ hoï caûi trang ñoù. Coâ gaùi mæm cöôøi: - Ñaïo só giaû laøm hoøa thöôïng thì phaûi caïo ñaàu, hoøa thöôïng giaû laøm ñaïo só thì deã hôn nhieàu, chæ caàn ñoäi muõ laø xong. Tröông Thuùy Sôn gaät ñaàu. Coâ gaùi noùi tieáp: - Toâi trong loøng thaáy coù ñieàu khoâng xong, nhöng ñòch khoâng laïi gaõ gaày goø ñoù, gaõ ñaïo nhaân xem chöøng coøn lôïi haïi hôn nhieàu, huoáng chi boïn hoï taát caû ñeán saùu ngöôøi ? Thaät khoâng coøn caùch naøo khaùc. Tröông Thuùy Sôn môû moàm ñònh noùi, nhöng coá nhòn ñöôïc. Coâ gaùi noùi: - Toâi bieát nguõ hieäp ñònh hoûi: “Sao toâi khoâng leân nuùi Voõ Ñöông noùi roõ raøng ñaàu ñuoâi moïi vieäc?” phaûi khoâng naøo? Toâi ñaâu coù leân nuùi Voõ Ñöông ñöôï c, neáu nhö töï toâi coù theå loä dieän, haø taát phaûi nhôø Ñoâ Ñaïi Caåm ñöa moùn tieâu haøng ñoù ñi. Toâi baøng hoaøng voâ keá, ñang ñi ñöôøng thì gaëp oâng noùi chuyeän vôùi boïn Ñoâ Ñaïi Caåm. Sau ñoù thaáy oâng chaïy ñi kieám Du tam hieäp, toâi nghó raèng Voõ Ñöông thaát hieäp ñaõ ñöùng ra lo vuï naøy roài, khoâng caàn phaûi toâi xen vaøo nöõa. Vôùi caùi taøi ngheä nhoû nhaët cuûa toâi, coù giuùp cuõng khoâng giuùp ñöôïc bao nhieâu. Luùc ñoù toâi lo gaáp chuyeän giaûi döôïc, neân laäp töùc theo höôùng ñoâng trôû veà, khoâng bieát Du tam hieâp veà sau ra sao nöõa ? Tröông Thuùy Sôn môùi keå laïi cho coâ gaùi nghe vieäc Du Ñaïi Nham bò ngöôøi ta haï ñoäc thuû nhö theá naøo. Thieáu nöõ thôû daøi moät tieáng, laøn mi hôi rung ñoäng, noùi: - Cuõng mong sao Du tam hieäp ngöoøi laønh ñöôïc trôøi giuùp, veà sau coù theå chöõa khoûi, neáu khoâng … neáu khoâng … Tröông Thuùy Sôn thaáy naøng gioïng thaønh khaån, trong loøng caûm kích, noùi: - Ña taï loøng toát cuûa coâ nöông. Noùi ñeán ñaây chaøng röng röng nöôùc maét. Thieáu nöõ laéc ñaàu, noùi: - Toâi veà ñeán Giang Nam, nhôø ngöôøi ta xem caùi mai hoa tieâu, coù ngöôøi nhaän ra laø ñoäc moân aùm khí cuûa phaùi Thieáu Laâm, noùi laø tröø phi coù ñöôïc giaûi döôïc cuûa chính ngöôøi phaùt xaï aùm khí ra, neáu khoâng ñoäc tính khoù maø tröø ñöôïc. Phuû Laâm An naøy ngoaøi Long Moân tieâu cuïc ra ñaâu coù ai khaùc thuoäc phaùi Thieáu Laâm? Vì theá ñang ñeâm toâi leûn vaøo tieâu cuïc, muoán böùc baùch hoï phaûi ñöa giaûi döôïc, naøo ngôø hoï ñaõ khoâng cho, coøn mai phuïc nhaân maõ, toâi vöøa vaøo ñeán cöûa ñaõ laäp töùc ra tay haï ñoäc thuû. Tröông Thuùy Sôn höø moät tieáng, traàm ngaâm ñaùp: http://hello.to/kimdung 156
 11. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Coâ noùi coâ coá yù an baøi, ñeå cho hoï töôûng laø toâi? Coâ gaùi veû maët beõn leõn, cuùi ñaàu, noùi nhoû: - Toâi thaáy nguõ hieäp ra phoá mua moät boä aùo khaên, thaáy maëc nhö theá thaät laø … thaät laø deã nhìn, neân toâi cuõng mua moät boä. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Thì ra theá. Coù ñieàu coâ vöøa ra tay ñaõ gieát maáy chuïc maïng ngöôøi, khoâng khoûi quaù ö taøn aùc, ngöôøi trong tieâu cuïc coù oaùn thuø gì vôùi coâ ñaâu. Coâ gaùi saàm maët xuoáng, cöôøi khaåy ñaùp: - Nguõ hieäp ñònh daïy doã toâi ñaáy aø? Naêm nay toâi ñaõ möôøi chín tuoåi roài, chöa töøng nghe ai daïy doã caû. Tröông nguõ hieäp ñaïi nhaân ñaïi nghóa, vaäy môøi oâng ñi veà. Thuyeàn naøy toaøn laø ngöôøi taøn aùc, ñaâu daùm mong keát giao vôùi oâng. Tröông Thuùy Sôn bò coâ ta noùi moät traän, khieán cho maët ñoû böøng, döùng baät daäy toan ra khoûi thuyeàn, nhöng laïi chôït nhôù ra ñaõ höùa giuùp coâ ta trò thöông, neân noùi: - Môøi coâ nöông veùn tay aùo leân. Ñoâi maøy ngaøi cuûa coâ gaùi hôi nhöôùng leân, noùi: - Nguõ hieäp thích maéng ngöôøi khaùc, toâi khoâng caàn oâng trò cho toâi nöõa. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Veát thöông cuûa coâ treân caùnh tay dai daúng ñaõ laâu, ñeå theâm nöõa chæ sôï … chæ sôï chaát ñoäc phaùt ra caøng theâm khoù chöõa. Coâ gaùi haäm höïc ñaùp: - Coù cheát cuõng khoâng sao,caùi ñoù cuõng laø do nguõ hieäp haïi toâi. Tröông Thuùy Sôn laáy laøm laï, noùi: - Höù, ñoù laø teân aùc taëc cuûa phaùi Thieáu Laâm b n aùm khí vaøo coâ, chöù taïi haï ñaâu coù aé lieân quan gì? Thieáu nöõ ñaùp: - Neáu nhö toâi khoâng boân ba nghìn daëm hoä toáng Du tam sö ca cuûa nguõ hieäp leân nuùi Voõ Ñöông thì lieäu toâi coù gaëp saùu teân aùc taëc ñoù khoâng? Saùu teân ñoù cöôùp Du tam ca cuûa oâng, neáu toâi cöù soõng tay ñöùng ngoaøi nhìn, tay toâi coù truùng tieâu khoâng? Neáu nhö nguõ hieäp tôùi nhanh moät böôùc, giuùp toâi moät tay, lieäu toâi coù truùng tieâu khoâng? Tröø hai caâu cuoái coù veû cöôõng töø ñoaït lyù, nhöõng caâu khaùc nghe cuõng hôïp tình. Tröông Thuùy Sôn chaép tay ñaùp: - Ñuùng theá, taïi haï giuùp coâ nöông trò thöông, chæ môùi baùo laïi moät chuùt aân ñöùc cuûa coâ thoâi. Coâ gaùi nghieâng ñaàu noùi: - Theá nguõ hieäp ñaõ nhaän mình sai chöa? http://hello.to/kimdung 157
 12. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Thuùy Sôn hoûi laïi: - Taïi haï nhaän sai caùi gì? Thieáu nöõ ñaùp: - Nguõ hieäp noùi toâi ñoäc aùc, caâu noùi ñoù sai ñoù. Boïn hoøa thöôïng chuøa Thieáu Laâm, Ñoâ Ñaïi Caåm vaø ngöôøi trong Long Moân tieâu cuïc ñeàu ñaùng gieát caû. Tröông Thuùy Sôn laéc ñaàu: - Tuy coâ nöông truùng ñoäc ôû caùnh tay, nhöng cuõng vaãn coøn coù theå cöùu chöõa. Tam sö ca cuûa toâi thaân thuï troïng thöông, nhöng cuõng chöa cheát, maø duø khoâng trò ñöôïc chaêng nöõa, mình cuõng chæ ñi kieám keû gaây ra toäi aùc, chöù gieát maáy chuïc maïng ngöôøi, ñieàu ñoù khoâng hôïp lyù chuùt naøo. Coâ gaùi nhöôùng ñoâi loâng maøy ñeïp leân, hoûi: - Theá ra nguõ hieäp noùi toâi gieát laàm ngöôøi ö? Theá ngöôøi phaùt xaï mai hoa tieâu ñaû thöông toâi khoâng phaûi ngöôøi cuûa phaùi Thieáu Laâm ö? Long Moân tieâu cuïc khoâng phaûi thuoäc phaùi Thieáu Laâm ö? Tröông Thuùy Sôn noùi: - Moân ñoà cuûa phaùi Thieáu Laâm ôû khaép moïi nôi, coù haøng nghìn haøng vaïn, tay coâ nöông truùng ba muõi tieâu, khoâng leõ gieát heát moân haï ñeä töû cuûa chuøa Thieáu Laâm sao? Coâ gaùi caõi khoâng laïi, baát thaàn giô baøn tay phaûi, ñaäp xuoáng caùnh tay traùi, ñaùnh ngay vaøo nôi ba muõi tieâu. Caùi voã ñoù khieán cho ba ngoïn tieâu ngaäp saâu vaøo thòt, thöông theá caøng naëng theâm. Tröông Thuùy Sôn khoâng ngôø taâm tính coâ ta laïi quaùi dò ñeán theá, moät lôøi khoâng hôïp, laäp töùc duøng troïng thuû taøn haïi thaân theå chính mình. Coâ ta ñoái vôùi mình coøn nhö theá, vieäc ra tay gieát ngöôøi khaùc cuõng ñaâu laï luøng gì. Chaøng toan ngaên laïi nhöng khoâng kòp nöõa, voäi noùi: - Coâ … coâ sao töï laøm khoå mình nhö theá? Chæ thaáy tay aùo coâ ta maùu baàm thaám ra, Tröông Thuùy Sôn bieát raèng tieâu thöông trôû neân traàm troïng, noäi löïc coâ ta khoâng ñuû söùc ngaên trôû maùu ñoäc chaïy leân, neáu khoâng cöùu ngay, laäp töùc nguy ñeán tính meänh. Chaøng ñöa tay traùi ra naém laáy tay traùi coâ, tay phaûi veùn tay aùo coâ gaùi leân. Boãng nghe ñaèng sau coù ngöôøi quaùt: - Cuoàng ñoà khoâng ñöôïc voâ leã. Nghe vuø moät tieáng, ngöôøi ñoù ñaõ vung ñao cheùm xuoáng löng chaøng. Tröông Thuùy Sôn bieát raèng ngöôøi laùi thuyeàn ra tay nhöng söï tình khaån caáp, khoâng theå giaûi thích, neân ñaù ngöôïc laïi sau, ñaù y vaêng ra ngoaøi. Coâ gaùi laïi noùi: http://hello.to/kimdung 158
 13. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Toâi khoâng caàn nguõ hieäp cöùu, toâi töï mình muoán cheát, ñaâu coù lieân quan gì ñeán oâng? Noùi roài nghe chaùt moät tieáng, ñaõ thaúng tay taùt Tröông Thuùy Sôn moät caùi. Coâ ta ra tay thaät nhanh, chaøng khoâng phoøng bò, voäi vaøng boû tay coâ ta ra. Coâ gaùi maët saàm xuoáng, noùi: - Oâng ñi leân bôø ñi, toâi noùi laàn nöõa laø toâi khoâng muoán thaáy oâng nöõa. Tröông Thuùy Sôn bò coâ ta ñaùnh moät caùi khieán cho chaøng vöøa theïn, vöøa töùc, noùi: - Ñöôïc roài, toâi chöa bao giôø gaëp moät coâ gaùi voâ leã nhö coâ. Noùi roài quay mình ñi ra ñaàu thuyeàn. Thieáu nöõ cöôøi khaåy noùi: - Oâng chöa thaáy, thì hoâm nay ñöôïc thaáy ñoù. Tröông Thuùy Sôn caàm moät mieáng vaùn leân, ñònh vöùt xuoáng soâng, laøm baøn ñaïp ñeå leân bôø, nhöng chôït nghó laïi: - Neáu ta boû ñi, theå naøo tính meänh coâ ta cuõng khoâng coøn. Chaøng coá daèn côn giaän, ñi vaøo trong khoang, noùi: - Coâ ñaùnh toâi moät caùi, toâi khoâng theøm chaáp caùi caùch noùi naêng khoâng ñaâu vaøo ñaâu cuûa coâ, mau veùn tay aùo leân, coâ coù muoán soáng hay khoâng naøo? Coâ gaùi giaän döõ ñaùp: - Toâi muoán soáng hay muoán cheát, coù lieân quan gì ñeán oâng ñaâu? Tröông Thuùy Sôn noùi: - Coâ boân ba nghìn daëm ñöa tam ca cuûa toâi ñi, ôn ñoù khoâng theå khoâng baùo ñaùp. Coâ gaùi cöôøi khaåy: - Hay nhæ, hoùa ra oâng chæ muoán thay maët tam ca cuûa oâng ñeå traû nôï ñaáy thoâi. Neáu toâi khoâng hoä toáng tam ca cuûa oâng, toâi bò thöông coù naëng hôn nöõa, oâng thaáy cheát cuõng maëc keä phaûi khoâng? Tröông Thuùy Sôn söïng ngöôøi, noùi: - Chöa haún nhö vaäy. Boãng thaáy coâ gaùi co ro, thaân mình hôi run, haún laø ñoäc tính ñang xoâng leân, chaøng voäi noùi: - Mau veùn tay aùo leân, boä coâ muoán ñem tính meänh cuûa mình laøm troø ñuøa sao. Coâ gaùi nghieán raêng: - Oâng khoâng nhaän sai, toâi khoâng chòu cho oâng cöùu. Göông maët coâ voán dó traéng treûo, luùc naøy vöøa giaän vöøa sôï, laïi caøng theâm ñaùng thöông. Tröông Thuùy Sôn thôû daøi, ñaùp: - Ñöôïc roài, cöù coi nhö toâi noùi sai, coâ gieát ngöôøi khoâng sai chuùt naøo. Coâ gaùi noùi: http://hello.to/kimdung 159
 14. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Theá chöa ñöôïc, sai laø sai, sao laïi caùi gì coi nhö hay khoâng coi nhö. Taïi sao oâng thôû daøi roài môùi nhaän sai, roõ raøng khoâng phaûi thaønh taâm thaønh yù roài. Tröông Thuùy Sôn thaáy vieäc cöùu ngöôøi laø caáp baùch, khoâng phaûi luùc hôn thua ñoâi co vôùi coâ ta, lôùn tieáng noùi: - Hoaøng thieân ôû treân, giang thaàn ôû döôùi, toâi laø Tröông Thuùy Sôn hoâm nay thaønh taâm thaønh yù, nhaän laø ñaõ khoâng phaûi vôùi Aân … Aân … Noùi ñeán ñaây chaøng ngöøng laïi, coâ gaùi noùi: - Aân Toá Toá. Tröông Thuùy Sôn noùi tieáp: - ÔØ, nhaän ñaõ khoâng phaûi vôùi Aân Toá Toá coâ nöông. AÂn Toá Toá möøng laém, nhoeûn moät nuï cöôøi, nhöng chaân boãng nhuyeãn ra, ngoài phòch xuoáng gheá. Tröông Thuùy Sôn voäi moùc bình thuoác trong boïc, laáy ra moät vieân Thieân Taâm Giaûi Ñoäc Ñôn ñöa cho coâ uoáng. Chaøng cuoän tay aùo leân, thaáy moät nöûa caùnh tay coâ ta ñaõ tím baàm, haéc khí chaïy leân thaät nhanh. Tröông Thuùy Sôn ñöa tay traùi ra naém caùnh tay treân, hoûi: - Coâ thaáy theá naøo? AÂn Toá Toá noùi: - Ngöïc thaáy khoù thôû laém. Ai baûo nguõ hieäp khoâng nhaän sai sôùm hôn? Neáu toâi coù cheát, ñeàu do oâng haïi toâi ñoù. Trong tình caûnh naøy, Tröông Thuùy Sôn chæ coùn coù nöôùc dòu gioïng an uûi coâ ta: - Ñöøng göôïng laïi, coâ cöù ñeå yeân, toaøn thaân loûng ra, ñöøng vaän khí moät chuùt naøo, cöù töôûng nhö ñang nguû vaäy. AÂn Toá Toá löôøm chaøng: - Thì cöù coi nhö toâi cheát roài ñi. Tröông Thuùy Sôn nghó thaàm: “Ñeán nöôùc naøy maø coâ aû naøy coøn ngang ngöôïc ñieâu aùc nhö theá, sau naøy khoâng bieát ai laøm choàng coâ seõ khoå caû ñôøi”. Nghó ñeán ñoù, chaøng boãng thaáy trong loøng rung ñoäng, maët noùng böøng, sôï raèng AÂn Toá Toá bieát ñöôïc yù nghó cuûa mình, neân lieác troäm coâ ta moät caùi. Chæ thaáy naøng hai maù ñoû böøng, ñaày veû theïn thuøng, khoâng bieát naøng ñang nghó chuyeän gì. Hai ngöôøi aùnh maét gaëp nhau, khoâng heïn maø cuøng quay ñaàu sang höôùng khaùc. AÂn Toá Toá boãng haï gioïng noùi nhoû: - Tröông nguõ ca, em noùi khoâng bieát khinh troïng, laïi ra tay ñaùnh anh, anh … ñöøng giaän em nheù. Tröông Thuùy Sôn thaáy coâ baát ngôø ñoåi gioïng, töø Tröông nguõ hieäp ñoåi sang thaønh Tröông nguõ ca, tim boãng ñaäp thình thòch, voäi vaøng hít moät hôi daøi, thu nhieáp taâm thaàn, http://hello.to/kimdung 160
 15. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính moät luoàng hôi aám töø ñan ñieàn daâng leân, kình ñaïo daãn vaøo hai caùnh tay, naém chaët laáy hai beân treân döôùi veát thöông. Moät laùt sau, treân ñænh ñaàu Tröông Thuùy Sôn toûa ra moät laøn hôi traéng, ñuû bieát chaøng ñaõ söû duïng toaøn löïc, hôi moà hoâi boác leân. AÂn Toá Toá trong loøng caûm kích, bieát laø ñaây laø luùc khaån yeáu quan ñaàu trong vieäc trò ñoäc, sôï laøm phaân taâm, neân nhaém maét khoâng daùm noùi chuyeän vôùi chaøng nöõa. Boång nghe buïp moät tieáng, moät chieác mai hoa tieâu ñaõ töø ï caùnh tay baén ra, vaêng xa caû tröôïng, tieáp theo moät voøi maùu ñen töø veát thöông phun ra, daàn daàn bieán thaønh maøu ñoû. Sau ñoù chieác tieâu thöù hai cuõng bò noäi löïc cuûa Tröông Thuùy Sôn ñaåy ra ngoaøi. Ngay luùc ñoù, boãng nghe treân maët soâng coù ngöôøi cao gioïng noùi lôùn: - Aân coâ nöông coù ôû ñoù khoâng? Chu Töôùc Ñaøn ñaøn chuû xin tham kieán. Tröông Thuùy Sôn hôi laáy laøm laï, nhöng ñang luùc vaän löïc gaáp gaùp, neân khoâng ñeå yù. Ngöôøi ñoù laïi goïi laàn nöõa, roài nghe gaõ laùi thuyeàn keâu leân: - ÔÛ ñaây coù moät teân aùc nhaân, muoán haïi Aân coâ nöông, Thöôøng ñaøn chuû mau ñeán cöùu. Ngöôøi treân chieác thuyeàn kia quaùt leân: - Aùc taëc khoâng ñöôïc voâ leã, ngöôi chæ caàn ñuïng ñeán moät chieác loâng maêng cuûa Aân coâ nöông, thì ngöôi seõ bò laêng trì haøng nghìn vaïn nhaùt. Ngöôøi ñoù tieáng nhö chuoâng ñoàng, treân maët soâng keâu la vang doäi, thaät laø uy maõnh. AÂn Toá Toá môû maét ra, nhìn Tröông Thuùy Sôn mæm cöôøi, nhö muoán xin loãi söï hieåu laàm naøy. Chieác tieâu thöù ba bò naøng ñaùnh xuoáng, ñaâm vaøo thòt raát saâu, Tröông Thuùy Sôn lieân tieáp vaän ba laàn löïc ñaïo, nhöng vaãn khoâng baén ñöôïc ra ngoaøi. Boãng nghe tieáng giaàm cheøo thaät gaáp, chieác thuyeàn kia ñaõ ñeán thaät gaàn, Tröông Thuùy Sôn thaáy thuyeàn chao ñi moät caùi, coù ngöôøi ñaõ nhaûy qua, nhöng chaøng coøn ñang baän duøng söùc neân khoâng lyù tôùi. Ngöôøi kia vöøa vaøo ñeán khoang thuyeàn, thaáy Tröông Thuùy Sôn hai tay naém chaët caùnh tay AÂn Toá Toá, ñaâu coù ngôø chaøng ñang vaän coâng lieäu thöông, trong côn giaän döõ, ñaùnh ngay moät chöôûng vaøo haäu taâm Tröông Thuùy Sôn, ñoàng thôøi quaùt leân: - Aùc taëc coøn chöa buoâng tay ra ö? Tröông Thuùy Sôn khoâng caùch gì giô tay ra ñôõ, hít moät hôi, giô löng chòu cho y ñaùnh moät chöôûng. Chæ nghe buøng moät tieáng, luoàng löïc ñaïo ñoù thaät maïnh, giaùng moät caùch ñích ñaùng ngay giöõa löng chaøng. Tröông Thuùy Sôn ñaõ thaâm ñaéc tinh yeáu cuûa noäi coâng phaùi Voõ Ñöông, toaøn thaân khoâng ñoäng, möôïn löïc cheá ngöï löïc, daãn luoàng löïc ñaïo traàm troïng ñoù vaøo gan baøn tay, chæ nghe boùc moät tieáng nhoû, muõi mai hoa tieâu töø caùnh tay http://hello.to/kimdung 161
 16. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính AÂn Toá Toá baén voït ra, caém luoân vaøo vaùn, nhöng vaãn coøn dö löïc neân lay ñoäng khoâng ngöøng. Ngöôøi phaùt chöôûng vöøa ñaùnh xong moät caùi, chöôûng thöù hai laäp töùc theo ra, troâng thaáy tình caûnh ñoù, ñeä nhò chöôûng môùi ra giöõa chöøng, voäi vaøng ghìm laïi, keâu leân: - AÂn coâ nöông, coâ … coâ khoâng bò thöông ñaáy chöù? Nhöng thaáy töø treân caùnh tay maùu ñoäc phun ra, ngöôøi ñoù voán laø ñaïi haønh gia treân choán giang hoà, bieát raèng mình ñaùnh laàm ngöôøi roài, trong loøng caûm thaáy khoâng an, nghó thaàm chöôûng cuûa mình coù söùc vôõ bia tan ñaù, xem ra noäi taïng Tröông Thuùy Sôn ñaõ bò chaán thöông caû, e raèng sinh meänh cuõng khoù toaøn, voäi vaøng laáy thöông döôïc töø trong boïc ra, ñöa cho Tröông Thuùy Sôn uoáng. Tröông Thuùy Sôn laéc ñaàu, thaáy maùu töø caùnh tay AÂn Toá Toá chaûy ra ñaõ thaønh maøu ñoû töôi, neân boû tay ra, quay ñaàu laïi, cöôøi ñaùp: - Chöôûng cuûa caùc haï löïc ñaïo khoâng phaûi ít. Ngöôøi kia giaät mình kinh haõi, nghó thaàm chöôûng cuûa y ñaõ ñaùnh cheát khoâng bieát bao nhieâu nhaân vaät thaønh danh, voõ laâm haûo thuû, sao thanh nieân naøy khoâng traùnh neù chòu moät chöôûng, maø coi nhö khoâng, noùi: - Ngöôi … ngöôi.. Roài y nhìn maët ñeå bieän saéc vaø ñöa tay ra xem maïch. Tröông Thuùy Sôn nghó thaàm: “Ñeå ñuøa y cho bieát”. Chaøng aùm vaän noäi kình, phuùc moâ naâng leân, trong giaây laùt taâm taïng ngöøng ñaäp. Ngöôøi kia ñöa tay caàm coå tay chaøng, thaáy maïch ñaõ tuyeät, caøng theâm sôï haõi. Tröông Thuùy Sôn tieáp laáy taám khaên tay AÂn Toá Toá trao cho, giuùp naøng buoäc veát thöông, noùi: - Ñoäc chaát ñaõ theo maùu maø chaûy ra roài, coâ nöông chæ caàn uoáng nhöõng loaïi thuoác giaûi ñoäc thöôøng cuõng ñuû khoâng sao. AÂn Toá Toá noùi: - Ña taï. Naøng quay qua, maët saàm xuoáng, noùi: - Thöôøng ñaøn chuû khoâng ñöôïc voâ leã, ñaây laø Tröông nguõ hieäp cuûa phaùi Voõ Ñöông. Ngöôøi kia luøi laïi moät böôùc, cung thaân thi leã, noùi: - Thì ra laø Tröông nguõ hieäp trong Voõ Ñöông thaát hieäp, thaûo naøo noäi coâng thaâm haäu ñeán theá, tieåu nhaân Thöôøng Kim Baèng maïo phaïm ñaõ nhieàu, xin ñöøng traùch cöù. Tröông Thuùy Sôn thaáy ngöôøi ñoù chöøng naêm chuïc tuoåi, maët maøy gaân guoác, caùnh tay baép thòt cuoàn cuoän töøng muùi, chaøng voäi ñöùng leân ñaùp leã. Thöôøng Kim Baèng chaøo hoûi http://hello.to/kimdung 162
 17. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Thuùy Sôn xong, laäp töùc cung kính quay sang AÂn Toá Toá thi leã, naøng chæ laëng leõ gaät ñaàu. Tröông Thuùy Sôn hôi laáy laøm laï, nghe Thöôøng Kim Baèng noùi: - Baïch ñaøn chuû cuûa Huyeàn Voõ Ñaøn ñaõ öôùc heïn vôùi caùc nhaân vaät cuûa phaùi Haûi Sa, bang Cöï Kình vaø moân phaùi Thaàn Quyeàn, saùng sôùm mai taïi ñaûo Vöông Baøn Sôn ôû cöûa soâng Tieàn Ñöôøng ñeå döông ñao laäp uy. Coâ nöông neáu khoâng ñöôïc khoûe, ñeå tieåu nhaân hoä toáng coâ nöông veà phuû Laâm An. Vieäc treân ñaûo Vöông Baøn Sôn, ñeå moät mình Baïch ñaøn chuû lo cuõng ñuû laém roài. AÂn Toá Toá höø moät tieáng, noùi: - Phaùi Haûi Sa, bang Cöï Kình vaø moân phaùi Thaàn Quyeàn, theá … theá chöôûng moân nhaân cuûa Thaàn Quyeàn laø Quaù Tam Quyeàn coù ñeán khoâng? Thöôøng Kim Baèng ñaùp: - Nghe noùi laø y töï daãn möôøi hai ñeä töû gioûi ñeán Vöông Baøn Sôn ñaûo phoù hoäi. AÂn Toá Toá cöôøi khaåy: - Quaù Tam Quyeàn teân tuoåi tuy lôùn, nhöng chòu khoâng noåi moät caùi ñaùnh cuûa Baïch ñaøn chuû, ngoaøi ra coøn coù haûo thuû naøo khaùc khoâng? Thöôøng Kim Baèng ngaäp ngöøng giaây laùt roài ñaùp: - Nghe noùi phaùi Coân Loân coù hai kieám khaùch treû tuoåi cuõng ñeán phoù hoäi, noùi muoán ñöôïc xem Ñoà … Ñoà … Noùi ñeán ñaây y lieác troäm Tröông Thuùy Sôn moät caùi, roài khoâng noùi tieáp nöõa. AÂn Toá Toá laïnh luøng noùi: - Boïn hoï cuõng muoán ñeán xem ñao Ñoà Long ö? Chæ sôï hoï thaáy roài laïi noåi loøng … Tröông Thuùy Sôn nghe thaáy ba tieáng “ñao Ñoà Long”, boãng giaät mình, laïi thaáy AÂn Toá Toá noùi tieáp: - Höø, ngöôøi cuûa phaùi Coân Loân thì khoâng theå coi thöôøng ñöôïc. Veát thöông nhoû treân caùnh tay toâi khoâng coù gì ñaùng ngaïi, ñaõ nhö theá, boïn mình phaûi ñeán xem troø vui naøy, khoâng chöøng cuõng giuùp Baïch ñaøn chuû ñöôïc moät tay. Naøng quay sang noùi vôùi Tröông Thuùy Sôn: - Tröông nguõ hieäp, thoâi mình töø bieät nhau nôi ñaây, toâi ñi thuyeàn cuûa Thöôøng ñaøn chuû, coøn nguõ hieäp ngoài thuyeàn cuûa toâi veà phuû Laâm An. Phaùi Voõ Ñöông khoâng neân dính vaøo chuyeän naøy. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Tam sö ca cuûa toâi bò thöông, hình nhö coù lieân quan ñeán ñao Ñoà Long. Vieäc ñoù nhö theá naøo, AÂn coâ nöông laøm ôn cho toâi bieát ñöôïc khoâng? AÂn Toá Toá noùi: http://hello.to/kimdung 163
 18. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Nhöõng chuyeän teá vi khuùc chieát beân trong chuyeän naøy, toâi cuõng khoâng bieát roõ laém, ñeå sau naøy hoûi chính Tam sö ca cuûa oâng coù leõ hay hôn. Tröông Thuùy Sôn thaáy naøng khoâng muoán traû lôøi, bieát raèng coù gaëng hoûi theâm cuõng voâ ích, nghó thaàm: “Keû laøm haïi Tam sö ca coát chæ muoán kieám thanh ñao Ñoà Long. Thöôøng ñaøn chuû noùi raèng hoï seõ döông ñao laäp uy taïi ñaûo Vöông Baøn Sôn, döôøng nhö thanh ñao naøy ñang ôû trong tay boïn hoï. Nhöõng teân aùc taëc ñoù nghe tieáng theå naøo cuõng ñeán”. Chaøng beøn noùi: - Teân ñaïo só phaùt xaï ba muõi mai hoa tieâu kia, coâ lieäu xem haén coù ñeán Vöông Baøn Sôn ñaûo khoâng? AÂn Toá Toá nheách meùp cöôøi, khoâng traû lôøi caâu hoûi cuûa chaøng, noùi: - Nguõ hieäp cuõng ñònh ñi xem troø vui naøy chaêng, theá thì caû boïn mình cuøng ñi vaäy. Naøng quay sang noùi vôùi Thöôøng Kim Baèng: - Thöôøng ñaøn chuû, xin thuyeàn cuûa oâng ñi tröôùc daãn ñöôøng. Thöôøng Kim Baèng ñaùp: - Vaâng. Noùi roài khom löng ñi ra khoûi khoang thuyeàn, cung kính chaúng khaùc gì ñaày tôù ñoái vôùi chuû nhaân. AÂn Toá Toá chæ gaät ñaàu. Tröông Thuùy Sôn kính troïng voõ coâng cuûa y khoâng phaûi taàm thöôøng neân ñöùng daäy tieãn ra ñeán cöûa khoang. AÂn Toá Toá thaáy tröôøng baøo cuûa chaøng sau löng bò Thöôøng Kim Baèng ñaùnh raùch moät maûng lôùn, ñôïi khi Tröông Thuùy Sôn quay laïi môùi noùi: - Nguõ hieäp côûi aùo ra, ñeå toâi vaù laïi cho. Tröông Thuùy Sôn ñaùp: - Chaúng sao ñaâu. AÂn Toá Toá noùi: - Nguõ hieäp hieàm toâi chaân tay vuïng veà phaûi khoâng? Tröông Thuùy Sôn ñaùp: - Ñaâu daùm. Noùi roài chaøng laëng thinh, nghó ñeán coâ ta chæ moät buoåi toái gieát cheát maáy chuïc maïng ngöôøi cuûa Long Moân tieâu cuïc. Nhöõng keû ñaïi aùc ñoù, ñaùng ra chaøng phaûi ra tay tru dieät ï môùi phaûi, naøo ngôø giôø naøy khoâng nhöõng cuøng naøng ñi chung thuyeàn, laïi coøn giuùp coâ ta tröø tieâu khu ñoäc. Vaãn bieát raèng chaøng laøm theá chæ ñeå baùo ñeàn caùi ôn hoä toáng sö huynh, nhöng daãu sao cuõng laø thieän aùc baát minh, vieäc ôû treân ñaûo Vöông Baøn Sôn xong roài, mình seõ cuøng naøng chia tay, sau naøy seõ khoâng bao giôø gaëp laïi coâ ta nöõa. AÂn Toá Toá thaáy maët chaøng coù veû khoâng vui, ñaõ ñoaùn ñöôïc taâm söï neân laïnh luøng noùi: http://hello.to/kimdung 164
 19. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Chaúng cöù Ñoâ Ñaïi Caåm vaø Chuùc, Söû hai tieâu ñaàu, toaøn gia Long Moân tieâu cuïc vaø hai nhaø sö chuøa Thieáu Laâm, ngay ñeán hoøa thöôïng Tueä Phong, cuõng do toâi gieát ñoù. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Toâi cuõng ñaõ sôùm nghi laø coâ roài, chæ khoâng bieát coâ laøm caùch naøo thoâi. AÂn Toá Toá noùi: - Coù gì laï ñaâu. Toâi naèm phuïc ôû döôùi nöôùc, beân bôø hoà nghe hai beân ñoái ñaùp. Gaõ Tueä Phong boãng ñaâu phaùt giaùc hai ngöôøi töôùng maïo khoâng ñoàng, ñang ñònh noùi ra, toâi voäi vaøng baén ngaân chaâm vaøo trong moàm y, nguõ hieäp ñi kieám toâi treân ñöôøng, beân goác caây hay trong buïi coû thì ñôøi naøo tìm cho ra. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Thaûo naøo phaùi Thieáu Laâm cöù nhaát ñònh cho laø toâi ñaõ haï ñoäc thuû. AÂn coâ nöông, coâ quaû thöïc thaät thoâng minh, thaät thuû ñoaïn. Maáy caâu noùi ñoù cuûa chaøng chöùa ñaày töùc toái, AÂn Toá Toá laøm nhö khoâng bieát, giaû vôø ñöùng daäy, cöôøi noùi: - Khoâng daùm, Tröông nguõ hieäp quaù khen. Ñeán luùc naøy Tröông Thuùy Sôn giaän khoâng coøn chòu noåi, saüng gioïng: - Hoï Tröông naøy vôùi coâ khoâng thuø khoâng oaùn, sao coâ laïi phaûi coá coâng haõm haïi toâi nhö vaäy? AÂn Toá Toá mæm cöôøi: - Toâi ñaâu phaûi muoán haõm haïi nguõ hieäp ñaâu. Chæ vì Thieáu Laâm, Voõ Ñöông ñöôïc coi laø hai ñaïi toâng phaùi cuûa voõ laâm, toâi muoán hai beân ñaùnh nhau thöû, ñeå xem beân naøo maïnh, beân naøo yeáu. Tröông Thuùy Sôn haõi sôï, löûa giaän trong loøng xem chöøng taét ngoùm, nhöng laïi caøng thaáy ñaùng gôøm, nghó thaàm: “Hoùa ra coâ ta coøn coù moät ñaïi gian möu, ñaâu phaûi chæ haõm haïi mình ta khoâng thoâi. Neáu phaùi Voõ Ñöông ta vaø phaùi Thieáu Laâm hai beân ñaùnh laãn nhau, theá aét löôõng baïi caâu thöông, thaønh moät côn haïo kieáp trong voõ laâm”. AÂn Toá Toá laáy chieác quaït ra phe phaåy, laøm nhö khoâng coù chuyeän gì, noùi: - Tröông nguõ hieäp, nguõ hieäp coù theå cho toâi ñöôïc môû maét, thöôûng thöùc thö hoïa treân chieác quaït cuûa oâng khoâng? Tröông Thuùy Sôn chöa kòp traû lôøi, boãng nghe moät ngöôøi naøo ñoù treân chieác thuyeàn cuûa Thöôøng Kim Baèng lôùn tieáng noùi: - Coù phaûi thuyeàn cuûa bang Cöï Kình ñaáy khoâng? Vò naøo ôû treân thuyeàn theá? Beân caùnh phaûi cuûa maët soâng laïi coù ngöôøi keâu leân: - Ñaây laø thieáu bang chuû cuûa Cöï Kình bang ñeán ñaûo Vöông Baøn Sôn phoù hoäi. Ngöôøi treân thuyeàn cuûa Thöôøng Kim Baèng laïi noùi lôùn: http://hello.to/kimdung 165
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2