Arrays

Xem 1-20 trên 1042 kết quả Arrays
 • Trong bài Template chúng ta đã biết được một số mô hình để xây dựng các hệ thống ISA Server, tuy nhiên trên thực tế các mô hình này vẫn tồn tại những hạn chế, giả sử trong hệ thống chúng ta có một máy ISA Server nào đó gặp sự cố sẽ đồng nghĩa với toàn bộ hệ thống mạng bị tê liệt. Chính vì thế Microsoft đã đưa ra một giải pháp khác cho khách hàng là ISA Array bao gồm nhiều máy ISA Server và ISA Storage vậy điểm lợi của ISA Array là gì: -...

  pdf8p thanhtung_hk 05-11-2010 187 95   Download

 • It is my great pleasure to be an editor for InTech Open Access publisher, one of the most successful Open Access book publishersin the fields of science, technology and medicine. Sensor arrays are used to overcome the limits of simple and/or individual conventional sensors. Obviously, it is more complicated to deal with some issues related to sensor arrays, e.g. signal processing, than the conventional sensors. Some of the issues are addressed in this book, with emphasis on signal...

  pdf142p namde04 03-05-2013 53 10   Download

 • Kết hợp nhiều anten đơn lẻ thành một hệ thống bức xạ. Mục đích của việc này nhằm cải thiện đồ thị bức xạ, tăng độ định hướng. Trong chương này sẽ trình bày những nội dung và hình ảnh chi tiết về hệ thống bức xạ (Array Antennas), mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt chi tiết.

  pdf50p kiepnaybinhyen_02 24-12-2015 52 9   Download

 • Bài giảng Nhập môn Lập trình: Phần 4 - Mảng - Array sau đây sẽ trang bị cho các bạn một số kiến thức về tính chất mảng - Array; khai báo mảng trong C; truy xuất các thành phần; truyền tham số kiểu mảng cho hàm; một số thao tác cơ sở; mảng nhiều chiều.

  ppt30p cocacola_09 26-11-2015 41 8   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Kỹ thuật phân tích Protein theo phương pháp Protein Array" để nắm bắt được những nội dung về Protein Array Technology, đặc điểm Protein và hệ thống biểu hiện, phân tích so sánh Protein và định lượng, kỹ thuật Protein Array,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf85p nganga_09 26-10-2015 30 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'module 4 arrays, strings, and pointers', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf42p ntgioi120406 30-11-2009 72 5   Download

 • An array is a series of elements of the same type placed in contiguous memory locations that can be individually referenced by adding an index to a unique identifier. That means that, for example, we can store 5 values of type int in an array without having to declare 5 different variables, each one with a different identifier.

  ppt85p sakuraphuong 04-06-2013 39 5   Download

 • Array: Structures of related data items. Static entity (same size throughout program). Consecutive group of memory locations. Same name and type (int, char, etc.). To refer to an element: Specify array name and position number (index). Format: arrayname[ position number ]. First element at position 0.

  pdf33p vanlektmt 09-09-2010 64 4   Download

 • Bài giảng Mảng - Array nêu lên một số tính chất, khai báo mảng trong C, truy xuất các thành phần, truyền tham số kiểu mảng cho hàm, một số thao tác cơ sở, mảng nhiều chiều trong mảng - Array. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  ppt30p cocacola_06 04-11-2015 30 4   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 5.12 Exporting the Results of a Query to an Array Problem You need to export the results of a query to an array in a manner similar to the GetRows( ) method of the ADO Recordset. Solution Write a routine to mimic the functionality of the ADO Recordset's GetRows( ) method.

  pdf5p luvpro 04-08-2010 59 3   Download

 • Sử dụng Array đối số Giả sử bạn muốn viết một phương pháp để xác định giá trị tối thiểu trong một tập hợp các thông số. Một cách sẽ được sử dụng một mảng. Ví dụ, để tìm giá trị nhỏ nhất của một số int

  pdf9p golly_tit 11-08-2010 53 3   Download

 • Redundant Arrays of Inexpensive Disks Technology (RAID)

  ppt12p trinh02 28-01-2013 27 3   Download

 •  Increasing the associativity of a cache reduces both the miss rate and the power consumption. It also makes LRU replacement more difficult to implement. We present a simple systolic array that can be used to implement LRU replacement in arbitrarily associative caches.

  pdf3p alehaphoho 22-06-2015 13 3   Download

 • một Array là gì? Mảng là một dãy có thứ tự của các nguyên tố. Tất cả các yếu tố trong một mảng có cùng loại (không giống như các trường trong một cấu trúc hoặc lớp, mà có thể có các loại khác nhau).

  pdf6p golly_tit 11-08-2010 50 2   Download

 • If fewer values than size supplied Fills from beginning Fills "rest" with zero of array base type If array-size is left out Declares array with size required based on number of initialization values.

  ppt49p sakuraphuong 29-05-2013 26 2   Download

 • The development of ultrasonic volumetric imaging is closely linked to the development of systems that are able to operate bidimensional array transducers. These arrays are useful for ultrasonic volumetric imaging, because they produce steered and focused beams throughout a volume of interest.

  pdf21p thaodien102 06-11-2015 10 2   Download

 • Chương 4 cung cấp những kiến thức về arrays. Nội dung chính trong chương này gồm có: Arrays, declaring arrays, examples using arrays, passing arrays to functions, sorting arrays, searching arrays: linear search and binary search, multiple-subscripted arrays.

  pdf33p tangtuy14 03-06-2016 15 2   Download

 • ICT 5 Web Development - Chapter 4: Working with Arrays Benefits of arrays, Sequential arrays, sequential arrays, Multidimensional lists, What is an Array? Creating Associative Arrays, Using foreach with associative arrays.

  pdf16p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 14 2   Download

 • An array is a systematic arrangement of objects, usually in rows and columns. Specifically, it may refer to:Generally, a collection of data items that can be selected by indices computed at run-time, including: Array data structure, an arrangement of items at equally spaced addresses in computer memory

  ppt45p trada85 20-01-2013 17 1   Download

 • This contribution attempts a conceptual and practical introduction into the principles of wiring or constructing special machines for language processing tasks instead of programming a universal machine. C o n s t r u c t i o n w o u l d in principle provide higher descriptive adequacy in comp u t a t i o n a l l y based linguistics. After all, our heads do not apply programs on stored symbol arrays but are a p p r o p r i a t e l y wired for understanding or producing language.

  pdf4p bungio_1 03-05-2013 22 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản