intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh

Xem 1-20 trên 331 kết quả Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh
 • Tóm tắt bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh nhằm trình bày khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh, các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh, quy trình và phân loại phân tích hoạt động kinh doanh. Phân tích kết quả sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất.

  pdf107p red_12 15-05-2014 243 110   Download

 • Chương 4 Phân tích chi phí hoạt động kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ thuộc bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: chí phí hoạt động kinh doanh, giá thành sản phẩm dịch vụ và yêu cầu phân tích; phân tích chung tình hình thực hiện chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ; phân tích chỉ tiêu chi phí tính cho 1000 đồng doanh thu; phân tích biến động giá thành theo khoản mục chi phí.

  pdf30p holoesinin 13-06-2014 195 57   Download

 • Chương 1 Một số vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh thuộc bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: khái niệm và nội dung phân tích hoạt động kinh doanh, loại hình phân tích hoạt động kinh doanh, cơ sở phân tích hoạt động kinh doanh, nhiệm vụ phân tích hoạt động kinh doanh, chỉ tiêu phân tích, nhân tố trong phân tích, quy trình tiến hành công tác phân tích, tổ chức công tác phân tích, phương pháp phân tích.

  pdf110p holoesinin 13-06-2014 223 55   Download

 • Nội dung của bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh chương 1 Những vấn đề cơ bản về phân tích hoạt động kinh doanh nhằm trình bày về khái niệm, đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh, các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh, các trình tự phân tích kinh doanh của doanh nghiệp.

  ppt29p yellow_12 30-05-2014 156 49   Download

 • Chương 5 Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp thuộc bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: ý nghĩa, mục đích, nội dung và tài liệu phân tích tình hình tài chính; phân tích khái quát tình hình tài chính; phân tích biến động các khoản mục bảng cân đối kế toán; phân tích tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp; phân tích tình hình bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

  pdf38p holoesinin 13-06-2014 163 42   Download

 • Chương 3 Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất kinh doanh thuộc bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: phân tích sử dụng lao động, phân tích sử dụng tài sản cố định, phân tích cung ứng, sử dụng và dự trữ vật tư cho hoạt động kinh doanh.

  pdf44p holoesinin 13-06-2014 183 39   Download

 • Chương 2 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh thuộc bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: kết quả hoạt động kinh doanh và yêu cầu phân tích, phân tích kết quả hoạt động kinh doanh, phân tích chất lượng sản phẩm dịch vụ.

  pdf36p holoesinin 13-06-2014 165 37   Download

 • Nội dung chương 4 Phân tích tình hình tài chính thuộc bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh nhằm trình bày về ý nghĩa - nội dung của phân tích tình hình tài chính, nội dung phân tích tình hình tài chính, phân tích nguồn vốn lưu động và tình hình sử dụng vốn lưu động.

  pdf42p expensive_12 07-07-2014 126 37   Download

 • Nội dung chương 2 Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch giá thành sản phẩm thuộc bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh nhằm trình bày về ý nghĩa - nhiệm vụ của phân tích giá thành, phân tích chung tình hình thực hiện kế hoạch giá thành toàn bộ sản phẩm, phương pháp phân tích.

  pdf35p expensive_12 07-07-2014 153 36   Download

 • Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Chương 1 Những vấn đề cơ bản của phân tích hoạt động kinh doanh nhằm trình bày về khái niệm – ý nghĩa - đối tượng - nhiệm vụ phân tích hoạt động kinh doanh, ý nghĩa phân tích hoạt động kinh doanh, phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh.

  pdf33p expensive_12 07-07-2014 199 34   Download

 • Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Chương 3 Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch tiêu thụ và kế hoạch lợi nhuận nhằm trình bày về ý nghĩa và nội dung của phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch tiêu thụ, phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch tiêu thụ về khối lượng sản phẩm.

  pdf25p expensive_12 07-07-2014 118 34   Download

 • Nội dung trình bày về chương 2 Doanh thu và hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại thuộc bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh nhằm nêu khái niệm về hoạt động thương mại, chức năng của hoạt động thương mại, nội dung của luận chuyển hàng hóa.

  ppt53p yellow_12 30-05-2014 176 32   Download

 • Chương 6 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh thuộc bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: hiệu quả kinh doanh và nhiệm vụ phân tích, chỉ tiêu phân tích, phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu tổng mức lợi nhuận, phân tích tỷ suất lợi nhuận.

  pdf29p holoesinin 13-06-2014 135 31   Download

 • Nội dung cơ bản nằm trong bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh chương 6 Lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh thương mại nhằm trình bày về lợi nhuận thương mại, cơ cấu của lợi nhuận thương mại, kết quả hoạt động kinh doanh thương mại, hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại.

  ppt19p yellow_12 30-05-2014 120 27   Download

 • Mục tiêu của chương 4 Dự trữ hàng hóa trong hoạt động thương mại nằm trong bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh nhằm trình bày về bản chất của hoạt động dự trữ, nguyên nhân hình thành dự trữ, phân loại dữ trữ, phân tích tốc độ luân chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu.

  ppt22p yellow_12 30-05-2014 145 25   Download

 • Mục tiêu cơ bản của chương 5 Chi phí hoạt động kinh doanh thương mại thuộc bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh nhằm trình bày về khái niệm chi phí hoạt động kinh doanh, phân loại chi phí bán hàng và chỉ tiêu chính phủ.

  ppt23p yellow_12 30-05-2014 124 25   Download

 • Chương 3 Kinh tế và phân tích hoạt động khai thác nguồn hàng nằm trong bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh nhằm trình bày về phân tích hoạt động mua hàng trên thị trường nội địa, phân tích lưu chuyển hàng hóa, phân tích tình hình mua hàng theo mặt hàng kinh doanh.

  ppt15p yellow_12 30-05-2014 149 22   Download

 • Chương 7 Quyết định phương án hoạt động kinh doanh trên cơ sở thông tin phân tích thuộc bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: phân tích điểm hoà vốn với quyết định phương án hoạt động kinh doanh, sử dụng thông tin phân tích chi phí để quyết định giá bán sản phẩm dịch vụ, sử dụng thông tin phân tích chi phí để quyết định tiếp tục hay đình chỉ kinh doanh,...

  pdf18p holoesinin 13-06-2014 125 22   Download

 • Bài giảng "Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 4: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm, phân tích kết quả tiêu thụ theo mặt hàng, Ứng dụng mối quan hệ của các chi phí ứng xử với kết quả hoạt động kinh doanh, phân tích điểm hòa vốn trong tiêu thụ,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf4p thangnamvoiva22 03-10-2016 138 22   Download

 • Trong chương 7 Vốn và nguồn vốn của doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuộc bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh nhằm trình bày về khái niệm vốn và tài sản doanh nghiệp, phân loại nguồn vốn, phân tích tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn, công nợ và khả năng thanh toán công nợ.

  ppt22p yellow_12 30-05-2014 96 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh
p_strCode=baigiangphantichhoatdongkinhdoanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2