intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảo vệ nước

Xem 1-20 trên 19837 kết quả Bảo vệ nước
 • Sự phát triển các nghiên cứu về bảo vệ tài nguyên nước 1.1. Những luận điểm chung Sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên - nhiệm vụ quan trọng nhất của thời đại. Những vấn đề sử dụng n-ớc, đặc biệt ở các quốc gia với tài nguyên n-ớc hạn chế, đang là nỗi lo đặc biệt. Hiểm họa không chỉ do sự cạn kiệt về l-ợng, mà cả do suy giảm chất l-ợng ở qui mô lớn, không cho phép sử dụng tài nguyên hiện có, đang trở nên hiện thực. Vì vậy, vấn đề sử...

  pdf25p camlaichanh 21-11-2011 105 21   Download

 • Vùng bảo tồn nước và dải rừng phòng hộ Vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ các đối t-ợng n-ớc là các vùng chuyên dụng, tách theo bờ các sông, hồ và hồ chứa. Sự chỉ định chúng là giữ gìn (hay thành lập) các điều kiện đối với việc xử lý tự nhiên các n-ớc bị ô nhiễm, xâm nhập từ l-u vực đến khi chúng rơi xuống đối t-ợng n-ớc trên đ-ờng đi qua của n-ớc mặt và dẫn chúng vào n-ớc ngầm. Đồng thời giảm l-ợng phù sa, xâm nhập từ l-u vực do bào...

  pdf3p camlaichanh 21-11-2011 64 11   Download

 • Bảo vệ các đối tượng nước khỏi cạn kiệt Việc sử dụng tích cực các sông suối, thủy vực và n-ớc ngầm nh- là nguồn cấp n-ớc có thể dẫn tới sự cạn kiệt tài nguyên n-ớc mặt và n-ớc ngầm vùng đó. Trong các sông suối và thủy vực cần phải để lại một l-ợng n-ớc nào đó đảm bảo sự duy trì sinh thái thuận lợ của đối t-ợng n-ớc mà còn cả điều kiện nhu cầu dùng n-ớc. L-ợng n-ớc cần để lại trong sông gọi là dòng chảy cho phép tối thiểu, còn trong thủy vực...

  pdf5p camlaichanh 21-11-2011 53 9   Download

 • Bảo vệ các sông nhỏ Một số l-ợng áp đảo các sông thuộc Liên bang Xô viết thuộc hạng nhỏ. Chiều dài của nó không quá 100 - 150 km, còn diện tích l-u vực từ 1000 - 2000 km2. Các sông bé, hình thành dòng chảy các sông vừa và lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành chất l-ợng n-ớc của chúng. Không lớn về l-u l-ợng n-ớc nh-ng nhiếm bẩn mạnh các sông nhỏ ảnh h-ởng đến chất l-ợng n-ớc sông tiếp nhận nó khoảng 10 lần lớn hơn so với ảnh h-ởng đến...

  pdf4p camlaichanh 21-11-2011 50 9   Download

 • Bảo vệ môi trường biển khỏi ô nhiễm Vấn đề bảo vệ môi tr-ờng biển hiện nay đã trở thành một vấn đề toàn cầu. Việc giải quyết vấn đề này có thể bằng con đ-ờng đề ra những văn bản luật pháp ở cấp độ quốc gia và quốc tế và thành lập các cơ quan chuyên môn có chức năng giám sát sự tuân thủ pháp luật của tất cả những ng-ời sử dụng n-ớc. 11.1. Những đặc điểm cơ bản của pháp luật quốc gia về bảo vệ môi tr-ờng biển Trong hai chục năm gần đây, việc...

  pdf12p camlaichanh 21-11-2011 109 29   Download

 • Phương tiện kỹ thuật bảo vệ môi trường biển khỏi ô nhiễm Ph-ơng tiện kỹ thuật bảo vệ môi tr-ờng biển khỏi ô nhiễm hiện hành dùng để loại bỏ các chất độc hại từ các nguồn thải tầu biển cũng nh- để chống rò rỉ dầu th-ờng xuyên xảy khi khai thác các dàn khoan trên thềm lục địa hay trong sự cố với các tầu chở dầu. Việc phòng ngừa ô nhiễm môi tr-ờng biển khỏi các nguồn trên đất liền qua dòng n-ớc sông hay qua khí quyển chỉ có thể bằng cách áp dụng trên toàn cầu...

  pdf7p camlaichanh 21-11-2011 102 24   Download

 • Nguồn gốc và các dạng ô nhiễm Đại dương Thế giới Những thập niên gần đây nổi cộm lên vấn đề gia tăng các tác động nhân sinh tới các hệ sinh thái biển do hậu quả ô nhiễm biển và đại d-ơng. Sự lan truyền của nhiều chất ô nhiễm đã đạt tới quy mô địa ph-ơng, khu vực và thậm chí toàn cầu. Vì vậy, ô nhiễm các biển, đại d-ơng và sinh giới đã trở thành một vấn đề quốc tế quan trọng nhất và sự tất yếu phải bảo vệ môi tr-ờng biển khỏi ô nhiễm...

  pdf18p camlaichanh 21-11-2011 92 23   Download

 • Hệ thống quan trắc và kiểm soát chất lượng của nước mặt Mạng l-ới quan trắc, thu thập, xử lý và quản lý dữ liệu về trạng thái đối t-ợng n-ớc làm thành một hệ thống kiểm soát quốc gia. Thuật ngữ kiểm soát đ-ợc hiểu là hệ thống các quan trắc nhất quán cho phép ghi nhận sự biến đổi của trạng thái môi tr-ờng d-ới ảnh h-ởng của hoạt động con ng-ời. Công tác kiểm soát về chất l-ợng và sự phân bố n-ớc ngọt giữa các nhà sử dụng n-ớc và các nhà tiêu thụ n-ớc...

  pdf7p camlaichanh 21-11-2011 63 12   Download

 • Dự báo chất lượng tài nguyên nước Dự báo chất và l-ợng n-ớc lục địa là giai đoạn hoàn thiện của kiểm soát. Các ph-ơng pháp dự báo chất l-ợng n-ớc đang áp dụng hiện nay có thể chia ra hai dạng: dựa trên đề xuất bảo toàn theo thời gian xu h-ớng của quá trình diễn ra trong đối t-ợng n-ớc vào thời kỳ nghiên cứu chúng (ph-ơng pháp ngoại suy hay ph-ơng pháp khoanh vùng), và dựa trên cơ sở mô phỏng toán học hay nghiên cứu vật lý các quá trình thủy động lực, quá trình lý hóa...

  pdf4p camlaichanh 21-11-2011 52 11   Download

 • Những đại lượng thủy văn và những yếu tố thủy lực cần thiết để tính toán sự pha loãng nước thải 4.1. Xác định các đặc tr-ng dòng cần thiết để tính toán sự pha loãng n-ớc thải Khi tính toán xáo trộn rối trong sông ngòi tr-ớc tiên cần phải có l-u l-ợng n-ớc tính toán. Hiện nay l-u l-ợng n-ớc tính toán th-ờng lấy là l-u l-ợng n-ớc cực tiểu, suất đảm bảo 95 %. Với sự hiện diện của số liệu quan trắc nhiều năm có thể nhận trong tính toán, l-u l-ợng n-ớc cực tiểu quan...

  pdf7p camlaichanh 21-11-2011 53 10   Download

 • Khái quát chung về người Sán Dìu ở huyện Sơn Dương, tri thức địa phương trong sử dụng và bảo vệ ruộng nước của người Sán Dìu, tri thức địa phương của người Sán Dìu trong bảo vệ nước,... là những nội dung chính trong bài viết "Tri thức địa phương trong sử dụng và bảo vệ ruộng nước của người Sán Dìu ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p thuyhuynh02 04-03-2016 52 2   Download

 • Nhằm nâng cao trình độ nhận thức của cán bộ đảng viên ở cơ sở về âm mưu gây chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch và tính chất, đặc điểm của cuộc chiến tranh toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và nghệ thuật quân sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; những quan điểm, tư tưởng cơ bản trong đường lối quân sự...

  doc13p minhctv 27-04-2011 9467 1134   Download

 • Tiểu luận được viết nhằm nêu lại quan điểm của Triết học Mác-Lênin về mối quan hệ giữa tự nhiên và xã hội đồng thời trên cơ sở: Mối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và xã hội phân tích vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ởViệt Nam. Bên cạnh đó nó cũng được hi vọng có thể thay đổi được nhận thức xã hội nhằm tạo ra những thay đổi tích cực trong hành động của mỗi cá nhân, tạo thuận lợi cho việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

  pdf30p thainhatquynh 10-07-2009 5099 1103   Download

 • Hiện nay, khi Việt Nam đã gia nhập WTO, nền kinh tế dần dần hoàn thiện, phát triển theo hướng kinh tế thị trường, vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái ngày càng trở nên cấp bách. Việt Nam là nước có nền kinh tế đang phát triển, trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, môi trường là yếu tố rất dễ bị bỏ qua và xem nhẹ.

  doc15p anhsangmattroi23691 24-11-2009 2582 716   Download

 • để đảm bảo hài hòa giữa các yêu cầu về phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững, bên cạnh nỗ lực của chính phủ cần phải huy động được các nguồn lực tổng hợp trong nước, sự tài trợ của các tổ chức quốc tế song phương và đa phương cho các hoạt động bảo vệ môi trường là rất cần thiết. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam cần xác định các ưu tiên quốc gia về bảo vệ môi trường trong giai đoạn kế hoạch, kết hợp với...

  pdf46p ngocgiau 24-06-2009 1785 618   Download

 • Việt Nam là nước sản xuất nông nghiệp, khí hậu nhiệt đới nóng và ẩm của Việt Nam thuận lợi cho sự phát triển của cây trồng nhưng cũng rất thuận lợi cho sự phát sinh, phát triển của sâu bệnh, cỏ dại gây hại mùa màng. Do vậy việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) để phòng trừ sâu hại, dịch bệnh bảo vệ mùa màng, giữ vững an ninh lương thực quốc gia vẫn là một biện pháp quan trọng và chủ yếu....

  doc26p sirdalton 01-11-2010 1154 300   Download

 • Tiểu luận Thuốc bảo vệ thực vật gồm các nội dung: giới thiệu, tổng quan về thuốc bảo vệ thực vật, vai trò của thuốc bảo vệ thực vật, tác động của thuốc bảo vệ thực vật đến sinh vật, môi trường và con người, hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở nước ta, biện pháp giảm thiểu dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên nông sản và cây trồng.

  pdf23p vuongle175 06-04-2014 1194 288   Download

 • LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 52/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

  doc80p spring_0990 13-11-2010 609 264   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng (sau đây gọi chung là bảo vệ và phát triển rừng); quyền và nghĩa vụ của chủ rừng.

  doc42p angola 12-05-2009 1420 248   Download

 • Truyền thống dựng binh "tìm sức mạnh trong nhân dân" đã giúp dân tộc Việt Nam đứng vững suốt chiều dài mấy nghìn năm lịch sử. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, ta càng nhận thấy rõ sức mạnh quân sự trong nhân dân, thế nên vũ trang toàn dân tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một trong những quan điểm, tư tưởng cơ bản trong đường lối quân sự của Đảng và nhà nước ta. Với cấu trúc sức mạnh quân sự như vậy ta xác...

  doc10p hprangdong 23-09-2012 1535 232   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bảo vệ nước
p_strCode=baovenuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2