intTypePromotion=3
ADSENSE

Biểu mẫu báo cáo xuất nhập tồn

Xem 1-9 trên 9 kết quả Biểu mẫu báo cáo xuất nhập tồn
 • Biểu mẫu: "Báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa dự trữ" theo mẫu số B07- H

  doc2p giangltg 11-10-2009 5352 411   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo tổng hợp nhập, xuất, tồn kho hàng dự trữ nhà nước', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  xls2p thewalkingdead 31-10-2011 526 37   Download

 • Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… BÁO CÁO TỔNG HỢP TỒN KHO Tháng :........................................ Loại :............................................................................................................ Vật tư hàng hoá Mã Cộng theo loại Tên SL Đầu kỳ TT SL Nhập kho TT SL Xuất kho TT SL Cuối kỳ TT Lập, ngày … tháng … năm … Người lập (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu) ....

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 394 96   Download

 • 21/ Báo cáo nhập, xuất, tồn Cơ quan thuế Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------BÁO CÁO NHẬP, XUẤT, TỒN ẤN CHỈ Quý STT 1 Ký hiệu mẫu 2 Tên ấn chỉ 3 ĐV tính 4 Tồn đầu kỳ 5 năm Nhập trong kỳ 6 Xuất trong kỳ 7 Tồn cuối kỳ Ở kho 8 Ở cấp dưới 9 Cộng 10 BC9/AC

  pdf1p banhnamdua 29-06-2013 235 14   Download

 • 16/ Mẫu Sổ theo dõi nhập, xuất, tồn ấn chỉ Tên cơ quan Thuế SỔ THEO DÕI NHẬP, XUẤT, TỒN ẤN CHỈ Mẫu ấn chỉ Chứng từ Số 1 Ngày tháng 2 Tồn đầu kỳ Kho Cục Tồn đầu kỳ ở Chi cục A ………….. Cộng tồn đầu kỳ (I) Phát sinh trong kỳ Nhập từ nhà in Nhập Chi cục A nộp lên Cấp cho Chi cục B Nộp lên cấp trên Nhập từ CQ thuế cấp trên Xuất hủy Báo cáo mất tại kho Cộng phát sinh trong kỳ (II) Cộng tồn đầu kỳ (I) Cộng lũy kế...

  pdf1p banhnamdua 29-06-2013 638 32   Download

 • Một số mẫu biểu báo cáo ban hành kèm theo Quyết định số 3128/QĐ-TCHQ ngày 30 tháng 12 năm 2011

  pdf1p tru_mua 16-02-2012 106 10   Download

 • Đơn vị báo cáo... Mẫu số B07 - H BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN KHO VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ Quý :.......Năm :............ STT Tên vật tư hàng hoá dự trữ 2 I / Lương thực 1. Thóc - Năm - ... 2. Gạo - ... II / Vật tư, hàng hoá dự trữ khác A. Kim khí - ... B. Thiết bị - ... C. Vật tư khác - ... Tổng cộng Người lập biểu (Chữ ký, họ tên) Đơn vị tính 3 Tồn kho đầu năm SL TT 4 5 Nhập Kỳ này Luỹ kế SL TT SL TT 6...

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 480 103   Download

 • Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… BÁO CÁO TỒN KHO Tháng :........................................ Kho :............................................................................................................ Vật tư hàng hoá Mã Loại : Cộng theo loại Cộng theo kho Cộng các kho Tên SL Đầu kỳ TT SL Nhập kho TT SL Xuất kho TT SL Cuối kỳ TT Lập, ngày … tháng … năm … Người lập (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu) ....

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 332 77   Download

 • 35/ Bảng kê nhập, xuất, tồn kho Cơ quan thuế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------BẢNG TỔNG HỢP TRỊ GIÁ ẤN CHỈ NHẬP, XUẤT, TỒN KHO Từ tháng .... đến tháng ......... năm.... Kho ấn chỉ: STT 1 1 2 3 4 5 Cộng: xxx xxx xxx xxx xxx Ký hiệu mẫu 2 Tên ấn chỉ 3 Đơn vị tính (VNĐ) 4 Giá vốn ấn chỉ tồn đầu kỳ 5 Giá vốn ấn chỉ nhập trong kỳ 6 Giá trị ấn chỉ xuất trong Giá vốn ấn kỳ chỉ...

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 132 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Biểu mẫu báo cáo xuất nhập tồn
p_strCode=bieumaubaocaoxuatnhapton

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản