intTypePromotion=3

Chức năng kế toán quản trị

Xem 1-20 trên 482 kết quả Chức năng kế toán quản trị
 • Mục tiêu của Bài giảng Kế toán quản trị giúp học viên nhận thức được vai trò và chức năng của kế toán quản trị trong hoạt động của doanh nghiệp. Nắm được những thuật ngữ và khái niệm cơ bản dùng trong kế toán quản trị. Có khả năng ứng dụng những công cụ và kỹ năng kế toán quản trị để phân tích các tình huống kinh doanh, ra các quyết định kinh doanh.

  pdf14p top_12 18-04-2014 156 19   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị Chương 1 Những vấn đề chung về kế toán quản trị trình bày về khái quát về tổ chức, khái niệm và phân loại tổ chức, hoạt động cơ bản của tổ chức kinh doanh, nhu cầu thông tin quản trị – tiền đề kế toán quản trị. Vai trò kế toán quản trị, chức năng kế toán, vai trò kế toán quản trị.

  pdf9p vespa_12 14-04-2014 485 141   Download

 • Nội dung chính của bài giảng Kế toán quản trị Chương 7 Định giá bán sản phẩm nêu cơ cấu kinh tế định giá bán, vai trò chi phí trong định giá bán. Định giá bán theo quan điểm chi phí (phương pháp) toàn bộ và định giá bán theo quan điểm chi phí (phương pháp)trực tiếp.

  pdf34p vespa_12 14-04-2014 485 73   Download

 • Chương 2 Phân loại chi phí trong bài giảng Kế toán quản trị nhằm trình bày về các khái niệm chi phí và hình thức biểu hiện chi phí. Các yếu tố chi phí, các khoản mục chi phí, chi phí sản phẩm, chi phí thời kỳ. Biến phí, định phí, chi phí hỗn hợp. Thể hiện chi phí trên báo cáo kết quả kinh doanh. Nhận dạng chi phí khác.

  pdf31p vespa_12 14-04-2014 444 68   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Kế toán quản trị Chương 3 Hệ thống kế toán chi phí nhằm tìm hiểu các phương pháp kế toán chi phí phổ biến. So sánh hệ thống KT CF theo công việc và theo quy trình, hệ thống kế toán chi phí theo công việc, hệ thống kế toán chi phí theo quy trình.

  pdf18p top_12 18-04-2014 176 42   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị Chương 3 Dự toán ngân sách hoạt động nhằm nêu khái niệm và các yếu tố cấu thành dự toán, ý nghĩa dự toán, các loại dự toán ngân sách, các mô hình dự toán.

  pdf33p vespa_12 14-04-2014 584 39   Download

 • Mục tiêu phân tích biến động chi phí trong Kế toán quản trị nhằm trình bày về trình tự chung phân tích biến động chi phí. Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp.

  pdf15p vespa_12 14-04-2014 312 38   Download

 • Nội dung cơ bản của Chương 4 Bộ phận và báo cáo bộ phận trong Kế toán quản trị trình bày quan điểm về bộ phận trong quản trị. Các loại bộ phận trong doanh nghiệp, ảnh hưởng chi phí bộ phận phục vụ đến chi phí bộ phận chức năng và đánh giá thành quả quản lý.

  pdf18p vespa_12 14-04-2014 352 32   Download

 • Nội dung Bài giảng Kế toán quản trị Chương 6 Đánh giá trách nhiệm quản lý nêu khái niệm kế toán trách nhiệm, phân cấp quản lý và ý nghĩa kế toán trách nhiệm. Ảnh hưởng thái độ nhà quản lý đến kế toán trách nhiệm và kế toán trách nhiệm trong mối quan hệ với cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh.

  pdf14p vespa_12 14-04-2014 669 30   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị Chương 9 Thông tin thích hợp quyết định kinh doanh ngắn hạn nêu khái quát về quyết định kinh doanh, những khái niệm cơ bản về chi phí, thu nhập liên quan đến quyết định kinh doanh. Mô hình phân tích thông tin thích hợp. Xem xét một bộ phận kinh doanh thua lỗ và xem xét sản xuất hay mua ngoài.

  pdf36p vespa_12 14-04-2014 237 26   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị Chương 2 Chi phí và giá thành nhằm tìm hiểu bản chất của chi phí và giá thành, phân biệt chi phí và giá thành. Phân loại chi phí và giá thành và ý nghĩa từng loại.

  pdf9p top_12 18-04-2014 103 24   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị gồm 6 chương trình bày lý thuyết và các vấn đề liên quan đến kế toán quản trị khái quát về kế toán quản trị- phân loại chi phí, phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận, dự toán ngân sách hoạt động hàng năm, kế toán trách nhiệm quản lý, định giá sản phẩm, thông tin thích hợp cho việc kinh doanh ngắn hạn.

  pdf478p top_12 18-04-2014 88 24   Download

 • Phân tích mối quan hệ C-V-P trong Kế toán quản trị nhằm trình bày về những khái niệm cơ bản quan hệ C-V-P. Ứng dụng mối quan hệ C-V-P chứng minh quyết định quản lý, phân tích phương án kinh doanh, phân tích điểm hoà vốn, phân tích lợi nhuận.

  pdf31p vespa_12 14-04-2014 679 23   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Kế toán quản trị Chương 10 Thông tin thích hợp quyết định đầu tư dài hạn nêu khái niệm và các loại quyết định đầu tư dài hạn, khái niệm và đặc điểm vốn đầu tư dài hạn. Các phương pháp kỹ thuật tính thời giá tiền tệ, lãi tức đơn, lãi tức kép.

  pdf25p vespa_12 14-04-2014 200 18   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị Chương 5 Mối quan hệ chi phí khối lượng và lợi nhuận trình bày về nghiên cứu tác động của những thay đổi trong chi phí và khối lượng đối với lợi nhuận của công ty. Phân tích CVP đóng vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch lợi nhuận.

  pdf20p top_12 18-04-2014 125 19   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị Chương 6 Sử dụng thông tin để ra quyết định ngắn hạn. Thị trường sản phẩm có thể thay đổi nhanh chóng do cắt giảm giá của các đối thủ cạnh tranh, thị hiếu của khách hàng thay đổi, và sự xuất hiện các sản phẩm mới của các đối thủ cạnh tranh.

  pdf18p top_12 18-04-2014 127 18   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị Chương 3 Hệ thống kế tóa chi phí trình bày về hệ thống kế toán chi phí theo công việc, hệ thống kế toán chi phí theo quy định, hệ thống kế toán trên cở sở hoạt động ABC.

  pdf88p top_12 18-04-2014 87 14   Download

 • Chương 1 Tổng quan về kế toán quản trị thuộc bài giảng kế toán quản trị. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm và lịch sử hình thành KTQT?, đối tượng sử dụng thông tin KTQT, phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa KTQT và KTTC, vai trò của KTQT, chức năng của KTQT, nhiệm vụ của KTQT, nội dung của KTQT, phương pháp của KTQT.

  pdf48p holoesinin 13-06-2014 44 9   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 với mục tiêu là: Nhận thức được vai trò và chức năng của KTQT trong hoạt động của DN, nắm được những thuật ngữ và khái niệm cơ bản dùng trong KTQT, có khả năng ứng dụng những công cụ và kỹ năng KTQT để phân tích các tình huống KD; ra các quyết định KD;

  pdf33p nghqcp 09-11-2017 26 6   Download

 • Bài 1 Giới thiệu kế toán quản trị, mục tiêu học tập bài này nhằm nắm được các mục tiêu của của một tổ chức và giải thích được các chức năng của nhà quản lý, liệt kê và giải thích được các mục tiêu của kế toán quản trị, giải thích những điểm khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính, nắm được các nội dung của kế toán quản trị, nắm được các nhân tố thúc đẩy sự phát triển của kế toán quản trị, nắm được các đạo đức h...

  pdf12p kevinle124 30-05-2014 58 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Chức năng kế toán quản trị
p_strCode=chucnangketoanquantri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản