intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ hội đào tạo thăng tiến

Xem 1-0 trên 0 kết quả Cơ hội đào tạo thăng tiến
 • Chương trình đào tạo nghề luật sư đã có sự thay đổi, phát triển phù hợp với tình hình mới, cụ thể: chương trình đào tạo nghiệp vụ Luật sư đầu tiên áp dụngtại HVTP là chương trình đào tạo trong thời gian 6 tháng, tiếp nối là các chương trình đào tạo trong thời gian 12 tháng, các chương trình dần được hoàn thiện, đáp ứng đòi hỏi của công cuộc cải cách tư pháp.

  pdf9p cuchoami2510 29-03-2022 16 0   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện trong ngành ngân hàng với tổng số 237 nhân viên tham gia khảo sát. Kết quả cho thấy các yếu tố là Thu nhập, Lãnh đạo, đồng nghiệp, phúc lợi có tác động tích cực đến sự hài lòng của nhân viên. Các yếu tố là Bản chất công việc và Cơ hội đào tạo, thăng tiến không có tác động đến sự hài lòng của nhân viên ngành ngân hàng. Nghiên cứu cũng đề xuất một số hàm ý quản trị tương ứng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p vijeffbezos 28-10-2021 18 1   Download

 • Nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên khối bán hàng tại Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (DHG). Mô hình nghiên cứu đề xuất gồm bảy nhân tố: Lương, thưởng và phúc lợi; Điều kiện làm việc; Đồng nghiệp; Đào tạo và thăng tiến; Mục tiêu công việc; Lãnh đạo và Văn hóa doanh nghiệp. Kết quả phân tích dữ liệu bằng bảng câu hỏi khảo sát với toàn bộ 300 nhân viên khối bán hàng tại DHG, được xử lý thông qua các bước thống kê mô tả, đánh giá độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích tương quan và phân tích hồi quy tuyến tính đa biến.

  pdf18p schindler 19-09-2021 33 0   Download

 • Trên cơ sở kết quả khảo sát bằng bảng hỏi, nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích Cronbach’s Alpha từng nhân tố đánh giá độ tin cậy của thang đo. Kết quả hồi quy đa biến và kiểm định ANOVA cho thấy: Cơ sở vật chất, năng lực phục vụ, sự quan tâm, đáp ứng, tin cậy 05 yếu tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất của Đại học Lao động – Xã hội.

  pdf6p vining2711 09-08-2021 19 0   Download

 • Đề tài thực hiện với mục tiêu chung là nghiên cứu mức độ hài lòng về công việc của nhân viên tại Công ty cổ phần hóa chất Á Châu. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung khóa luận này.

  pdf64p generallady 24-07-2021 24 3   Download

 • Bài viết này kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Bảy nhân tố được xác định trong mô hình nghiên cứu trong đó có sáu nhân tố độc lập gồm: Tiền lương, Môi trường làm việc, Phúc lợi, Đồng nghiệp, Khen thưởng, Cơ hội đào tạo và thăng tiến và một nhân tố phụ thuộc là lòng trung thành của nhân viên công ty. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p tunelove 12-06-2021 8 1   Download

 • Bài viết tiến hành kiểm tra mối quan hệ giữa niềm tin, nhận thức trách nhiệm xã hội trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ sởđào tạo nhằm tạo cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp. Trên cơ sở lý thuyết tác giả xây dựng mô hình, thang đo, hoàn thiện phiếu khảo sát, tiến hành khảo sát 133 các cán bộ lãnh đạo, quản lý của các doanh nghiệp, trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Mô hình lý thuyết được kiểm định thông qua mô hình cấu trúc (SEM).

  pdf10p kequaidan11 13-04-2021 26 0   Download

 • Bài viết phân tích tính đúng đắn và sáng tạo trong quá trình phối hợp chỉ đạo Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 của Trung ương Cục miền Nam.

  pdf13p quenchua9 19-11-2020 57 1   Download

 • Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đất nước Việt Nam độc lập, chế độ mới được kiến tạo. Từ đó nhiều lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội, trong đó có thể dục thể thao (TDTT) được khởi xướng và phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đó là sự nghiệp cách mạng vì dân vì nước. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung của hoạt động này.

  pdf3p cothumenhmong8 04-11-2020 25 1   Download

 • Luận văn tập trung phân tích thực trạng các nội dung hoạt động tạo động lực cơ bản sau: kích thích tài chính thông qua: tiền lương, phụ cấp, các khoản khuyến khích, phúc lợi, dịch vụ. Các kích thích phi tài chính gồm: cơ hội thăng tiến, đào tạo và phát triển, đánh giá thực hiện công việc, văn hóa doanh nghiệp. Luận văn đề xuất một số giải pháp chủ yếu tạo động lực lao động cho đội ngũ kỹ sư tại công ty đến năm 2025.

  pdf118p kethamoi8 12-10-2020 17 6   Download

 • Trải qua ba mươi bảy năm đấu tranh cách mạng, Đảng ta đã đào tạo, rèn luyện được một đội ngũ cán bộ dân tộc đông đảo và trưởng thành, bao gồm nhiều người thuộc các dân tộc khác nhau và có đủ các loại cán bộ chính trị, quân sự, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ khác. Các cán bộ này đã và đang sát cánh, chung sức cùng cán bộ người miền xuôi ra sức xây dựng miền núi, đưa miền núi tiến lên theo đà tiến chung của cả nước, góp phần xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở nước ta, làm cho nước ta ngày càng giàu mạnh.

  pdf18p nangthothubon_vn20 02-06-2020 27 0   Download

 • Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2019.

  doc14p yilinglaozu 10-01-2020 19 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là xác định và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại VTV Cần Thơ, trên cơ sở đó đưa ra các hàm ý về quản trị. Từ lý thuyết và các nghiên cứu trong và ngoài nước về động lực làm việc, nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính và định lượng để đề xuất 7 yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại VTV Cần Thơ: đặc điểm công việc; môi trường làm việc; lương thưởng phúc lợi; cơ hội thăng tiến; đào tạo và phát triển; quan hệ cấp trên; công nhận.

  pdf14p viankara2711 10-12-2019 67 5   Download

 • Nghiên cứu này tìm hiểu các yếu tố tác động đến sự hài lòng của nhân viên đối với công ty Cổ Phần Vận Tải Thủy Tân Cảng Chi Nhánh Thốt Nốt. Qua kiểm định, phân tích nhân tố và hồi quy bội, kết quả nghiên cứu thể hiện bốn yếu tố tác động đến sự hài lòng của nhân viên đối với công ty Cổ Phần Vận Tải Thủy Tân Cảng Chi Nhánh Thốt Nốt: (1) Sự lãnh đạo của cấp trên, (2) Bản chất công việc, (3) Lương, thưởng và phúc lợi, (4) Cơ hội đào tạo và thăng tiến.

  pdf6p nguaconbaynhay1 07-12-2019 94 4   Download

 • Thang nhu cầu của Maslow được nhà tâm lý học Abraham Maslow đưa ra vào năm 1943 đã trở thành một trong những lý thuyết quan trọng nhất của quản trị kinh doanh và marketing. Với tính ứng dụng cao, lý thuyết này còn là cơ sở cho nhiều nghiên cứu giáo dục về nhu cầu của người học trong các cơ sở đào tạo. Thang nhu cầu cho phép nhà trường kiểm tra mức độ hài lòng của sinh viên và khả năng đáp ứng của mình đối với nhu cầu của họ từ nhu cầu thể lý đến nhu cầu xã hội.

  pdf6p kethamoi1 20-11-2019 68 0   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TỈNH THANH HÓA Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc . ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­. Số: 1118/QĐ­UBND Thanh Hóa, ngày 29 tháng 3 năm 2019 . .. QUYẾT ĐỊNH.. VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 17/NQ­CP . NGÀY 07/3/2019 CỦA CHÍNH PHỦ, VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM . PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2019 ­ 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2025..

  doc17p thuyanlac000 04-11-2019 72 1   Download

 • Nghiên cứu này kiểm định mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa. Áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, tác giả đã phân tích dữ liệu từ một mẫu 370 người lao động của Trung tâm.

  pdf7p vicapital2711 02-08-2019 69 6   Download

 • Mẫu đánh giá hiệu suất này cung cấp thang đánh giá đơn giản cho nhân viên mới với các phản hồi mở, đồng thời liệt kê mục tiêu và xác định nhu cầu đào tạo. Nó được thiết kế để sử dụng trong khoảng thời gian 90 ngày (tức 3 tháng) kể từ sau khi nhận việc. Tiến hành đánh giá hiệu suất tại thời điểm này có độ chính xác cao nhất, từ đó xây dựng được kế hoạch hành động rõ ràng nhất.

  doc3p lottexylitol 18-07-2019 98 5   Download

 • Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời cho đến nay (1930-2018) là một đảng cách mạng chân chính nhất, có sức hội tụ lớn nhất mọi sức mạnh của dân tộc Việt Nam, là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.

  pdf10p vicross2711 20-06-2019 106 12   Download

 • Giao tiếp hiệu quả không chỉ giúp hoàn thiện cá nhân, mà còn tốt cho xã hội, cho công ty bạn. Giao tiếp tốt làm cho mối quan hệ của bạn ngày càng bền vững và luôn mở rộng, đồng nghiệp yêu mến, thăng tiến cho công việc, khéo léo và ứng xử thông minh trước những cám dỗ cuộc sống bên ngoài xã hội. Kỹ năng giao tiếp tốt có thể tự rèn luyện dần trong những trải nghiệm cuộc sống. Trên đây là "Bài giảng chuyên đề Kỹ năng giao tiếp" với những gợi ý để giao tiếp hiệu quả giúp bạn hoàn thiện kỹ năng giao tiếp ứng xử của mình trong cuộc sống, công việc và xã hội một cách hiệu quả.

  ppt44p leoanh111 24-06-2019 224 43   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1302 lượt tải
320 tài liệu
1125 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Cơ hội đào tạo thăng tiến
p_strCode=cohoidaotaothangtien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2