intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều 13 và 106

Xem 1-4 trên 4 kết quả Điều 13 và 106
 • Bài báo này cung cấp các dẫn liệu về thành phần loài động vật phù du dựa trên các số liệu thu đƣợc trong đợt điều tra các hang động ở huyện Lạc Thủy trong khuôn khổ Đề tài khoa học trẻ cấp cơ sở (MS IEBR.CBT.TS06 2015) và Đề tài NAFOSTED (MS 106-NN.05-2013.13).

  pdf6p meolep5 07-01-2019 60 1   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'lệnh số: 14/2012/l-ctn về việc công bố luật chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p conchokon 22-09-2012 77 3   Download

 • Căn cứ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 09 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

  doc9p datqueqp 04-04-2011 81 13   Download

 • Incidence and Prevalence About 19,900 cases of myeloma were diagnosed in 2007, and 10,790 people died from the disease in the United States. Myeloma increases in incidence with age. The median age at diagnosis is 68 years; it is uncommon under age 40. The yearly incidence is around 4 per 100,000 and remarkably similar throughout the world. Males are more commonly affected than females, and blacks have nearly twice the incidence of whites. Myeloma accounts for ~1% of all malignancies in whites and 2% in blacks; 13% of all hematologic cancers in whites and 33% in blacks. The incidence of...

  pdf5p thanhongan 07-12-2010 119 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
1367 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Điều 13 và 106
p_strCode=dieu13va106

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2