intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Pháp luật về xây dựng

Xem 1-20 trên 211 kết quả Giáo trình Pháp luật về xây dựng
 • Giáo trình Pháp luật về xây dựng: Phần 1 trình bày các vấn đề chung về pháp luật liên quan đến xây dựng, pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy hoạch xây dựng đô thị, những quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng, những quy định của pháp luật về thiết kế và xét duyệt thiết kế, giấy phép xây dựng và quy hoạch xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf73p viryucha2711 25-04-2019 31 5   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Pháp luật về xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung pháp luật liên quan đến việc thi công lắp đặt nghiệm thu đảm bảo chất lượng công trình, bảo vệ môi trường cảnh quan thiên nhiên, an toàn lao động trong xây dựng, những quy định về quản lý chi phí xây dựng công trình và đấu thầu xây dựng, đăng kí kinh doanh xây dựng và hành nghề thiết kế công trình, pháp luật liên quan đến nhà và đất xây dựng, xây dựng liên quan đến nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf104p viryucha2711 25-04-2019 38 4   Download

 • (NB) Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Giáo trình Pháp luật trong xây dựng" với những kiến thức về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; quản lý một số hoạt động khác trong xây dựng.

  pdf68p nguathienthan8 16-10-2020 12 2   Download

 • (NB) "Giáo trình Pháp luật trong xây dựng: Phần 1" cung cấp những kiến thức về những quy định chung; quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và quy trình đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong xây dựng.

  pdf78p nguathienthan8 16-10-2020 6 1   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu toàn diện, có hệ thống các vấn đề lý luận và thực tiễn về giáo dục pháp luật về quyền con người cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk từ đó đề xuất xây dựng và hoàn thiện chương trình.

  pdf129p anhinhduyet000 01-07-2019 39 3   Download

 • Tiếp theo ở phần 1, trong phần 2 của giáo trình Luật Xây dựng các bạn sẽ cùng tìm hiểu 3 nội dung lớn, đó là: Xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, quản lý Nhà nước về xây dựng. Đây là cuốn giáo trình cần thiết để sinh viên làm tài liệu học tập và nghiên cứu môn học pháp luật xây dựng được thuận lợi, phù hợp với mục đích yêu cầu trong đề cương chương trình đã đề ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf54p nganga_00 18-08-2015 144 57   Download

 • Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển các hoạt động xây dựng. 2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng. 3. Ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng. 4. Quản lý chất lượng, lưu trữ hồ sơ công trình xây dựng. 5. Cấp, thu hồi các loại giấy phép trong hoạt động xây dựng. 6. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng....

  doc2p caixalach000 21-03-2011 371 201   Download

 • Pháp luật về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước Chuyên đề 1 Tổng quan về đấu thầu Chuyên đề 2 Phương pháp đấu thầu Chuyên đề 3 Hợp đồng Chuyên đề 4 Kế họach đấu thầu Chuyên đề 5 Sơ tuyển nh thầu Chuyên đề 6 Đấu thầu mua sắm h ng hóa, xây lắp Chuyên đề 7 Đấu thầu dịch vụ t− vấn Chuyên đề 8 Quy trình lựa chọn khác Chuyên đề 9 Quản lý họat động đấu thầu Chuyên đề 10 Tình huống trong đấu thầu...

  pdf10p iiduongii1 23-03-2011 372 170   Download

 • Để giúp sinh viên có thể hiểu và vận dụng được các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, trong giáo trình “Luật Xây dựng “ này tác giả tổng hợp lại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động xây dựng để sinh viên làm tài liệu học tập và nghiên cứu môn học pháp luật xây dựng được thuận lợi, phù hợp với mục đích yêu cầu trong đề cương chương trình đã đề ra. Trong phần 1 của giáo trình, các bạn sẽ cùng tìm hiểu 4 nội dung sau: Những vấn đề chung về pháp luật xây dựng; quy hoạch xây dựng; dự án đầu tư xây dựng công trình; khảo sát, thiết kế xây dựng.

  pdf54p nganga_00 18-08-2015 203 69   Download

 • Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật: Phần 2 tiếp tục trình bày các kiểu nhà nước và pháp luật, bản chất của nhà nước chủ nô, nhà nước và pháp luật phong kiến, bản chất của nhà nước phong kiến, bộ máy của nhà nước tư sản, pháp chế tư sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam, pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf226p viapollo11 09-04-2019 62 12   Download

 • Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật: Phần 3 trình bày các nội dung chính sau: Các yếu tố của cơ chế điều chỉnh pháp luật, quy phạm pháp luật, xây dựng pháp luật, hệ thống hóa pháp luật, quan hệ pháp luật, những tiêu chí cơ bản để xác định mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật, vi phạm pháp luật, ý thức pháp luật,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf186p viapollo11 09-04-2019 58 12   Download

 • Tìm hiểu Pháp luật về khiếu nại là tài liệu quan trọng và rất cần thiết cho việc tìm hiểu các quy định của pháp luật hiện hành về khiếu nại cho nhân dân ở xã phường, thị trấn và cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại ở cấp xã. Đặc biệt, tài liệu nhằm giúp cán bộ và nhân dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ khi thực hiện việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại, nâng cao ý thức, trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ của cán bộ, công chức cấp xã trong việc giải quyết khiếu nại và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại.

  doc83p tangtuy06 01-04-2016 102 9   Download

 • Luận án trình bày lý luận về giao đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và pháp luật về giao đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại; giải pháp hoàn thiện pháp luật về giao đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại ở Việt Nam và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giao đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

  pdf199p cothumenhmong6 17-07-2020 11 7   Download

 • Tài liệu Tìm hiểu pháp luật về tố cáo là tài liệu quan trọng và cần thiết cho việc tìm hiểu các quy định của pháp luật hiện hành về tố cáo cho nhân dân và cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết tố cáo ở cấp xã. Đặc biệt, tài liệu sẽ giúp cán bộ và nhân dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ khi thực hiện việc tố cáo và giải quyết tố cáo; nâng cao ý thức, trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ của cán bộ, công chức cấp xã trong việc giải quyết tố cáo và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tố cáo.

  doc77p tangtuy06 01-04-2016 83 6   Download

 • Bài viết trình bày khái niệm chung về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; xây dựng nhà nước pháp quyền và nhu cầu thông tin, dịch vụ pháp lý; hoạt động tư vấn pháp luật; một vài nét về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý.

  pdf10p vinhsolax 14-09-2019 32 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật giao đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Đánh giá thực trạng pháp luật và quá trình thực thi pháp luật về giao đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Từ đó đề xuất quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về giao đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

  pdf27p cothumenhmong6 17-07-2020 5 0   Download

 • Thực hiện pháp luật về giáo dục là quá trình hoạt động có mục đích làm cho các quy phạm pháp luật về giáo dục đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi thực tế của các chủ thể pháp luật, phát huy tính tích cực, chủ động trong thực hiện pháp luật, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật để phát triển vững chắc sự nghiệp giáo dục, thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  pdf9p nguaconbaynhay9 04-12-2020 5 0   Download

 • Khái niệm nhà nước pháp quyền và những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền. 1.1.1. Khái niệm nhà nước pháp quyền. Nhà nước pháp quyền không phải là vấn đề hoàn toàn mới lạ, mà là một phạm trù có nguồn gốc lịch sử tư tưởng từ xa xưa. Sự ra đời và phát triển của tư tưởng: “Nhà nước pháp quyền” gắn liền với sự ra đời và phát triển của dân chủ, của tư tưởng loại trừ sự chuyên quyền, độc đoán, vô chính phủ, vô pháp luật. ...

  pdf32p thiuyen2 12-08-2011 647 262   Download

 • Phần 2 giáo trình "Lý luận về nhà nước pháp quyền" (Giáo trình đào tạo từ xa) gồm các nội dung sau: Thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay, định hướng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  pdf93p lalala02 13-11-2015 140 47   Download

 • Chúng ta đang xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân trong hệ thống chính trị của đất nước. Hệ thống chính trị của nước ta bao gồm Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội. Mỗi thành phần trong hệ thống chính trị có vai trò riêng của mình trong sự nghiệp cách mạng. Với tư cách là đội tiên phong của giai cấp công nhân, là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp...

  pdf12p thiuyen2 12-08-2011 162 42   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
941 lượt tải
171 tài liệu
533 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình Pháp luật về xây dựng
p_strCode=giaotrinhphapluatvexaydung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2