intTypePromotion=1
ADSENSE

Hội chữ thập đỏ

Xem 1-20 trên 521 kết quả Hội chữ thập đỏ
 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: tìm hiểu phân tích, đánh giá những vấn đề chung về tình hình, kết quả hoạt động công tác xã hội ở hội chữ thập đỏ thành phố hà nội', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf31p chopchop1122 19-03-2013 135 17   Download

 • Nhân đạo - hoà bình - hữu nghị là khát vọng chung của nhân loại, là chuẩn giá trị của sự tiến bộ và văn minh mà mọi dân tộc, mỗi quốc gia hằng mong muốn để hướng tới. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là một trong 187 thành viên của phong trào Chữ thập đỏ, trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tạo và là chủ tịch danh dự đầu tiên. Hội là tổ chức xó hội - nhân đạo của quần chúng, tập hợp mọi người Việt Nam, không phân...

  pdf84p dellvietnam 23-08-2012 76 12   Download

 • Bài thuyết trình "Chiến lược phát triển hội chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2020 - Đổi mới tư duy, tạo dựng vị thế, bảo vệ sự sống" trình bày về cơ sở xây dựng, mục tiêu chiến lược, phương châm hành động chiến lược phát triển hội chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2020,...

  ppt7p bethuy1990 20-11-2015 109 6   Download

 • Luật này quy định về hoạt động chữ thập đỏ; biểu tượng trong hoạt động chữ thập đỏ; vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn lực cho hoạt động chữ thập đỏ; hợp tác quốc tế về hoạt động chữ thập đỏ; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (sau đây gọi chung là Hội Chữ thập đỏ); trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong hoạt động chữ thập đỏ

  doc9p havang 10-05-2009 325 27   Download

 • Hội tập hợp mọi người Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo... tự nguyện hoạt động ví mục đích nhân đạo, hoà bình hữu nghị, góp phần thực hiện dân giầu, nước mạnh xã hội công bằng văn minh, vì hạnh phúc của nhân dân. 1. Quá trình thành lập và phát triển. Những ngày đầu Hội mới được thành lập, Hội chỉ là một chi hội “ Hồng Thập Tự”đa số những người trong Hội còn rất trẻ, họ là những người thầy thuốc sinh viên y khoa, nữ y tá hộ sinh tự nguyện vận...

  pdf24p chipchip1122 18-03-2013 108 15   Download

 • Mục tiêu chính của đề tài là Xây dựng trang thông tin điện tử của Hội Chữ thập đỏ huyện phục vụ cho công tác chỉ đạo, vận động trợ giúp, cứu trợ; các hoạt động khác liên quan đến hoạt động của hội.

  doc8p duongdinhmai95 07-11-2017 83 8   Download

 • Bài giảng Công tác chữ thập đỏ trong tình hình mới trình bày về quan điểm của Đảng, nhà nước ta về hoạt động nhân đạo và tính chất, vai trò của công tác chữ thập đỏ trong xã hội, nhiệm vụ của công tác chữ thập đỏ trong xã hội, phương hướng và giải pháp đẩy mạnh công tác chữ thập đỏ trong tình hình mới.

  pdf83p thick_12 12-07-2014 247 22   Download

 • Hội Chữ Thập Đỏ Hà Nội là tổ chức xã hội quần chúng làm công tác nhân đạo xã hội chủ nghĩa. Hội tập hợp mọi người Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo... tự nguyện hoạt động ví mục đích nhân đạo, hoà bình hữu nghị, góp phần thực hiện dân giầu, nước mạnh xã hội công bằng văn minh, vì hạnh phúc của nhân dân. 1. Quá trình thành lập và phát triển. Những ngày đầu Hội mới được thành lập, Hội chỉ là một chi hội “ Hồng Thập Tự”đa số những người trong Hội còn...

  pdf27p hotmoingay1 03-01-2013 101 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử tiểu học môn đạo đức: thiếu nhi hội chử thập đỏ với công tác giảm nhẹ rủi ro', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt21p tengteng7 26-11-2011 66 13   Download

 • Thông tư 07/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ

  doc4p sontinh 18-08-2009 155 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 60/2002/tt-btc về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với các cơ sở y tế khám, chữa bệnh nhân đạo thuộc hội chữ thập đỏ việt nam do bộ tài chính ban hành', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p lawttyt7 30-11-2009 130 8   Download

 • I – Mục tiêu : - Kiến thức :H biết hội chữ thập đỏ là gì ? Hệ thống tổ chức của hội chữ thập đỏ . Biết 7 nguyên tắc của hội chữ thập đỏ Quốc Tế . Bit nhiệm vụ của hội chữ thập đỏ Việt Nam . - Kỹ năng : Rèn kỹ năng suy nghĩ , trình bày - Thái độ : Giáo dục H niềm tự hào vào hội chữ thập đỏ II – Chuẩn bị : - GV : Tranh , nội dung bài dạy - HS : Xem trước bài III – Các...

  pdf6p abcdef_18 13-08-2011 54 4   Download

 • Báo cáo Số: 94/BC-CTĐ trình bày kết quả thực hiện Nghị định của Chính phủ năm 2013. Báo cáo của Hội chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Lào Cai, ngày 01 tháng 11 năm 2013.

  doc3p bosslc 24-10-2014 50 0   Download

 • Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành như: Thông tư số 832/TCCP-ĐP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn giải quyết tranh chấp đất đai có liên quan đến địa giới hành chính các cấp trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 364-CT ngày 06 tháng 11 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã. Thông tư số 252/TCCP.

  doc3p yilinglaozu 10-01-2020 10 0   Download

 • Để phát triển bền vững nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam cần nhận thức được những khó khăn và thuận lợi của đất nước. Đó là một nước nông nghiệp lạc hậu, trải qua nhiều năm chiến tranh nền kinh tế còn thấp kém. Từ một nền kinh tế kế hoạch tập trung chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phải có bước chuyển đổi cơ chế, luật pháp cho phù hợp....

  doc7p goldsea2 04-08-2010 656 284   Download

 • Nước ta đang trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là quá độ gián tiếp, ở thang bậc từ trước chủ nghĩa tư bản (xã hội phong kiến) lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua tư bản chủ nghĩa . Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội từ một xuất phát điểm rất thấp đó là chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội, nền kinh tế cơ bản là sản xuất nhỏ, tự cấp tự túc, năng suất lao động thấp,...

  pdf19p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 127 36   Download

 • Xã hội loài người đã trải qua năm hình thái kinh tế - xã hội, từ thấp đến cao. Cùng với sự phát triển của hình thái đó, là sự phát triển của những kiểu tổ chức kinh tế - xã hội, từ nền kinh tế tự cấp, tự túc đến nền kinh tế hàng hoá, để nâng cao hiệu quả của sản xuất vật chất - yếu tố đảm bảo cho con người tồn tại, phát triển. Ngày nay, tất cả các nước đều phải xây dựng và phát triển kinh tế thị trường. Tuy nhiên, trong chế...

  pdf20p inside33 08-12-2012 109 22   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật hoạt động chữ thập đỏ. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Luật này quy định về hoạt động chữ thập đỏ; biểu tượng trong hoạt động chữ thập đỏ; vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn lực cho hoạt động chữ thập đỏ; hợp tác quốc tế về hoạt động chữ thập...

  pdf13p abcdef_42 01-11-2011 81 6   Download

 • Bài viết tập trung làm rõ những nội dung liên quan tới tự do kinh tế và quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mặc dù cho tới nay, Ủy ban Châu Âu (EC); và Mỹ đã đưa ra một số tiêu chí để đánh giá nền kinh tế thị trường nhưng nhìn chung các tiêu chí này mang tính chất định tính và khó định lượng. Vì vậy, xuất phát từ cách đặt vấn đề bản chất của nền kinh tế thị trường là tự do kinh doanh, tự do trao đổi, tự do lao động, hay nói một cách ngắn gọn và đầy đủ nhất, đó là tự do kinh tế.

  13p xylitolstrawberry 21-10-2019 39 0   Download

 • Nền kinh tế thị trường có ảnh hưởng lớn đến sự tốn tại và phát triển của từng quốc gia từng dân tộc. Vấn đề nhà nước và thị trường là mối quan tâm hàng đầu của nhiều nhà nghiên cứu kinh tế trong nhiều thập kỉ qua, do đó việc tìm tòi mô hình quản lý kinh tế thích hợp và có hiệu quả hơn là vấn đề mà nhà nước ta và nhiều nước trên thế giới quan tâm. Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một yếu tố tất yếu...

  pdf18p huyhoang 03-08-2009 4909 853   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hội chữ thập đỏ
p_strCode=hoichuthapdo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2