intTypePromotion=4
ADSENSE

Hỗn hợp xơ

Xem 1-20 trên 201 kết quả Hỗn hợp xơ
 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5465-1:2009 về Vật liệu dệt - Phân tích định lượng hóa học - Phần 1: Nguyên tắc chung của phép thử quy định phương pháp thường dùng để phân tích định lượng hóa học các hỗn hợp xơ hai thành phần khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc15p bautroibinhyen6 01-12-2016 29 4   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5465-24:2013 quy định phương pháp sử dụng phenol và tetracloetan để xác định tỷ lệ phần trăm của xơ polyeste, trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần sau khi loại bỏ chất không phải xơ, gồm xơ polyeste với xơ acrylic, xơ polyprpylen hoặc xơ aramit.

  doc3p thangnamvoiva6 19-07-2016 33 2   Download

 • TCVN 5465-25:2014 quy định phương pháp sử dụng axit tricloaxetic và clorofom để xác định tỷ lệ phần trăm của xơ polyeste sau khi loại bỏ các chất không phải là xơ, trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần là xơ polyeste với các xơ khác, trừ một loại của xơ aramit (polyamit imit), xơ polyamit, xơ clo, và xơ modacrylic.

  doc4p thangnamvoiva6 19-07-2016 13 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5465-3:2009 quy định phương pháp sử dụng axeton để xác định tỉ lệ phần trăm của xơ axetat trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần, sau khi đã loại bỏ chất không phải là xơ, gồm axetat; len, xơ lông động vật, tơ tằm, xơ protein tái sinh, xơ bông (được làm sạch, nấu hoặc tẩy trắng), xơ lanh, xơ gai dầu, xơ đay, xơ chuối, xơ libe, xơ dừa, xơ cây đậu chổi, xơ cupro, xơ visco, xơ modal, xơ polyamit, xơ polyeste, xơ acrylic, và xơ thủy tinh.

  doc3p bautroibinhyen6 01-12-2016 20 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quố c gia TCVN 5465-4:2009 qui định phương pháp sử dụng hypoclorit để xác định tỉ lệ phần trăm xơ protein trọng vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần của xơ không phải protein và một xơ protein, sau khi loại bỏ chất không phải là xơ, gồm: Lên, lên đã xử lý hóa học, xơ lông động vật, tơ tằm, xơ protein tái sinh có thành phần chủ yếu là cazein; xơ bông, xơ cupro, xơ visco, xơ modal, xơ acrylic, xơ clo, xơ polyamit, xơ polyeste, xơ polypropylen, xơ thủy tinh và xơ elastan.

  doc3p bautroibinhyen6 01-12-2016 22 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5465-6:2009 quy định phương pháp sử dụng hỗn hợp axit formic và kẽm clorua để xác định tỉ lệ phần trăm xơ bông trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần, sau khi loại bỏ chất không phải là xơ, gồm xơ visco hoặc một số xơ cupro, xơ modal và xơ lyocell và xơ bông.

  doc4p bautroibinhyen6 01-12-2016 19 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5465-7:2009 quy định phương pháp sử dụng axit formic để xác định tỉ lệ phần trăm xơ polyamit trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần, sau khi loại bỏ chất không phải là xơ, gồm: Xơ polyamit; xơ bông, xơ visco, xơ cupro, xơ modal, xơ polyeste, xơ polypropylen, xơ clo, xơ acrylic hoặc xơ thủy tinh.

  doc3p bautroibinhyen6 01-12-2016 21 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5465-8:2009 quy định phương pháp sử dụng axeton để xác định tỉ lệ phần trăm xơ axetat trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần, sau khi loại bỏ chất không phải là xơ, gồm xơ axetat và xơ triaxetat.

  doc3p bautroibinhyen6 01-12-2016 26 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5465-9:2009 quy định phương pháp sử dụng rượu benzylic để xác định tỉ lệ phần trăm xơ axetat trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần, sau khi loại bỏ chất không phải là xơ, gồm xơ axetat và xơ triaxetat.

  doc3p bautroibinhyen6 01-12-2016 15 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5465-10:2009 quy định phương pháp sử dụng diclometan để xác định tỉ lệ phần trăm xơ triaxetat trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần, sau khi loại bỏ chất không phải là xơ, gồm xơ triaxetat hoặc xơ polylactit vừ xơ len, xơ protein tái sinh, xơ bông (được làm sạch, nấu hoặc tẩy trắng), xơ visco, xơ cupro, xơ modal, xơ polyamit, xơ polyeste, xơ acrylic và xơ thuỷ tinh.

  doc3p bautroibinhyen6 01-12-2016 13 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5465-11:2009 quy định phương pháp sử dụng axit sunphuric để xác định tỉ lệ phần trăm xơ xenlulo trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần, sau khi loại bỏ chất không phải là xơ, gồm xơ xenluloza tự nhiên và tái tạo và xơ polyeste.

  doc3p bautroibinhyen6 01-12-2016 31 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5465-12:2009 quy định phương pháp sử dụng dimetylformamit để xác định tỉ lệ phần trăm xơ acrylic, xơ modacrylic, xơ clo hoặc xơ elastan trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần, sau khi loại bỏ chất không phải là xơ, gồm xơ acrylic, xơ modacrylic, xơ clo, xơ elastan và xơ lông động vật, xơ bông (được làm sạch, nấu hoặc tẩy trắng), xơ visco, xơ cupro, xơ modal, xơ polyamit, xơ polyeste hoặc xơ thuỷ tinh.

  doc4p bautroibinhyen6 01-12-2016 21 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5465-13:2009 quy định phương pháp sử dụng cacbon disunfua/axeton để xác định tỉ lệ phần trăm của xơ clo trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ, sau khi loại bỏ chất không phải là xơ, gồm một số xơ clo, đã clo hóa hoặc không và len, xơ lông động vật, tơ tằm, xơ bông, xơ visco, xơ cupro, xơ modal, xơ polyamit, xơ polyeste, xơ acrylic và xơ thuỷ tinh.

  doc4p bautroibinhyen6 01-12-2016 7 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5465-14:2009 qui định phương pháp sử dụng axit axetic để xác định tỷ lệ phần trăm của xơ axetat trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ, sau khi loại bỏ chất không phải là xơ, gồm xơ axetat và một số xơ clo hoặc xơ clo đã clo hóa.

  doc3p bautroibinhyen6 01-12-2016 18 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5465-15:2009 quy định phương pháp xác định hàm lượng nitơ, để tính toán tỷ lệ phần trăm của mỗi thành phần trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần, sau khi loại bỏ chất không phải là xơ, gồm xơ đay và xơ động vật.

  doc4p bautroibinhyen6 01-12-2016 24 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5465-16:2009 qui định phương pháp sử dụng xylen để xác định tỷ lệ phần trăm của xơ polypropylen trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần, sau khi loại bỏ chất không phải là xơ, gồm xơ polypropylen và len, xơ lông động vật, tơ tằm, xơ bông, xơ visco, xơ cupro, xơ modal, xơ axetat, xơ triaxetat, xơ polyamit, xơ polyester, xơ acrylic và xơ thủy tinh.

  doc3p bautroibinhyen6 01-12-2016 16 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5465-17:2009 quy định phương pháp sử dụng axit sunphuric để xác định tỷ lệ phần trăm của xơ clo trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần, sau khi loại bỏ chất không phải là xơ, gồm xơ clo trên cơ sở polyme đồng nhất của vinyl clorua (đã clo hóa hoặc không) và - xơ bông, xơ visco, xơ cupro, xơ modal, xơ axetat, xơ triaxetat, xơ polyamit, xơ polyeste, xơ acrylic và một số xơ modacrylic.

  doc2p bautroibinhyen6 01-12-2016 21 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5465-19:2009 quy định phương pháp gia nhiệt, để xác định tỷ lệ phần trăm của xơ xenlulo trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần, gồm bông hoặc xenlulo tái sinh và amiăng trắng (crisotil) và amiăng xanh (crocidolite).

  doc3p bautroibinhyen6 01-12-2016 11 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5465-20:2010 quy định phương pháp sử dụng dimetylaxetamit để xác định tỷ lệ phần trăm của xơ elastan, trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần sau khi loại bỏ chất không phải là xơ, gồm xơ elastan với xơ bông, xơ visco, xơ cupro, xơ modal, xơ polyamit, xơ polyester hoặc xơ le.

  doc3p bautroibinhyen6 01-12-2016 16 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5465-21:2009 quy định phương pháp sử dụng xyclohexanon để xác định tỷ lệ phần trăm của xơ clo, xơ modacrylic, xơ elastan, xơ axetat, xơ triaxetat trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần, sau khi loại bỏ chất không phải là xơ, gồm xơ axetate, xơ triaxetat, xơ clo, một số xơ modacrylic, một số xơ elastan và len, xơ lông động vật, tơ tằm, xơ bông, xơ cupro, xơ modal, xơ visco, xơ polyamit, xơ acrylic và xơ thủy tinh.

  doc5p bautroibinhyen6 01-12-2016 19 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hỗn hợp xơ
p_strCode=honhopxo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2