intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật bộ máy hành chính

Xem 1-20 trên 5546 kết quả Luật bộ máy hành chính
 • Hiến pháp là đạo luật cơ bản do cơ quan quyền lực NN cao nhất ban hành quy định việc tổ chức NN, cơ cấu, thẩm quyền các cơ quan NN trung ương và quyền cơ bản của con người. Cùng tham khảo nội dung bài giảng dưới đây để nắm rõ Luật hiến pháp Việt Nam.

  ppt8p dongcoxanh25 22-06-2022 10 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổ chức bộ máy, tiêu chuẩn, lề lối công tác của công an xã; nội dung, biện pháp thực hiện một số mặt công tác quản lý hành chính của công an xã. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf106p bakerboys04 16-05-2022 11 4   Download

 • Bài viết trình bày và phân tích những tác động của việc ghi nhận nguyên tắc quản trị tốt trong các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Việc đề cao các yếu tố của quản trị tốt cũng đặt ra những yêu cầu và thách thức đối với hệ thống pháp luật quốc gia.

  pdf16p viellenkullman 13-05-2022 16 1   Download

 • Giáo trình Bảo dưỡng hệ thống thủy lực (Nghề Vận hành máy thi công mặt đường - Trình độ Cao đẳng) gồm những nội dung chính như sau: Bài 1: Khái niệm và các quy luật về truyền động bằng khí nén - thủy lực; Bài 2: Nhận dạng các bộ phận trong hệ thống thủy lực; Bài 3: Bảo dưỡng hệ thống thủy lực máy xúc; Bài 4: Bảo dưỡng hệ thống thủy lực máy lu; Bài 5: Bảo dưỡng hệ thống thủy lực máy ủi.

  pdf79p cucngoainhan0 08-04-2022 21 2   Download

 • Giáo trình Bảo dưỡng hệ thống thủy lực (Nghề Vận hành máy thi công mặt đường - Trình độ Cao đẳng) gồm có 6 bài với những nội dung chính sau: Bài 1: khái niệm và các quy luật về truyền động bằng thủy lực, bài 2: nhận dạng các bộ phận trong hệ thống thủy lực, bài 3: bảo dưỡng hệ thống thủy lực máy xúc, bài 4: bảo dưỡng hệ thống thủy lực máy lu, bài 5: bảo dưỡng hệ thống thủy lực máy ủi. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf74p cucngoainhan0 08-04-2022 18 3   Download

 • Luật Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm 2014 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho phát triển GDNN, nhất là những ngành nghề đòi hỏi trình độ, chất lượng cao. Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã có những chuyển biến tích cực, từ tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, mô hình đào tạo, liên kết đào tạo; chất lượng đội ngũ giáo viên, người học

  pdf6p vithales 20-04-2022 41 3   Download

 • Trên cơ sở làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và đánh giá thực thực trạng việc cải cách BMHCNN cấp trung ương ở nước CHDCND Lào, luận án đề xuất các quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục cải cách hoàn thiện BMHCNN cấp trung ương của nước CHDCND Lào đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của đất nước Lào.

  pdf179p badbuddy09 29-03-2022 13 2   Download

 • Quyết định số 5960/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022 của Bộ Y tế. Căn cứ Luật số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

  doc3p hoalanvender 25-02-2022 9 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ một cách có hệ thống những vấn đề lý luận và thực trạng cải cách bộ máy của Chính phủ Lào. Luận văn nghiên cứu về các văn kiện Đảng, các chƣơng trình cải cách và hệ thống các văn bản qui phạm pháp luật điều chỉnh về bộ máy của Chính phủ. Đồng thời, luận văn chỉ ra những tồn tại và trên cơ sở đó tìm ra những giải pháp, phương hướng nhằm góp phần cải cách bộ máy của Chính phủ nước Lào trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN và hội nhập kinh kế quốc tế.

  pdf92p badbuddy03 22-02-2022 24 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu làm sáng tỏ một số vấn đề có tính lý luận về phòng, chống tham nhũng; giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng cho cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, từ đó đánh giá đúng thực trạng và nhằm xác định những phương hướng, giải pháp để đổi mới công tác giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng cho đối tượng nêu trên.

  pdf98p badbuddy03 22-02-2022 21 4   Download

 • Quyết định số 478/2021/QĐ-BCT ban hành về việc dịch chuyển giờ phát điện cao điểm nhà máy thủy điện nhỏ. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012.

  doc3p hoadaquy852 16-02-2022 5 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là làm sáng tỏ cơ sở khoa học cải cách tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân khi không tổ chức Hội đồng nhân dân; đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân quận, phường đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, đảm bảo tính thống nhất, thông suốt của bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương.

  pdf92p badbuddy03 22-02-2022 12 1   Download

 • Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ các vấn đề có tính lý luận về quan điểm, mục đích, tiêu chí, phương pháp đánh giá công chức hành chính nhà nước trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Phân tích thực trạng pháp luật cũng nhƣ thực trạng đánh giá công chức hành chính nhà nước trong các cơ quan hành chính nhà nước nhằm đưa ra những giải pháp cụ thể, nâng cao hiệu quả đánh giá công chức hành chính nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước nói chung, bộ máy hành chính nhà nước nói riêng.

  pdf122p badbuddy03 22-02-2022 29 3   Download

 • Quyết định số 1332/2021/QĐ-BTP ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số phụ lục kèm theo Quyết định số 681/QĐ-BTP ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp quản lý. Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017. Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

  doc4p hoadaquy852 16-02-2022 17 1   Download

 • Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 2 Hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các khái niệm, đặc điểm của bộ máy thanh tra nhà nước với thanh tra nhân dân. Phân biệt được hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân. Hiểu được một số nội dung cơ bản trong hoạt động thanh tra.

  pdf32p hoathachthao090 10-02-2022 15 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực trạng về tổ chức bộ máy của kiếm toán nhà nước để đề xuất phương hướng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy của kiếm toán nhà nước Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf89p badbuddy01 29-01-2022 9 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận về QLNN đối với hoạt động đối ngoại và thực trạng QLNN đối với hoạt động đối ngoại tại tỉnh Quảng Bình, từ đó đưa ra những phương hướng và các giải pháp nhằm tăng cường pháp luật QLNN về đối ngoại của Trung ương và Địa phương, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy làm công tác QLNN về đối ngoại của tỉnh Quảng Bình.

  pdf83p badbuddy01 29-01-2022 21 0   Download

 • Quyết định số 2270/2021/QĐ-TTg ban hành về việc về việc đánh giá lại 03 nhà máy thủy điện của EVN. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc3p hoalanvender 31-01-2022 87 2   Download

 • Trong những năm gần đây, an ninh mạng là vấn đề an ninh phi truyền thống mà các quốc gia thường xuyên phải đối mặt. ASEAN nhận thấy sự cần thiết của việc đảm bảo an ninh mạng khỏi các mối đe dọa phổ biến như sự xâm nhập mạng xuyên quốc gia của các tổ chức tội phạm và khủng bố. Lý do vì không gian mạng không có biên giới lãnh thổ nên việc các quốc gia ban hành chính sách pháp luật đơn lẻ sẽ không thể giải quyết được những vấn đề an ninh mạng phát sinh trong thực tiễn.

  pdf7p vishivnadar 17-01-2022 18 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền cấp xã (Tập 1): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng; pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf186p caphesuadathemtieu 06-01-2022 11 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1131 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Luật bộ máy hành chính
p_strCode=luatbomayhanhchinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2