Nano sắt kim loại

Xem 1-20 trên 29 kết quả Nano sắt kim loại
 • Bài báo trình bày kết quả khảo sát phương pháp xử lý Pb2+ trong nước bằng nano sắt tổng hợp được. Các thí nghiệm được tiến hành với hàm lượng Pb2+ biến thiên trong khoảng từ 5-50mg/l, nano sắt từ 0,1-0,4g/l và pH = 2,5-7,5. Kết quả thực nghiệm cho thấy, với pH = 5,0-6,5, 100% lượng Pb2+ sẽ bị tách loại khỏi dung dịch sau thời gian 10 phút khi tỷ lệ khối lượng nano sắt: Pb2+ = 10:1.

  pdf5p tuanlocmuido 13-12-2012 37 7   Download

 • Mục đích của đề tài: Khảo sát sự phụ thuộc của số lượng và vị trí của đỉnh cộng hưởng plasmon bề mặt vào hình dạng và kích thước của các hạt và thanh nano kim loại Au và Ag. Các kết quả thực nghiệm được so sánh với một số mô hình lí thuyết đang được sử dụng trên thế giới như Mie, Gans, DDA, SI. Đặc biệt, sử dụng lí thuyết Phiếm hàm mật độ một số kết quả lí thuyết ban đầu của tác giả đã được so sánh với kết quả thực nghiệm.

  doc84p change14 07-07-2016 17 5   Download

 • Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển rất nhanh của các ngành công nghệ vật liệu như vật liệu siêu dẫn, vật liệu nano, vật liệu từ và các loại vật liệu có khả năng xúc tác trong hóa học thì các β-dixetonat và các cacboxylat kim loại ngày càng được quan tâm nghiên cứu nhiều hơn. Chúng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: phân tích, tách, làm giàu, làm sạch các nguyên tố...

  pdf6p uocvong02 24-09-2015 21 3   Download

 • Luận án nghiên cứu chế tạo dung dịch keo đồng nano bằng phương pháp khử hóa học từ các tiền chất đồng oxalat, CuCl2, CuSO4, Cu(NO3)2 với chất khử hydrazin hydrat, NaBH4; dung môi glycerin và nước, chất bảo vệ PVA và PVP, chất phân tán và tr bảo vệ gồm: trinatri citrat, acid ascorbic, CTAB.

  pdf144p change05 10-06-2016 18 6   Download

 • Luận văn nhằm nghiên cứu quá trình chế tạo sắt nano và nano lưỡng kim, nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải ô nhiễm crôm và chì bằng sắt nano và nano lưỡng kim, ứng dụng sắt nano và nano lưỡng kim vào xử lý nước thải Khu công nghiệp Phố Nối A.

  doc114p change13 07-07-2016 8 4   Download

 • Nội dung chính của luận án: Nghiên cứu chế tạo dung dịch keo đồng nano bằng phương pháp khử hóa học từ các tiền chất đồng oxalat, CuCl2, CuSO4, Cu(NO3)2 với chất khử hydrazin hydrat, NaBH4; dung môi glycerin và nƣớc, chất bảo vệ PVA và PVP, chất phân tán và trợ bảo vệ gồm: trinatri citrat, acid ascorbic, CTAB....Sau đây là bản tóm tắt của luận án.

  pdf26p change05 10-06-2016 10 2   Download

 • Luận văn Thạc sỹ Vật lý chất rắn: Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano ZnO trình bày về tổng quan vật liệu nano, vật liệu bán dẫn ZnO, plasmon bề mặt, hiện tượng cộng hưởng plasmon bề mặt, chế tạo vật liệu nano, các phương pháp khảo sát; chế tạo thanh nano ZnO bằng phương pháp thủy nhiệt, chế tạo hạt Nano kim loại Au bằng phương pháp hóa khử, chế tạo ZnO bọc Au bằng phương pháp hóa, các phép đo khảo sát mẫu; kết quả chế tạo vật liệu...

  pdf6p lamlam95 30-03-2015 220 78   Download

 • Đối tượng nghiên cứu của luận án là vật liệu CNT và linh kiện cảm biến trên cơ sở CNT có khả năng nhạy khí ở nhiệt độ phòng. Phạm vi nghiên cứu của luận án là tổng hợp vật liệu CNT; thiết kế, chế tạo cảm biến trên cơ sở vật liệu CNT và khảo sát tính nhạy khí NH3 cũng như cấu trúc CNT của cảm biến. Nghiên cứu tăng cường độ đáp ứng và độ hồi đáp của cảm biến khí trên cơ sở CNT bằng phương pháp phủ hạt nanô kim loại.

  pdf138p change12 30-06-2016 36 14   Download

 • Các chi tiết máy hoạt động thường xuyên sẽ bị hao mòn do ma sát làm giảm độ chính xác và chất lượng của thiết bị cũng như sản phẩm do thiết bị tạo ra. Vì vậy đến giới hạn hao mòn nhất định sẽ phải thay thế hoặc sửa chữa phục hồi nhằm giảm chi phí.

  pdf5p uocvong03 24-09-2015 44 12   Download

 • Bhushan, B. “Microscratching/Microwear, Nanofabrication/Nanomachining...” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC Microscratching/ Microwear, Nanofabrication/ Nanomachining, and Nano/Picoindentation Using Atomic Force Microscopy Bharat Bhushan 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Introduction Experimental Techniques AFM for Microscratching/Microwear and Nanoindentation • Nano/Picoindenter 7 Microscratching/Microwear Studies Nanofabrication/Nanomachining Studies Nano/Picoindentation Closure References 7.

  pdf22p medinova 26-10-2010 54 8   Download

 • Đối tượng của phạm vi nghiên cứu là: Vật liệu CNT và linh kiện điện cực có khả năng nhạy khí ở nhiệt độ phòng. Phạm vi nghiên cứu: Tổng hợp vật liệu CNT; thiết kế, chế tạo cảm biến trên cơ sở vật liệu CNT và khảo sát tính nhạy khí NH3 cũng như cấu trúc CNT của cảm biến. Nghiên cứu tăng cường độ đáp ứng và độ hồi đáp của cảm biến khí trên cơ sở CNT bằng phương pháp phủ hạt nanô kim loại.

  pdf27p change12 30-06-2016 28 8   Download

 • Phạm vi nghiên cứu: Tổng hợp vật liệu CNT; thiết kế, chế tạo cảm biến trên cơ sở vật liệu CNT và khảo sát tính nhạy khí NH3 cũng như cấu trúc CNT của cảm biến; nghiên cứu tăng cường độ đáp ứng và độ hồi đáp của cảm biến khí trên cơ sở CNT bằng phương pháp phủ hạt nanô kim loại.

  pdf27p change00 05-05-2016 23 5   Download

 • Hàng năm các ngành công nghiệp luyện kim, khai khoáng và sản xuất hoá chất thải ra một lượng rất lớn các muối sắt ( II) và sắt ( III) . Việc nghiên cứu sử dụng chúng một cách kinh tế là một nhiệm vụ quan trọng trong việc bảo vậ môi trường . Trong các hướng xử lí các muối này, điều chế các loại sắt oxit và hydroxide tồn tạo trong tự nhiên như akaganeite, goethte, hematite...ở kích thước nano có triển vọng lớn ứng dụng vào xử lý môi trường ......

  pdf133p conchokon 06-09-2012 103 28   Download

 • Bhushan, B. “Introduction - Measurement Techniques and Applications” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 Part I Basic Studies © 1999 by CRC Press LLC Introduction — Measurement Techniques and Applications Bharat Bhushan 1.1 1.2 1.3 History of Tribology and Its Significance to Industry Origins and Significance of Micro/Nanotribology Measurement Techniques Scanning Tunneling Microscope • Atomic Force Microscope • Friction Force Microscope • Surface Force Apparatus • Vibration Isolation 1 1.4 1.

  pdf80p medinova 26-10-2010 44 9   Download

 • Marti, O. Ò"AFM Instrumentation and Tips"Ó Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC AFM Instrumentation and Tips Othmar Marti 2.1 2.2 Force Detection The Mechanics of Cantilevers Compliance and Resonances of Lumped Mass Systems • Cantilevers • Tips and Cantilevers • Materials and Geometry • Outline of Fabrication 2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.

  pdf65p medinova 26-10-2010 40 8   Download

 • Harrison, J.A. et al. “Atomic-Scale Simulation of Tribological and Related...” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 Atomic-Scale Simulation of Tribological and Related Phenomena Judith A. Harrison, Steven J. Stuart, and Donald W. Brenner 11.1 Introduction 11.2 Molecular Dynamics Simulations Interatomic Potentials • Thermodynamic Ensemble • Temperature Regulation 11 11.

  pdf71p medinova 26-10-2010 60 8   Download

 • Ferrante, J. et. al. “Surface Physics in Tribology” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC Surface Physics in Tribology John Ferrante and Phillip B. Abel 3.1 3.2 3.3 3.4 3.

  pdf43p medinova 26-10-2010 52 7   Download

 • Majumdar, A. et. al. “Characterization and Modeling of Surface...” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC Characterization and Modeling of Surface Roughness and Contact Mechanics Arun Majumdar and Bharat Bhushan 4.1 4.2 4.

  pdf60p medinova 26-10-2010 34 7   Download

 • Bhushan, B. “Nanomechanical Properties of Solid Surfaces and Thin Films” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC Nanomechanical Properties of Solid Surfaces and Thin Films Bharat Bhushan 10.1 10.2 Introduction Nanoindentation Hardness Measurement Apparatuses Commercial Nanoindentation Hardness Apparatuses with Imaging of Indents after Unloading • Prototype DepthSensing Nanoindentation Hardness Apparatuses • Commercial Depth-Sensing Nanoindentation Hardness Apparatus and Its Modifications 10 10.

  pdf93p medinova 26-10-2010 35 7   Download

 • Ericson, E.; et. al “Mechanical Properties of Materials in Microstructure...” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC Mechanical Properties of Materials in Microstructure Technology Fredric Ericson and Jan-Åke Schweitz 15.1 Introduction 15.2 Cohesion and Crystal Structures System Energy and Interatomic Binding • Lattice Structures and Structural Defects 15 15.3 Elasticity Properties Isotropic Elasticity • Anisotropic Elasticity 15.

  pdf35p medinova 26-10-2010 35 7   Download

Đồng bộ tài khoản