intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán

Xem 1-20 trên 891 kết quả Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán
 • Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 143/2019 trình bày các nội dung chính sau: Vai trò của Kiểm toán nhà nước đối với hoạt động quản lý rác thải vì sự phát triển bền vững, thực trạng và giải pháp tăng cường kiểm toán môi trường của Kiểm toán nhà nước, ảnh hưởng của các nhân tố tài chính tới ý kiến kiểm toán phát hành của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf91p vishikamaru2711 25-04-2020 34 3   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 139/2019 trình bày các nội dung chính sau: Những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp về các chính sách và thủ tục hành chính thuế - thực trạng và giải pháp, vận dụng trọng yếu trong kiểm toán tuân thủ của Kiểm toán nhà nước và kinh nghiệm của các cơ quan kiểm toán tối cao, ứng dụng hệ thống thông tin địa lý vào kiểm toán việc lập và quản lý quy hoạch các dự án khoáng sản,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf70p vichoji2711 04-05-2020 48 2   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 144/2019 trình bày các nội dung chính sau: Hoàn thiện kiểm toán công tác quản lý, sử dụng “đất ở không hình thành đơn vị ở”, hoàn thiện kiểm toán tuân thủ việc quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các Ban Quản lý dự án cấp huyện, hoàn thiện tổ chức kiểm toán hoàn thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán ngân sách địa phương,... Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

  pdf69p vishani2711 21-04-2020 23 1   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 145/2019 trình bày các nội dung chính sau: Hoàn thiện biên bản và việc lập biên bản kiểm toán ngân sách cấp huyện trong cuộc kiểm toán ngân sách địa phương, nâng cao chất lượng kiểm toán các cơ sở y tế công lập thông qua việc xây dựng và ban hành hướng dẫn kiểm toán chi tiết, nâng cao chất lượng kiểm toán Ngân hàng Chính sách xã hội của Kiểm toán nhà nước Việt Nam,... Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

  pdf60p vishani2711 21-04-2020 24 1   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 146/2019 trình bày các nội dung chính sau: Chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước dưới góc nhìn thể chế, dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp chuyển giá và một số giải pháp trong cuộc đấu tranh chống chuyển giá, hoàn thiện thủ tục kiểm toán và nâng cao chất lượng kiểm toán chương trình cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam,... Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

  pdf77p vishani2711 21-04-2020 30 1   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 136/2019 trình bày các nội dung chính sau: Cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập tại một số tỉnh ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp, cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế thực trạng và hướng hoàn thiện, phương pháp kiểm toán nội bộ dựa trên rủi ro,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf72p vichoji2711 04-05-2020 22 1   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 141/2019 trình bày các nội dung chính sau: Chính sách giá điện và biểu giá điện sinh hoạt bậc thang: Cần có góc nhìn thấu đáo về mặt hàng đặc biệt, các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm toán giá điện, giá điện cần công khai, minh bạch các yếu tố đầu vào của chi phí sản xuất kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf79p vishikamaru2711 25-04-2020 20 0   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 142/2019 trình bày các nội dung chính sau: Vai trò của Kiểm toán nhà nước đối với công tác giám sát của Quốc hội, ứng dụng một số kỹ thuật phân tích dữ liệu vào các thủ tục đánh giá rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính, một số vấn đề trong công tác kiểm toán xác định giá trị phần vốn nhà nước theo phương pháp dòng tiền chiết khấu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf71p vishikamaru2711 25-04-2020 16 0   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 137/2019 trình bày các nội dung chính sau: Hướng tới hệ thống quản lý hiện đại để tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi trong thời đại kinh tế số, quản lý thuế đối với các giао dịch thương mại điện tử, luật Quản lý thuế cần được sửa đổi để phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf61p vichoji2711 04-05-2020 12 0   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 138/2019 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề lý luận về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, gắn với kiểm soát quyền lực và vai trò của Kiểm toán nhà nước, vai trò của Kiểm toán nhà nước trong kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf72p vichoji2711 04-05-2020 15 0   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 140/2019 trình bày các nội dung chính sau: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước, vai trò của Kiểm toán nhà nước đối với cải cách quản lý tài chính tại các trường đại học công lập, kiểm toán nhà nước - ICAEW hợp tác bền chặt và hiệu quả trong tiến trình phát triển đất nước,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf91p vichoji2711 04-05-2020 27 0   Download

 • Tại Việt Nam, những doanh nghiệp đầu tiên cần phải được kiểm toán là các ngân hàng, tổ chức tín dụng. Các ngân hàng với loại hình kinh doanh đặc biệt, trong cơ chế thị trường lại càng gặp phải nhiều rủi ro hơn. Bản thân các hoạt động kinh doanh ngân hàng dễ bị tổn thương khi có gian lận và sai sót. Có một nền tảng tài chính vững chắc do hệ thống ngân hàng đem lại là một điều kiện vô cùng thuận lợi cho hoạt động của toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

  pdf80p khongxinhkhngodep 03-07-2014 273 94   Download

 • Xây dựng hệ thống E-learning nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập theo học chế tín chỉ, kiểm tra, đánh giá kết quả học phần trong đào tạo tín chỉ, trao đổi về việc sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy theo học chế tín chỉ,... là những nội dung chính trong tài liệu kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc "Đổi mới công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý giáo dục ở các trường cao đẳng". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf393p dutru2011 22-09-2015 205 77   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học "Mối quan hệ giữa thông tin phi tài chính trên báo cáo thường niên và kết quả hoạt động theo kế toán, giá thị trường của các công ty niêm yết Việt Nam" là đề tài dự thi giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên, thuộc nhóm ngành kế toán. Các số liệu và kết quả nêu trong đề tài là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ một công trình nào. Đây là sẽ là tài liệu tham khảo chất lượng dành cho các chuyên viên tài chính nhà đầu tư tương lai tham khảo.

  pdf92p minhmuimui 22-09-2014 321 71   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh năm 2008 tác giả: 9.Cao Thanh Sơn, Phan Anh Phong, Nguyễn Quang Khanh, Một số phép toán trên hệ biểu diễn tri thức dựa theo triết lý tập thô... Khoa học (trong tiếng Latin scientia, có nghĩa là "kiến thức" hoặc "hiểu biết") là các nỗ lực thực hiện phát minh, và tăng lượng tri thức hiểu biết của con người về cách thức hoạt động của thế giới vật chất xung quanh. Thông qua các phương pháp kiểm soát, nhà khoa học sử...

  pdf7p phalinh14 07-08-2011 189 25   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh năm 2008 tác giả: 10. Nguyễn Chí Thắng, Liên hệ giữa không gian metric mờ với không gian Menger và không gian metric xác suất...Khoa học (trong tiếng Latin scientia, có nghĩa là "kiến thức" hoặc "hiểu biết") là các nỗ lực thực hiện phát minh, và tăng lượng tri thức hiểu biết của con người về cách thức hoạt động của thế giới vật chất xung quanh. Thông qua các phương pháp kiểm soát, nhà khoa học sử dụng cách quan sát các...

  pdf10p phalinh14 07-08-2011 95 10   Download

 • Báo cáo nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu thiết kế cơ cấu công tác hệ thống đổ sợi máy sợi con của ĐH Công nghiệp Hà Nội cơ nội dung trình bày kết quả nghiên cứu, tính toán một số thông số kỹ thuật quan trọng và kiểm bền trục chính cơ cấu công tác trong hệ thống đổ sợi tự động máy sợi con loại 500 cọc. Mời các bạn tham khảo để mở rộng thêm hiểu biết.

   

  pdf7p tieppham1 08-05-2015 112 8   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh năm 2008 tác giả: 4. Nguyễn Thanh Diệu, Về một điều kiện đủ cho tính ổn định mũ của một lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ ..Khoa học (trong tiếng Latin scientia, có nghĩa là "kiến thức" hoặc "hiểu biết") là các nỗ lực thực hiện phát minh, và tăng lượng tri thức hiểu biết của con người về cách thức hoạt động của thế giới vật chất xung quanh. Thông qua các phương pháp kiểm soát, nhà khoa học sử...

  pdf4p phalinh14 07-08-2011 72 5   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học "Tích hợp mờ trong hệ trợ giúp đa mục tiêu" các tích phân mờ trong ra quyết định đa tiêu chuẩn và một số ứng dụng trong thực tế, từ đó áp dụng xây dựng một mô hình tích hợp mờ đánh giá học sinh (cụ thể là cài đặt và kiểm thử đánh giá đối với học sinh Trung học). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf43p sutihana 05-12-2016 51 4   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học "Cây 2-3-4 - Lý thuyết và mô phỏng" được thực hiện nhằm tìm hiểu và đánh giá các thuật toán trên cây 2-3-4, đồng thời xây dựng một phần mềm mô phỏng các thuật toán này nhằm hỗ trợ cho việc học, nghiên cứu và tiến tới dạy các thuật toán trên cây 2-3-4. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf36p sutihana 05-12-2016 30 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1017 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán
p_strCode=nghiencuukhoahockiemtoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2