intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguyên tắc phát triển bền vững

Xem 1-20 trên 300 kết quả Nguyên tắc phát triển bền vững
 • Chương 3 Những nguyên tắc phát triển bền vững thuộc bài giảng môi trường và phát triển kinh tế bền vững, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: cơ sở của phát triển bền vững, mô hình và nội dung phát triển bền vững, các nguyên tắc phát triển bền vững, mục tiêu của phát triển bền vững, các chỉ tiêu về phát triển bền vững.

  pdf28p 187198402 20-07-2014 520 135   Download

 • Tài liệu giảng dạy chuyên đề: Phát triển bền vững với những vấn đề toàn cầu và của Việt Nam phần 1 gồm 3 chương. Chương 1 nói về các thách thức về kinh tế, xã hội, môi trường và phát triển. Chương 2 trình bày các khái niệm, nội dung, mô hình và các nguyên tắc phát triển bền vững. Chương 3 nói về kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chương trình nghị sự 21 về phát triển bền vững.

  pdf94p nhatrangyeuthuong 04-04-2014 181 76   Download

 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường với chủ đề "Phát triển bền vững ở Việt Nam (nhóm 7)" trình bày các nội dung sau: định nghĩa phát triển bền vững, nguyên tắc phát triển bền vững ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc11p nguyenquangminh1612 16-11-2014 135 34   Download

 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường với chủ đề "Phát triển bền vững (nhóm 8)" sau đây trình bày nội dung: giới thiệu về phát triển bền vững, tám nguyên tắc phát triển bền vững tại Việt Nam, phân tích nguyên tắc phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, những việc cần làm để phát triển bền vững, thuật ngữ vấn đề môi trường.

  doc12p nguyenquangminh1612 16-11-2014 113 15   Download

 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường với chủ đề "Phát triển bền vững tại Việt Nam (nhóm 5)" sau đây giới thiệu về phát triển bền vững, các nguyên tắc phát triển bền vững tại Việt Nam, phân tích làm rõ nguyên tắc thứ 2,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc21p nguyenquangminh1612 16-11-2014 104 12   Download

 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường với chủ đề "Phát triển bền vững (nhóm 3)" sau đây giới thiệu về phát triển bền vững, các nguyên tắc phát triển bền vững tại VN, phân tích nguyên tắc thứ 2,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức cụ thể.

  doc15p nguyenquangminh1612 16-11-2014 81 6   Download

 • Module Mầm non 43: Giáo dục vì sự phát triển biền vững trong giáo dục mầm non gồm 4 nội dung chính, trình này khái quát về phát triển bền vững, định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam, khái quát chung về giáo dục vì sự phát triển bền vững, mục tiêu; nội dung; phương pháp; lập kế hoạch, đánh giá và phối hợp với các tổ chức xã hội khi thực hiện giáo dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục mầm non.

  pdf46p minhminhnguyen32 09-06-2014 454 42   Download

 • Bài giảng Kinh tế tài nguyên - môi trường: Chương II trình bày về phát triển bền vững nền kinh tế - xã hội như mô hình cân bằng vật chất, phát triển bền vững – khái niệm, phân loại và thước đo, các nguyên tắc phát triển bền vững.

  ppt23p hoa_cuc91 27-06-2014 141 28   Download

 •  Module MN 43: Giáo dục vì sự phát triển biền vững trong giáo dục mầm non gồm có 4 nội dung chính, trình này khái quát về phát triển bền vững, định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam, khái quát chung về giáo dục vì sự phát triển bền vững, mục tiêu; nội dung; phương pháp; lập kế hoạch, đánh giá và phối hợp với các tổ chức xã hội khi thực hiện giáo dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của tài liệu.

  pdf46p cobetocxul10 15-05-2015 503 18   Download

 • Tình hình phát triển kinh tế xã hội trong lưu vực sông Đồng Nai, những tác động bất lợi của quá trình phát triển kinh tế, xã hội đối với khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Đồng Nai, tài nguyên nước và phát triển bền vững nguồn nước lưu vực sông Đồng Nai là những nội dung chính trong bài viết "Tài nguyên nước và vấn đề phát triển bền vững lưu vực sông Đồng Nai". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p thuyhuynh1702 03-12-2015 105 16   Download

 • Tình hình kinh tế xã hội nước ta trong thời gian qua, đặc biệt là từ khi thực hiện chính sách đổi mới, đã có những bước phát triển đáng khích lệ, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm là 7%, cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Chúng ta cũng đã thu được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực sức khoẻ, giáo dục, văn hoá và tinh thần của toàn xã hội và đã thực hiện tương đối thành công chiến lược Bảo vệ môi trường 1991 -......

  pdf76p minhanh 14-03-2009 1467 650   Download

 • Phát triển là tính tất yếu của xã hội loài người và mỗi quốc gia, là quy luật chung của mọi thời đại, mọi quốc gia, là mục tiêu trung tâm của mọi chính phủ, là trách nhiệm chính trị của các quốc gia . Phát triển bao gồm nhiều thành tố khác nhau: kinh tế, kỹ thuật, xã hội, chính trị, văn hoá và không gian.

  ppt32p buiduongson3 28-10-2010 1016 390   Download

 • Từ khoảng hơn mười năm nay, phát triển bền vững (PTBV) đã trở thành một khái niệm vô cùng phổ thông. Nói tới phát triển kinh tế và phát triển xã hội, phát triển quốc gia hay phát triển địa phương, phát triển toàn cầu hoặc phát triển khu vực, v.v. , “phát triển” đều được hiểu theo nghĩa “phát triển bền vững”. Phát Triển Bền Vững là hướng đi mà Tổ chức Liên Hiệp Quốc, chính phủ các quốc gia, các đoàn thể và công đoàn, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quần chúng, v.v. đã tán đồng và ủng hộ. Các...

  doc12p hailedangbs 30-05-2013 383 123   Download

 • Chúng ta đang sống trong những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI với 3 đặc trưng nổi bật: (i) phát triển bền vững (PTBV) đã trở thành chiến lược phát triển của toàn thể giới; (ii) hội nhập và toàn cầu hóa; và (iii) biến đổi khí hậu (BĐKH) đã trở thành thách thức lớn nhất cho toàn nhân loại trong thế kỷ XXI. Trong bối cảnh đó, mỗi quốc gia cần lựa chọn để định ra các chiến lược phát triển phù hợp theo nguyên tắc “suy nghĩ toàn cầu hành động địa phương”. Việt Nam là một trong các nước nghèo đang...

  doc22p thuong_632 21-12-2012 280 118   Download

 • Tài liệu nêu lên những đặc điểm cần được lưu ý và đề xuất một số vấn đề để gợi ý cho các nhà quản lý, các nhà sản xuất kinh doanh cung như các cộng đồng nông thôn thấy được tính chất cấp bách và ý nghĩa to lớn của công tác bảo vệ môi trường, góp phần phát triển đất nước.

  pdf153p lalan38 28-03-2013 243 100   Download

 • Kỷ yếu hội thảo Môi trường và phát triển bền vững trình bày các báo cáo và tham luận như: Khoa Môi trường và Tài nguyên, lịch sử hình thành và phát triển; công tác NCKH gắn liền với phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường; Công nghệ MCD xử lý đất nhiễm chất độc hữu cơ bền vững; công nghệ lên men mêtan kết hợp phát điện – Giải pháp xử lý rác cho các Đô thị lớn, góp phần kìm hãm biến đổi khí hậu;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf86p tuoihaimuoi32 19-06-2014 116 35   Download

 • Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam - Mối liên hệ với phát triển bền vững và biến đổi khí hậu trình bày các nội dung: Đa dạng sinh học ở Việt Nam , các hình thức bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn ngoại vi, bảo tồn với phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu đối với bảo tồn đa dạng sinh học, các giải pháp để bảo tồn đa dạng sinh học trong sự biến đổi của khí hậu . Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt32p namthangtinhlang_00 28-10-2015 168 28   Download

 • Phát triển bền vững đã trở thành đường lối, quan điểm và chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 1998 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước nhấn mạnh: "Bảo vệ môi trường là một nội dung cơ bản không thể tách rời trong đường lối, chủ trương và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tất cả các cấp, các ngành, là cơ sở quan trọng bảo đả phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá,...

  pdf44p nhokheo10 04-05-2013 79 25   Download

 • Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020, đã cụ thể hoá quan điểm quản tài nguyên nước: Quản lý tài nguyên nước phải được thực hiện theo phương thức tổng hợp và thống nhất trên cơ sở lưu vực sông. Bài viết "Thống nhất quản lý tài nguyên nước theo lưu vực sông nhằm phát triển bền vững" phân tích các nguyên tắc, nhiệm vụ và các tiêu chí để xây dựng mô hình quản lý tổng hợp và thống nhất tài nguyên nước theo lưu vực sông. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p khanhlongct 30-11-2015 76 19   Download

 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường với chủ đề "Việt Nam và phát triển bền vững (nhóm 1)" trình bày các nguyên tắc cho phát triển bền vững ở VN, phân tích và chứng minh nguyên tắc thứ 2 bằng các dữ liệu về phát triển kinh tế xã hội của VN, những việc cần làm để VN có một xã hội phát triển bền vững, vấn đề môi trường.

  doc16p nguyenquangminh1612 16-11-2014 98 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguyên tắc phát triển bền vững
p_strCode=nguyentacphattrienbenvung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2