intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhân lực trình độ cao đẳng

Xem 1-20 trên 388 kết quả Nhân lực trình độ cao đẳng
 • Luận án nghiên cứu thực tiễn về quản lý đào tạo nguồn nhân lưc ̣ trình độ cao đẳng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại các trường cao đẳng ở thành phố Đà Nẵng. Đề xuất giải pháp quản lý đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH thành phố Đà Nẵng tại các trường Cao đẳng và một trong số các giải pháp này được thử nghiệm trên thực tế để kiểm chứng độ tin cậy, tính khả thi của giải pháp.

  pdf241p quenchua 30-09-2019 32 3   Download

 • Luận án với mục tiêu xây dựng luận cứ khoa học và đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng tại các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng dựa trên mô hình ADDIE.

  pdf27p quenchua 30-09-2019 33 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận án đề xuất quy trình, kỹ thuật và các giải pháp tăng cường các điều kiện để DB nhu cầu nhân lực trình độ Cao đẳng, Đại học ở Việt Nam đảm bảo được độ tin cậy và đáp ứng được các yêu cầu của thực tiễn. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf32p khanhnie 04-01-2017 42 4   Download

 • Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng đội ngũ nhân lực trình độ đại học, cao đẳng trong khu vực doanh nghiệp và đánh giá của các doanh nghiệp sử dụng lao động về chất lượng đào tạo đại học. Phương pháp tiếp cận này cho chúng ta một cái nhìn đầy đủ, thực chất và khách quan về hệ thống giáo dục đại học của nước ta.

  pdf12p vitheseus2711 28-10-2019 64 4   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Bài viết Một số vấn đề về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng kinh tế trọng điểm miền Trung qua phân tích SWOT trình bày vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (KTTĐMT) có diện tích 27.884 km2 chiếm 8,45% diện tích cả nước, dân số khoảng 6,133 triệu người (năm 2009) chiếm 7,1% dân số cả nước và dự báo đến 2025 là 8,15 triệu người. Với chuỗi đô thị đang phát triển nằm trải dài trên 558 km bờ biển, là mặt tiền của cả nước, tiểu vùng sông Mê Kông và Châu Á - Thái Bình Dương,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p vangthibaoyen1907 15-05-2018 69 8   Download

 • Trong bối cảnh hiện nay, để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế nhằm thực hiện mục tiêu“tạo nền tảng để đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”và có thể phát triển đất nước bền vững, Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thấy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba đột phá chiến lược của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020...

  pdf8p hanh_tv23 26-03-2019 58 5   Download

 • Nguồn nhân lực chất lượng cao tại TP. HCM đang trải qua quá trình biến đổi và trở nên đa dạng trước những tác động, hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Thông qua phân tích, đo lường chỉ bảo trình độ chuyên môn kỹ thuật, cơ cấu lao động và vị thế việc làm từ nguồn dữ liệu định lượng - Điều tra lao động việc làm năm 2014 và 2016 của Tổng cục Thống kê Việt Nam. Bài viết nhận diện thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao TP. HCM thông qua so sánh lực lượng lao động giữa khu vực đô thị và nông thôn, giữa lao động nam và lao động nữ; và giữa các vùng trong cả nước.

  pdf9p chauchaungayxua6 29-06-2020 53 2   Download

 • Tỉnh Bình Dương nằm ở khu vực Đông Nam, nằm ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong quá khứ cũng như hiện tại, Bình Dương luôn là mảnh đất tiềm năng để phát triển kinh tế và xã hội. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Bình Dương đã bắt đầu lộ trình với những bước đi vững chắc, tạo ra những thành tựu to lớn về nhiều mặt. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Bình Dương đòi hỏi ngày càng nhiều lực lượng lao động có trình độ cao để đáp ứng nhu cầu của các ngành kinh tế, dịch vụ kỹ thuật, giáo dục và chăm sóc sức khỏe để phát triển nhanh chóng và bền vững.

  pdf10p nguathienthan1 20-11-2019 32 0   Download

 • Nguồn nhân lực là lực lượng quan trọng của mỗi quốc gia và đóng vai trò quyết định trong việc hoạch định chiến lược phát triển, xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, trong đó bao gồm cả các chính sách phát triển nguồn nhân lực.

  pdf20p angicungduoc2 03-01-2020 50 2   Download

 • Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Thiết kế web nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật làm việc trong ngành thiết kế web. Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo này có khả năng: Tổ chức, thiết kế, xây dựng hệ thống web; sửa đổi, cập nhật thông tin của hệ thống web đang hoạt động; tiếp nhận và bảo trì các hệ thống web; quản trị hệ thống web; khắc phục các sự cố của hệ thống web; tổ chức quản lý các dự án về thiết kế web; phân tích và thiết kế hệ thống web và hệ cơ sở dữ liệu; triển khai các ứng dụng thương mại điện tử... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf7p tradaviahe20 17-04-2021 29 1   Download

 • (NB) Giáo trình Thực tập tốt nghiệp với mục tiêu chính là Trình bày được quy trình, kế hoạch và tổ chức trong sản xuất. Thiết kế quy trình công nghệ gia công kết cấu hàn hợp lý. Lập kế hoạch sản xuất phù hợp với cơ sở vật chất, mặt bằng, quy mô sản xuất và nhân lực của nhóm tổ sản xuất. Tổ chức sản xuất đúng quy trình kỹ thuật, đúng kế hoạch đảm bảo chất lượng sản phẩm, năng suất, an toàn lao động.

  pdf79p cuahuynhde999 02-06-2020 29 0   Download

 • Bài viết trình bày khái quát các quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số, nhất là nhân lực dân tộc thiểu số có trình độ cao cho vùng dân tộc thiểu số.

  pdf7p vimanama2711 28-07-2020 38 0   Download

 • Nguồn nhân lực có chất lượng cao là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy sự tăng trưởng, đặc biệt là ở các nước đang phát triển như Việt Nam. Sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia đặt ra cho thị trường lao động những đòi hỏi mới về năng lực và kỹ năng tương ứng với trình độ phát triển. Bài viết này đề cập đến một số nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục đại học và một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngành Luật tại Đại học Kinh tế quốc dân.

  pdf11p vimanoban2711 14-04-2021 22 0   Download

 • Nước ta đang bước đầu thực hiện công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển theo hướng mở cửa, hội nhập quốc tế. Để thực hiện tốt được quá trình trên thì yếu tố có vai trò quan trọng nhất là yếu tố con người. Nguồn nhân lực có trình độ cao, chất lượng tốt thì sẽ làm cho quá trình đổi mới đất nước diễn ra nhanh chóng hơn và đạt được kết quả cao hơn. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay thì chất lượng nguồn nhân lực nước ta còn thấp, chưa đáp...

  pdf39p minhtam 15-07-2009 2449 925   Download

 • Nước ta đang bước đầu thực hiện công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển theo hướng mở cửa, hội nhập quốc tế. Để thực hiện tốt được quá trình trên thì yếu tố có vai trò quan trọng nhất là yếu tố con người. Nguồn nhân lực có trình độ cao, chất lượng tốt thì sẽ làm cho quá trình đổi mới đất nước diễn ra nhanh chóng hơn và đạt được kết quả cao hơn. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay thì chất lượng nguồn nhân lực nước ta còn thấp, chưa dáp...

  pdf33p nhattruong 16-07-2009 2176 634   Download

 • Nước ta đang bước đầu thực hiện công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển theo hướng mở cửa, hội nhập quốc tế. Để thực hiện tốt được quá trình trên thì yếu tố có vai trò quan trọng nhất là yếu tố con người. Nguồn nhân lực có trình độ cao, chất lượng tốt thì sẽ làm cho quá trình đổi mới đất nước diễn ra nhanh chóng hơn và đạt được kết quả cao hơn....

  pdf32p bongbongcam 12-08-2010 307 135   Download

 • Quản lý hiệu quả nguồn nhân lực có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tếxã hội . Nhìn lại nguồn nhân lực của nước ta hiện nay, chúng ta không khỏi lo lắng về chất lượng yếu kém , cơ cấu và sự phân bổ thiếu hợp lý. Vấn đề sử dụng nguồn nhân lực ở nước ta còn nhiều tồn tại lớn. Lao động trình độ cao, được đào tạo tập trung chủ yếu ở vùng đô thị , nơi có các vùng kém phát triển cần nhân lực được đào tạo lại đang thiếu nghiêm trọng....

  doc1p truongsa_52 14-04-2011 422 133   Download

 • Hiện nay các doanh nghiệp đang đứng trước những thách thức phải tăng cường tối đa hiệu quả cung cấp các sản phẩm dịch vụ của mình. Điều này đòi hỏi phải có sự quan tâm tới chất lượng sản phẩm dịch vụ, tới các phương thức Marketing, bán hàng tốt cũng như quy trình nội bộ hiệu quả. Để dạt được mục tiêu này họ dựa vào một số tài sản lớn nhất của mình đó là “nguồn nhân lực”....

  doc24p yenbeo9x 19-10-2011 261 88   Download

 • Nhân lực là yếu tố quan trọng hàng đầu của quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy, việc đảm bảo đủ số lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là việc làm rất quan trọng trong mỗi cơ quan, tổ chức. Việt Nam được thế giới đánh giá là có lợi thế về dân số đông, đang trong thời kỳ “dân số vàng” nên lực lượng trong độ tuổi lao động khá dồi dào. Đây là nguồn lực vô cùng quan trọng để đất nước ta thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế...

  doc39p soicon68 27-08-2013 163 52   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1076 lượt tải
207 tài liệu
1241 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nhân lực trình độ cao đẳng
p_strCode=nhanluctrinhdocaodang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2