intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhập môn lập trình

Xem 1-20 trên 1140 kết quả Nhập môn lập trình
 • Giáo trình Lập trình C căn bản gồm những nội dung sau: Chương 1: Tổng quan về môn học; Chương 2: Giới thiệu về ngôn ngữ C và môi trường turbo C; Chương 3: Các thành phần trong ngôn ngữ C và nhập xuất dữ liệu; Chương 4: Các lệnh đơn và các lệnh có cấu trúc; Chương 5. Hàm, mảng, chuỗi; Chương 6: con trỏ và các kiểu dữ liệu tự tạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf76p cucngoainhan0 08-04-2022 8 1   Download

 • Lecture Introduction to Programming: Lesson 1 provide students with knowledge about analyze a problem statement, typically expressed as a word problem; express its essence, abstractly and with examples; formulate statements and comments in a precise language; evaluate and revise the activities in light of checks and tests;...

  ppt19p hanthienngao 15-04-2022 5 0   Download

 • Lecture Introduction to Programming: Lesson 2 provide students with knowledge about software categories: system software, application software; introduction to ‘C’ language: history, evolution, justification; development environment of ‘C’;...

  ppt8p hanthienngao 15-04-2022 3 0   Download

 • Lecture Introduction to Programming: Lesson 3 provide students with knowledge about variable starts with character underscore; assignment operator; data type; arithmetic operators; precedence; remainder;...

  ppt21p hanthienngao 15-04-2022 2 0   Download

 • Lecture Introduction to Programming: Lesson 4 provide students with knowledge about key words of C; memory; quadratic equation; discriminant; interesting problem; truncation due to integer division;...

  ppt14p hanthienngao 15-04-2022 2 0   Download

 • Lecture Introduction to Programming: Lesson 5 provide students with knowledge about decision; If statement and If statement in C; relational operators; flow chart symbols; flow chart for if statement; logical operators;...

  ppt28p hanthienngao 15-04-2022 2 0   Download

 • Lecture Introduction to Programming: Lesson 6 provide students with knowledge about loop - repetition structure; logical expression; flow chart for while construct; factorial definition; property of while statement;...

  ppt19p hanthienngao 15-04-2022 3 0   Download

 • Lecture Introduction to Programming: Lesson 7 provide students with knowledge about while loop statements; do-while statements; syntax of do-while loop; flow chart for do-while loop; relational operators; for loop statements;...

  ppt28p hanthienngao 15-04-2022 2 0   Download

 • Lecture Introduction to Programming: Lesson 8 provide students with knowledge about multi-way decision; if statements; if else; switch statement; break statement; default statement; flow chart of switch statement; whole number: short, int, long;...

  ppt30p hanthienngao 15-04-2022 2 0   Download

 • Lecture Introduction to Programming: Lesson 9 provide students with knowledge about programming toolkit: decisions, loops, sequences; laboratory stool; constructing a laboratory stool; two types of functions: functions that return a value, functions that do not return a value;...

  ppt23p hanthienngao 15-04-2022 2 0   Download

 • Lecture Introduction to Programming: Lesson 10 provide students with knowledge about header files and using header files; scope of variables; functions: call by value, call by reference; identifiers important points; global variables;...

  ppt32p hanthienngao 15-04-2022 3 0   Download

 • Lecture Introduction to Programming: Lesson 11 provide students with knowledge about arrays; special kind of data type; like data structures in which identical data types are stored; storage of an array in memory; declaration of arrays; referring to array elements; initializing an array;...

  ppt30p hanthienngao 15-04-2022 2 0   Download

 • Lecture Introduction to Programming: Lesson 12 provide students with knowledge about strings (character arrays); algorithms using arrays; multi-dimensional arrays; character array in memory; comparing two arrays; sorting: bubble sort and quick sort;...

  ppt36p hanthienngao 15-04-2022 1 0   Download

 • Lecture Introduction to Programming: Lesson 13 provide students with knowledge about manipulation of two dimensional arrays; analyzing and solving a real world problem; addressing array elements; transpose of a matrix; square matrix; swap mechanisms;...

  ppt29p hanthienngao 15-04-2022 1 0   Download

 • Lecture Introduction to Programming: Lesson 14 provide students with knowledge about code; pointers; declaring pointer to integer; declaring pointers; dereferencing operator; initializing pointers; bubble sort; swapping;...

  ppt30p hanthienngao 15-04-2022 2 0   Download

 • Lecture Introduction to Programming: Lesson 15 provide students with knowledge about pointers and arrays manipulations; pointers expression; pointers arithmetic; multidimensional arrays; pointer string and array;...

  ppt32p hanthienngao 15-04-2022 3 0   Download

 • Lecture Introduction to Programming: Lesson 16 provide students with knowledge about conclude the last discussion; multi-dimensional arrays; pointers to pointers; multi-dimensional array in memory; dereferencing array element; storing pointers in array of pointers;...

  ppt22p hanthienngao 15-04-2022 4 0   Download

 • Lecture Introduction to Programming: Lesson 17 provide students with knowledge about string handling; string manipulation functions; character; ASCII; header file; ctype functions; string conversion functions; string functions; search functions;...

  ppt33p hanthienngao 15-04-2022 3 0   Download

 • Lecture Introduction to Programming: Lesson 21 provide students with knowledge about bit manipulation, bit operators; logical operators; bit manipulation operators; bitwise and operator; bitwise exclusive or operator; bit flags; read write and execute;...

  ppt26p hanthienngao 15-04-2022 21 0   Download

 • Lecture Introduction to Programming: Lesson 22 provide students with knowledge about bit wise manipulation and assignment operator; bit manipulation operators; design recipes; variables; symbolic names; data types; ASCII table; arrays collection of same data types;...

  ppt45p hanthienngao 15-04-2022 4 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhập môn lập trình
p_strCode=nhapmonlaptrinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2