Quy chuẩn Việt Nam

Tham khảo và download 12 Quy chuẩn Việt Nam chọn lọc sau:
 • Quy chuẩn Việt Nam 14:2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi thải ra môi trường.

  pdf8p kieuphong21053 02-09-2010 358 130   Download

 • Quy chuẩn Việt Nam 13:2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may. Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp dệt may khi thải ra môi trường.

  pdf9p kieuphong21053 02-09-2010 176 59   Download

 • Quy chuẩn Việt Nam 12:2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy. Quy chuẩn này qui định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp giấy và bột giấy khi thải ra môi trường.

  pdf9p kieuphong21053 02-09-2010 158 58   Download

 • Quy chuẩn Việt Nam 11:2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản. Quy chuẩn này qui định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp chế biến thủy sản khi thải ra môi trường.

  pdf9p kieuphong21053 02-09-2010 196 85   Download

 • Quy chuẩn Việt Nam 10:2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và kiểm soát chất lượng của vùng nước biển ven bờ, phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản và các mục đích khác.

  pdf7p kieuphong21053 02-09-2010 157 59   Download

 • Quy chuẩn Việt Nam 09:2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và giám sát chất lượng nguồn nước ngầm, làm căn cứ để định hướng cho các mục đích sử dụng nước khác nhau.

  pdf6p kieuphong21053 02-09-2010 247 102   Download

 • Quy chuẩn Việt Nam 08:2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và kiểm soát chất lượng của nguồn nước mặt, làm căn cứ cho việc bảo vệ và sử dụng nước một cách phù hợp.

  pdf8p kieuphong21053 02-09-2010 318 122   Download

 • Quy chuẩn Việt Nam 02:2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế. Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải rắn y tế.

  pdf6p kieuphong21053 02-09-2010 307 120   Download

 • Quy chuẩn Việt Nam 01:2008/BTNMT về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên. Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải của cơ sở chế biến cao su thiên nhiên.

  pdf8p kieuphong21053 02-09-2010 381 116   Download

 • Quy chuẩn Việt Nam QCVN 11-4:2012/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi.Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm và yêu cầu đối với việc quản lý sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi.

  pdf13p hovantoai 06-10-2014 44 3   Download

 • Quy chuẩn Việt Nam QCVN 11-1:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ em đến 12 tháng tuổi. Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm và yêu cầu quản lý đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi.

  pdf19p hovantoai 06-10-2014 51 4   Download

 • Quy chuẩn Việt Nam 11-3:2012/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi. Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm và yêu cầu đối với việc quản lý sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi.

  pdf16p hovantoai 06-10-2014 27 4   Download

Đồng bộ tài khoản