Quy định phân cấp

Xem 1-20 trên 2315 kết quả Quy định phân cấp
 • Quyết định 05/2013/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf15p buitubt 05-03-2014 32 0   Download

 • QCVN 21: 2010/BGTVT - Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 1 trình bày những quy định chung về hoạt động giám sát kỹ thuật.

  pdf659p chieumua_381 07-04-2015 142 75   Download

 • QCVN 21: 2010/BGTVT - Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 6 trình bày những quy định chung về sà lan thép. Những quy định của Phần này được áp dụng cho kết cấu thân sà lan, trang thiết bị và hệ thống máy.

  pdf587p chieumua_381 07-04-2015 117 52   Download

 • Quyết định về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng.

  pdf35p sontratckh 10-12-2010 276 49   Download

 • QCVN 21:2010/BGTVT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép) đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 12/2010/TT-BGTVT ngày 21 tháng 4 năm 2010. QCVN 21: 2010/BGTVT - Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 7 trình bày những quy định chung về phân khoang.

  pdf216p chieumua_381 07-04-2015 73 38   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGHĨA TRANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

  pdf13p meoconanca 28-02-2011 59 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ VÀ KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

  pdf8p bupbebagsu 16-01-2013 23 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, ẤP, KHU VỰC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  pdf8p bupbebaggo 15-01-2013 28 1   Download

 • Quyết định số: 09/2009/QĐ-UBND ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước tỉnh Sơn La; căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf13p ngochuyen2345 23-10-2015 13 0   Download

 • Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

  pdf7p 0162987154 16-11-2017 1 0   Download

 • Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc17p daovanmanh_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 69/2017/QĐ-UBND bổ sung quy định phân cấp nguồn thu giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2017-2020.

  doc2p daovanmanh_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 93/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ quyết định số 96/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang.

  doc1p daovanmanh_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

  doc5p thiennga_12 19-03-2018 0 0   Download

 • UBND tỉnh Tiền Giang.. 17 Tháng Ba 2008 ... Phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan ... Quy định phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tài ...

  pdf0p hongle 24-06-2009 354 41   Download

 • QUY ĐỊNH PHÂN CẤP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2011 của UBND tỉnh)

  pdf7p meoconanca 28-02-2011 78 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

  pdf30p inoneyear2 22-03-2010 69 7   Download

 • Quyết định 08/2013/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Sơn La. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p thanhpham11 11-03-2014 20 0   Download

 • Nghị quyết số 07/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018 - 2020.

  doc19p nghiquyet01 22-11-2017 9 0   Download

 • Nghị quyết số 93/2017/NQ-­HĐND ban hành sửa đổi một số điều của Quy định và Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

  pdf2p nghivanquyet0908 24-11-2017 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản