intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định tiếp cận pháp luật

Xem 1-20 trên 464 kết quả Quyết định tiếp cận pháp luật
 • Quyết định 1932/QĐ-BTP năm 2013 về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở kèm Quyết định 09/2013/QĐ-TTg do Bộ Tư pháp ban hành.

  pdf11p minhquanmq 27-03-2014 26 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; ...

  pdf23p mualan_mualan 03-04-2013 79 4   Download

 • Quyết định số: 09/2015/QĐ-UBND ban hành quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;...

  pdf14p codon_02 27-11-2015 44 1   Download

 • Quyết định số: 50/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức chi và kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf4p ngochuyen2345 23-10-2015 30 0   Download

 • Quyết định số 14/2017/QĐ­-TTg ban hành về bãi bỏ quyết định số 09/2013/QĐ­-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

  pdf1p bachma45 02-11-2017 20 0   Download

 • Quyết định số 2143/QĐ-BTP ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai làm thử việc đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong 02 năm (2014 - 2016).

  pdf12p daoducmanh0410 05-01-2018 14 0   Download

 • Quyết định số 2285/QĐ-BTP ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016.

  pdf16p daoducmanh0410 05-01-2018 15 0   Download

 • Nghị quyết số: 212/2015/NQ-HĐND về việc quy định mức chỉ một số nội dung có tính chất đặc thù trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 26 1   Download

 • Nghị quyết số: 135/2015/NQ-HĐND quy định một số khoản chi có tính chất đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;...

  pdf6p codon_08 11-03-2016 29 0   Download

 • Quyết định 1490/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 09/2013/QĐ-TTg về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

  pdf7p hoangphungphilong234 26-04-2014 22 1   Download

 • Quyết định 4366/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 09/2013/QĐ-TTg quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

  pdf7p thanhdieutran 14-04-2014 44 0   Download

 • Quyết định 01/2015/QĐ-UBND quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

  doc14p saoanhnovoicochong 26-01-2015 34 0   Download

 • Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  doc13p soninhduc999 26-11-2019 2 0   Download

 • Quyết định 3980/2019/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc13p manhinh999 20-04-2020 3 0   Download

 • Tài liệu Cơ chế Nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam: Phương pháp tiếp cận, định giá đất và giải quyết khiếu nại của dân giới thiệu về ba báo cáo. Trong đó, báo cáo 1 trình bày về đề xuất hoàn thiện chính sách Nhà nước thu hồi đất và cơ chế chuyển dịch đất đai tự nguyện tại Việt Nam; báo cáo 2 - nghiên cứu về cơ chế xác định giá đất phục vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Việt Nam; báo cáo thứ 3 là về nghiên cứu hoàn thiện cơ chế giải quyết khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại Việt Nam.

  pdf242p vangphu 16-03-2015 117 33   Download

 • Nghị quyết số: 106/2015/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf10p ngochuyen2345 23-10-2015 39 0   Download

 • Quyết định số 911/2019/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết cấp huyện. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc5p thuyanlac000 04-11-2019 4 0   Download

 • Nghị quyết số 100/2019/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

  doc11p tomtit999 11-06-2020 1 0   Download

 • Điều 2. Quỹ hỗ trợ phát triển là một tổ chức tài chính nhà nước hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, bảo đảm hoàn vốn và bù đắp chi phí, có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, các Ngân hàng trong nước, ngoài nước và được tổ chức thanh toán với khách hàng có quan hệ trực tiếp và tham gia hệ thống thanh toán theo quy định của pháp luật. Quỹ hỗ trợ phát triển là đơn vị...

  pdf8p tuongvan 20-07-2009 209 29   Download

 • Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012....

  doc3p vantien2268 20-02-2011 209 27   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định tiếp cận pháp luật
p_strCode=quyetdinhtiepcanphapluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2