Strore procedure

Xem 1-20 trên 55 kết quả Strore procedure
 • Oracle supplies many PL/SQL packages with the Oracle server to extend database functionality and provide PL/SQL access to SQL features. You can use the supplied packages when creating your applications or for ideas in creating your own stored procedures.

  pdf0p daokim 03-08-2009 53 8   Download

 • Dạng chuẩn thứ nhất rất dễ đạt. Yêu cầu duy nhất là mỗi “ô” trong bảng có một giá trị đơn. Nói cách khác, dạng chuẩn đầu tiên sẽ bị xâm phạm nếu có nhiều giá trị được lưu trong một sự kết hợp hàng và cột của bảng.

  doc1p thuxuan 01-08-2009 1520 283   Download

 • Một cơ sở dữ liệu (database) là một tập hợp các thông tin được tổ chức hợp lý để có thể truy xuất nhanh khi cần sử dụng. Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DataBase Management System – DBMS) là một công cụ cho phép quản lý và tương tác với cơ sở dữ liệu.

  doc2p thuxuan 01-08-2009 993 209   Download

 • Oracle OLE Server (OO4O) là phần mềm trung gian (middleware) do Oracle xây dựng cho phép truy cập cơ sở dữ liệu một cách trực tiếp (native access). OO4O chỉ sử dụng được trong môi trường Windows (9.x/NT/2000) của Microsoft với kiến trúc COM (hay OLE) của hệ điều hành. Bạn phải cài đặt các thư viện cần thiết do Oracle cung cấp .

  doc3p thuxuan 01-08-2009 603 161   Download

 • This reference contains a complete description of the Structured Query Language (SQL) used to manage information in an Oracle Database. Oracle SQL is a superset of the American National Standards Institute (ANSI) and the International Standards Organization (ISO) SQL:1999 standard.

  pdf66p rosesdalat2803 04-08-2009 177 84   Download

 • Lập trình truy xuất cơ sở dữ liệu Oracle bằng các hàm trong thư viện OCI nhanh hơn OO4O và ODBC (các giao tiếp OO4O và ODBC hầu hết đều gọi đến các hàm OCI) nhưng mã lệnh phức tạp và rất khó bảo trì (Xem thêm lý thuyết).

  doc2p thuxuan 01-08-2009 256 80   Download

 • Bạn tự xây dựng giao diện trong môi trường Delphi. Gợi ý: sử dụng các đối tượng TDBGrid, TTable, TQuery và TDatabase. Chú ý cho phép người dùng sử dụng các tính năng comit, rollback của đối tượng TDatabase.

  doc2p thuxuan 01-08-2009 205 74   Download

 • Oracle Database on Windows is a stable, reliable, and high performing system upon which to build applications. Each release of the database provides new platform-specific features for high performance on Windows.

  pdf262p daokim 03-08-2009 114 56   Download

 • Nếu ta có một bộ đầy đủ các tập tin offline redo log từ lần cuối backup cơ sở dữ liệu, khi các tập tin dữ liệu bị hư ta có thể dùng bản backup và các tập tin redo log để gán lại những thay đổi cho bản backup.

  doc1p thuxuan 01-08-2009 230 52   Download

 • Thực hiện lệnh INSERT chèn các Po mới vào bảng, SELECT xuất các PO đã nhập ra màn hình, UPDATE cập nhật thông tin về PO, DELETE xóa các PO cũ...

  doc3p thuxuan 01-08-2009 179 43   Download

 • The Oracle Real Application Clusters Administrator's Guide also describes how to use the Server Control (SRVCTL) utility to start and stop the database and instances, manage configuration information, and to delete or move instances and services. You can also use the appendix to resolve various RAC tools error and informational messages. A troubleshooting section describes how to interpret the content of various RAC-specific log files.

  pdf168p daokim 03-08-2009 113 31   Download

 • SQL động cho phép bạn xây dựng các thủ tục mang tính tổng quát cao, xử lý được những thao tác mà tên của bảng hay đối tượng muốn truy xuất chỉ xác định được vào lúc chạy chương trình.

  doc2p thuxuan 01-08-2009 177 28   Download

 • Một dấu chấm phẩy (;) báo cho SQL*Plus biết bạn muốn chạy lệnh. Đánh dấu chấm phẩy ở cuối hàng cuối cùng của lệnh và nhấn [Enter], SQL*Plus sẽ xử lý lệnh và đưa nó vào bộ đệm của SQL (SQL buffer). Nếu bạn vô ý nhấn [Enter] trước khi gõ dấu chấm phẩy, SQL*Plus sẽ nhắc bạn bằng một hàng kế có đánh số. Gõ dấu chấm phẩy và nhấn [Enter] lần nữa để chạy lệnh.

  doc2p thuxuan 01-08-2009 142 20   Download

 • Workspace Manager lets you organize changes in workspaces to view them in the context of the whole database, but without requiring that you actually copy data between tables. It lets different users make simultaneous changes to the same row, and it lets you detect and resolve conflicts. A typical example might be a telecommunications application that lets you create multiple cell phone coverage scenarios to find the optimal design.

  pdf402p daokim 03-08-2009 73 16   Download

 • Oracle Security Overview presents the basic concepts of data security in an Internet environment. It outlines fundamental data security requirements and explains the risks that threaten the integrity and privacy of your data. Several chapters introduce the rich array of technology that can contribute to system security. The book concludes with a survey of the Oracle features and products that implement these technologies.

  pdf174p thuxuan 03-08-2009 72 16   Download

 • Oracle Database Backup and Recovery Advanced User's Guide presents in-depth information on RMAN architecture, backup and recovery concepts and mechanisms, advanced recovery techniques such as point-in-time recovery and database flashback features, and backup and recovery performance tuning. It also covers user-managed backup and recovery, using host operating system facilities instead of RMAN. This volume is essential for backup and recovery of more sophisticated database deployments, and for advanced recovery scenarios....

  pdf28p thuxuan 03-08-2009 95 15   Download

 • Hiện tại với Delphi 4/5 bạn có 5 cách để kết nối với cơ sở dữ liệu của Oracle: Kết nối bằng trình điều khiển (Driver) ODBC. Kết nối bằng driver truy xuất trực tiếp đến cơ sở dữ liệu Oracle do hãng Borland cung cấp. Kết nối và truy xuất thông qua Oracle OLE Object (OO4O). Kết nối bằng thư viện OCI. Kết nối bằng ADO (chỉ có ở Delphi 5)

  doc3p thuxuan 01-08-2009 92 14   Download

 • Oracle Database Advanced Replication describes the features and functionality of Advanced Replication. Specifically, Oracle Database Advanced Replication contains conceptual information about Advanced Replication, as well as information about planning your replication environment and troubleshooting replication problems. Oracle Database Advanced Replication also contains an introduction to the Replication Management tool in the Oracle Enterprise Manager Console.

  pdf342p daokim 03-08-2009 66 13   Download

 • Our goal is to make Oracle products, services, and supporting documentation accessible, with good usability, to the disabled community. To that end, our documentation includes features that make information available to users of assistive technology. This documentation is available in HTML format, and contains markup to facilitate access by the disabled community. Standards will continue to evolve over time, and Oracle is actively engaged with other market-leading technology vendors to address technical obstacles so that our documentation can be accessible to all of our customers.

  pdf206p daokim 03-08-2009 68 12   Download

 • SQL

  Oracle cho phép user thực hiện một số lệnh SQL đặc biệt để hoàn thành những bài toán số học mà không cần truy xuất dữ liệu. Đặc trưng này liên quan đến một bảng đặc biệt gọi là DUAL. DUAL là một bảng rỗng được dùng để đáp ứng cấu trúc của lệnh select.

  doc3p thuxuan 01-08-2009 87 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản