Tài liệu về base tables

Xem 1-20 trên 586 kết quả Tài liệu về base tables
 • Bạn có thể lưu trữ tất cả các loại vật liệu trong sổ lưu niệm và sử dụng nó sau này. Đặt tất cả các tài liệu (văn bản, hình ảnh, các mô hình), bạn muốn xuất hiện trong sổ lưu niệm của bạn vào một trang duy nhất. Sau đó chọn File ➤ Lưu như Diễn đàn. Nhập tên cho sổ lưu niệm của bạn.

  pdf26p kimku16 10-10-2011 64 27   Download

 • Trong bảng điều khiển Diễn đàn, sổ lưu niệm mà bạn vừa lưu. Bây giờ bạn có thể kéo và thả các thiết kế từ sổ lưu niệm của bạn vào cửa sổ tài liệu trên bất kỳ trang hoặc tài liệu trong bố trí. Nó giúp bạn tiết kiệm thời gian không phải tái nhập khẩu nguyên liệu.

  pdf27p kimku16 10-10-2011 43 19   Download

 • Nó là hợp pháp. Đây là Đơn giản chỉ cần nghĩ làm thế nào DSS Các nhà phân tích và ứng xử như thế nào Họ kinh doanh của họ. Nó là phổ biến. Các nhà phân tích xung quanh thế giới DSS nghĩ như thế này. Nó đã tác động sâu sắc trên một con đường là kho dữ liệu về cách phát triển và hệ thống kho dữ liệu đang sử dụng nhà phát triển.

  pdf43p kimku18 10-10-2011 45 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'microsoft data mining integrated business intelligence for e commerc and knowledge phần 7', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf34p kimku18 10-10-2011 26 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'creative photoshop digital illustration and art techniques - phần 8', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p kimku16 11-10-2011 43 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'microsoft data mining integrated business intelligence for e commerc and knowledge phần 5', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf34p kimku18 10-10-2011 31 8   Download

 • XML (Extensible Mark Up Language) dựa trên SGML, XML được sử dụng để mô tả các định dạng, trình bày và kiểm soát các nội dung của tài liệu này được dựa trên ngôn ngữ đó. Các Extensible Markup Language (XML) là descriptively Xác định trong Khuyến nghị của W3C XML 1.0 là một phương ngữ cực kỳ đơn giản,

  pdf34p kimku18 10-10-2011 45 8   Download

 • Là chi phí của giá trị của một tài liệu tham khảo và đọc bộ nhớ của các đối tượng được tham chiếu. Là chi phí bổ sung cập nhật các tài liệu tham khảo, đó là, viết địa chỉ mới vào tài liệu tham khảo. Việc sao chép ban đầu thu gom rác thải thuật toán đi qua tài liệu tham khảo tất cả một lần và di chuyển các đối tượng truy cập

  pdf28p kimku16 11-10-2011 27 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'oracle 8 database administration volume 1 instruction guide phần 5', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p lovecafe4 09-10-2011 20 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'pl/sql user's guide and reference 10g release phần 1', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p lovecafe4 09-10-2011 32 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'pl/sql user's guide and reference 10g release phần 2', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf52p lovecafe4 09-10-2011 37 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'microsoft data mining integrated business intelligence for e commerc and knowledge phần 6', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf34p kimku18 10-10-2011 32 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'creative photoshop digital illustration and art techniques - phần 10', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p kimku16 11-10-2011 30 7   Download

 • Windows cho phép bạn chia sẻ dữ liệu với những người khác trên mạng của bạn. Nó không cho phép bạn chia sẻ tập tin cá nhân nhưng toàn bộ thư mục. Nói cách khác, bạn không chia sẻ tài liệu, nhưng các thùng chứa (thư mục) trong đó các tài liệu được lưu trữ. Khi bạn chia sẻ các thư mục trên hệ thống của bạn, mọi người có thể đọc dữ liệu từ thư mục và đôi khi lưu trữ

  pdf30p kimku18 09-10-2011 38 6   Download

 • Nỗ lực hợp lý đã được thực hiện công bố thông tin và dữ liệu đáng tin cậy, nhưng các tác giả và nhà xuất bản không thể chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của tất cả các vật liệu hoặc các hậu quả của việc sử dụng của họ. Các tác giả và nhà xuất bản đã cố gắng để theo dõi các chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở tất cả tài liệu

  pdf34p kimku18 09-10-2011 30 6   Download

 • ũng cung cấp khả năng tương thích dài hạn tốt hơn bởi vì khả năng của các loại tài liệu như HTML để phát triển mà không vi phạm hoặc lùi lại khả năng tương thích và khả năng các nguồn lực để hỗ trợ thêm cho các loại nội dung mới như chúng được định nghĩa mà không giảm hoặc giảm hỗ trợ cho các loại nội dung cũ hơn .

  pdf34p kimku18 09-10-2011 35 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'introducing microsoft windows sever 2008 r2 phần 9', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p kimku18 10-10-2011 46 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'creative photoshop digital illustration and art techniques - phần 9', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p kimku16 11-10-2011 33 6   Download

 • số đối tượng truy cập vào số lượng bộ nhớ của các đối tượng không thể tiếp cận (tức là rác) số tài liệu tham khảo tất cả cùng nhau, mà là số lượng tài liệu tham khảo cho các đối tượng khác nhau + là số tài liệu tham khảo khác, các chi phí của việc

  pdf17p kimku16 11-10-2011 22 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'oracle 8 database administration volume 2 instruction guide phần 5', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf34p lovecafe4 09-10-2011 26 5   Download

Đồng bộ tài khoản